Alt Yapı Koordinasyon Merkezi Müeyyideler Yönetmeliği


MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ

MÜEYYİDELER YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 –  (1)Bu Yönetmeliğin amacı; Mardin  Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Alt Yapı Koordinasyon Merkezince uygulanacak müeyyidelerin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 –  (1) Bu Yönetmelik; Mardin Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki altyapı hizmetlerinin koordinasyon içersinde yürütülebilmesi amacıyla Büyükşehir belediyeleri Koordinasyon yönetmeliğinde yer almayan altyapı ruhsat süreçleri, çalışma esas ve usulleri ile müeyyideleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 8 inci ve 9 uncu maddelerine, 5393 sayılı Belediye kanununun 14. maddesi, 15. maddesinin (b) bendi, 18. maddesinin (f) bendi, 34. maddesinin (e) bendi, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 –  (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

  1. Alt yapı: Yol üst kaplaması altında kalan yol kısmı ile İçme suyu, kanalizasyon, elektrik, doğalgaz, telekomünikasyon bağlantı hatları, Merkezi ısıtma gibi yer altından geçen tüm tesisleri,
  2.  AYKOME: Alt Yapı Koordinasyon Merkezini,
  3.  Büyükşehir Belediyesi: Mardin Büyükşehir Belediyesini

          ç) Modifiye asfalt: Dayanıklılığı ve dayanımı arttırılmış asfaltı,

d) Tranşe: Alt yapı tesislerinin içine yerleştirildiği ve üstünün usulüne göre kapatılarak eski haline getirilmesi gereken her türlü  hendek ve çukur kazısını,

e) Yatay Sondaj: Yüzeyde kazı yapmadan yeraltından alt yapı imalatı gerçekleştirme tekniğini,

f) Yol: İmar planlarında bir parselden karşı parsele kadar olan açıklık, tretuvar, trafik şeridleri ve refüjleri ifade eder.

 

 

 

 

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Bağlılık ve Bağlayıcılık

Bağlılık

MADDE 5 – (1) Mardin Büyükşehir Belediyesi alt yapı koordinasyon merkezi büyükşehir belediye başkanına bağlıdır. Başkan bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

Bağlayıcılık

MADDE 6 – (1)AYKOME tarafından alınan ortak yatırım ile ilgili kararlar; Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir dâhilindeki İlçe Belediyeleri ve Büyükşehir sınırları içindeki tüm kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişileri bağlar.

 

İKİNCİ KISIM

Müeyyide Usül ve Esasları

Ruhsatsız veya ruhsata aykırı kazı sayılacak haller

                     MADDE 7 –a) Kazı yapılan alanda iş makineleri veya aparatları ile zeminde yapılan tahribat için, tahrip edilen alan kadar ruhsatsız veya ruhsata aykırı kazı sayılarak 8. Madde hükümleri uygulanır.

                      b)AYKOME Şube Müdürlüğü’nün izni olmaksızın güzergah değiştirilerek yapılacak çalışmalar ruhsatsız veya ruhsata aykırı çalışma gibi kabul edilerek, 8. Madde hükümleri uygulanır.

                     c) Arıza nedeni ile ruhsatsız zemin tahribi yapıldığı takdirde işe başlamadan önce AYKOME’ ye bildirilir. Parsel bağlantılarında arıza sahibi 7 iş günü içerisinde; kurum ve kuruluşlar ise takip eden ayın ilk haftası yaptıkları çalışmalarını toplu olarak ruhsatlandıracaklardır. Ruhsatlandırılmadığı takdirde ruhsatsız kazı kabul edilerek 8. Madde hükümleri uygulanır.

         ç)AYKOME Şube Müdürlüğü tarafından açık kazı yapılmadan yatay sondaj tekniği ile verilen ruhsatlı çalışmalarda, açık kazı yapıldığı takdirde ilgili bölüm kadarına ruhsata aykırı kazı kabul edilerek 8. Madde hükümleri uygulanır.    

 

 

 

 

 

 

 

Cezalı Zemin Tahrip Ücreti

 MADDE 8 - (1) AYKOME Şube Müdürlüğü’nce kazı sezonunda ruhsatsız veya ruhsat şartlarına aykırı çalışmanın tespiti halinde Mardin Büyükşehir Belediye Meclisince her yıl belirlenen zemin tahrip ücretlerinin % 40 fazlası, Modifiye asfalt olan yerlerde çalışma yapılması halinde ise çalışma yapılan mevcut zeminin yürürlükteki zemin tahrip ücretinin % 100 fazlası kadar cezalı zemin tahrip ücreti tahsil edilir. Ayrıca alt yapı açım tesisi ruhsatlandırılması da yapılır. 

(2) AYKOME Şube Müdürlüğü’nce kazı sezonu dışında ruhsatsız veya ruhsat şartlarına aykırı çalışmanın tespiti halinde Mardin Büyükşehir Belediye Meclisince her yıl belirlenen zemin tahrip ücretlerinin % 60 fazlası, Modifiye asfalt olan yerlerde çalışma yapılması halinde ise çalışma yapılan mevcut zeminin yürürlükteki  zemin tahrip ücretinin % 150 fazlası kadar cezalı zemin tahrip ücreti tahsil edilir. Ayrıca alt yapı açım tesisi ruhsatlandırılması da yapılır. 

            (3) Zemin kaplaması yapılırken AYKOME Şube Müdürlüğü’ne bildirim yapılarak ön ruhsatlandırma yapılabilir. Başkanlığımızdan alınan ön ruhsat için, 10 (on) iş günü içerisinde Alt yapı Tesisi Açım Ruhsatı alınır.  10 (on) iş günü içerisinde Alt yapı Tesisi Açım Ruhsatı alınmadan gerçekleştirilen çalışmalar, ruhsatsız olarak değerlendirilir ve AYKOME Müeyyideler Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri çerçevesinde işlem yapılır.

 

        (4) Cezalı zemin tahrip ücretine ilişkin Büyükşehir Belediye Encümeni  kararının ilgiliye tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde ruhsatlı çalışmalar için ruhsat sahibinden cezalı bedel, ruhsatsız ve bildirimsiz çalışmalar için ise  cezalı bedel ile alt yapı tesisi açım ruhsatı bedeli çalışmayı yapan ilgiliden tahsil edilir.

       

Ek Ruhsat

 

MADDE 9 – (1) Kazı ruhsatında belirtilen miktar ve cinsten fazla zemin açımı yapılmasının çalışma anında veya teminat iade aşamasında tespiti halinde 15 (on beş)  iş günü içerisinde ek ruhsat alınması sağlanır. Ek ruhsat almadan yapılan işler cezai bakımdan 8. madde hükümlerine tabidir.

 

              Uygunsuz Zemin Kesimi

              MADDE 10 – (1) Çalışmalarda, ruhsatta aksi hüküm olmadığı sürece asfalt ve beton tretuvar zeminlerde zemin kesme makinesi kullanılacaktır. Zemin kesme makinesi kullanılmadığı veya eksik kullanıldığı durumlarda, sorunlu yanal yüzey toplam metresi ile kazı genişliğinin minimum 1 m. olacak şekilde çarpımı sonucu bulunan miktar kadar cezalı zemin tahrip bedeli tahsil edilir.

 

 

 

 

 

Dolgu Malzemesi

MADDE 11 – a) Kazılan yerden çıkan malzeme toprak zemin hariç, tekrar dolgu malzemesi olarak kullanılmayacaktır. Yerine Yol Fenni Şartnamesine uygun stabilize malzeme doldurulacak ve sıkıştırılacaktır. Bu uygulama yapılmadığında; sorunlu tüm kazı alanı tespit edilir. Sorunlu olarak tespit edilen kazı alanı 2 (iki) kat cezalı stabilize zemin tahrip ücreti cinsinden değerlendirilerek ilgilisinden tahsil edilir.

                                b) Kazılan yerin üst yapısının tamamlanmasından sonra asfalt veya tretuvarda çökme oluşması halinde, a fıkrasına göre tahsil edilecek bedele ilaveten bozulan mevcut zeminin cinsine göre cezalı bedel ilgilisinden tahsil edilir.

           Kazı Artıklarının Nakledilmemesi

MADDE 12 – (1) Kazıdan çıkan toprak ve molozlar kesinlikle yolda veya tretuvarda bırakılmayacak ve kazı esnasında nakledilecektir. Toprak ve molozlar kaldırılmadığı takdirde ilgili kazı alanı tespit edilerek toprak cinsinden cezalı zemin tahrip bedelinin 2 (iki) katı ilgilisinden tahsil edilir. Toprak ve molozlar ilgili Belediye tarafından kaldırılır ve kaldırma masrafları ayrıca ilgilisinden tahsil edilir.

Trafik ve Emniyet Tedbirleri

MADDE 13 - (1) Çalışmalar esnasında trafik ve yol emniyet tedbirleri; Türk Standartları Enstitüsü 12254 no’lu standardında belirtilen esaslar ile ilgili kanun ve mevzuata göre alınacaktır.

          (2) Kamu Kurum ve Kuruluşları ,İlçe Belediyeleri ,Büyükşehir Belediyesi ile Bağlı Kuruluşları ve Şirketleri, özel ve tüzel kişilerin çalışmalarında; Tedbirlerin alınmadığı, işaret ve işaretlemeler ile bilgilendirme levhalarının olmadığı, belirlenen standartta kıyafet giyilmediği, kurum çalışma tabelası ve tanıtıcı panolarının bulunmadığı, altyapı hatlarının belirlenmesi ve emniyeti için ikaz şeridi kullanılmadığı, onaylı trafik işaretleme projeleri ve ilgili güzergâha ait trafik müsaadesinin bulunmadığı tespit edildiğinde gerekli önlemlerin alınması sağlanarak işe devam edilir. Yukarıda belirtilen aksaklıkların meydana geldiği çalışılmalarla ilgili olarak 3194 sayılı İmar Kanunun 34.ve 42. maddeleri uygulanır.          

            Düzeltilebilir İmalatlar

MADDE 14 -  (1) Ruhsatlı kazılarda; müeyyideyi gerektiren çalışmaların tespit edilmesi durumunda, tutanak tanzim edilerek düzeltilebilir imalatlar için süre verilir. Tutanak ilgilisine tebliğ edilerek bir sureti idareye sunulur. Yapılan yazılı bildirime veya tutulan tutanağa rağmen kurum, kuruluşlar, özel veya tüzel kişiler emniyet ve trafik tedbirlerini 1(bir)  iş günü, diğer olumsuzlukları da 5 (beş) iş günü içerisinde yerine getirmemesi durumunda AYKOME Şube Müdürlüğü tarafından Müeyyide Yönetmeliğine göre işlem başlatılarak yasal yollara başvurulur.

           

 

 

Cezanın Uygulanması

MADDE 15 – (1) AYKOME Müeyyideler yönetmeliği kapsamında, düzenlenen tespit tutanaklarına istinaden, ilgili cezai müeyyide Büyükşehir Belediye Encümeni tarafından uygulanır.

İtirazlar

            MADDE 16 – (1) Uygulanan müeyyideye, gerekçeli olarak yapılan itirazların AYKOME Şube Müdürlüğünce değerlendirilerek, gerekçeye istinaden Belediye Encümen’i tarafından cezai müeyyide kaldırılır veya indirime gidilir.

Tespit Tarihi

MADDE 17 – (1)Uygulanan müeyyidelerde tutanakların tarihi esas alınır. Ancak müeyyide uygulanan işin yapıldığı tarihin resmi olarak ispatlanması halinde müeyyide o tarihe göre uygulanır.

 

 Yürürlük      

           MADDE 18 -  (1) Bu Yönetmelik, ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

            MADDE 19 – (1) Mardin Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararına Müteakip Sayıştay’ın uygun görüşü alınan bu Yönetmelik ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

 

            Yürütme             

            MADDE 20 – (1) Bu yönetmelik hükümlerini Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.