Gönüllü İtfaiyecilik Yönergesi


T.C.

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI

GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK YÖNERGESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

 

Amaç ve Kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; İtfaiyecilik mesleğini kamuoyuna tanıtılması, yangın ve kurtarma konularında eğitilmiş gönüllüler oluşturmak, yangın ve afetlerle mücadelede halkımızın katkılarını sağlamak ve Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nda Gönüllü İtfaiyecilik yapmak isteyen kişi veya kişilerin yerine getirmesi gereken yükümlülükleri düzenlemektir.

(2) Bu Yönerge; Mardin il hudutları dahilinde Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı görev yapacak olan gönüllü itfaiyecilerin belirlenmesine, yetkilendirilmesine, eğitimlerine, görevlerine, haklarına, sorumluluklarına, kıyafetlerine, araç- gereçlerine, çalışmasına, denetimine ve gönüllülüğün sona ermesine dair usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönerge; 13/05/2005 tarihli ve 5393 sayılı “Belediye Kanunu” nun

 1. maddesi, 21/10/2006 tarihli ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Belediye İtfaiye Yönetmeliği” nin 45. maddesi, 09/10/2005 tarihli ve 25961 sayılı İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliğinin 13. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (a) Bu Yönergede ifade edilen;

 1. Gönüllü İtfaiyeci: İtfaiyecilik mesleğinin gerektirdiği özveri ve sorumluluğa gönüllülük esası ile bağlanmış, görevini din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin zamanında ve eksiksiz yerine getiren topluluğun gönüllü üyelerine  “Gönüllü İtfaiyeci” denir.

İKİNCİ BÖLÜM

 

 

Gönüllü İtfaiyeci Olabilmek İçin Aranan Şartlar

MADDE 4- Gönüllü itfaiyeci olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır:

 1. T.C. vatandaşı olmak,

  1. En az 18 yaşını bitirmiş ve 60 yaşını aşmamış olmak,

  2. İlköğretim okulu mezunu olmak,

 

              (4) İtfaiye teşkilatının çalışma şartlarına sahip olduklarını; doktor raporu ile belgelemek

                

                 (5)  Cumhuriyet savcılığından iyi hal kağıdı almak,

 

                   (6) Gönüllü itfaiyeciler için teorik ve uygulamalı “Temel İtfaiyecilik Eğitimi” ni          başarıyla tamamlamış ve sertifikasını almış olmak, 

                    (7) Mardin il hudutları dahilinde ikamet etmek ve/veya çalışmak.

Gönüllü İtfaiyecilerin Eğitim, Denetim, Çalışma Düzeni ve Yetkilendirilmesi MADDE 5

 1. Gönüllü itfaiyeci olmak isteyenler Ek-1’deki başvuru formunu doldurarak Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na şahsen başvururlar.

 2. Gönüllü itfaiyeciler, Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın hazırlayacağı ve uygulayacağı programa istinaden 2 hafta süre ile teorik ve pratik olmak üzere en az 40 saat eğitim alırlar, eğitim programında teorik olarak verilen  eğitim başlıkları şunlardır;

a)Moral ve motivasyon eğitimi, b)İtfaiyecilik mevzuatı,

c)Yanma ve yangın, yangının yapısı, gelişimi, d)Yangın yerindeki tehlikeler,

e)Araç ve malzeme bilgisi, f)Söndürme maddeleri ve teknikleri, g)Arama ve kurtarma bilgisi, h)Yangın önleme bilgisi,

ı)İtfaiye araç ve malzeme bilgisi

i)Ekip Çalışması ve müdahale tatbikatları, j)Etkili iletişim

 1. Gönüllü İtfaiyeci adaylarının, eğitim süresince devamlılığı zorunludur. Eğitim gören kursiyerlere, çoktan seçmeli yazılı sınav yapılır. Sınav sonucunda 60 ve üzeri not alanlar Gönüllü İtfaiyeci olmaya hak kazanır. Eğitim sonucu başarılı olan kursiyerlere, 40 saat staj dönemi sonunda Gönüllü İtfaiyeci Kimlik Kartı verilir.

 2. En az 2 yıl profesyonel itfaiyeci olarak çalıştığını belgeleyenler ve uzmanlık alanı doğrultusunda destek vermek isteyenler, ayrıca eğitim ve sınava tabi tutulmaksızın Gönüllü İtfaiyeciliğe kabul edilebilir.

 3. Kamu kurum ve kuruluşları, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler, vakıflar, meslek odaları ve diğer yerel yönetim birimleriyle yapılacak protokol çerçevesinde Gönüllü İtfaiyecilik kapsamında ortak çalışma ve işbirliği yapılabilir.

 4. Eğitim başarı ile tamamlayanların kendi istekleri doğrultusunda gerek duyulması durumunda tespit edilecek bir çalışma programı uygulanır.

 5. Gönüllü itfaiyeciliğe kabul edilenlere sicil numarası verilerek ve İtfaiye Daire Başkanlığının bağlı bulunduğu Genel Sekreter Yardımcısı veya Genel Sekreter tarafından Belediye Başkanı adına onaylanmış Gönüllü İtfaiyeci kimlik kartları verilmek suretiyle İtfaiye

 

Daire Başkanlığının gönüllü görevlisi olarak yetkilendirilirler. Kimlik kartı örneği Ek- 2’dedir.

 1. Başvuruları kabul edilen kişilerin Gönüllü İtfaiyecilik Bilgi Kartı doldurulur. EK-3 Gönüllü İtfaiyecilerin Görevleri

MADDE 6-  İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın koordinesinde;

 1. Bölgelerindeki itfaiye olay ihbarı üzerine en kısa sürede İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde toplanarak kişisel koruyucu donanım, araç ve ekipmanları ile ekip halinde olay yerine hemen intikal etmek.

 2. Yangınlara müdahale etmeye ve söndürmeye  yardımcı  olmak,

 3. Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma vb. Durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmede, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını ve  ilk yardım hizmetlerini yürütmede itfaiye ekiplerine yardımcı olmak,

  1. Su baskınlarına müdahale etmede ve zararsız hale getirmede yardımcı olmak,

 4. Sorumluluk alanlarındaki halkı söndürme, kurtarma ve ilkyardım gerektiren acil durumlara ve afetlere karşı alınacak önlemler konusunda bilgilendirmek,

 5. Görev yaptığı bölgedeki yetkili profesyonel İtfaiye amirinin; halkın ve gönüllü itfaiyecinin can ve mal güvenliğini korumaya yönelik olarak vereceği kararlara uymak,

  1. Devlet malını koruma ve uzun süreli kullanabilme anlayışı ile görev yapmak.

 6. Gönüllü itfaiye istasyonlarındaki alet, edevat ve araçların bakım ve temizliklerini sağlamak,

  1. İtfaiye Daire Başkanlığının düzenleyeceği diğer eğitim ve tatbikatlara katılmak,

  2. Yurt içi ve dışındaki yangın ve afetlere müdahale etmeye yardımcı olmak,

Gönüllü İtfaiyecilerin Hakları ve Kazançları

MADDE 7- Gönüllü İtfaiyecinin yükümlülükleri ve sağlanan imkanlar;

 1. Gönüllü itfaiyecilerin ferdi kaza sigorta poliçeleri Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından ödenir.

 2. İtfaiye görevler haricinde ve ferdi kaza sigorta kapsamına girmeyen herhangi bir kazada tüm maddi ve manevi sorumluluk kişinin kendisine aittir. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı bu konuda hiçbir şekilde yükümlülük altına sokulamaz.

 3. Gönüllü itfaiyecilerin iş kıyafetleri, kişisel koruyucu teçhizatları, yangın söndürme alet ve malzemeleri İtfaiye Daire Başkanlığınca temin edilir.

 4. Gönüllü itfaiye personelinin eğitim, tatbikat, kurtarma ve yangınlara katıldıkları sürece yeme, içme ve barınma giderleri İtfaiye Daire Başkanlığınca karşılanır.

 5. Üstün başarı ve yararlılık gösteren gönüllü itfaiyecilere ve gönüllü itfaiye istasyonlarına İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından teşekkür ve berat belgeleri verilir.

 6. Gönüllülere, onaylanmış resmi gönüllü itfaiyeci kimlik kartı verilir.

 7. Gönüllülerin, çalışma süreleri içinde çalışma yerlerine gidiş-gelişleri Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından sağlanabilir veya ücret ödenebilir.

 

 1. Gönüllü İtfaiyecilerin; Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile beraber yurt içi ve dışındaki afetlere katılmaları halinde; ulaşım, yemek ve barınma masrafları Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanır.

 2. Gönüllü İtfaiyeciler çalışmalarının karşılığında Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’ndan yukarıda belirtilen maddelerle sağlanan imkanların haricinde hak talebinde bulunamazlar.

Gönüllü İtfaiyecilik Görevinin Sona Erdirilmesi

MADDE 8- (a) Gönüllü itfaiyecilik görevi aşağıdaki hallerde sona erdirilir:

 1. Kendi istekleriyle yazılı olarak müracaat etmeleri halinde,

  1. Göreve çağrıldığında resmi bir gerekçe olmadan mazeretsiz olarak dörtten fazla göreve gelmemeleri ve görevleri aksatmaları halinde,

 2. Mardin Büyükşehir           Belediyesinin     kurumsal     kimliğiyle     bağdaşmayan davranışlarda bulunmaları halinde,

  1. Kamu düzenini rahatsız edici davranışlarda bulunmaları halinde,

  2. Adli sicil bakımından devlet memurunda aranan şartları kaybetmeleri halinde,

 3. Sağlık durumunun, İtfaiye teşkilatının çalışma şartlarına engel teşkil ettiği hekim raporu ile tespit edilmesi halinde,

  1. Verilen görevleri yönergeye uygun olarak yerine getirmemeleri halinde,

 1. Yönergede belirtilen usul ve esaslara aykırı durum ve davranış halinde İtfaiye Daire Başkanlığının teklifi üzerine bağlı bulunduğu Genel Sekreter Yardımcısı veya uygun görüşü  ile gönüllü itfaiyecilik görevi sona erer ve verilmiş olan kimlik kartları ile kendisine kullanmak üzere teslim edilen varlıklar geri alınır.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler Yönergede Yer Almayan Hususlar

MADDE 9- İşbu Yönergede yer almayan hususlarda, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE  10-  Bu  yönerge,   Mardin Büyükşehir  Belediye  Başkanınca onaylandığı

 Tarihten  itibaren  yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11- Bu Yönerge hükümleri, Büyükşehir Belediye Başkanı ve  İtfaiye Daire Başkanı tarafından yürütülür.

EKLER:

 1. Gönüllü İtfaiyeci Başvuru Formu

 2. Gönüllü İtfaiyeci Kimlik Kartı

 3. Gönüllü İtfaiyecilik Bilgi Kartı

 

T.C.

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İtfaiye Daire Başkanlığı

MARDİN

 

 

Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının görev alanına giren çalışmalarda Gönüllü İtfaiyeci olarak görev almak istiyorum. “Gönüllü İtfaiyecilik” Yönergenizi okudum ve anladım. Tüm şartlarınızı kabul ediyorum.

Gereğini arz ederim.       /      /  20…

İMZA

 

ADI, SOYADI

 

T.C. KİMLİK NO

 

DOĞUM YERİ – TARİHİ

 

GÖREV BÖLGESİ

 

İRTİBAT ADRESİ

 

ELBİSE BEDEN NO

 

ÇİZME NO

 

ÖĞRENİM DURUMU

 

MESLEĞİ

 

KAN GRUBU

 

TEL NO EV

 

TEL NO İŞ

 

TEL NO GSM

 

E-MAİL ADRESİ

 

ULAŞILABİLECEK BİR YAKINININ

ADI SOYADI

 

TEL NO

 

ADRESİ

 

 

 

 

 

ÖRNEKTİR

Genişlik: 8,5 cm.

Yükseklik: 5,5 cm.

 

 

 

 

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖNÜLLÜ İTFAİYECİ

KİMLİK KARTI

 

 

SİCİL NO

:

 

 

 

 

 

 

FOTOĞRAF

ADI SOYADI

:

T.C KİMLİK NO

:

ÇALIŞMA ALANI

: ………………………………

AMİR BİRİM

: ………………………………. Grup Amirliği

GÖREVİ

: Gönüllü İtfaiyeci / Şoför / Amir

KAN GRUBU

:

 

 

 

 

ÖNYÜZ

 

 

 

 

KARTI VEREN MAKAM

ONAY

 

 

BU KART BAŞKALARI TARAFINDAN KULLANILAMAZ. BU KART BAŞKA AMAÇ İÇİN KULLANILAMAZ. SOĞUK DAMGASI OLMAYAN KARTLAR GEÇERSİZDİR.

BU KARTI BULDUĞUNUZDA LÜTFEN 0 482 213 24 02 NO’LU TELEFONA BİLGİ VERİNİZ.

ARKA YÜZ

 

EK–3

 

 

 

 

Resim

ADI VE SOYADI

 

BABA ADI

 

MEDENİ HALİ /CİNSİYETİ

 

DOĞUM YERİ VE TARİHİ

 

EV ADRESİ

 

GEÇİRDİĞİ HASTALIKLAR

 

İŞ ADRESİ

 

KAN GRUBU

 

MESLEĞİ

 

ÖĞRENİM DURUMU

 

TELEFONU EV-İŞ

 

TELEFONU GSM

 

E-MAİL ADRESİ

 

YABANCI DİL BİLGİSİ

 

ACİL DURUMDA ULAŞILABİLECEK TEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞİ

 

GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK BİLGİ KARTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İMZA