Destek Hiz Dar Baş Kuruluş ve Çalışma Ynt


GENEL GEREKÇE

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esasları belirleyen yasal düzenleme, 22 Nisan 2006 tarih ve 76147 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili yasa gereği belediyemiz, kendi teşkilatlanmasını 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ‘’Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’’ çerçevesinde ve norm kadro esaslarına göre yeni organizasyon yapılandırmasını 15.04.2014 tarih10 sayılı meclis kararı ile tamamlamış bulunmaktadır. Bu düzenleme ile belediyemiz yeniden yapılandırılırken, yeni teşkilatlanmaya ilişkin görev ve yetkilendirme ile sorumluluk kapsamlarının belirlenmesi amacı ile yönetmeliğe gereksinim duyulmuştur.
     

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
MADDE 1-
Bu Yönetmeliğin amacı; Mardin Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ve bağlı birimlerinin görev ve yetki alanları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2-
Bu Yönetmelik, 03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 10.07.2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3-
Bu Yönetmelikte geçen;
3.1. Harcama birimi: Mardin Büyükşehir Belediyesi idaresi bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birimi,
3.2. İdare: Mardin Büyükşehir Belediyesini, 
3.3. Kanun: 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat.
3.4. Daire Başkanı: Destek Hizmetleri Daire Başkanı
3.5. Müdür: İdari İşler, Makine İkmal Bakım ve Onarım,Satın Alma, Taşınır Destek ve Stok, Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüklerinin yöneticisini, 
3.6. Üst yönetici: Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanını ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Organizasyon Yapısı, Görev, Yetki ve Sorumluluklar
Organizasyon Yapısı
MADDE 4-
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı; İdari İşler, Makine İkmal Bakım ve Onarım,Satın Alma, Taşınır Destek ve Stok, Koruma ve Güvenlik Şube müdürlüklerinden ve İdari İşler, Santral, Temizlik, Satın alma, İhale, Taşınır Destek, Stok ve Ambar, Koruma, Güvenlik şefliklerinden oluşmaktadır. Müdürlük ve şeflik bazlı temel fonksiyonlar aşağıda tanımlanmıştır.
4.1. İdari İşler Şube Müdürlüğü.
4.1.1. Kurum bünyesindeki tüm birimlerin haberleşme ağını kurma, geliştirme ve bakım gibi teknik faaliyetler,
4.1.2. Her türlü tamirat işleri, temizlik, bahçe ve kalorifer, kıyafet dikimi,fotokopi. baskı-cilt ve periyodik yayın alınması gibi hizmetler,
4.1.3. Araç ve İş makinelerinin düzenli işleyişini sağlama.
4.2. Makine İkmal Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü;
4.2.1. İdareye ait araçların bakım ve onarımlarının yapılması
4.2.2. İdareye ait araçların yakıt ikmallerinin gerçekleştirilmesi 
4.2.3. İdareye ait araçların faaliyetlerini koordine etmek;
4.3. Satın Alma Şube Müdürlüğü.
4.3.1. Kurumun birimleri tarafından belirlenen alım, satım, hizmet, ve taşıma işleri ile ilgili mal ve hizmet alımlarını ihale mevzuatının ilgili hükümlerine uygun olarak yurt içinden ve yurt dışından temin edilmesi faaliyetlerini yürütmek.
4.4. Taşınır Destek ve Stok Şube Müdürlüğü.
4.4.1. Kurumdaki mevcut birimler tarafından yürütülen taşınır işlemlerinde yardımcı olmak.
4.4.2. Demirbaş kayıtlarına yönelik yapılacak olan yılsonu işlemlerinin koordinasyonunu sağlamak.
4.5. Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü.
4.5.1. Büyükşehir Belediyesi tüm hizmet binaları, tesisleri ve Başkanı her türlü dış tehditlere karşı korumak ve güvenliklerini sağlamak.
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının Görev, Yetki ve Sorumlulukları 
MADDE 5-
Aşağıda belirtilen görevler, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan birimler tarafından yürütülür:
5.1. Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki tüm birimlere ait haberleşme hizmetlerinin sunulması faaliyetlerini koordine etmek,
5.2. Kurum bünyesindeki her türlü tamirat, bahçe ve kalorifer, kıyafet dikimi, fotokopi ve baskı-cilt gibi hizmetlerin düzenli bir şekilde yerine getirilmesi ve sürdürülmesini koordine etmek,
5.3. Kurum içi temizlik hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak,
5.4. Kuruma ait araçların bakım ve onarımının yapılması faaliyetlerini koordine etmek,
5.5. Kuruma ait araçların yakıt ikmallerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerini koordine etmek;
5.6. Araç ve İş Makinelerinim giriş ve çıkışların düzenli bir şekilde gerçekleşmesi için gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak,
5.7. İdarenin tüm santral hizmetlerinin sunulması ve telefon, telsiz, santrallerin altyapısının kurulması, geliştirilmesi ve bakımı gibi teknik faaliyetleri koordine etmek,
5.8. İdarenin bağlı birimleri tarafından belirlenen alım, hizmet ve taşıma işleri ile ilgili mal ve hizmet alımlarını ilgili İhale Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine uygun olarak yurt içinden veya yurt dışından temin edilmesi faaliyetlerini koordine etmek,
5.9. İdare binasındaki harcama birimlerince, taşınırlara ilişkin işlem ve kayıtların usulüne uygun olarak yapılması için ilgili harcama yetkilileriyle gerekli koordinasyonu sağlamak.
5.10. Ana hizmet binası ile başkanın koruma ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaları koordine etmek.
5.11. Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel Emirler ve diğer mevzuata uygun olarak verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.


İdari İşler Şube Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları 
MADDE 6-
Aşağıda belirtilen görevler, İdari İşler Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan birimler tarafından yürütülür:
6.1. Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki tüm birimlere ait her türlü tamirat, kıyafet dikimi, fotokopi, baskı-ciltve Periyodik yayın alım hizmetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, 
6.2. Kurum içindeki her türlü temizlik hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,
6.3. Birimlerden gelen talepler doğrultusunda taşıma ve tamir işlerinin yapılmasını sağlamak.
6.4. Kuruma ait bahçe işlerinin ve kış aylarında kaloriferle ilgili işlerin düzenli olarak yürütülmesini sağlamak,
6.5. Kurum faturalarının zamanında yatırılmasını sağlamak,
6.6. İdarenin makine, araç, iş makinesi ve jeneratörlerinin verimli ve düzenli olarak çalışmasını sağlamak, 
6.7. Araç giriş çıkışlarının düzenli şekilde gerçekleşmesini sağlamak,
6.8. İdarenin gereksinmesi olan tüm santral hizmetlerinin sunulmasını sağlamak, 
6.9. İdarenin telefon, telsiz, santrallerin altyapısının kurulması, geliştirilmesi ve bakımı gibi teknik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,
6.10. Amirlerince kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuata uygun olarak verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.


İdari İşler Şefliğinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 
MADDE 7-
Aşağıda belirtilen görevler, İdari İşler Şefliği tarafından yürütülür:
7.1. Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki tüm birimlere ait her türlü tamirat, kıyafet dikimi,fotokopive baskı-cilt hizmetlerini düzenli bir şekilde yürütmek,
7.2. Birimlerden gelen talepler doğrultusunda tamir işlerini yürütmek,
7.3. İdareye ait bahçe işlerini ve kış aylarında kaloriferle ilgili işleri düzenli olarak yürütmek,
7.4. İdarenin ödeme yükümlülüğü olan faturalarının zamanında yatırılması faaliyetlerini yürütmek,
7.5. Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel Emirler ve diğer mevzuata uygun olarak verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.

Temizlik Şefliğinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 8-
Aşağıda belirtilen görevler, Temizlik Şefliği tarafından yürütülür:
8.1. İdare ana binasının salonu ve birimlerin temizlik işlerini yürütmek,
8.2. Birim odalarındaki masaların, pencerelerin ve yerlerin temizlik işlerini yürütmek, 
8.3. İdare içinde taşınacak malzemelerin taşınma işlerini yürütmek,
8.4. İdare binasında günlük oluşan çöplerin poşetlenip dökülmesi faaliyetlerini yürütmek,
8.5. İdare binasındaki tuvalet ve lavaboların temizlik işlerini yürütmek,
8.6. Binanın içi ve ön tarafı olmak üzere her türlü yıkama işlerini yürütmek,
8.7. Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel Emirler ve diğer mevzuata uygun olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.


Santral Şefliğinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 9-
Aşağıda belirtilen görevler, Santral Şefliği tarafından yürütülür:
9.1. Kurum içi telefon hatlarının kurulum faaliyetlerini yürütmek,
9.2. Döşenmiş olan hatların periyodik olarak bakım ve onarım faaliyetlerini yürütmek,
9.3. Telefon makinelerinin arızalarının giderilmesi faaliyetlerini yürütmek,
9.4. Birimlerin telefon kablolarının paralel olarak döşenmesi faaliyetlerini yürütmek,
9.5. Santral ana cihazının (merkezi sistemin) haftalık bakım faaliyetlerini yürütmek,
9.6. Ekiplerin telsiz görüşmelerini takip ve koordine etmek,
9.7. Telsiz merkezi olarak anonsların yapılmasını ve gelen anonslara cevap verilmesi ve yönlendirilmesini sağlamak,
9.8. El ve araç telsiz cihazlarının bakım ve onarım faaliyetlerini yürütmek,
9.9. Ekiplerden gelen telsiz vb. elektronik malzeme taleplerini değerlendirmek ve Daire Başkanlığına talebe sunmak, 
9.10. İlk kademe belediyeler ve diğer kurumlar ile telsiz koordinasyonunu sağlamak,
9.11. Trafik ekipleri ile koordineli çalışılmasını sağlamak,
9.12. Haftalık faaliyet raporunu hazırlamak,
9.13. Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel Emirler ve diğer mevzuata uygun olarak verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.


Makine İkmal Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğünün Görevleri
MADDE10-
Aşağıda belirtilen görevler, Makine İkmal Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan birimler tarafından yürütülür.
10.1. İdareye bağlı tüm makine, araç, iş makinesi ve jeneratörleri günün şartlarının gerektirdiği tarzda verimli ve düzenli olarak çalışmasını sağlamak.
10.2. İdareye bağlı tüm makine, araç, iş makinesi ve jeneratörleri kullanan kişilerin uygunluğunu denetlemek ve bunun için gerekli tedbirlerin alınması amacıyla diğer Şube Müdürlükleri ile diyaloga geçmek.
10.3. İdareye bağlı birimlere alınan ve kiralanan araçların uygunluğunu kontrol etmek.
10.4. İdareye bağlı tüm makine, araç, iş makinesi ve jeneratörlerine bakım ve onarımını yaptırmak ve gerekli olan yedek parça, akaryakıt ve yağları temin ederek günlük, aylık ve yıllık satın alımları planlamak.
10.5. İdareye bağlı makine, araç, iş makinesi ve jeneratörler için alınan bütün malzemelerin teknik kontrolünü yaparak şartnamenin uygunluğunu kontrol etmek.
10.6. Kendisine bağlı tüm personelin, yapılan işlerin gerektirdiği bilgi, beceri ve meslek şuuru ile donatılması için gerekli meslek eğitimi planlamaları yaparak, bunların kendisine bağlı şeflikler vasıtasıyla yürütülmesini sağlamak
10.7. Makine, araç, iş makinesi ve jeneratörlerin teknolojilerinin güncel durumlarına göre gerekli hallerde müdürlük bünyesinde yürütülen hizmetlerde kullanılacak yeni teknolojiler konusunda yurt içinde ve yurt dışında kapsamlı inceleme, araştırma ve değerlendirmeler yaparak üst makamlara konuyla ilgili öneriler ve raporlar sunmak.
10.8. İdareye bağlı tüm makine, araç, iş makinesi (İtfaiye, ulaşım ve temizlik araçları hariç) günlük, haftalık ve aylık programlar şeklinde ilgili daire başkanlıkları ve şube müdürlükleriyle koordinasyon içinde iş programı hazırlamak ve sevkiyatını sağlamak.
10.9. Müdürlüğe gelen ve giden bütün evrakın usulüne uygun bir tarzda kaydedilip zamanında cevaplandırılmasını ve bu konuda tüm gizlilik kurallarına riayet edilmesini sağlamak.
10.10. Müdürlüğüne bağlı tüm personelin terfi, atama, yıllık izin, tezkiye notları vb. özlük işleriyle ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak, bu konuda ilgili dairelerle yazışmaları yürütmek ve üst makamlara öneriler sunmak.
10.11. Müdürlük bünyesinde sunulan hizmetlerin durumuna göre, müdürlüğe bağlı tüm personelin akşam, hafta sonu, bayram ve resmi tatil vb. gibi dönemlerde hizmetlerin devamını sağlayacak tarzda görevlendirilmesini sağlamak. 
10.12. Müdürlük çalışmalarıyla ilgili yıllık iş planları ve faaliyet raporları hazırlayıp üst makamlara sunmak.
10.13. Üst makamlar tarafından yönetmelikler dâhilinde verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
10.14. Amirlerince kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuata uygun olarak verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.


İşletme Şefliğinin Görevleri
MADDE11-
Aşağıda belirtilen görevler, Hareket Şefliği tarafından yürütülür.
11.1. Diğer şubelerden gelen araç taleplerini ve Makine İkmal Şube Müdürlüğünün araçlarla ilgili talimatlarını bir program dâhilinde yerine getirmek ve sevkiyatını yapmak.
11.2. Araçların bakım tarihlerini tutmak ve bunu atölye mühendisi ile organizeli bir şekilde yaptırmak.
11.3. Araçların çalışma puantajını tutmak.
11.4. Makine İkmal Şube Müdürlüğünün talimatıyla sevkiyatı yapılacak araç ve iş makinelerinin görev kâğıtlarını tanzim etmek ve evrak akışını zamanında ve usulüne uygun yapmak.
11.5. Makine İkmal Şube Müdürlüğünün talimatıyla sevkiyatı yapılacak araç ve iş makinelerine gerekli donanıma sahip şoför ve operatörü görevlendirmek
11.6. Üst makamlar tarafından konuyla ilgili olarak verilen diğer görevleri yerine getirmek.
11.7. Amirlerince kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuata uygun olarak verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.

Atölye Şefliğinin Görevleri
MADDE 12-
Aşağıda belirtilen görevler, Makine Bakım Onarım Şefliği tarafından yürütülür. 
12.1. İdareye bağlı tüm araç, gereç, iş makinesi ve ekipmanların, aylık programlar dahilinde bakımını yapmak ve bu işler için ustaları görevlendirmek.
12.2. İdareye bağlı tüm araç, gereç, iş makinesi ve ekipmanların onarımını yapmak ve bu iş için ustaları görevlendirmek. Atölyede yapılamayacak işleri Makine İkmal Şube Müdürüne bildirmek ve idarenin teklif veya ihale sonucu dışarıda yaptırdığı onarımları takip ve kontrol etmek.
12.3. Çalışan ekipmanlar dışında kalan yedek ekipmanların düzenli şekilde kontrolünü yapmak ve bunların çalışmaya hazır vaziyette bulunmasını sağlamak.
12.4. Arızalı araç, gereç, iş makinesi ve ekipmanın arızasının zamanında giderilmesi için gerekli tedbirleri almak. 
12.5. Tüm personelin iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda mevzuata uygun şartlarda çalışmasını sağlamak. Uygun olmayan ortamları Makine İkmal Şube Müdürüne bildirmek.
12.6. Bakım onarım personelinin mazeret izni, sendika izni, senelik izin v.b gibi özlük işlerini yürütmek, işlerin aksamaması için gerekli izin planlarını hazırlayıp Makine İkmal Şube Müdürüne bildirmek.
12.7. Gerekli malzemelerin talebinde bulunmak, alınması için takiplerini yapmak.
12.8. Çalışan personelin hafta sonu ve akşam mesailerini iş durumuna göre hazırlamak ve onaya sunmak.
12.9. Şefliğin faaliyetleri hakkında Şube Müdürüne bilgi vermek.
12.10. Üst makamlar tarafından konuyla ilgili olarak verilen diğer görevleri yerine getirmek.


İkmal Şefliğinin Görevleri
MADDE 13-
Aşağıda belirtilen görevler, Akaryakıt Şefliği tarafından yürütülür. 
13.1. Mesai saatleri içinde (hafta sonu ve resmi tatiller dahil) akaryakıt istasyonunu devamlı hazır halde bulundurmak.
13.2. Akaryakıt giriş-çıkış belgelerini ve araçlara verilen yakıtı devamlı kontrol ederek, kartları düzgün tutmak
13.3. Gerekli kontrolleri yaparak, akaryakıt ambarında en az bir haftalık akaryakıt kalacak şekilde, akaryakıt talebini şube müdürüne bildirmek.
13.4. Akaryakıt ambarını devamlı güvenlik önlemlerini almak (yangın tüpü vb.), tertipli düzenli ve temiz bulundurmak.
13.5. Yetkisiz personele akaryakıt istasyonunun anahtarını kesinlikle teslim etmemek ve görevi olmayan personelin ambara girmesine izin vermemek.
13.6. Akaryakıt, madeni yağ ve stokluk yedek parça ile ilgili aylık ve yıllık raporları hazırlayarak şube müdürüne sunmak.
13.7. Akaryakıt, madeni yağ, antifriz vb. malzemelerin aylık ve yıllık raporları hazırlamak.
13.8. Üst makamlar tarafından konuyla ilgili olarak verilen diğer görevleri yerine getirmek.


Satın Alma Şube Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 14-
Aşağıda belirtilen görevler, Satın Alma Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan birimler tarafından yürütülür:
14.1. Kurumun mal ve hizmet ihtiyacını temin etmek için, yurt içindeki ve gerekiyorsa yurt dışındaki firmalardan fiyat araştırmasının yapılmasını sağlamak,
14.2. Firmalardan alınacak tekliflerin satın alma komisyonuna sunularak değerlendirilmesini sağlamak,
14.3. Komisyonda kabul gören teklifte söz konusu olan mal ya da hizmetin, teklif sahibi firmadan alınmasını sağlamak,
14.4. Alınan mal ve hizmetlerin ödemeleri için ilgili evrakları Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına gönderilmesini sağlamak,
14.5. Alınan malzemelerin Ambar Şefliğine teslim edilmesini sağlamak, 
14.6. Malzeme alımlarında gerekiyorsa esnafla doğrudan görüşmelerde bulunmak,
14.7. İdareye ait elden çıkarılması gereken malzemenin ve araç-gereçlerin ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun şekilde satılmasını sağlamak, 
14.8. İlgili kanun ve yönetmeliklere göre mal, hizmet ve danışmanlık hizmetlerinin satın alma işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
14.9. Kendisine teslim edilen ve servislerinde mevcut demirbaş eşyanın korunmasını ve bakımlarının yapılmasını sağlamak, 
14.10. Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel Emirler ve diğer mevzuata uygun olarak verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.


Satın Alma Şefliğinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 15-
Aşağıda belirtilen görevler, Satın Alma Şefliği tarafından yürütülür:
15.1. İdarenin mal ve hizmet ihtiyacını temin etmek için, yurt içindeki ve gerekiyorsa yurt dışındaki firmalardan fiyat araştırması faaliyetlerini yürütmek,
15.2. Firmalardan alınacak tekliflerin satın alma komisyonuna sunularak değerlendirilmesi faaliyetlerini yürütmek,
15.3. Komisyonda kabul gören teklifte söz konusu olan mal ya da hizmetin, teklif sahibi firmadan alınması faaliyetlerini yürütmek,
15.4. Alınan mal ve hizmetlerin ödemeleri için ilgili evrakların Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına gönderilmesi faaliyetlerini yürütmek,
15.5. Alınan malzemelerin Ambar Şefliğine teslim edilmesi faaliyetlerini yürütmek,
15.6. Malzeme alımlarında gerekiyorsa satıcıyla yüz yüze görüşmelerde bulunmak,
15.7. İdareye ait elden çıkarılması gereken malzemenin ve araç-gereçlerin ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun şekilde satılması faaliyetlerini yürütmek,
15.8. İlgili kanun ve yönetmeliklere göre mal, hizmet ve danışmanlık hizmetlerinin satın alma işlemlerini yürütmek,
15.9. Kendisine teslim edilen ve servislerinde mevcut demirbaş eşyanın korunması ve bakımlarının yapılması faaliyetlerini yürütmek,
15.10. Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel Emirler ve diğer mevzuata uygun olarak verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.


İhale Şefliğinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 16-
Aşağıda belirtilen görevler, İhale Şefliği tarafından yürütülür:
16.1. İdarenin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmet alımları ihalelerinin dosyalarını hazırlama faaliyetlerini yürütmek,
16.2. İhale mevzuatı uyarınca alınacak olan mal ve/veya hizmetlerin ihale ilanını yapma faaliyetlerini yürütmek,
16.3. Firmalardan alınacak mal ve hizmetlerin tekliflerinin alınması faaliyetlerini yürütmek,
16.4. Alınan mal ve hizmet tekliflerinin değerlendirilmesi amacıyla İhale Komisyonuna sunulması faaliyetlerini yürütmek,
16.5. İhale için gerekli teklifleri hazırlama faaliyetlerini yürütmek,
16.6. İdareye ait elden çıkarılması gerekli malzemenin ve araç-gereçlerin satılması amacıyla ihaleye çıkarılması faaliyetlerini yürütmek,
16.7. Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel Emirler ve diğer mevzuata uygun olarak verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.


Taşınır Destek ve StokŞube Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 17-
Aşağıda belirtilen görevler, Taşınır Destek ve Stok Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan birimler tarafından yürütülür:
17.1. Harcama Birimlerince satın alınan malzemelerin ilgili taşınır mal yönetmeliğine uygun giriş-çıkış işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
17.2. İdarece alınan Demirbaş malzemelerinin yönetmeliğe uygun olarak düzenlenmesi, korunması ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak.
17.3. Destek Hizmetleri Daire başkanlığınca yürütülen taşınır ile ilgili faaliyetleri koordine etmek.
17.4. Kırtasiye malzemelerinin güvenli stok seviyelerinin belirlenmesini ve bu seviye altına inildiğinde malzeme talebinin yapılmasını sağlamak.
17.5. Stok amaçlı alınan malzemeler ile hurdaya ayrılmış olan demirbaş malzemelerin merkez ambarda bulundurulması, dağıtımı ve korunmasını sağlamak.
17.6. Ana ambar ile diğer küçük ambarların saklama koşulları, temizlik vb. durumlarını denetlemek.
17.7. Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel Emirler ve diğer mevzuata uygun olarak verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.


Taşınır Destek Şefliğinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 18-
Aşağıda belirtilen görevler, Taşınır Destek Şefliği tarafından yürütülür:
18.1. Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, Harcama birimleri bünyesindeki Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileriyle koordineli çalışma içinde olmak.
18.2. Taşınır mallar ile ilgili yılsonu yapılan işlemleri planlamak, sevk ve idaresini yapmak.
18.3. Taşınır mallar konusunda idarenin konsolide görevlisiyle Taşınır İşlem Fişleri ile ilgili yaşanan sıkıntıların çözümünde ilgili harcama birimlerine yardımcı olmak.
18.4. Sistemli bir çalışma akışı sağlanması amacıyla eğitim, doküman vb. konularda harcama birimlerine destek sağlamak.
18.5. Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel Emirler ve diğer mevzuata uygun olarak verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.


Stok ve Ambar Şefliğinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 19-
Aşağıda belirtilen görevler, Stok ve Ambar Şefliği tarafından yürütülür:
19.1. İdare birimlerince stok amaçlı ve toplu alınan malzemelerin merkez ambar aracılığı ile ilgili birimlere dağıtımı ve korunmasının sağlanması.
19.2. Hurdaya ayrılmış veya arızalı olan demirbaş malzemelerinin muhafazası.
19.3. Etkinlik ve organizasyon amaçlı kullanılan malzemelerin depolanması.
19.4. İdarenin yıllık kırtasiye malzemelerinin korunması ve kırtasiye ambarı aracılığıyla talepte bulunan birimlere dağıtımının yapılması.
19.5. Yıllık kırtasiye malzemesi ihtiyacının tespit edilmesi, buna yönelik alımları gerçekleştirme çalışmalarını gerçekleştirmek.


Koruma ve GüvenlikŞube Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE20-
Aşağıda belirtilen görevler, Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan birimler tarafından yürütülür:
20.1. Büyükşehir Belediyesine ait tüm hizmet binalarını ve tesislerinin sabotaj, yangın, hırsızlık, yağma, yıkma, zorla işten alıkoyma gibi tehdit ve tehlikelere karşı korunmasını ve güvenliklerini sağlamak, 
20.2. Başkanlığın talebi doğrultusunda koruma görevi yapmak ve yapılmasını sağlamak,
20.3. Personeli için vardiya çizelgesi oluşturmak ve vardiya sırasında personelini denetlemek, 
20.4. Personelin vardiya sırasında yapabileceği uygunsuz davranışlar, nöbet yerine gelmeme vb. durumlarda ilgili hakkında tutanak tutarak Disiplin Kurulu’na bildirmek,
20.5. Sivil Savunma Teşkilatına görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak/olunmasını sağlamak,
20.6. Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel Emirler ve diğer mevzuata uygun olarak verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.


Koruma Şefliğinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 21-
Aşağıda belirtilen görevler, Koruma Şefliği tarafından yürütülür:
21.1. Başkanlığın talebi doğrultusunda koruma görevi yapmak ve yapılmasını sağlamak,
21.2. Personeli için vardiya çizelgesi oluşturmak ve vardiya sırasında personelini denetlemek, 
21.3. Personelin vardiya sırasında yapabileceği uygunsuz davranışlar, nöbet yerine gelmeme vb. durumlarda tutanak tutarak Disiplin Kurulu’na bildirmek,
21.4. Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel Emirler ve diğer mevzuata uygun olarak verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.


Güvenlik Şefliğinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE22
-Aşağıda belirtilen görevler, Güvenlik Şefliği tarafından yürütülür:
22.1. Büyükşehir Belediyesine ait tüm hizmet binalarını ve tesislerin sabotaj, yangın, hırsızlık, yağma, yıkma, zorla işten alıkoyma gibi tehdit ve tehlikelere karşı korunması ve güvenliklerinin sağlanması faaliyetlerini yürütmek,
22.2. Büyükşehir Belediyesine ait tüm hizmet binalarının ve tesislerin giriş ve çıkışlarını 7 gün 24 saat esasına uygun olarak kontrol edilmesi faaliyetlerini yürütmek,
22.3. Büyükşehir Belediyesine ait tüm hizmet binalarının ve tesislerin güvenliği için kurulan kameraların takibi faaliyetlerini yürütmek,
22.4. Personeli için vardiya çizelgesi oluşturmak ve vardiya sırasında personelini denetlemek, 
22.5. Personelin vardiya sırasında yapabileceği uygunsuz davranışlar, nöbet yerine gelmeme vb. durumlarda tutanak tutarak Disiplin Kurulu’na bildirmek,
22.6. Sivil Savunma Teşkilatına görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak/olunmasını sağlamak,
22.7. Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel Emirler ve diğer mevzuata uygun olarak verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının İş ve İşlemleri
Kurumun İdari İşler kapsamındaki çalışmalarının yürütülmesi

MADDE 23
23.1. İdarenin genel anlamda haberleşme ağının sağlıklı işleyebilmesi için gerekli altyapının ve teknik desteğin sağlanması, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Bu amaçla kurum içi telefon hatlarının kurulum faaliyetleri ile ekiplerin telsiz görüşmeleri takip ve koordine edilir, telefon hatları, telefon makineleri ve el/araç telsizlerinin periyodik şekilde bakım ve onarımları zamanında ve eksiksiz yapılır.
23.2. Kurum içi her türlü temizlik hizmetleri zamanında ve hijyen koşullarına uygun bir şekilde yerine getirilir.
23.3. İdare binasının korunması ve güvenliği özen ve dikkatle sağlanır.


İş makinesi temini, bakım, onarım ve koordinasyonu
MADDE 24 

24.1. Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı tüm makine, araç, iş makinesi ve jeneratörlerin günlük, haftalık ve aylık programlar şeklinde ilgili daire başkanlıkları ve şube müdürlükleriyle koordinasyon içinde iş programını hazırlamak görevini yürütür
24.2. İdareye bağlı tüm daire başkanlıklarının ihtiyaç duyduğu araç, iş makinesi ve gereci, makine parkı ve bütçe olanaklarıyla sağlamaya çalışır.
24.3. Makine, araç, iş makineleri ve jeneratörlerin bakım ve onarımını yaptırır ve gerekli yedek parça, akaryakıt ile madeni yağları yeterli miktarda stoklarda bulundurur.
24.4. Araç, iş makinesi ve tezgâhları kullanan personel için gerekli bilgi ve eğitim programlarını planlar ve düzenler.


Satına Alma ve İhale işlemleri
MADDE 25

25.1. İdareye bağlı birimlerimizin mal ve hizmet istemleri Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından karşılanır. 
25.2. Satın Alma Şube Müdürlüğü tarafından, birimlerimiz tarafından belirlenen alım, satım, hizmet, yapım, kira ve taşıma işleri ihale mevzuatının ilgili hükümlerine uygun olarak temin edilmesi faaliyetleri yürütülmektedir.


Malzeme giriş, çıkış, depolama ve kırtasiye dağıtımı
MADDE 26

İdareye alınan malzemelerin giriş, çıkış ve gerektiğinde toplu alımlarda stoklama işlemleri, Demirbaş malzeme kayıtlarının tutulması, korunmasına yönelik tedbirler ayrıca İdarenin yıllık Kırtasiye ihtiyacını saptama, bununla ilgili diğer birimlerden veri toplama buna yönelik yıllık alım gerçekleştirme ve dağıtımı Taşınır Destek ve Stok Şube Müdürlüğünce yapılmaktadır.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler
Destek HizmetleriDaire Başkanlığının Yöneticileri

MADDE 24 
24.1. Destek Hizmetleri Daire Başkanı, Müdürler ve Şefler, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının yöneticileri olup, birimlerin görevlerinin yerinde ve zamanında yerine getirilmesinden amirlerine ve üst yöneticiye karşı sorumludur. 
24.2. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının yöneticileri, görev ve yetkilerinden bazılarını sınırlarını açıkça belirtmek, yazılı olmak ve Kanuna aykırı olmamak şartıyla ve üst yöneticinin onayıyla alt birim yöneticilerine devredebilir. Yetki devri, uygun araçlarla ilgililere duyurulur.


Çalışmalarda işbirliği ve uyum
MADDE 25 

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının faaliyet ve çalışmalarını değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla, Destek Hizmetleri Daire Başkanı başkanlığında müdürlerin ve şeflerin katılımı ile ayda bir defadan az olmamak üzere, tüm personelin katılımı ile iki ayda bir defadan az olmamak üzere düzenli toplantılar yapılır. Bu toplantılarda, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı faaliyetleri ve gerçekleştirilen işlemler, sorunlar, görüş ve öneriler değerlendirilerek bilgi paylaşımı, işbirliği ve uyum sağlanır.


Destek Hizmetleri Daire Başkanlığında kullanılacak defter, kayıt ve belgeler
MADDE 26

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığında kullanılacak defter, kayıt ve belgeler, aynı bilgileri içerecek şekilde elektronik ortamda da düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek defter, kayıt ve belgeler, gerektiğinde çıktıları alınarak sayfa numarası verilmek ve yetkililerince imzalanmak suretiyle konularına göre açılacak dosyalarda muhafaza edilir.


Evrak kayıt sistemi ve yazışmalar
MADDE 27

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına gelen ve giden her evrak bekletilmeksizin kayda alınarak gelen ve giden evrak defterinde izlenir. Yazışmalar sınıflandırılarak standart dosya planına göre dosyalanır ve arşiv sistemine göre korunur.

Yürürlük
MADDE 28 

Bu Yönetmelik Mardin Büyükşehir Belediye Meclisince onayı ve yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 29 

Bu Yönetmelik hükümlerini Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.