İç Denetim Birimi Başkanlığı


T.C

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İÇ DENETİM YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Amaç ve Kapsam

MADDE 1- (1)  Bu Yönergenin amacı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı İç Denetim Biriminin işleyişi ve yönetimi ile iç denetçilerin ve üst yöneticinin iç denetime ilişkin görev ve sorumluluklarına ve iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik esas ve usulleri düzenlemektir.

(2) Bu yönerge, iç denetçiler ve üst yönetici tarafından okunup imzalanır ve İç Denetim Biriminde saklanır.

(3) Bu Yönerge, iç denetim faaliyetlerini, iç denetçileri ve denetlenen birim personelini kapsar. 

Daha Fazlası için Tıklayınız.