Hukuk Müşv Kuruluş Görev ve Çalışma Ynt


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

 

Amaç
MADDE 1-
(1) Bu yönetmelik Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Hukuk Müşavirliğinin kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenler.
 
Kapsam           
MADDE 2-
(1) Bu yönetmelik Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Hukuk Müşavirliği bünyesinde görevli personelin çalışma usul ve esasları ile görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.
 
Yasal Dayanak
MADDE 3-
(1) 2709 sayılı 1982 Anayasası’nın 124 üncü maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,1136 Sayılı Avukatlık Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerine göre hazırlanmıştır.
 
 

İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş Ve Tanımlar

 

Kuruluş
MADDE 4-

4.1    Mardin Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliği Daire Başkanlığı düzeyinde olup, doğrudan Belediye Başkanı’na bağlı bir birimdir. Birinci Hukuk Müşaviri, yeteri kadar hukuk müşaviri, müşavir avukat, avukat, raportör, büro şefi, icra şefi, dava ve icra izleme memuru ve diğer büro memur ve işçilerinden oluşur.
4.2    Kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması, yerel hizmetlerin dengeli dağılımının temin edilmesi, belediye tarafından sunulan hizmetlerde kalitenin artırılması için ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda personel, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak istihdam edilir.
 
Tanımlar
MADDE 5 –
Bu yönetmeliğin uygulanmasında;
Belediye : Mardin Büyükşehir Belediyesini,
Başkan : Mardin Büyükşehir Belediye Başkanını,
Başkanlık : Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanlığını,
Meclis : Mardin Büyükşehir Belediyesi Meclisini,
Encümen : Mardin Büyükşehir Belediyesi Encümenini,
Genel Sekreter : Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterini,
Genel Sekreter Yardımcısı : İlgili Genel Sekreter Yardımcısını,
Hukuk Müşavirliği : Mardin Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliğini,
1.Hukuk Müşaviri : Mardin Büyükşehir Belediyesi 1.Hukuk Müşavirini,
Hukuk Müşaviri : Hukuk Müşavirliği Bünyesinde Çalışan Hukuk Müşavirlerini,
Müşavir Avukat : Hukuk Müşavirliği Bünyesinde Çalışan Müşavir Avukatları,
Avukat : Hukuk Müşavirliği Bünyesinde Çalışan Avukatları
Raportör : Hukuk İşleri Raportörünü,
Büro Şefi : İlgili Şefi,
İcra Şefi : İlgili Şefi
Şeflik : İlgili Şeflikleri,
Personel : Müdürlükte çalışan, bağlı olduğu birim sorumlusunun verdiği görev ve hizmetleri tam ve noksansız olarak yerine getirmekle yükümlü memur ve işçileri, İfade eder.
 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki Ve Sorumluluklar


Hukuk Müşavirliğinin görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 6-
Hukuk Müşavirliğinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
6.1    Belediye tarafından ve yahut belediye aleyhine açılan davalar ile icra takiplerini, Belediye Başkanı adına; adli, idari ve mali kaza mercileri, hakem veya hakem heyeti nezdinde vekâleten takip etmek ve sonuçlanmasını sağlamak, bunların dosyalarını düzenlemek, kayıtlarını tutmak,
6.2    Başkanlık tarafından tevdi edilen hukuki konular hakkında mütalaa vermek, hukuki konulara ilişkin işlemleri yapmak,
6.3    Başkanlık tarafından yetki verilmesi veya Başkanlıktan olur alınması durumunda davayı kabul, davadan vazgeçme, davadan feragat ve sulh teklifleri, temyiz, karar düzeltme ve itirazdan vazgeçme işlemlerini yapmak
6.4    Teftiş ve tahkik konusu olmuş olaylarla ilgili olarak Hukuk Müşavirliğine intikal ettirilen raporlar hakkında Belediye Başkanının talimatı doğrultusunda gerekli kanun yollarına başvurmak,
6.5    Belediye Başkanlığı adına gelen dava ve icra takipleri ile ilgili her türlü tebligatı almak, bunların cevaplarını veya itirazlarını hazırlayarak ilgili mercilere tevdi ile takiplerini sağlamak,
 
Birinci Hukuk Müşavirinin Görev Ve Yetkileri    
MADDE 7-
 Birinci Hukuk Müşaviri;
7.1    Belediye Başkanı, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları ve Daire Başkanlıkları tarafından istenen konularda hukuki görüş bildirmek,
7.2    Belediye aleyhine açılan davalar ile Belediye tarafından açılması gereken davaların izlenmesi için Avukatları görevlendirmek ve davaların Belediye lehine sonuçlanması yönünde gerekli önlemleri almak,
7.3    Müşavirlik çalışanları arasında iş dağıtımını en uygun biçimde yapmak, çalışmaların verimliliğini sağlamak ve çalışmaları denetlemek,
7.4    Hukuk Müşavirliğinin görüşü, Belediye Başkanının onayı ile Hukuk Müşavirliğinde çalışanları yurtiçi ve yurtdışı hizmet içi eğitim seminerlerine göndermek,
7.5    Çalışma alanına giren ve Belediye ile ilgili Yasa ve Yönetmelikler uyarınca kendisine verilen diğer işleri yerine getirmek,
7.6    Gerektiğinde Hukuk Müşavirleri, Müşavir Avukat ve Avukatlar tarafından yapılan görevleri bizzat yapmak ve yetkileri kullanmak,
7.7    Sicil amiri olarak Hukuk Müşavirliğine bağlı personelin sicil raporlarını düzenlemek,
7.8    Disiplin amiri olarak ilgililer hakkında disiplin amirliği görevini yürütmek,
7.9    Harcama yetkilisi görevini ifa etmek,
7.10Hukuk Müşavirliği faaliyet raporunu hazırlamak, hazırlattırmak,
7.11Hukuk Müşavirliği arşivini oluşturmak, arşiv çalışmalarını yapmak, yaptırmak,
7.12Hukuk Müşavirliğini ilgilendiren konularda Belediye Meclisi ve Belediye Encümenine teklifte bulunmak,
7.13Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmakla görevli ve yetkilidir.
 
Hukuk Müşavirlerinin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları
MADDE 8

8.1    Hukuk Müşaviri tarafından verilen emir ve talimatları yerine getirmek, Müşavir Avukat, Avukat, Şef ve diğer personele görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili konularda emir ve talimat vermek,
8.2    Hukuk Müşavirinin görevde olmadığı zamanlarda, 1.Hukuk Müşavirine vekâlet etmek,
8.3    Birimlerden talep edilen ve kendilerine havale edilen hukuki görüş talepleri hakkında güncel mevzuat ve yargı kararları doğrultusunda gerekli inceleme ve araştırma yaparak mütalaa hazırlamak, 
8.4    Görevlendirilmeleri halinde belediye tarafından veya belediye aleyhine açılan dava ve icra takiplerini Belediye Başkanı tarafından verilen vekâletname kapsamında takip etmek, duruşma, keşif ve murafaalara katılmak,
8.5    Görevlendirilmeleri halinde, bu yönetmeliğin 9  uncu maddesinde yazılı, Müşavir Avukat ve Avukatlar tarafından yapılması gereken görevleri yerine getirmek
8.6    Kendilerine bağlı olan bölümdeki avukatların ve diğer personelin çalışmalarını programlamak ve denetlemek ile görevli ve yetkilidir.
8.7    İlgili yasal düzenlemeler ve bu yönetmelikle kendilerine verilen görevleri zamanında yapmak ve yaptırmakla yükümlü olup, kendi görev alanındaki çalışmaların düzeninden ve verimliliğinden Birinci Hukuk Müşavirine karşı sorumludurlar.
 
Müşavir Avukat Ve Avukatların Görev, Yetki Ve Sorumlulukları
MADDE 9  
   
9.1    Hukuk Müşaviri veya Hukuk Müşavirleri tarafından verilen emir ve talimatları yerine getirmek,
9.2    Hukuk Müşaviri ve Hukuk Müşavirlerinin görevde olmadığı zamanlarda, 1.Hukuk Müşavirine vekâlet etmek,
9.3    Kendilerine verilen konuları inceleyerek görüş bildirmek,
9.4    Kendilerine tevdi edilen, belediye tarafından veya belediye aleyhine açılan dava ve icra takiplerini Belediye Başkanı tarafından verilen vekâletname kapsamında sonuçlanıncaya kadar takip etmek,
9.5    Her derece mahkemelerde belediye adına davaların duruşmalarında, murafaalarında ve keşiflerinde belediyeyi temsil etmek, Yargı mercileri ve icra dairelerinde Belediyenin haklarını savunmak ve davaların lehte sonuçlandırılmasına gerekli özeni göstermek,
9.6    Kendisine tevdi olunan işleri öncelikle zamanaşımı yönünden gözden geçirmek, gerekli tedbirleri almak, dava ve icra takiplerinin dosyanın tevdi tarihinden itibaren en kısa zamanda görevli ve yetkili merciler nezdinde açılmasını ve yapılmasını sağlamak,
9.7    Sav ve savunmaya dayanak olabilecek delillerin toplanması, gerekli bilgi ve belgelerin sağlanması için ilgili birimlerle görüşmek bu konuda büro şefine ve memurlara gerekli gördüğü görevleri vermek,
9.8    Adli ve İdari Yargı Mercilerinin kararlarına karşı temyiz ve karar düzeltme yoluna gitmeyi gerekli görmesi durumunda bu işlemleri yerine getirmek, temyiz ve karar düzeltmeden vazgeçilmesini uygun gördüğü hallerde Birinci Hukuk Müşavirinin imzası ile Başkanlık Makamının Olur’una sunmak,
9.9    Mahkeme kararlarının uygulanması önerisini Birinci Hukuk Müşavirine sunmak, verilen kararlardan bir örneği ilgili birime göndermek,
9.10Dosyalardaki ve mahkemedeki her türlü hareketin ve işlemin bilgisayara işlenmesini sağlamak ve denetlemek. İşi biten dava dosyasını saklamak üzere (arşive kaldırılmak üzere) görevli memura teslim etmek,
9.11Çalışmaları esnasında belediyenin menfaatlerini korumak ve işini tam bir sadakatle yürütmek,
9.12 Avukatlık meslek kurallarını ve Avukatlık mesleğinin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranışlardan kaçınmakla görevli ve yetkilidirler.
9.13İlgili yasal düzenlemeler ve bu yönetmelik ile kendisine verilen görevleri zamanında yapmak ve yaptırmakla yükümlü olup, Birinci Hukuk Müşaviri ve Hukuk Müşavirlerine karşı sorumludurlar.
 
Büro Şefinin Görev, Yetki Ve Sorumluluğu
MADDE 10  
 
10.1     Hukuk Müşavirliği Büro  işlerinin Birinci Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşavirleri, Müşavir Avukat ve Avukatların gözetimi altında sürekli ve düzenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla; yazıların zamanında ve doğru olarak yazılmasını, dosya tutulmasını ve korunmasını, gelen ve giden yazıların deftere işlenmesini, bunların en kısa zamanda ilgili Avukata iletilmesini sağlamak ve bu işleri yapanları denetlemek,
10.2     Adli ve İdari Yargı Organları tarafından verilen kararların esas defterlerine işlenmesini sağlamak,
10.3     Büroda görevli memurların çalışma düzenini ve verimliliğini sağlamak,
10.4     Büroda her türlü işlemin bilgisayara yüklenmesini sağlamak ve denetlemek,
10.5     Çalışma alanına giren ve kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmekle görevli ve yetkilidir.
10.6     İlgili yasal düzenlemeler ve bu yönetmelik ile kendisine verilen görevleri zamanında yapmak ve yaptırmakla yükümlü olup, Birinci Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşavirleri, Müşavir Avukatlar ve Avukatlara karşı sorumludur.
 
İcra İzleme Şefinin Görev, Yetki Ve Sorumluluğu
MADDE 11

11.1     Alacak ve borçlar hakkında yapılan icra izlemeleri için dosya açılması ve İcra Esas Defteri tutulmasını sağlamak, her türlü işlemin bilgisayara işlenmesini sağlamak ve denetlemek,
11.2     İcraya verilen ilâmların İcra Müdürlüğü dosya numaraları ile Müşavirlik sıra numaralarının Bilgisayara, Dava Esas Defterine ve dava dosyasına işlenmesini sağlamak,
11.3     Ödeme ve icra emirlerini doldurtup ilgili avukata imzalatmak,
11.4     İcra dosyalarını sık sık denetleyerek yatırılan paraların çekilmesi için gerekli işlemleri izlemek,
11.5     Alacağın tamamı tahsil edilen ve borcun tamamı ödenen dosyaları icra avukatının gördüğüne ilişkin imzasını aldıktan sonra bağlı bulunduğu Hukuk Müşaviri ve gerektiğinde Birinci Hukuk Müşavirinin onayı ile işlemden kaldırmak,
11.6     İcra izleme şefliğinin düzenli ve verimli çalışmasını sağlamakla görevli ve yetkilidir.
11.7     İlgili yasal düzenlemeler ve bu yönetmelikle kendisine verilen görevleri zamanında yapmak ve yaptırmakla yükümlü olup, Birinci Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşaviri ve öncelikle İcra Avukatlarına karşı sorumludur.
 
Dava İzleme Memurlarının Görev. Yetki Ve Sorumlulukları
MADDE 12    

12.1Davanın açılması için kendilerine verilişinden, karara bağlanıp kesinleşinceye kadar her aşamadaki izleme işlemlerini ilgili avukatın yönlendirmelerine uygun olarak yerine getirmek
12.2Davanın açılması için gerekli olan harç ve yargılama giderleri ile ara kararlarının gereğinin yerine getirilmesi, kararın tebliğe verilmesi ve kanun yollarına gidilmesi halinde gerekli harç ve yargılama giderlerini zamanında sağlamak, yasal süresi içinde gerekli işlemleri yapmak ve harcanan parayı özel makbuza işleyerek dosyaya koymak,
12.3Dava izleme işlerinin aksatılmadan yürütülmesi için gerekli çalışmayı yapmak ve kendisine verilen görevleri ilgili yasal düzenlemeler ve bu yönetmelik kuralları uyarınca yürütmekle görevli ve yetkilidirler.
12.4Dava izleme ile ilgili görevlerinin yerine getirilmesinden Birinci Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşaviri, Müşavir Avukat ve öncelikle Avukatlara karşı (İdari konularda büro şefine karşı) sorumludurlar.
 
Büro Memurlarının Görev. Yetki Ve Sorumlulukları
MADDE 13    

13.1Belediye Birimleri veya diğer yerlerden Hukuk Müşavirliğine gelen yazılar ile Hukuk Müşavirliğinden ilgili yerlere gönderilen yazıları düzenli olarak işleyerek yazışmalara ilişkin kayıtları tutmak,
13.2Hukuk Müşavirliğine görüş alınmak üzere gönderilen yazıları ilgili birime göre ayrı ayrı defterlere ve bilgisayara işlemek ve görüş bildirildiğinde tarihini belirterek işlemi kapatmak,
13.3Başkanlık Makamınca imzalanarak kesinlik kazanan görüşleri ünitelere göre ayrı ayrı dosyalarda toplamak ve düzenli bir şekilde saklamak,
13.4Avukatları ilgilendiren yazıları geldiği gün deftere ve bilgisayara kaydettikten sonra aynı gün ilgili avukata zimmetle teslim etmekle görevlidir.
13.5İlgili yasal düzenlemeler ve bu yönetmelikte kendisine verilen görevlerin zamanında yerine getirilmesinden, Birinci Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşavirleri, Müşavir Avukatlar ve Avukatlara karşı sorumludurlar.
 
Dosya Memurlarının Görev, Yetki Ve Sorumlulukları
MADDE 14  
 
14.1Belediye tarafından ve Belediye aleyhine açılan tüm davaları dosyalayarak Hukuk Müşavirlerinden birinin görmesinden sonra esas defterine ve bilgisayara kaydetmek,
14.2Adli ve İdari Mahkemelerden yapılan her türlü tebligatı imza karşılığı almak ve alış gününü tebligat zarfına yazarak aynı gün ilgili avukatına zimmetle teslim etmek, herhangi bir dosyayı ilgilendirmeyenleri derhal ilgili hukuk müşavirine sunmak,
14.3Esas defterini düzenli bir şekilde tutmak ve dosyaların geçirdiği aşamayı ve karar özetlerini deftere ve bilgisayara işlemek,
14.4Kararı kesinleşerek infaz işlemi tamamlanan dosyaları ilgili Avukatın saklanmak üzere teslim etmesi halinde zimmet karşılığı alarak arşivdeki özel yerine kaldırmak ve Esas Defterine saklanmak üzere kaldırıldığını (tarihi de belirtilerek) yazmak ve bilgisayara işlemek,
14.5Çalışma alanına giren işlerin aksatılmadan yürütülmesi ile görevlidirler.
14.6İlgili yasal düzenlemeler ve bu yönetmelikle kendisine verilen görevlerin zamanında yerine getirilmesinden, Birinci Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşavirleri, Müşavir Avukatlar ve Avukatlara öncelikle Büro Şefine karşı sorumludurlar.
 
İcra Memurlarının Görev, Yetki Ve Sorumlulukları
MADDE 15
   
15.1Alacak ve borçlar hakkında yapılan icra izlemeleri için dosya açmak ve İcra Esas ve Defterini tutmak, işlemleri dosya bazında bilgisayara geçmek,
15.2İcra Müdürlüğü dosya numaraları ile Müşavirlik sıra numaralarını düzenli olarak İcra Esas Defterine, bilgisayara ve dosyasına işlemek,
15.3Ödeme ve İcra emirlerini doldurmak ve bunlarla ilgili olarak gerekli işlemleri yapmak,
15.4İcra Avukatları ve Şefinin yönlendirmeleri doğrultusunda İcra Dairelerindeki Büyükşehir Belediyesinin alacaklı olduğu dosyaları sık sık yoklayarak paraların vaktinde çekilmesini sağlamak,
15.5İcra Avukatları ve Şefi ile birlikte haciz ve tahliye işlemlerinde görev almak,
15.6Alacağın tamamı tahsil edilen ve borcun  tamamı ödenen dosyaları yetkililerin imzasını alarak işlemden kaldırmak ve saklanmak üzere İcra Arşivine vermek,
15.7Çalışma alanına giren ve kendisine verilen diğer görevleri aksatmadan yürütmekle görevlidirler.
15.8İlgili yasal düzenlemeler ve bu yönetmelikle kendisine verilen görevlerin zamanında yapmakla yükümlü olup, Birinci Hukuk Müşaviri, İlgili Hukuk Müşaviri, İlgili İdare Avukatları ve öncelikle İcra İzleme Şefine karşı sorumludurlar.
 
Daktilo – Bilgisayar Memurlarının Görev Ve Sorumlulukları
MADDE 16  
 
16.1Hukuk Müşavirliğinin Mahkemelere verilecek layihalarını ve her türlü yazışmalarını yazışma ve bilgisayar ile işleme kurallarına uygun olarak düzenli bir biçimde en kısa zamanda yazmak ve işlemek ile görevlidirler.
16.2İlgili yasal düzenlemeler ve bu yönetmelikle kendisine verilen görevleri zamanında yapmakla yükümlü olup, Birinci Hukuk Müşaviri, İlgili Hukuk Müşavirleri, Müşavir Avukatlar, Avukatlar ve öncelikle Büro Şefine karşı sorumludurlar.
 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çalışma İlke Ve Esasları

 
Hukuki Görüş İsteme
MADDE 17-
   Hukuk Müşavirliğinden istenecek görüş ancak Başkanlık Makamının havalesi ile olur. Görüş istenen konunun ve yapılacak işlemlerin tanımı yapılır. Tereddüt edilen nokta tereddüde mahal vermeyecek şekilde açıklanır. Görüş istenen husus hakkında ilgili birimin görüşü, ihtilaf nedeni açıkça belirtilir ve konu ile ilgili belgeler de yazıya eklenir,
 
Hukuki Görüş Bildirme (Mütalâa) :
MADDE 18    

18.1Müşavir Avukatlar, Avukatlar, Birinci Hukuk Müşaviri tarafından havale edilen konuya yürürlükteki yasal düzenlemelere göre inceleyip görüşlerini Hukuk Müşavirine bildirirler. Bildirilen görüş Hukuk Müşaviri tarafından olumlu karşılandığı taktirde aynen; olumlu karşılanmadığı taktirde Müşavirin yönlendirmesine uygun olarak hazırlanır ve uygulanır.
18.2Hukuk Müşavirliğinin görüşü, Başkanlık Makamının havalesi ile ilgili birimlere gönderilir.
18.3İş sahipleri tarafından hukuki görüş istenemeyeceği gibi, verilen görüşler hakkında da iş sahiplerine hiçbir biçimde bilgi verilmez.
 
Hukuki Görüşün Hangi Durumlarda İstenebileceği
MADDE 19    

19.1Daire Başkanlıkları görevleri ile ilgili yasal düzenlemeleri bilmek durumunda olduklarından, bu düzenlemelerde açıkça belirtilen konularda görüş istenemez. Hukuki görüş, ancak, yasa, tüzük, yönetmelik (mevzuatta) ve sözleşmelerde boşlukların olması ya da düzenlemelerdeki kuralların iki ya da daha çok biçimde anlaşılabilir olması, ya da kolay anlaşılamaz olması durumlarında istenebilir.
19.2 Aynı birimler aynı konularda daha önce verilmiş görüşler ve emsal kararlar varken, tekrar Hukuk Müşavirliğinden görüş istenemez.
19.3Hukuk Müşavirliğinden görüş istenilen hususlar hukuk konularına ilişkin olmalıdır. Mevzuatta çözüme bağlanmış hususlar görüş konusu yapılamaz,
19.4Hukuksal görüş isteklerinden amaç, idarenin menfaatlerini korumak ve ihtilafları önlemek olduğundan, hukuksal menfaatler haleldar olmadan ve uyuşmazlık durumları doğmadan önce görüş istenmelidir
 
Hukuki Görüşün Mahiyeti
MADDE 20-  
 Hukuk Müşavirliğince bildirilen görüş kanaat ve istişari nitelikte olup, bağlayıcı değildir. Verilen görüş, görüş isteyen birimin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Yapılan hizmet, açıklama ve yorumlama hizmetidir.
 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Dava Ve İcra İşlemleri

Dava Ve İcra İşlerinin İzlenmesi      
MADDE 21
   
21.1Mardin Büyükşehir Belediyesi leh ve aleyhinde adli ve idari yargıda açılan davalar ile icra daireleri ve icra hâkimliklerinde görülen işler müşavir avukatlar ve avukatlar tarafından takip edilerek sonuçlandırılır.
21.2Birimler, Hukuk Müşavirliğinden dava açılması, icra takibi yapılması, Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulması, takip edilen bir alacakla ilgili olarak borçluların taksitle ödeme isteminin kabul edilmesi, Büyükşehir Belediye Başkanından olur alınması ile olur.
21.3 İlamların icra takibine konulması ve idare aleyhine açılan dava ve icra işlerinin takibi Başkanlık Makamından “Olur” alınmaksızın Hukuk Müşavirliğince yürütülür.
21.4Büyükşehir Belediyesi aleyhine açılan davalar ve icra işlerinin takip edilmesi Hukuk Müşavirliğince görevlendirilen avukat ya da avukatlar tarafından yerine getirilir.
21.5Dava ve icra takibi ile benzeri görevlerin yerine getirilmesi işi kendilerine verilenler, Hukuk Müşavirliği tarafından ilgili yerlerden (birimlerden) yazılı talepte bulunulmasına rağmen, gerekli bilgi ve belgenin gönderilmemesi, eksik veya yanlış gönderilmesi, gerekli yargılama giderleri ile ilgili masrafların karşılanmasına esas avansın verilmemesi, vasıta temin olunmaması veya vasıta kira bedeli ödenmemesi durumunda doğacak zarardan dolayı sorumlu tutulamazlar, Meydana gelen zarardan bu duruma sebebiyet verenler sorumludur.
21.6Hukuk Müşavirliği işlemleri ve yazışmaları teşkilatta bütün işlerden öncelikli olup, tüm birimler, zaman aşımı ve hak düşürücü sürelerin geçmesini önleyici tedbirleri almakla mükelleftir. Önlem alınmamış olmasından doğacak sorumluluk ilgili birime aittir.
 
Yargı Kararları
MADDE 22-
   Adli ve İdari yargı kararları aleyhine temyiz ya da karar düzeltme yoluna gidilmesi dosyayı izleyen avukatın görüşü alınarak Birinci Hukuk Müşavirinin; temyiz ya da karar düzeltmeden vazgeçilmesi ise, Birinci Hukuk Müşavirinin görüşüne dayanılarak Büyükşehir Belediye Başkanının oluru ile olur.
 
Vergi ihbarnameleri, üçüncü şahıs haciz ihbarnameleri, icra ve ödeme emirleri
MADDE 23  
 
23.1Birimler kendilerine tebliğ edilen vergi ve üçüncü şahıs haciz ihbarnameleri ile icra ve ödeme emirlerini, Hukuk Müşavirliği tarafından yapılması istenen hususu tereddüde mahal bırakmayacak şekilde üst yazı ile, kanuni süreleri içerisinde gerekli işlemlerin yapılması amacıyla mevcut olan en hızlı vasıtayla Hukuk Müşavirliğine gönderirler. Hukuk Müşavirliğine intikal ettirilen vergi ve üçüncü şahıs haciz ihbarnameleri ile icra ve ödeme emirleri hakkında 1.Hukuk Müşavirinin görevlendirdiği Avukat tarafından gerekli hukuki tedbirler alınır.
23.2Kendilerine tebliğ edilen vergi ve üçüncü şahıs haciz ihbarnameleri ile icra ve ödeme emirlerini kanuni süreleri içerisinde gerekli işlemlerin yapılması amacıyla Hukuk Müşavirliğine göndermeyenler, oluşan tüm zararlardan sorumludur.
 
Delil Tespitine İlişkin İşlemler
MADDE 24-
   Delil tespitleri ivedi konulardır.
24.1Üçüncü şahıslar, Resmi Daireler veya Kurumlar tarafından Büyükşehir Belediyesi aleyhine veya Büyükşehir Belediyesince bunlar aleyhine delil tespiti yaptırıldığı ve tebliğ ettirildiği hallerde buna ait belge ve rapor görevlendirilen avukat tarafından bekletilmeden ilgili birime gönderilir.
24.2İlgili birim tespite itiraz edilmesini istediği takdirde, itiraz nedenlerini ilgili belge ve bilgilerle birlikte açık ve eksiksiz olarak Hukuk Müşavirliğine gönderir. Bu tür raporlarda genellikle 7 günlük itiraz süresi bulunduğundan ilgili birim en kısa zamanda incelemesini bitirerek savunmanın yapılabilmesi için sürenin bitimine en az 3 gün kala görüşünü Hukuk Müşavirliğine vermek zorundadır.
24.3Diğer işlemler Hukuk Müşavirliğince süresinde tamamlanır.
 
İhtarnamelere İlişkin İşlemler                      
MADDE 25-
   Büyükşehir Belediyesi tüzel kişiliği adına gönderilerek Hukuk Müşavirliğine tebliğ olunan ihtarnameler görevlendirilen avukat tarafından varsa görüşüyle birlikte derhal ilgili birime gönderilir. İlgili birim ihtarnameye yanıtını kendisi verebileceği gibi hazırladığı yanıt taslağını Hukuk Müşavirliğinin incelemesinden geçirebilir.
 
Avukatların Genel Olarak Yetki Ve Sorumlulukları        
MADDE 26  
 
26.1Davaların ve icra işlerinin yürütülmesi sırasında avukatlar dava dilekçesi ile varsa eklerini inceleyip yapılacak savunmaya dayanak olabilecek bilgi ve belgeleri göndermelerini ilgili birimden isteyebilecekleri gibi gerektiğinde ilgili birim görevlileri ile direkt temas kurarak tamamlayıcı bilgileri bizzat almakta yetkili ve görevlidir.
26.2Sav ve savunmalar, ilgili birim tarafından verilen bilgi ve belgelere dayandırılır, ilgili birimin yanlış ya da eksik bilgi vermesi ile geçerli delil göstermemesi durumunda oluşabilecek zararlardan avukatlar sorumlu tutulamaz.
26.3Avukatlar, Müşavir tarafından kendilerine verilen adli ve idari davalar ile icra işlerini sonuna kadar izlemekle sorumludurlar.
26.4Herhangi bir dava ya da izleme işinde yasal gerekçelere veya sürelere uyulmaması ya da ilgili dairece gönderilen bilgi ve işlemli bölgelerin iyice incelenmemesi gibi nedenlerle Belediyenin zarara sokulmasından doğrudan doğruya o işi  izleyen avukat sorumludur. (Dava izleme memurlarının işleri aksatmış olması, avukatları sorumluluktan kurtarmaz.)
26.5Avukatlar temyiz, karar düzeltme, yenilenmesi yargılamanın ya da yazılı emirle bozma yollarına gidilmesi için yasal gerekçeler bulunduğu durumlarda, bu konudaki görüşlerini Hukuk Müşavirliğine bildirirler. Bu arada sürelerin korunması için gerekli önlemleri alırlar.
 

ALTINCI BÖLÜM
Diğer Kurallar
 

Vekâlet Ücretleri        
MADDE 27-
   Dava ve icra takipleri neticesinde, belediye lehine takdir olunarak tahsil edilen vekâlet ücretleri, İlgili mevzuat (Büyükşehir Belediye Kanunu, Belediye Kanunu, Avukatlık Kanunu,659 Sayılı KHK) hükümleri doğrultusunda hak sahiplerine ödenir.
 
Baro Aidatı
MADDE 28-  
 Birinci Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşavirleri ve Müşavir Avukatlar ile Avukatlara ait yıllık baro aidatı Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanır.
 
Görevde Ayrılma Halinde Devir
MADDE 28-
Hukuk Müşavirliğinde görevli bulunanlar herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılırken, kendilerine verilmiş bulunan dava ve icra işleri ile diğer konulardaki dosya ve işleri, ilgili Hukuk Müşavirince görevlendirilenlere, o günkü durumlarını açıkça belirten birer rapor ile teslim ederler.
 
MADDE 29-
Bu yönetmelikte “Kuruluş” başlığı altında 4. Maddede belirtilen kadrolar sağlanıncaya kadar, pozisyonlar ile ilgili görevler Belediye Başkanlığı onayı ile görevlendirilecek personel tarafından yerine getirilir.
 

YEDİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler

 

Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 30-
Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki mevzuat hükümleri ile Başkanlık emir ve talimatları uygulanır.
  
Yürürlük
MADDE 31-
Bu Yönetmelik Mardin Büyükşehir Belediye Meclisince kabulü ve yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer.
 
Yürütme
MADDE 32-
Bu Yönetmelik hükümlerini Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.