Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmenliği


 

T.C.

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

 

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

 

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik; 10/7/2004 tarihli 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile 3/7/2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer yasaların Belediyelere yüklediği görevlerin yerine getirilmesi kapsamında, Belediye tarafından Beldenin düzeni, esenliği, huzur, sağlık ve temizliği ile nizam ve intizamının sağlanması, belde halkının yaşam kalitesinin artırılması çerçevesinde, genel çevre trafik v.b. mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçları ile ticaretin geliştirilmesinin uyum içerisinde yürütülmesi ile Belediye hizmetlerinin, mevzuata uygun ve sağlıklı bir biçimde devamı için Kanunların ve ilgili diğer mevzuatın, Belediyeye verdiği yetki çerçevesinde Belediye emir ve yasaklarının konulması, uygulanması ve uymayanlar hakkında gerekli idari yaptırımların yerine getirilmesi amacı ile hazırlanmıştır.

 

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu yönetmelik, Mardin Büyükşehir Belediyesi yetki sınırları içerisindeki halkını ve halkına hizmet veren bütün Belediye birimlerini, halkına hizmet sunan ve Belediyenin ruhsatına tabi olarak çalışan tüm işyerlerini ve çalışanları ile Belediye sınırları ve mücavir alanları içerisindeki gerçek ve tüzel kişiler ile kamu ve özel bütün kurum ve kuruluşları kapsar.

 

 

Hukuki dayanak

MADDE 3- (1) Bu yönetmelik, 10/7/2004 tarihli 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 3/7/2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu, 15/5/1930 tarihli 1608 sayılı Umuru Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkındaki 486 Numaralı Yasa,  14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, 11.04.2007 tarihli 26490 sayılı Belediye Zabıtası Yönetmeliği, 12/11/2012 tarihli 6360 sayılı On dört ilde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 30/3/2005 tarihli 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 3/5/1985 tarihli 3194 sayılı İmar Kanunu, 4/7/1934 tarihli 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, 9/8/1983 tarihli 2872 sayılı Çevre Kanunu, 24/4/1930 tarihli 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 2/01/1924 tarihli 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanuna göre hazırlanmıştır.

   

                                                                          Daha Fazlası için Tıklayınız.