Bilgi İşlem Dairesi Bşk Yetki ve Çalışma Ynt


 

T.C

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – Bu yönetmelik Mardin Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenler.

 

Kapsam

MADDE 2 – Bu yönetmelik, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren birimlerin kuruluşu ile görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan iş ve işlemlerin düzenlenmesi ve yürütülmesine ilişkin esas ve usulleri kapsar.

 

Hukuki Dayanak

MADDE 3 – 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 21. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesi ve diğer ilgili mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 - Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

Belediye: Mardin Büyükşehir Belediyesini,

Başkan: Mardin Büyükşehir Belediye Başkanını,

Başkanlık: Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığını,

Belediye Meclisi: Mardin Büyükşehir Belediye Meclisini,

Genel Sekreter: Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterini,

Genel Sekreter Yardımcısı: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının bağlı olduğu ilgili Genel Sekreter Yardımcısını,

Daire Başkanlığı: Mardin Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığını,

Daire Başkanı: Mardin Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanını,

Müdür: İlgili Şube Müdürünü,

Müdürlük: İlgili Şube Müdürlüğünü,

Personel: Müdürlüklerde çalışan, bağlı olduğu birim sorumlusunun verdiği görev ve hizmetleri tam ve noksansız olarak yerine getirmekle yükümlü memur ve işçilerini,

Bilgisayar: Kendine önceden yüklenmiş program sayesinde çeşitli bilgileri-verileri uygun ortamlarda saklayan ve istenildiğinde geri getiren, çeşitli aritmetik ve mantıksal işlemler yapan; çok hızlı çalışan elektronik cihazını,

Donanım: Bilgisayar sisteminin çalışabilmesi için gerekli olan bileşenlerini,

Network: Birden fazla bilgisayarın birbirleriyle iletişim halinde olmasını,

Veri: Bilginin, iletişim, yorum ya da işlem için uygun olarak formüle edilmiş şekilde gösterilmesini,

Web (World Wide Web ): İnternet üzerinde yayınlanan birbiriyle bağlantılı hiber metin elemanlarından oluşan bir bilgi sistemini,

İstemci - Sunucu (Client - Server) : İstemciler(Client) , bilgisayarlar üzerinde çalıştırılan uygulamaları; Sunucular (Server) ise ağ kaynaklarını yöneten bilgisayarları,

CBS: Coğrafi Bilgi Sistemini,

İfade eder.

 

Daha Fazlası İçin Tıklayınız.