Anaokulu, Kreş ve Gündüz Bakımevi Kur ve İş Hk Yön


T.C.
MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANAOKULU,  KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ
HAKKINDA YÖNETMELİK
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Kuruluş
 


Amaç
MADDE 1

Bu yönetmeliğin amacı, Mardin  Büyükşehir Belediyesi Anaokulu,  Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
 
Kapsam
MADDE 2

Bu yönetmelik Mardin Büyükşehir Belediyesi Anaokulu,  Kreş ve Gündüz Bakımevi’ni kapsar.
 
Dayanak
MADDE 3

Bu yönetmelik; Kamu Kurum Ve Kuruluşlarınca Açılacak Anaokulu, Kreş ve Gündüz Bakımevleri Hakkında Yönetmelik(657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 1 inci maddesinin birinci fıkrası), Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ve Özel Çocuk Kulüpleri Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. maddesinin “v” bendi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesinin “b ” bendi, 15. Maddesinin “b” bendine dayandırılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
MADDE 4

Bu yönetmelikte geçen;
a)    Kurum: Mardin Büyükşehir Belediyesi’ni,
b)    Daire Başkanlığı: Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nı,
c)    Anaokulu,  Kreş ve Gündüz Bakımevi : Mardin Büyükşehir Belediyesi Anaokulu,  Kreş ve Gündüz Bakımevini,
d)    Şube Müdürlüğü: Mardin Büyükşehir Belediyesi, Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğünü, ifade eder.
e)    Çocuk: Anaokulu,  Kreş ve Gündüz Bakımevi’ne kayıtlı çocukları,
 
Temel İlkeler
MADDE 5

1.    Anaokulu, Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin gerçekleşmesi ve Devamı için aşağıdaki ilkeler esas alınır;
a.    Türkiye Cumhuriyeti’nce de imza altına alınarak kabul edilen, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesini temel ilke olarak kabul eder,
b.    Bu yaştaki çocukların ilgi, ihtiyaç ve gelişim özelliklerini göz önünde bulundurarak, fiziksel, bilişsel, ruhsal ve sosyal gelişimlerini sağlayacak uygun koşulları hazırlamak,
c.    Her koşulda çocuğun yüksek yararını benimsemektir.
 
Kuruluş
MADDE 6

1- Anaokulu,  Kreş ve Gündüz Bakımevi, Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin onayı alınmak suretiyle Büyükşehir Belediyesi ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında istihdam edilen çalışanların 3–6 yaş grubu çocukları için Daire Başkanlığının ilgili Şube Müdürlüğüne bağlı olarak açılır.
2- Anaokulu,  Kreş ve Gündüz Bakımevi ile ilgili bilgi ve belgeler açılış tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde bir rapor halinde Milli Eğitim İl Müdürlüğü ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Müdürlüğü’ne gönderilir. Bu raporda;
a)    Bağlı bulunduğu kurumun adı ve açık adresi,
b)    Kurumda çalıştırılan toplam personel sayısı,
c)    Kuruma alınan kız-erkek çocuk sayısı belirtilir.
 
Genel Şartlar
MADDE 7

1- Genel şartlar aşağıdaki gibidir;
1.    Müstakil ve tek katlı veya Dubleks, Tripleks, bahçeli bir bina yada kreş olma şartlarına uygun bir binada hizmet verilmelidir,
2.    Çocuklar için özellikle trafik yönünden tehlike yaratmayan, sakin, her türlü oyun aracıyla rahatlıkla oynamalarına imkân veren ve ulaşıma elverişli bir noktada olmalıdır,
3.    Hava kirliliğinin söz konusu olmadığı veya zarar vermeyecek bir düzeyde bulunduğu yerlerde olmasına özen gösterilmelidir,
4.    Yangından korunma ve ısıtma sistemi bakımından uygun nitelikleri taşımalıdır,
5.    Odalarının bol ışıklı, kolaylıkla havalandırılabilir, her çocuk için en az 2 metrekare alan ile 6 metreküp hava düşecek hacimde ve taban ve duvarlarının çocuklara zarar vermeyecek kaplama ve boya ile kaplanmış olmalıdır,
6.    Mutfak bölümü mama ve yiyeceklerin sağlıklı bir şekilde hazırlanıp muhafaza
Edilmelerine sağlayacak düzeyde olmalıdır,
7.    Her 10 çocuğa bir klozet ve bir lavabo tahsis edilmesine imkân verecek teşkilata sahip olmalıdır,
8.    Anaokulu,  Kreş ve Gündüz Bakımevinin tefrişinde, eşyaların basit ve kolay temizlenebilir nitelikte olmasına, lüzumu halinde kullanılacak tıbbi araç ve gereçlerin ve ilaçların çocukların ulaşamayacağı ayrı bir bölümde bulundurulmasına dikkat edilir,
9.    Anaokulu,  Kreş ve Gündüz Bakımevinin kayıtlarda kapasitesinin yüzde ellisine kadar Büyükşehir Belediyesi personeli çocuklarına öncelik tanınır ve ücretlerinde %10 oranında indirim uygulanır” olarak değiştirilmesine,
10. Anaokulu,  Kreş ve Gündüz Bakımevine çocuğun velisinin yazılı talebi üzerine kayıt yapılır,
11. Anaokulu,  Kreş ve Gündüz Bakımevine kayıtlı çocuğun her türlü sağlık sorunundan velisi sorumlu tutulur,
12. Yaş gruplarına uygun olarak, belirlenecek oyun ve eğitim faaliyetleri için gerekli eşya, araç ve gereçler; çocukların kreş ve gündüz bakımevinde kullanacağı çarşaf, nevresim, vb. eşyalar ile günlük yedek elbise ve çamaşırlarını sağlamakla veli yükümlüdür,
13. Çocuklar tehlike yaratacak bir eşya ile (delici, kesici, yakıcı) ya da kıymetli ziynet eşyası ile (küpe, yüzük, bilezik, nazarlık vb.) kreş ve gündüz bakımevine gönderilmemelidir. Gönderilen kıymetli ziynet eşyalarının kaybolması halinde yükümlülük çocuğun velisine aittir,
14. Anaokulu,  Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin dışında gerçekleştirilecek etkinlikler için velinin yazılı izini alınır,
15. Her çocuk için bir gelişim dosyası tutulur,
16. Okul öncesi eğitime uygun programlar planlanır ve uygulanır. Velilere yönelik bilgilendirme toplantıları yapılır,
17. Çocuklara yönelik her türlü sivil savunma ve güvenlik önlemleri alınır,
18. Çocukların dinlenmeleri ve uyuyabilmeleri için uygun ortam ve koşullar hazırlanır.
Çocuklar portatif karyolalarda uyutulur,
19.Çocukların sağlıklı ve düzenli beslenebilmeleri için gerekli önlemler alınır. Diyetisyen ve/veya gıda mühendisi tarafından aylık yemek programı hazırlanır,
20. Grup odaları çocukların yaş gruplarına uygun eşyalar ve psiko-sosyal gelişimlerine
 yardımcı eğitim araç ve gereçleri ile donatılmalıdır,
21. Gruplarda çeşitli etkinliklerin yapılabileceği, evcilik, blok, masa oyunları, fen ve tabiat,                  müzik köşeleri oluşturulmalıdır,
22. Günlük faaliyetlerin sergilenebileceği faaliyet panoları ve malzeme dolapları bulunmalıdır,
23. Kalorifer ve diğer ısınma araçları çocuklar için tehlike yaratmayacak şekilde
korunmalıdır,
24. Anaokulu,  Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin yeterli büyüklükte bir mutfağı olmalı; çocukların yiyeceklerinin saklanması, hazırlanması, dağıtımı, malzemelerin temizlenmesi için uygun yerler ile gerekli araç ve gereçler bulunmalıdır. Mutfakta kullanılacak olan tencere, tabak, bardak gibi gereçlerin çelik, porselen veya cam türü malzemelerden oluşması şarttır,
25. Binanın tümünün havalandırılması için gerekli önlemler alınmalı ve mutfakta aspiratör bulunmalıdır,
26. Birden fazla kardeşin Kreş ve Gündüz Bakımevi hizmetinden yararlanması durumunda %10’a ek olarak % 5’lik kardeş indirimi uygulanır,
27. Kapasitenin yüzde onuna kadar, sosyal ve ekonomik yetersizliği sosyal inceleme raporu ile tespit edilen veya kuruma ait sığınma evlerinde bulunan ailelerin çocukları için ücretsiz hizmet verilir.
 


İKİNCİ BÖLÜM
Görevli Personel ve Çocukların Gruplandırılması

Görevli personeller
MADDE 8

1.     Kreş ve Gündüz Bakımevinde bir sorumlu ile sosyal hizmet, çocuk gelişimi ve eğitimi, psikoloji, psikolojik danışma ve rehberlik, hemşirelik, okul öncesi öğretmenliği, sınıf öğretmenliği, branş öğretmenliği, ev ekonomisi alanlarında yüksek öğrenim yapmış personel, kız meslek lisesi mezunu çocuk gelişimcisi, çocuk eğitimcisi, hemşire, sağlık memuru, yeterli sayıda memur ve hizmetli görevlendirilir. Gerekli durumlarda Kurum  bünyesinde görev yapan tabibinden ve yukarıda yazılı meslek elamanlarından Ana okulu, Kreş ve Gündüz Bakımevinde de faydalanılır.
2.     Kreş ve Gündüz Bakımevine amacına uygun olarak işleyişi ile ilgili her türlü işinden ve çocukların sevgi ve şefkate dayanan, sağlık kurallarına uygun bir ortam içinde yaşama, yetişme ve gelişmelerinin sağlanmasından birinci derecede sorumlu bir Kreş ve Gündüz Bakımevi Sorumlusu görevlendirilir.
3.     Sosyal Hizmet, Psikoloji, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Okul Öncesi Eğitimi, Anaokulu Öğretmenliği, RehberÖğretmen/Psikolojik Danışman yetiştiren alanlardan birinde 4 yıllık yüksek öğrenim yapmış olması,
Sosyal Hizmet, Çocuk Gelişimi, Anaokulu Öğretmenliği önlisans mezunu olup, en az iki yıl resmi/özel okul öncesi eğitim kuruluşlarında görev yapmış olmak,  Resmi/özel okul öncesi, ilk ve ortaöğretim kurumlarında müdür olarak en az iki yıl görev yapmış olmak.
 
Kreş ve gündüz bakımevi sorumlusunun Görevleri
MADDE 9

1.    Kreş ve Gündüz Bakımevi sorumlusunun görevleri şunlardır:
a.     Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin işletilmesinde ve yönetilmesinde koordinasyonu sağlamak,
b.     Kreş ve Gündüz Bakımevinin yıllık ihtiyaçlarını tespit etmek,
c.     Kaliteli hizmet verilebilmesi için gerekli tedbirleri almak,
d.     Görevli personelin eğitimi ile ilgili tedbirleri almak ve bunun için gerekli çalışmaları yapmak,
e. Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin temizlik ve sağlık şartlarına uygunluğunu, beslenme ve eğitim hizmetlerinin yeterli olup olmadığını kontrol etmek,
f. Hizmetle ilgili harcama ve kayıtların düzenli olarak tutulmasını sağlamak ve harcamaları kontrol etmek,
g.     Mevzuatın gerektirdiği diğer kayıt ve evrakların düzenli olarak tutulmasını ve saklanmasını sağlamak,
h.     Kreş ve Gündüz Bakımevine alınacak çocuklarla ilgili değerlendirmeleri yaparak ilgili birime tekliflerde bulunmak,
 i.      Bağlı olduğu Şube Müdürlüğü ile gerekli bilgi ve belgeleri paylaşmak verilen görevleri yerine getirmek,
 j.      Sorunları çözme becerisine sahip olmak ve Anaokulu,  Kreş ve Gündüz Bakımeviyle ilgili teknik ve idari sorunlarla ilgilenmek.
 
Grup Sorumluları
MADDE 10

1.     Grup Sorumlusu; grubundaki çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal gelişimlerini sağlamak, onlara temel değer ve alışkanlıkları kazandırmak üzere gerekli faaliyetleri bir program dâhilinde uygulamak, eğitim, bakım ve temizliklerinin sağlık kurallarına uygun, sevgi ve ilgiye dayalı bir ortamda yerine getirilmesine yardımcı olmakla yükümlüdür.
2.     Kreş ve Gündüz Bakımevinde, sosyal hizmet, çocuk gelişimi ve eğitimi, psikoloji,
psikolojik danışma ve rehberlik, hemşirelik, okul öncesi öğretmenliği, sınıf öğretmenliği, branş öğretmenliği ve ev ekonomisi, alanlarında yüksek öğrenim yapmış olmak veya kız meslek liselerinin çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü mezunu olma şartı aranır.
 
Hemşire ve Sağlık Memurları
MADDE 11

Hemşire veya sağlık memurları, sorumlu oldukları bölümün tüm sağlık şartlarını yerine getirmek; muayene, tedavi ve diğer sağlık hizmetlerinde tabibe yardım etmek; çocukları periyodik muayene ve sağlık kontrollerine hazırlamak, kiloları, boyları ve dişleri ile ilgili bilgileri sağlık izleme defterine işlemekle görevlidirler.
 
Bakıcı Anne
MADDE 12

Bakıcı anneler öğün saatlerine göre gerektiğinde sabah ve ikindi kahvaltılarını hazırlamak, masayı düzenlemek, çocukların yemek yemelerine yardım etmek, yemek sonrasında çocukların temizliklerini düzenli bir şekilde yapmak, çocukların uykuya yatış ve kalkışlarında yardımcı olmak, çocukların yatak takımları ile kendisine teslim edilen eşyaları muhafaza etmek, müdürlükçe kendisine verilecek görev alanlarıyla ilgili diğer görevleri yerine getirmekle görevlidirler.
 
Diğer Personel
MADDE 13

Kreş ve Gündüz Bakımevinde idari personelin yanı sıra, bakıcı anne, büro, mutfak, temizlik, bulaşık, güvenlik ve benzeri işlerde çalıştırmak üzere yeteri kadar personel istihdam edilir. İşe giriş tarihlerinden önce Sorumlu müdür hariç tüm personelde kadınlarda 35, erkeklerde 40 yaşından gün almamış iş tanımlarına uyma şartı aranır.
 
Kılık Kıyafet
MADDE 14

Müdürlükte görevli personelin hizmet süresince 25.10.1982 tarihli ve 17849 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik doğrultusunda ve hizmetin gereklerine uygun olarak giyinmeleri esastır.  Ancak hizmetin niteliği, çocuklarla birebir ve sürekli iletişim kurulması gerekliliği, çocukların güvenini kazanma ve etkinliklerde rahat hareket edebilme gibi nedenlerle, çocuklarla alanda ve birimlerde çalışan meslek elemanlarının kılık-kıyafetlerinde erkek personelin kravat takmaması, spor giyinmesi ve bayan personelin pantolon, oyun etkinliklerinde hareket kabiliyetini kısıtlamayacak rahatlıkta kıyafetler giyinmesine esneklikler tanınır.
 
Çocukların Gruplandırılması
MADDE 15

1.     Kreş ve Gündüz Bakımevi’ne kabul edilen çocuklar yaşları itibariyle dört gruba ayrılır ve buna göre eğitim programı uygulanır;
a) Birinci Grup: 3 yaş grubunda (36 aylık çocuklar) bulunan en çok 20 çocuk bir grup
oluşturur ve bir grup sorumlusu görevlendirilir.
b) İkinci Grup: 4 yaş grubunda (48 aylık çocuklar) bulunan en çok 20 çocuk bir grup
oluşturur ve bir grup sorumlusu görevlendirilir.
c) Üçüncü Grup: 5 yaş grubunda (60 aylık çocuklar) bulunan en çok 20 çocuk bir grup
oluşturur ve her grup için bir grup sorumlusu görevlendirilir.
ç) Dördüncü Grup: 6 yaş grubunda (72 aylık çocuklar) bulunan en çok 20 çocuk bir grup oluşturur ve bir grup sorumlusu görevlendirilir.
2. İhtiyaç durumuna göre her grup için bakıcı görevlendirilir.
 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kreş ve Gündüz Bakımevi’ne Kabul, İstenecek Belgeler, Ücret ve Ayrılma

Kreş ve Gündüz Bakımevi’ne Kabul
 MADDE 16
1.     Kreş ve Gündüz Bakımevine kabulde belirlenen şartlar aşağıdaki gibidir;
                     I.    Sırasız (öncelikli) kabul edilecek çocuklar;
a)    Anne ve babası hayatta olmayan ve bir yakını tarafından bakılan çocuklar,
b)    Anne veya babasından birinin hayatta olmaması ve hayattaki ebeveyni çalışan çocuklar,
c)    Anne veya babanın biri ağır zihinsel,ruhsal ve/veya fiziksel hastalığa maruz kalan kişilerin çocukları,
d)    Kurum sığınma evinde kalmış ve ayrılmış çalışan kadınların çocukları ile kurum sığınma evinde geçici süreyle kalan ailelerin çocukları,
e)    Başkanlık makamınca aciliyeti kabul edilmiş çocuklar (ilgili meslek elamanlarınca aile ve çocuk hakkında yerinde yapılacak olan sosyal inceleme doğrultusunda hazırlanacak rapor ve diğer belgeler esas alınır),
2.     Kreş ve Gündüz Bakımevine kapasitesinin yüzde ellisine kadar öncelikle yazılı müracaatı bulunan Kurum personelinin çocukları kabul edilir ve aşağıdakı sıralamaya göre öncelik tanınır.
a.     Kurumda çalışan anne ve babanın çocuğuna öncelik tanınır,
b.     Anne ve babası hayatta olmayan ve bir yakını tarafından bakılan çocuklar, anne veya babasından birinin hayatta olmaması ve hayattaki ebeveyni çalışan çocuklar, anne veya babanın biri ağır zihinsel, ruhsal ve/veya fiziksel hastalığa maruz kalan kişilerin çocukları, Başkanlık makamınca aciliyeti kabul edilmiş çocuklar (ilgili meslek elamanlarınca aile ve çocuk hakkında yerinde yapılacak olan sosyal inceleme doğrultusunda hazırlanacak rapor ve diğer belgeler esas alınır),
c.     Anne Kurum’da çalışıyorsa,
d.     Baba Kurum’da, anne ise başka bir kamu kurum veya kuruluşunda çalışıyorsa (belgelemek suretiyle)
e.     Baba Kurum’da çalışıyor ve anne çalışmıyorsa kontenjan açığı olması halinde yarım gün kabul edilir,
f.      Anaokulu,  Kreş ve Gündüz Bakımevinin kapasitesinin yüzde ellisi kadar Belediye personeli çocuklarından tamamlanamaması halinde, kapasitenin geri kalanının tamamı için çalışan anne ve babaların çocuklarına öncelik vermek kaydı ile kurum dışından da çocuk kabulü yapılabilir.
g.     Müracaat sayısının Kreş ve Gündüz Bakımevi kapasitesinin üzerinde olması halinde kurumda geçen hizmet süreleri itibariyle veliler arasında yapılan sıralamaya göre kabul işlemi yapılır. Hizmet sürelerinin eşitliği halinde ise Kreş ve Gündüz Bakımevine alınacak çocuklar kura ile tespit edilir.
h.  Anaokulu,  Kreş ve Gündüz Bakımevine, bulaşıcı hastalığı (hastalık süresince), ağır ruhsal, zihinsel ve bedensel sakatlıkları olan özel eğitim ve bakım gerektiren çocuklar alınmaz.
 
Kayıt İçin İstenecek Belgeler
MADDE 17

1.    Çocukların bakımevine kaydının yapılmasında aşağıdaki belgeler istenir;
a) Velinin dilekçesi,
b) 6 adet vesikalık fotoğraf,
c) Çocuğun nüfus cüzdan sureti,
ç) Çocuğun ve memur olmayan ana veya baba ile kardeşlerinin sağlık raporu (sağlık raporu, aile hekimi veya varsa kurum doktoru tarafından düzenlenir),
d) Çocuğun aşı kartı,
e) Anaokulu,  Kreş ve Gündüz Bakımevinde düzenlenecek standart formlar.
2. Belgeler her çocuk için tutulacak dosyalarda muhafaza edilir.
3. Belgelerdeki bilgilerin doğru olmadığının anlaşılması halinde çocuğun bakımevinden kaydı silinir.
 
Ücret
MADDE 18

1.     Kreş ve Gündüz Bakımevi aylık ücretleri, her yıl il genelinde ücret tespit komisyonu kararındaki Taban ve Tavan Fiyatları esas alınarak, Büyükşehir Belediye Meclisince belirlenen Büyükşehir Belediyesi Gelir Tarifesinde belirtildiği miktar üzerinden mahsup edilir.
2.     Yarım gün veya saatlik ücret, tespit komisyonu kararındaki yarım gün veya saatlik ücret üzerinden hesaplanır.
3.     Tespit edilen ücret, devlet memurları ile diğer kamu kurum ve kuruluşları görevlilerinin aylıklarının ödenmesi tarihini takiben en geç 5(beş) gün içinde çocuk velisinden, muhasebe kayıtlarını tutmakla görevli bir memur tarafından makbuz mukabilinde ve/veya Kurumdaki veznelere Anaokulu,  Kreş ve Gündüz Bakımevi adına veya banka hesabına yatırılmak suretiyle tahsil edilerek gelir defterine işlenir. Hesaplar, kurumun tabi olduğu denetime tabidir.
4.     Çocuk velisinden aylık ücret dışında kira, ısıtma, aydınlatma, personel ve demirbaş
giderleri için ayrıca ücret alınmaz.
5.     Isıtma, aydınlatma, su, personel, demirbaş, çevre düzenlemesi, küçük ve büyük onarım
gibi giderler Büyükşehir Belediyesi bütçesinden karşılanır.
 
Ayrılma
MADDE 19

1.    Veliler, Kreş ve Gündüz Bakımevi idaresine bilgi vermek şartıyla kanunen izinli bulundukları süre zarfında veya çocuğun sağlık durumu sebebiyle çocuklarını Kreş ve Gündüz Bakımevine geçici olarak göndermeyebilirler bunu önceden yazılı ibraz etmeleri halinde; bu süreler için ücret talep edilmez ve peşin alınmış olan ücret müteakip ay ücretinden çocuğun devam ettiği gün sayısı
2.     hesabı üzerinden mahsup edilir.
2.    Birinci fıkradaki haller dışında aralıksız 10 gün veya daha fazla süre ile devam etmeyen çocuğun ailesi ile görüşmeler yapıldıktan sonra kaydı silinir. Kaydı silinen çocuk için ödenmiş olan ücret iade edilmez.
3.    Aylık ücretini en az 3(üç) ay üst üste ödemeyen velinin çocuğunun kaydı silinir.
4.    Çocuğun kuruluştan ayrılması ve/veya ilişiğinin kesilmesi velisinin yazılı talebi ile gerçekleştirilir.
5.    Altı yaşını tamamlayan veya Milli Eğitime bağlı okul öncesi eğitim veya ilköğretim okuluna kaydedilen çocukların Kreş ve Gündüz Bakımevi ile ilişikleri kesilir.
6.    Yıl içinde tayin, nakil ve işten ayrılma gibi hususlar.
 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
 

Sağlık Kontrolleri
MADDE 20

1.            Anaokulu,  Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde kalan çocuklar ile burada görevli personel altı ayda bir genel sağlık kontrolünden geçirilir ve düzenlenen raporlar dosyalarına konulur.
2.            Çocukların periyodik olarak aşı ve sağlık kontrolleri yapılır ve "sağlık izleme defterine"kaydedilir.
3.            Bulaşıcı hastalık tespit edilen çocuk iyileşinceye kadar Kreş ve Gündüz Bakımevinden uzaklaştırılır.
 
Çocukların Beslenmesi
MADDE 21

 Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde çocuklara sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve öğleden sonra ikindi kahvaltısı olmak üzere 3(üç) öğün yemek verilir.
 
Kreş ve Gündüz Bakımevinin Kullanımı
MADDE 22

Kreş ve Gündüz Bakımevi asli amacı dışında işletilemez ve konut veya misafirhane olarak kullanılamaz.
 
Kreş ve Gündüz Bakımevinin Çalışma Saatleri ve Ayları
MADDE 23

1.Kreş ve Gündüz Bakımevi genel mesai saatlerinin başlamasından yarım saat önce ve çalışma saatinin bitiminden yarım saat sonrasına kadar hizmet verir.
2. MEB. Eğitim-Öğretim yılı takvimine göre hizmet verir.
3. Bakım, onarım ve olağanüstü durumlarda Kreş ve Gündüz Bakımevi tatil edilebilir, bir ay öncesinden veliler bilgilendirilir.
4.Tatil süresince gerekli bakım, onarım işlerinin yanı sıra personeller tarafından eğitim hazırlıkları yapılır.
 
Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde Bulunacak Defter ve Dosyalar
MADDE 24

1.                 Kreş ve Gündüz Bakımevinde, aşağıda gösterilen defter ve dosyaların bulunması zorunludur;
a) Çocuk kayıt defteri,
b) Her çocuk için bir dosya (çocuğa ait belgelerin konulduğu dosya),
c) Sağlık izleme defteri (çocuk ve personelin sağlık durumlarını gösteren defter),
ç) Evrak kayıt defteri,
d) Gerekli muhasebe defter ve kayıtları.
 
Denetim
MADDE 25

 Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin yönetmelik esaslarına uygunluğu, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu il Müdürlüğü; işleyiş, tertip, düzen ve hizmetlerin takibi ise Daire Başkanlığı tarafından denetlenir.
 

 BEŞİNCİ BÖLÜM

Protokol ve İşbirliği
MADDE 26

Başkanlık makamı, uygun göreceği meslek kuruluşlarıyla, Başkanlık onayı almak kaydıyla, protokol yaparak Anaokulu,  Kreş ve Gündüz Bakımevi faaliyetlerine yardımcı olur.
 
Yürürlük ve Yürütme
MADDE 27

Bu yönetmelik,Mardin Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile kabulü ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
Yürütme
MADDE 28

Bu yönetmelik hükümlerini, Mardin Büyükşehir Belediye Eş  Başkanları yürütür.

Anaokulu,Kreş ve Gündüz Bakımevi Kur.ve İş.Hk.Yön.