Çevre Koruma Dair Baş Yetki ve Çalışma Ynt


 

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – Bu Yönetmeliğin amacı; Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve bağlı birimlerin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2 – Bu Yönetmelik, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığını ve bağlı şube müdürlüklerini kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 – Bu Yönetmelik,

 1.  2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na,
 2. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’na,
 3. 5393 sayılı Belediye Kanunu’na,
 4. 2872 sayılı Çevre Kanunu’na, 
 5. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na,
 6. 4857 sayılı İş Kanunu’na,
 7. 5378 Sayılı Engelliler Kanunu’na
 8. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na
 9. Yürürlükteki Tüzük, Yönetmelik, Genelge ve Tebliğler ile diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- Bu yönetmelikte geçen;

Üst Yönetici: Mardin Büyükşehir Belediye Başkanını,

Üst Yönetim: Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcılarını,

Valilik: Mardin Valiliğini

Şube Müdürlüğü: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına doğrudan bağlı alt birimleri,

Alıcı ortam: Hava, su, toprak ortamları ile bu ortamlarla ilişkili ekosistemleri,

Arıtma tesisi: Her türlü faaliyet sonucu oluşan katı, sıvı ve gaz halindeki atıkların yönetmeliklerde belirlenen standartları sağlayacak şekilde arıtıldığı tesisleri,

Ambalaj atığı: Üretim artıkları hariç, ürünlerin veya herhangi bir malzemenin tüketiciye ya da nihai kullanıcıya ulaştırılması aşamasında ürünün sunumu için kullanılan ve ürünün kullanılmasından sonra oluşan kullanım ömrü dolmuş tekrar kullanılabilir ambalajlar da dâhil çevreye atılan veya bırakılan satış, ikincil ve nakliye ambalajlarının atıklarını,

Asfalt Atığı: Yol, havaalanı pisti ve benzeri yapıların tamiratı, tadilatı, yenilenmesi ve yıkımı sırasında ortaya çıkan ve bünyesinde asfalt, zift, doğal polimer ve benzeri malzeme bulunan atıkları,

 

 

 

 

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya (AEEE): 22/05/2012 tarih ve 28300 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğinde yer alan Ek-1/A’da yer alan kategorilere dâhil olan elektrikli ve elektronik eşyaları kapsar. Ek-1/A’da tanımlanan kategorilere giren ürünlerin listesi, Ek-1/B’de verilmiştir. Ek-1/A’da yer alan kategorilere dâhil olup bu Yönetmeliğin kapsamında olmayan bir ekipmanın parçasını oluşturacak şekilde monte edilmiş elektrikli ve elektronik eşyaları kapsamaz.

Atık: Herhangi bir faaliyet sonucunda oluşan, çevreye atılan veya bırakılan her türlü maddeyi,

Atık kabul tesisi: Gemilerden kaynaklanan atıklar ile atık alma gemilerinin taşıdığı atıkların alınması ve geçici depolanması amacıyla kurulmuş tesisleri,

Atık Pil ve Akümülatör: Yeniden kullanılabilecek durumda olmayan, evsel atıklardan ayrı olarak toplanması, taşınması, bertaraf edilmesi gereken kullanılmış pil ve akümülatörleri,

Atık Yönetimi: Atığın toplanması, taşınması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi, bertaraf sahalarının kapatılma sonrası bakımı ve bu tür faaliyetlerin gözetim, denetim ve izlenmesini,

Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

Belediye: Mardin Büyükşehir Belediyesini,

Bertaraf: Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek-II A’sında yer alan işlemlerden herhangi birini,

Birinci sınıf gayri sıhhi müesseseler: Meskenlerden ve insanların ikametine mahsus diğer yerlerden mutlaka uzak bulundurulması gereken müesseseleri,

Bitkisel Atık Yağ: Rafine sanayinden çıkan soap-stock’ları, tank dibi tortuları, yağlı toprakları, kullanılmış kızartmalık yağları, çeşitli tesislerin yağ tutucularından çıkan yağları ve kullanım süresi geçmiş olan bitkisel yağları,

Bitkisel Toprak: Bitki gelişimi için organik ve inorganik madde ile hava ve su sağlayan toprağı,

Çevre: Canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları biyolojik, fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamı,

Çevre Lisansı: 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte düzenlenen lisansı,

Çevre Kirliliği: Çevrede meydana gelen ve canlıların sağlığını, çevresel değerleri ve ekolojik dengeyi bozabilecek her türlü olumsuz etkiyi,

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı: Daire Başkanlığını ve bağlı Şube Müdürlüklerini,

Çevre Korunması: Çevresel değerlerin ve ekolojik dengenin tahribini, bozulmasını ve yok olmasını önlemeye, mevcut bozulmaları gidermeye, çevreyi iyileştirmeye ve geliştirmeye, çevre kirliliğini önlemeye yönelik çalışmaların bütününü

Çevre Yönetim Birimi: Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca Büyükşehir Belediyesi ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı denetime tâbi tesislerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren, tesis içi yıllık denetim programları düzenleyen birimi,

Daire Başkanlığı: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı,

Depo Gazı: Depolanan atıklardan oluşan gazı,

Düzenli Depolama Tesisi (DDT): Atıkların oluştuğu tesis içinde geri kazanım, ön işlem veya bertarafa gönderilmek üzere geçici depolandığı birimler, atığın geri kazanım veya ön işleme tabi tutulmak amacıyla üç yıldan daha kısa süreli ara depolandığı tesisler ile atığın bertaraf işlemine tabi tutulmak üzere bir yılı geçmeyecek şekilde ara depolandığı tesisler hariç olmak üzere atıkların yeraltı veya yer üstünde belirli teknik standartlara göre bertaraf edildiği sahaları,

Doğal Kaynak: Hava, su, toprak ve doğada bulunan cansız varlıkları,

 

 

Enfeksiyöz Atık: Enfeksiyon yapıcı etkenleri taşıdığı bilinen veya taşıması muhtemel başta kan ve kan ürünleri olmak üzere her türlü vücut sıvıları ile insan dokuları, organları, anatomik parçalar, otopsi materyali, plasenta, fetüs ve diğer patolojik materyali; bu tür materyal ile bulaşmış eldiven, örtü, çarşaf, bandaj, flaster, tamponlar, eküvyon ve benzeri atıkları; hemodiyaliz ünitesi ve karantina altındaki hastaların vücut çıkartılarını; bakteri ve virüs tutucu hava filtrelerini; enfeksiyöz ajanların laboratuvar kültürlerini ve kültür stoklarını; araştırma amacı ile kullanılan enfekte deney hayvanlarının leşleri ile enfekte hayvanlara ve çıkartılarına temas etmiş her türlü malzemeyi, veterinerlik hizmetlerinden kaynaklanan atıkları,

Evsel Katı Atık: Tehlikeli ve zararlı atık kapsamına girmeyen konut, sanayi, işyeri, piknik alanları gibi yerlerden gelen katı atıkları,

Geçici faaliyet belgesi: Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte düzenlenen belgeyi,

Geri Dönüşüm: Yakarak enerji kazanma hariç, atık malzemelerini asıl veya başka bir kullanım amacıyla üretim sürecine tabi tutmayı,

Geri Kazanım: Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek-II B’sinde yer alan işlemlerden herhangi birisini,

Hafriyat Toprağı: İnşaat öncesinde arazinin hazırlanması aşamasında yapılan kazı ve benzeri faaliyetler sonucunda oluşan toprağı,

İnşaat Atıkları: Konut, bina, köprü, yol ve benzeri alt ve üst yapıların yapımı esnasında ortaya çıkan atıkları,

Katı Atık: Üreticisi tarafından atılmak istenen ve toplumun huzuru ile özellikle çevrenin korunması bakımından, düzenli bir şekilde bertaraf edilmesi gereken katı atık maddeleri,

Kesici-Delici Atık: Şırınga, enjektör ve diğer tüm deri altı girişim iğneleri, lanset, bisturi, bıçak, serum seti iğnesi, cerrahi sütur iğneleri, biyopsi iğneleri, intraket, kırık cam, ampul, lam -lamel, kırılmış cam tüp ve petri kapları gibi batma, delme, sıyrık ve yaralanmalara neden olabilecek atıkları,

Kirleten: Faaliyetleri sırasında veya sonrasında doğrudan veya dolaylı olarak çevre kirliliğine, ekolojik dengenin ve çevrenin bozulmasına neden olan gerçek ve tüzel kişileri,

Kriz Merkezi: Doğal afet sonrasında mahallin en büyük mülki amirinin başkanlığında ilgili kurum/kuruşların katılımı ile oluşturulan komisyonu,

Koku: İnsanda koku alma duygusunu harekete geçiren ve kokunun algılanmasına neden olan uçucu maddelerin yarattığı etkiyi,

Kompost: Organik esaslı katı atıkların oksijenli veya oksijensiz ortamda ayrıştırılması suretiyle üretilen toprak iyieştirici maddeyi,

Kullanılmış Kızartmalık Yağlar: Yüksek sıcaklık altında okside olmuş, tekrar kullanımı sağlık açısından uygun olmayan kızartma yağlarını,

Ömrünü Tamamlamış Lastik (ÖTL): Faydalı ömrünü tamamladığı belirlenerek araçtan sökülen orijinal veya kaplanmış, bir daha araç üzerinde lastik olarak kullanılamayacak durumda olan ve üretim esnasında ortaya çıkan ıskarta lastikleri,

Patolojik Atık: Cerrahi girişim, otopsi veya anatomi çalışması sonucu ortaya çıkan dokuları, organları, vücut parçalarını, insan fetusunu ve hayvan cesetlerini,

Pil: Şarj edilmeyen primer hücrelerde kimyasal reaksiyon sonucu oluşan kimyasal enerjinin doğrudan dönüşümü ile üretilen elektrik enerjisi kaynağını,

Seçici Yıkım: Konut, bina, köprü, yol ve benzeri alt ve üst yapıların yıkımı öncesinde ve sırasında içindeki yabancı ve geri kazanımı mümkün olmayan maddelerden ayıklanması ve yıkımın belirli ölçülerde ve kontrollü olarak yapılmasını,

 

 

 

Sürdürülebilir Çevre: Gelecek kuşakların ihtiyaç duyacağı kaynakların varlığını ve kalitesini tehlikeye atmadan, hem bugünün hem de gelecek kuşakların çevresini oluşturan tüm çevresel değerlerin her alanda (sosyal, ekonomik, fizikî vb.) ıslahı, korunması ve geliştirilmesi sürecini,

Sürdürülebilir kalkınma: Bugünkü ve gelecek kuşakların, sağlıklı bir çevrede yaşamasını güvence altına alan çevresel, ekonomik ve sosyal hedefler arasında denge kurulması esasına dayalı kalkınma ve gelişmeyi,

Sterilizasyon: Bakteri sporları dahil her türlü mikrobiyal yaşamın fiziksel, kimyasal, mekanik metotlar veya radyasyon (irradiation) yoluyla tamamen yok edilmesini veya bu mikroorganizmaların seviyesinin % 99,9999 oranında azaltılmasını,

Taşıma: Atıkların geçici depolama birimlerinden uygun taşıma araçları ile alınarak bertaraf alanına götürülmesi işlemini,

Taşıma Lisansı: Atık yağ taşımacılığı yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin firma ve araçları için alması gereken belgeyi,

Tehlikeli Atık: Fiziksel, kimyasal ve/veya biyolojik yönden olumsuz etki yaparak ekolojik denge ile insan ve diğer canlıların doğal yapılarının bozulmasına neden olan atıklar ve bu atıklarla kirlenmiş maddeleri,

Tehlikeli İnşaat ve Yıkıntı Atıkları: İnşaat ve yıkıntı atıkları içerisinde bulunan asbest, boya, florasan ve benzeri zararlı ve tehlikeli atıkları,

Tıbbi Atık: Ünitelerden kaynaklanan, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği EK-2’de C, D ve E grupları altında yer alan enfeksiyöz, patolojik ve kesici-delici atıkları, Toplama: Taşıma amaçlı olarak atığın biriktirilmesi, ayrıştırılması ve/veya karıştırılmasını,

Ulusal Atık Taşıma Formu: Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin ekinde bulunan taşıma formlarını,

Üretici: Faaliyetleri sonucu atık oluşumuna neden olan kişi ve/veya atığın bileşiminde veya yapısında bir değişikliğe neden olacak ön işleme, karıştırma veya diğer işlemleri yapan herhangi bir gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş Teşkilat ve Yönetim

Kuruluş

MADDE 5 – Daire Başkanlığı 22/02/2007 tarih 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdari Birlikleri Norm Kadro İlki ve Standartlarına Dair Yönetmelik kapsamında 15.04.2014 tarih ve 10 Sayılı meclis kararı ile kurulmuştur.

Teşkilat

MADDE 6 – Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı,

6.1.Çevre, Koruma Denetim ve Temizlik Şube Müdürlüğü

6.2.Hafriyat ve Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü

6.3.Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü olmak üzere toplam 3 (üç) adet şube müdürlüğünden oluşmaktadır.

Yönetim

MADDE 7 – Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığında sunulan hizmetler; bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Daire Başkanlığı ile Daire Başkanlığı'na bağlı Şube Müdürlükleri tarafından düzenlenir ve yürütülür.

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Daire Başkanlığı ve Bağlı Müdürlüklerin Görevleri

Daire Başkanlığı’nın Görevleri

MADDE 8

8.1.5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 10.08.2005 ve 25902 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğinde belirlenen görev, yetki ve sorumluluklar, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna istinaden yürürlükte olan/yürürlüğe girecek yönetmeliklere istinaden tarafımıza verilen/verilecek yetkiler ile tabi olunan diğer mevzuat ve mevzuatın uygulamasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı, ilgili Bakanlıklar ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı genelge, talimat ve bildirileri ile prensip kararlarından konusu ile ilgili olan görevleri yürütmek,

8.2. Görev alanına giren yasal mevzuatı ve teknik yenilikleri takip ederek, kurum bünyesine tatbiki için araştırmalar yapmak/yaptırmak ve uygulanması ile ilgili çalışmaları yürütmek,

8.3. Büyükşehir sınırları içerisinde çevrenin korunması, geliştirilmesi, temizlenmesine ilişkin etüt, plan, proje ve laboratuvar çalışmaları yapmak/yaptırmak ve uygulanması görev ve çalışmaları yürütmek,

8.4. Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin korunmasını sağlamak; büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak ile ilgili görev ve çalışmaları yürütmek,

8.5. Stratejik plan, yıllık hedef, yatırım programı hazırlamak ve belirlenen görevleri yerine getirmek ile ilgili çalışmaları yürütmek,

8.6. Stratejik plan, yıllık hedef ve yatırım programı doğrultusunda bütçe hazırlamak ve üst yönetime sunmak ile ilgili çalışmaları yürütmek,

8.7. Faaliyet raporunu ve performans bilgilerini hazırlamak ile ilgili çalışmaları yürütmek.

8.8. Bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamak üzere; Herhangi bir faaliyet sonucunda oluşan, çevreye atılan veya bırakılan her türlü maddenin yönetimini sağlamak üzere başta Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve Çevre Kanunu olmak üzere diğer mevzuat hükümlerine göre görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmek,

8.9. Katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek,

8.10. Atıkların ayrılması, toplanması, taşınması, geri kazanılması ve bertarafı sırasında su, hava, toprak, bitki ve hayvanlar için risk yaratmayacak, gürültü, titreşim ve koku yoluyla rahatsızlığa neden olmayacak, doğal çevrenin olumsuz etkilenmesini önleyecek ve böylece çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek yöntem ve işlemlerin kullanılmasını sağlamak,

8.11. Farklı türdeki atıkların kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak, bunun için Belediyeler tarafından yürütülen çalışmalarda koordinasyonu sağlamak ve desteklemek, sorumluluk verilen taraflarla birlikte eğitim faaliyetleri yapmak veya katkıda bulunmak,

8.12. Her türlü faaliyet sırasında doğal kaynakların ve enerjinin verimli kullanılması amacıyla, atık oluşumunu kaynağında azaltan ve atıkların geri kazanılması hususunda çevre eğitimi yapmak, yaptırmak.

8.13. İlgili mevzuatlar gereği Çevre yönetim hizmeti vermek üzere “Çevre Yönetim Birimi” kurmak.

 

Çevre, Koruma Denetim ve Temizlik Şube Müdürlüğü’nün Görev Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 9

9.1.5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda belirlenen görev, yetki ve sorumluluklar, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna istinaden yürürlükte olan/yürürlüğe girecek yönetmeliklere istinaden tarafımıza verilen/verilecek yetkiler ile tabi olunan diğer mevzuatı uygulamak,

9.2.Atıkların kaynağında en aza indirilmesi, sınıflara ayrılması, toplanması, taşınması, geçici depolanması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi, yeniden kullanılması, arıtılması, enerjiye dönüştürülmesi ve nihai depolanması (Atık Yönetimi) sırasında; su, hava, toprak, bitki ve canlılar için risk yaratmayacak, gürültü, titreşim ve koku yoluyla rahatsızlığa neden olmayacak, doğal çevrenin olumsuz etkilenmesini önleyecek ve böylece çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek yöntem ve işlemlerin kullanılmasını sağlamak üzere yürürlükteki mevzuat hükümlerini uygulamak,

9.3.Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin korunması, geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve temizlenmesi konularında etüt, plan, proje ve laboratuvar çalışmaları yapmak/yaptırmak,

9.4.Büyükşehir Belediyesi sınırlarında, ısınmadan kaynaklanan hava kirliliği ile ilgili her türlü faaliyeti izlemek, olumsuz etkilerini tespit etmek, azaltılması veya bertaraf edilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmalar yapmak, belirlenen kriter ve standartların uygulanmasını sağlamak, denetim ve proje çalışmalarını yürütmek, şikayetleri değerlendirmek, idari yaptırım uygulamak. Mer – i mevzuatlarda belirlenen görev, yetki ve sorumluluklar kapsamında iş ve işlemleri yürütmek, bu amaçla Müdürlük içerisinde gerekli servisleri kurmak ve organizasyonu yapmak, ihtiyaç duyulan araç, gereç, ekipman vb. sağlamak,

9.5.Çevresel değerler ve doğal kaynakların korunması ve geliştirilmesine yönelik olarak, hava, su, toprak, gürültü, vs. konularda projeler yapmak/yaptırmak, bu amaçla ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel şirketlerle işbirliği yapmak/hizmet almak,

9.6.Kent estetiği ve görüntü kirliliğini önlemeye yönelik ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel şirketlerle işbirliği yapmak/hizmet almak,

9.7.Çevre ve çevre sağlığının korunmasına ilişkin olarak rutin ve/veya şikayete istinaden yapılan kontrol/denetimlerde, kirlenmeye sebep olan kişi, kurum veya kuruluşlar hakkında yetki çerçevesinde gerekli yasal ve idari işlemleri uygulamak, yapılan kontrol/denetimlerde tespit edilen yetki dışı konularda ise yetkili kurumlara gerekli bildirimleri yapmak,

9.8.Hava Kalitesinin Korunması ve izlenmesi; Isınma amaçlı kullanılacak katı yakıt temin, satış ve tüketim aşamasında kontrolü ve denetimini yapmak;

9.9.Hava kirliliğine neden olan kurum, kuruluş, konut ve işyerlerini denetlemek, kirleten hakkında cezai işlemlerin yapılmasını sağlamak, kirletmeye neden olan faktörleri kaldırmak için gerekli önlemleri almak/aldırmak.

9.10.Mücavir alan sınırları içerisinde, ısınma amaçlı katı yakıtları satmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin işyeri denetimlerini mevzuat şartlarına uygunluk açısından yapmak

9.11.Gerçek ve tüzel kişilerin satışını yapmak istediği katı yakıtların; İl Mahalli Çevre Kurul Tarafından belirlenen kriterlere uygun olduğunu doğrulamak amacı ile gerekli olan laboratuvar analizlerini yapmak/yaptırmak ve kriterleri karşılamayan yakıtların mevzuatlar çerçevesinde kullanımdan men edilmesi,

9.12.Isınma amaçlı katı yakıtların tüketimi aşamasında kontrolünün sağlanması için; yakıt depolama yerlerinin mevzuat şartlarına uygunluğu, bacaların temizliği, yakma sistemlerinin standartlara uygunluğu, yakma kurallarına uygunluk, kullanılan katı yakıta ait analiz raporu, uygunluk belgesi gibi evrakların kontrolünü yapmak,

9.13.Mevzuatlar doğrultusunda standart dışı ve/veya kaçak kömür satan üretici, pazarlamacı, taşıyıcı ve alıcılar hakkında cezai işlem yürütmek,

9.14.Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde satışı yapılan kömürlerden kaynaklanan sorunların çözümüne ilişkin çalışmalar yapmak,

9.15.Kaloriferli yapılarda brülörlerin temizliği, sobalı yapılarda, boru ve baca temizliğinin kontrolünü sağlanmak,

9.16.Sabit ve mobil hava kalitesi izleme istasyonu ile hava kalitesi ölçüm parametrelerini izlemek, denetimleri yönlendirmek, sonuçları idarenin bilgisine sunmak,

9.17.İl Mahalli Çevre Kurulu kararları doğrultusunda, oluşturulan yakıt programı kapsamında, görev alacak kurumlar arasında koordinasyonun sağlamak,

9.18.Yakıt programının hazırlanması aşamasında oluşturulan komisyon çalışmalarına katılmak ve İl Mahalli Çevre Kuruluna teklif etmek,

9.19.Katı yakıtlarla ilgili gelen şikayet ve ihbarları zamanında değerlendirmek.

9.20.Yapılan denetim ve kontrollerde hava kirliliğinin önlenmesi ve mevcut kirliliğin en aza indirilmesi konusunda, mer – i mevzuat çerçevesinde ve her yıl alınan İl Mahalli Çevre Kurul Kararları doğrultusunda; baca bakım ve temizliklerinin yapılması, yakma ile ilgili kurallara uyulması, kazanların ateşçi belgesi olan görevlilerce usulüne uygun olarak yakılması, satışa sunulan katı yakıtların ‘Satış İzin Belgeleri’nin kontrollerinin yapılması ve bu kömürlerin belirlenen kararlara uygunluğunun araştırılması amacıyla gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmalar yapmak, numuneler almak ve müdahalede bulunmak,

9.21.Stratejik gürültü haritaları ve eylem planlarını hazırlar veya hazırlatır.

9.22.Yüzey Suyu İzleme Çalışmaları; yüzey sularında, kirliliğin tespiti konusunda numune alma ve izleme çalışmalarını gerçekleştirmek.

9.23.Kent içerisinde çevresel kirlilik etkileri yüksek olan, çevre ve toplum sağlığını olumsuz etkileyen kirletici sektörleri ve bunların çevresel etkilerini tespit etmek, çevre envanteri ve çevre durum raporlarını hazırlamak/hazırlatmak ve belirli periyotlarda güncellemek,

9.24.Avrupa Birliği tarafından finanse edilen çevre projeleri çalışmalarını yürütmek,

9.25.İş Programını Belediyenin Stratejik Plan ve Performans Programına ve bütçesine uygun olarak hazırlamak,

9.26.Stratejik plan, faaliyet raporu, performans bilgileri, bütçe çalışmaları konularında daire başkanlığına sunulmak üzere raporlamaları hazırlamak,

9.27.Mer – i mevzuatlarda belirlenen görev, yetki ve sorumluluklar kapsamında iş ve işlemleri yürütmek, bu amaçla Müdürlük içerisinde gerekli servisleri kurmak ve organizasyonu yapmak, ihtiyaç duyulan araç, gereç, ekipman vb. sağlamak,

9.28.Mer – i mevzuatlarda belirlenen görev ve sorumlulukların gerektirdiği; her türlü yapım, hizmet, mal alım ve danışmanlık ihaleleri ve doğrudan temin için, ilgili mevzuatta belirlenen esas ve usuller çerçevesinde iş ve işlemleri yürütmek

9.29.Mer – i mevzuatlarda belirlenen görev ve sorumlulukların gerektirdiği konularda ilgili kurum/kuruluşlar ile koordinasyon ve işbirliği yapmak, bilgilendirici eğitim faaliyetleri yapmak/yaptırmak, düzenlenen etkinlik, eğitim ve organizasyonlara katılım sağlamak, Çevre Kirliliği ile ilgili görsel yazılı ortamlarda halkın bilinçlendirme çalışmalarını gerçekleştirmek

9.30.5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 20.06.2014 tarih ve 29036 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt ve Alternatif Hammadde Tebliği ile yürürlüğe girecek yönetmeliklere istinaden verilen/verilecek yetkiler ile tabi olunan diğer mevzuat ve mevzuatın uygulamasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı, ilgili Bakanlıklar ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı genelge, talimat ve bildirileri ile prensip kararlarından konusu ile ilgili olanları uygulamak,

9.31.Denetimlerde, ÖTL’lerin yasal olmayan yollarla taşındığının, izinsiz geçici depolandığının, çevre lisansı olmadan geri kazanıldığı ve bertaraf edildiğinin tespiti halinde, durumu tespit tutanağı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirmek, ÖTL üreticisi olarak; ÖTL’ler taşıma lisanslı araçlara bedelsiz olarak teslim etmek ve ÖTL’lerin taşıma lisanslı araçlar dışında taşınmasını kontrol etmek,

9.32.İş Programını Belediyenin Stratejik Plan ve Performans Programına ve bütçesine uygun olarak hazırlar ve yürütür.

9.33.Büyükşehir Belediye sınırları dâhilinde ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde çevre kirliliği yaratan unsurları tespit eder, bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlarla denetim ve koordinasyon çalışmaları yapar, şikâyetleri değerlendirir.

9.34.Isınmadan kaynaklanan hava kirliliği ile ilgili her türlü faaliyeti izler, olumsuz etkilerini tespit eder, azaltılması veya bertaraf edilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar, bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmalar yapar, belirlenen kriter ve standartların uygulanmasını sağlar, denetim ve proje çalışmalarını yürütür, şikayetleri değerlendirir, idari yaptırım uygular. 

9.35.Yapılan denetim ve kontrollerde hava kirliliğinin önlenmesi ve mevcut kirliliğin en aza indirilmesi konusunda, mer – i mevzuat çerçevesinde ve her yıl alınan İl Mahalli Çevre Kurul Kararları doğrultusunda; baca bakım ve temizliklerinin yapılması, yakma ile ilgili kurallara uyulması, kazanların ateşçi belgesi olan görevlilerce usulüne uygun olarak yakılması, satışa sunulan katı yakıtların ‘Satış İzin Belgeleri’nin kontrollerinin yapılması ve bu kömürlerin belirlenen kararlara uygunluğunun araştırılması amacıyla gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmalar yapar, numuneler alır ve analizini yaptırır.

9.36.Büyükşehir Belediye sınırlarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen yetki devri doğrultusunda gürültü kaynaklarını programlı, programsız veya şikâyetlere istinaden gerektiğinde diğer ilgili mevzuatlar kapsamında yetkili kılınan kurum kuruluşlar ile işbirliği ve koordinasyon içinde, mer – i mevzuatta belirlenen esaslara uyulup uyulmadığını denetler, gerektiğinde gürültü kaynakları için akustik rapor veya çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu hazırlatır, bu raporları inceler ve değerlendirir, Yönetmeliğin ihlalinin tespiti halinde Gürültü Şikayet Denetim/Tutanağı düzenleyerek karar alınmak üzere meclise gönderir ve yapılan iş ve işlemlerle ilgili hususları Hukuk Müşavirliği ile Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına bilgi verir. Yapılan denetim sonuçlarını Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderir.

9.37.Stratejik gürültü haritaları ve eylem planları doğrultusunda kontrol ve denetimini sağlar

9.38.Yapıların mimari projelerinde akustik (ses) yalıtımların aranması konusunda ilgili yönetmelikler gereğince kontrol ve denetimini sağlamak,

9.39.Büyükşehir Belediye sınırlarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen yetki devri doğrultusunda “Canlı Müzik İzni” alacak işyerleri için hazırlatılan “çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu” nu inceler ve ilgili kuruma görüş bildirir.

9.40.Kent içerisinde çevresel kirlilik etkileri yüksek olan, çevre ve toplum sağlığını olumsuz etkileyen kirletici sektörleri ve bunların çevresel etkilerini tespit eder, çevre envanteri ve çevre durum raporlarını kontrol ve belirli periyotlarda denetimini sağlamak, 

9.41.Çevre kirliliğine neden olan atıklarla ilgili sorumluluk çerçevesindeki belediye, kurum ve kuruluşlara bilgi vererek mahsurların giderilmesini sağlamak,

9.42.Büyükşehir Belediye sınırlarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen yetki devri doğrultusunda; mer – i mevzuat gereğince, lokantalar, sanayi mutfakları, oteller, tatil köyleri, motel ve yemekhaneler, hazır yemek üretimi yapan firmalar ile diğer yerlerde gerekli denetimleri yapar. Kullanılmış kızartmalık yağ üreten işletmelerin, atık yağlarını kanalizasyona dökmelerini önlemek amacıyla çevre lisanslı geri kazanım tesisleri ile veya Valilikten geçici depolama izni almış toplayıcılarla yıllık sözleşme yapmalarını sağlamak ve buna ilişkin kayıtları Valiliğe bildirip, sözleşme yapmayanlara gerekli cezai işlemi uygulamak,

9.43.Tesislerden kaynaklanan endüstriyel atık sular ile konutlardan kaynaklanan evsel atık suların, nehir, dere ve gölet gibi alıcı ortamları kirletenlerin kontrol edilmesi, incelenmesi, tespiti, raporlandırılması, cezalandırılması ve tespit edilen sorunların çözümü için ilgili müdürlüklere gerekli bilgi ve belgelerin gönderilmesinin sağlanması ve yasal işlemler için gereğinin yapılmasını sağlamak,

9.44.Belediyenin çevre ile ilgili görev alanına giren mevzuatları ve teknik yenilikleri takip ederek uygulanmasını sağlamak,

9.45.Dış kaynaklı kredi temin edilen projelerde kontrol amirliği ve koordinatörlük yapar ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen çevre projelerinin uygulanmasını sağlamak,

9.46.Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde yetki alanı dâhilinde çevrenin kontrolü açısından gerekli tüm iş ve işlemlerin takibini yapmak,

9.47.Belediye sınırları içerisinde ana arter, caddeler, meydanlar, çevrenin sürekli temiz ve sağlıklı olmasına özen göstermek,

9.48.Cadde ve ana arter elle ve/veya makine ile süpürerek temizlemek,

9.49.Cadde ve ana arterlerin ihtiyaç halinde belirli aralıklarla yıkamak veya yıkatmak,

9.50.Çalışma bölgesinde çıkan evsel katı atıkların toplamak ve nakletmek

9.51.Çalışmalar için ihtiyaç duyulacak her türlü araç – gereç, makine vb. malzemelerin temini sağlamak

9.52.İzinsiz bir şekilde, uygun olmayan (direk, elektrik panosu vb.) yerlere yapıştırılan ilan, broşür, afiş, pankart vb. görüntü kirliliğine yol açan her türlü etmenleri sökmek/söktürmek

9.53.İşlerin yürütülmesinden Şube Müdürü ve müdürlük personeli sorumludur.

9.54.Şube Müdürlüğü sorumluluğu ile ilgili plan, projeler hazırlamak/hazırlatmak,

9.55.Müdürlüğün yıllık faaliyet planının, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın stratejik hedeflerine uygun olarak hazırlamak/hazırlatmak,

9.56.Daire Başkanlığınca verilen sorumluluğu ile ilgili diğer iş, işlem ve görevleri yapmak.

Hafriyat ve Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü’nün Görev Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 10

10.1.Hafriyat toprağı, inşaat/yıkıntı atıkları ile doğal afet atıklarının toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması, geri kazanılması ve bertarafı ile ilgili yönetim planı hazırlamak/hazırlatmak,

10.2.Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları geri kazanım tesisleri sahaları ile depolama sahalarını belirlemek, kurmak/kurdurtmak ve işletmek/işlettirmek,

10.3.Depolama sahası yerinin seçimi, inşaatı veya işletilmesi sırasında çevre ve insan sağlığını olumsuz etkilemeyecek şekilde gerekli tedbirleri almak/aldırmak,

10.4.Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının toplanması, taşınması ve bertaraf bedelini belirlemek,

10.5.Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları için toplama, taşıma hizmeti verecek firmaların adresleri ve telefon numaraları ile nakliye bedellerini ilan etmek,

10.6.Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması ve bertarafı faaliyetlerini denetlemek,

10.7.Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atığı taşıyan araçlara Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atığı Taşıma İzin Belgeleri düzenlemek, sahada izinsiz olarak hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atığı taşıyan araçları tespit etmek ve ilgili kanun ve mer – i mevzuatlara göre yaptırım uygulamak,

10.8.Belediye sınırları içindeki hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları geri kazanım tesisleri ile depolama sahalarına izin vermek, denetlemek ve gerektiğinde kanun ve mer – i mevzuatlara göre bu izni iptal etmek,

10.9.Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarına dair mer – i mevzuatlar kapsamında; Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıklarının yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri kontrol etmek, bu amaçla tesisler kurulmasına ve işletilmesine ilgili kanun ve mer – i mevzuatlara göre izin vermek, kurulan tesisleri ve depolama alanlarını gerektiğinde ilgili kanun ve mer – i mevzuatlara göre yaptırım uygulamak,

10.10.İzinli/izinsiz döküm yapılan alanları kontrol etmek, uygunsuzluk tespiti halinde ilgili kanun ve mer – i mevzuatlara göre yaptırım uygulamak,

10.11.Toplanan inşaat/yıkıntı atıklarını öncelikle altyapı çalışmalarında kullanmak/kullandırmak,

10.12.Belediye sınırları içinde oluşan, toplanan, geri kazanılan ve bertaraf edilen hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarına ilişkin istatistiki bilgileri valilikler aracılığı ile yılsonunda Bakanlığa bildirmek,

10.13.Doğal afet atıklarının yönetimi konusunda valilik koordinasyonunda oluşturulan Kriz Merkezi kararlarını uygulamak,

10.14.Çevre kirliliğine neden olan atıklarla ilgili sorumluluk çerçevesindeki belediye, kurum ve kuruluşlara bilgi vererek ilgili kirliliğin giderilmesini sağlamak/sağlatmak,

10.15.Görev, Yetki ve Sorumluluk alanı içine giren iş ve işlemlerden dolayı yapılan her türlü şikayet, talep ve başvuruları incelemek ve sonuçlandırmak, yapılan iş ve işlemin sonucunu ilgililere bildirmek,

10.16.Faaliyetleri sonucu hafriyat toprağı, inşaat/yıkıntı atıkları ile üretimine neden olacak özel veya resmi kişi, kurum ve kuruluşların atıklarını ilgili kanun ve mer – i mevzuatlarda belirtilen usul ve esaslara göre geçici biriktirilmesi, taşınması ve bertaraf faaliyetleri denetlemek ve gerekli iş ve işlemler yapmak,

10.17.Gerekli görüldüğü takdirde üniversitelerden, diğer kurum ve kuruluşlardan ve özel sektörden eğitim veya danışmanlık hizmetleri almak,

10.18.Atıkların kaynağında en aza indirilmesi, sınıflara ayrılması, toplanması, taşınması, geçici depolanması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi, yeniden kullanılması, arıtılması, enerjiye dönüştürülmesi ve nihai depolanması (Atık Yönetimi) sırasında; su, hava, toprak, bitki ve hayvanlar için risk yaratmayacak, gürültü, titreşim ve koku yoluyla rahatsızlığa neden olmayacak, doğal çevrenin olumsuz etkilenmesini önleyecek ve böylece çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek yöntem ve işlemlerin kullanılmasını sağlamak üzere yürürlükteki mevzuat hükümlerini uygulamak/uygulatmak,

10.19.İl mülki sınırları içinde Büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak/yaptırmak,

10.20.Sanayi, Evsel ve Tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek için gerekli tesisleri kurmak veya kurdurmak, işletmek veya işlettirmek;

10.21.Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama sahaları yapmak, işletmek/işlettirmek, il sınırları içerisinde katı atık aktarma istasyonları yapmak/yaptırmak, işletmek/işlettirmek,

10.22.Biyometanizasyon, Kompostlaştırma ve Geri Kazanım tesisi atık bertaraf tesisleri yapmak/yaptırmak, mevcutlarla birlikte işletmek/işlettirmek, depo/metan gazından elektrik enerjisi üretim santrali kurmak/kurdurmak, işletmek veya işlettirmek,

 

 

10.23.Ambalaj atıklarının düzenli depolama sahalarına kabul edilmemesi için gerekli önlemleri almak, ilçe belediyeleri tarafından yürütülen çalışmalarda koordinasyonu sağlamak ve desteklemek, ambalaj atıkları yönetimi kapsamında, sorumluluk verilen taraflarla birlikte her türlü eğitim etkinlik faaliyetleri düzenlemek

10.24.AEEE’lerin il genelinde etkin toplanması amacıyla belediyelerce yürütülen çalışmaları koordine etmek, bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerine katılmak,

10.25.Atık pil ve akümülatörlerin belediye katı atık düzenli depolama alanlarında evsel atıklarla birlikte bertarafına izin vermemek, kuruluş ve işletme giderleri pil üreticileri tarafından karşılanacak geçirimsizlik koşulları sağlanmış, nemden arı ve meteorolojik şartlardan korunmuş atık pil depolama alanlarının kurulması için katı atık düzenli depolama alanlarında ücretsiz olarak yer tahsis etmek, üreticilerin kentin muhtelif yerlerinde yapacakları atık pil ve akümülatör toplama işlemlerine yardımcı olmak ve işbirliği yapmak, okullar, halk eğitim merkezleri, mahalle muhtarlıkları, eğlence yerleri ve halka açık merkezlerde pilleri ayrı toplama ile ilgili üreticilerin sorumluluğu ve programı dahilinde gerektiğinde üretici ile işbirliği yaparak pilleri ücretsiz olarak ayrı toplamak, vatandaşı bilgilendirmek, eğitim programları düzenlemek,

10.26.Atık yağları belediye evsel katı atık depolama sahasına kabul etmemek, Atık yağların su, toprak gibi alıcı ortamlara doğrudan verilmesini ve kanalizasyona boşaltılmasını önlemek,

10.27.Lisanslı atık yağ taşıma araçlarının şehir içi hareketlerini kolaylaştırıcı düzenlemeleri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile işbirliği içinde yapmak,

10.28.Atık yağ üretimini en az düzeye indirecek şekilde gerekli tedbirleri almak, atık yağ analizlerini yapmak/yaptırmak, atık yağları kategorilerine göre ayrı ayrı geçici depolamak,

10.29.Atık yağların taşıma lisansı almış taşıyıcılar vasıtasıyla çevre lisanslı işleme ve bertaraf tesislerine gönderilmesini sağlamak,

10.30.Atık yağların tesis dışına taşınması durumunda Ulusal Atık Taşıma Formunu doldurmak, kayıt tutmak ve Atık Yağ Beyan Formunu doldurarak takip eden bir sonraki yılın şubat ayı sonuna kadar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne göndermek, atık yağların taşınmasında üretici ile işleme veya bertaraf tesisi işletmecisi arasında uyuşmazlık çıkması halinde, bu uyuşmazlık giderilemezse on beş gün içinde uyuşmazlığı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirmekle, bu süre içinde uyuşmazlığa konu olan atık yağları kendi depolarında muhafaza altına almak,

10.31.Konut ve işyerlerinden daha az atık atılmasını temin etmek, atık içerisinde zararlı madde atılmasını önlemek, katı atıkları değerlendirme ve maddesel geri kazanma çalışmalarına katılımı sağlamak üzere ilgili kişilere yönelik olarak gerekli eğitim çalışmalarını yapmak,

10.32.Geri kazanılabilen veya insan sağlığına ve çevreye zarar vermeden bertarafı mümkün olan maddelerin kullanılmasını ve geri kazanılmış maddelerden imal edilen malzeme ve ürünlerin tercih edilmesini teşvik etmek,

10.33.Kullanılmış kızartmalık yağ üretenlerin, çevre lisanslı geri kazanım tesisleriyle veya valilikten geçici depolama izni almış toplayıcılarla yıllık sözleşme yapmalarını sağlamak, buna ilişkin kayıtları ilgili valiliğe bildirmek, sözleşme yapmayanlara ilgili kanun ve mer – i mevzuatlara göre öngörülen yaptırım ve cezai müeyyideleri uygulamak,

10.34.Ömrünü Tamamlamış Lastikleri katı atık depolama tesislerine kabul etmemek, Geçici depolama alanları için uygun yer bulunamaması durumunda, geçici depolama alanları için yer göstermek, ÖTL’lerin toplanması ile ilgili olarak üreticilerin sorumluluğu ve programı dahilinde, gerektiğinde üretici ile işbirliği yaparak, ayrı toplama yapmakla, halkı bilgilendirmekle ve eğitim programları düzenlemek, Mücavir alan içinde ÖTL üreticilerinin açık alanda ÖTL biriktirmesini önlemek,

 

 

10.35.Katı atık tesislerinin faaliyetlerinin planlanmasında ve işletilmesinde; insanların ruh ve beden sağlığına, hayvan sağlığına, doğal bitki örtüsüne, yeşil alanlara ve binalara, toplumun düzeni ve emniyetine, yeraltı ve yüzeysel su alanları ile su rezerv sahalarına zarar vermeyecek ve hava, gürültü yönünden çevre kirlenmesini önleyecek uygun tedbirleri almak,

10.36.Katı Atık Bertaraf Tesisi kurulmasına ilişkin İş Temrin Plânı hazırlanmasına ilişkin 2009/14 sayılı genelge kapsamında Katı Atık Bertaraf Tesisleri İş Termin Plânı hazırlamak,

10.37.Katı Atık Karakterizasyonu ve Katı Atık Bertaraf Tesisleri Bilgi Güncellemesine ilişkin (2007/10) sayılı Genelge kapsamında, yaz ve kış mevsiminde hizmet edilen bölgeyi ve mevsimleri temsil edecek şekilde yılda iki defa katı atık karakterizasyonu analizi yapmak.

10.38.Evlerden kaynaklanan tehlikeli atıkların yönetimine ilişkin plan ve programlarını hazırlamak ve kurulacak sistemi öneri halinde mahalli çevre kuruluna sunmak, Tehlikeli atık bertaraf tesisi kurulması için belirlenen yer mücavir alan içinde ise, bu yerin imar planına işlenmesini sağlamak, Belediye ve mücavir alan sınırları içinde faaliyette bulunan ve tehlikeli atık üreten tüm tesislere inşaat ve işletme ruhsatı verilmesi aşamasında, tehlikeli atıkların bertarafının yönetmelik hükümleri doğrultusunda sağlandığının tesis sahibi tarafından belgelenmesini sağlamak,

10.39.Tıbbi atıkların geçici atık depolarından veya konteynerlerinden alınarak toplanması, taşınması, sterilizasyon işlemine tabi tutulması ve bertarafı ile ilgili detayları içeren Tıbbi Atık Yönetim Planı’nı hazırlamak, uygulamak ve halkın bilgilenmesini sağlamak,

10.40.Tıbbi atıkları geçici atık depolarından alarak bertaraf sahasına taşımak/taşıttırmak, Tıbbi atık bertaraf/sterilizasyon tesislerini kurmak/kurdurmak, işletmek/işlettirmek, Kuracakları tıbbi atık bertaraf tesisleri ile sterilizasyon tesisleri için çevre lisansı almak, Tıbbi atık taşıma araçları için taşıma lisansı almakla,

10.41.Tıbbi atıkların yönetimiyle görevli personelini periyodik olarak eğitmekle/eğitimini sağlamak, Sağlık kuruluşlarından toplanan, taşınan ve bertaraf edilen tıbbi atık miktarlarını kayıt altına almak, bu bilgileri yılsonu itibari ile valiliğe göndermek ve talep edilmesi halinde Bakanlığın incelemesine açık tutmakla,

10.42.Ürettiği atıklarla ilgili kayıt tutmak, atığını göndereceği çevre lisansı almış olan geri kazanım ya da bertaraf tesisinin istemiş olduğu uluslararası kabul görmüş standartlara uygun ambalajlama ve etiketleme yapmak,

10.43.Tehlikesiz atık üretimini en az seviyeye indirecek şekilde gerekli tedbirleri almak, tesisinden kaynaklanan tehlikesiz atıkların geri kazanımına yönelik olarak hazırladıkları üç yıllık atık yönetim planını Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sunmakla ve hazırlanan yönetim planını uygulamak,

10.44.Tehlikesiz atıklarını tesis sınırları içinde veya sanayi bölgelerinde belirlenecek alanlarda, sızdırmaz, emniyetli konteyner ve benzeri içerisinde veya geçirimsizliği sağlanmış alanlarda birbiriyle karıştırmadan ve tehlikeli atıklardan ayrı geçici olarak muhafaza etmekle, atıkların muhafaza edildiği kapların üzerinde tehlikesiz atık ibaresi ve atık koduna yer verecek şekilde istenilen şartlara uygun olarak geçici depolamak,

10.45.İlçe Belediyeleri tarafından yürütülen atık yönetimine yönelik çalışmalarda koordinasyonu sağlamak ve desteklemek, alınması ve uygulanması gereken tedbirler konusunda ilgili mevzuata uygun olarak belediyelere verilen görevleri; Büyükşehir bütünlüğü içinde yerine getirmek ve kanuni yetkileri kullanmaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

10.46.Konusuna ilişkin ilgili mevzuatlardan yararlanarak ‘’Uygulama Yönetmelikleri’’ hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,

10.47.Atık yönetimi ile ilgili kamu ve özel sektöre yönelik her türlü eğitim, toplantı, plan ve projeler yapmak, yaptırmak ve uygulamak,

10.48.Çalışma konularıyla ilgili platformlarda (sempozyum, seminer, panel, fuar vs.) katılım sağlamak ve Büyükşehir Belediyesini temsil etmek,

10.49.Daire Başkanlığınca verilen sorumluluğu ile ilgili diğer iş, işlem ve görevleri yapmak.

Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü’nün Görev Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 11

11.1.İlgili kanun ve mer – i mevzuatlara göre belediyeye verilmiş görev ve hizmetlerin gerektiği her türlü yeşil alan, parklar, çocuk bahçeleri, spor sahaları, yaya bölgeleri, ağaçlandırma sahaları, bölge parkları, korular vb. tesis etmek, yapmak/yaptırmak,

11.2.İhale işlemleri tamamlanarak sözleşmeye bağlanmış yapım, hizmet veya mal alımı işlerinin sözleşme ve eklerine, şartnamelere, fen ve sanat kurallarına uygun olarak ve iş programı gereğince yapılıp süresinde bitirilmesini sağlamak,

11.3.Yapımı tamamlanan yeşil alanların bakımını yapmak/yaptırmak,

 

 

11.4.Müdürlüğün bakımıyla yükümlü olunan tüm açık yeşil alanlarda kullanılan kentsel donatı elemanlarının (oturma grupları, oyun ve spor aletleri grupları, çöp kutusu, çeşme, su tesisatı ile havuz, spor alanları vb.) imalatını yapmak/yaptırmak, bakım ve onarımını yapmak/yaptırmak,

11.5.Müdürlük çalışmalarında kullanılmak üzere gerekli bitkisel materyal temini, üretim ve yetiştirilmesi, bakım ve budanması, depolanması dağıtımı vb. işleri planlamak, yapmak/yaptırmak, ihtiyaca göre her türlü fidan, mevsimlik çiçek, gübre, ilaç, araç – gereç, makine vb. malzeme alımını yapmak/yaptırmak,

11.6.Müdürlüğün bakımıyla yükümlü olunan tüm açık yeşil alanlarda bulunan bitkisel materyalde ortaya çıkabilecek hastalık ve zararlarına karşı koruyucu tedbirler almak/aldırmak, bunlarla mücadele etmek/ettirmek,

11.7.Müdürlüğün sorumluluğundaki yeşilalan, park, yol, cadde, bulvar, orta refüj ve meydanların makineli, işçilikli temizliğini yapmak/yaptırmak,

11.8.Peyzajdan en yüksek düzeyde ve sürekli olarak yararlanıp, peyzajın korunması, geliştirilmesi ve bakımı için çalışmak,

11.9.Müdürlük görev alanlarında yeni kaldırım ve refüj düzenlemesi çalışmalarını yapmak/yaptırmak,

11.10.Mardin Büyükşehir Belediyesine ait park ve bahçelerin aydınlatma, sulama, gübreleme, budama, çim biçimi, hastalık ve zararlılarla mücadele ve yabancı otlarla mücadele için gerekli tedbirleri almak/aldırmak,

11.11.Park, bahçe ve yeşil alanların oluşturulmasında kullanılan ve ihtiyaç duyulan fidan, çalı grubu bitkileri, mevsimlik çiçek ve çim, gübre, ilaç, araç – gereç, makine vb. malzeme alımını yapmak/yaptırmak,

11.12.Bedeli mukabilinde özel ve tüzel kişilerden gelen talepler doğrultusunda ağaç kesme, budama makine ile ağaç sökme ve dikme hizmetleri ile bitkisel toprak temin edilmesi hizmetlerini karşılamak,

11.13.Ağaç dikimi kampanyaları düzenler, yeterli yeşil alan oluşturulması için yapmak/yaptırmak,

11.14.Botanik ve hobi bahçeleri oluşturur, halkın yararlanacağı hale getirir,

 

11.15.Günlük, haftalık, aylık yeşil alan bakım programları hazırlayıp uygulamak veya uygulattırmak, bu programların uygulanmasının yerinde kontrollerini yapmak/yaptırmak, bu kontroller hakkında düzenli rapor hazırlamak, yapılan işlerin şartnameye uygun olup olmadığım yerinde denetlemek. Bu denetimler esnasında düzenli rapor hazırlamak, gerekli durumlarda ilgili kanun ve mer – i mevzuatlara göre cezai müeyyideleri uygulamak,

11.16.Belediyeye hibe vb. yollarla gelen kullanım fazlası bitkilerin muhafazası için gerekli yer ve ortamı oluşturmak,

11.17.Daire Başkanlığınca verilen sorumluluğu ile ilgili diğer iş, işlem ve görevleri yapmak.

           

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Daire Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Daire Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 12 –Daire Başkanının görevleri şunlardır:

12.1.Daire Başkanlığına bağlı birimlerin çalışmalarını Stratejik Plan ve Performans Programı çerçevesinde koordine etmek,

12.2.Harcama yetkilisi olarak her yıl iş ve işlemlerin amaçlara, malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirmek.

12.3.Birim faaliyetlerinin yürütülmesi, yönlendirilmesi ve değerlendirilmesi için, birimine tahsis edilen personel, yer, malzeme ve diğer kaynaklarla geleceğe yönelik olarak hedefler ve standartlar belirlemek,

12.4.Temel fonksiyon olarak belirlenen faaliyetlerin etkin, verimli, ekonomik ve nitelikli olarak yerine getirilebilmesini sağlamak. 

            12.5.Birimdeki personel arasında ve bunlarla görev ilişkisi bulunan diğer birimlerin personeli arasında uyumlu bir haberleşme ve işbirliği düzenini kurmak,

12.6.Birim içinde etkin bir kayıt ve dosya sistemi kurmak, yürütmek ve geliştirmek,

12.7.Birim faaliyetlerinin etkin bir şekilde uygulanıp, yürütülebilmesi için gereken düzeyde sorumluluk ve yetkiyi astlarına devretmek, sonuçlara yönelik sorumluluk ve yetkiyi elinde tutmak,

12.8.Birimdeki kadrolara ilişkin görevler, yetkiler ve sorumluluklar ile bu kadro görevlerine atanacaklarda aranan özel niteliklerde değişikliği gerektiren hususları tespit etmek, personel ödüllendirmelerinde Başkanlık Makamına öneride bulunmak.

12.9.Sürekli olarak personelin eğitim ihtiyacını tespit etmek, sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için gerekli bilgi ve donanımla donatılmalarını sağlamak,

12.10.Daire Başkanlığına gelen evrakları ilgili birim yetkilisine havale etmek ve gereğinin yapılmasını sağlamak,

12.11.Günlük işlerin takibinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak,

12.12.Birimle ilgili mevzuatı, yenilikleri, teknik gelişmeleri takip etmek ve uygulanmasını sağlamak.

 

 •  

MADDE 13 - Daire Başkanının yetkileri şunlardır:

13.1.Şube Müdürlüklerinin hizmetlerinin zamanında, verimli ve düzenli bir şekilde, hazırlanan iş süreçlerine uygun olarak yürütülmesini kontrol etmek,

13.2.Başkanlığına ilişkin görevlerin, ilgili Yasalar ve Yönetmelikler gereğince yürütülmesi için karar vermek, tedbir almak, uygulamak,

13.3.Daire Başkanlığında görev yapan personele mazeret izni vermek, yıllık izin kullanımlarını onaylamak takdirname, ödül, yer değiştirme gibi personel işlemleri için Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak,

13.4.İhtiyaç halinde Disiplin Amiri olarak, “Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre, 657 sayılı Kanunda yazılı disiplin cezalarından yetkisi dâhilinde bulunanları vermek,

13.5.Daire Başkanlığının hizmetleri kapsamında yer alan faaliyetler ile ilgili, başkanlık personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek

13.6.Başkanlık görevleri kapsamında yer alan hizmetler ile ilgili yönetmelik ve yönerge hazırlamak ve Büyükşehir Belediye Meclisine öneride bulunmak,

13.7.Daire Başkanı, Belediyenin görev ve amaçlarının en etkin bir biçimde gerçekleştirilmesine olanak sağlayacak önerilerde bulunmaya ve bir raporla Genel Sekreter kanalı ile Büyükşehir Belediye Başkanına bildirmeye yetkilidir.    

 •  

MADDE 14 – Daire Başkanının sorumlulukları şunlardır:

14.1.İlgili Kanunlar ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde, kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinden, yetkilerinin zamanında kullanılmamasından Genel Sekreter Yardımcısına karşı sorumludur.

14.2.Daire Başkanlığında yürütülen faaliyetlerin, Yönetmelik, Prosedür, Talimat ve Rehberlerin uygulanmasından sonuç ve faaliyet raporlarını hazırlamak ve duyurmaktan Büyükşehir Belediye Başkanı karşı sorumludur.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Şube Müdürlerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 •  

MADDE 15 -Şube Müdürlerinin görevleri şunlardır:

15.1.Birim yöneticilerinin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirmek,

15.2.İlgili mevzuat, Cumhurbaşkanlığı, ilgili Bakanlıklar ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Genelge, Bildiri, Prensip kararları ve Talimatlar çerçevesinde yöneticilik görevlerini yerine getirmek,

15.3.Müdürlüğün çalışma ve usullerini kalite yönetim sistemi ve mevzuat uygulamalarına bağlı kalarak gözden geçirmek, birimin görevlerinin etkin olarak yürütülmesi için yetkisi kapsamında tedbir almak, Müdürlük faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip etmek,

15.4.Müdürlüğün işlevleri ile ilgili, gerekli inceleme ve araştırmaları yaparak, Üst Makamın istediği raporları hazırlamak,

15.5.Üst Makamlar tarafından düzenlenecek toplantılara iştirak etmek, istenilen bilgileri vermek, talimatlar almak,

15.6.Müdürlüğün çalışma esaslarını planlayıp ve programlayarak, çalışmaların bu programlar uyarınca yürütülmesini sağlamak ve sonucunu Daire Başkanına bildirmek,

15.7.Üst Makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri de yerine getirmek,

15.8.Müdürlükte en uygun personel dağılımını gerçekleştirmek, iş akışının aksamadan sürdürülmesini temin etmek,

15.9.Müdürlüğünde çalışan memurlara üst makamların görüş, istek ve talimatlarını aktarmak,

15.10.Yürütülen işlerin hatasız ve zamanında bitirilmesi için çalışmak, gerekirse bu konuda ilgili personeli uyarmak,

15.11.Birim faaliyetlerine ilişkin tutulan kayıtların birimde muhafaza edilmesini sağlamak,

15.12.Faaliyetlerine ilişkin bilgi ve kaynakların kullanım noktasında bulundurulması için gerekli olan düzenlemeleri yapmak,

15.13.Birim tarafından sunulan hizmetler ile ilgili faaliyet raporları hazırlamak ve üst makama sunmak,

15.14.Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personelin çalışma saatlerine riayetini sağlamak.

 •  

MADDE 16 -Şube Müdürlerinin yetkileri şunlardır:

16.1.Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Büyükşehir Belediye Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar vermek, tedbirler almak ve uygulatmak,

16.2.Görev alanına giren konularda, uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaparak, alınması gereken kanuni ve idari tedbirler konusunda Daire Başkanlığına tekliflerde bulunmak,

 

16.3.Bağlı bulunulan üst makamlara sunulmak üzere hazırlanan yazıları kendisine verilen yetki sınırları içinde incelemek, parafe veya imza etmek,

Biriminde görevli personelin disipline aykırı davranışları hakkında, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarının verilmesi ile ilgili disiplin amirine başvuru yapma yetkisini kullanmak,

16.4.Personelin talebi ve mazeretine binaen izin vermek, yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etmek ve Daire Başkanına bilgi vermek,

16.5.Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, Müdürlüğe tayin şartlarına haiz olan Müdürlerden birini veya bir personeli müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirlemek ve Makamının Onayına sunmak,

16.6.Müdürlük ile ilgili tüm görev, yetki ve belgelerin ilgililere dağıtımını, maiyetindeki personel arasındaki iş bölümü ve koordinasyonu sağlamak,

16.7.Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşmek,

16.8.Müdürlük personelinin görev ve sorumluluklarını belirlemek ve iş bölümü yapmak,

 •  

MADDE 17 – Şube Müdürlerinin sorumlulukları şunlardır:

17.1.Belediye mevzuatı ve göreviyle ilgili sair mevzuat ve bu yönetmelik ile kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmemesinden; yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmamasından, bağlı bulunduğu Daire Başkanına, Başkanlık Makamına karşı sorumludur.

17.2.Müdürlükte yürütülen faaliyetlerin, Yönetmelik, Prosedür, Talimat ve Rehberlerin uygulanmasından, sonuç ve faaliyet raporlarını hazırlamak ve duyurmaktan Daire Başkanına karşı sorumludur.

ALTINCI BÖLÜM

Şef, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin

Görev ve Sorumlulukları

Şeflerin görevleri

MADDE 18 -Şeflerin görevleri şunlardır:

18.1.Birim Personeli tarafından hazırlanan yazı ve dosyaları içerik ve biçim yönünden inceleyerek gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlamak,

18.2.Evraklarda bulunan numara, tarih, gideceği yer, imza, ekler ve benzeri nitelikteki bilgileri Resmi Yazışma Kurallarına göre denetleyerek, gerekli önlemleri almak,

18.3.Tamamlanmış olan evrak ve dosyaları ilgililere dağıtarak kontrollerini yaptırmak ve sevk memurlarına verilmesini sağlamak,

18.4.İşlemi bitmemiş evrakı, ilgili memuru ile birlikte izleyerek sonuçlandırmak,

18.5.Gelen ve giden evrakın çoğaltma, dağıtım, dosyalama, sevk ve arşivleme hizmetlerini izlemek ve yapılmasını sağlamak,

18.6.Personeli hizmete ilişkin işlemler konusunda aydınlatmak,

18.7.Gizliliği olan evrak, dosya ve diğer bilgiler için mevzuata uygun önlemleri almak,

18.8.Personelin devam ve çalışmalarını izlemek, işlerin zamanında sonuçlandırılmasını sağlamak,

18.9.Birimini ilgilendiren konularda amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,

18.10.Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanan prosedür, talimat ve rehberleri uygulamak ve ilişkili dokümanların birim personeli tarafından kullanılmasını sağlamak,

18.11.Birim faaliyetlerine ilişkin tutulan kayıtların birimde muhafaza edilmesini sağlamak.

Şeflerin sorumlulukları

MADDE 19 -Şeflerin sorumlulukları şunlardır:

19.1.Birimde görevli personelin, hizmetlerin gerçekleşmesinde sağlıklı, süratli ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlayıcı bilgi ve belgeye sahip olmak,

19.2.Üstün verdiği emirleri hukuki zemin içinde, en kısa zamanda ve sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak,

19.3.Birim faaliyetlerinin yürütülmesi, yönlendirilmesi ve değerlendirilmesi için birime tahsis edilen personel, yer, malzeme ve diğer kaynaklarla geleceğe yönelik hedefler ve standartlar belirlemek ve üstüne iletmek,

Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri

MADDE 20- Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri şunlardır:

20.1.Görevli olduğu şubede iş bölümü esaslarına göre yetkililerce verilen işleri incelemek ve gerekli işlemleri yapmak,

20.2.Kendisine verilen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak, işgücü, zaman ve malzeme tasarrufu sağlayacak şekilde yerine getirmek,

20.3.Yazışmaları belli aralıklarla izleyerek işlerin zamanında, mevzuata ve amirlerin talimatına uygun olarak sonuçlanmasını sağlamak,

20.4.Kendisine verilen görevlerle ilgili konularda amirlerine danışarak alacağı talimata göre işlemleri yerine getirmek,

20.5.Birimin kırtasiye ve diğer gereksinmelerini saptayarak ilgililere bildirmek ve alacağı talimata göre gerekli işlemleri yapmak,

20.6.Demirbaş eşyanın iyi bir biçimde kullanılmasını ve korunmasını sağlamak,

20.7.Evrakın imzalanmasından ilgili birime teslim edilmesine kadar takip etmek,

20.8.Göreviyle ilgili evrak, eşya araç ve gereçleri korumak ve saklamak,

20.9.İş hacmi yoğun olan şubelere amirin saptayacağı esaslara göre yardımcı olmak,

20.10.Amirlerince verilecek diğer işleri ve görevleri yapmak.

Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin sorumlulukları

MADDE 21- Müdürlüğün iş ve işlemlerinin usulüne uygun olarak tam ve zamanında yapılmamasından, kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmemesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmamasından, kendisine tebliğ edilen görevlerin yerine getirilmemesinden Şube Müdürüne karşı sorumludur.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Çalışma şekli ve işleyiş

MADDE 25- Çalışma şekli ve işleyiş;

25.1. Daire Başkanlığının faaliyet ve çalışmalarını değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı başkanlığında müdürlerin ve şeflerin katılımı ile ayda bir defadan az olmamak üzere, tüm personelin katılımı ile iki ayda bir defadan az olmamak üzere düzenli toplantılar yapılır. Bu toplantılarda, Çevre Koruma ve Konrol Daire Başkanlığı faaliyetleri ve gerçekleştirilen işlemler, sorunlar, görüş ve öneriler değerlendirilerek bilgi paylaşımı, işbirliği ve uyum sağlanır.

Müdürlüklerde tutulacak defter ve dosyalar

MADDE 26- Müdürlüklerde tutulacak defter ve dosyalar;

26.1. Gelen Giden Evrak Defteri

26.2. Personel mesai imza takip çizelgesi.

Kayıtların kontrolü ve arşivleme

MADDE 27- Bağlı bulunulan Mevzuat ve Kalite Yönetim sistemi kapsamında; Daire Başkanlığı ve bağlı müdürlüklerde tutulan evraklar ve dosyalar düzenli bir şekilde kanunlarda öngörüldüğü şekilde ve Kayıtların Kontrolü Prosedürüne göre arşivlenir ve muhafaza edilir.

Önleyici faaliyetler

MADDE 28- Daire Başkanlığı ve bağlı müdürlükler ile ilgili bu yönetmelikte tanımlanmış görevlerin gereğinin yapılması sırasında ortaya çıkması muhtemel uygunsuzluk ve hataların önlenmesine yönelik alınacak tedbirler ile ilgili işlemler, Önleyici Faaliyet Prosedürüne göre yapılır.

 

 

 

Düzeltici faaliyetler

MADDE 29- Daire Başkanlığı ve Bağlı müdürlüklerde yürütülen faaliyetler ile ilgili tespit edilen uygunsuzluk ve hataların giderilmesine yönelik gerçekleştirilecek işlemler, Düzeltici Faaliyetler Prosedürüne göre yapılır.

Evrak kayıt sistemi ve yazışmalar

Madde 30 – Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına gelen ve giden her evrak bekletilmeksizin kayda alınarak gelen ve giden evrak defterinde izlenir. Yazışmalar sınıflandırılarak standart dosya planına göre dosyalanır ve arşiv sistemine göre korunur.

 

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Kaldırılan hükümler

Madde 31 - Bu Yönetmeliğin yayımı ile 10.10.2016 tarih ve 201 sayılı Meclis Kararı ile Onaylanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kalkar.

          

 

 Yürürlük

MADDE 32- Bu yönetmelik Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin kabulü ve ilan tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

            Yürütme

MADDE 33- Bu yönetmelik hükümlerini, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.