Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmenliği


MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
 
 
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
 
BİRİNCİ BÖLÜM
 
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
 

 

Amaç:


MADDE 1-(1) Bu Yönetmelik; kanun, nizam ve ilgili diğer mevzuatın, Belediyelere yüklediği görevlerin yerine getirilmesi kapsamında; Belediye tarafından Beldenin düzeni, esenliği, huzur, sağlık ve temizliği ile, nizam ve intizamının sağlanması, belde halkının yaşam kalitesinin artırılması çerçevesinde, genel çevre trafik v.b. mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçları ile ticaretin geliştirilmesinin uyum içerisinde yürütülmesi ile Belediye hizmetlerinin, mevzuata uygun ve sağlıklı bir biçimde devamı için; kanunların ve ilgili diğer mevzuatın, Belediyeye verdiği yetki çerçevesinde; Belediye emir ve yasaklarının konulması, uygulanması ve uymayanlar hakkında gerekli idari yaptırımların yerine getirilmesi amacı ile düzenlenmiştir.
 
Kapsam:
 
Madde 2-
(1) Bu yönetmelik, Mardin Büyükşehir Belediyesi yetki sınırları içerisindeki tüm kent halkını,  kent halkına hizmet veren bütün Belediye birimlerini, kent halkına hizmet sunan ve Belediyenin ruhsatına tabi olarak çalışan tüm işyerlerini ve çalışanları ile Belediye sınırları ve mücavir alanları içerisindeki; gerçek ve tüzel kişiler ile kamu ve özel, bütün kurum ve kuruluşları kapsar.
 
 
Hukuki Dayanak:
 
Madde 3-
(1) Bu yönetmelik; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu,  15/05/1930 tarih ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muadil Kanunun 1 inci maddesi ile 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32 inci maddesi, 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğe dayanılarak düzenlenmiştir.
 
 
Tanımlar:
 
MADDE 4-
Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;
a) Belediye: Mardin Büyükşehir Belediyesini,
b) Belediye Başkanı: Mardin Büyükşehir Belediye Başkanını
c) Belediye Meclisi: Mardin Büyükşehir Belediye Meclisini,
d) Belediye Encümeni: Mardin Büyükşehir Belediye Encümenini,
e) Belediye Zabıtası: Mardin Büyükşehir Belediye Zabıtasını
ifade eder.
 

İKİNCİ BÖLÜM
 
Belediye Emir ve Yasakları


Huzur ve Sükûn İle İlgili Emir ve Yasaklar:
 
MADDE 5-
(1) Huzur ve sükûnla ile ilgili uyulması gerekli kurallar şunlardır.
a) Kamuya açık alanlarda genel taşıt araçlarında gezici izinsiz çalgıcılık ve seyyar satıcılık yapmak.
b) Yapılışları görünümleri ve kokuları ile gelip geçenleri tiksindirecek, rahatsız edecek, çöp, sakatat, yaş deri vb. gibi şeyleri açıkta taşımak.
c) Açık alanlarda bulunan ve kamunun kullanımına sunulan bank, kanepe ve benzerlerini oturma maksadı dışında kullanmak.
ç) Cadde, sokak ve meydanlarda (park, yeşil alan ve boş alanlar) mangal veya ateş yakmak.
d) Belediyece tayin edilmiş olanlar dışında umumi çeşmelerden motorlu ve motorsuz araçlarla veya hortumla inşaatına, evine su almak, çeşmenin etrafını kirletmek ve devamlı işgal etmek, bu yerlerde her çeşit eşya, taşıt aracı ve hayvan yıkamak.
e) Belediyece yasaklanmış yerlerde aletli veya aletsiz spor yapmak, oyun oynamak.
f) Konut bölgesinde ve yakın çevresinde, yapım işlerinde kullanılan ve gürültü çıkaran alet
ve iş makineleri ile  kış mevsiminde hafta içi 08.00 - 17.00 saatleri dışında, yaz mevsiminde hafta içi 08.00 - 19.00 saatleri dışında, Cumartesi ise sabah saat 09:00 dan önce çalışma yapmak ,Pazar günleri ise her türlü tamirat, tadilat, inşaat faaliyeti vb. işleri her türlü tamirat, tadilat, inşaat faaliyeti vb. işleri  saat 10:00 dan önce yapmak.
g) Şehrin meskun ve Belediyece yasaklanan sahaları dahilinde bulunan ev ve apartmanların herhangi bir yerinde ve bahçelerinde kümes ve evcil hayvanlarının beslenmesine mahsus yerler yapmak yada bulundurmak.
ğ) Belediye sınırları içerisinde başıboş hayvan gezdirmek ve hayvanları belediyemize ait yeşil alanlarda otlatmak.
h) Her türlü belediye mallarına zarar vermek ( Belediye mallarına zarar veren reşit olmayan çocukların velileri sorumludur.)
ı) Belediye Zabıta memurlarının vazifelerini yaptıkları esnada, görevlerini engelleyecek şekilde karışmak, zorluk çıkarmak, yanlış bilgi vermek ve asılsız ihbarda bulunmak.
i)  Belediyenin belirlediği yerler dışında hayvan satışı yapmak.
j) İş yerleri önünde satış ve davet amacı ile çığırtkanlık.
k) Çevreyi rahatsız edecek şekilde, yüksek sesle bağırmak, klakson çalmak, şehir içerisinde izin almaksızın ramazan davulu çalmak, durarak veya gezerek, ses yükseltici cihazla veya cihazsız, satıcılık ve ilan-reklam yapmak,
l) Konut bölgelerindeki işyerlerinde; soğutucu motor, fan, klima vb. cihazların, konutları ve çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde gerekli ses ve ısı yalıtımını yaptırmamak,
m) Turist olarak şehre gelen yabancılara, ilgili kurumlardan tercümanlık belgesi olmadan ve turistlerin rızası dışında zorla tercümanlık yapmaya çalışmak, hanutçuluk yapmak.
n) Apartmanlarda oturanların müsaadesi dışında, huzur ve sükûnu bozacak şekilde binalarda tamirat, tadilat gibi gürültülü işler yapmak, geceleri saat 21.00’den sonra sessizliği bozacak ve başkalarının uykusuna mani olacak şekilde tamirat, tadilat gibi gürültülü işler yapmak ve yüksek ses çıkaran ev aletlerini çalıştırmak.
o) Ev ya da bahçede veteriner raporu alınmamış süs hayvanı bulundurmak.
ö) Evinde ve bahçesinde ilgili mevzuatına aykırı olarak hayvan besleyerek çevrenin huzur ve sükûnunu bozucu sağlığını tehdit edici davranışta bulunmak ve komşusunu rahatsız etmek.
p) Şehir içinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan beslemek, ağıl ve ahır yapmak,
r) Her türlü bina, apartman ve işyerinden sokağa, ışıklığa ve komşu yan parsellere tecavüz edecek şekilde soba borusu, baca çıkarmak, çıkan dumanla ve koku ile rahatsızlık vermek yasaktır.
s) Konutlarda bodrum ve emsali yerlerde kolaylıkla yanabilen şeyleri biriktirmek, koku yapıcı maddeleri depo etmek, konut ve işyerlerinde hurda eşya ve atıklarını izin almadan biriktirmek veya yakmak.
ş) Boş arsa içinde çadır veya buna benzer barakalar yapmak ve depo etmek ( Arsadaki olumsuzluklar arsa sahibi tarafından ihtara rağmen giderilmediği takdirde Belediye tarafından gerekli düzenlemeler yapılır ve masrafları %20 fazlası ile ilgilisinden tahsil edilir ).
t) Cadde, sokak ve kaldırımlar ile boş alanları izin almadan, izin alınsa bile gerekli güvenlik tedbirlerini almadan kömür, odun, eşya v.b. malzeme dökmek veya bekletmek.
Yasaktır.
 
Temizlikle İlgili Emir ve Yasaklar:
 
MADDE 6-
(1) Temizlikle uyulması gereken kurallar şunlardır.
 
a)    Her türlü yıkımlarda, etrafı rahatsız edici toz ve toprakların etrafa yayılmasına mani olacak tedbir almamak.
b)    Yol ve caddelerdeki kanalizasyon ve baca menfezlerini tıkayacak veya fena koku neşreden maddeler atmak ve dökmek, kanalizasyon ve kanal temizliği için ruhsatsız baca açmak, kanal veya kanal bağlantısı yapmak.
c)     Etrafı kirletecek veya fena koku neşredecek deri, gübre, paçavra vs. sermek, dökmek ve kurutmak.
d)    Binaların, abidelerin, yer altı ve yerüstü geçitlerinin camilerin ve her türlü ibadet yerlerinin yüzlerini, duvarlarını, cadde ve sokaklarla tretuvarları tebeşir, yağlı boya, katran vs. ile karalamak, yakmak, şekil çizmek ve kirletmek.
e)       Kirli, yağlı veya pis kıyafetle ve ellerinde gelip geçenleri ve etrafını kirletecek, lekeleyecek, iğrendirecek malzeme, eşya vs. ile kalabalık arasına girerek halkı rahatsız etmek.
f)        Çeşme, sebil ve havuzları kirletmek, öteberi atmak, buralarda eşya ve hayvan yıkamak, sulamak.
g)       Binek ve koşum gayesiyle kullanılan hayvanların yerleri kirletmesine meydan vermek.
h)  Şehir içerisinde kapalı ve açık alanlarda her türlü hurda biriktirip depolamak.
ı)  Seyir halindeki araçların yayalar üzerine su ve çamur sıçratması, araçlardan dışarıya çöp, kâğıt, sigara izmariti vb. şeyler atılması.
i)      Asfalt kaplamalı yollarda ve tretuvarlarda, araçların tamiratı esnasında, yolları ve tretuvarları tahrip edecek ve kirletecek fiillerde bulunmak.
j)      İşyerlerinde belediyece kabul edilen standartlara uygun çöp kabı bulundurmamak.
k)    Sokak, cadde, bulvar, meydan vb. yerlerde araç yıkamak.
l)  Çöp ve süprüntü ile ilgisi olmayan bilumum atıkları, çöp ve süprüntü kavramı içine girmeyen malzeme ve imalat atıklarını, her müessese kendi imkânları ile temizleyip toplamaya ve belediyeye ait çöp imha sahalarına taşımaya mecbur olup, bu yükümlülükleri yerine getirmemek.
m)Belediyelerce belirlenen çöp kaplarına (Plastik çöp torbası, Çöp kovası, Çöp bidonu) çöp kapsamına girmeyen maddeleri koymak,                  
  
Çöp ve süprüntü kapsamına girmeyen maddeler:

 
1) Her türlü inşaat artıkları, taş, tuğla, molozlar (Çimento, kireç vs), kereste demir malzeme ve atıkları.
2) Evlerden çıkacak kereste ve odun parçaları.
3) Bilumum imalathane ve fabrika artıkları.
4) Tamir edilen yol artıkları, yol çamur ve molozları.
5) Budanan, kesilen ve kırılan ağaçlar, ağaç dalları, park, bahçe, sebze ve meyve bahçesi atıkları, kalorifer, kül ve cürufları.
6) Çöp kapsamına giren maddeleri üstü kapalıda olsa çöp toplama saatleri dışında cadde, sokak ve meydanlara çıkartmak, bırakmak.
 
Çöp ve süprüntü kapsamına giren maddeler:

1) Mutfak ve yemek artıkları, odun külleri.
2) Bilumum konserve, yağ tenekeleri, ilaç kutu ve şişeleri, cam parçaları, plastik kutu, kova, küçük bidon vs.
3) Elektrik süpürgesi artıkları, süpürge artık ve süprüntüleri, her türlü kağıt, mukavva kutu ve parçalar, caddenin ve yolların kardan temizletilmesi.
4) Ev dikiş artıkları, paçavra ve bezler.
5) Ağaç yaprakları, yol ve caddelere pisleyen hayvan pislikleri.
6) Daimi ve geçici Pazar yerlerinin süprüntüleri ve hal çöpleri.
7) Sahipsiz her türlü hayvan leşleri (Sahile vuranlar dahil)
8) Soba külleri.
 
n) Cadde, sokak ve meydanlarda umuma mahsus alanlarda halı vb. şeyler yıkamak, Apartman yönetimlerinin belirlediği gün ve saatlerin dışında halı, kilim vb. silkelemek.
o) Binalardan dışarıya çıkan soba borusu, baca, kanalizasyon, fosseptik ve her türlü sanayi ve çirkef sularının, akıntı ve sızıntısına mani tedbir almamak, yağmur suyu borularını varsa şehir kanalına bağlamayıp açıkta bırakmak.
ö) Balkon, pencere ve teraslara etrafı rahatsız edici koku neşredecek madde sermek.
p) Ev ve işyerlerinin dış duvarları, kapı içleri vs. boyandığı vakit gelip geçenlerin üzerinin kirletilmemesi için lüzumlu koruyucu tedbirleri almamak.
r)Bina yüzleri yıkanırken veya kaldırımlarda temizlik yapılırken gelip geçenlerin üstlerini kirletmek. (Temizlik 24:00 – 07:00 saatleri arasında gürültü çıkarmadan yapılacaktır.)
s) Mesken, işyerlerini, araçları ve eşyaları temizlerken kirli, çamurlu ve çirkef sularını yollara ve yaya kaldırımlarına akıtmak.
ş) Her türlü bina ve inşaat dahilinde çıkan suları yollara ve yaya kaldırımlarına akıtmak.(Zaruri hallerde bu gibi boşaltmalar en yakın kanal ızgarasına hortum vasıtasıyla akıtılabilir.)
t) Binaların Cadde ve sokaklara bakan ön balkon ve pencerelerine bina yüzeyinden taşacak şekilde, kurutmak ve havalandırmak maksadı ile çamaşır vesaire asmak.
u) Park, bahçe, yol, kaldırım gibi kamuya ait ortak kullanım alanlarına çerez kabukları, izmarit ve sakız ile her türlü çöpü atarak çevrenin kirletilmesine sebep olmak,
ü) Her türlü moloz, hafriyat ve katı atığı geri dönüşüm tesisleri, katı atık tesisleri veya belediye ve kamu kurumlarınca belirlenen döküm sahaları dışındaki alanlara dökmek,
v) Şehir içerisinde el arabası, at arabası, kamyon, kamyonet, çuval vs. ile hurda kâğıt vb. şeyleri toplamak ve depo etmek.
y) Her çeşit eşya ve malzemenin yükleme, boşaltma ve tamiri sırasında yerleri ve etrafı kirletmek.
z) Cadde, sokak ve meydanlara kış mevsiminde 17:00 yaz mevsiminde 20:00 saatlerinden önce çöp çıkartmak, bırakmak.
 
(2)- a) Çöp ve süprüntü kapsamına giren ve girmeyen maddeleri çöp toplama, biriktirme ve muhafaza edilen yerler dışına bırakmak.
b) Yollara paspas atmak yasaktır.
c) Mesken ve işyerlerinin dış cephelerine takılması uygun görülen klimaların sularını ve balkon korkulukları ile pencere dışına konan saksıların sularını açığa akıtmak.
Yasaktır.
 
Nizam intizamla ilgili emir ve yasaklar:
 
MADDE 7-
(1) Nizam ve intizam ile ilgili uyulması gereken kurallar şunlardır.
a)  Yükleme, taşıma ve boşaltma işlemleri halkı rahatsız etmeyecek şekilde yapılacaktır.  Bu işlemler yapılırken cadde ve sokaklar uzun süre işgal edilmeyecek, işlem bittikten sonra etraf temiz olarak bırakılacaktır.
b) Kümes, ahır ve ağıl hayvanlarını sokaklara bırakmak, park, bahçe, arsa, cami ve diğer mabetlerin avlularında otlatmak, Belediyece tayin edilen cadde ve yollar dışındaki yollardan ve meydanlardan geçirmek.
c) Belediyece konulmuş her nevi sokak levhaları ile kapı numaralarını, durak tabelalarını, çeşme musluklarını, çöp kutularını sabit ve hareketli alet, edevat ve araçlarını bozmak, kırmak, düşürmek, yerlerini değiştirmek.
ç) Apartman, iş hanı vb. çok katlı binalarda hane numaralarını belirtmemek, apartmanların ortak kulanım alanlarında, iş hanı girişlerinde ve pasajlarda geliş geçişi engelleyici her türlü işgale yol açmak, apartman ve iş hanlarında çöp torbaları vb. şeyleri merdiven boşluğuna veya koridorlara koymak.
d) Belediyenin bakım ve sorumluluğunda olan, kamunun yararlandığı ve gelip geçtiği yol kenarları, yeşil alanlar vb. yerlerde çimenlere ve çiçeklere basmak, top oynamak, ağaçlara fidanlara her ne suretle olursa olsun zarar vermek, ağaçları ve fidanları kesmek ve budamak, çiçek koparmak, ağaçlara çıkmak veya bu hareketleri hayvanlara yaptırmak, hayvan bağlamak, ağaçlara ilan yapıştırmak, salıncak kurmak, çivi çakmak, isim yazmak, şekil çizmek, tahrip etmek.
e) Belediyenin bakım ve sorumluluğunda olan, kamunun yararlandığı ve gelip geçtiği yol kenarlarına, duvarlara, alt geçitlere, köprü ayaklarına, elektrik direklerine her türlü yazı yazmak, resim yapmak, boya yapmak yasaktır.
f) Umumi havuzlarda yüzmek, var ise balık tutmak veya balıklara zarar vermek, umumi parklardaki anıt ve eserlere zarar vermek.
g) Belediyeden izin alınmaksızın işyerleri önüne tente, siperlik yapmak, tretuvarların üzerine her çeşit işaret levhası, reklam panoları dikmek ve bahçelerden sarkan ağaç dallarının yaya geçişini engelleyecek şekilde aşağı sarkmasına meydan vermek.
ğ) İmar Kanunu’nda bahsi geçen her türlü yapıları ve tamirleri Belediyeden ruhsat almadan veya alınan ruhsatnameye aykırı olarak yapmak veya yaptırmak. Yollar ve meydanlar üzerinde yapılan inşaat, inşaat tamir işlemleri ve yıkım işlemlerini tahta perde çevirmeden yapmak, toz çıkarmak, moloz vs. düşmesine meydan vermek, yollardaki ağaçlar ve mecralara, yeraltındaki ve havadaki nakil hatlarına zarar vermek, inşaat malzemelerini sokaklarda işlemek, kum kireç vb. şeyleri doğrudan inşaat alanına dökmemek.
h) İnşaatların görünür alanlarda tanıtıcı ve uyarıcı levha asmamak veya bu levhalar üzerinde gerekli bilgileri bulundurmamak.
ı) Toprak, kum, mıcır, kömür tozu ve talaş gibi maddeler taşıyan kamyonlardan bu maddelerin cadde, sokak ve meydanlara dökülmesine meydan vermek, yükün etrafa savrulmasına ve uçuşmasına mani olmak üzere kamyonların üzerini branda ile örtmemek.
i) Kapı, pencere, duvar, saçak gibi dışarıdan görülen yerleri kapatmak için, tente olarak hasır, çuval, bez vs. gibi görünüşleri çirkin şeyleri asmak, takmak.
j) Binaların caddeden görülecek kısımlarına çirkin manzara arz eden renk ve şekilde öteberi koymak, sucuk, pastırma vs. gibi gıda maddelerini asmak ve kurutmak.
k) Boş arsaların sokak ve meydanlara bakan cephelerini tahta perde veya duvar ile kapatıp muhafaza altına almamak.
l) Herhangi bir izin almadan, kaldırım ve yollarda kazı yapmak.
m) Dükkânların Sokak veya caddeye bakan yüzlerine çivi, çengel vs. çakarak öteberi asmak.
n) Meydan, cadde ve bulvarlarda bulunan işyerlerinin geceleri kent estetiğine uygun şekilde olmayan ışıklandırma kullanmak, çevreye rahatsız edici lazer ışığı kullanmak.
o) Resmi Bayram günlerinde işyerlerine Türk Bayrağı asmamak. ( Bayraklar standarda uygun olacak, yırtık, ütüsüz ve rengi soluk olmayacaktır.)
ö) Tüm kamu kuruluşlarına ait direk, lamba, levha, araç ve gereçlerini kırmak, bozmak ve tahrip etmek.
r) Binaların tamamını veya kör cephe dâhil herhangi bir cephesinin kısmen veya tamamen sıvasız, boyasız bırakmak, çevrenin özelliklerine göre yapılar arasında uyum sağlamamak, güzel görünüm elde etmek amacıyla Belediye Meclis Kararı ile belirlenmiş dış cephe boya ve kaplamaları ile çatının malzeme ve rengine uymamak.
Yasaktır.
 
Sağlık, Emniyet ve Selametle ilgili emir ve yasaklar:
 

MADDE 8-(1) Sağlık, emniyet ve Selametle ilgili uyulması gereken kurallar şunlardır.
a) Gelip geçenlere zarar verecek derecede azgın ve huysuz olan hayvanlara umumi yerlerde binmek, bunları tedbir almadan yedekte götürmek, vahşi hayvanları şehre sokmak ve ticari amaçla teşhir edip oynatmak.
b) Belediyeden müsaade almadan, hayvan sağlık belgesi olan menşe şahadetnamesi ve Hayvan Sağlık Raporunu ibraz etmeden, sirk veya müteferrik hayvanları şehre sokmak veya bunları şehrin içinde bir yerden bir yere götürmek (Nakle ait tertibatın özellikleri belediyenin mütehassıs memurlarınca tespit edilir.)
c) Kaldırımlarda, yaya yollarında ve meydanlarda futbol oynamak, havalı tüfekle atış talimi yaptırmak, uçurtma uçurmak, bisiklet, motosiklet ve hayvanla çekilen araçları kullanmak.
ç) Belediyeye kayıt edilmemiş, numara almamış, aşılama işlerini süresi içinde yaptırılmamış, tasmasız, ağızlıksız, yularsız veya yuları gelip geçenlere zarar verecek kadar uzun, sahibi elinde tutulmaksızın etrafa zarar verecek şekilde hayvan geçirmek, bu gibi hayvanları serbest, başıboş bırakmak ve şehir içinde hayvan koşturmak, belediye veterinerliğinden karnesi olmayan ve aşıları yapılmamış evcil hayvanları evde beslemek.
d) Meydan yol ve tretuvarlarda her türlü tamirat ve hafriyatta lüzumlu emniyet tedbirlerini almamak ve geceleri izinli çalışmalarda renkli ışıklarla tehlikeyi belirtmemek.
e) Toplu taşıma araçlarının kapı ve pencerelerinden tehlikeli olacak şekilde baş ve kol
çıkarmak, bu araçların fren, zil, kampana vs. gibi iç tesisatı ve tertibatını karıştırmak ve bu araçlara hareket halinde veya durak dışında durduğu zaman binmek veya araçtan atlamak.
f) Belediyeden ruhsat almadan ve verilen ruhsat tezkerelerinin altı ayda bir defa vize işlemine esas gerekli hayvan muayenesi yaptırılmamış hayvanları koşumda kullanmak.
g) Yol üzerindeki binaların yüzlerine bayrak, levha, afiş ve benzerlerini sağlam bir şekilde sabitlememek.
ğ) Binaların yüz tarafındaki pencere, balkon, teras, vs. yerlerine sabit ve lüzumlu tedbirleri almaksızın çiçek saksısı, testi ve her türlü eşya koymak.
h) Şehrin içindeki arsalarda bulunan sarnıç, kuyu, kireç kuyusu, hoştan kuyusu, mahzen vs. gibi çukurları üstü açık bulundurmak veya etrafını çevirmemek, gerekli emniyet tertibatını almamak.
ı) Kalorifer veya ısıtıcı cihazlarla ısıtılan otel, tiyatro, sinema gibi yerlerin ısı dereceleri hava şartlarına göre (+15) dereceden aşağı düşürülemez. Yukarıda bahsi geçen yerlerde kontrol için termometre bulundurulması mecburidir. Kalorifer ve ısıtıcıların 15 Kasım tarihinden Nisan ayı sonuna kadar yakılmaları zorunludur. Ancak, bu tarihler dışında ısı bina içerisinde (+15) dereceden aşağı düştüğü takdirde dahi yakılması mecburiyeti vardır. Bu yasağa uymayanlar hakkında yasal işlem yapılır.
i) Belediye Encümenlerince tayin ve tespit edilen bölgeler haricinde hayvan ahırı yapmak, hayvan beslemek.
j) Her türlü binalarda üst kat dairelerden herhangi bir şekilde alt kata su, baca vb. sızıntıya meydan vermek.
k) Pazaryerleri, cadde ve sokaklarda et ürünleri, süt ürünleri, unlu mamuller, kuru yemiş, tatlı, lokum ve bisküvi gibi ürünlerin açıkta satışı yasaktır.
l) Gıda sevkiyatına uygun şartları taşımayan araçlar ile gıda sevkiyatı yapmak.
m) Her türlü bina, Apartman ve işyerinden sokağa, ışıklığa ve komşu yan parsellerinde bulunanları rahatsız edecek şekilde soba borusu ve baca çıkartmak, çıkan duman ve koku ile rahatsızlık vermek.
n)İşyerlerinden, evlerden ve apartmanlardan sokağa, ışıklığa ve yan parsellerinde bulunan arsalara çöp vb. şeyler atmak.
o) Yaya ve araç trafiğini aksatacak biçimde mülkiyet sınırı dışına taşarak merdiven veya kademeli girişler yapmak.
Yasaktır.
 
MADDE 9-(1) Yangın ile ilgili emir ve yasaklar.
 
a) Dükkân, mağaza, imalathane, fabrika gibi halkın alışveriş yaptığı yerler ile umuma açık olan ve halkın toplu bir şekilde bulunduğu yerlerde yeter sayıda yangın söndürme cihazı bulundurulması mecburidir.
b) Apartman, İş hanı, Otel, Hamam, Fırın ve imalathanelerin bulunduğu binalardaki bacaların yılda en az bir kez temizletilmesi mecburidir.
c) Hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla Fabrika, fırın, Han, Hamam, Pansiyon, Otel, iş hanı ve apartmanlardaki bacalara siklon veya sulu filtre takılacak, bunlar devamlı surette çalışır durumda olacak ve bacalar çevre binalardan 2 metreyükseklikte olacaktır.
ç) Şehir dahilinde meskun sahalar arasında dolu veya boş olarak LPG tüp kamyonları ile akaryakıt tankerlerinin park edilmesi yasaktır. Bu tür araçlar Belediyece belirlenen alanlara park edilecektir.
d) Halkın toplu olarak bulunduğu yerler ile mutfak bölümü bulunamayan bilumum işyerlerinde yemek pişirme, çay yapma vb. amaçlı olarak LPG tüpü kullanmak yasaktır.
 
Mezarlıklarla ilgili emir ve yasaklar:
 
MADDE 10-
(1)Mezarlıklarla ilgili uyulması gereken kurallar şunlardır.
a)  Mezarlıkları çeviren duvar, parmaklık vs. gibi manilere çıkmak ve tırmanmak, mezarların üstüne çıkmak veya oturmak, çiçek, fidan, ağaç veya herhangi bir bitkiyi koparmak, sökmek, mezarlar üzerine konmuş eşya ve işaretleri kaldırmak, yerlerini değiştirmek, mevcut yollar haricinde gezinmek, her ne olursa olsun ziyaretçilerin huzur ve sükûnlarını ihlal ve mezarlıklara zarar vermek ve ölülere karşı hürmetsizlik gösterecek hareketlerde bulunmak.
b) Sarhoşların, dilencilerin, seyyar satıcıların, yanında velisi bulunmayan çocukların mezarlık içine girmesi.
c) Güneş battıktan sonra mezarlıklara her ne sebeple olursa olsun girmek.
ç) Mezarlıklarda Belediyeden ruhsat almaksızın her türlü tesisat ve tamirat yapmak veya yaptırmak.
d) Mezarlıklarda belediyenin izni olmadan vatandaşların dini duygularını istismar ederek para yada herhangi bir bedel karşılığında dua yada Kuran okumak.
e) Mezarlık içerisinde her türlü kümes hayvanı, küçükbaş ve büyükbaş hayvan otlatmak.
f)Bu yönetmeliğin umumi yerlerde yapılmasını men ettiği fiilleri mezarlıklarda yapmak.
Yasaktır.
 
Hayvan Ölüleri ile ilgili emir ve yasaklar:
 
MADDE 11-
(1) Belediyece hayvan ölülerini yakma fırını veya hayvan mezarlığı yapılıncaya kadar hayvan ölüleri hakkında uyulması gereken kurallar şunlardır.
a) Büyük ve küçük her türlü hayvan ölülerini her nerede olursa olsun açıkta bırakmak,
umuma mahsus yerlere atmak veya gömmek, (Ahır ve ağıl hayvanlarının ölüleri bu hususta Belediyece hazırlanmış özel vasıtalarla nihai işlemi yapılacak yere kadar ölü hayvanın nakli kabul edilecek tarifeye göre yapılacaktır. Hayvan ölüleri hayvan sahipleri tarafından kokuşmaya meydan verilmeden şehir dışında, hayvanlar tarafından eşilip çıkarılmayacak surette gömülecektir. Bunlar gıda maddelerine veya insanlara mahsus eşyayı nakle veya insan taşımaya mahsus araçlarla taşınmayacaktır.)
b) Kedi, köpek ve kümes hayvanlarının ölülerini kokutmadan hususi yerlere, hayvanlar tarafından çıkarılmayacak ve koku neşretmeyecek şekilde gömmemek veya ilk geçecek temizlik arabalarına teslim etmemek.
c) Bulaşıcı hastalıklar neticesinde veya şüpheli olarak ölen hayvanları Mahalli Belediye Başkanlıklarına veya Müdürlüklerine haber vermemek ve bu gibi hayvanlar için Hayvan Sağlık Zabıtası nizamnamesi hükümlerine göre işlem yaptırmamak. Yasaktır.
 
Daimi ve Geçici Pazar Yerleri İlgili Emir ve Yasaklar:
 
MADDE 12-
(1) Daimi ve geçici Pazar yerlerinde uyulması gereken hususlar. (TS-10080 ve TS- 10081 standartlarına göre hazırlanan pazar yerlerinde nizam, intizam ve iktisadi nizamla ilgili çalışmalar İlçe Belediye Başkanlıklarına bağlı Belediye Zabıtalarınca yürütülür)
a) Pazaryerlerinde pazarcı olarak faaliyet gösteren kişilerin Esnaf Odalarına veya müstahsil ise Ziraat Odaları’na kayıtlı üye olmaları esastır.
b)  Pazarcı esnafı, ikamet ettiği İlçe sınırları içerisinde en çok 2 adet Pazar yerinden tezgâh tahsisi alabilecek ve bizzat tezgâhının başında kendisi bulunacaktır.
c) Pazarcı esnafı kendisine tahsis edilen alanın dışına çıkamaz. Gerek halkın geçeceği gerekse komşu esnafın tezgâh arkasına geçiş için ayrılan geçitleri kapatamaz.
ç) Hiçbir esnafın tezgâh düzenlenmesinde komşu esnafın satış yapmasını engelleyecek şekilde malını aşırı derece yığması, tezgâhını ileri çıkararak komşu tezgâhın önünü kapatması yasaktır.
d) Pazarcıların tezgâh önünde gezmeleri, bağırmaları, çağırmaları, bir takım söz ve işaretlerle müşteriyi davet etmeleri yasaktır.
e) Pazar yerlerinde her satıcı bulunduğu yeri temiz tutacak, çevresini kirletmeyecektir.
f) Pazarcı alışverişte kullandığı ölçü aletinin (terazinin) ve gramlarının kolaylık sağlamak amacı ile görünür ve aleni şekilde kullanılması zorunludur. Terazi ve gramlarının tezgâh gerisinde görünmeyecek bir şekilde kullanılması yasaktır.
g) Ölçüler kanununa göre temiz tutulmamış, damgalanmamış, hileli, ayarı bozuk her türlü teraziyi kullanmak yasaktır.
ğ) Terazide hile yaptığı tespit edilen Pazarcının terazisine el konur. Durum tutanakla tespit edilir. Bu tutanağa terazinin seri no’su yazılacak ve terazi imha edilecektir. Bilahare imha edilen terazinin akıbeti San. Tic. İl Müdürlüğü Ölçü ve ayarlar servisine bildirilir. Terazinin çift kefeli veya elektronik olması yapılan bu işlemi durdurmaz.
h) Tartılacak şeylerin ağırlığına tesir edecek ve alıcıyı bedelinden fazla zarara sokacak derecede kalın kâğıt vb. şeyler kullanmak yasaktır.
ı) Pazarcı pazarın bitimini müteakip pazaryerine hiçbir mal ve malzemesini bırakmayacaktır. Bilahare bu alanın belediyece temizliği sırasında mal ve malzemenin görebileceği zarardan ötürü pazarcı hiçbir hak iddia edemez.
i) Belediyenin önceden tayin ve ilan ettiği yerler ve zamanlar dışında Pazar kurmak yasaktır.
j) Pazarcı esnafı Pazar yeri ilan edilmiş alandaki numaratajlandırılmış tezgâhların haricinde veya Pazar yeri olarak ilan edilmiş alanların dışında (sokak araları vb. yerlerde) hiçbir surette tezgâh kuramaz, satış yapamaz.
k) Pazar dahilinde satışa sunulan gıda maddelerinden 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri Gıda ve Yem Kanunu gereğince üzeri kapatılması zorunlu olan gıda maddelerinin (Pişmiş veya pişmemiş) üzerlerinin daima kapalı olması ve satışa arz edilen maddelerin fiyat etiketinin konması mecburidir.
l) Pazar yerlerinde mevcut satış tezgâhlarını kullanan pazarcılar tezgâhlarını başkasına kiraya veremez, satamaz.
m) Pazarcı esnafı Maliye, Hal Müdürlüğü, Belediye Zabıta Müdürlüklerince yapılacak denetimlerde sattığı ürünün faturasını, irsaliyesini vb. gibi belgeleri ibraz etmek zorundadır. Geçerli belge ibraz etmeyenler hakkında idari para cezası uygulanır.(Üreticiler hariç)
n) Pazarcı esnafı, pazarcı olduğunu kanıtlayan pazarcı belgesini Pazar devam ettiği sürece bulundurmak zorundadır. Pazarcı esnafı, belediyenin belirlemiş olduğu renk ve standartta temiz iş gömleği giyecektir. İş gömleğinin sağ üst cebi üzerinde pazarcı esnafının ad ve soyadının yazılı olduğu isimlik bulunacaktır.
o) Pazaryerlerinde yangın çıkmasına neden olacak yahut can güvenliğini tehlikeye düşürecek her türlü parlayıcı, yanıcı, patlayıcı maddeler kullanılması ve bulundurulması (Bütan gaz tüpleri, tiner, vb.) yasaktır. Esnafların tahsisli alanlarda tehlike doğurabilecek kimyevi maddeleri, atlama ve sızma sureti ile çevreye zarar verebilecek her çeşit mal ve malzemeyi bulundurmaları ve satışı ile iştigal etmeleri yasaktır.
ö) Pazaryerlerinde, Pazarcılar, kendilerine ayrılan stantlara görünümü ve niteliği etkilesin veya etkilemesin hiçbir değişiklik ve ilave yapamazlar. Bu cümleden olmak üzere stand aralarını, duvarları yıkmak, geri yahut ileri almak yeni duvar örmek, dış görünümü etkileyecek değişiklikler yapmak kapamak veya daraltmak gibi bütün ameliye ve işlemler ile koruma amacına yönelik kepenk ve benzeri ilavelerin yapılması için Belediyeden izin alınması gerekir.
p) Tahsisli alanlarda tesisin estetik görünümünü bozacak şekilde direk, levha, tabela benzeri şeyler asmak, çakmak, dikmek, tanıtıcı, barak, pankart, flama asmak ve teşhir etmek, aşırı ve göz alıcı şekilde aydınlatma yapmak yasaktır. İhtiyaç duyulması halinde Belediyeden izin alınması zorunludur.
r) Pazaryerlerinde hal dışında toptan mal satışı yasaktır. Bu amaçla pazaryerlerinde bulunan veya tesisi edilen her tür kantar istisnasız tüm Zabıta birimleri tarafından toplattırılacak ve bir tutanakla imha ettirilecektir. Cezai rüsumu ödenmek sureti ile toptan mal tutanakla imha ettirilecektir. Cezai rüsumu ödenmek sureti ile toptan mal satanlarında perakende satış yapması yasaktır. Bu tür satışlar ancak Zabıta Müdürlüğü gözetiminde tanzim satış mahiyetinde, gösterilen alan üzerinde sadece halka arz şeklinde yaptırılabilir. Bu alan sabit tahsis alanı olarak algılanamaz. Bu alan için herhangi bir ücret alınamaz. Tanzim satışı yapılan malın fiyatı o günkü veya hal kapalı ise bir önceki günkü azami hal satış fiyatını geçemez. Tanzim fiyatın tespitinde mal kalitesine göre, belediyenin tespit edeceği fiyat baz olarak alınabilir.
s) Pazaryerinde tüketiciye dönük perakende fiyatların serbestçe arz ve talebe göre belirlenmesi esastır. Perakende fiyatların oluşması gereken eşik fiyatının üstünde kendi çıkarları doğrultusunda belirlemek amacı ile pazara gelen malın miktarını engellemek, gelen satışa sunulmasına mani olmak, tehdit ve zor kullanarak diğer bir esnafın malın fiyatını düşürmesine engel olmak, veya malın fiyatını yükseltmesi için baskı yapmak, pazarın sevk ve idaresinde belediye tarafından görevlendirilmiş kişilere bu yönde maddi ve manevi baskı yapmak, tehdit etmek, bu yönde organize suç şebekesi oluşturmak yönünde hakkında tespit yapılan kişiler ve bunların birinci dereceden yakınları Mardin ili dahilinde tahsis alamazlar, adlarına tahsis var ise bu tahsisler iptal edilir. Haklarında savcılığa suç duyurusunda bulunulur.
ş) Pazaryerlerinden, seyyar satıcılara mal veren pazarcının var ise tahsisi/tahsisleri iptal edilir. Pazaryerlerinin dışında, özellikle seyyar satıcılarda; pazaryerinde oluşması gereken fiyatların altında fiyatla mal satılmasını sağlayan pazarcıların derhal pazaryerleri ile ilişkisi kesilir.
t) Toptancı hallerde üzerlerinde hal satış yeri kayıtlı olanlar pazaryerlerinde tahsis alamazlar. Ve yine hallerde nam ve hesaplarına satılmak üzere mal gönderen müstahsil dışındaki gerçek kurum ve kişiler pazaryerlerinden tahsis alamazlar.
u)Geçici pazar yerlerinde kendi yetiştirdiği sebze ve meyveyi getirip satanlar, müstahsil olduklarına dair Ziraat memurluğu, yoksa ihtiyar heyetinden fotoğraflı müstahsil belgesi almak ve bu belgeyi daima yanında bulundurmak zorunludur.
ü) Pazar yerlerinde açıkta, tezgâhta içki içmek ve içirmek yasaktır.
v) Pazar yerlerinde seyyar olarak çay, köfte vb. gıda maddelerinin satışının izinsiz yapılması yasaktır.
y) Pazarcı esnafı iştigal konusu dışında faaliyette bulunmayacaktır.
z) Belediye emir ve yasaklarını ihlal etmeyi alışkanlık haline getiren, özellikle aşağıda belirtilen suçları isteyenlerin çalışma Belgeleri iptal edilerek pazarlardaki faaliyetlerine son verilecektir.
1)       Bir yıl içinde 5 defa fatura ibraz etmeyenler,
2)       Pazar çizgilerini ihlal edecek şekilde satış yapanlar ve malzeme koyanlar,
3)       Hileli satış yaptığı ve Ölçüler kanununa aykırı hareket ettiği tespit edilenler,
4)       Çöp torbası kullanmayan ve tezgâh yerini temizlemeden bırakanlar,
5)       İki hafta üst üste mazeretsiz olarak Pazar tezgâhının başında bulunmayanlar,
6)       Görevli memurlara ve müşterilere saygısız ve kaba davranışlarda bulunanlar,
7)       Açıkta satılması yasak olan malzemeleri satanlar ile soğuk hava dolabı kullanması gerektiği halde kullanmayanlar,
8)       Pazaryerini kiraya verenler ve devredenler,
9)       Pazarın kalkış saatine riayet etmeyenler,
a.a) Etiketlerin kare, dikdörtgen, daire ve benzeri geometrik bir şekilde olması gerekir. Bunların kolaylıkla görülebilir boyutlarda, üzerindeki rakam ve harflerin okunabilir, düzgün, eksiksiz, gerçeğe uygun, yeterli büyüklükte ve başka rakam, kelime ve işaretlerle karışıklığa sebep vermeyecek görünüşte olması, yanıltıcı ve aldatıcı bilgiler içermemesi zorunludur. Etiketlerin tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilecek ve hangi mala ait olduğu açıkça belli
olacak şekilde konulması gerekir. Etiket satış fiyatlarının; ‘Türk Lirası’ veya kısaca ‘’¨’’  şeklinde yazılması zorunludur. Etiketlerdeki fiyatlandırma litre ve kilogram bazında yazılacak, yarım kilo …… ‘’¨ ‘’gibi ifadeler yazılmayacaktır.
 
Gezici ve Sabit Seyyar Satıcılar ile İlgili Emir ve Yasaklar:
 
MADDE 13-
(1) Gezici ve sabit Seyyar Satıcılar ile İlgili aşağıdaki kurallar uygulanır.
a) Belediye başkanlığınca gezici ve sabit satıcılık yapma izni olmadan satış yapılması yasaktır. (Gezici ve sabit satıcılık yapmak isteyenler bir dilekçe ile belediyenin zabıta müdürlüğüne müracaat edecek gerekli onay alındıktan sonra, uygun görülenlere belirli bir işgaliye harcı karşılığında süreli izin verilebilecektir, verilen izin emsal teşkil edemez. Bu işlem yapılırken zabıta müdürlüğüne, nüfus cüzdan sureti ile her ikametgâh değişikliğinde yeni ikametgâh teslim edilecek ve 6 ayda bir ikametgâh senetleri ve izin işlemleri yenilenecektir.)
b)Turist olarak şehre gelen yabancılara, ilgili kurumlardan tercümanlık belgesi olmadan ve turistlerin rızası dışında zorla tercümanlık yapmaya çalışmak yasaktır.
c)  İzinsiz olarak gezici ve sabit gıda maddesi satışı yapılamaz, ancak özel olarak bu iş için imal edildiği belgelenen, gıda mevzuatı hükümlerine uygunluğu ve TSE belgeli motorlu ya da motorsuz araçlar ile gezici satış yapılmasına ilgili belediyesince izin verilebilir, bu izinlerde süreli olacaktır.
ç) Gezici ve sabit satıcılar, ilgili belediyenin belirlediği kıyafeti giymek zorundadır, ayrıca kullanılacak araçlar için belediyelerin özel hüküm getirme hakkı saklıdır. Satıcılar belediye tarafından verilen iş elbisesini giymek zorundadır. Kullandıkları iş elbiseleri, el ve yüzleri temiz olacaktır. Yakalarında isim ve yaptığı işi belirten yaka kartı takmaları zorunludur.
d) İzin alarak gezici ve sabit satıcılık yapan kişiler portör muayenelerini 6 ayda bir yetkili kuruluşlara yaptıracak ve bu muayene cüzdanlarını yanlarında taşıyacaklardır. Yapılan kontrollerde sağlık muayene cüzdanlarını ibraz edemeyenler ve izin belgesinde yazılı kişi haricinde biri tarafından işletilen tezgâhın izinleri derhal iptal edilir.
e) Simit türü benzeri unlu mamullerin satışı için belediyelerce belirlenecek standartlardaki araçlarda satış yapılması şartı ile izin verilebilir. Bu araçlar kesinlikle camekânla kapalı olacak, ürünlere kesinlikle çıplak elle temas edilmeyecektir. Bu araçların camekânında satışa çıktığı fırın veya yapım yerinin ismi, adresi ve fiyatı yazan 20x20 ebadında bir levha asılı olacaktır.
f) Gezici ve sabit olarak izinli satış yapanlar, sattıkları malı nereden aldıklarını belirten alış faturasını daima yanlarında bulunduracak ve her isteyişte göstereceklerdir.
g) Gezici ve sabit satıcıların açıkta ya da ambalajsız, bardakla su, ayran ve benzerlerini satmaları yasaktır.
ğ)Yüksek sesle bağırarak ve ses yükseltici araç­larla ve hoparlörlü araçlarla veya durarak satış, reklam, ilan yapılamaz.
h) Hazır gıda (fast-food) türü gıda maddesi satışına uygunluğu yetkili birimler tarafından onaylanmış motorlu vasıtalar içinde gıda maddesi satan gezi­ci ve sabit satıcılar, satış yapmak istedikleri alan hangi belediyenin görev yetki sorumluluğunda bulunuyor ise o yerin belediyesinden izin alacaktır. Bu tür verilen izinlerde oturarak yeme içme mekânı tertiplenemez.
ı) Motorlu vasıtalarda hazır gıda (fast-food) türü gıda maddesi satılabil­mesi için bu vasıtalarda müteaddit havalandırma menfezleri bulundurulacaktır. Bu vasıtaların hazır gıda (fast-food)  türü gıda maddesi satışından başka maksatla kullanılması ya­saktır.
i) Motorlu vasıtalarda mamul gıda maddesi sa­tan esnafın bu maddeleri ruhsatlı imal yerlerinden almala­rı ve belgelemeleri mecburidir.
j) Motorlu araçlar ile satış yapılabilmesi için, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte bu iş için aranan özelliklere uyulur.
k) Belediye Başkanlığımız sınırları içerisinde ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcılar faaliyetten men edilir,  izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddeleri ilgili birim amirinin onayı ile gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı mallar ise yine ilgili birim amirinin onayı ile yoksullara verilir.
 
Trafik ve Toplu Taşıma İle İlgili Emir ve Yasaklar:
 
MADDE 14-
(1) Şehir içi trafik ve toplu taşıma araçları ile ilgili aşağıdaki kurallar geçerlidir.
a) Duraklamanın yasaklandığı ve bir trafik işareti ile belirtilmiş olduğu yerlerde araç park etmek yasaktır.
b) Yaya geçitleri, yaya kaldırımı, okul geçitleri ve diğer geçitlere her ne şekilde olursa olsun araç park etmek yasaktır.
c) Kavşaklarda, rampalar, tüneller, köprüler ve bağlantı yollarında 5 metre mesafe içerisinde park etmek yasaktır.
ç) Otobüs, , taksi duraklarında ve özürlü araç park yerlerinde park etmek yasaktır.
d) Park eden araçların yanında (çift sıra ) park etmek yasaktır.
e) Belirlenmiş yangın musluklarının, otobüs durakları, sivil ve resmi otoparklarının 5 metre her iki yönünde park etmek yasaktır.
f) Belirli kişi veya kurumlar için belirlenmiş ( kamu binaları önü, yük indirme bindirme cepleri) yerlerde park etmek yasaktır.
g) Ukome tarafından alınmış kararlara istinaden herhangi bir bölgede yapılan alt yapı ve üst yapı çalışma bölgelerinde park etmek yasaktır.
ğ) Araç park etmek için yer ayırma amaçlı veya araç park edilmesini önlemek amacıyla yollara ve kaldırımlara zincir çekmek, çiçeklik vb. şeyler koymak yasaktır.
h) Şehir içinde amme mülkü üzerinde Belediyece tespit ve tahsis edilen yerler dışında her türlü araç park etmek yasaktır.
ı) Belediye sınırları içerisinde, toplu taşıma araçlarının, yetkili birimlerce kendisine tahsis edilmiş duraklar haricinde yolcu alması, indirme yapması, bekleme yapması, park etmesi yasaktır.
i) UKOME kararı ile park etmenin kesinlikle yasak olduğu belirlenen yerlerde motorlu yada motorsuz araçlarla bekleme yapmak, park etmek, yolcu indirip bindirmek yasaktır.
j) Ruhsatlı otoparklar dışında park eden araçlardan ücret almak ve değnekçilik yapmak yasaktır.
k) Şehir dahilinde meskun sahalar arasında dolu veya boş olarak LPG tüp kamyonları ile akaryakıt tankerlerinin park edilmesi yasaktır. Bu tür araçlar Belediyece belirlenen alanlara park edilecektir.
l) Kamuya ait alanlarda hurda araçlar park halinde bırakılmayacaktır. Hurdaya çıkarılmamış araç da olsa uzun süreli park halinde bulundurulmayacaktır.  Hurda veya hurdaya çıkarılmamış ama görüntü kirliliği yaratan (tekerleri olmayan,  yıpranmış, kullanılmaz durumda bulunan) araçlar Belediye tarafından çekici ile çektirilerek yeddi emin altına alınarak gerekli cezai müeyyide uygulanır.
m) Toplu taşıma araçlarını temiz bulundurmamak yasaktır.
n)  Belediyece yasaklanmış yerlerde hayvanların çektiği araçlarla trafiğe çıkmak yasaktır.
o) Belediyenin ilgili birimlerinin toplu taşıma araçları ile ilgili aldığı kararlara uymamak yasaktır.
ö) Kamu alanlarında ticari amaçla araçları park halinde bırakarak aracın üzerine “Satılık-Kiralık”
gibi levhalarla ticari faaliyette bulunmak yasaktır.
p) Halkın dinlenmesine mahsus alanlara, belediyemiz tarafından belirlenmiş saatler dışında araçla giriş yaparak, aracı park halinde bırakmak yasaktır.
r) Kamu veya özel otopark giriş-çıkışlarına araç park ederek araç giriş çıkışlarına engel olmak yasaktır.
s) Belediyemize, belediyemiz ortaklarına, iştiraklerine ait alanların her ne suretle olursa olsun işgal edilmesi yasaktır.
 
İlan ve Reklam İle İlgili Emir ve Yasaklar:
 
MADDE 15-(
1) İlan reklam ve tanıtım faaliyetleri ile ilgili aşağıdaki kurallara uyulması gerekmektedir.
a) Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde Büyükşehir Belediyesinin İlan Reklam yönetmeliğine aykırı olarak ilan reklam unsuru konulamaz.
b) Belediyeden izin alınmadan herhangi bir şekilde süreli ya da süresiz tanıtım amaçlı stant açmak ve gösterilen yerler dışında faaliyet göstermek.
c) Belediyece izin verilmeyen yerlere kâğıt afiş yapıştırılamaz, bez afiş asılamaz.
d) Belediyemizin sorumluluğunda bulunan bölgelerde izinsiz anket yapmak ve yaptırmak, el ilanı ve bilgi broşürü dağıtmak ve dağıttırmak.
Yasaktır.

İKİNCİ KISIM
Belediyenin Ruhsatına Tabi İşyerleri
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

 

MADDE 16-(1): Belediyenin ruhsatına tabi işyerleri ve burada çalışan kişiler aşağıdaki genel hükümlere uymak zorundadırlar.
a) İşyeri amaca uygun bir şekilde tasarlanmış, temiz ve aydınlatması yeterli olacaktır.
Temizlik sıhhi ve fenni usullerle toz kaldırmadan ve iş saatleri dışında yapılacaktır. Çalışan elemanların eli yüzü ve üst başları temiz ve düzenli olacaktır.
b) İşyerinin havalandırma tertibatı bulunacak, ısıtma ve havalandırma soba, kalorifer veya klima sistemlerinden uygun olanı ile yapılacaktır.
c) Tek ruhsatla açılan ve birden fazla faaliyet alanı bulunan işyerlerinde her faaliyet dalı için ilgili bölümlerde öngörülen şartlar ayrıca aranacaktır.
ç) On kişiden fazla çalışanı bulunan müstakil işyerlerinde dinlenme yeri, kıyafet değiştirme kabini, bay ve bayan için ayrı tuvalet bulunacaktır. Ancak birden fazla işyerlerinin bulunduğu iş hanı, iş merkezi ve benzeri yerlerde ortak tuvalet kullanılabilir.
d) İşyerinde üretilen çöp ve benzeri atıkların toplanması ve muhafazası için gerekli tedbirler alınacak ve atık suyun uygun bir şekilde tahliye edilmesini sağlayacak bağlantı bulunacaktır.
e) Açıkta yiyecek ve içecek satılan, depolanan ve servisi yapılan işyerlerinde, yiyeceklerin hazırlandığı bölümlerin tabanları, duvarları ve yiyeceğin temas ettiği yüzeyler seramik, mermer, çelik gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir, tavanlar buğulanmayı, küflenmeyi önleyici nitelikte olacaktır. Yiyecek hazırlama ve pişirme bölümünde oluşan buhar, koku, duman ve benzeri kirleticileri tahliye edecek baca sistemi kurulacaktır. Bardak ve tabaklar cam veya porselen kaşık, çatal ve bıçak paslanmaz çelikten olacaktır.
f) İtfaiye raporu alması gerekmeyen işyerlerinde, çalışanların ve müşterilerin güvenliğini sağlamak amacıyla yangına karşı önlemler alınacaktır.
g) Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ve 30 kişiden fazla çalışanın bulunduğu işyerlerinde yangına karşı gerekli önlemlerin alındığını gösteren itfaiye raporunda belirtilen tedbirlerin alınmış olması gereklidir. 30 kişiden az çalışanın bulunduğu işyerlerinde gerekli yangın söndürme tertibatı ve aleti bulunacaktır.
ğ) Umuma açık istirahat ve eğlence yerleriyle, kişilerin yoğun olarak giriş çıkış yaptığı diğer işyerlerinde giriş ve çıkışlar ayrı kapıdan olacak ve yangına karşı ayrıca tahliye çıkışı bulunacak, yangın çıkışları ışıklı tabela ile gösterilecektir.
h) Umuma açık istirahat, eğlence ve konaklama yerleriyle lokantalarda ve pastanelerde şehir şebekesine bağlı su bulunacak. Bu tür işyerlerinde çalışan elemanların üst, baş, kılık kıyafetleri düzgün ve temiz olacaktır.
ı) Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, konaklama yerleri, düğün salonları, lokantalar ve benzeri işyerlerinde bulunan tuvaletlerin zeminleri ve duvarları mermer,  seramik ve mozaik gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir malzemelerle kaplı olacaktır. Tuvalet ile mutfak yan yana olmayacaktır.
i) İş merkezi, pasaj, gar, terminal gibi yerlerde ortak kullanıma ayrılmış yeter sayıda lavabo ve tuvalet varsa, buralarda açılan işyerleri için ayrıca tuvalet ve lavabo şartı aranmaz.
j) Canlı müzik izni olan yerlerde, belirlenen saatler dışında ve ilgili mevzuatta belirtilen ses seviyelerinin üstünde halkın huzur ve sükûnunu bozacak şekilde yayın yapılması durumunda, canlı müzik izni verilirken işletme sorumlusuna tebliğ edilerek verilen “Canlı Müzik İzni” iptal edilir. İşletme sorumluları, canlı olarak veya elektronik cihazlarla yapılan müzik yayınının tespit edilen saatleri aşmamasını ve gerekli ikaz levhalarının işyerine asılmasını sağlar.
k) Belediyenin ruhsatına tabi işyerlerinde ilgili belediyelerinden alınmış ruhsat, vergi levhası, satışını yapıyorsa alkollü içki satış ruhsatı, Pazar günleri açık kalıyor ise Pazar günü çalışma izni, 30 kişiden fazla çalışanın bulunduğu işyerlerinde ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde ilgili itfaiye raporu vb. izinler ile ilgili belgelerin işyerinde bulundurulması gerekmektedir. Sorulduğunda ibraz edilecektir.
l) Belediyenin ruhsatına tabi işyerlerinde ilgili belediyenin ruhsat veren makamı tarafından hazırlanmış ve tasdik edilmiş teftiş defteri bulundurulacak, dolan defterlerde 2 yıl müddetle muhafaza edilerek teftiş için gelen yetkililere gösterilecektir.
m) Gıda satışı yapılan ve umuma açık yeme içme, istirahat ve eğlence yerlerinde çalışan personelin mutlaka sağlık raporu ya da sağlık muayene cüzdanları işyerinde her zaman hazır bulundurulacaktır ve her altı ayda bir bu muayeneler ilgili kurumlara yaptırılmış olacaktır.
n) Ruhsatında belirtilen işten başka iş ile iştigal edilmesi yasaktır.
o) Belediyenin Ruhsatına tabi işyerleri belediyece tespit ve ilan edilmiş bulunan açma ve kapama saatlerine riayet edeceklerdir. İşyerleri ilgililerince, belediyece tayin edilmiş açma kapama saatlerini gösteren en az 20x30 ebatlarında bir levha, müşterilerin dışarıdan görebilecekleri bir yere asılacaktır. Kapama saatinden evvel gelen müşteriler işi bitene kadar müessesede kalabilirler, fakat yeniden müşteri alınmaz. Müessese sahipleri ve işçiler işleri tedvir ve temizlik maksadıyla kapama saatinden itibaren (kapıları kapamak ve kapalı tabelasını asmak suretiyle) müessesede kalabilirler.
ö) Belediye, Vakıflar ve Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü’ne ait olupta kiraya verilen WC’ler Belediyece tayin edilen fiyat tarifesine uymaya mecbur olup, fiyat tarifesi kolayca görülüp, okunabilecek yerde asılı olacaktır. Belediye ruhsatına haiz diğer işyerlerinde müşteri tuvaletlerinden ücret alınmayacaktır. Tuvaletlerde sabun, sıvı sabun, peçete ve tuvalet kâğıdı bulundurulması zorunludur.
p) İşyerlerinde belediyece kabul edilen standartlara uygun çöp kabı bulundurulması zorunludur.
r) Son kullanma tarihi geçmiş, bozulmuş, kokuşmuş gıda maddelerinin satışı yasaktır. Bu gibi mallar müsadere edilerek imha edilir. İmha işleminde çıkabilecek masraflar karşı taraftan tahsil edilir.
s) Belediyece verilen veya ilgili kurumlarca belirlenen tarife dışında müşteriden fazla ücret alınamaz.
ş)  Gramaja tabi gıda maddeleri olan ekmek, pide, simit, döner, kebap, köfte v.b. eksik gramajlı olarak imal edilemez, müşteriye verilmesi ve satılması yasaktır.
t) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına tabi her türlü işyeri sahibi sattıkları malın fiyatını belirtir etiket ve ilgili mercilerce verilen fiyat tarifesini işyerinde müşterilerin görebilecekleri uygun bir yere asmak zorundadır.
u) Sıhhi ve gayrisıhhî işletme ruhsatına tabi bütün işyerleri, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte yer alan sınıflarına ve özelliklerine göre aranılan şartlara haiz olacaktır.
 

İKİNCİ BÖLÜM
Özel Hükümler
 

MADDE 17-(1) Belediyenin ruhsatına tabi işyerleri ile ilgili aşağıdaki özel hükümler uygulanır.
a) Her ne maksat ile açılır ve çalıştırılır ise çalıştırılsın, belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren her türlü işyeri, özel mevzuat ile kurulmuş odaları veya ilgili bakanlığı tarafından ruhsatlandırılsa bile, Belediye Başkanlığımıza müracaat ederek gerekli izinlerini alacaktır.
b) Hafta tatili kanunundan istisna olmak isteyen işyerleri ilgili belediyesine müracaat ederek izin almak zorundadır. Buna aykırı olarak işyerini çalıştıranların işyerleri belediye zabıtaları tarafından kapattırılır ve haklarında 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu’na istinaden idari para cezası uygulanır.
c) Satışa arz edilen her türlü maddeyi fiyatına tesir edecek şekilde, fazla ağır ambalaj malzemesi ile tartıp satmak yasaktır. T.S. belgesiz ambalaj malzemesi haricindeki malzemeler kesinlikle ambalaj malzemesi olarak kullanılamaz.
ç) Her türlü tartı ve ölçü aletleri 3516 sayılı Ölçü ve Ayar Kanunu hükümlerine göre zamanında kontrol ettirilecek ve damgalattırılacaktır.
d) Azami satış fiyatları ve kar hadleri tespit edilen maddelerin halka arz edilmemesi, satıştan imtina edilme­si, kaçırılması, saklanması veya satılmadığı halde satılmış gibi gösterilmesi ve ücret tarifeleri belirtilen hizmet­lerden kaçınılması yasaktır.
e) Dükkânların Sokak veya caddeye bakan yüzlerine çivi, çengel vs, çakarak öteberi asmak yasaktır.
f)  Lokanta, gazino, bar, pavyon ve kokteyl salonları ile benzeri müesse­selerde;
1- Müessesenin unvanı, sınıfı, adresi ile sahibinin adı, soyadı yazılı, sahifeleri cilt ve varaka numa­raları bulunan, muhteviyatında yenilen, içilen maddelerin cinsi, miktarı, birim fiyatları ile toplamını gösterir şekilde tanzim edilmiş, o günkü tarih atılmış ve sorumlu müdür veya servis garsonu tarafından imzalanmış en az 2 nüshalı hesap pusulaları kullanılması ve bir nüsha­nın istensin veya istenmesin müşteriye verilme­si zorunludur,
2- Hesap pusulası kullanan bütün müesseselerde; pusulalar, servis süresince masada bulundurula­cak, masaya getirilen her madde getiriliş sırası­na göre birim fiyatı ile birlikte müşterinin gözü önünde hemen yazılacaktır. Hesap pusulasının 2nci nüshası müşteri istemeden kendisine veri­lecektir. Hesap pusulaları mutlaka soğuk dam­galı olacaktır.
3- Gramaj ve fiyatları ilgili kurumlarca tayin ve tespit edilmiş, tartılarak satışı yapılması gerekli bulunan malların satı­şı ile uğrasan müesseselerde gram taksimatlı terazi bulundurulması zorun­ludur.
 
MADDE 18- (1)Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden;
 a) Faaliyetten geçici olarak men edildiği halde süresinden önce açılan,
 b) Açık ve kapalı bulunacağı saatlere uymayan,
(İşyerleri ilgililerince, belediyece tayin edilmiş açma kapama saatlerini gösteren en az 20x30 ebatlarında bir levha, müşterilerin dışarıdan görebilecekleri bir yere asılacaktır. Müessese sahipleri ve işçiler, işleri tedvir ve temizlik maksadıyla kapama saatinden itibaren kapıları kapamak ve kapalı tabelasını asmak suretiyle müessesede kala­bilirler.)
(Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon ve benzeri konaklama yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler; sinema, kahvehane ve kıraathane; kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zekâ geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri; internet kefeler ve benzeri yerler, sabit veya seyyar olarak kullanılan kara, hava ve her çeşit taşıma araçlarında, kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması halinde bu yerlerde umuma açık istirahat ve eğlence yeri sayılır ve bu işyerlerinin açma kapama saatlerine riayet etmemeleri halinde 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 5259 sayılı Kanun ile değişik 6. maddesi hükmüne göre işlem yapılır.)
c) Kanuni istisnalar saklı kalmak üzere, eğlence, oyun, içki ve benzeri amaçlı umuma açık ve açılması izne bağlı yerlerde on sekiz yaşından küçükleri çalıştıran,
ç) Bar, pavyon, gazino, meyhane gibi içkili yerler ile kıraathane ve oyun oynatılan benzeri yerlere yanlarında veli ve vasileri olsa bile on sekiz yaşını doldurmamış küçüklerin girmesine müsaade eden,
 
d) Mevzuat hükümlerine aykırı olarak işletilen,
(1) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak işletildiği tespit edilen, Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin işletmecilerine 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 6. maddesine istinaden idari para cezası verilir.        
 
MADDE 19- (1) Mal ve hizmet sunan her türlü işyerinde, işletmenin iştigal ettiği iş ile ilgili hizmet, ürün ve mamullerin fiyat tarifelerinin müşterilerin kolaylıkla görebilecekleri yerde asılı olması mecburidir.
 
(1) Bu madde hükmüne aykırı hareket eden işyeri ilgilileri hakkında 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.
 
 

ÜÇÜNCÜ KISIM
Yaptırımlar
BİRİNCİ BÖLÜM
Ceza Hükümleri

 

MADDE 20- (1)Bu yönetmelikte belirlenen kurallara uyulup uyulmadığının denetimini belediye zabıtaları yapar.
(2) Bu Yönetmelikte sayılan emir ve yasaklara uymayanlar ve muhalif hareket edenler hakkında, 5393 sayılı Belediye Kanununun 34/e maddesi ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih Ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanunun 1 inci maddesi gereğince, Belediye Encümenince 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesinde belirlenen idari para cezası ve yasaklanan faaliyetin men'ine karar verilir. Ceza miktarları, her mali yılda ilan edilen yeniden değerlendirme oranında artırılarak uygulanır.
(3) Belediye encümeni, kararında belli bir fiilin muayyen bir süre zarfında yapılmasını da emredebilir. Emredilen fiilin ilgili kişi tarafından yapılmaması halinde, masrafları tahsil edilmek
üzere Belediye tarafından yerine getirilir.
 
MADDE 21-(1) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden;
a) Açık ve kapalı bulunacağı saatlere uymayan,

b)İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak işletildiği tespit edilen, Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin işletmecilerine 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 6. maddesine istinaden idari para cezası verilir.
 
 

   DÖRDÜNCÜ KISIM
Son Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Uygulama- Yürürlük

 

MADDE 22-(1) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili özel mevzuatta yer alan hükümler aynen uygulanır.
MADDE 23-(1) Bu yönetmelik hükümlerinden ilgili özel mevzuat hükümlerine aykırılıkları görülenler uygulanmaz.
MADDE 24-(1) Bu yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında Büyükşehir belediyesinin Sorumluluğu, görev, yetki ve sorumluluk alanları ile sınırlıdır.
MADDE 25-(1) İlçe belediyeleri bu yönetmeliği kendi belediye meclislerinde kabul etmek şartı ile uygulayabilecekleri gibi, bu yönetmelik Hükümlerine aykırı olmamak üzere yeni düzenlemeler yaparak kendi Yönetmeliklerini belirleyebilirler.
MADDE 26- (1) Yirmi yedi maddeden oluşan bu yönetmelik Mardin Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilip, ilan edildikten sonra yürürlüğe girer.
MADDE 27-(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.