Baca Temizleme ve Denetim Yönergesi


T.C.

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI

BACA TEMİZLEME VE DENETİM YÖNERGESİ

                     

BİRİNCİ BÖLÜM

 1. AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR

 1. AMAÇ
 2. Bu yönetmeliğin amacı Mardin Büyükşehir Belediyesi Sınırları içindeki tüm binaların ısıtma sistemlerine ait bacaların (doğalgaz kullanılan sistemler hariç) ve yağlı kanalların periyodik temizlik ve denetimlerinin yapılmasını sağlamaktır.

 1. KAPSAM
 2.  Bu Yönerge Mardin Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki kamuya, özel ve tüzel kişilere ait binalarla, her çeşit ve derecedeki işyerlerine ait kalorifer kazanlarının, yakıt depolarının, (doğalgazla çalışan sistemler hariç) bacaların ve yağlı kanalların yıllık temizliklerinin, mevzuata uymayanların bakım ve onarımlarının yapılması, çevre kirliliği yapanlarla yangına neden olabileceklerin belirlenmesi ve bu çalışmaların denetlenmesi esaslarını kapsar.

 1. HUKUKİ DAYANAK
 2.  Bu yönerge 19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK” in 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİ’nin 6/h maddesinin Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına verdiği sorumluluk ve yetkiye dayanılarak hazırlanmıştır.

 1. Tanımlar : Bu yönerge ve eklerinde geçen bir kısım kavramların tanımları aşağıda belirtilmiştir:

 1. Yakıt :Gaz, sıvı, yada katı halde bulunan ve yakılarak enerjiye dönüştürülebilen maddelerin tümüdür.

 1. Yakıt deposu : Yakıtların pazarlandıkları yada kullanım amacıyla stok edildiği yerdir.

 1. Kalorifer kazanı : Yakıtların yakılarak enerjiye dönüştürüldüğü yerdir.

 1. Brülör : Sıvı ve gaz yakıtları kazana ( yanma odasına ) pompalayarak ve ateşleyerek sürekli ısı (enerji) üretilmesini sağlayan araçtır.

 1. Baca : Yakıtların yanarken açığa çıkardığı zehirli gazların ve su buharının atmosfere taşınmasını sağlayan ulaşım yoludur.

 1. Adi Baca : Tek kolon halinde zeminden çatıya kadar yükselen, birden fazla birimin kullanabileceği şekilde tasarlanmış tek bir ağızla çatı dışına ulaşan bacalardır.

 1. Bağımsız Baca : Her katı, her birimi ve her dairesi bağımsız olarak ısıtılan tüm binaların bu bölümlerinden hiçbir ek yapılmadan çatıya kadar uzanan bacadır.

 1. Şönt (ortak) Baca : Her kat, her birim veya her daireden ekler yapılabilen ve tek bir boşaltım ağzı ile çatı üstüne çıkarılan bacadır.

 1. Baca temizleme ağzı: Metal, beton ve tuğla bacalarının iç yüzeylerinde zamanla birikerek tabaka oluşturan kurum ve yağ tabakalarının temizlenmesi için yapılan metal ağızdır.

 1. Yağlı Kanal : Toplu yemek pişirilen mutfaklarda bulunan ocaklara ait bacalarda, yemek buharı tarafından taşınan yağın birikmesi sonu oluşan kanaldır.

 1. Gülle : Baca içinde mekanik bir şekilde hareket ettirilip baca duvarındaki her türlü birikintiyi dökerek temizlemeye yarayan metalden yapılan özel ağırlıktır.

 1. Vargel : Baca temizlik fırçalarını baca içinde hareket ettirmeye yarayan ağaç, metal veya plastik saptır.

 1. Karabinalı Can Kurtarma İpi : Açılıp kapanabilen kilit sistemine bağlı yeterli uzunluk ve mukavemetteki ip ( halat ) dır.

 1. Maske : Isı,  zehirli gaz ve  tozlardan  korunmak için başa takılan cihazdır.

 1. Baca Temizleme Yetkilisi : Kendisine “Baca Temizleme Uygunluk Belgesi” verilen gerçek ya da tüzel kişidir.

İKİNCİ BÖLÜM

 1. YÜRÜTME

 1. Bu yönerge hükümlerini Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına İtfaiye Dairesi Başkanlığı yürütür. İtfaiye Dairesi Başkanlığı, ısıtma sistemlerinin, bacaların ve yağlı kanalların temizlenmesi hakkındaki yetki ve sorumluluğunu baca temizleme yetkililerine uygunluk belgesi verilmek suretiyle kullanır. Baca temizliği ve baca temizleme yetkililerini denetleme yetkisi ise İtfaiye Dairesi Başkanlığına aittir. İtfaiye Dairesi Başkanlığı adına denetim yapacak elemanlar, İtfaiye Dairesi Başkanlığınca tespit edilir.

2.1.1  Yürütme Kurulu

İtfaiye Dairesi Başkanının başkanlığında, Daire Başkanlığında görevli en az üç kişiden oluşturulur. Yürütme Kurulunda görevli personel ayrıca denetleme kurulunda görev alabilir.

2.1.2  Yürütme Kurulunun Görev ve Yetkileri :

Yürütme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Mardin Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde ısıtma sistemlerinin, bacaların ve yağlı kanalların temizlenmesine talip olan özel kuruluşlardan gerekli şartları taşıyanlara Büyükşehir Belediye Meclisinin kararlaştırdığı ücret tarifesine göre bedeli alınarak Baca Temizleme Uygunluk belgesi vermek.

 1. Her yıl Haziran ayında ve gereksinim duyulan zamanlarda Denetleme Kurulu ile birlikte toplanarak bir önceki yıla ait çalışmaları değerlendirmek ve aksayan konularda yeni önlemler almak.

 1. Her yıl en geç Ekim ayının başına kadar bir sonraki yıl için ısıtma sistemleri, bacaların ve yağlı kanalların temizleme ücretleri ile iki yılda bir firmalara verilecek olan Baca Temizleme Uygunluk Belgesi ücreti ve baca temizleme, kontrol ve bilgilendirmeye dair baca temizleme bandrolü ücretlerinin oranını belirleyerek  Belediye Meclisinin onayına sunmak.

 1. Baca temizleme yetkilileri hakkında yapılan şikayetleri inceleyerek değerlendirmek, iptal edilmesi gerekenleri iptal etmek.

3.0  DENETLEME KURULU

 1. Denetleme kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 1. Denetim Kurulu İtfaiye Dairesi Başkanının veya görevlendirilen bir Şube Müdürünün Başkanlığında en az dört İtfaiye Dairesi personelinden oluşur. Denetlemeler en az iki kişi ile yapılır.

 1. Yürütme Kurulu ile birlikte her yıl Haziran ayında ve gereksinim duyulan zamanlarda toplanarak bir önceki yıla ait çalışmaları değerlendirmek ve aksayan konularda yeni önlemler almak,

 1. Baca Temizleme Uygunluk Belgesi alan firmaları kontrol ederek ve denetleyerek, hizmetin aksamaması yönünde (personel, araç, yardımcı ekipman ve iletişim v.s.) gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,

 1. Bir önceki yıla ait listeler esas alınarak “Baca Temizleme Uygunluk Belgesi” alan firmaların çalışmalarını listede belirtilen yerlere giderek ve “Temizleme Bandrolleri”ni bizzat görerek denetlemek, kontrol etmek ve sonucu İtfaiye Dairesi Başkanlığına bildirmek. İncelemeler sonucunda fatura kesilmemiş, kontrol bandrolü yapıştırılmamış v.b. durumların kesinlik kazanması halinde ilgili firma / firmaları İtfaiye Dairesi Başkanlığına bildirmek,

 1. Yönergede belirtilen sürelerde bacasını temizletmeyen ve bacaları TSE, İmar Yönetmeliği ve Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte belirtilen esaslara uymayan, çatıdan yeteri kadar yüksek olmayan, çatlamış, delinmiş, deforme olmuş bacalarını onartmayan  kamu kurumlarını, özel ve tüzel kişileri İtfaiye Dairesi Başkanlığına bildirmektir.

4.0  BACA TEMİZLEME YETKİLİLERİNİN BELİRLENMESİ

 1. Bu Yönergede belirtilen esaslara göre ısıtma sistemleri, bacaların ve yağlı kanalların temizliğini yapmak isteyen baca temizleme yetkilisi adayları İtfaiye Dairesi Başkanlığına başvururlar. Büro, haberleşme, eleman, araç ve ekipman vb. durumları değerlendirilerek düzenlenen rapora göre uygun görülen baca temizleme firma-firmalarının fiilen baca temizleyecek elemanları Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığınca düzenlenen konuları ile ilgili eğitimlere, Büyükşehir Belediye Meclisince belirlenen eğitim ücretini ödeyerek belirlenen süre içinde katılırlar. Eğitim sonunda baca temizleme işini yapacak adaylara “Baca Temizleme Eğitimi Katılım Belgesi” ve baca temizleme tanıtım kartı, yetki alacak olana da Baca Temizleme Uygunluk Belgesi verilir. Baca Temizleme Eğitimi Katılım Belgesi olmayan personel baca temizleme işi yapamaz.

 1. Bu faaliyetini sürdürmek isteyen baca temizleme yetkililerinin aynı esaslar dahilinde iki yılda bir yeniden Baca Temizleme Uygunluk belgesini, eğitimlere katılarak ücreti karşılığında alması gerekir.

 1. Baca temizleme yetkililerinin çalışmaları İtfaiye Dairesi Başkanlığınca oluşturulan denetleme ekiplerince devamlı şekilde izlenir, kontrol edilir ve denetlenir.  Belediye Meclisi’nce belirlenenden fazla ücret alan, Yönerge esaslarına uymayan baca temizleme yetkililerinin baca temizleme uygunluk belgeleri gerekli görülmesi halinde iptal edilebilir.

5.0  BACALARIN TEMİZLENMESİ İLE İLGİLİ ESASLAR

 1. Binaların yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’ in 58. Maddesine göre;

 1. Sıvı ve katı yakıtlı kazanların bacalarının altında bir kurum temizleme menfezi bulunması ve yılda en az 2 defa temizlenmesi gerekir.
 2. Odun ve kömür gibi katı yakıtlar ile yüksek oranda is bırakan yakıt kullanıldığı takdirde borular ayda bir, bacalar 2 ayda bir temizlenir.

 1. Bacanın ve yağlı kanalların belirtilen periyodik temizliklerinin yapılması isteğe bağlı olmayıp zorunludur. Yaptırmayanlar hakkında ilgili mevzuata göre yasal işlem yapılması sağlanır.

 1. Baca ve yağlı kanalların durumu hakkında tespit edilen eksiklikler denetim sonucunda baca sahiplerine yazılı olarak iletilir. İkinci temizlik veya denetimde eksiklikleri gidermediği anlaşılanlar yasal işlem yapılmak üzere ilgili mercilere bildirilir.

 1. Otel, lokanta, restaurant, yemek fabrikası gibi topluma açık yerlerle ocaklarında yemek pişirilip kızartma yapılan tüm yerlerin bacalarının ve yağlı kanalların 5.1.2 maddesinin haricinde ayrıca gerekli görülmesi durumlarda temizlenmesi ve yılda en az bir kez kontrol edilmesine önem verilecektir.

6.0  BACA TEMİZLİĞİ VE DENETİMLERDE ÖNCELİK SIRASI

 1. Meskûn olan ve “ tarihi eser “ statüsündeki tüm ahşap ve kagir binalar,

 1. Kreşler,

 1. Huzurevleri,

 1. Hastaneler, oteller, lokanta ve restaurantlar,

 1. Yetiştirme yurtları, resmi ve özel öğrenci yurtları,

 1. Resmi ve özel ilköğretim okulları,

 1. Resmi ve özel lise ve dengi okullar, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm dershane ve kurslar ile üniversiteler,

 1. Sinemalar, toplantı ve konferans salonları,

 1. Resmi kurum ve kuruluşlar,

 1. Kapalı çarşılar, toplu alış-veriş merkezleri,

 1. On (10) ve daha fazla katlı binalar,

 1. İşhanları,

 1. Siteler;

 1. On (10) veya daha fazla daireli konutlar;

 1. Konutlar;

 1. Fabrika ve işyerleri;

 1. Ceza ve Tutukevleri;

 1. Diğer meskûn tüm binalar.

7.0  BACA TEMİZLEME YETKİLİLERİNİN SORUMLULUKLARI

 1. Sorumluluklar

 1. Baca ve yağlı kanalların temizliği için yapılan başvuruları değerlendirilerek 6.0 maddesinde belirtilen öncelik sırasına göre baca temizleme yetkilileri konu ile ilgili mevzuat hakkında bilgi vererek baca temizleme uygunluk belgeleri ile İtfaiye Dairesi Başkanlığınca tanzim edilen onaylı tanıtım kartlarını göstererek temizlik işlerini gerçekleştirirler. Temizleme işlemi uzaklığa yakınlığa bakılmaksızın en geç 7 gün içinde gerçekleştirilir. Uygulamadan sonra fatura kesilerek ilgililere teslim edilir ve temizlik yapıldığına dair ayrıca “Temizleme Bandrolü” ne daire numarası yazılarak ve imzalayarak ikametgahın daire kapısına, cümle kapısına veya yönetici / güvenlik görevlisinin kapısının sağ üst köşesine yapıştırırlar.

 1. Her yıl 31 Aralık tarihine kadar birinci, 15 Mart tarihine kadar da ikinci defa baca temizliklerinin yapılması esastır. Her temizlikten sonra “Temizleme Bandrolü”ne tarih  yazılarak imzalanır. 5.1.2. maddesinde belirtilen yerlerin üçüncü temizlikleri ise Mayıs ve Haziran aylarında yapılması esastır.

 1. Baca temizleme yetkilileri Ocak, Şubat, Mart ayları için Nisan ayının 15’ ine kadar, Nisan, Mayıs, Haziran ayları için Temmuz ayının 15’ ine kadar, Temmuz, Ağustos, Eylül ayları için Ekim ayının 15’ ine kadar ve Ekim, Kasım Aralık ayları için ise gelecek yılın Ocak ayının 15’ ine (hafta tatiline rastlaması halinde devamındaki ilk iş gününde) kadar:

Temizlenen bacalara ait faturaların bir suretleri temizleme bandrolü numaralarını da yazmak suretiyle,

Temizliği yapılan bacalar karşılığında kesilen fatura tutarları ile kontrol, bilgilendirme ve temizleme bandrolü ücreti bedeline ait dekontunun bir suretini; temizliği yapılan yerlerin adı, adres, telefon, temizleme tarihi, fatura tarihi, fatura numarası, fatura tutarı, bandrol numarasını ve uygun olmayan baca sayısını gösteren listeleri ile birlikte İtfaiye Dairesi Başkanlığına teslim ederler.

 1. Baca temizlikleri yapılmış olan yerlerde baca yangını çıkması, ya da gelişerek binanın çatısına, diğer kat ve binalara sirayet eden yangının temizlenmiş olan bacadan  çıkmış olması halinde ilgili firma hakkında yasal işlem yapılabilecek ve duruma göre uygunluk belgesi iptal edilecektir.

 1. Baca temizleme yetkilileri özellikle sonbahar ve kış mevsiminde bacalar ve temizliği konusunda İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile işbirliği içinde halkımızı bilgilendirme çalışmalarına katkı sağlarlar.

 1. İtfaiye Dairesi Başkanlığının talep etmesi halinde istenilen süre içerisinde baca temizliği yapılan yerlerin fatura örneklerini, evrak ve listelerini baca temizliği yapan firma- firmalar ibraz etmek zorundadır.

 1. “Baca Temizleme Uygunluk Belgesi” almayan gerçek ya da tüzel kişilerin ısıtma sistemlerine ait bacaların ve yağlı kanalların temizliğini yapmaları yasaktır.

 1. Baca temizleme yetkilileri İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından örneği hazırlanan ve çoğaltılan, yapıştırılabilir Temizleme Bandrollerini ücreti karşılığında alır ve İtfaiye Dairesi Başkanlığının Mühürü ile mühürlendikten sonra baca temizliği yapılan yerlere 7.1 maddesinde belirtildiği şekilde yapıştırmaları zorunludur.
 2. Bu Yönerge baca temizleme uygunluk belgesi alan tüm gerçek ya da tüzel kişilere tebliğ edilmiş sayılır.

7.2  Personel :

 1. Bir çalışma ekibi en az iki kişiden oluşacaktır.
 2. İşyeri dahilinde en az bir ekip bulunacaktır.
 3. Çalışanların İtfaiye Dairesi Başkanlığında baca temizleme konusunda eğitim görerek Baca Temizleme Eğitimi Katılım Belgesi almaları zorunludur.

 1. Çalışanların yüksek yerlerde ve olumsuz şartlarda hizmet verebilecek fiziki ve sıhhi şartları taşımaları, sağlık denetiminden geçirilmeleri, iş kazası, meslek hastalıklarına karşı ilgili mevzuatlar doğrultusunda korunması konuları ile ilgili bütün önlemleri baca temizleme firma-firmalar almakla tamamen sorumludur. İtfaiye Dairesi Başkanlığının konu ile ilgili hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

7.3  Araç, Gereç ve Malzemeler :

 1. Bir adet personel ve malzeme taşımaya müsait servis aracı, ( üzerinde baca temizleme yetkilisinin adresini, telefonlarını, yaptığı işi belirten yazılar ve amblemler bulunur.)

 1. En az üç metrelik açılabilir merdiven,

 1. Akülü el lambası,

 1. 6 kg lık kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazı,

 1. Vargel ( Küskü),

 1. Gülle ( Muhtelif ),

 1. Vakumlu Süpürge,

 1. İp ( En az 30 metrelik ),

 1. Muhtelif temizleme fırçaları ve bunlara ait   uzatma kolları,

 1. Bere,

 1. Esnek çelik halat (4-5 metre)

 1. Konu ile ilgili gerekli diğer malzemeler,

7.2  Kişisel Koruyucu Malzemeler ( Bir Kişi İçin)

 1. Baret,

 1. Tulum tipi iş elbisesi,

 1. Yağmurluk,

 1. İş eldiveni,

 1. Çizme,

 1. Emniyet kemeri,
 2. Karabinalı can kurtarma ipi,

 1. Partikül tutucu maske,

 1. Toz Maskesi

 1. Konu ile ilgili gerekli diğer malzemeler,

 1. Teknolojinin yakından izlenmesi ile 7.9, 7.10 ve 7.11 maddelerinde değişiklik ve ilaveler yapma yetki ve sorumluluğu İtfaiye Dairesi Başkanlığına aittir.

 1. Bu Yönerge kapsamında kullanılacak olan bilumum matbu evraklar İtfaiye Dairesi Başkanlığının belirleyeceği şekilde çoğaltılarak İtfaiye Dairesi Başkanlığınca mühürlenip gerekli olanlar imzalanacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 1. YÜRÜRLÜK

 1. Bu   yönerge   Mardin   Büyükşehir Belediye  Başkanınca        onaylandığı  tarihten itibaren yürürlüğe girer.

EKLER:

 1. Baca Temizleme Bandrolü
  1. Baca Temizleme Uygunluk Belgesi
 2. Baca Temizleme ve Eğitimi Katılım Belgesi 4-Baca Temizleme Tanıtım Kartı

5-Baca Temizliği Yapılan Yerlerle İlgili Bilgilendirme Tablosu