Fen İşleri Daire Başk Yetki Çalışma Ynt


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

MARDİN

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

HAKKINDA YÖNETMELİK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

 

Amaç ve Kapsam

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ve bağlı birimlerinin görev ve yetki alanları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

 

 

Dayanak

Madde 2 - Bu Yönetmelik, 03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 10.07.2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

 

 

Tanımlar

Madde 3 - Bu yönetmelikte geçen;

a)   Harcama birimi: Mardin Büyükşehir Belediyesi idaresi bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birimi,

b)   İdare: Mardin Büyükşehir Belediyesini,

c)   Kanun: 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 2886 Devlet İhale Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmesi Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 237 sayılı Taşıt Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili mevzuat.

ç)   Müdür: Etüt-Proje, Yol Bakım Onarım ve Yapım, Yapı İşleri ve Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüklerinin yöneticisini,

d)   Üst yönetici: Mardin Büyükşehir Belediye Başkanını ifade eder.

 

e) Bulvar: Şehrin ana kaslarını oluşturan, taşıtların ve yayaların gelip geçmesine ayrılmış, birkaç trafik şeridinden ve yaya kaldırımından oluşan, her iki tarafı ağaçlandırılmış ve yeşillendirilmiş geniş cadde.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Organizasyon Yapısı, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

Organizasyon Yapısı

Madde 4- Fen İşleri Daire Başkanlığı Etüt-Proje, Yol Bakım Onarım ve Yapım, Yapı İşleri ve Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüklerinden ve Yol Yapım, Asfalt ve B.Parke Yol Bakım Onarım, Konkasör ve Asfalt Plent Şefliklerinden oluşmaktadır. Müdürlük ve şeflik bazlı temel fonksiyonlar aşağıda tanımlanmıştır.

 

Etüt-Proje Şube Müdürlüğü;

  1. Planlanan projelerin etütlerinin yapılması
  2. Projelerin ihale işlemlerinin gerçekleştirilmesi

 

Yol Bakım Onarım ve Yapım Şube Müdürlüğü;

  1. İmar planında belirlenen yeni açılacak yolların yapımının gerçekleştirilmesi
  2. Mevcut yolların bakım ve onarımın yapılması
  3. Kış aylarında kar temizleme ve tuzlama çalışmalarının yerine getirilmesini sağlamak.

 

Yapı İşleri Şube Müdürlüğü;

  1. İhalesi yapılan işlerin uygulamaya geçirilmesi ve kontrollük hizmetlerinin yapılması

 

Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü;

  1. Altyapı alanında faaliyet gösteren kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak,
  2. Büyükşehir Belediyesinin görev alanına dahil edilen yeni yerleşim alanlarının altyapı ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve giderilmesi faaliyetlerini koordine etmek,

 

 

Fen İşleri Daire Başkanlığının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 5 - Aşağıda belirtilen görevler, Fen İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan birimler tarafından yürütülür:

 

a)   Büyükşehir Belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yollar ile yolcu ve yük terminali, kapalı ve açık otopark, sosyal donatı, bölge parkı, sağlık merkezi, hastane vb. ihtiyaç duyulan tesislerin etüt, plan ve projelerinin hazırlanması ve kontrol edilmesi faaliyetlerini koordine etmek,

b)   Etüt, plan ve projeleri hazırlanan yapıların inşa edilerek kullanıma hazır hale getirilmesi faaliyetlerini koordine etmek;

c)   AYKOME’nin (Altyapı Koordinasyon Merkezi) sekreterya hizmetlerini yürüterek, altyapı alanında faaliyet gösteren kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak,

d) Kültür ve sosyal varlıklar ile kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların bakım ve onarımının yapılması faaliyetlerini koordine etmek,

e) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaların yıkılmasını koordine etmek,

f)    Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel Emirler ve diğer mevzuata uygun olarak verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.

 

 

Etüt-Proje Şube Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 6 - Aşağıda belirtilen görevler, Etüt-Proje Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan birimler tarafından yürütülür.

 

a)   Kurumca hazırlanmasına karar verilen inşaat projeleri için gerekli etütlerin yapılmasını sağlamak,

b)   Kurumca hazırlanmasına karar verilen projeler için, betonarme, mimari, mekanik ve elektrik tesisat projelerinin hazırlanmasını sağlamak ve gerekli kontrolleri yapmak,

c)   Tescilli yapıların korunması, yeni yapıların izlenmesi gibi oluşturulan komisyonlara katılmak,

d)   İhale ile yürütülen projelerde, proje dosyalarının ihale aşamasına hazır hale gelmesini sağlamak, projenin ihale aşamasında gerektiğinde ihale komisyonunda görev almak,

e)   İhale edilen projelerin, proje şartnamesine uygunluğunun kontrol edilmesini sağlamak,

f)    Projelerin tamamlanma safhalarına göre hak ediş hazırlanmasını sağlamak,

g)   Tamamlanan projelerin geçici ve kabul komisyonunda yer almak,

h)   Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel Emirler ve diğer mevzuata uygun olarak verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.

Yapım Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 7 - Aşağıda belirtilen görevler, Yapı İşleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülür.

 

a)   Hazırlanan projelerin yaklaşık maliyetinin hesaplanmasını sağlamak,

            b)   Yaklaşık Maliyeti hazırlanmış işin ihale işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,

c)   İhale işlemleri yapılmış işlerin denetim ve kabul işlemlerini yürütmek,

d)   Kültür ve sosyal varlıklar ile kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların bakım   

                  ve onarımının yapılmasını sağlamak,

e)   Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel Emirler ve diğer mevzuata uygun olarak verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.

 

 

Yol Yapım Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğünün Görevleri

Madde 8 - Aşağıda belirtilen görevler, Yol Bakım, Onarım ve Yapım Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan birimler tarafından yürütülür.

 

a)   Yol ve asfalt çalışmalarında kullanılacak temel-alttemel ve mıcırın konkasör şantiyesinde üretilmesini ve çalışma yerine naklini sağlamak.

b)   Asfalt yapılacak alanları öncelik durumlarına göre planlamak. Asfalt için gerekli malzemelerin temin edilmesini sağlamak.

c)   Asfalt çalışmalarını yolun eğim, yol seviyesi gibi ölçütlere göre yerinde denetlemek.

ç) Asfalt kalitesinin artırılması ve deformasyon şartlarının azaltılması için gerekli araştırmaları yapmak.

d)   Yeni açılacak yolların açılması, gerekli dolgu malzemesi ile doldurulması gibi çalışmaların yerine getirilmesini sağlamak.

e)   Kış aylarında kar temizleme ve tuzlama çalışmalarının yerine getirilmesini sağlamak.

f)    Müdürlüğüne gelen ve giden bütün evrakın usulüne uygun bir tarzda kaydedilip zamanında cevaplandırılmasını ve bu konuda gerekli tüm gizlilik kurallarına riayet edilmesini sağlamak.

g)   Müdürlüğüne bağlı tüm personelin tayin, terfi, atama, yıllık izin, tezkiye notları, tecziye vb. gibi özlük işleriyle ilgili gerekli düzenlemeleri yaparak, bu konuda ilgili dairelerle yazışmaları yürütmek ve üst makamlara öneriler sunmak.

ğ)   Müdürlük bünyesinde sunulan hizmetlerin durumuna bağlı olarak, müdürlüğe bağlı tüm personelin akşam, hafta sonu, bayram ve resmi tatil vb. gibi dönemlerde hizmetlerin devamını sağlayacak tarzda görevlendirilmesini sağlamak.

h)   Personelinin iş emniyeti kurallarına ve kaza önleme talimatlarındaki esaslara titizlikle uymalarını sağlamak.

ı)    Amirlerince kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuata uygun olarak verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.

 

 

Konkasör ve Asfalt Plent Şefliğinin Görevleri

Madde 9 - Aşağıda belirtilen görevler, Konkasör ve Asfalt Plent Şefliği tarafından

Yürütülür.

 

a)   Konkasörün gerekli kapasite ve koşullarda çalışmasını sağlamak.

b)   Kalker taşının elde edilebilmesi için gerekli patlayıcı madde hesabı ve diğer malzeme hesabını Vagondiril operatörü ile birlikte yapmak.

c)   Vagondiril operatörü ile birlikte açılan deliklere patlayıcı maddeleri yerleştirmek ve ateşleme sistemini hazırlamak.

ç)   Patlatmanın bir gün öncesinde ilçe kaymakamlığına kullanılacak patlayıcı madde miktarı, patlatma tarih ve saati ile ilgili yazılı bilgi vermek.

d)   Patlatma öncesinde İlçe Jandarma ile gerekli emniyet önlemlerini almak. Ateşlemeyi jandarma gözetiminde yaptırmak.

e)   İlçe jandarma ile sarf tutanağını tutmak.

f)    Kalker üretiminde kullanılan konkasör, vagondiril ve kompresör vb. makinelerin periyodik bakımlarının yapılmasını sağlamak. 

g)   Patlayıcı maddeleri temin etmek.

ğ)   İdarenin istediği asfaltı plentte üretmek.

 h)  Asfalt üretimi için gerekli malzemelerin teminini sağlamak.

 ı)   Üretilen asfaltın kullanılacağı iş mahalline özelliği bozulmadan naklini sağlamak

 i)   İş emniyeti kurallarına ve kaza önleme talimatlarındaki esaslara titizlikle uymak.

 j)   Meydana gelecek iş kazalarına vakit geçirilmeden ilk müdahalenin yapılmasını sağlamak ve durumu en kısa zamanda amirine bildirmek.

k)   Doğal afet ve olağan dışı hava koşullarında belediyenin acil durum koordinasyonunda verilen görevlerin yerine getirilmesi.

l)    Amirlerince kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuata uygun olarak verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.

 

                                          

Asfalt ve Beton Parke Yol Bakım Onarım Şefliğinin Görevleri

Madde 10- Aşağıda belirtilen görevler, Asfalt ve Beton Parke Yol Bakım Onarım Şefliği   tarafından yürütülür.

 

a)   Yama yapılması gereken yerleri öncelik durumlarına göre amiri ile birlikte planlamak.

b)   Parke yol veya Asfalt öncesi asfalt veya parke yapılacak alanda gerekli emniyet önlemleri ile asfalt veya parke için hazır hale getirilmesini sağlamak.

c)   Yaz aylarında sıcak asfalt, kış aylarında ise soğuk asfalt (rotmiks) kullanarak yama yapılmasını sağlamak.

ç)   Asfalt yaması yapıldıktan sonra yeterli düzeyde sıkıştırılmasını sağlamak.

d)   Kış aylarında kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını yerine getirmek.

e)   Yol yapım çalışmalarında düzenleme çalışmaları ile yola dolgu malzemesinin serilerek yol yapım çalışmalarının yapılmasını sağlamak.

f)    Parke yollar için gerekli parke taşı üretimini yapmak ve stoklarda bulundurmak,

g)   Kaldırım, bulvar v.s. gibi yerlerdeki onarımların yapılmasını sağlamak,

h)   İş emniyeti kurallarına ve kaza önleme talimatlarındaki esaslara titizlikle uymak.

ı)    Meydana gelecek iş kazalarına vakit geçirilmeden ilk müdahalenin yapılmasını sağlamak ve durumu en kısa zamanda amirine bildirmek.

i)    Amirlerince kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuata uygun olarak verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.

j)    Doğal afet ve olağan dışı hava koşullarında belediyenin acil durum koordinasyonunda verilen görevleri yerine getirmek.

 

 

Yol Yapım Şefliğinin Görevleri

Madde 11 - Aşağıda belirtilen görevler, Yol Yapım Şefliği tarafından yürütülür.

 

a)   Yapılması planlanan her türlü yollara ait proje, ihale işlemleri, denetim ve kabul işlemlerini yürütmek.

b)   Ana arterlere ait kaldırım ve orta refüjlerde bordür taşı döşenmesini sağlamak.         

c)   Yıpranan kaldırımların karo, bazalt ve kilitli taşlarının yenilenmesini sağlamak.

ç)   Duvar yapım, bakım ve onarım işlerini yerine getirilmesini sağlamak.

d)   Trafik işaretleri ve levhaları montajının yapılmasını sağlamak.

e)   İş emniyeti kurallarına ve kaza önleme talimatlarındaki esaslara titizlikle uymak.

f)    Meydana gelecek iş kazalarına vakit geçirilmeden ilk müdahalenin yapılmasını sağlamak ve durumu en kısa zamanda amirine bildirmek.

g)   Amirlerince kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuata uygun olarak verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.

ğ)   Doğal afet ve olağan dışı hava koşullarında belediyenin acil durum koordinasyonunda verilen görevleri yerine getirmek.

 

 

yapılan işler cezai bakımdan 8. madde hükümlerine tabidir.

 

              Uygunsuz Zemin Kesimi

              MADDE 10 – (1) Çalışmalarda, ruhsatta aksi hüküm olmadığı sürece asfalt ve beton tretuvar zeminlerde zemin kesme makinesi kullanılacaktır. Zemin kesme makinesi kullanılmadığı veya eksik kullanıldığı durumlarda, sorunlu yanal yüzey toplam metresi ile kazı genişliğinin minimum 1 m. olacak şekilde çarpımı sonucu bulunan miktar kadar cezalı zemin tahrip bedeli tahsil edilir.

 

 

 

 Yürürlük      

           MADDE 18 -  (1) Bu Yönetmelik, ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 19 – 30 karar no ve 10.06.2014 tarihli meclis kararı ile onaylanan Fen İşleri Dairesi Başkanlığının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

            Yürütme             

            MADDE 20 – (1) Bu yönetmelik hükümlerini Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.