İlan Reklam ve Tanıtım YönetmeliğiMARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İLAN, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ
 
BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam, Dayanak

 


AMAÇ
MADDE 1 :
Bu yönetmelik Mardin İli Mülki sınırları içerisinde; konulan her türlü ilan, reklam ve tanıtım elemanları ve benzerlerinin yol açabileceği görüntü kirliliğini ortadan kaldırarak, kent estetiğine katkıda bulunmayı, reklam asma ve ticari tabela kullanımını düzenlemeyi ve bu işleri yapan gerçek veya tüzel kişilerle, kamu kurum ve kuruluşlarının uymak zorunda bulundukları esasları belirlemeyi amaçlar.
 
KAPSAM
Madde 2 :
Bu yönetmelik Mardin Büyükşehir Belediyesi ve İlçe  Belediyelerinin görev,yetki ve sorumluluk alanlarını ve bu yönetmelikle belirlenen hükümlerin uygulanmasını kapsar.
 
HUKUKİ DAYANAK
Madde 3 :
Bu yönetmelik; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 2918sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu,2872 sayılı Çevre Kanunu, 2863-3386 sayılıKültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının ÖnlenmesineDair Kanun, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması HakkındakiKanun, 3257 sayılı Sinema Video Eserleri Hk. Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve bu kanunlarlailgili uygulama yönetmelikleri ile diğer ilgili mevzuat hükümlerinin Büyükşehir veİlçe Belediyelerinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen hükümleri doğrultusunda hazırlanmıştır.
 

İKİNCİ KISIM
Tanımlar ve Esaslar
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Tanımlar, Uygulama Elemanları ve Alanları
 

TANIMLAR
MADDE 4 :
Bu yönetmelikte geçen terimler;
 
İlan : Ticari amaçlı olmayan duyuru veya bilgilendirme elemanlarını,
 
İlan Panosu : Ticari amaçlı olmayan duyuru veya bilgilendirme elemanlarının asıldığı sergilendiğialanları,
 
Reklam : İnsanların gönüllü olarak belirli bir davranışta bulunmaya ikna etmek, belirli bir düşünceyeyöneltmek, dikkatleri belirli bir ürüne, hizmete, fikir yada kuruluşa çekmeye çalışmak, onunla ilgili bilgiona ilişkin görüş ve tutumlarını değiştirmelerine veya belirli bir görüşü yada tutumubenimsemelerini sağlamak amacıyla oluşturulan; iletişim araçlarından yer yada süre satın almak yoluylasergilenen veya başka biçimlerde çoğaltılıp dağıtılan ve bir ücret karşılığında oluşturulduğu belli olan duyuru.

Reklam Panosu : Reklam elemanlarının asıldığı veya sergilendiği alanları,
 
Reklam Tabelası: Işıklı ve ya ışıksız, reklam amaçlı konulan reklam levhalarıdır.
 
Tanıtım : Bir kimsenin veya kuruluşun tanınmasını sağlamak amacı ile faaliyet gösterdiği alanda yapılanuygulamalar,
 
Tanıtım Panosu : Kent mobilyası niteliği taşıyan gece ve gündüz estetik görüntüsü olan ışıklı veya ışıksıztanıtım elemanıdır.
 
Direkli Tanıtım Panosu (Totem) : Kare veya yuvarlak kesitli direk üzerine montajı yapılmış ışıklı veyaışıksız tabela.
 
Tanıtım Tabelası: Bina cephelerine ışıklı ve ya ışıksız, tanıtım amaçlı konulacak uygulamalardır.
 
Reklam veren : Ürettiği yada pazarladığı ürünün hizmetin tanıtımını yaptırmak, satışını arttırmak veyaimaj oluşturup güçlendirmek amacıyla hazırlattığı, içinde firmasının veya ürün-hizmet markasının yeraldığı reklamları yayınlatmak, dağıtmak veya başka yollarla sergilemek üzere bedel ödeyen gerçek ve yatüzel kişi.
 
Reklam Kuruluşu : Reklamı hedef kitleye ulaştıran iletişim kanallarının veya her türlü reklam taşıyanaracın sahibi, işleticisi veya kiralayıcısı olan gerçek veya tüzel kişi.
 
Reklamcı (Reklam Ajansı) : Reklam verenin reklamlarını hazırlayan ve yöneten bu hizmet karşılığındaiş başına belli bir ücret ya da reklam verenin medya harcamaları ve reklamın yapım giderleri üzerindenkomisyon alan gerçek ve ya tüzel kişi.
 
Reklam Alanları : Her türlü reklam unsurunun konulup asılabildiği hareketli ve hareketsiz alanları,
 
İlgili Belediye : 5216 sayılı Kanunun yetki verdiği alanlarda Mardin Büyükşehir Belediyesi Gelir Şube Müdürlüğü’nü , Büyükşehir Belediyesi’nin görev ve yetki alanı dışında kalan alanlarda ise İlçe Belediyelerini ifade eder. (bkz. 23. madde)
 
UYGULAMA ELEMANLARI
 
MADDE 5 :İlan, Reklam ve Tanıtım Elemanları:

 
1.Reklam Elemanları
 

a) Sabit Reklam Asma Elemanları : Mardin Büyükşehir Belediyesinin belirlediği ölçülerde kullanılan; düzenli sabit açık hava reklam panoları, bilboard, elektronik panolar, reklam kuleleri, pissa pano, raket pano, afiş değiştirici bilboard, ışıklı bilboard, dıştan aydınlatmalı bilboard, postermatik, otobüs duraklarındaki reklam panoları,bilgi bankaları (KİOKS), megavizyon, bez-kağıt afiş asma elemanları, cam grafiği (onewayvision), vinilv.b. kapsar.
 
b) Hareketli Reklam Asma Elemanları : Toplu taşıma araçları, ticari araçlar, Zeplin, Uçak, Helikopter, Balon, v.s. üzerindeki reklamelemanlarını kapsar.
 
2. İlan Elemanları : İlan panoları, el ilanları, kağıt afiş ve bez afişleri kapsar.
 
3. Tanıtım Elemanları: Tanıtım panosu, cam grafiği, vinil, kutu harf, bez afiş asma elemanları ve benzerlerini kapsar.
 
UYGULAMA ALANLARI
 
MADDE 6 :
Reklam, İlan ve Tanıtım Elemanlarının Uygulandığı Alanlar :
       Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin yetki, hüküm ve tasarrufu altındaki alanlarda, Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimince uygun görülen ve bu birimce yerleşim krokisi düzenlenen, ihale yoluyla veya özel projelerle ilan ve reklam araçlarının konulabileceği yer ve alanlar aşağıda gösterilmiştir.
 
Bina Cepheleri: Yapıların ilan ve reklâm amacıyla kullanılan cepheleri.
 
Çatılar: Yapıların ilan ve reklâm amacıyla kullanılan çatıları.
 
Sağır Duvar Cepheleri: Yapıların, konstrüksiyon kullanılmadan doğrudan uygulanan ve her türlü malzeme ile gerçekleştirilen ilanların ve reklamların uygulandığı sağır duvarları.
 
Karayolları: Reklâm panolarının konulduğu karayolu güzergâhları,
 
Boş Alanlar ve Arsalar: Reklâm amacıyla da kullanılabilen inşaat alanı, açık depo veya ardiye, açık alanlı imalathane ve benzeri biçimde kullanılan ya da tümüyle boş olan arsalar.
 
Ortak Kamu Kullanım Alanları: Yollar, meydanlar, yeşil alanlar, yaya ve taşıt alt-üst geçitleri, pazaryerleri, açık otoparklar ve benzeri alanlar.
 
Duraklar ve Araçlar: Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüs, vb. toplu taşım araçları ile yerleri Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen duraklar ve özel araçlar.
 
Kaldırım+Yol Üstü Alanları: Mardin Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam Değerlendirme Komisyonun vereceği görüş ve kararlar doğrultusunda, acil ünitesi olan ve 24 saat hizmet veren özel ve kamu sağlık kuruluşları ve diğer kamu kuruluşlarına ait yönlendirme ve tanıtım panolarının konulduğu kaldırımlar ve yol üstü alanları.
 
Metruk ve İnşaat Halindeki Binalar: Vinil esaslı malzemelerden imal edilen perdelerin kötü görüntüleri kapatmak ana amacı ile üzerlerine kamufle amacıyla uygulandığı metruk ve/veya inşaat halindeki yapılar.
 
Yaya ve Taşıt Alt ve Üst Geçitleri: Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin icraatları ve uygun gördüğü uluslararası etkinliklerin kamuya duyurulması amaçlı kullanılan veya anlaşmalı olarak bir üst geçit yapım ve isim hakkı elde etmiş ticari firmaların sadece ad ve amblemlerini koyabilecekleri alanlar.
 
Aydınlatma Direkleri: Yol, meydan, iskele, köprü, sokak, park ve benzeri yerler gibi umumun kullanımına açık yerleri aydınlatan, umumun kullanımına tahsis edilen ve elektrik dağıtım şirketleri ve Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından konan standart aydınlatma direkleridir.
 
Yukarıda Belirtilenler Dışındaki Alanlar: İstasyon, gar, stadyum, hipodrom, spor sahaları, iskele, hal, eğlence yerleri vb.
 

İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama Esasları
 

MADDE 7 : Reklam, ilan ve tanıtım elemanlarının konulmasında uygulanacak esaslar.
 
7.1. Açık alan ilan ve reklam araçları; düzenlenmiş yeşil alanların içerisine, tarihi eserlerin ve tescilli yapıların, ibadethanelerin, heykel ve sanat eserlerinin, konsolosluklara, emniyet müdürlüklerine, valiliklere, kaymakamlıklara ve Milli İstihbarat Teşkilatı’na ait binaların, askeri alanların, okulların, kültür-sanat işlevli yapıların ve benzerlerinin önüne gelecek ve bunları kapatacak şekilde yerleştirilemez.
 
7.2. Açık alan ilan ve reklam araçları; kavşaklarda araç sürücüsünün görüş üçgenini kapatacak, trafik işaretlerinin görülmelerini engelleyecek, anlamlarını değiştirecek veya güçleştirip tereddüt doğuracak ve yanıltıcı olacak şekilde yerleştirilemez.
 
7.3. Yol kenarlarındaki pano ve tanıtıcı levhalarda, yanıp sönen ışıklı veya kırmızı, sarı ve yeşil ışıklar veya ışık yansıtıcı (reflektif) cisimler kullanılamaz.
 
7.4. Açık alan ilan ve reklam araçları; ana arterlere ve zemin kat üzeri alanlara yerleştirilemez.
 
7.5. Açık alan ilan ve reklam araçları; yaya yolu üzerinde, geliş geçişi engelleyecek şekilde yerleştirilemez.
 
7.6. Kamu binalarında, kamu kurum ve kuruluşlarına ait duyurular ve tanıtımları haricinde açık alan ilan ve reklam aracı bulundurulamaz.
 
7.7. Açık alan ilan ve reklam araçları; karayollarındaki refüj ve emniyet adalarında trafik emniyetini ihlal edecek, trafik görüş mesafesini, yaya geçiş ve dolaşımını engelleyecek şekilde yerleştirilemez.
 
7.8. Her türlü ilan ve reklam aracı; kent bütününde, kentin estetik ve mimarî dokusunu bozacak, kentin doğal ve tarihî silueti ile çelişecek, kentin doğal veya tarihî sit alanını etkileyecek şekilde olamaz.
 
7.9. Açık alan ilanları ve reklamları genel ahlak ve çocukların gelişimini olumsuz etkileyecek şekilde yapılamaz.
 
7.10. Bilboard’ların şekil ve ebatları ile bilbord’ların dizilişi, grup adedi ve aralarındaki mesafesini Mardin Büyükşehir Belediyesi belirleyecektir.
 
7.11. İlanlar ve reklamlar, yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre ilanı veya reklamı yasaklanmış ürünlere (ilaç, sigara vb.) ilişkin olamaz.
 
7.12. Bu Yönetmelikte belirtilen reklâmlarda ve ilanlarda; sağlık yönünden zararlı olan alkollü içki ve sigara gibi ürünler, genel ahlak kurallarına aykırı görüntüler, korku ve batıl inançları içerecek, toplumun acıma duygularını istismar edecek şekilde hasta, bebek, çocuk, yaşlı ve özürlülerle ilgili ifadeler veya görüntüler kullanılamaz.
 
7.13. Yönetmelikte belirtilen reklâmlar ve ilanlar, yürürlükteki mevzuatla getirilen kısıtlamalara ve Hükümet ve Bakanlıklar tarafından milli güvenlik ve genel ahlak yönünden konulan ilke ve uygulamalara uygun olmak zorundadır.
 
7.14. Reklâmlar dil, ırk, cinsiyet, din ve mezhep ayrımcılığı üzerine kurulamaz. Şiddet hareketlerine yol açıcı, destekleyici ve özendirici unsurlara yer veremez.
 
7.15. Bina cepheleri ve elektrik direklerinde kullanılacak olan reklâmlara ve ilanlara; amblem, isim ve grafik anlatımlar dışında telefon ve tel-faksını yazabilir, adreslerini belirtemezler.
 
7.16. Reklam ve ilan araçlarının bakımı, onarımı ve temizliği; asılması; bozulması, yırtılması, işlevini yitirmesi hallerinde sökülmesi; izin süresinin bitmesi halinde kaldırılmasının sağlanması için reklam veren ile reklam (mecra) kuruluşu veya açık hava reklam üreticisi arasında bakım, onarım ve kaldırma sözleşmesi yapılması zorunludur. Bu sözleşme kapsamında reklam veren ve sözleşme yaptığı firma ilgili belediyeye karşı müştereken ve muteselsilen sorumlu olacaktır.
 
 
7.17. Reklam ve ilan amacıyla pano, levha vb. araçları başkalarına kiraya veren reklam (mecra) kuruluşu, üzerindeki ticari duyuruların izin süresinin bitmesi, bozulması, yırtılması, işlevini yitirmesi veya boş kalması halinde, yüzeylerini beyaz kâğıt veya beyaz renkli bir malzeme ile kapatmak zorundadır. Bu husus yerine getirilmediği takdirde ilgili belediye tarafından yapılarak masraflar kiraya veren reklam (mecra) kuruluşundan %20 fazlası iletahsil edilecektir.
 
7.18. Sabit reklam ve ilan ürünleri için bulundukları yerde verebilecekleri hasarlara karşı reklam veren tarafından, reklam süresi ile sınırlı olmak üzere 3.şahıs mali mesuliyet sigortası yaptırılması zorunludur.
 
7.19. Yılbaşı, bayram gibi özel günlerde bina ve işyerlerine 15 günü aşmamak koşulu ile ışıklı veya ışıksız özel süslemeler ve tanıtım yapılabilir.
 
7.20. Ticaret birimlerinin tanıtıcı ve reklâm amaçlı panoları kamu mekânları üzerinde yer alamaz.
 
7.21. Kapı girişlerinde boşluk ve geçiş koridorlarında yerden itibaren yüksekliği 2.20 metrenin altında hiç bir pano, levha, tabela asılamaz ve konulamaz.
 
7.22. İlan ve reklâm araçları birbirinin görüntüsüne engel olacak şekilde yerleştirilemez.
 
7.23. Ağaçların üstüne hiç bir şekilde reklâm panosu ve benzerleri ile bez afişlerin asılmasına izin verilemez.
 
7.24. Ana arter, yol, meydan ve bulvarlara cephesi olan binaların bahçe duvarlarına tanıtıcı işaret ve tabela konulabilir, reklâm panosu konulamaz.
 
7.25. Her bir ilan veya reklam ürünü için ayrı ayrı izin alınır, müracaat izin sayılmaz, izin alınmadan hiçbir suretle ilan ve reklam uygulaması yapılamaz, bu tür uygulamalar tebligata gerek kalmaksızın ilgili belediyesi tarafından oluşturulan ekiplerce kaldırılır. İzni yenilenmeyen, izin şartlarına aykırı olan, bozulan veya tahrip olan ve yeniden izin verilmesi uygun görülmeyenler yapılacak yazılı uyarıda belirtilen hususların, verilecek süre içinde yerine getirilmemesi halinde ilgili belediyesi tarafından kaldırılır ve masrafı (sökme, taşıma, depolama) reklam verenden ve bu konuda sözleşme yaptığı firmadan müştereken ve muteselsilen%20 fazlası ile reklam sahibinden tahsil edilir.
 
7.26. Tanıtım amacıyla kullanılan ilan ve reklâmların sağ alt köşelerine beyaz zemin üzerine kırmızı harflerle reklâm panosu, tanıtım levhasına izin veren belediyenin ismi, iznin başlangıç ve bitim tarihi ile sayısının yazılması zorunlu olup, bu yazıları bulunmayan panolar ilgili belediyesi tarafından oluşturulan ekiplerce kaldırılır.
 
7.27. Yollar ve kaldırımlar üzerine bez afiş uygulaması yapılamaz. Ancak, kamu amaçlı duyurular için Gelirler Şube Müdürlüğünün belirleyeceği alanlara bez afiş uygulaması yapılabilir.
 
Bez afiş asma süresi (en fazla) 7 gün ile sınırlıdır. Bu süre en fazla bir defa uzatılabilir. Bez afişlerde izni veren belediyenin ismi, izin tarih ve numarası, başlangıcı ve bitim tarihleri yazılması zorunlu olup bu yazıları bulunmayan vesürenin aşılması durumunda bez afişler ilgili Belediye’nin Zabıta Birimlerince kaldırılacaktır.
 
El ilanlarının dağıtımına, çevre kirliliğine yol açmayacak şekilde ilgili Belediyesi tarafından izinverilir.
 
7.28. Erişme kontrollü yolların (otoyol) güzergah çevresinde karayolları kamulaştırma sınırları içinde ve dışında erişme kontrollü karayolu (otoyol) trafiğine etken, hitap eden yerlerde ilan, reklam, tanıtım panosu ve benzeri elemanların konulmasına, ilgili Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün görüşünü takiben Mardin Büyükşehir Belediyesince izin verilecektir.
 
7.29. Gelir Şube Müdürlüğü kent estetiğine katkı sağlayacak her türlü projeyi yapabilir veya
yaptırabilir.
 
7.30. Gelir Şube Müdürlüğü gerekli gördüğü hallerde Başkanlık Onayını almak kaydı ile yeni
uygulamalar ihdas edebilir.
 
7.31. Uygunluk görüşü verilmesine rağmen, hukuki platformda oluşan haklı gerekçeler göz önünde bulundurularak daha önce verilmiş olan onayın iptaline gidilebilir.
 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uygulamalar

 

BİNA DIŞ CEPHELERİ
 
MADDE 8 :
Bina Dış Cepheleri; Binaların yol, meydan, Kadastral Parseline ve diğer ortak kamukullanım alanlarına açılan tüm dış cepheleridir.
 
Cam giydirme uygulaması yapılmış binaların cephe yüzeyleri; Ana arter ve meydanlarda Mardin Büyükşehir Belediyesi’ nin, bunun dışındaki yerlerde İlçe Belediyesi’nin, söz konusu güzergahtaki reklamyoğunluğu, cadde bazında bina ön cephe tasarımına uygunluğu v.b. etkenler göz önünde bulundurularakizin vermesi halinde, cam grafiği, yapıştırma film, vb. yöntemlerle reklam ve tanıtım alanıolarakkullanılabilir. Ürün mesajı, cam giydirmeli cephe yüzeyinin %50’sini geçemez.
 
Ticaret ve sanayi alanlarında bulunan binaların cephe yüzeyleri, mimari özellikleri göz önündebulundurularak, vinyl germe yöntemiyle tanıtım alanı olarak kullanılabilir.Reklam alanı olarakkullanılamaz.Ürün mesajı, uygulama yapılacak cephe yüzeyinin %50’sini geçemez.
 
Bina dış cephelerindeki tanıtım tabelaları ile ilgili uygulama kriterleri 11. Madde de belirtilmiştir.
 
BİNA SAĞIR DUVARLARI ve BİNA SAĞIR YÜZEYLERİ
 
MADDE 9 :
A. BİNA SAĞIR DUVARLARI

Bina Sağır Duvarları; Binaların pencere, kapı gibi boşluğu olmayan duvarlarıdır. Bu duvarlar İlan ve Reklam Değerlendirme Komisyonu’nunuygunluk görüşü verilmesine müteakiben, reklam ve tanıtım amaçlıkullanılabilir.
 
B. BİNA SAĞIR YÜZEYLERİ
Bina Sağır Yüzeyleri; Bina Cephesinde pencerelerin ve boşlukların dışında kalan yüzeyleridir. BinaCephe alanının %70’inden fazla sağır yüzey alanı varsa İlan ve Reklam Değerlendirme Komisyonu’nunuygun görülmesi halinde bu alanlar reklam ve tanıtım amaçlı kullanılabilir. Pencere düşey akslarında yer alan parapetalanları boşluklu yüzey alanı gibi hesaplanır.
Bina sağır duvarları ve bina sağır yüzeylerinde yapılacak reklam ve tanıtım uygulamalarında aşağıdakikriterlere uyulması esastır.
 
Meydan, bulvar cadde ve ana yollara cephesi bulunan bina sağır duvar ve yüzeylerinin, Reklam veTanıtım alanı olarak kullanılması ile ilgili olarak Mardin Büyükşehir Belediyesi Gelir Şube Müdürlüğü’nden izin alınır. Diğer ara arter ve sokaklarda ise ilgili İlçe Belediyesindenizin alınır. Ancak İlçe Belediyesinin sorumluluk alanında olsa dahi görüntüsü ana arterve meydanlardan algılanıyor ve metropolün görüntüsüne hitap ediyorsa, bu tür yerlerde İlçe Belediye Başkanlığı Büyükşehir Belediyesinin olumlu görüşüne müteakip uygulamayapabilir.
 
       Sağır yüzeyin tamamı vinyl germek suretiyle kapatılmalıdır. Ürün mesajı, uygulama yapılacak cephe yüzeyinin %50’sini geçmeyecek şekilde olmalıdır.
 
      Sağır alanın bir kısmına reklam veya tanıtım uygulaması yapılması durumunda, açıkta kalan diğer kısımlar konulan reklamın zemin rengine uygun bir renkte boyanmalıdır.
 
     Kullanılacak olan sağır duvar veya bina sağır yüzeylerine birden fazla Reklam ve Tanıtım uygulaması konulamaz.Bina sağır duvarlarına konulacak olan reklamlar, görsel, sanatsal ve estetik değerler taşıyacaktır.Mardin Büyükşehir Belediyesinin uygun gördüğü hallerde, üç boyutlu uygulamalarda yapılabilir.
 
      Bina sahipleri sağır duvar ve bina sağır yüzeylerini reklam alanı olarak kullanmadıkları takdirde, Mardin Büyükşehir Belediyesinin ön gördüğü, görsel kirlilik oluşturmayacak şekilde düzenlemekleyükümlüdür. Bu yükümlülüklerini yerine getirmezler ise, düzenleme 3194 sayılı İmar Kanunudoğrultusunda ilgili Belediye Başkanlığı tarafından yaptırılır ve masrafları bina sahiplerinden % 20 fazlasıyla tahsil edilir.
 
     Yapıların mimarisinde, duvar yüzeylerinden çıkıntılı olarak tasarlanan konstrüksiyon elemanlarıüzerine, Reklam uygulaması yapılamaz. İlan ve Reklam Değerlendirme Komisyonu’nun uygunluk görüşü vermesi halinde, tanıtım alanı olarak kullanılabilir.
 
     Reklam- Tanıtım alanı olarak kullanılacak yüzeyin uygunluğu; uygulama yapılacak binanın yer aldığı güzergahtaki, reklam yoğunluğu, siluete etkisi v.b kriterler göz önünde bulundurularak İlan ve Reklam Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilir.
 
BİNA SON KAT ALIN YÜZEYİ VE ÇATILARI
MADDE 10 :
Bina çatılarına reklam veya tanıtım panosu konulamaz. Ancak Sanayi ve TicaretAlanlarında; Bina son kat alın yüzeyi, çatılarına ve asansör kuleleri duvar yüzeylerine yalnız paslanmaz malzeme kullanılarak, emniyet tedbirleri alınmış, statik hesabı yapılmış, Kutu Harf şeklinde ışıklı, azami 1,00 m yüksekliğinde tanıtım uygulaması konulabilir. Konulacak tanım uygulaması, çatı mahya yüksekliğini geçemez. Bina son kat alın yüzeyi ve çatılarına birden fazla tanıtım uygulaması konulamaz.
 
Bina yüksekliğini arttıracak biçimde ve çevresindeki binaların görüşünü engelleyecek şekilde binaçatısına tanıtım panosu, amblem veya logo konulamaz. Aksi uygulamada ilgili belediye tarafından bureklam elemanları sökülür ve söküm işlemiyle ilgili masraflar bina sahiplerinden %20 fazlası ile tahsiledilir.
 
 
-Bina son kat alın yüzeyi ve çatılarına konulacak Tanıtım Uygulamalarının Uzunluğu;
 
a)      Bina cephe uzunluğu 5.00 metreye kadar olan binalarda cephe uzunluğunun % 50’sini geçemez.
 
b)      Bina cephe uzunluğu 5.00 – 10.00 metre arasındaki binalarda, cephe uzunluğunun % 40’nı geçemez.
 
c)      Bina cephe uzunluğu 10.000 metrenin üzerinde olan binalarda, cephe uzunluğunun % 30’nu geçemez.
 
 
KONUT, KONUT+TİCARET ve TİCARET ALANLARI
MADDE 11 :
İmar planlarında Konut, Konut+ Ticaret ve Ticaret fonksiyonunda kalan binalarıncephelerine konulacak tanıtım ve reklam öğelerini kapsar.
 
11.1. KONUT ALANLARI

İmar planlarında ve fiili durumda, konut olarak kullanılan binalarda, sağır duvar ve sağır yüzeylerihariç, hiçbir şekilde reklam ve tanıtım tabelası uygulaması yapılamaz.
 
Ancak İmar planında konut olarak düzenlenen yapıların, uygulamada zemin katlarının ticaretfonksiyonu kazandırılması halinde; tanıtıcı levha, derinliği 0.30 m.’yi aşmamak şartıyla ve yerden en az2.25 m. yükseklikte cephe boyunca konulabilir. Konulacak tabelanın yüksekliği 70 cm olması esastır, ancak İlan ve Reklam Değerlendirme Komisyonu’nun uygun görmesi halinde cephe boyunca 1.00 metreye kadar izin verilebilir.
 
 11.2. KONUT+TİCARET ALANI
Zemin katı ticaret birimi veya birimleri, üst katları konut olarak kullanılan yapılarda, zemin kattauygulanacak tanıtıcı levhanın derinliği 0.30 m.’yi aşmamak şartıyla ve yerden en az 2.25 m. Yüksekliktecephe boyunca konulabilir. Konulacak tabelanın yüksekliği 70 cm olması esastır, ancak İlan ve Reklam Değerlendirme Komisyonu’nun uygun görmesi halinde cephe boyunca 1.00 metreye kadar izin verilebilir.
 
Köşe parsel niteliğindeki yapılarda köşede yer alan ticaret biriminde tanıtıcı levhalar yukarıdakikurallara uyularak her iki cephede yer alabilir. Zemin katta birden fazla ticaret birimi söz konusuolduğunda birimlerin tanıtıcı levhalarının yatay çizgilerinde uyum aranacaktır. Son uygulayıcı, öncedenstandartlara uygun olarak yapılan uygulamaya uymak zorundadır.
 
Zemin katta faaliyet gösteren işyerlerinin tanıtıcı levhaları, Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün uygungörmesi halinde 1. kat pencere altı, parapet yüzeylerine konulabilir.
 
Konut+Ticaret alanlarında bulunan binaların üst katlarına, üst kat alın yüzeylerine ve çatılarınareklam ve tanıtım uygulamaları konamaz.
 
Ön bahçe nizamlı yapılarda yer alan ticaret birimlerinin tanıtım panoları; Kentsel Tasarım
Müdürlüğü’nün uygun görmesi halinde, en fazla 2.00 metre yüksekliğinde, 1.50 metre eninde, 0.30 metreet kalınlığı ebatlarında olması, kendi parsel sınırları içerisinde kalması ve kaldırıma taşmamasıkaydıylakonulabilir.
Zemin katta bulunan ticaret birimlerinin tentesi üzerinde ticarethanenin adı, logosu veya amblemiyer alamaz. Tentenin yerden olan yüksekliği minimum 2.50 m. olacaktır. Tentenin genişliği, yayakaldırımınıaşmayacak şekilde en fazla 1.50 mt. genişliğinde, tente renkleri cadde bazında İlgiliBelediyece belirlenecek renk, ebat ve malzemede olacaktır.
 
Asma kat alın yüzeyleri İlan ve Reklam Değerlendirme Komisyonu’nun uygun görmesi halinde tanıtım amaçlıkullanılabilir.
 
11.3. TİCARET ALANI
İmar planlarında ticaret fonksiyonunda olan veya konut niteliğini yitirerek ticaret işlevi kazananbinalarda üst katlarına tanıtım tabelası uygulaması yapılamaz.
 
Zemin katta uygulanacak tanıtıcı levhanın derinliği 0.30 m.’yi aşmamak şartıyla ve yerden en az 2.25 m. yükseklikte cephe boyunca konulabilir. Konulacak tabelanın yüksekliği 70 cm olması esastır,ancak Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün uygun görmesi halinde cephe boyunca 1.00 metreye kadar izinverilebilir.
 
Zemin katta bulunan ticaret birimlerinin tentesi üzerinde ticarethanenin adı, logosu veya amblemiyer alamaz. Tentenin yerden olan yüksekliği minimum 2.50 m. olacaktır. Tentenin genişliği yaya kaldırımgenişliğini aşmayacak şekilde en fazla 1.50 mt., tente renkleri cadde bazında İlgili Belediyece belirlenecekrenk, ebat ve malzemede olacaktır.
 
Zemin katında pasaj bulunan binalarda, pasaj girişi ön cephede pasaj isim ve numarasının yer aldığıtanıtım panosu koyabilirler. Pasajda faaliyet gösteren işyerlerinin isim, logo ve numaralarının yer aldığıtoplu ticari tanıtım tabelası pasaj girişinde uygun bir duvara İlan ve Reklam Değerlendirme Komisyonu’nun uygun görüş verdiği tasarım uygulaması konulabilir.
 
Sinema, tiyatro, gazino gibi eğlence yerleri, Mardin Büyükşehir Belediyesinin uygun gördüğütasarımda bina cephesine ışıklı tanıtıcı tabela koyabilirler.
 
Ön bahçe nizamlı yapılarda bulunan ticaret birimleri, kendi parsel sınırları içine, Mardin BüyükşehirBelediyesinin uygun gördüğü ebatlarda tanıtım panosu koyabilirler, reklam tabelası koyamazlar.
 
Üst katlardaki işyerleri bina cephesinde giriş kapısının yanında uygun olan yerlere veya bina girişholüne, binadaki işyerlerinin kat sırasına göre, her işyerine yer ayrılmak suretiyle düzenlenen toplu ticaritanıtım panosu koyabilirler.
 
Kendi mülkiyetinde yer almak şartı ile bahçe içine tanıtım panosu konulabilir. Zeminde tabelanınkonulacağı yer, parsel ön cephe hattından, komşu parsel sınırından ve yapının kendisinden tabelayüksekliği kadar çekmek suretiyle belirlenir. (Konulacak tanıtım panosunun boyutları vekonumlandırılacağı yer ilgili belediyesince belirlenir.) Tanıtım panosunun ölçüleri; maksimum yükseklik;3.00 mt., maksimum en; 2.00 mt., maksimum et kalınlığı; 0.40 mt. olabilir.
 
Ticaret Alanlarında Direkli Tabela (Totem) tipi tanıtım panosu konulamaz.
Ticaret Alanlarında; Bina son kat alın yüzeyi ve çatılarına, yalnız paslanmaz malzeme kullanılarak,emniyet tedbirleri alınmış, statik hesabı yapılmış, Kutu Harf şeklinde ışıklı, azami 1,00 m yüksekliğindetanıtım uygulaması konulabilir. Konulacak tanıtım uygulaması, çatı mahya yüksekliğini geçemez.
 
SANAYİ ALANLARI
MADDE 12 :
Sanayi alanlarında, tesislerin son kat alın yüzeyi ve çatılarına reklam panosu konulamaz.
Sanayi yapılarında; Bina son kat alın yüzeyi ve çatılarına, yalnız paslanmaz malzeme kullanılarak,emniyet tedbirleri alınmış, statik hesabı yapılmış, Kutu Harf şeklinde ışıklı ve ya ışıksız en fazla 1,00 myüksekliğinde tanıtım uygulaması konulabilir. Konulacak tanıtım uygulaması, çatı mahya yüksekliğinigeçemez.
 
Sanayi yapılarında, kendi parsel sınırları içerisinde kalmak kaydıyla tanıtım panosu konulabilir.Zeminde tabelanın konulacağı yer; parsel ön cephe hattından, komşu parsel sınırından ve yapınınkendisinden tabela yüksekliği kadar çekmek suretiyle belirlenir. (Konulacak tanıtım panosunun boyutlarıve konumlandırılacağı yer talep edilen arsanın alanı dikkate alınarak, bulunduğu bölgenin genelgörünümünü ve siluetini bozmayacak şekilde, ilgili belediyesince belirlenir.)
 
Sanayi yapılarında son kat alın yüzeyi ve çatılarına birden fazla tanıtım uygulaması yapılamaz.
 
Sanayi sitelerinde bulunan binaların ön bahçelerine tanıtım panosu konulamaz. Sanayi sitesinin parsel sınırları içinde kalmak koşuluyla, tüm işyerlerinin isim ve/veya logosunun yer aldığı ortak tanıtım panosu Gelirler Şube Müdürlüğünü tarafından uygun görülen yere konulabilir. Ortak tanıtım panosunun ölçüleri; maksimum yükseklik; 5.00 m. maksimum en; 2.00 m., maksimum et kalınlığı; 0.40 m’dir.
 
Sanayi alanlarında bulunan binaların cephe yüzeyleri, vinyl germe yöntemiyle tanıtım alanı olarakkullanılabilir. Ürün mesajı, uygulama yapılacak cephe yüzeyinin %50’sini geçemez.
 
MADDE 13 : İnşaat ve Tadilat İzni Olan Yapılar ve Metruk Binalar
 

Özel mülkiyet alanı içerisinde taşınmaz üzerinde yapı ruhsatı mevcut, devam eden inşaat faaliyetleri nedeniyle taşınmazın mülkiyet sınırları içinde kalmak kaydıyla inşaat halindeki binalardaki görüntü kirliliğinin önlenmesi, emniyetin sağlanması ve çevreye inşaat atıklarının gelmemesi için kentin genel estetiğini engellemeyen ve ilgili belediyesince uygun görülen yerlerde konulmuş olan paravan sistem üzerine vinil germek suretiyle aşağıdaki koşullara göre uygulama yapılacaktır;
 
1- Maksimum 2.50 m. olan paravan yüksekliği aşılamaz
 
2- Paravan yüzeyinde yapılacak reklâm ve ilan uygulamalarında ürün mesajı paravan yüzeyinin %30’nu geçemez
 
3- Birden fazla firmanın reklam uygulaması yapılamaz.
 
4- İnşaat alanlarında, inşaatı tanıtıcı panolar en fazla 6 m2 ebadında olabilir ve inşaat süresince kullanılabilir.
 
5- Paravan yüzeyinde kâğıt vb. afişlerin yapıştırılması ve bulunması durumunda inşaat sahibi ve yüklenici müşterek ve müteselsilen sorumlu olacak ve zabıta müdürlüğü tarafından cezai işlem uygulanacaktır.
 
       Özel mülkiyet alanı içerisinde taşınmaz üzerinde yapı ruhsatı mevcut, inşaat faaliyetleri devam eden binaların görüntü kirliliğini engellemek, emniyeti sağlamak ve çevreyi inşaat atıklarından korumak için mevcut iskele sistemine vinil gerilmek suretiyle aşağıdaki koşullara göre uygulama yapılacaktır:
 
        İskele sisteminin yüksekliği bina cephe ebatlarını ve çatı saçak hizasını geçemez, tamamı vinil germe tekniği uygulanacak ve ürün mesajı iskele yüzeyinin % 30’unu aşmayacak, birden fazla firmanın tasarrufuna verilmeyecektir. Vinil üzerine konulacak reklam ve ilan uygulamaları ancak iskele sürecinde kullanılır. İzin süresi bir yıldır. İlgili belediyesi süre bitiminde süreyi bir kez ve bu süreyi geçmeyecek şekilde uzatabilir. Metruk halde bulunan ve dış görünüş itibariyle görüntü kirliliği yaratan ve kent estetiğini bozan binaların ön ve yan cephelerini vinil germe yöntemiyle, cephenin mimari projesine uygun olarak giydirilebilir.
 
KAMU ORTAK KULLANIM ALANLARI
MADDE 15 :
Yeşil alanlar, pazar yerleri ve açık otoparkların çevre duvarlarında ve içlerinde, sabitreklam asma panoları tesis edilerek, afiş ve pankart asılarak reklam yapılamaz.
 
Kamu ortak kullanım alanlarında Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin uygun gördüğü meydanlar,parklar ve bahçeler, yeşil alanlar, kara ve demir yolları kenarlarında çim, çiçek veya boyu 50 cm.’yigeçmeyen bodur ağaçlarla peyzaj düzenlemesi yapılarak reklam alanı olarak kullanılmasına Mardin Büyükşehir Belediyesi’nce projesi dahilinde izin verilebilir.
 
Bu alanların bakım ve onarımı talep eden firma tarafından karşılanacaktır.
 
Kamu ortak kullanım alanlarındaki zemin kaplamaları Büyükşehir Belediyesi Gelirler Şube Müdürlüğü uygun görüşü ile reklam alanı olarak kullanılabilir.
 
 YAYA + TAŞIT ALT VE ÜST GEÇİTLERİ
MADDE 16 :
Yaya+ Taşıt alt ve üst geçitleri; Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin icraatları ve Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin uygun gördüğü Uluslar arası etkinliklerin kamuya duyurulmasıamaçlıkullanılabilir.
 
Anlaşmalı olarak bir üst geçit yapım ve isim hakkı elde etmiş ticari firmaların sadece ad ve amblemleri İlan ve Reklam Değerlendirme Komisyonu’nun  uygun göreceği yere konulabilir.
 
Taşıt alt geçitlerinin yan duvarları reklam alanı olarak kullanılamaz.
 
ELEKTRİK DİREKLERİ ÜZERİNE ASILAN REKLAM, TANITIM VE YÖNLENDİRMEPANOLARI
 
MADDE 17:
Üzerine reklam panosu konulacak elektrik direkleri, yol, meydan, iskele, köprü, sokak, parkve benzeri yerler gibi umumun kullanımına açık yerleri aydınlatan, umumun kullanımına tahsis edilen veelektrik dağıtım şirketleri ve Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından konan standart elektrikdirekleridir.
 
Elektrik direklerine reklam,tanıtım ve yönlendirme panosu asılabilmesi için, üçüncü şahıslarakarşı sigorta poliçesi ve asılacak reklamın içeriği hakkındaki bilgilerle ilgili Belediye’ye başvurularak izinalınması gerekir.
Tarihi, sanatsal, prestij alanı olan yer veya bölgelerdeki elektrik direklerinereklam levhaları asılamaz.
        Ana arterlerin kesişimindeki ışıklı-ışıksız kavşak, dönel kavşak adası içerisindeki elektrikdireklerine ve kavşaklardan başlangıç alan ana arterler üzerindeki ilk 2 adet elektik direğine reklamtanıtım–yönlendirme tabelası asılamaz.
 
Ana arterler üzerindeki “Meydan Aydınlatma Direği” özelliğindeki elektrik direklerine reklam tanıtım–yönlendirme tabelası İlan ve Reklam Değerlendirme Komisyonu’nun uygun görülmesi halinde asılabilir.
 
Ana arterler üzerindeki Yüksek Gerilim Hattı Taşıyan elektrik direklerine reklam-tanıtım –yönlendirme tabelası asılamaz.
 
5216 sayılı yasa kapsamındaki Mardin Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında kalan
Meydanlar üzerindeki elektrik direklerine reklam-tanıtım ve yönlendirme tabelası İlan ve Reklam Değerlendirme Komisyonu’nun uygun görülmesi halinde asılabilir.
 
Elektrik direklerine asılacak reklam, tanıtım ve yönlendirme uygulamalarının 80cm x125cmebatlarında olması,emniyet açısından reklam, tanıtım ve yönlendirme uygulamalarının elektrik direklerine emniyet zinciri ile irtibatlandırılması gerekir.
 
ARAÇLARA VE DURAKLARA KONULAN REKLAMLAR
MADDE 18:
Otobüs duraklarına ve istasyonlarına konulmak istenen ilanlara ve reklamlara projesine uygun olmak kaydıyla Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından izin verilir.
 
Otobüs duraklarında bekleyen yolcuların otobüsü, şoförün de yolcuları görmesine engel olacak şekilde durağın yola dik olan her iki cephesine reklam panosu tesis edilemez.
 
Toplu taşıma araçları üzerindeki reklam tanıtımları, özel taşıtlar üzerindeki tanıtımlar ve Duraklara ( otobüs durağı vb.) konulacak reklamlar için Mardin Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Hizmetleri Daire Başkanlığı veya Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nden (UKOME) izin alınacaktır.
 
Özel araçlarda cam yüzeyler üzerine hiçbir şekilde reklam-tanıtım uygulaması konamaz.
 
Araçlar üzerinde bulunan reklamlarda üç boyutlu objeler v.b. sürücülerin dikkatini dağıtacakuygulamalar yer alamaz.
  
KALDIRIM + YOL ÜSTÜ TİCARİ TANITIM TABELALARI
 MADDE 19:
Kaldırım ve yol üstüne reklam-tanıtım tabelası konulamaz. Ancak; Kamu Kurumları ile Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığınca ihale kapsamına alınan reklam panoları ve Belediye’ce önerilen özel projelerde yer alan tanıtım ve yönlendirme panoları kaldırım ve yol üzerlerine İlan ve Reklam Değerlendirme Komisyonu tarafından izin verilmesi halinde konulabilir.
 
YÖN VE YER GÖSTERİCİ TABELALAR
MADDE 20:
Kaldırım üzerine yerleştirilecek yön ve yer gösterici tabelalar cadde ve sokak isim tabelalarıile birlikte projelendirilerek yer alabilir.Tabelaların sıralanmasında en üstte cadde sokak isimleri, ikinci sırada acil ünitesi olan hastaneler,üçüncü sırada okullar, tarihi ve turistik yerler olarak sıralanmalıdır.
 
Tabela nitelikleri Mardin Büyükşehir Belediyesinin belirleyeceği standartlarda olacaktır.
 
Sağlık kurumlarının isimlerinin yazıldığı tabela yüzeyinin beyaz, yazının kırmızı renk olması,
 
Okul isimlerinin yazıldığı tabela yüzeyinin mavi, yazının siyah renk olması,
 
Tarihi ve turistik yerlerin isimlerinin yazıldığı tabela yüzeyinin kahverengi, yazının beyaz renkolması,
 
Sokak ve cadde isim tabela direklerinin yüksekliği bulunduğu kottan itibaren max. 3.50m.’dir.Tek direk üzerine tabelaların yerleştirilmesinde yerden olan yükseklik en az 2.25 m’den başlamalıdır.
 
Yön ve yer gösterici tabelaların direkleri özürlü insanların dolaşımını engellemeyecek ve şehirestetiğini bozmayacak şekilde konması esastır.
 
  YUKARIDA BELİRTİLENLERİN DIŞINDAKİ REKLAM ve TANITIM ELEMANLARI
 MADDE 21:
Hava alanı, istasyon, iskele, otogar, stat, salon, eğlence yerleri ve açık hava etkinlikalanlarında kullanılan reklam panoları için 23 ncü madde hükümlerine göre ilgili Belediye’ den izin alınır.
 
Lokanta, kafe vb. işyerleri, yapı mülkiyetleri içinde; girişe yakın bir konumda sundukları hizmetive fiyatlarını gösterir levhayı ilgili belediyesinin izin vermesi halinde koyabilirler.
 
Sinema, tiyatro, müzikhol, diskotek, otel, lokanta, gibi eğlence, dinlenme tesisleri ile kültür
tesislerinin yapıları üzerine konacak ışıklı-ışıksız tanıtıcı levhalar için 23 ncü madde hükümlerine göre ilgili Belediye’den izin alınır.
 
Kitlesel kamu kullanım binalarının içinde yer alan açık ve kapalı spor tesisleri, eğlence yerleri,çarşılar, pasajlar vb. binaların içinde yapılacak reklam, ilan ve tanıtım elemanları İlçe Belediyesininiznine tabidir.
 
Lazer tekniği ile yapılacak her türlü reklam, ilan, tanıtım ve yönlendirme uygulamaları Gelir Şube Müdürlüğü’nün iznine tabidir.
 
Bu yönetmelikte adı geçmeyen yeni uygulamalara ilişkin kararlar Gelir Şube Müdürlüğü tarafından verilir.
 

ÜÇÜNCÜ KISIM
Görevli Mercii ve Denetim Yetkisi
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Görevli Mercii ve İzin

İZİN VERME YETKİSİ
MADDE 23:
Bu yönetmelik Hükümleri doğrultusunda;
 
1. Büyükşehir Belediye Başkanlığı; 5216 Sayılı Kanunun 7’nci maddesinin (g) bendindebelirlenen;
 
a) Büyükşehir sınırları dâhilindeki kamunun ortak kullanım alanı olan meydan, bulvar, cadde veanayollardaki sabit reklam asma panoları, ilan asma yerleri, elektrik direkleri, büfeler, tercihliyollar, kavşaklara konulan ilan, reklamlarla toplu taşıma araçlarına konan ilan, reklam ve tanıtım elemanlarına,
 
b) Büyükşehir Belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve anayollara cepheli kamu ve özel mülkiyete konu binalara, bahçe ve bahçe duvarlarına konulacak her türlü reklam ve tanıtım elemanlarına izin vermeye yetkilidir.
 
2. İlçe Belediye Başkanlıkları; Birinci Maddenin dışında kalan yerlere konulan ilan, reklam ve tanıtım elemanlarına izin vermeye yetkilidir. Ancak, İlçe Belediye Başkanlıkları, kendi sorumluluk alanlarında olsa dahi, kentin görünüşünü etkileyen ve ana artere görüntüsü olan ara arter ve sokaklara, özel mülkiyete konu parseller üzerine, bahçe ve bahçe duvarlarına, boş arsa ve arazilere, bina ön cepheleri, sağır duvarları, kamu kurumve kuruluşlarının tasarrufunda bulunan arsa ve arazi ile ulaşım hatlarına konulacak reklam ve tanıtım uygulamaları için Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Gelir ŞubeMüdürlüğü’nün veya İlan ve Reklam Değerlendirme Komisyonu’nun uygunluk görüşünü almadan izin veremez.
 
YÖNETMELİĞİN UYGULANMASI VE GÖREVLİ MERCİİ
 MADDE 24 :
Bu Yönetmeliğin uygulanması için, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda Gelir Şube Müdürlüğü (İlgili Komisyonlar), İlçe Belediye Başkanlıkları’nda ilgili birim (Tasarım Birimleri) yetkilidir.
 
İlan ve Reklam Değerlendirme Komisyonu Gelir Şube Müdürlüğü bünyesinde Başkanlık Onayı ile görev yapar. Komisyon, Gelir Şube Müdürlüğü, Kaynak Geliştirme Daire Başkanlığı, Zabıta Daire Başkanlığı, Fen İşleri Daire Başkanlığı, Ulaştırma Daire Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı ve İtfaiye Daire Başkanlıklarından oluşulabileceği gibi yada Daire Başkanlıkları tarafından görevlendirilecek personelinden oluşur. Gerekli görülmesi halinde diğer birimler, ilgili İlçe Belediye’leri ile sivil toplum kuruluşlarından katılım ve/veya görüş talep edilebilir.
 
Komisyondaki her bir müdürlük temsilcisi, kent mobilyalarının tip şekil ve niteliğinin belirlenmesiile bu yönetmelik doğrultusunda, ilan, reklam ve tanıtım elemanlarının konulması hususunda, kendi konularında uygulamaya esas görüş verirler. Uygulama Kararı Başkanlık Onayı ile alınır.
 
Büyükşehir Belediyesi Gelir Şube Müdürlüğü ile İlçe Belediyeleri’nin ilgili birimleriyle koordineli olarak çalışırlar ve yetki alanlarında, Mardin Büyükşehir Belediyesi Gelir Şube Müdürlüğünce hazırlanan Reklam İlan ve tanıtım Yönetmeliği’ne uymak zorundadır.
 
BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER
 Madde 25: İlan, reklam ve tanıtım elemanlarını asmak ve dikmek için İlgili Belediyeler’e aşağıdakibelgelerle başvurulması zorunludur.
 
A)BİNA CEPHESİNE KONULACAK TANITIM PANOLARI İÇİN;

1- Dilekçe
2- Panonun ölçülendirilmiş tasarım örneği
3- Tanıtım panosu konulacak bina cephesinin tamamı gözükecek şekilde çekilmiş fotoğrafı ve bufotoğraf üzerine pano yerinin işaretlenmesi
4- Kira kontratı veya tapu örneği
5- İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı örneği
 
B)BİNA BAHÇESİNE KONULACAK TANITIM PANOSU İÇİN;
1- Dilekçe
2- Ölçülendirilmiş tasarım örneği
3- Tanıtım panosu konulacak alanın geniş açıdan, 2-3 cepheden çekilmiş fotoğrafları ve bu
fotoğraflar üzerine pano yerinin işaretlenmesi
4- Kira kontratı veya tapu örneği
5-1/1000 ölçekli kadastral sınırları işlenmiş halihazır harita üzerine pano yerinin işaretlenmesi
6- İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı örneği
  
C)BİNA CEPHELERİNE KONULACAK REKLAMLAR İÇİN;
1- Dilekçe
2- Reklam uygulanacak cephenin 2-3 açıdan çekilmiş fotoğrafları
3-Talep edilen reklam uygulamasının, cephenin fotoğrafı üzerine bilgisayar ortamında fotomontajtekniğiyle hazırlanmış hali,
4-Özel mülkiyete konulacak reklam panoları için mülkiyet sahibinden veya apartmanyönetiminden alınacak noter tasdikli muvafakatname
5-Reklam uygulanacak binanın pafta, ada, parsel numaraları ve uygulama yapılacak cepheyüzeyinin alanı,
6- Müracaatlar mutlaka yetki belgesi almış kişiler tarafından yapılacaktır.
 
D)BİNA ÇATILARINA KONULACAK TANITIM UYGULAMALARI İÇİN;
1- Dilekçe
2-Ölçülendirilmiş tasarım örneği ve kullanılacak malzemelerin tasarım örneği üzerindegösterilmesi
3-Uygulama yapılmadan önceki halini gösterir fotoğraf ve fotoğraf üzerine bilgisayar ortamındafotomontaj tekniğiyle hazırlanmış renkli tasarım örneği.
4- Kira kontratı veya tapu örneği
5- Taşıyıcı sistemi gösterir statik hesap ve teknik çizimler.
6- Sigorta poliçesi
 
E)BEZ AFİŞ UYGULAMALARI İÇİN;
1- Dilekçe
2- Afiş içeriğini belirten renkli bilgisayar çıktısı,
3- Uygulama süresinin bildirilmesi
4- Afiş ebatları
 
F)ARAÇLAR İÇİN;
1- Dilekçe
2- Ruhsat fotokopisi
3- Araç üzerinde yapılacak uygulamayı gösterir fotoğraf
4- Tasarım ebatları
5- Ruhsat sahibi ile tanıtımı yapılacak firma arasındaki bağlantıyı gösterir belge
 
G) TOTEM,  REKLAM VE PANO TABELALAR İÇİN
1-Dilekçe
2-Reklam uygulanacak alanın 2 veya 3 açıdan çekilmiş fotoğrafları
3-Talep edilen reklam uygulamasının, cephenin fotoğrafı üzerine bilgisayar ortamında fotomontaj tekniğiyle hazırlanmış hali
4-Özel mülkiyete konulacak reklam panoları için mülkiyet sahibinden veya apartman yönetiminden alınacak muvafakat name
5-Reklam uygulanacak arsa yerin veya binanın pafta, ada, parsel numaraları ve uygulama yapılacak cephe yüzeyinin alanı
6-Müracaatlar mutlaka yetki belgesi almış kişiler tarafından yapılacaktır.
7- Maddi ve Manevi zararları kapsayacak şekilde taahhütname
8-Tabela bakım, onarım ve kaldırma taahhütnamesi.
9-Yapılmak istenen totem reklam tabelasının ebat ve ölçülerini bildirmesi
  
İZİN BELGESİ
Madde 26 :
Bu yönetmelik doğrultusunda izin için;
 
İzin verilen firma adı ve adresi, reklam elemanının konulacağı yer, ilan reklam ve tanıtım
elemanınınşekli, ebatları, cinsi, niteliği ile konma başlangıç ve bitim tarihini içeren onaylı izin belgesiilgili Belediye’ce düzenlenir.
 
İzin belgelerinde bulunan; izin veren Belediyenin ismi, izin tarih ve numarası, izin başlangıç vebitim tarihlerinin, reklam elemanlarının sağ alt köşelerine beyaz zemin üzerine kırmızı harflerle uzaktanokunacak büyüklükte konulması zorunludur.
 
İZİN VERME SÜRESİ
MADDE 27:
İlan, reklâm ve tanıtım araçları için izin süresi 2464 Sayılı Belediye Gelirleri
Kanunu hükümleri doğrultusunda bağlı bulunduğu takvim yılı içerisinde geçerlidir.
 
Süre bitiminde İlanlar ve izin süresi yenilenmeyen Reklam ve Tanıtım elemanları ilgilisi tarafından kaldırılır. Süre bitiminden sonra 15 gün içerisinde kaldırılmayan ilan, reklam ve tanıtımelemanları ilgili belediyesince kaldırılır, masrafı %20 fazlasıyla ilgilisinden tahsil edilir.
 

İKİNCİ BÖLÜM
Denetim ve Gözetim Yetkisi


DENETİM YETKİSİ
MADDE 28 : Denetim :
1- Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığınca;

 
     Mardin Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki meydanlar, caddeler, bulvarlar ve anayollardabulunan, bu yerlere cepheli yapılar ile bu yerlerde hareket eden her türlü nakil vasıtaları, İlçeBelediyelerinin yetki ve sorumluluk bölgesinde bulunsa dahi kentin görünüşünü etkileyen her türlüyerler, yapılar ve nakil vasıtaları üzerine tanıtım ve reklam amacıyla, çizilerek, yapıştırılarak yapılanresimler, asılmak veya dikilmek suretiyle konan (her türlü panolar, reklam kuleleri, boyalı reklamlar, elektrikli gösteriler, dükkan vitrinleri, araç üstü reklamlar, gökyüzüne yazılan reklamlar vb.) her türlü ilan, reklam ve tanıtım uygulamaları denetlenir.
 
Reklam ve Tanıtım elemanları için izin Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğünce verilir. İlan, Reklam ve tanıtım elemanlarının, izinli olup olmadıkları, izinli olanların verilen karara uygun konulup konulmadığı; Gelir Şube Müdürlüğü ve Zabıta Daire Başkanlığı tarafından denetlenir.
 
       İlan ve Reklam Vergi Denetimi Gelir Şube Müdürlüğü tarafından yürütülür.

 
        Gelir Şube Müdürlüğü’nden izin alınmadan konulan İlan, reklam ve tanıtım uygulamaları ile kentin estetiğini olumsuz etkileyen unsurların Gelir Şube Müdürlüğü’nce tespit edilmesihalinde tebligata gerek kalmaksızın Zabıta ekipleri tarafından kaldırılır.
  
2- İlçe Belediye Başkanlıklarınca;

İlçe bütünlüğü içinde denetim yapılır. İlçe Belediye Başkanlıkları’nda izin ile teknik ve estetik
yönden denetim Başkanlıkça denetim yetkisi verilen ilgili birim tarafından yapılır.
 
     İlan ve Reklam Vergi denetimi Mali İşleri Müdürlüğü elemanlarınca yürütülür.
 
Bu Yönetmelik Hükümlerine aykırı veya izinsiz konan ilan, reklam ve tanıtım birimlerince Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri denetim elemanlarınca tespit edildiğinde Mardin Büyükşehir Belediyesi Gelir Şube Müdürlüğü’ne bildirilir, Gelir Şube Müdürlüğü’nün veya ilgili komisyonun görüşü doğrultusunda ilgili Belediyesine bağlı denetim birimlerince kaldırılır.
 
İZİNSİZ KONAN İLAN, REKLAM VE TANITIM ELEMANLARI
 MADDE 29 :
Bu Yönetmelik Hükümlerine aykırı veya izinsiz konan ilan, reklam ve tanıtım elemanları;
 
1- Büyükşehir Belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yollara cephesibulunan arsalar ile yapıların cepheleri, çatıları, bahçe ve bahçe duvarları üzerinde bulunuyorsa 5216 sayılıkanunun 7. maddesi, 5393 sayılı kanunun 15/n maddesi, 775 sayılı kanunun 18’inci maddeleri ve ilgili mevzuat gereğince Büyükşehir Belediyesi tarafından kaldırılır.
 
2- Büyükşehir Belediyesinin yetki alanı dışındaki ara arter ve sokaklarda bulunan her türlü yapılarakonulanlara, ilgili kanun hükümleri doğrultusunda işlem yapılarak, İlçe Belediyeleri veyaBüyükşehir Belediyesi tarafından kaldırılır.
 
3- Uyarılara rağmen uygulama esaslarında değişikliğe gitmeyen firmalar hakkında 1 yıl süre ilereklam faaliyetlerinden men cezası verilebilir.
 
4- Bu ilan reklam ve tanıtım elemanlarını koyanlar için,Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuat
hükümleri doğrultusunda işlem yapılması için gerekli mercilere müracaat edilir.
 

BEŞİNCİ KISIM
Son Hükümler

 

YÜRÜRLÜK
MADDE 30:
Bu Yönetmelik Mardin Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmesini müteakip,yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
  
YÜRÜTME
MADDE 31:
Bu yönetmeliği Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.
 
GEÇİCİ MADDE 1: Bu yönetmeliğin yayın tarihinden önce ruhsat alınmış tanıtım amaçlı pano veya tabelalar ile yönetmeliğe aykırı olan pano, levha, tabela ve reklam kuleleri vb. yönetmelik yayım tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde yönetmeliğe uygun hale getirilir. Yönetmeliğe uygun hale getirilemeyen pano, levha, tabela ve reklam kuleleri vb. ilgili belediyesince kaldırılır.