Bilgi İşlem Drs Baş Yetki ve Çalışma Ynt


MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUK ESASLARI

YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

Amaç

MADDE 1- Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’ nın teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Bu yönetmelik Mardin Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın Görev, Sorumluluk ve Yetki Esaslarını belirtmek üzere hazırlanmıştır

 

Kapsam

MADDE 2- Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve bağlı Şube Müdürlüklerinin işlevlerinin belirlenerek, Mardin Büyükşehir Belediyesi birimlerinin daha etkili ve verimli çalışmaları için ihtiyaç duyulan yazılımları standart yöntemler üzerinden servis tabanlı mimari ve web tabanlı teknolojiler kullanarak üretmek veya ihtiyaçlar doğrultusunda en uygun programların teminini sağlamak, ortak veri tabanının kurulması ve işletilmesi, şehrimizin bilgisayar ortamında üretilmekte olan haritalarını (halihazır, içme suyu, kanalizasyon, kadastro, imar v.b.) ilgili metinsel (mülkiyet, arazi kullanımı, doğal ve tarihi taşınmaz kültür ve tabiat değerleri, yeşil alan verileri, mezarlık bilgileri, ulaşım, nüfus v.b.) verilerle ilişkilendirerek, belediyeler ve diğer kamu kurumlarının sorumluğunda olan, kente ait altyapı ve üstyapı yatırımlarının daha çabuk, daha ekonomik ve en doğru şekilde planlanmasına ve koordinasyonuna imkan sağlamak,  Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nda yapılacak tüm çalışmaların ve bu çalışmaları yapacak servisleri ve birimleri belirlemek, yapılan işleri denetlemek, servisler arasında koordinasyonu sağlamak dâhil esas ve usulleri kapsar.

 

Tanımlar

MADDE 3- Bu Yönetmelikte ifade edilen;

 1. Başkan                                       : Mardin Büyükşehir Belediye Başkanını,
 2. Belediye                                      : Mardin Büyükşehir Belediyesini,
 3. İlçe Belediyesi                            : Büyükşehir Belediyesi yetki sınırları içinde kalan ilçe belediyesini,
 4. Meclis                                         : Mardin Büyükşehir Belediye Meclisini,
 5. Encümen                                    : Mardin Büyükşehir Belediyesi Encümenini,
 6. Genel Sekreter                          : Mardin Büyükşehir Belediye Genel Sekreterini,
 7. Genel Sekreter Yardımcısı       : Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’ nın bağlı bulunduğu ilgili Genel Sekreter Yardımcısını,
 8. Daire Başkanlığı                        : Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığını,
 9. Daire Başkanı                            : Mardin Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanını,
 10.  Şube Müdürü                           : Birim Şube Müdürü
 11.  Müdürlük                                 : Bağlı Şube Müdürlüklerini
 12.  Birim                                         : Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesindeki diğer Birimleri
 13.  Çalışan Personel                      : Şube Müdürlüğü bünyesinde görevli tüm memur, işçi, sözleşmeli personel ve diğer personeli,
 14.  Teknik Personel                       : Şube Müdürlüğü Teknik personeli,
 15.  WAN                                          : Geniş alan bilgisayar ağı (wide area network)
 16.  LAN                                          : Yerel alan ağı (local area network)
 17.  BTK                                          : Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Kuruluş Ve Yasal Dayanak

MADDE 4- Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik doğrultusunda Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.04.2014 tarih ve 2014/10 sayılı kararı ile kurulan Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile kurum şemasında belirtilen Şube Müdürlüklerinden oluşmaktadır

Bu yönetmelik 10.07.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 21. maddesi, 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

 1. İlgili Kanunlar

Kanun No

Kanunun Adı

406

Telgraf ve Telefon Kanunu

657

Devlet Memurları Kanunu

697

Ulaştırma ve Haberleşme Hizmetlerinin Olağanüstü Hallerde ve Savaşta Ne Suretle Yürütüleceğine Dair Kanun

765

Türk Ceza Kanunu Bilişim Alanındaki Suçlar

4502

Telgraf ve Telefon Kanunu, Ulaştırma Bakanlığının, Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun, Telsiz Kanunu ve Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin Biriktirme ve Yârdim Sandığı Hakkında Kanun İle Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

4703

Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun

4734

Kamu İhale Kanunu

4735

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

4857

İş Kanunu

4982

Bilgi Edinme Kanunu

5070

Elektronik İmza Kanunu

5216

Büyükşehir Belediyesi Kanunu

5393

Belediye Kanunu 

5651

İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında Kanun

5747

Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

5809

Elektronik Haberleşme Kanunu

7201

Tebligat Kanunu

 

 

 

 

 

 

 1.  İlgili Yönetmelikler-Tebliğler-Genelgeler

 

 

Yönetmelikler

 

Tarihi

Sayısı

Düzenlemenin Adı

Düzenlemenin Konusu

 

19.04.2004

7189

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun uygulanması hakkında Yönetmelik

Kurum ve kuruluşlar, Kanunda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi, Kanunda ve bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usullere göre başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere gerekli idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür.

 

15.12.2014

7074

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik, yazışmalarda elektronik ortam ve elektronik imzaların kullanılması ile ilgili usul ve esasları belirlemektedir

 

06.01.2005

25692

Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik  

Bu Yönetmelik; bildirim ve sertifikasyon süreçlerine, güvenli elektronik imza oluşturma ve doğrulama verileri ile araçlarına, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı, Kurum, nitelikli elektronik sertifika sahibi ve üçüncü kişilerin yükümlülüklerine, denetime, faaliyetin sona erme hallerine, zaman damgasına, yabancı elektronik sertifikalara, güvenliğe, teknik ve mali hususlara ilişkin usul ve esasları kapsar.

 

01.11.2007

26687

İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik 

Bu Yönetmeliğin amacı; internet toplu kullanım sağlayıcıları ve ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri ve sorumlulukları ile denetimlerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

 

20.07.2008

26942

Elektronik Haberleşme Güvenliği Yönetmeliği 

Bu Yönetmelik, işletmecilerin fiziksel alan güvenliği, veri güvenliği, donanım-yazılım güvenliği ve güvenilirliği ile personel güvenilirliğinin sağlanması için tehditlerden ve/veya zafiyetlerden kaynaklanan risklerin bertaraf edilmesi veya azaltılmasına ilişkin olarak alacakları tedbirlere yönelik usul ve esasları kapsar.

 

03.02.2010

27482

Elektronik Haberleşme Hizmetlerinin yürütülmesine Dair Geçiş Hakkı Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat çerçevesinde ve Kurum ile yapılan görev sözleşmesi, imtiyaz sözleşmesi ve/veya Kurumdan alınan telekomünikasyon ruhsatı ya da genel izin uyarınca hizmet veren işletmeciler ile kamuya ait ya da kamunun ortak kullanımında olan taşınmazlar da dahil olmak üzere altından, üstünden, üzerinden telekomünikasyon altyapısının geçirileceği taşınmazın sahipleri ve/veya taşınmaz üzerinde hak sahiplerinin, geçiş hakkından kaynaklanan hak ve yükümlülükleri ile bu hak ve yükümlülüklere ilişkin usul ve esasları kapsar.

 

09.10.2015

29497

Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslar Arası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmelik

Yönetmeliğin amacı, Elektromanyetik alan oluşturan sabit elektronik haberleşme cihazlarının kuruluş yeri, montajı, denetlenmesi ve Güvenlik Sertifikası düzenlenmesine ilişkin hususları, Uluslararası standartlar temelinde elektromanyetik alan şiddeti limit değerlerini,Ölçüm yöntemlerini ve ölçüm yapacak kuruluşları,Ölçüm sonuçlarına göre elektromanyetik alan şiddeti limit değerlerine uygun olmayan sabit elektronik haberleşme cihazlarının limit değerlere uygun hale getirilmesine ve bunlara uyulmaması halinde işleticiler ve işletmecilere uygulanacak Kanunda belirtilen müeyyidelere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 

14.12.2011

28142

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Denetim Çalışmalarına İlişkin Yönetmelik

 Bu Yönetmelik, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yapılacak denetim çalışmaları ile bu çalışmalar süresince Sektörel Denetim Dairesi Başkanlığı ve ilgili birimin görev ve yetkileri ile denetçinin yetki ve yükümlülüklerini ve denetlenen tarafın hak ve yükümlülüklerini kapsar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tebliğler

 

 

Tarihi

Sayısı

Düzenlemenin Adı

 

Düzenlemenin Konusu

 

 

30.12.2011

28158

Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslar arası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Yönetmelikte Yer Alan Ölçüm Yapacak Personelin Nitelikleri ve Ölçüm Sertifikası Alınmasına Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

 

Bu Tebliğin amacı, 21⁄4⁄2011 tarihli ve 27912 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslararası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmelikte yer alan ölçüm yapacak personelin nitelikleri ile ölçüm sertifikası alınmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

 

 

 

 

 

 

Genelgeler

 

 

Tarihi

Sayısı

Düzenlemenin Adı

Düzenlemenin Konusu

 

04.12.2003

25306

2003/48 sayılı Başbakanlık Genelgesi

E-Dönüşüm Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem Planının uygulamaya konulması hakkındadır.

 

06.09.2004

25575 

2004/21 sayılı Kamu Sertifikasyon Merkezi Oluşturulması Hakkında Başbakanlık Genelgesi

Elektronik İmza uygulamalarının tüm kamu kurum ve kuruluşlarında birlikte işler ve uyumlu bir yapıda işletilmesini teminen, kamu kurum ve kuruluşlarının kurumsal sertifika ihtiyaçlarının karşılanması için Kamu Sertifikasyon Yapısı oluşturulması kararlaştırılmaktadır.

 

15.02.2005

25728

2005/3 sayılı Bilgi Edinme Hakkı İle İlgili Yıllık Rapor konulu Başbakanlık Genelgesi

Kamu kurum ve kuruluşlarından Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik uyarınca bir önceki yıla ait bilgi edinme başvuruları ile ilgili olarak düzenleyecekleri raporları Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna iletmeleri istenmektedir.

 

19.04.2006

13

Kamu Sertifikasyon Hizmetlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 2006/13 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Kamu Sertifikasyon Merkezi (Kamu SM), kamu kurum ve kuruluşlarının hayata geçirecekleri e-imza uygulamalarında Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı  (ESHS) olarak görevlendirilmiştir. Bunun dışında; sistem mühendisliği, tasarım, kodlama gibi e-imza altyapısının kurulumuna ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ilgili mevzuat doğrultusunda diledikleri kuruluştan hizmet temin edebileceklerdir.

 

25.07.2006

26329 

Kamu Sertifikasyon Merkezine ilişkin 2006/20 sayılı Başbakanlık Genelgesi

06/09/2004 tarihli ve 25575 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Sertifikasyon Merkezi” konulu 2004/21 sayılı Genelgenin altıncı fıkrasında belirtilen istisnai kurumlara “Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı”nın da eklenmesi hakkındadır.

 

27.01.2007

26416 

Kamu Kurumları İnternet Sitesi Kılavuzu Hakkında 2007/4 sayılı Başbakanlık Genelgesi

Genelge ekinde kamu kurum ve kuruluşlarının internet sitelerinde asgari düzeyde içerik ve tasarım uyumunun sağlanmasında gözetilecek kılavuz yer almaktadır.

 

16.07.2008

17

Başbakanlığın “Lisanslı Yazılım Kullanılması” Genelgesi

Genelge ile, fikri hakların korunması açısından, kamu kurum ve kuruluşlarında, bilgisayar programlarının edinilmesi, kullanılması, yönetimi ve alınacak tedbirlere yönelik esaslar tespit edilmektedir.

 

 

 

 

 

Diğer Mevzuatlar

Tarihi

Sayısı

Düzenlemenin Adı

Düzenlemenin Konusu

 

21.12.2011

14/659

Kişisel Bilgilerin Gizliliğine İlişkin Denetim hakkında Kurul Kararı

İşletmecinin Elektronik Haberleşme Kanununun ilgili maddeleri ve ilgili diğer mevzuatta yer alan yükümlülüklerini ihlal etmesi, abonelere ait kişisel verilerin üçüncü kişiler tarafından elde edilmemesi için gerekli tedbirleri almaması nedeniyle verilen para cezası kararıdır.

 

01.06.2006  

77/353

Güvenli Elektronik İmza Oluşturma ve Doğrulama Uygulamaları ile Güvenli Elektronik İmza Formatlarına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı

 

 

 

Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte bir düzenleme bulunmaması nedeniyle söz konusu yönetmeliğin 35 inci maddesi hükmü uyarınca “Güvenli Elektronik İmza Oluşturma ve
Doğrulama Uygulamaları ile Güvenli Elektronik  İmza Formatlarına Dair Usul ve Esaslara ait taahhüt ve standart tavsiyesi kararıdır.

 

 

 

               

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Teşkilat

MADDE 5- Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı;

5.1  Başkanlığa bağlanan Şube Müdürlüklerinden oluşmaktadır.  

5.2 Şube Müdürlükleri hangi Daire Başkanlığına bağlanırsa, o Daire Başkanlığı’nda görev yetki ve sorumluluklarını yürütür.

5.3 Daire Başkanlığına bağlanan Şube Müdürlükleri bütçeleri ile birlikte ilgili Daire Başkanlığına geçer

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Görev Yetki ve Sorumluluklar

MADDE 6- Daire Başkanlığının Görev Yetki ve Sorumlulukları

 1. Daire Başkanının Görevleri

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı aşağıda yazılı olan görevleri yerine getirir.

 1. Bilgi teknolojilerinin ve elektronik uygulamaların gelişimini izlemek, gelişmeler doğrultusunda çalışmalar yapmak ve gerekmesi halinde ülkemizde yapılması gereken iş ve işlemlere ilişkin hukuki, teknik ve idarî konularda öneriler geliştirmek.
 2. İlgili mevzuatı çerçevesinde bilgi toplumuna dönüşüm amacıyla gerçekleştirilen çalışmaları izlemek, bu çalışmalara katkıda bulunmak, bu çalışmalar doğrultusunda Kurum bünyesinde ve sektör nezdinde yapılması gereken çalışmaları koordine etmek.
 3. Bilgi Toplumu Stratejisi kapsamında bilgi teknolojileri ve e-devlet dönüşümü kapsamında belirlenen stratejik amaç ve hedeflere ulaşılmasını sağlamak üzere, stratejinin uygulaması için faaliyet ve projelerin kurulmasına destek vermek.
 4. Kurumun görev alanı ile ilgili olarak bilgi teknolojisi hizmetlerinin sunulmasına yönelik düzenlemeler yapmak.
 5. İnternetin toplum üzerindeki sosyal, kültürel, psikolojik ve benzeri muhtemel etkileri ile ilgili araştırmalar yapmak ve bu hususla ilgili gerekli tedbirleri almak.
 6. Kurum içi ve kurumlar arası veri değişim standartlarını belirlemek,
 7. Belediye içi ve dışı birimlerle işbirliği yapmak, diğer bilgi işlem sistemleri ile entegrasyonu sağlamak üzere her turlu tedbiri almak,
 8. E-Belediye kapsamında kurulacak entegrasyon çalışmaları için gerekli çalışmaları gerçekleştirmek.
 9. Üst Makamlar tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

 

 

 1. Daire Başkanının Yetkileri

     Bilgi İşlem Dairesi Başkanı aşağıdaki yetkilere sahiptir.

 1. Kanun ve Yönetmelikler çerçevesinde Belediyenin karar organlarından alınan kararlar doğrultusunda görev yapar.
 2. Mardin Büyükşehir Belediyesi Toplam Kalite anlayışı doğrultusunda bölümü ile ilgili kalite sistem çalışmalarına katkıda bulunma ve bu sistemin yaygınlaştırılmasını sağlama yetkisine sahiptir.
 3. Belediye Başkanlığı tarafından görevlendirildiği konularda Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ nı temsil eder.
 4. Disiplin amiri olarak sorumlu olduğu personele, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisine sahiptir.
 5. Başkanlığa bağlı çalışanları denetleme ve karşılaştığı aksaklıkları giderme yetkisine sahiptir.
 6. Mazeretine binaen mevzuata uygun olarak mazeret izni vermek ve ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Genel Sekreter Yardımcısı, Genel Sekreter ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak, sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisine sahiptir.
 7. Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, Başkanlığa tayin şartlarını haiz olan personelden birini Daire Başkanlığına vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma yetkisine sahiptir.
 8. Bağlı birimlerinde yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personel görev dağılımını, personelin hizmet içi eğitimini ve görev niteliklerine uygun olarak yetiştirilmesini sağlar.
 9. Başkanlığın faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisine sahiptir.
 10. Genel Sekreter Yardımcısı, Genel Sekreter, Belediye Başkanlığı Makamı tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirir.
 11. Meclis ve Encümen toplantılarında Daire Başkanlığı’nı ilgilendiren konularda görev alır.
 12. Başkanlığın işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunur.
 13. Mahiyetindeki personelin liyakat değerlendirmelerini yapar, gerektiğinde terfi, taltif ve yer değişikliği önerilerini amirine sunar.
 14. Başkanlığın işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisine sahiptir.
 15. Şube Müdürlüğü çalışmalarını ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yönlendirir, denetler, en kısa zamanda sonuçlandırılmasını sağlar.

 

 1. Daire Başkanının Sorumlulukları

     Bilgi İşlem Dairesi Başkanı aşağıdaki sorumluluklara sahiptir.

 1. Makamca görevlendirildiği komisyon, komite vb. çalışma guruplarında yer alır, rapor veya projeler hazırlar ve görevli olduğu komisyonlardaki görevlerini yerine getirir.
 2. Şube Müdürlükleri arasında koordinasyonu sağlar. Hizmetin iyi işlemesi için gerek gördüğü düzenlemeleri yapar. Yazılı ve sözlü talimatlarla; Teknik personel ve diğer tüm çalışanları görevlendirir ve yönlendirir.
 3.  Yapılan çalışmalarda ekibini motive eder, verilen önerileri değerlendirir ve gerektiğinde çalışmalara katılır, çalışma ortamını sürekli olarak geliştirme çabası içinde olur.
 4. Birimleri arasındaki evrak akışının düzenli olmasını sağlar, evrakın özelliğine göre havalesini yapar.
 5. Mesai saatlerinin etkin ve verimli kullanılmasını ve tüm personelinin uyumlu çalışmasını sağlar.
 6. Süreçlerin sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yaptırır.
 7. Daire Başkanlığı’na bağlı Şube Müdürlüklerinde kullanılan demirbaş malzeme ve kırtasiye malzemelerinin amacına uygun kullanılmasını teşvik eder.
 8. Daire Başkanlığı demirbaşına kayıtlı araç gereçlerden hurdaya ayrılacakların iş ve işlemlerini yapar ve ilgili birimlere sevk eder.
 9. Daire Başkanlığına ait mal ve hizmet alım taleplerini mevzuata uygun şekliyle sonuçlandırıp, teslim edilen malzemelerin muayene ve kabul işlemlerini yaptırır.
 10. Gerektiğinde personelini hizmet içi eğitimden geçirilmesini sağlar, konuyla ilgili olarak yurt içi ve yurt dışı konferans, kurs ve seminerlere gönderilmesini teklif eder.
 11. Şube müdürlüklerinin çalışma raporlarını onaylar, Daire Başkanlığının yıllık çalışma raporunun hazırlatarak, onaylar ve üst yönetime sunar.
 12. Belediyenin belirlenmiş ya da belirlenecek olan politikaları doğrultusunda plan ve program geliştirir, bütçe hazırlar ve hazırlanan plan, program ve bütçenin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına gönderilmesini sağlar.
 13. Onaylanan Stratejik plan, performans programı ve bütçeye göre projelerin uygulamasını sağlar.
 14. İç ve dış denetimlerde en iyi sonucu alma hedefi doğrultusunda, uygulama ve çalışmaları yönlendirir.
 15. Belediyenin Stratejik Plan hazırlığı sürecine katkı koyar, belirlenmiş odak alanlarında Müdürlüklerinin hedeflerinin belirlenmesini sağlar.
 16. Bağlı Şube Müdürlüklerinin Yönergelerini yayınlar.
 17. Personel hareketlerini planlar, denetler, bilgilendirme yapar.
 18. İzinleri denetler ve koordine eder.
 19. Daire Başkanlığını maiyetindeki personele karşı temsil eder.
 20. Görev alanına giren konulardaki yayınları ve mevzuatı izler, konuyla ilgili olarak personelini uyarır ve görevlendirir.
 21. Görevlendirilmesi halinde Dairesini ve Kurumunu temsil eder.
 22. Belediye Mevzuatı, göreviyle ilgili diğer mevzuat ve bu yönetmelik ile kendisine verilen görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden; yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, bağlı bulunduğu Genel Sekreter Yardımcısına karşı sorumludur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şube Müdürlükleri

Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü

MADDE 7- Bilgi İşlem Şube Müdürlüğünün Görev Yetki ve Sorumlulukları

 1. Bilgi İşlem Şube Müdürlüğünün Görevleri

Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü aşağıda yazılı olan görevleri yerine getirir.

 1. E-Belediye uygulama yazılımının işletilmesini, bakımını ve geliştirilmesini sağlamak.
 2. Belediye Birimlerinin özel yazılım taleplerinin incelenmesi, iç imkânlarla yazılması, iç imkânlarla yazılamayacak olan talepler için araştırmalar yapılarak uygun yazılımın bulunması, şartname hazırlığı yapılarak teminini sağlamak, işletmek, işlettirmek, işletmenin kontrolünün yapılmasını sağlamak.
 3. Belediye birimlerinin verimli ve etkili çalışmalarını sağlamak için, ihtiyaç duyulan yönetim bilgi sistemi yazılımlarını client-server ve web tabanlı teknolojileri kullanarak üretmek veya ihtiyaçlar doğrultusunda en güncel ve uygun yazılımların temin edilmesi ve ortak bir veri tabanında hizmete alınmasını sağlamak,
 4. Belediye otomasyon sistemde ihtiyaç duyulan veri güncelleme veya yeni projeler çerçevesinde oluşan talepler doğrultusunda ilgili birimler ile birlikte çalışarak verinin elde edilmesi için yöntemleri hazırlamak ve gerekli koordinasyonu kurarak teknik destek verilmesini sağlamak, gerekiyorsa saha çalışması yapmak veya yaptırmak,
 5. Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) kurulması ve işletilmesine yönelik ilgili birimlerle çalışma yapmak, veri bütünlüğünü korumak ve EBYS nin ilgili birimlerle koordinasyonlu çalışmasını sağlamak,
 6. Belediye otomasyonunda bulunan yazılımlar için son kullanıcılara eğitim vermek veya verdirmek, Şube Müdürlüğünün eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve bu eğitimlerin alınmasını sağlamak,
 7. Belediye Otomasyon Sistemini kullanan birimlerdeki kullanıcılara verilecek olan yetkileri Daire Başkanlıklarının yazılı onayları ile tanzim etmek, listelemek, raporlamak, ihtiyaç halinde kullanıcı yetkilerini revize etmek,
 8. Diğer kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu veriyi, onay alarak paylaşıma açmak ve belediyenin diğer kamu kurumlarından ihtiyaç duyduğu verinin alınması için gerekli koordinasyonu sağlamak,
 9. Yönetim, Coğrafi, UKOME ve AYKOME Bilgi Sistemlerinin yönetilmesini ve gerektiğinde internet üzerinden yayınlanmasını sağlamak,
 10. Kendisine bağlı personelin yasa, yönetmelik, yönerge ve genelgelere uygun olarak çalışmasını sağlamak, 
 11. Müdürlüğü ile ilgili işlerin aksamaksızın düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, bu amaçla gerekli önlemleri almak ve denetimlerde bulunmak
 12. Müdürlüğünün çalışmaları hakkında Daire Başkanlığına bilgi vermek, önerilerde bulunmak,
 13. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak görev alanına giren yazıların elektronik ortamda yazılmasını, kurum içi ve dışı yazışmaların yapılmasını, gelen ve giden yazıların kayıtlarının tutulmasını, giden evrak suretlerinin dosyalanmasını ve arşivlenmesini sağlamak,
 14. Müdürlüğünün Demirbaş, kırtasiye ve bilgisayar sarf malzemesi ihtiyacını belirlemek ve Daire Başkanlığına sunmak

 

 

 1. Bilgi İşlem Şube Müdürlüğünün Yetkileri

Bilgi İşlem Şube Müdürü aşağıda yazılı yetkilere sahiptir;

 1. Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisine sahiptir.
 2. Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunur.
 3. Müdürlük ile ilgili yazışmalarda l.derece imza yetkisine sahiptir.
 4. Müdürlüğün bütçe teklifinin hazırlanması yetkisine sahiptir.
 5. Müdürlüğü ile ilgili Harcamalarda Gerçekleştirme görevlisi yetkisine sahiptir.
 6. Sorumlu olduğu personelin, mevzuatta öngörülen disiplin gereklerine göre çalışmalarını sağlar.
 7. Müdürlüğe bağlı çalışanları denetler ve karşılaştığı aksaklıkları giderir.
 8. Müdürlük emrinde görev yapan personelle ilgili stratejik kararlar çerçevesinde performans değerleme raporu düzenleme yetkisine sahiptir.
 9. Mazeretine binaen mevzuat hükümleri çerçevesinde mazeret izni ve ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Daire Başkanı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak, sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisine sahiptir.
 10. Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma yetkisine sahiptir.
 11. Birimdeki tüm personele görev dağılımını yapar.
 12. Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisine sahiptir.
 13. Daire Başkanlığı makamı tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirir.

 

 1. Bilgi İşlem Şube Müdürlüğünün Sorumlulukları

Bilgi işlem Şube Müdürü aşağıdaki sorumluluklara sahiptir.

 1. Mesai saatlerinin etkin ve verimli kullanılmasını ve personelinin uyumlu çalışmasını sağlar.
 2. Süreçlerin sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.
 3. Şube Müdürlüğünde kullanılan demirbaş malzeme ve kırtasiye malzemelerin amacına uygun kullanılmasını sağlar.
 4. Müdürlüğünün demirbaşına kayıtlı araç, gereç ve iş makinelerinden hurdaya ayrılacakların iş ve işlemlerini yapar ve ilgili birimlere sevk eder.
 5. Müdürlüğüne ait mal ve hizmet alım taleplerini mevzuata uygun şekliyle sonuçlandırıp, teslim edilen malzemelerin muayene ve kabul işlemlerini yaptırır.
 6. İş güvenliğini sağlar ve çalışma ortamını sürekli geliştirme çabası içinde olur.
 7. Personelin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek eğitim almalarına yönelik çalışmalar yapar.
 8. Şube müdürlüğünün aylık, yıllık, dönemlik ve performans programı çalışma raporlarını hazırlayarak Daire Başkanına sunar.
 9. Müdürlüğü ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri, yasal düzenlemeleri takip ederek, gerekli tedbirleri alır, aldırır.
 10. Belediyenin Stratejik Plan hazırlığı sürecinde sorumlu olduğu odak alanı toplantılarına katılarak Stratejik Planın oluşmasına katkı koyar.
 11. Tespit edilmiş Stratejik Plan dahilindeki strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda biriminin yıllık performans programını hazırlar,  uygular ve aksayan yönlerine yönelik çözüm üretir.
 12. Müdürlüğünün Performans esaslı yıllık bütçesinin oluşmasını sağlar.
 13. Şube Müdürlüğü ile ilgili yazışmaların yapılmasını sağlar.
 14. İç ve dış denetimlerde en iyi sonucu alma hedefi doğrultusunda, uygulama ve çalışmaları yönlendirir.
 15. Yapılan çalışmalarda ekibini motive eder, verilen önerileri değerlendirir.
 16. Bağlı olduğu Daire Başkanı ve üst yönetim tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
 17. Mahiyetindeki personelin gerektiğinde yer değişikliği önerilerini amirine sunar.
 18.  Sorumlu olduğu personel ve faaliyetler hakkında amirine bilgi verir.
 19. Belediye Mevzuatı, göreviyle ilgili diğer mevzuat ve bu yönetmelik ile kendisine verilen görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden; yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, bağlı bulunduğu Daire Başkanına ve Genel Sekreter Yardımcısına karşı sorumludur.

 

 

MADDE 8- Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü Hizmet Başlıkları

8.1. Yazılım Yönetimi Hizmeti

8.1.1. Her türlü yazılım talepleri Bilgi İşlem Şube Müdürlüğüne iletilir. Sunucuların ve kullanıcı bilgisayarların işletim sistemleri ve ofis uygulamaları talebe gerek kalmaksızın temin edilip kurulurlar.

8.1.2.Yazılım ihtiyacı ilgili birimle görüşülerek tespit edilir. Şayet hazır bir paket program ise bu programın alınabilmesi için Başkanlık oluru alınır. Daha sonra teknik şartnamesi hazırlanarak lisanslı olarak satın alma veya ihale süreci başlatılır. Satın alınma sonrası gerekli kurulumları yapılır ve eğitim ihtiyaçları da karşılanarak kullanıma sunulur. Şayet Başkanlık oluru alınamaz ise durum talep sahibine bildirilir.

8.1.3.Yapılan talep özel bir yazılım ise mevcut e-belediye uygulamaları dâhilinde yazılması veya yazdırılması sağlanır.

8.1.4.Bu amaçla talep sahibiyle analiz yapılır ve yazılımın tasarımı oluşturulur. Tasarıma uygun kod yazma işlemi gerçekleştirilip önce Bilgi İşlem Şube Müdürlüğünde test edilir. Daha sonra talep sahibi birimle beraber testi yapılır ve istenilene ulaşılmışsa kullanıcılara eğitimleri plan dâhilinde verilir ve yazılım kullanıma sunulur.

8.1.5. Özel yazılım talebi mevcut e-belediye yazılımı içinde çözülmeyecekse yine 8.1.2. maddesi uygulanır.

 

MADDE 9- Donanım, Bakım ve Destek Şube Müdürlüğü Görev Yetki Ve Sorumlulukları

9.1 Donanım, Bakım ve Destek Şube Müdürlüğü Görevleri

 Donanım Şube Müdürü'nün görev ve yetkileri şunlardır:

          9.1.1 Periyodik olarak veri tabanının bakımını, sistemin yedeklenmesini sağlamak,

          9.1.2 Büyükşehir Belediyesi bilgisayar ağının ve üzerindeki tüm sistemlerin sorunsuz ve kesintisiz çalışmasını temin etmek,

 1. Sistem ve veri yedeklemesinin iş ve zaman kaybına yol açmayacak şekilde elde hazır olmasını sağlamak,
 2. Sistem güvenliğini sağlamak,
 3. Büyükşehir Belediyemizin tüm telsiz ve telefon cihazlarının kurulum, bakım ve onarımını yapmak veya yapılmasını sağlamak,
 4. Ses ve görüntü sistemlerinin kurulumu ve bakım işlerini yapmak, sağlıklı çalışmasını temin etmek,
 5. Birimi ile ilgili kullanım malzemelerinin temin edilmesini sağlamak,.
 6. Telsiz ve Telefonla ilgili olarak diğer birimlerden gelen talepleri karşılamak,
 7. Dış imkânlarla ve/veya sözleşme yoluyla yapılacak bakım ve onarımların yapılmasını koordine etmek.
 8. Kablolama, fiber, donanım bakım-onarım, Switch, router, yazıcı vb gibi ek donanımların kurulum işlemlerini yapmak, yaptırmak,
 9. Birimlerin donanım ihtiyaçlarını belirlemek ve yaklaşık maliyet, şartname ve ihale dosyasını hazırlamak ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'na göndermek,
 10. IP telefon santralleri sistemleri ve benzer iletişim ağ sistemlerini kurmak, işletmek, bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak,
 11. Kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde, amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yürütmek,
 12. Kendisine bağlı personelin yasa, yönetmelik, yönerge ve genelgelere uygun olarak çalışmasını sağlamak, 
 13. Müdürlüğü ile ilgili işlerin aksamaksızın düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, bu amaçla gerekli önlemleri almak ve denetimlerde bulunmak
 14. Müdürlüğünün çalışmaları hakkında Daire Başkanlığına bilgi vermek, önerilerde bulunmak,
 15. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak görev alanına giren yazıların elektronik ortamda yazılmasını, kurum içi ve dışı yazışmaların yapılmasını, gelen ve giden yazıların kayıtlarının tutulmasını, giden evrak suretlerinin dosyalanmasını ve arşivlenmesini sağlamak,
 16. Müdürlüğünün Demirbaş, kırtasiye ve bilgisayar sarf malzemesi ihtiyacını belirlemek ve Daire Başkanlığına sunmak

 

 1. Donanım, Bakım ve Destek Şube Müdürlüğü Yetkileri

Donanım Bakım ve Destek Şube Müdürü’nün yetkileri şunlardır:

 1. Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisine sahiptir.
 2. Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunur.
 3. Müdürlük ile ilgili yazışmalarda l.derece imza yetkisine sahiptir.
 4. Müdürlüğün bütçe teklifinin hazırlanması yetkisine sahiptir.
 5. Müdürlüğü ile ilgili Harcamalarda Gerçekleştirme görevlisi yetkisine sahiptir.
 6.  Sorumlu olduğu personelin, mevzuatta öngörülen disiplin gereklerine göre çalışmalarını sağlar.
 7. Müdürlüğe bağlı çalışanları denetler ve karşılaştığı aksaklıkları giderir.
 8. Müdürlük emrinde görev yapan personelle ilgili stratejik kararlar çerçevesinde performans değerleme raporu düzenleme yetkisine sahiptir.
 9. Mazeretine binaen mevzuat hükümleri çerçevesinde mazeret izni ve ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Daire Başkanı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak, sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisine sahiptir.
 10. Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma yetkisine sahiptir.
 11. Birimdeki tüm personele görev dağılımını yapar.
 12. Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisine sahiptir.
 13. Daire Başkanlığı makamı tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirir.

 

9.3  Donanım, Bakım ve Destek Şube Müdürlüğü Sorumlulukları

          Donanım Şube Müdürü'nün sorumlulukları şunlardır:

 1. Mesai saatlerinin etkin ve verimli kullanılmasını ve personelinin uyumlu çalışmasını sağlar.
 2. Süreçlerin sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.
 3. Şube Müdürlüğünde kullanılan demirbaş malzeme ve kırtasiye malzemelerin amacına uygun kullanılmasını sağlar.
 4. Müdürlüğünün demirbaşına kayıtlı araç, gereç ve iş makinelerinden hurdaya ayrılacakların iş ve işlemlerini yapar ve ilgili birimlere sevk eder.
 5. Müdürlüğüne ait mal ve hizmet alım taleplerini mevzuata uygun şekliyle sonuçlandırıp, teslim edilen malzemelerin muayene ve kabul işlemlerini yaptırır.
 6. İş güvenliğini sağlar ve çalışma ortamını sürekli geliştirme çabası içinde olur.
 7. Personelin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek eğitim almalarına yönelik çalışmalar yapar.
 8. Şube müdürlüğünün aylık, yıllık, dönemlik ve performans programı çalışma raporlarını hazırlayarak Daire Başkanına sunar.
 9. Müdürlüğü ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri, yasal düzenlemeleri takip ederek, gerekli tedbirleri alır, aldırır.
 10. Belediyenin Stratejik Plan hazırlığı sürecinde sorumlu olduğu odak alanı toplantılarına katılarak Stratejik Planın oluşmasına katkı koyar.
 11. Tespit edilmiş Stratejik Plan dahilindeki strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda biriminin yıllık performans programını hazırlar,  uygular ve aksayan yönlerine yönelik çözüm üretir.
 12. Müdürlüğünün Performans esaslı yıllık bütçesinin oluşmasını sağlar.
 13. Şube Müdürlüğü ile ilgili yazışmaların yapılmasını sağlar.
 14. İç ve dış denetimlerde en iyi sonucu alma hedefi doğrultusunda, uygulama ve çalışmaları yönlendirir.
 15. Yapılan çalışmalarda ekibini motive eder, verilen önerileri değerlendirir.
 16. Bağlı olduğu Daire Başkanı ve üst yönetim tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
 17. Mahiyetindeki personelin gerektiğinde yer değişikliği önerilerini amirine sunar.
 18. Sorumlu olduğu personel ve faaliyetler hakkında amirine bilgi verir.
 19. Belediye Mevzuatı, göreviyle ilgili diğer mevzuat ve bu yönetmelik ile kendisine verilen görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden; yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, bağlı bulunduğu Dairesi Başkanına ve Genel Sekreter Yardımcısına karşı sorumludur.

 

MADDE 10- Donanım, Bakım ve Destek Şube Müdürlüğü Hizmet Başlıkları

10.1. Bilişim Teknik Destek Hizmeti

 1. Belediye birimlerinden resmi yazılı veya telefon yoluyla yapılan arıza talepleri yönetim yazılımı üzerinden kayıt altına alınır.
 2. Sorumluluk alanına göre ilgili personel sistemden görevlendirilir. Şayet talep yapılan cihaz/sistem garanti kapsamında ise Dış İmkânlı onarım takibi yöntemiyle yetkili firma/ teknik servise gönderilir. Dış imkânlı onarım sürecinin uzaması durumunda ilgili birimin işinin aksamamasına özen gösterilir.
 3. Garanti kapsamında olmayan cihaz/sistemlere gerekli müdahale yapılır. Değişmesi gereken parça stoklarda var ise temin edilip cihaza/sisteme monte edilir. Şayet değişmesi gereken parça ambar stoklarında yoksa Satın alma talebi yapılır.
 4. İç imkânlarla arızası giderilemeyen cihaz/sistemler için Dış İmkânlı onarım yöntemi uygulanır.
 5. İç veya dış imkânlarla sorunu giderilen cihaz/sistemler ilgililere çalışır halde teslim edilirler. Yapılan çalışmalar kayıt altına alınır ve yönetim programından işlem kapatılır.
 6. İç veya dış imkânlı onarım sürecinde bakım maliyetinin ekonomik olmadığı veya cihaz/sistemin tamirinin mümkün olmadığı durumlarda cihaz/sistemler için Hurdaya ayırma işlemi yapılır.

 

 1. Bilişim Ekipmanı Bakım Hizmeti
 1. Periyodik bakım uygulanacak cihaz ve/veya sistem grupları birimlerden gelen talepler veya Donanım, Bakım ve Destek Şube Müdürlüğü tespitleriyle belirlenir.
 2. Bakım ihtiyaçlarının dış imkânlarla karşılanması durumunda; teknik şartname, kontrol listeleri, bakım planları hazırlanarak Hizmet satın alınması talebi yazılır.  İç imkânlarla yapılması durumunda ise kontrol listesi ve bakım planı hazırlanır. Bakımları takip etmek üzere personel görevlendirilir.
 3.  Dış imkânlı bakımlarda sözleşme imzalanır ve dosyanın takibi için Donanım, Bakım ve Destek Şube Müdürlüğüne gönderilir. Donanım, Bakım ve Destek Şube Müdürlüğünden yüklenici firmaya bakım planı resmi yazı ile gönderilir.
 4. Teknik şartnameye uygun olarak periyodik bakımları yapılarak kayıt altın alınırlar. Ayrıca periyodik bakımların dışında bakım kapsamındaki cihaz ve/veya sistemlerde oluşacak arızalarda sözleşmeli yüklenici firma yönlendirilip arızanın giderilmesi sağlanır.
 5. Periyodik bakımların her döneminin sonunda yüklenici firma dilekçe ve değerlendirme raporu ile Belediyeye başvurarak dönem ödemesini talep eder. Donanım, Bakım ve Destek Şube Müdürlüğünde dosya sorumlusu personel tarafından dönem hak ediş hazırlanır ve ödeme için Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına gönderilir.

 

MADDE 11- İstatistik ve Envanter Şube Müdürlüğü Görev Yetki Ve Sorumlulukları

11.1     İstatistik ve Envanter Şube Müdürlüğünün Görevleri

İstatistik ve Envanter Şube müdürlüğü aşağıda yazılı olan görevleri yerine getirir.

 1. Kendisine bağlı personelin yasa, yönetmelik, yönerge ve genelgelere uygun olarak çalışmasını sağlamak,  
 2. Müdürlüğü ile ilgili işlerin aksamaksızın düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, bu amaçla gerekli önlemleri almak ve denetimlerde bulunmak,
 3. Müdürlüğünün çalışmaları hakkında Daire Başkanlığına bilgi vermek, önerilerde bulunmak,
 4. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak görev alanına giren yazıların elektronik ortamda yazılmasını, kurum içi ve dışı yazışmaların yapılmasını, gelen ve giden yazıların kayıtlarının tutulmasını, giden evrak suretlerinin dosyalanmasını ve arşivlenmesini sağlamak,

11.1.5 Başkanlığını ilgilendiren yasa, tüzük, karar, yönetmelik, yönerge, genelge ve bunlarda meydana gelen değişiklikleri takip etmek, uygulanmasını ve arşivlenmesini sağlamak,

11.1.6 Müdürlüğünün Demirbaş, kırtasiye ve bilgisayar sarf malzemesi ihtiyacını belirlemek ve Daire Başkanlığına sunmak,

11.1.7 Belediyede kullanılan tüm yazılımların Lisans durumunu kontrol etmek,  ihtiyaç duyulan yazılımların tespitini yaparak temin edilmesini sağlamak, yazılım envanterini güncellemek,

11.1.8 Belediyede kullanılan tüm (Bilişim) demirbaşları kontrol etmek,  ihtiyaç duyulan  malzemelerin tespitini yaparak temin edilmesini sağlamak, envanteri güncellemek,

 

      12.2 İstatistik ve Envanter Şube Müdürlüğünün Yetkileri

İstatistik ve envanter Şube Müdürü aşağıda yazılı yetkilere sahiptir;

12.2.1 Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisine sahiptir.

 1. Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunur.
 1.  
 2.  
 3.  
  1.  
   1.  
   2.  
   3. Müdürlük ile ilgili yazışmalarda l.derece imza yetkisine sahiptir.
   4. Müdürlüğün bütçe teklifinin hazırlanması yetkisine sahiptir.
   5. Müdürlüğü ile ilgili Harcamalarda Gerçekleştirme görevlisi yetkisine sahiptir.
   6.  Sorumlu olduğu personelin, mevzuatta öngörülen disiplin gereklerine göre çalışmalarını sağlar.
   7. Müdürlüğe bağlı çalışanları denetler ve karşılaştığı aksaklıkları giderir.
   8. Müdürlük emrinde görev yapan personelle ilgili stratejik kararlar çerçevesinde performans değerleme raporu düzenleme yetkisine sahiptir.
   9. Mazeretine binaen mevzuat hükümleri çerçevesinde mazeret izni ve ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Daire Başkanı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak, sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisine sahiptir.
   10. Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma yetkisine sahiptir.
   11. Birimdeki tüm personele görev dağılımını yapar.
   12. Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisine sahiptir.
   13. Daire Başkanlığı makamı tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirir.

 

 1. İstatistik ve Envanter Şube Müdürlüğünün Sorumlulukları

         İstatistik ve Envanter Şube Müdürü aşağıdaki sorumluluklara sahiptir.

 1. Mesai saatlerinin etkin ve verimli kullanılmasını ve personelinin uyumlu çalışmasını sağlar.
 2. Süreçlerin sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.
 3. Şube Müdürlüğünde kullanılan demirbaş malzeme ve kırtasiye malzemelerin amacına uygun kullanılmasını sağlar.
 4. Müdürlüğünün demirbaşına kayıtlı araç, gereç ve iş makinelerinden hurdaya ayrılacakların iş ve işlemlerini yapar ve ilgili birimlere sevk eder.
 5. Müdürlüğüne ait mal ve hizmet alım taleplerini mevzuata uygun şekliyle sonuçlandırıp, teslim edilen malzemelerin muayene ve kabul işlemlerini yaptırır.
 6. İş güvenliğini sağlar ve çalışma ortamını sürekli geliştirme çabası içinde olur.
 7. Personelin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek eğitim almalarına yönelik çalışmalar yapar.
 8. Şube müdürlüğünün aylık, yıllık, dönemlik ve performans programı çalışma raporlarını hazırlayarak Daire Başkanına sunar.
 9. Müdürlüğü ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri, yasal düzenlemeleri takip ederek, gerekli tedbirleri alır, aldırır.
 10. Belediyenin Stratejik Plan hazırlığı sürecinde sorumlu olduğu odak alanı toplantılarına katılarak Stratejik Planın oluşmasına katkı koyar.
 11. Tespit edilmiş Stratejik Plan dâhilindeki strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda biriminin yıllık performans programını hazırlar,  uygular ve aksayan yönlerine yönelik çözüm üretir.
 12. Müdürlüğünün Performans esaslı yıllık bütçesinin oluşmasını sağlar.
 13. Şube Müdürlüğü ile ilgili yazışmaların yapılmasını sağlar.
 14. İç ve dış denetimlerde en iyi sonucu alma hedefi doğrultusunda, uygulama ve çalışmaları yönlendirir.
 15. Yapılan çalışmalarda ekibini motive eder, verilen önerileri değerlendirir.
 16. Bağlı olduğu Daire Başkanı ve üst yönetim tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
 17. Mahiyetindeki personelin gerektiğinde yer değişikliği önerilerini amirine sunar.
 18.  Sorumlu olduğu personel ve faaliyetler hakkında amirine bilgi verir.
 19. Belediye Mevzuatı, göreviyle ilgili diğer mevzuat ve bu yönetmelik ile kendisine verilen görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden; yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, bağlı bulunduğu Dairesi Başkanına ve Genel Sekreter Yardımcısına karşı sorumludur.

 

 

MADDE 13- İstatistik ve Envanter Şube Müdürlüğü Hizmet Başlıkları

 

13.1 Bilişim Malzemesi Talep Değerlendirilmesi ve Karşılanması Hizmeti

 1.  
 2.  
 3.  
  1.  
   1. Tüm birimlerin ortak kullanımında olan ve onarımlarda kullanılan ve sıkça değişmesi muhtemel Bilişim sarf malzemeleri ve yedek parçaları İstatistik ve Envanter  ambarında stoklanır.
   2. Birimlerin uygun bulunan sarf malzeme talepleri talep ve teslim formları ile stoktan karşılanmak üzere talep sahiplerine teslim edilir. Stoklarda olmayan sarf malzeme talepleri için satın alma talebi yapılarak temin edilir ve daha sonra talep sahibi birime teslim edilir.
   3. Birimlerin sarf malzeme dışındaki ürün/sistem talepleri e-belediye yazılımı üzerinden İstatistik ve Envanter Şube Müdürlüğüne iletilir. Talepler ürün grubuna göre ilgili servisine yönlendirilir.
   4. Yapılan talepler tetkik edilir, olumlu karşılananlar stokta var ise ilgili birime teslimi ve kurulumları yapılır. Yapılan taleplerin dışında farklı çözüm veya sayıda ihtiyaca karar verilirse gerektiğinde teknik rapor hazırlanarak durum belirtilir.
   5. Stokta olmayan ürün/sistemler için hazırlanan rapora uygun Başkanlık Oluru alınır. Başkanlık Oluruna yaklaşık maliyet tablosu da eklenir.
   6. Başkanlık Oluru alınamaz ise durum talep sahibine bildirilir. Olur alınır ise teknik şartname hazırlanarak Satın alma veya ihale süreci başlatılır.
   7. Satın alma sonrası İstatistik ve Envanter Şube Müdürlüğüne teslim edilen ürünler kabul komisyonu tarafından teknik şartnameye göre kontrol edilirler. Teknik şartnameye uygun olmayan teslimatlar yüklenici firmaya iade edilir. Eksiksiz ve istenen ürünlerin teslim alınmasından ve/veya kurulmasından sonra kabul yapılır. Taşınır işlem fişi kesilerek alınan ürünlerin girişleri yapılır. Kurulum ve teslimat çalışmaları yazılım üzerine kayıt edilerek kayıt altına alınır.
   8. Alınan ve/veya kurulan ürünlerin kayıtları ilgili birimin ambarına transfer edilir. Görev kapatılır.

 

 1. Telefon Haberleşmesi
  1. Birimler Telefon, Faks hattı ihtiyacını yazılı olarak İstatistik ve Envanter Şube Müdürlüğüne iletirler. Gelen talepler e-belediye yazılımı üzerinden ilgili servise havale edilir. Bir santrale bağlı olaraktan dâhili aboneliği için yazılım üzerinde kayıt açılması yeterlidir. Şayet var olan dâhili abonelikler üzerinde yetki değişikliği isteniyorsa yine yazılım üzerinden kayıt açılması yeterli olacaktır.
  2. İlgili talep için abonelik başvurusu yapılarak ilgili kurum ile sözleşme imzalanarak harici bir telefon hattı tesis ettirilir. Tesis edilen hat talep yapan birimde kullanılacak olan noktaya kadar aktarılarak kullanıma açılır. Yapılan abonelik Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na ve talep sahibi birime bildirilir.

 

MADDE 14- Sistem Yönetimi Şube Müdürlüğünün Görev Yetki ve Sorumlulukları

 1. Sistem Yönetimi Şube Müdürlüğünün Görevleri

Sistem Yönetimi Şube Müdürlüğü aşağıda yazılı olan görevleri yerine getirir.

 1.  
  1. Belediyemizin iç ve dış network yapısını kurmak, kurdurmak, işlerliğini sağlamak, Sunucuların bakım ve onarımları ile sanal sürücülerin ve kullanılan yazılımlar ile veri tabanlarının sağlıklı işlemesini sağlamak, yedekleme işlemlerini yapmak,
  2. İnternet güvenliğini ve 5651 yasası gereği internet log’larının tutulmasını, internet kullanıcılarının yetkilerine göre interneti kullanmalarını sağlamak,
  3. Mevcut Sunucu (Ana Sunucu) bilgisayarlarının fiziksel güvenliğini sağlamak, veri işleyişinin sağlıklı ve etkin olması için gerekli önlemleri almak, Afet yönetmeliğine uygun olarak veri güvenliğini sağlamak,
  4. Sunucular, bağlı switchler, Router, bilgisayarlar, yazıcı ve faks makineleri vb.ağ içerisinde gerekli yönetim, yetkilendirme işlemlerini yapmak, ihtiyaç halinde kullanıcı yetkilerini revize etmek,

          14.1.5 Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı birimlerin,  bilgisayar ve çevre birimlerini, telefon haberleşme sistemlerini sürekli çalışır halde tutmak bu yöndeki bakım taleplerini değerlendirmek, birimler arası organizasyonunu gerçekleştirmek, bilgisayar ve çevre birimlerini, telefon haberleşme cihazlarını takip etmek.

 1. Yeni donanım, Elektronik cihaz ve Haberleşme sistemi, Güvenlik Sistemleri taleplerini değerlendirip gerekli çalışmaları yapmak ve şartnameleri hazırlamak.
 2. Elektronik haberleşme sistemi ve ekipmanların yerinin kiralanması süreçlerini yürütmek.
 3. Hizmetlerin elektronik ortama taşınması uygulamalarını yapmak, geliştirmek.
 4. İnternet erişim haklarının düzenlemesi için verilen teklifleri değerlendirmek
 5. Mekânsal ilişkisi olan tüm verilerin yazılım araçları sayesinde CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) ile ilişkilendirilmesini sağlamak,
 6. Bilişim Teknolojisinde olan gelişmeleri takip etmek ve bu gelişmelere uygun olarak sistem yazılımlarını ve donanımlarını incelemek,  Belediyenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde planlamak,
 7. Belediyemiz Web sayfasının işlerliği için teknik destek vermek, mobil uygulamalar için uygun yazılımları üretmek, ürettirmek ve kullanıma hazırlamak, Web sayfası güvenliğini sağlamak,

 

 1. Sistem Yönetimi Şube Müdürlüğünün Yetkileri

Sistem Yönetimi Şube Müdürlüğü aşağıda yazılı olan yetkilere sahiptir.

 1. Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisine sahiptir.
 2. Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunur.
 3. Müdürlük ile ilgili yazışmalarda l.derece imza yetkisine sahiptir.
 4. Müdürlüğün bütçe teklifinin hazırlanması yetkisine sahiptir.
 5. Müdürlüğü ile ilgili Harcamalarda Gerçekleştirme görevlisi yetkisine sahiptir.
 6. Sorumlu olduğu personelin, mevzuatta öngörülen disiplin gereklerine göre çalışmalarını sağlar.
 7. Müdürlüğe bağlı çalışanları denetler ve karşılaştığı aksaklıkları giderir.
 8. Müdürlük emrinde görev yapan personelle ilgili stratejik kararlar çerçevesinde performans değerleme raporu düzenleme yetkisine sahiptir.

 

 1. Mazeretine binaen mevzuat hükümleri çerçevesinde mazeret izni ve ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Daire Başkanı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak, sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisine sahiptir.
 2. Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma yetkisine sahiptir.
 3. Birimdeki tüm personele görev dağılımını yapar.
 4. Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisine sahiptir.
 5. Daire Başkanlığı makamı tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirir.

 

 1. Sistem Yönetimi Şube Müdürlüğünün Sorumlulukları

Sistem Yönetimi Şube Müdürü aşağıda yazılı sorumluluklara sahiptir;

 1. Sistem güvenliğinin sağlanması, saldırılara karşı önlemlerin alınması konusunda önerileri değerlendirip daire başkanına sunar.
 2. Sistem güvenliği için önlenmeler aldırır.
 3. Mesai saatlerinin etkin ve verimli kullanılmasını ve personelinin uyumlu çalışmasını sağlar.
 4. Süreçlerin sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.
 5. Şube Müdürlüğünde kullanılan demirbaş malzeme ve kırtasiye malzemelerin amacına uygun    kullanılmasını sağlar.
 6. Müdürlüğünün demirbaşına kayıtlı araç, gereç ve iş makinelerinden hurdaya ayrılacakların iş ve işlemlerini yapar ve ilgili birimlere sevk eder.
 7. Müdürlüğüne ait mal ve hizmet alım taleplerini mevzuata uygun şekliyle sonuçlandırıp, teslim edilen malzemelerin muayene ve kabul işlemlerini yaptırır.
 8. İş güvenliğini sağlar ve çalışma ortamını sürekli geliştirme çabası içinde olur.
 9. Personelin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek eğitim almalarına yönelik çalışmalar yapar.
 10. Şube müdürlüğünün aylık, yıllık, dönemlik ve performans programı çalışma raporlarını hazırlayarak Daire Başkanına sunar.
 11. Müdürlüğü ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri, yasal düzenlemeleri takip ederek, gerekli tedbirleri alır, aldırır.
 12. Belediyenin Stratejik Plan hazırlığı sürecinde sorumlu olduğu odak alanı toplantılarına katılarak Stratejik Planın oluşmasına katkı koyar.
 13. Tespit edilmiş Stratejik Plan dâhilindeki strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda biriminin yıllık performans programını hazırlar,  uygular ve aksayan yönlerine yönelik çözüm üretir.
 14. Müdürlüğünün Performans esaslı yıllık bütçesinin oluşmasını sağlar.
 15. Şube Müdürlüğü ile ilgili yazışmaların yapılmasını sağlar.
 16. İç ve dış denetimlerde en iyi sonucu alma hedefi doğrultusunda, uygulama ve çalışmaları yönlendirir.
 17. Yapılan çalışmalarda ekibini motive eder, verilen önerileri değerlendirir.
 18. Bağlı olduğu Daire Başkanı ve üst yönetim tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
 19. Mahiyetindeki personelin gerektiğinde yer değişikliği önerilerini amirine sunar.
 20. Sorumlu olduğu personel ve faaliyetler hakkında amirine bilgi verir.
 21. Belediye Mevzuatı, göreviyle ilgili diğer mevzuat ve bu yönetmelik ile kendisine verilen görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden; yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, bağlı bulunduğu Dairesi Başkanına ve Genel Sekreter Yardımcısına karşı sorumludur.

 

MADDE 15- Sistem Yönetimi Şube Müdürlüğü Hizmet Başlıkları

 1. Sistem Yönetimi Hizmeti
  1. Kurulu sistemlere saldırı, virüs vb… etkenlere karşı güvenlik önlemleri Sistem Yönetimi Şube Müdürlüğü tarafından alınır. Kurumsal anti virüs/güvenlik yazılımları kurularak sunucular ve bilgisayarlar merkezden yönetilir. LAN/WAN da bulunan ve ağ kaynaklarını kullanan bu cihazları (bilgisayar, el bilgisayarı, …vb.) kullanan tüm kullanıcılar önlemlere uymak zorundadır.
  2. Sunucular üzerindeki verilerin yedekleme planına uygun olarak otomatik yedekleri alınır.
  3. Birimlerin taleplerine uygun olarak sunucular üzerindeki klasörlere erişim hakları düzenlenir.
  4. İnternet kullanımını Kanun ve Yönetmeliklere uygun olarak içerik ve log kontrolleri yapılır. Kamuya uygun olmayan siteler/e-postalar içerik bakımından engellenir. İnternet kullanımının logları tutularak incelenir.
  5. LAN/WAN a bağlı birimlerin bağlantı durumları izlenir sorun tespitinde abonelikse aboneliği sağlayan kuruluşla irtibata geçerek bağlantı sorunu çözülür. LAN/WAN a bağlantı ihtiyacında haberleşme hizmeti devreye girer.

 

 1. Kurum içi Elektronik haberleşme
  1. Kurum e-posta isteği birimlerden telefonla ve/veya yazılım üzerinden kayıt açılması ile Sistem Yönetimi Şube Müdürlüğüne iletilir. Belediye Bilişim Yönergesine uygun e posta adresi tahsis edilerek talep sahibine bildirilir.
  2. Şayet talep belediyenin mevcut network ağına bir Bilgisayarın bağlanarak İnternet erişim haklarından faydalanmak ise, Bilgisayarın kurulduğu birime göre ilgili network ayarları yapılarak internet erişimi sağlanır. İnternet erişiminde Belediye Bilişim Yönergeleri esas alınır.
  3. Talep sahibi mevcut LAN/WAN da olmayan bir birimden network bağlantısı istiyorsa bu ihtiyacını yazılı olarak e-belediye yazılımı üzerinden Sistem Yönetimi Şube Müdürlüğüne iletmesi gereklidir.
  4. LAN/WAN a yeni bir bağlantı talebi, birimlerin sistem  merkezine yakınlığı ve kablo bağlantısı yapılarak veya data hattı kiralayarak sağlanabilir. Kablo bağlantısı yapılarak yapılacak bağlantıda gerekli ürünler ve hizmet belirlenerek işin kapasitesine göre Sistem Yönetimi Şube Müdürlüğü imkânları ile yapılabileceği gibi Satın alma yolu ile de yapılabilir.
  5. LAN/WAN bağlantısı kablo bağlantısı ile sağlanamayacaksa data hattı kiralanması yöntemi uygulanır. Kiralanan hat için sözleşme imzalanır. Tahsis edilen hat ilgili birime tesis edilir ve birimdeki bilgisayar veya diğer network cihazları bağlantısı yapılarak kurulum tamamlanmış olur.
  6. Kiralanan data hattı Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına bildirilir.

 

MADDE 16- Bilgi Edinme Şube Müdürlüğünün Görev Yetki Ve Sorumlulukları

 1. Bilgi Edinme Şube Müdürlüğünün Görevleri

Bilgi Edinme  Şube Müdürlüğü aşağıda yazılı olan yetkilere sahiptir.

 1. Başbakanlık (BİMER) tarafından Belediyemize aktarılan ve Belediyemiz faaliyet alanına giren konularda bilgi edinme taleplerini yazılı ve elektronik ortamda karşılamak,
 2. Bilgi Edinme Kanunu kapsamında yapılan işlemleri belirli periyotlarla Belediyemiz  Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğüne  bildirmek,
 3. Kendisine bağlı personelin yasa, yönetmelik, yönerge ve genelgelere uygun olarak çalışmasını sağlamak, 
 4. Müdürlüğü ile ilgili işlerin aksamaksızın düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, bu amaçla gerekli önlemleri almak ve denetimlerde bulunmak
 5. Müdürlüğünün çalışmaları hakkında Daire Başkanlığına bilgi vermek, önerilerde bulunmak,
 6. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak görev alanına giren yazıların elektronik ortamda yazılmasını, kurum içi ve dışı yazışmaların yapılmasını, gelen ve giden yazıların kayıtlarının tutulmasını, giden evrak suretlerinin dosyalanmasını ve arşivlenmesini sağlamak,
 7. Müdürlüğünün Demirbaş, kırtasiye ve bilgisayar sarf malzemesi ihtiyacını belirlemek ve Daire Başkanlığına sunmak

 

 

 1. Bilgi Edinme Şube Müdürlüğünün Yetkileri
  1. Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisine sahiptir.
  2. Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunur.
  3. Müdürlük ile ilgili yazışmalarda l.derece imza yetkisine sahiptir.
  4. Müdürlüğün bütçe teklifinin hazırlanması yetkisine sahiptir.
  5. Müdürlüğü ile ilgili Harcamalarda Gerçekleştirme görevlisi yetkisine sahiptir.
  6.  Sorumlu olduğu personelin, mevzuatta öngörülen disiplin gereklerine göre çalışmalarını sağlar.
  7. Müdürlüğe bağlı çalışanları denetler ve karşılaştığı aksaklıkları giderir.
  8. Müdürlük emrinde görev yapan personelle ilgili stratejik kararlar çerçevesinde performans değerleme raporu düzenleme yetkisine sahiptir.
  9. Mazeretine binaen mevzuat hükümleri çerçevesinde mazeret izni ve ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Daire Başkanı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak, sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisine sahiptir.
  10. Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma yetkisine sahiptir.
  11. Birimdeki tüm personele görev dağılımını yapar.
  12. Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisine sahiptir.
  13. Daire Başkanlığı makamı tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirir.

 

 1. Bilgi Edinme Şube Müdürlüğünün Sorumlulukları

17.2.1 Bilgi Edinme Kanunu yoluyla ve Belediyenin Şikâyet sistemi üzerinden gelen şikâyet, istek vb dilekçelerinin sonuçlandırılmasını sağlar.

 1. Mesai saatlerinin etkin ve verimli kullanılmasını ve personelinin uyumlu çalışmasını sağlar.
 2. Süreçlerin sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.
 3. Şube Müdürlüğünde kullanılan demirbaş malzeme ve kırtasiye malzemelerin amacına uygun kullanılmasını sağlar.
 4. Müdürlüğünün demirbaşına kayıtlı araç, gereç ve iş makinelerinden hurdaya ayrılacakların iş ve işlemlerini yapar ve ilgili birimlere sevk eder.
 5. Müdürlüğüne ait mal ve hizmet alım taleplerini mevzuata uygun şekliyle sonuçlandırıp, teslim edilen malzemelerin muayene ve kabul işlemlerini yaptırır.
 6. İş güvenliğini sağlar ve çalışma ortamını sürekli geliştirme çabası içinde olur.
 7. Personelin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek eğitim almalarına yönelik çalışmalar yapar.
 8. Şube müdürlüğünün aylık, yıllık, dönemlik ve performans programı çalışma raporlarını hazırlayarak Daire Başkanına sunar.
 9. Müdürlüğü ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri, yasal düzenlemeleri takip ederek, gerekli tedbirleri alır, aldırır.
 10. Belediyenin Stratejik Plan hazırlığı sürecinde sorumlu olduğu odak alanı toplantılarına katılarak Stratejik Planın oluşmasına katkı koyar.
 11. Tespit edilmiş Stratejik Plan dâhilindeki strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda biriminin yıllık performans programını hazırlar,  uygular ve aksayan yönlerine yönelik çözüm üretir.
 12. Müdürlüğünün Performans esaslı yıllık bütçesinin oluşmasını sağlar.
 13. Şube Müdürlüğü ile ilgili yazışmaların yapılmasını sağlar.
 14. Yapılan çalışmalarda ekibini motive eder, verilen önerileri değerlendirir.
 15. İç ve dış denetimlerde en iyi sonucu alma hedefi doğrultusunda, uygulama ve çalışmaları yönlendirir.
 16. Bağlı olduğu Daire Başkanı ve üst yönetim tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
 17. Sorumlu olduğu personel ve faaliyetler hakkında amirine bilgi verir.
 18. Belediye Mevzuatı, göreviyle ilgili diğer mevzuat ve bu yönetmelik ile kendisine verilen görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden; yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, bağlı bulunduğu Dairesi Başkanına ve Genel Sekreter Yardımcısına karşı sorumludur.

 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

 

MADDE 19 - Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Bu yönetmelikte yer almayan hususlar için Şube Müdürlükleri Yönerge hazırlayabilir ve Belediye Başkanı onayı ile yayınlar. Daire Başkanlığı’ nın teknik ve diğer çalışan personeliyle ilgili yetki, sorumluluk ve iş süreçleri görev tanımları Yönetim Temsilcisi onayı ile belirlenir.

 

MADDE 20- Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/06/2014 tarih ve 30 sayılı kararı ile kabul edilen “Mardin Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının Görev, Yetki ve Sorumluluk Esasları Hakkında Yönetmeliği” bu yönetmeliğin yürürlüğe girişine müteakip yürürlükten kalkar.

 MADDE 21- Yürürlük

Bu yönetmelik hükümleri Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabulü ve yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer.

 

MADDE 22- Yürütme

Bu yönetmelik hükümleri Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından yürütülür.