Basın Yayın Müdürlüğü Görev, Yetki, Çalışma, Usul ve Esasları Yönetmeliği


 

T.C.

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç ve Kapsam

MADDE 1-    (1) Bu yönetmeliğin amacı: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün teşkilat yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

 

                        (2) Bu Yönetmelik; Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün, Belediyenin faaliyetlerinin tanıtılması ve şehrin ihtiyaçlarının tespiti hususunda Basını takip etmek, arşivlemek, birimlerin süreli ve süresiz yayın ihtiyaçlarını karşılamak; Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün organ ve görevleri, görev, yetki ve sorumluluklarını kapsayacak şekilde teşkilat ve kuruluşunun işleyiş şartlarına dahil esas ve usulleri kapsar.

 

Dayanak

MADDE 2-    5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereğince, kurulmuş olan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne ait olan bu yönetmelik; tabi olduğu resmi mevzuat hükümleri dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 3-    Bu Yönetmelikte geçen;

 

Başkan: Mardin Büyükşehir Belediye Başkanını,

Belediye/Büyükşehir Belediyesi: Mardin Büyükşehir Belediyesini,

Belediye Meclisi: Mardin Büyükşehir Belediye Meclisini,

Çalışan Personel: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde görevli tüm memur, işçi sözleşmeli personel ve diğer personeli,

Genel Sekreter: Mardin Büyükşehir Belediye Genel Sekreterini,

İlçe Belediyesi: Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kalan ilçe belediyesini,

Müdürlük: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünü,

Şef: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünde kadrolu şefi,

İfade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

Teşkilat

MADDE 4- (1) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü İdari Teşkilatı; müdür, şef, memur, sözleşmeli personel, işçi personel ve diğer personelden oluşur.

 

                      (2) Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu ilgili müdürlüğün teklifi ve bağlı olduğu üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenleme ile geçerlilik kazanır.

 

Müdürlüğün Görevleri

MADDE 5-    Müdürlüğün görevleri aşağıda sıralanmıştır.

5.1-     Mardin Büyükşehir Belediyesi ile ilgili basında çıkan haber ve yazıların kupür haline getirilip çoğaltılarak Başkan, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcılarına Daire Başkanlıkları ve ilgili birimlere ulaştırmak,

5.2-     Belediye ile ilgili tüm açılışların takip etmek,

5.3-     Günlük, Haftalık, Aylık Gazete, dergi ve mecmuaların alınıp ilgili birimlere dağıtmak ve arşivlemek,

5.4-     Radyo, TV ve internette yayınlanan Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri ile ilgili tüm konuları takip ederek kayıt etmek ve arşivlemek,

5.5-     Mardin ile ilgili araştırmalar yapmak/yaptırmak ve yapılmış çalışmalar arasında gerekli görülenleri basmak ve yayınlamak,

5.6-     Yazılı ve Görsel medya ile haber ajanslarından gerekli görülenler ile abone işlemlerinin yapılmasını sağlamak ve arşivlemek,

5.7-     Belediyenin ihtiyacı olan kitap alımı, resmi gazete aboneliğinin yapılması ve ilgili birimlere dağıtılmasını yapmak,

5.8-     Yeni yayına çıkmış yayınları takip etmek ve abone olunmasını sağlamak,

5.9-     Gazete, yayın ve kupürleri toplayıp düzenli bir biçimde dosyalamak ve arşivlenmesini sağlamak, geçmiş yılların dosyalarını arşivde ve bilgisayar ortamında saklamak ve ihtiyaç duyulduğunda faydalanmak,

5.10-   Bülten çıkarılması ve halka ulaşacak şekilde dağıtımını yapmak,

5.11-   Çıkarılacak bülten ve dergilerle ilgili çalışmalar yapmak, basın toplantısı ve basın bültenleri dosyalarını düzenlemek,

5.12-   Belediye’ye bağlı olan alan ve mekanlarda fotoğraf-video ve film çekim izinlerini vermek,

5.13-   Birim Faaliyetleri ile ilgili brifing dosyalarını hazırlamak,

5.14-   Belediye ile Basın ve Yayın Kurum ve Kuruluşları arasındaki ilişkileri organize etmek,

5.15-   Müdürlük imkanları el verdiği ölçüde; Başkanlık Makamı, Genel Sekreterlik, Daire Başkanlıkları, Bilumum Müdürlüklerinin matbu evrak, her türlü baskı kitapçıklarının basımı, istenilen evsaf ve miktarda, Müdürlük hdesinde, dizgi, grafik, baskı ve cilt işlemlerinin yapımını sağlamak,

5.16-   Resmi Gazete arşivi yapmak, Başkana gelen kutlama mesajlarını kayıt altına almak,

5.17-   Başkanın fotoğraf arşivini oluşturmak, Önceki yıllarda ve değişik hizmet ünitelerine ait fotoğraf ve diaları bilgisayar ortamında arşivini oluşturmak, ihtiyaç ve talep halinde bunları kullanıma sunmak,

5.18-   Belediye ve bağlı birimlerinin faaliyetleri hakkında bilgilendirici el broşürleri, bülten, afiş vb. yayınlar hazırlamak ve bunları fotoğraflarla destekleyerek basılı ve görsel medya aracılığı ile kamuoyunu bilgilendirmek,

5.19-   Yapılan hizmetleri tanıtıcı kitap, dergi, broşürler hazırlamak, ayrıca Mardin’in tarih. Kültür, sanat, eğitim, vb. alanlarda hazırlanmış olan kitap ve CD’leri basmak ve dağıtımını yapmak,

5.20-   Belediyenin tüm ilanlarını, Basın İlan Kurumu aracılığıyla yayınlanmasını sağlamak,

5.21-   Belediye ihbar hatlarına (153, Whatsapp ihbar) gelen şikâyetleri değerlendirmek, ilgili müdürlüklere aktarmak ve takibini yapmak,

5.22-   Belediye hizmetleri ile ilgili dilek ve şikâyetlerini almak, ilgili birimlere intikal ettirmek, sonuçlarını takip etmek ve ilgililere bilgi vermek,

5.23-   Belediyenin hizmetleri hakkında vatandaşa bilgi vermek ve çeşitli hizmetleri sunmak üzere kurulan Mardinmasa’nın çalışmalarını etkin ve verimli kılmak için gerekli çalışmaları yapmak,

5.24-   Halkla ilişkilerde elde edilen sonuçları değerlendirmek, bu alanda faaliyetlerin etkinliğini arttıracak önlemleri belirlemek üzere anket çalışmaları hazırlamak,

5.25-   Çeşitli kurum ve kuruluşlarda görev yapan şahıslar ile diğer vatandaşlara (cenaze ve düğün sahiplerine, yeni çocuğu olanlara) önemli günlerinde Başkan adına tebrik, taziye, geçmiş olsun ve kutlama mesajları göndermek,

 

Müdürün Görevleri

MADDE 6-    Müdürün görevleri aşağıda sıralanmıştır.

6.1-     Müdürlüğü temsil eder,

6.2-     Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.

6.3-     Çalışmaları yazılı ve sözlü emirlerle yürütür,

6.4-     Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur,

6.5-     Personel arasında görev dağılımı yapar,

6.6-     Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup, memur, işçi ve diğer personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar,

6.7-     Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını mevzuat çerçevesinde belirler,

6.8-     Müdürlük bünyesinde görev yapan büroların tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini gözetir. Ayrıca Sorumluluğu altındaki Memur, işçi, geçici işçi, sözleşmeli ve diğer personelin özlük işlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlar,

6.9-     Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler ve ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlar,

6.10-   Stratejik plan doğrultusunda performans programı hazırlamak,

6.11-   Faaliyet planlarını ve raporlarını periyodik olarak hazırlamak,

6.12-   Üst birimlerce kendisine verilen diğer görevleri yerine getirir,

 

Müdürün Yetkileri

MADDE 7-    Müdürün yetkileri şunlardır;

 1. Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma,
 2. Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak,
 3. Müdürlük ile ilgili yazışmaları 1. derece imzalamak,
 4. Disiplin amiri olarak sorumlu olduğu personele, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme,
 5. Müdürlüğe bağlı çalışanları  denetleme ve karşılaştığı aksaklıkları giderme,
 6. Mazeretine binaen bir güne kadar mazeret izni vermek ve ödül, takdirname yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak, sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme,
 7. Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe vekalet etmek üzere personel belirleme ve makamın onayına sunma,
 8. Birimdeki tüm personele görev dağılımını yapma,
 9. Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme,
 10. Başkanlık makamı tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirme,

 

Müdürün Sorumlulukları

MADDE 8- Belediye Mevzuatı, göreviyle ilgili diğer mevzuat ve bu yönetmelik ile kendisine verilen görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden; yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından bağlı bulunduğu makama karşı sorumludur.

 

Memurların Görevleri

MADDE 9-    Memurların görevleri şunlardır:

 

 1. Görevli olduğu birimde iş bölümü esaslarına göre yetkililerce verilen işleri incelemek ve gerekli işlemleri yapmak,
 2. Kendisine verilen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak, işgücü, zaman ve malzeme tasarrufu sağlayacak şekilde Belediye Kalite Yönetim Sistemine uygun bir şekilde yerine getirmek,
 3. Yazışmaları belli aralıklarla izleyerek işlerin zamanında, mevzuata ve amirlerin talimata uygun olarak sonuçlanmasını sağlamak,
 4. Kendisine verilen görevlerle ilgili konularda amirlerine danışarak alacağı talimata göre işlemleri yerine getirmek,
 5. Birimin kırtasiye ve diğer gereksinimlerini saptayarak ilgililere bildirmek ve alacağı talimata göre gerekli işlemleri yapmak,
 6. Kullandığı demirbaş eşyanın iyi bir biçimde kullanılmasını ve korunmasını sağlamak,
 7. Evrak işlemlerini imzadan çıkışına kadar izlemek, tamamlamak ve sevke hazır duruma getirmek,
 8. Görevliye ilgili evrak, eşya araç ve gereçleri korumak ve saklamak,
 9. İş yoğunluğu olan birimlere amirin saptayacağı esaslara göre yardımcı olmak,
 10. Amirlerince verilecek diğer işleri ve görevleri yapmak,

 

Memurların sorumlulukları

MADDE 10- (1) Müdürlüğün iş ve işlemlerinin usulüne uygun olarak tam ve zamanında yapılmasından, kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, kendisine tebliğ edilen görevlerin Belediye Kalite Yönetim Sistemine uygun bir şekilde yerine getirilmesinden Müdüre karşı sorumludur.

 

Şef

MADDE 11- (1) Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı neticesinde kendilerine verilen görevleri, mevzuata uygun olarak yürütür ve yerine getirilmesini sağlar. Bağlı bulunduğu üst makama karşı tam yetkili ve sorumludur.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yönetmelikte yer almayan hususlar

 

MADDE 12 - İş bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Yürürlük

MADDE 13 - (1) Bu Yönetmelik hükümleri Büyükşehir Belediye Meclisinin onayı ve yayımı ile yürürlüğe girer.

             (2) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte 23.10.2018 tarih ve 2018/535 sayılı meclis kararı ile kabul edilen Mardin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Görev, Yetki, Çalışma, Usul ve Esasları Yönetmeliği yürürlükten kalkar.

 

Yürütme

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.