İlçe Teşkilatları Daire Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği


MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İLÇE TEŞKİLATLARI DAİRE BAŞKANLIĞI

GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

 

          AMAÇ

          MADDE 1 – Bu yönetmelik, Büyükşehir Belediyesinin Yönetimine, hukuki ve fiili statüleri ile idari mali yapılarına, görev, yetki, hak, imtiyaz ve muafiyetlerine, görev ve hizmet alanı içindeki İlçe Belediyeleriyle aralarındaki görev, yetki, mal ve hizmet ilişkilerine, Merkezi İdare ve bağlı kuruluşları ile karşılıklı bağ ve ilgilerine ait hususları düzenler ve bağlı kuruluşları dahil, Kanunen Büyükşehir Belediyesine bırakılan mahalli kamu hizmetlerinin Büyükşehir bütünlüğü içinde planlı, programlı, uyum içinde dengeli, etkili ve müeyyideli bir koordinasyon içinde, verimli olarak yürütülmesini sağlayacak esas ve usulleri kapsar.

         KAPSAM

          MADDE 2 – Bu yönetmelik İlçe Teşkilatları Daire Başkanlığı bünyesinde görevli personelin çalışma usul ve esasları ile yetki görev ve sorumluluklarını kapsar.

          HUKUKİ DAYANAK

          MADDE 3 – 5393 Sayılı Belediye Kanunun 15. inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile 18.inci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 12.11.2012 Gün ve 6360/4 Sayılı değişiklik halindeki 3.üncü maddesi ile aynı kanunun 7.inci maddesine göre hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Tanımlar

          KURULUŞ        

           MADDE 4

          4.1. İlgili Genel Sekreter Yardımcılığına bağlı olarak görev yapan İlçe Teşkilatları Dairesi Başkanlığı; Daire Başkanına bağlı, İlçe Teşkilatları Şube Müdürü, Artuklu Şube Müdürlüğü, Dargeçit Şube Müdürlüğü, Derik Şube Müdürlüğü, Kızıltepe Şube Müdürlüğü, Mazıdağı Şube Müdürlüğü, Midyat Şube Müdürlüğü, Nusaybin Şube Müdürlüğü, Ömerli Şube Müdürlüğü, Savur Şube Müdürlüğü, Yeşilli Şube Müdürlükleri ve şefliklerden oluşur.

         4.2. Kanunen Büyükşehir Belediyelerine bırakılan mahalli kamu hizmetlerinin Büyükşehir bütünlüğü içinde planlı, programlı, uyum içinde dengeli, etkili ve müeyyideli bir koordinasyon içinde, verimli olarak yürütülmesini sağlayacak esas ve usulleri dahilinde kalitenin artırılması için ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda personel, belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak istihdam edilir.

 

TANIMLAR

 

          MADDE 5 – Bu yönetmeliğin uygulanmasına;

          Belediye                                   : Mardin Büyükşehir Belediyesini,

          Belediye Başkanı                     : Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanını,

          Başkanlık                                 : Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığını,

          Genel Sekreter                         : Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterini,

          Genel Sekreter Yardımcısı     : İlçe Teşkilatları Daire Başkanlığının bağlı olduğu ilgili

                                                               Genel Sekreter Yardımcısını,

          Daire Başkanı                           : Mardin Büyükşehir Belediyesi İlçe Teşkilatları Daire 

                                                                Başkanını,

          Daire Başkanlığı                       : Mardin Büyükşehir Belediyesi İlçe Teşkilatları Daire

                                                                Başkanlığını,

          Müdür                                        : İlgili Şube Müdürlüğünü,

          Müdürlük                                   : İlgili Şube Müdürlüğünü,

          Şef                                               : İlgili şefi,

          Şeflik                                           : İlgili şefliği,

          Personel                                      : Müdürlüklerde çalışan, bağlı olduğu birim sorumlusunun verdiği görev ve hizmetleri tam ve noksansız olarak yerine getirmekle yükümlü memur ve işçileri kapsar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Teşkilat ve Yönetim

         TEŞKİLAT

         MADDE 6

        İlçe Teşkilatları Daire Başkanlığı aşağıda belirtilen kendine bağlı Müdürlüklerden oluşur.

            6.1 İlçe Teşkilatları Şube Müdürlüğü,

            6.2 Artuklu Şube Müdürlüğü,

            6.3 Dargeçit Şube Müdürlüğü,

            6.4 Derik Şube Müdürlüğü,

            6.5 Kızıltepe Şube Müdürlüğü,

            6.6 Mazıdağı Şube Müdürlüğü,

            6.7 Midyat Şube Müdürlüğü,

            6.8 Nusaybin Şube Müdürlüğü,

            6.9 Ömerli Şube Müdürlüğü,

            6.10 Savur Şube Müdürlüğü,

            6.11 Yeşilli Şube Müdürlüğü,

          YÖNETİM

          MADDE 7 – İlçe Teşkilatları Daire Başkanlığında sunulan hizmetler; Bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Daire Başkanlığı ile Daire Başkanlığı’na bağlı Şube Müdürlükleri tarafından düzenlenir ve yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

          DAİRE BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ

          MADDE 8

          Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

          8.1. 5216 Sayılı kanunun 7. Maddesinde (a) bendinde sayılan, “İlçe Belediyelerinin görüşlerini alarak Büyükşehir Belediyesinin stratejik planını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak.” Üzere ilçe Belediyeleri ve ilgili Daire Başkanlığının koordinasyonunu sağlamak.

          8.2. 5216 Sayılı kanunun 7. Maddesinde b bendinde sayılan, “Çevre düzeni planına uygun olmak kaydıyla, Büyükşehir Belediye sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar planını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; Büyükşehir içindeki Belediyelerin nazım plana uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar planlarını, bu planlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon planlarını ve imar ıslah planlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar planının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar planlarını ve parselasyon planlarını yapmayan ilçe belediyelerinin uygulama imar planlarını ve parselasyon planlarını yapmak veya yaptırmak.” Üzere İlçe Belediyeleri ve ilgili Daire Başkanlığının koordinasyonunu sağlamak.

          8.3. 5216 Sayılı kanunun 7. Maddesinde (c) bendinde sayılan, “Kanunlarla Büyükşehir Belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar planlarını, parselasyon planlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda Belediyelere verilen yetkileri kullanmak.” Üzere İlçe Belediyeleri ve müracaatta bulunan vatandaşlarla ilgili Daire Başkanlığının koordinasyonunu sağlamak.

         8.4. 5216 Sayılı kanunun 7. Maddesinde (d) bendinde sayılan, “Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek” Üzere müracaatta bulunan vatandaşlarla ilgili Daire Başkanlığının koordinasyonunu sağlamak. Yerelde ilgili Daire Başkanının görevlendireceği personellerle ruhsat vermek ve denetleme yapmak.

         8.5. 5216 Sayılı kanunun 7. Maddesinde (f) bendinde sayılan, “Büyükşehir ulaşım ana planını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplum taşıma hizmetlerini planlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergahlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların  Belediyelere trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.” Üzere koordinasyon sağlamak.

         8.6. 5216 Sayılı kanunun 7. Maddesinde (g) bendinde sayılan, “Büyükşehir Belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımı ile bu yolların temizliği ve karla mücadele çalışmalarını yürütmek; kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi  bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilan ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek.” Üzere müracaatta bulanan vatandaşlar ile ilgili Daire Başkanlığının koordinasyonunu sağlamak. Yerelde ilgili Daire Başkanının görevlendireceği personellerle iş ve işlemleri yürütmek.

         8.7. 5216 Sayılı kanunun 7. Maddesinde (i) bendinde sayılan, “Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisıhhi işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satışı ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; Büyükşehir katı atık yönetim planını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbi atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak” Üzere müracaatta bulunan vatandaşlar ile ilgili Daire Başkanlığının koordinasyonunu sağlamak. Yerelde ilgili Daire Başkanının görevlendireceği personellerle iş ve işlemleri yürütmek.

          8.8. 5216 Sayılı kanunun 7. Maddesinde (j) bendinde sayılan, “Gıda ile ilgili olanlar dahil birinci sınıf gayrisıhhi müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuarlar kurmak ve işletmek.” Üzere müracaatta bulanan vatandaşlar ile ilgili Daire Başkanlığının koordinasyonunu sağlamak. Yerelde ilgili Daire Başkanının görevlendireceği personellerle iş ve işlemleri yürütmek.

         8.9. 5216 Sayılı kanunun 7. Maddesinde (k) bendinde sayılan, “Büyükşehir Belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda Zabıta hizmetlerini yerine getirmek.” Üzere ilgili Daire Başkanlığının koordinasyonunu sağlamak. Yerelde ilgili Daire Başkanının görevlendireceği Zabıta hizmetlerini yerine getirmek.

          8.10. 5216 Sayılı kanunun 7. Maddesinde (l) bendinde sayılan, “Yolcu  ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek ve ruhsat vermek.” Üzere müracaatta bulunan vatandaşlar ile ilgili Daire Başkanlığının koordinasyonunu sağlamak. Yerelde ilgili Daire Başkanının görevlendireceği personellerle iş ve işlemleri yürütmek.

          8.11. 5216 Sayılı kanunun 7. Maddesinde (p) bendinde sayılan, “Büyükşehir içindeki  toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek,  büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dahil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek.” Üzere müracaatta bulunan vatandaşlar ile ilgili Daire Başkanlığının koordinasyonunu sağlamak. Yerelde ilgili Daire Başkanının görevlendireceği personellerle iş ve işlemleri yürütmek.

          8.12. 5216 Sayılı kanunun 7. Maddesinde (s) bendinde sayılan, “Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.” Üzere müracaatta bulunan vatandaşlar ile ilgili Daire Başkanlığının koordinasyonunu sağlamak. Yerelde ilgili Daire Başkanının görevlendireceği personellerle iş ve işlemleri yürütmek.

         8.13. 5216 Sayılı kanunun 7. Maddesinde (s) bendinde sayılan, “Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek, imar planında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek. ‘’Üzere müracaatta bulunan vatandaşlar ile ilgili Daire Başkanlığının koordinasyonunu sağlamak. Yerelde ilgili Daire Başkanının görevlendireceği personellerle iş ve işlemleri yürütmek.

         8.14. 5216 Sayılı kanunun 7. Maddesinde (u) bendinde sayılan, “İl düzeyinde yapılan planlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili planlamaları ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek; patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek.” Üzere müracaatta bulunan vatandaşlar ile ilgili Daire Başkanlığının koordinasyonunu sağlamak. Yerelde ilgili Daire Başkanının görevlendireceği personellerle iş ve işlemleri yürütmek.

        8.15. 5216 Sayılı kanunun 7. Maddesinde (v) bendinde sayılan, “Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken Üniversiteler, Yüksek okullar, Meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.”  Üzere müracaatta bulunan vatandaşlar ile ilgili Daire Başkanlığının koordinasyonunu sağlamak. Yerelde ilgili Daire Başkanının görevlendireceği personellerle iş ve işlemleri yürütmek.

İLÇE TEŞKİLATLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

          MADDE 9

         9.1. Yukarıda bahsi geçen ve 5216 sayılı kanun kapsamında tüm ilçe ve mahallelerde Büyükşehir Belediyesinin yetki ve sorumluluk alanındaki iş ve işlemlerini koordine etmek ve ilgili Daire Başkanlıklarına bildirmek,

         9.2. Belediye Başkanının talimatıyla Meclis ve Encümen kararlarını, diğer Daire Başkanlıkların uygulamak istediği iş ve işlemlerini ilgili ilçe Müdürlüklerine bildirmek ve uygulamak.

         9.3. Mardin Büyükşehir Belediyesince, İlçe Teşkilatları Daire Başkanlığı Merkez ve İlçe Müdürlüklerin personeline görev dağılımını yapar, personeli izler ve çalışanların yürüttüğü işleri kontrol eder.

        9.4. Müdürlüğün yapacağı hizmet alımları ile ilgili teknik şartnameleri hazırlar ve gerçekleştirilmiş ihalelerin, şartnameler doğrultusunda yapılmasını kontrol eder.

        9.5. İlgili tüm Koordinasyon, Komisyon ve Değerlendirme Kurullarında yer alır.

        9.6. Süreçlerin sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.

        9.7. Vatandaş memnuniyetini sağalmaya yönelik çalışmalar yapar. Tespit edilmiş strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda planları hazırlar, uygular ve aksayan yönlerine yönelik çözüm üretir.

        9.8. Personelim eğitim ihtiyacını belirler, eğitim almalarını sağlar.

        9.9. Personelin mesai saatlerini etkin ve verimli kullanarak uyum içinde çalışmasını sağlar.

        9.10. Demirbaş, kırtasiye ve benzeri malzemelerin amacına uygun kullanılmasını sağlar.

        9.11. Faaliyet raporlarının periyodik olarak hazırlanması ve Daire Başkanlığına sunulmasını sağlar.

        9.12. İş güvenliği önlemlerini alır. Ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesini sağlar.

        9.13. İlgili yazışmaların yapılmasını sağlar.

        9.14. Personel hareketlerini (İzin, dış görev vb.) planlar, denetler ve bilgilendirme yapılmasını sağlar.

        9.15. Bütçe teklifi hazırlar.

        9.16. Şube Müdürlüğünü Daire Başkanına ve üst yönetime karşı temsil eder.

        9.17. Şube Müdürlüğünü temsil eder.

        9.18. Görevlendirilmesi durumunda Birimi/Kurumu temsil eder.

İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

          MADDE 10

          10.1. 5216 sayılı kanun kapsamında kendi ilçesi ve kendisine bağlı Mahallelerde Büyükşehir Belediyesinin yetki ve sorumluluk alanındaki iş ve işlemlerini koordine etmek, kendi ve ilgili Daire başkanlıklarına bildirmek,

          10.2. Belediye Başkanının talimatıyla Meclis ve Encümen kararlarını, diğer Daire Başkanlıkların uygulamak istediği iş ve işlemlerini uygulamak.

          10.3. Mardin Büyükşehir Belediyesince, İlçe Teşkilatları Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan kendisine bağlı personeline görev dağılımı yapmak, personeli izler ve çalışanların yürüttüğü işleri kontrol eder.

          10.4. İlçe Müdürlüğün yapacağı hizmet alımları ile ilgili teknik şartnameleri hazırlar ve gerçekleştirilmiş ihalelerin, şartnameler doğrultusunda yapılmasını kontrol eder.

          10.5. İlgili tüm Koordinasyon, Komisyon ve Değerlendirme Kurullarında yer alır.

          10.6. Süreçlerin sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.

          10.7. Vatandaş memnuniyetini sağalmaya yönelik çalışmalar yapar. Tespit edilmiş strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda planları hazırlar, uygular ve aksayan yönlerine yönelik çözüm üretir.

         10.8. Personelim eğitim ihtiyacını belirler, eğitim almalarını sağlar.

         10.9. Personelin mesai saatlerini etkin ve verimli kullanarak uyum içinde çalışmasını sağlar.

         10.10. Demirbaş, kırtasiye ve benzeri malzemelerin amacına uygun kullanılmasını sağlar.

         10.11. Faaliyet raporlarının periyodik olarak hazırlanması ve Daire Başkanlığına sunulmasını sağlar.

         10.12. İş güvenliği önlemlerini alır. Ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesini sağlar.

         10.13. İlgili yazışmaların yapılmasını sağlar.

         10.14. Personel hareketlerini (İzin, dış görev vb.) planlar, denetler ve bilgilendirme yapılmasını sağlar.

         10.15. Bütçe teklifi hazırlar.

         10.16. Şube Müdürlüğünü Daire Başkanına ve üst yönetime karşı temsil eder.

         10.17. Şube Müdürlüğünü temsil eder.

         10.18. Görevlendirilmesi durumunda Birimi/Kurumu temsil eder.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Memurların Görev, Sorumluluk ve Mesleki Elemanların Tanımları

         MEMURLARIN GÖREVLERİ

         MADDE 11

          Memurların görevleri şunlardır:

          11.1. Görevli olduğu birimde iş bölümü esaslarına göre yetkililerce verilen işleri incelemek ve gerekli işlemleri yapmak,

          11.2. Kendisine verilen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak, işgücü, zaman ve malzeme tasarrufu sağlayacak şekilde Mardin Büyükşehir Belediyesi Kalite Yönetim Sistemine uygun bir şekilde yerine getirmek,

          11.3. Yazışmaları belli aralıklarla izleyerek işlerin zamanında, mevzuata ve amirlerin talimatına uygun olarak sonuçlanmasını sağlamak,

          11.4. Kendisine verilen görevlerle ilgili konularda amirlerine danışarak alacağı talimata göre işlemleri yerine getirmek,

          11.5. Birimin kırtasiye ve diğer gereksinimlerini saptayarak ilgililere bildirmek ve alacağı talimata göre gerekli işlemleri yapmak,

          11.6. Kullandığı demirbaş eşyanın iyi bir biçimde kullanılmasını ve korunmasını sağlamak,

          11.7. Evraka ilişkin işleri imzadan çıkışına kadar izlemek, tamamlamak ve sevke hazır duruma getirmek,

          11.8. Göreviyle ilgili evrak, eşya araç ve gereçleri korumak ve saklamak,         

          11.9. İş hacmi yoğun olan birimlere amirin saptayacağı esaslara göre yardımcı olmak,

          11.10. Amirlerince verilecek diğer işleri ve görevleri yapmak.

          MEMURLARIN SORUMLULUKLARI

          MADDE 12 – Müdürlüğün iş ve işlemlerinin usulüne uygun olarak tam ve zamanında yapılmamasından, kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmemesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmamasından, kendisine tebliğ edilen görevlerin Mardin Büyükşehir Belediyesi Kalite Yönetim Sistemine uygun bir şekilde yerine getirilmemesinden Müdüre karşı sorumludur.

          YÜRÜRLÜK

          MADDE 13 – Bu yönetmelik, Büyükşehir Belediye Meclisinin onayı ve yayınladıktan sonra yürürlüğe girer.

          YÜRÜTME

          MADDE 14 – Bu yönetmelik hükümlerini, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.