Alt Yapı Koordinasyon Merkezi Calışma Usul ve Esasları Uygulama Yönetmeliği


 

 

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

       Amaç

       MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mardin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Alt Yapı Koordinasyon Merkezinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

       Kapsam

       MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik; Mardin Büyükşehir Belediyesi Alt Yapı Koordinasyon Merkezinin kuruluş, görev ve yetkileri ile bu merkezin çalışma usul ve esaslarını kapsar.

       Dayanak

       MADDE 3 – (1)Bu Yönetmelik 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 8. ve 9. maddelerine, 5393 sayılı Belediye kanununun 14. Maddesi,15.maddesinin b ve c bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

      Tanımlar

       MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

       a) Alt yapı: Yol üst kaplaması altında kalan yol kısmı ile İçme suyu, kanalizasyon, elektrik, doğalgaz, telekomünikasyon bağlantı hatları, Merkezi ısıtma gibi yer altından geçen tüm tesisleri,

     b) Tranşe: Alt yapı tesislerinin içine yerleştirildiği ve üstünün usulüne göre kapatılarak eski haline getirilmesi gereken her türlü hendek ve çukur kazısını,

     c) Yol: İmar planlarında bir parselden karşı parsele kadar olan açıklık, tretuvar, trafik şeritleri ve refüjleri,

      ç) AYKOME: Alt Yapı Koordinasyon Merkezini,

      d) Yatay Sondaj: Yüzeyde kazı yapmadan yeraltından alt yapı imalatı gerçekleştirme tekniğini,

       e) Menhol: Alt yapı çalışmalarında kablo, boru vb. daha sonra müdahale edebilmek için yapılan odayı, ifade eder.

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 Bağlılık ve Bağlayıcılık

          Bağlılık

      MADDE 5 – (1) Mardin Büyükşehir Belediyesi alt yapı koordinasyon merkezi,  Mardin Büyükşehir Belediye Başkanına bağlıdır. Başkan bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

       Bağlayıcılık

      MADDE 6 – (1) Alt yapı koordinasyon merkezi tarafından alınan ortak yatırım ile ilgili kararlar; Mardin Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir dâhilindeki diğer Belediyeler ve Büyükşehir sınırları içindeki kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişileri bağlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kuruluş, Görev ve Yetkileri

       Kuruluş

      MADDE 7 - AYKOME, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı veya görevlendireceği                kişinin başkanlığında;

 1. Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı
 2. Mardin Büyükşehir Belediyesi AYKOME Şube Müdürü
 3. Mardin Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı veya temsilcisi

  ç) Mardin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı veya temsilcisi

 1. MARSKİ Genel Müdürlüğü

                1-  Kanalizasyon Dairesi Başkanı veya temsilcisi

  2-  İçme Suyu Dairesi Başkanı veya temsilcisi

        e) Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanı veya temsilcisi

        f) Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü temsilcisi

        g ) Milli Savunma Bakanlığı temsilcisi

        ğ) Karayolları Genel Müdürlüğü temsilcisi

        h) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü temsilcisi

ı) Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü temsilcisi

 1. Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. temsilcisi
 1. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. temsilcisi
 2. Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. temsilcisi

l) AKMERCAN Doğalgaz Dağıtım A.Ş temsilcisi

        m) Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. temsilcisi

        n) Türk Telekom A.Ş. temsilcisi

        o) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan ruhsatlı şirketlerin temsilcileri

     

 

 

 

 

 

     

       ö) Belediyelerini ilgilendiren konuların görüşüldüğü toplantılara büyükşehir ilçe belediye başkanları veya görevlendirecekleri bir üyenin,

        p) Belediye altyapı hizmetlerini etkileyecek derecede yatırım yapan ve Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen özel kuruluş temsilcileri,

        r) Büyükşehir Belediyesinin öteki birim başkanları ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, Üniversiteler, ilgili vakıf, dernek ve ilgili Sivil Toplum Kuruluşu temsilcilerinin görev alanlarına giren konularda oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere toplantılara davet edilenlerin,

         s) Gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının veya oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun temsilcileri oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere davet edilenlerin, katılımından oluşur.  

   

     Görev ve yetkileri

     MADDE 8 – (1) AYKOME, Mardin Büyükşehir Belediyesi dâhilindeki alt yapı hizmetlerini etkili ve koordinasyon içinde yürütmek amacıyla;

      a) Yatırımcı kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından Büyükşehir dâhilinde yapılacak alt yapı yatırımları için kalkınma plan ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program haline getirir.

       b) Alt yapı programlarının hazırlanmasında, taslaklarının birleştirilip kesinleştirilmesinde üst yapı program ve çalışmaları ile koordinasyonu sağlar. Kesin programlarda birden fazla kurum ve kuruluşlar tarafından aynı anda yapılması gerekenleri ortak programa alır.

     c) Ortak programa alınan alt yapı hizmetlerinin amaca uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.

       ç) Ortak programa alınmayan yatırımların her Bakanlık ile ilgili Büyükşehir belediyeleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca kendi bütçelerinden yapacakları harcamalarla yerine getirilmesini sağlamak üzere bir program tespit eder ve bu programın uygulanıp uygulanmadığını kontrol eder.

       d) İlgili kuruluşlarca imar planı olmayan alanlarda önceden yapılmış tesislerin, yeni imar durumuna uygun yol yapım çalışmaları bitmeden, mevcut tesislerin uygun hale getirilmesini sağlar.

       e) Kazı yapılacak tarihleri tespit eder, kazı yapmanın yasak olduğu tarihlerde acil durumlar için büyükşehir belediye başkanına veya AYKOME birimi yöneticisine yetki verir.

       f) Alt yapı ile ilgili kazı yapacak gerçek ve tüzel kişilere izin ve Alt yapı tesisi açım ruhsatı verir ve buna ilişkin bedeli belirler.

    

 

 

 

 

 

g) AYKOME'ye katılan tüm kuruluşların kent içinde kullanacakları malzemelerle ilgili standartları belirler.

       ğ) Gerekli görülen konularda UKOME ile işbirliği yapar.

      h) Alt Yapı Yatırım hesabı oluşturur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Toplantı ve Toplantı Usulü

       Toplantı

      MADDE 9 - (1) AYKOME, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, 7. maddede belirtilen üyelerle Büyükşehir Belediye Başkanlığınca tespit edilen salonda olağan olarak toplanır. Toplantı tarihi her ayın belirli bir günü olmak üzere kurul kararıyla belirlenecektir.

       (2) Başkanın gerekli gördüğü hallerde veya üyelerin yazılı teklifi ve başkanın daveti üzerine belli konuların görüşülüp karara bağlanmasını ve uygulamaya konulmasını sağlamak üzere en geç bir hafta içerisinde toplanır.

        (3) Toplantılarda belirlenen gündem dışında üyelerin teklif ettiği konular, kurul tarafından kabul edilmek şartıyla görüşülebilir.

      Toplantı usulü

       MADDE 10 – (1)AYKOME toplantıları;

       a) Bu Yönetmeliğin 7. maddesinde sayılan üyelerin salt çoğunluğunun katılımı ile başkan tarafından açılır,

       b) Mazereti olan üyenin yerine kurumları tarafından görevlendirilecek bir yetkili toplantıya katılır,

       c) Oylamalar açık oylama şeklinde yapılır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sayılır. Kararlarda çekimser kalınamaz, şeklinde yapılır.

 

 

 

 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Alt Yapı Koordinasyon Birimi

       Birim

       MADDE 11 – (1) AYKOME'nin Sekreterya hizmetleri, Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Alt Yapı Koordinasyon Merkezi Şube Müdürlüğü tarafından yürütülür.

       Görevleri

       MADDE 12 – (1) Alt Yapı Koordinasyon Merkezi Şube Müdürlüğü;

       a) Başkanlığın talimatı doğrultusunda gündemi hazırlar, görüşme tutanaklarını ve kararları düzenler, alınan kararları ilgili makamlara gönderir.

           b) AYKOME' ye üye gönderen kurum ve kuruluşlar arasında iletişimi sağlar.

       c) Kurum, Kuruluşlar ile özel ve tüzel kişilerce yapılacak alt yapı imalatlarına alt yapı tesisi açım ruhsatı verir.

       ç) Alt yapı yatırımı yapan kurum ve kuruluşlara ait taslak programları birleştirerek kesin program taslağını hazırlar ve AYKOME' nin onayına sunar.

       d) Kamu kurum ve kuruluşlarının ortak programa alınmayan  alt yapı yatırımları için hazırlanan programlara uygun olarak ruhsat verilmesini teklif eder. Ruhsatsız kazı yapılmasını önler. Ruhsatsız kazı yapıldığının tespiti durumunda, kazı yapanlar hakkında gerekli işlemin yapılmasını sağlar.

       e) Ortak programa alınan alt yapı yatırımları için tranşe, galeri ve tünel gibi inşaat tipini belirler, projesini ve ihale dosyasını hazırlar, alt yapı yatırımları ihale edildiği takdirde ihale komisyonunun Sekreterya görevini yürütür.

       f) Ortak programa girmediği için kurumların kendilerince yapılan alt yapı yatırımlarının AYKOME programına ve kararlarına uygun yapılıp yapılmadığını izler.

       g) Doğal afet, güvenlik, sağlık gibi önceden belirlenemeyen zorunlu hallerde kazı izni verir.

          

 

 

 

 

 

         

Çalışma esas ve usulleri

        MADDE 13 - (1) Alt Yapı Koordinasyon Merkezi Şube Müdürlüğü çalışma esas ve usulleri;

        a) Kurum, kuruluşlar ile özel ve tüzel kişiler, acil-arıza halleri hariç ruhsatsız altyapı tesisleri için kazı yapamazlar. Altyapı çalışmaları ruhsatta belirtilen başlama ve bitiş tarihleri içerisinde, ilgili şartnamelere, ruhsatta belirtilen şartlar ile AYKOME Alt Yapı Tesisleri Ruhsat İşlemleri ve Zemin Açımı Uygulama Yönetmeliği ve AYKOME tarafından belirlenen yatırım programlarına göre gerçekleştirilir. Ruhsattaki tarih, şartlar ve bu yönetmeliğe uygun olmayan çalışmalar ile bildirimsiz ve ruhsatsız kazılar için AYKOME Müeyyideler Yönetmeliğindeki cezai yaptırımlar uygulanır.

 

         b) T.C. Karayolları, T.C. Devlet Demiryolları ve bu gibi kuruluşların bakım ve sorumluluğunda olan yol ve alanlarda yapılacak altyapı çalışmaları için ilgili kuruluşlardan izin alınacaktır. Söz konusu çalışmalar ilgili kuruluşça belirlenen şartlarda yürütülecektir. Bu tür çalışma ve işlemler 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun ve 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunların ilgili hükümlerine aykırı düşmemek kaydı ile AYKOME'nin yönetmelik ve şartlarına uygun olarak yürütülecektir.

 

         c)  Alt yapı tesisi açım ruhsatı alım aşamalarını, iş ve işlem basamaklarını, ruhsat sonrası teminat iadesi vb. konularda Kamu Kurum ve Kuruluşları, özel ve tüzel kişileri bilgilendirici yazılı veya görsel çalışmalar hazırlar veya hazırlatır ve yayımlar.

    

        Alt yapı tesisi açımı ruhsat işlemleri

        MADDE 14 – (1) Alt Yapı Koordinasyon Merkezi Şube Müdürlüğü ruhsat işlemleri;

 1. Alt yapı tesisi açım ruhsatı bedeli; Zemin Tahrip Ücreti, Teminat ücreti, Keşif

Ücreti, Ruhsat Harcı ve ödenmesi gereken vergilerden meydana gelir.

 

 1. Alt yapı tesisi açım ruhsatı alınması için yapılacak başvuruda talep yazısı ve

ekinde iş bilgi formu, yer bilgi formu, uygulama projesi veya krokisi, ayrıca parsel bağlantılarında numarataj belgesi ve yapı ruhsatı bulundurulur.

 

 1. Mardin Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi;  Büyükşehir

Sınırları içerisindeki meydan, bulvar, cadde, sokak, sorumluluğu belediyelerde bulunan tüm yollarda ve parklarda ve Belediye İştiraklerine ve/veya üst kullanım hakkı olan her türlü menkul / gayrimenkul ile ilgili altyapı çalışmaları için Alt yapı tesisi açım ruhsatı verme işlemlerini yürütür. Kanun, yönetmelik ve mevzuatlarla belirlenmiş gerekli denetimleri yapar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ç)  Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı birimler ile İlçe Belediyelerin kendi

imkânlarıyla yapacakları veya ihaleli olarak yüklenicilere yaptıracakları altyapı çalışmalarında tahrip edilen zemin eski haline kendileri tarafından getirilmesi koşuluyla sadece ruhsat harcı ve keşif bedeli alınarak ruhsatlandırma yapılır.

 

 1. Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı birimlerin kendi imkânlarıyla yapacakları

veya ihaleli olarak yüklenicilere yaptıracağı çalışmalar ile kurum ve kuruluşların arıza çalışmalarının ruhsatlandırılmasında zemin tahrip ücreti, ruhsat harcı, KDV ve keşif bedeli tahsil olunur ve teminat alınmaz. Ancak yaptıkları veya yaptırdıkları işlerden doğacak olumsuzluklardan ilgili birim sorumlu tutulacaktır.

 

 1. Diğer kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerden zemin tahrip ücreti,

ruhsat harcı, keşif bedeli ve KDV ile birlikte zemin tahrip ücretinin % 50’ si kadar teminat alınır. Bu teminat bedeli İdarece uygun görülmesi halinde banka teminat mektubu olarak da verilebilir. Ruhsat tarihinden itibaren iki yıl içerisinde alınmayan teminatlar büyükşehir belediye bütçesine gelir kaydedilir.

 

 1. Onaylanmış olan alt yapı tesisi açım ruhsatı kurum, kuruluş yetkilisi ile özel

ve tüzel kişilerin yetkilisi veya temsilcisine verilecektir.

 

 1. Alınmış olan alt yapı tesisi açım ruhsatlarının zayi olması durumunda “aslının

aynısıdır” onaylanarak hazırlanan yeni evrak için suret harcı alınır.

 

            ğ) Hizmetin aksamadan sağlıklı yürütülmesi için gerektiğinde ilgili idarelerle ve altyapı kuruluşları ile protokol yapılabilir. 

 

 1. Alt yapı tesisi açım ruhsatı ile ilgili uygulanacak olan değişken ücretler, her yıl 

Mardin Büyükşehir Belediye Meclisi’nce belirlenir.

 

ı) Toplu mesken alanlarında Kamu Kuruluşu ve tüzel kişiliklerce, ilgili Belediye’ye

yolların devri yapılmadan önce yol, kanalizasyon ve su şebeke hatları kendilerince yapıldığının belgelenmesi halinde Zemin Tahrip bedeli alınmadan Ruhsat Harcı ve Keşif Bedeli alınarak ruhsatlandırma yapılır. Yolları kendilerince yapılan ve ilgili Belediye’ye yolların devri yapıldıktan sonra yapılacak kanalizasyon ve su şebeke hatları, alt yapı kurumu tarafından yapılmayıp kendilerine yaptırılması durumunda zeminin eski haline getirilmesi şartıyla Zemin Tahrip bedeli alınmadan Ruhsat Harcı, Keşif Bedeli ve Teminat alınarak ruhsatlandırma yapılır.

 1. Zemin tahribi yapılacak güzergâhta parsel sınırları esas alınarak ilgili altyapı

kuruluşu tarafından düzenlenen krokiye göre metrajlandırma yapılacaktır. Parsel içinde kalan bağlantılardan ruhsat bedeli olarak ruhsat harcı ve keşif bedeli alınacaktır.

 1. Zemin tahrip bedeli hesaplanırken tahrip edilen zemin eni minimum 1.00 mt. olarak hesaplanacaktır.

Mini tranşe ile yapılacak çalışmalarda kazı genişliği 0.50 mt. olarak hesaplanacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Altyapı tesis çalışmalarının yürütülmesi

            MADDE 15 – (1)Alt Yapı Koordinasyon Merkezi Şube Müdürlüğü alt yapı tesis çalışmalarının yürütülmesi;

           a) Kurum ve Kuruluşlar ile özel ve tüzel kişiler trafik müsaadesini alıp, altyapı kuruluşlarını bilgilendirerek çalışmalarını Alt yapı tesisi açım ruhsatında belirtilen süreler ve şartlar içerisinde teknik şartnamelere ve AYKOME Yönetmeliklerine uygun olarak gerçekleştireceklerdir.

 

           b) Çalışma sırasında yol ve kaldırım kesitinde altyapı tesis tespiti yapılacak, yerleri belirlenen yeraltı tesislerine zarar verilmeyecektir. Çalışma sırasında diğer yeraltı tesisine ve 3. Şahıslara zarar gelmesi durumunda her türlü sorumluluk çalışmayı yapan kurum, kuruluş, özel yada tüzel kişilere ait olacaktır.

 

           c)Çalışmayı yapacak kurum ve kuruluşlar, çalışma başlatılmadan önce ilgili olabilecek tüm altyapı kuruluşlarını ve ilgili ilçe belediyelerini resmi yazı ile çalışılacak güzergâh konusunda bilgilendireceklerdir.

 

           ç) Ana arter ile cadde ve sokaklardaki çalışmalarda tranşe kazılarından çıkan toprak, moloz ve benzeri malzemeler yolda veya yaya kaldırımında kesinlikle bırakılmayarak kazı esnasında kazıyı yapan tarafından nakledilecektir. Meskûn mahal haricinde ise en geç kazının yapıldığı akşam kaldırılacaktır.

 

            d) Alt yapı çalışmaları sırasında yayaların geçişleri için 25 m. aralıklarla standartlara uygun seyyar yaya köprüleri kurulacak, kazının iki yanına yaya ve araç trafiğini aksatmayacak şekilde bariyerler konulacak, malzeme, moloz ve topraklar bariyer dışına taşmayacaktır.

 

            e) Kazı sırasında gece ve gündüz olmak üzere can ve mal emniyeti ile ilgili bütün önlemler eksiksiz olarak çalışmayı yaptıran veya yapan Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerce sağlanacaktır. Çevre güvenliği ile ilgili olan bariyerler ile işaret ve bilgilendirme levhaları, trafik ikaz işareti ve cihazları ilgilileri tarafından temin edilecektir. Çalışma yapılacak alan ile ilgili trafik işaretlemelerini gösterir plan, proje veya kroki Ulaşım Dairesi Başkanlığına sunularak onaylatılacaktır.

 

            f) Gece çalışma yapıldığında veya yapılmasa da üst kaplama işi tamamen bitmemiş kazıların etrafına bariyerler, sarı ikaz fenerleri ile akülü flaşör ve işaret levhaları konularak her türlü tedbir alınacaktır. Gerekli tedbirlerin alınmamasından kaynaklanan kazalarda olabilecek can ve mal kaybından çalışmayı yapan veya yaptıran kurum, kuruluş,  özel veya tüzel kişiler sorumlu olacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            g)AYKOME Şube Müdürlüğü’nden izin almaksızın kazı güzergâhı değiştirilmeyecektir. Kazı güzergâhının değiştirilmesine ihtiyaç duyulduğunda, kazıya başlamadan önce AYKOME Şube Müdürlüğüne müracaat edilecek; AYKOME Şube Müdürlüğü’nce uygun görülmesi halinde güzergâh değişimi yapılarak çalışmaya başlanacaktır. Güzergâh değişimi ile ilgili ruhsat bedeli üzerinden doğacak fark ayrıca tahsil edilecektir.

             ğ) AYKOME Şube Müdürlüğünce parsel bağlantıları için düzenlenen alt yapı tesisi açım ruhsatlarında belirtilen metrajdan fazla kazı çalışması yapılmış olması durumunda, kurumlarca yapılan abonelik işlemleri AYKOME Şube Müdürlüğü’nden alınacak ek ruhsattan sonra gerçekleştirilecektir.

 

              h) Ek ruhsat başvuruları normal ruhsat başvuru işlemi gibi yapılır. Ancak, ek ruhsat için alınacak ruhsat bedelleri ek ruhsatın düzenlendiği tarihte geçerli olan zemin tahrip ücreti üzerinden hesaplanır. Ek ruhsatlandırma yapılmaması halinde müeyyideler yönetmeliğindeki cezai yaptırımlar uygulanır.

 

             ı) Kurumların ihaleli işleri ile diğer ruhsatlı çalışmalarında zorunlu olarak proje kapsamı dışında AYKOME Şube Müdürlüğü’nün onayıyla ek kazı yapılmış olması durumunda, proje kapsamını aşan çalışmalar ilgili kurum ve AYKOME Şube Müdürlüğü elemanının müşterek tespiti ile ruhsatlandırılır.

 

             i) Yapım İşleri genel şartnameleri gereği, gerekli bilgilendirme ve yönlendirme levhaları haricinde çalışmanın başladığı ve biteceği noktaya, ayrıca bilgilendirme levhaları konulacak, levhalar çalışmayı yaptıranın amblemi ve ismi, çalışmanın niteliği, işe başlama ve bitiş tarihi, varsa süre uzatım tarihi, çalışmanın sorumlusu ile AYKOME Şube Müdürlüğü telefon numaraları ve bulunacaktır. Ayrıca kazı bölgesi çalışanlarının uymak zorunda oldukları kural ve giymek zorunda oldukları kıyafetler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın kanun ve yönetmelikleri doğrultusunda olacaktır.

 

           j) Kazı alanına yapılan dolgu, ilgili alt yapı kurumu veya kuruluşunun teknik şartnameleri doğrultusunda nitelik ve derinlikte yapılacak olup; gerekli kademeli sıkıştırma ve sulama işlemlerine önemle uyulacaktır.

 

             k)Ana caddelerde, bulvarlarda, üstyapısı yeni olan yollarda ve toplu taşıma güzergâhlarında açık kazı yapılmaması esastır. AYKOME Şube Müdürlüğü tarafından, açık kazı yapılmadan farklı metotlar uygulanarak çalışma şekli belirlenir.

 

              l) Kazı sezonu dışında, arıza halleri hariç yapılacak olan alt yapı imalatlarına yönelik kazı çalışmaları onayı Başkanlık OLUR ’una tabidir.

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               m) Alt yapı kuruluşlarına ait tesis bulunduğu kısımlarda çalışmayı yaptıran kurum, kuruluş, özel veya tüzel kişiler kazı yerinde bu kuruluşlardan gözlemci bulunmasını sağlayacak, diğer kurumların alt yapı tesislerinde, çalışma sırasında meydana gelecek zararlardan kazıyı yaptıran veya yapan kurum, kuruluş, özel veya tüzel kişiler sorumlu olacaktır. İlgili zararın tahsil edilmesi zararı veren ve zarara maruz kalan taraflar arasında gerçekleştirilir.

      

               n) Kurum ve kuruluşlar çalışmalarını tamamladıklarında, ilgili işe ait işin koordinatlı son durum projesi; işlem aşamaları, döşenen hattın koordinatlı güzergâh bilgilerini ve iş programını içeren dosya ile AYKOME Şube Müdürlüğü’ne yazılı müracaat ederek çalışmalarının sona erdiğini bildirmek suretiyle ilgili Belediyece asfalt veya tretuvar çalışmalarının başlatılmasını sağlarlar.

 

              p) Tüm alt yapı tesisi açım ruhsatlarında, ruhsat sahiplerinin her türlü yasal sorumlulukları teminat iade işlemleri tamamlandıktan 6 ay sonra sona erecektir.

 

               Süre verilmesi, süre uzatımı verilmesi ve ücretlendirilmesi

 

               MADDE 16 – (1) Alt Yapı Koordinasyon Merkezi Şube Müdürlüğü, Süre verilmesi, Süre uzatımı verilmesi ve ücretlendirilmesi ile ilgili olarak;

 

              a) Alt yapı tesisi açım ruhsatı ile ilgili çalışma süresini AYKOME Şube Müdürlüğü belirler.

 

               b) Kurum ve Kuruluşların yapmış oldukları çalışmaların ruhsatta belirtilen süre içerisinde bitirilemeyeceği anlaşılırsa; ruhsatta belirtilen bitiş tarihinden önce kalan işin metrajlarını belirten liste ile birlikte AYKOME Şube Müdürlüğü’nden yazılı olarak süre uzatımı talep edilecektir. AYKOME Şube Müdürlüğü’nce yapılan inceleme sonucu, uygun görüldüğü takdirde, gerekli süre uzatımı ruhsatın ikinci nüshası ibraz edilmek suretiyle verilecektir.

 

               c) Şahıs parsel bağlantılarında; işin süresinde bitirilemeyeceği anlaşılırsa, süre uzatım başvuru dilekçesi ile birlikte ruhsat sahibinin ruhsatın ikinci nüshasını AYKOME Şube Müdürlüğüne ibrazıyla yapılacaktır. AYKOME Şube Müdürlüğünce yapılacak inceleme sonucu süre uzatımı uygun görüldüğü takdirde verilecektir.

 

                ç) Talep edilen ilave süreler için süre uzatımı istenen metrajın, mevcut zemin cinsine göre zemin tahrip ücretinin % 1 ‘i kadar bedel alınacaktır.

 

                d) Süre uzatımı verildiği tarihte, birim fiyatlar değişmiş ise, süre uzatımı, kalan iş için birim fiyat farkı uygulanarak verilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            e) AYKOME Şube Müdürlüğü’ne Alt yapı tesisi açım ruhsatı için başvurup sezon sonuna kadar ruhsat işlemlerini takip edip bedellerini yatırmayan kamu kurum, kuruluş, özel ve tüzel kişilerin evrakları, yıl sonunda tekrar kontrol edilerek evrakların düzenlendiği kuruma iade edilir. Abone işlemleri yapılanlar var ise gerekli takibat başlatılarak müeyyide yönetmeliğindeki cezai yaptırımlar uygulanır.

 

                Acil ve arıza halleri

 

                MADDE 17 – (1) Alt Yapı Koordinasyon Merkezi Şube Müdürlüğü, acil ve arıza halleri ile ilgili olarak;

 

                a) Acil ve arıza nedeniyle ruhsatsız kazı yapılması durumunda kurum ve kuruluşlar çalışmaya başlamadan önce, aynı gün Büyükşehir Belediyesi Mardin Masa ALO153 ile AYKOME Şube Müdürlüğü’ne faks aracılığı ile arızanın tarihi, yeri, niteliği ile onarımı yapacak kuruluş ve yapılacak çalışmalar ile ilgili bilgileri bildireceklerdir. Bilgi verilmesinden sonra trafik işaretlemeleri ve emniyet tedbirleri alınarak çalışmalara hemen başlanacaktır. Arıza onarımı yapmış her kuruluş ayın ilk haftası içerisinde yer bilgi formu ile birlikte bir önceki aya ait arıza giderilmesi çalışmalarını toplu olarak AYKOME Şube Müdürlüğü’ne bildireceklerdir.

 

               b) Parsel bağlantılarında arıza olması halinde arıza sahibi ilgili kuruma, kurum da AYKOME Şube Müdürlüğü’ne haber verecektir. Arıza kazısı ile ilgili olan kurum veya kişiler arıza çalışmalarına trafik ve emniyet tedbirlerini alarak hemen başlayacak, aynı zamanda ruhsat işlemlerini takip ederek parsel bağlantısı arızalarında arıza sahibi 7 iş günü içerisinde, kurumlar ve kuruluşlar takip eden ayın ilk haftası yaptıkları çalışmalarını toplu olarak ruhsatlandıracaklardır.

 

               c) Zamanında bildirilmeyen ve bu nedenle üst yapı onarımı Belediye tarafından giderilemeyen arıza çalışmalarından kaynaklı 3. şahısların uğrayacakları her türlü hasar ve kazalardan çalışma ile ilgili kurum, kuruluş, özel veya tüzel kişiler sorumlu olacaktır.

 

               ç) Acil yapılması gereken kazılarda sonradan ruhsatlandırılması koşuluyla AYKOME Şube Müdürlüğünün uygun görmesi halinde ön ruhsat düzenlenir ve bu süre ruhsat süresine dâhil edilir.

 

                 Teminat iadesi

 

                 MADDE 18 – (1) Alt Yapı Koordinasyon Merkezi Şube Müdürlüğü, Teminat iadesi ile ilgili olarak;

 

 1. Teminat iadelerinde ve iade edilemeyen teminatlar 22.01.2002 tarihinde yayımlanan 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 13. ve 14. maddeleri uyarınca işlem yapılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                b) Parsel bağlantıları haricindeki alt yapı imalatları için verilen alt yapı tesisi açım ruhsatına ait işlerin, yönetmeliklere ve teknik şartnamelere uygun olarak tamamlanmasıyla iş bitim tarihinden 3 ay sonra ruhsat sahibinin yazılı başvurusu üzerine teminatın iadesinde bir sakınca olmadığı en az 3 (üç) kişilik heyetçe kesin kabul tutanağının onaylanması ile iade edilir

 

                 c) Parsel bağlantıları için verilen, alt yapı tesisi açım ruhsatı ile ilgili kazıdan dolayı dolgunun sıkıştırılması işlemleri yerine getirilip, iş bittikten sonra teminat tahsil makbuz aslının idareye ibrazından itibaren 3 ay sonunda teminatın iadesinde bir sakınca yok ise teminat iade işlemleri gerçekleştirilir.

 

                 Zemin tahrip iadesi

 

                MADDE 19 – (1) Başvurusu yapılarak düzenlenmiş olan altyapı tesisi açım ruhsatına rağmen, herhangi bir şekilde kazı çalışması gerçekleştirilmeyip, zemin tahribi yapılmamış veya kısmen kazı çalışması yapılmış durumlar için; ilgili kurumun tespit yazısı ruhsat bitiş tarihinden sonra en geç 3 ay sonunda AYKOME’ ye ulaştığında, AYKOME tarafından yer ve zemin tespitinden sonra Başkanlık OLUR’u alınması suretiyle, altyapı tesisi açım ruhsatı alınırken ödenmiş olan yekünden, tahribi yapılmamış zeminin tahrip ücreti ile teminatı ilgilisine iade edilir. Bu bedellerle birlikte ödenen KDV, keşif bedeli, ruhsat harcı ise iade edilmez ve mahsuplaşması yapılmaz.

 

                Denetim

 

                MADDE 20 – (1) Tranşe çalışmalarının alt yapı tesisi açım ruhsatı şartlarına, tekniğine uygun ve süresi dâhilinde yapılıp yapılmadığı, AYKOME Şube Müdürlüğü tarafından denetim yetkisi verilen kurum ve kuruluşlarca denetlenir. İlçe Belediyelerine ait yollarda ise ilgili Belediye Başkanlıkları Fen İşleri ve Zabıta Müdürlüklerince de denetleme yapılabilir. Gerektiği hallerde kazı yapan kurumun yetkili teknik sorumlusu da denetlemeye iştirak eder. Bu denetlemelerden Büyükşehir Belediyesi ekipleri haberdar edilir, herhangi bir rapor tutulmuşsa 5(beş) iş günü içerisinde AYKOME Şube Müdürlüğü’ne bir nüshası gönderilir. AYKOME Şube Müdürlüğü tarafından denetim yetkisi verilen personele ait kimlik belgeleri gerektiğinde yenilenir veya iptal edilir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Alt Yapı Yatırım Hesabı

 

Hesabın oluşumu ve geliri

MADDE 21 – (1) Alt yapı yatırım hesabı, ortak programa alınan altyapı hizmetlerinin amaca uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerine konulan ödeneklerden bu hesaba yapılacak aktarım ile kazılardan elde edilen gelirlerden oluşur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Alt yapı koordinasyon merkezinin bütçesi büyükşehir belediye bütçesi içinde yer alır. Ayrıca, belediye ve diğer bütün kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerine konulan ödeneklerden, alt yapı koordinasyon merkezi bünyesinde oluşturularak alt yapı yatırım hesabına aktarılacak tutarlar da gelir bütçesinin ilgili bölümünde gösterilir ve bu gelirler amacının dışında harcanamaz.

(3) Büyükşehir ve ilçe belediyeleri cadde, bulvar, meydan ve sokaklarında yapılacak tüm kazılardan elde edilecek gelirler büyükşehir belediyesi bünyesinde açılacak alt yapı yatırım hesabında toplanır. Sokakların kazısından elde edilen gelirler ilgili belediyeye aktarılır. Bu paralar büyükşehir ilçe belediyeleri tarafından sadece cadde, bulvar, meydan ve sokakların asfalt ve kaldırımların yapımında kullanılır. Bu gelirler amacı dışında kullanılamaz.

 

Harcama usulü

MADDE 22 – (1) Alt yapı yatırım hesabının kullanımı büyükşehir belediyesinin tabi olduğu harcama usul ve esaslarına tabidir.

 

Harcama yetkilisi

MADDE 23 – (1) Alt yapı yatırım hesabının harcama yetkilisi alt yapı koordinasyon biriminin en üst yöneticisidir

                                                     YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

               Telekomünikasyon işleri

    

               MADDE 24 - (1) Telekomünikasyon altyapı kuruluşları yeni yapacakları alt yapı çalışmalarında üçlü göz çoklayıcı borulardan birini menholler de dâhil olarak kullanım hakkı Büyükşehir Belediyesine ait olmak üzere bırakacaklardır. Belediyeye ait üçlü göz çoklayıcı bulunan yerde, herhangi bir telekomünikasyon alt yapı kuruluşunun yapacağı alt yapı imalatlarında, zemin tahribi yapılmadan Büyükşehir Belediyesine ait olan üçlü göz çoklayıcı kullanılacaktır.

 

               (2) Büyükşehir Belediyesine ait üçlü göz çoklayıcıyı yapan altyapı kuruluşu, kendisine ait olan üçlü göz çoklayıcıyı başka bir telekomünikasyon altyapı kuruluşuna kullandıramaz.

                (3) Büyükşehir Belediyesine ait üçlü göz çoklayıcıyı kullanacak olan ilgili altyapı kuruluşu, alt yapı tesisi açma ruhsatına tabidir.

 

               Düzenleme

 

               MADDE 25 – (1) Uygulamalarda doğabilecek aksaklıklar ile ilgili AYKOME toplantılarında alınan kararlarla düzenleme yapılabilir.

            

 

 

 

 

 

 

                Yürürlük

 

                MADDE 26 – (1) Mardin Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararına Müteakip bu yönetmelik ilan tarihi itibariyle yürürlüğe girer.

                Yürütme

 

                MADDE 27 – (1) Bu yönetmelik hükümlerini Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.