Hukuk Müşv Kuruluş Görev ve Çalışma Ynt


 

T.C

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç
MADDE 1-   
Bu Yönetmeliğin amacı; Mardin Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliği’nin, teşkilat yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

 

Kapsam           
MADDE 2-   
Bu yönetmelik Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Hukuk Müşavirliğinin teşkilat yapısı ve bu yapıda yer alanların çalışma usul ve esasları ile görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

 

Dayanak
MADDE 3-   
2709 sayılı 1982 Anayasası’nın 124 üncü maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,1136 Sayılı Avukatlık Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerine göre hazırlanmıştır.

 

Tanımlar 

Madde 4-       Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

Belediye                                 : Mardin Büyükşehir Belediyesini,

Başkan                                   : Mardin Büyükşehir Belediye Başkanını,

Başkanlık                              : Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanlığını,

Meclis                                    : Mardin Büyükşehir Belediyesi Meclisini,

Encümen                               : Mardin Büyükşehir Belediyesi Encümenini,

Genel Sekreter                      : Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterini,

Genel Sekreter Yardımcısı : Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılarını,

Bağlı Makam Yöneticisi       : Hukuk Müşavirliğinin bağlı olduğu makam yöneticisini,

Hukuk Müşavirliği               : Mardin Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliğini,

1.Hukuk Müşaviri                : Mardin Büyükşehir Belediyesi 1.Hukuk Müşavirini,

Hukuk Müşaviri                   : Hukuk Müşavirliği Bünyesinde Görevli Hukuk Müşavirlerini,

Avukat                                   : Hukuk Müşavirliği Bünyesinde Görevli Avukatları,

Şube Müdürü                       : Hukuk Müşavirliği Bünyesinde Görevli Şube Müdürlerini,

Şef                                          : Hukuk Müşavirliğinde görevli şefleri,

Büro Personeli                      : Hukuk Müşavirliğinde görevli, bağlı olduğu birim sorumlusunun ve diğer amirlerinin verdiği görev ve hizmetleri tam ve noksansız olarak yerine getirmekle yükümlü memur ve işçileri,

İfade eder.


 

Daha Fazlası İçin Tıklayınız.