Belediye İtfaiye Yönetmeliği


BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİ(1)(2)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı; belediye itfaiye teşkilâtının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını, itfaiye memurlarının niteliklerini, görevde yükselme ve mesleki eğitimlerini, kıyafetlerini, kullanacakları araç, teçhizat ve malzeme ile denetim usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, belediye itfaiye teşkilatını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 52 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

A) Bakanlık: (Değişik ibare:RG-23/5/2019-30782) Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

  1. Değerlendirme formu: Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme eğitimine alınacakların öğrenim durumu, hizmet süresi, disiplin ve sicil şartları açısından değerlendirilerek tabi tutulacağı planlamayı gösteren ve ekte yer alan formu,
  2. Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak verilecek hizmet içi eğitimi,

ç) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

  1. İtfaiye birim amirliği: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen birimleri,

e) (Ek:RG-14/11/2017- 30240) (Mülga:RG-2/4/2020-31087)

  1. (Ek:RG-14/11/2017- 30240) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
  2. (Ek:RG-14/11/2017- 30240) KPSS: B grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,

ğ) (Ek:RG-14/11/2017- 30240) Sınav: Belediyenin boş itfaiye eri kadrolarına atanacakları belirlemek üzere, öğrenim düzeyleri itibariyle geçerliliği devam eden KPSS sonuçlarına göre yapılacak sıralama sonucu belirlenen adayların katılımı ile yapacağı yazılı veya sözlü sınav ile uygulamalı sınavı,

(Ek:RG-14/11/2017- 30240) Sınav kurulu: Giriş sınavına ilişkin işlemleri yürütmek üzere beş kişiden teşkil ettirilen kurulu, ifade eder.       

                                                                                                             Daha Fazlası için Tıklayınız