Kadın ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığı


Adı-SoyadıDr. Mehtap Bingül
Telefon0 (482) 215 19 30
E-mailmehtap.bingul@mardin.bel.tr - kadinpolitikalari@mardin.bel.tr


T.C.
MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Kadın Politikaları Dairesi Başkanlığı
 

Görev Tanımı ve Sorumluluklar


Kadın Politikaları Daire Başkanlığı Kuruluşu
Kadın Politikaları Daire Başkanlığı 27/11/2011 tarihli 28125 sayılı resmi gazetede yayınlanan “İçişleri Bakanlığı, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdari Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümleri kapsamında, Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/07/2014 tarihli ve ‘48’ sayılı kararına istinaden kurulmuştur.
Kadın Politikaları Daire Başkanlığı'nın Teşkilat yapısı aşağıda şekildedir;
 
Kadın Politikaları Daire Başkanlığı Görev Tanımı
 
a) Kadın Politikaları Daire Başkanlığı, Mardin Büyükşehir Belediyesi Kamu Tüzel kişiliği ve özgün ihtiyaç ekseninde kadınlarla ilgili tüm sosyal, psikolojik, hukuki, kültürel, ekonomik, ekolojik ve eğitsel meselelerine, Belediye Başkanlığı'nca verilen vekâletnamede tespit edilen sınırlar içinde aşağıda açıklandığı şekilde çözümler getirmekle görevlidir.
 
b) Çalışmalarını demokratik, ekolojik, cinsiyet eşitlikçi ve kadın özgürlükçü bakış açısıyla sürdürür.
 
c) Kadın-erkek eşitliğinin temel bir hak olarak, tüm sorumluluk alanında uygulanması ve her türlü ayrımcılığın önlenmesi için sorumluluk alır.
 
ç) Toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinin, belediyenin tüm plan, proje ve çalışmalarına yerleştirilmesi için etkin rol alarak kadınların ve erkeklerin hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlar.
 
d) Belediye bütçesinin toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı şekilde hazırlanması, gelir ve giderlerin toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirecek şekilde yapılandırılmasını hedefler. Bu çerçevede Kadın – Erkek Eşitlik Komisyonu ile koordineli hareket eder, rapor hazırlar, hazırladığı raporla ilgili görüş ve kanaat belirtir.
 
e) Karar alma süreçlerinin tüm aşamalarında kadınların ve erkeklerin dengeli katılımını sağlamakla yükümlüdür. Belediye faaliyetlerinde ve kurum içindeki karar alma mekanizmalarının görev dağılımlarında (Daire Başkanlıkları, Müdürlükler, Şeflikler) cins kotasının gözetilip gözetilmediğini izler. Verileri değerlendirir ve Kadın – Erkek Eşitlik Komisyonla birlikte hazırlayacağı Veri Değerlendirme Raporuyla ilgili görüş ve tavsiyelerde bulunur.
 
f) Kadınların statüleri ve yaşam koşullarına dair eşitsizliklerin temelinde yer alan kalıp yargı ve kalıp rollerin tasfiyesi için çalışmalar yürütür.
 
g) Mardin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kabulü ve yetkili merciinin onayı ile ulusal ve uluslar arası düzeyde özel veya kamu kurum ve kuruluşları, diğer yerel yönetimler, kadın kurumları, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler ile işbirliği yapar; projelere destek ve finansman kaynağı ile gönüllülerin katılımını sağlar.
 
h) Kadınlar için özgün mekanların tasarlanması ve kent planlarının kadınların yaşamını kolaylaştıracak şekilde hazırlanması amacıyla kadınların planlama aşamalarına müdahil olmasını sağlar. Bu çerçevede ildeki STÖ ve resmi kurumlarla işbirlikleri geliştirir.
 
ı) Yukarıda sayılan alanlarda kurumsal işbirlikleri geliştirilerek nitelikli ve süratli çözümler üretmek, bu amaçla araştırma yapmak veya yaptırmak, gerek belediyeler, gerekse Mardin ili sınırları içinde bulunan diğer kurum ve kuruluşların hizmetlerine ait cinsiyet temelli veri tutulmasını sağlamak ve kadınlara yönelik etkinlikler düzenlemekle görevlidir.
i) Belediyenin, birimleri tarafından hazırlanan plan/programları ve çalışma yönetmeliklerinin usul ve esasları açısından birimle birlikte inceleyerek doğru bir şekilde yapılmasına yardımcı olur.
 
j) Daire Başkanlığı personelinin özlük işleri ile ilgili işlemlerini yapar. Tahakkukları düzenler, ayniyat işlemlerini ve harcamalarla ilgili avans kredi sarf işlemlerini yürütür.
 
k) Daire Başkanlığının Bütçesini hazırlayıp Mali Hizmetler Daire Başkanlığı'na gönderir.
 
Daire Başkanlığı yetkisi
 
Kadın Politikaları Daire Başkanlığı 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanlığı'nca veya varsa bu birimle görevlendirdiği Genel Sekreter Yardımcısının kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.
 
Başkanlığın sorumluluğu
 
Kadın Politikaları Daire Başkanlığı, Belediye Başkanlığı'nca veya varsa Başkanlıkça bu birimle görevlendirdiği Genel Sekreter Yardımcısınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.
 
 
Daire Başkanının görev, yetki ve sorumluluğu
 

Daire Başkanının görevleri aşağıda belirtilmiştir;
a) Kadın Politikaları Daire Başkanlığı'nı Başkanlık Makamına karşı temsil eder. Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri gerçekleştirir.
b) Belediye Başkanınca Encümene seçilmesi veya görevlendirilmesi halinde, Daire Başkanlığı görev, yetki ve sorumlulukları kapsamındaki konularda Belediye Encümen toplantılarına üye olarak katılır.
c) Daire Başkanlığı yönetiminden tam yetkilidir.
d) Daire Başkanlığı'nın her türlü çalışmalarını düzenler ve Daire Başkanlığı'na tebliğ edilen her türlü evrakı ilgili görevliye havale ederek işlerin yürütülmesini sağlar.
e) Daire Başkanlığı içi yönergeler hazırlar ve yayınlar.
f) Kadın Politikaları Daire Başkanlığı personelinin sicil ve birinci tezkiye sorumlusudur.
g) Kadın Politikaları Daire Başkanlığı ile diğer Daire Başkanlıkları arasında koordinasyonu sağlar.
h) Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.
i) Alt birim yetkilileri / personel arasında görev bölümü yapmak, izin, hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ayrılan alt birim yetkililerinin yerine, bir başkasının görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak.
j) Personelin her türlü özlük bilgileri ve sosyal haklarını izleyerek, arşivlemek ve takip etmek üzere İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı'na göndermek.
k) Daire Başkanlığı birimlerini ve çalışmalarını planlı ve programlı bir şekilde düzenlemek, personel arasında uyumlu bir işbirliği ortamı kurulmasını sağlamak ve çalışmalarını izlemek, denetlemek ve gerekli direktifleri vermek, disiplinsizliklere ve çalışma şartlarını bozucu eylemlere müsaade etmemek, toplam kalite yönetimi ve verimlilik için çalışma şartlarını iyileştirmek ve prensipler koymak, personel için kurs ve seminerler tertip etmek.
l) Çalışma verimini arttırma amacıyla, kanunları, idari ve genel yargı kararlarını ve bunlarla ilgili yayınları, yazılımları ve bilgisayar programlarını satın almak, abone olmak, bunlardan personelin yararlanmasını sağlamak.
m) Daire Başkanlığı'nda yapılan çalışmalarla ilgili olarak belli aralıklarla toplantılar düzenlemek, çalışmaları değerlendirmek.
n) Harcama yetkilisi olarak, her yıl, iş ve işlemlerin amaçlara, iyi mali yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini içeren iç kontrol güvence beyanını düzenlemek ve birim faaliyet raporlarına eklemek.
o) Daire Başkanlığı'nın yıllık bütçesini birimlerden gelen talepler doğrultusunda hazırlayıp/hazırlatıp Mali Hizmetler Daire Başkanlığı'na göndermek.
p) Belediyenin stratejik plan ve performans programında yer alan yasal çerçeve ile ilgili önlemleri almak, Daire Başkanlığı ile ilgili hedeflerini gerçekleştirmek.
r) İç ve dış denetim sırasında denetçilere ve yargıya intikal eden hususlarda mahkemelere bilgi, belge ve kolaylıklar sağlamak.
s) Daire Başkanı, görev ve çalışmaları yönünden Belediye Başkanlığı’na veya varsa Başkanlıkça bu birimle görevlendirdiği Genel Sekreter Yardımcısına karşı sorumludur.
t) Birimlerde görevlendirilen personelin, yapacağı işle ilgili görevlerinin neler olduğu, Daire Başkanı tarafından düzenlenecek bir iç yönergeyle açıklamalı bir şekilde belirtilerek, personele imza karşılığında verilmeli ve personelin bu yönergede belirtilen görevleri eksiksiz yerine getirerek ve sürekli olarak çalışma masasında bulundurmasını sağlamak.
u) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde Daire Başkanlığı'na tayin şartlarına haiz olan personelden birini Daire Başkanlığına vekalet etmek üzere belirleme ve onaya sunma yetkisi.
 
Müdürler
Başkanlığın, sayılan alanlardaki Müdürlüklerinin görev ve sorumluluk alanlarında, personel ve idari işlerle ilgili işlerinin yürütülmesinde Başkana yardımcı olur. 
 
Müdürlükler