İlçe Hizmetleri Daire Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği


 

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İLÇE HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak, Kuruluş

 

AMAÇ VE KAPSAM

 

MADDE 1 – Bu yönetmelik, Büyükşehir Belediyesinin Yönetimine, hukuki ve fiili statüleri ile idari mali yapılarına, görev, yetki, hak, imtiyaz ve muafiyetlerine, görev ve hizmet alanı içindeki ilçe belediyeleriyle aralarındaki görev, yetki, mal ve hizmet ilişkilerine, Merkezi İdare ve bağlı kuruluşları ile karşılıklı bağ ve ilgilerine ait hususları düzenler ve bağlı kuruluşları dahil, kanunen Büyükşehir Belediyesine bırakılan mahalli kamu hizmetlerinin büyükşehir bütünlüğü içinde planlı, programlı, uyum içinde dengeli, etkili ve müeyyideli bir koordinasyon içinde, verimli olarak yürütülmesini sağlayacak esas ve usuller ile İlçe Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde görevli personelin çalışma esas ve usulleri, yetki görev ve sorumluluklarını kapsar.

 

HUKUKİ DAYANAK

 

MADDE 2 - 5393 Sayılı Belediye Kanunun 15. inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile 18.inci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 12.11.2012 Gün ve 6360/4 Sayılı değişiklik halindeki 3. Maddesi ile aynı kanunun 7. Maddesine göre hazırlanmıştır.

 

KURULUŞ

 

MADDE 3 - Kanunen büyükşehir belediyelerine bırakılan mahalli kamu hizmetlerinin büyükşehir bütünlüğü içinde planlı, programlı, uyum içinde dengeli, etkili ve müeyyideli bir koordinasyon içinde, verimli olarak yürütülmesini sağlayacak esas ve usulleri dahilinde kalitenin artırılması için ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda personel, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak istihdam edilir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat Ve Yönetim

TEŞKİLAT

 

MADDE 4 - İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı; Daire Başkanına bağlı, İlçe Hizmetleri Şube Müdürü, Artuklu Şube Müdürlüğü, Dargeçit Şube Müdürlüğü, Derik Şube Müdürlüğü, Kızıltepe Şube Müdürlüğü, Mazıdağı Şube Müdürlüğü, Midyat Şube Müdürlüğü, Nusaybin Şube Müdürlüğü, Ömerli Şube Müdürlüğü, Savur Şube Müdürlüğü, Yeşilli Şube Müdürlükleri ve şefliklerden oluşur.

 

YÖNETİM

 

MADDE 5 - İlçe Hizmetleri Daire Başkanlığında sunulan hizmetler; bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Daire Başkanlığı ile Daire Başkanlığı’na bağlı Şube Müdürlükleri tarafından düzenlenir ve yürütülür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

İLÇE HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 

MADDE 6 - İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görev,  yetki ve sorumlulukları şunlardır:

6.1. İlçelerde Büyükşehir Belediye Başkanlığının görevlerinin tam ve verimli bir şekilde zamanında yerine getirilmesini sağlamak ve gözetmek.

6.2. Büyükşehir Belediye Başkanlığının ilçelerde kaliteli, süratli ve verimli bir şekilde hizmet sunmasını teminen Büyükşehir Belediye Başkanlığı birimleri arasında eşgüdümü sağlamak.

6.3. Büyükşehir Belediye Başkanlığı birimlerinin ilçelerde yürüttüğü yatırım ve iş programlarının zamanında yapılmasını izlemek ve sağlamak.

6.4. Büyükşehir Belediye Başkanlığının faaliyetleri çerçevesinde ilçe belediyeleri ile ilçelerindeki diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak.

6.5. Büyükşehir Belediye Başkanlığının ilçelerde sunduğu hizmetlere ilişkin karşılaşılan aksaklıkları Büyükşehir Belediye Başkanlığının ilgili birimlerine iletmek ve bunların çözüme kavuşturulmasını takip etmek.

6.6. İlçelerde Büyükşehir Belediye Başkanlığının görev alanına giren konularda gerçek ve tüzel kişilerin başvurularını ve taleplerini almak, Büyükşehir Belediye Başkanlığının ilgili birimlerine iletmek.

6.7. Büyükşehir Belediye Başkanlığı hizmetlerinin vatandaşa mümkün olan en yakın yerden sunulmasını sağlamak üzere gerekli görülen mahallerde geçici veya sürekli bürolar açmak.

6.8. İlçelerdeki acil ihtiyaçların giderilmesi için gerekli tedbirleri almak.

6.9. Gerektiğinde ilçelerde tamir ve bakım atölyesi kurmak.

6.10. Büyükşehir Belediye Başkanlığının ilçelerde sunduğu hizmetlerin süratini ve kalitesini artırmak için idari usul ve işlemlerin basitleştirilmesi yönünde Büyükşehir Belediye Başkanlığının ilgili birimlerine tavsiyelerde bulunmak.

6.11. Büyükşehir Belediye Başkanlığının ilçelerdeki hizmet alanlarının belirlenmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına öneri sunmak.

6.12. İlçe Belediyeleri ve hizmet için müracaatta bulunan vatandaşlar ile ilgili Daire Başkanlığının koordinasyonunu sağlamak. Yerelde ilgili Daire Başkanının görevlendireceği personellerle iş ve işlemleri yürütmek.

6.13. Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından verilen emirleri yerine getirmek ve mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

 

DAİRE BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ

 

MADDE 7 - İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

7.1. Daire Başkanlığını mevzuat hükümlerine, Büyükşehir Belediye Başkanlığının amaç ve politikalarına, stratejik planına ve yıllık programlarına uygun olarak yönetmek.

7.2. Büyükşehir Belediye Başkanlığı birimlerinin ilçelerdeki yatırım ve iş programlarının zamanında yapılmasının eşgüdümünü ve gözetimini sağlamak.

7.3. Daire Başkanlığının yönetim süreçlerinin etkililiğini gözetmek ve yönetimin geliştirilmesini sağlamak.  7.4. Daire Başkanlığı personelinin görevlendirmelerini yapmak, verimli, disiplinli ve düzenli biçimde çalışmasını temin etmek.

7.5. Faaliyet alanına giren konularda Büyükşehir Belediye Başkanlığının ilgili birimleriyle işbirliği ve eşgüdümü sağlamak.

 7.6. Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından verilen emirleri yerine getirmek ve mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

 

İLÇE HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 

MADDE 8- İlçe Hizmetleri Şube Müdürlüğünün görev,  yetki ve sorumlulukları şunlardır:

8.1.Yukarıda bahsi geçen ve 5216 sayılı kanun kapsamında tüm ilçe ve mahallelerde Büyükşehir Belediyesinin yetki ve sorumluluk alanındaki iş ve işlemlerini koordine etmek ve ilgili Daire Başkanlıklarına bildirmek,

8.2. Mardin Büyükşehir Belediyesince, İlçe Hizmetleri Daire Başkanlığı Merkez ve İlçe Müdürlüklerin personeline görev dağılımını yapar, personeli izler ve çalışanların yürüttüğü işleri kontrol eder.

8.3. Müdürlüğün yapacağı hizmet alımları ile ilgili teknik şartnameleri hazırlar ve gerçekleştirilmiş ihalelerin, şartnameler doğrultusunda yapılmasını kontrol eder.

8.4. Vatandaş memnuniyetini sağalmaya yönelik çalışmalar yapar. Tespit edilmiş strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda planları hazırlar, uygular ve aksayan yönlerine yönelik çözüm üretir.

8.5. Demirbaş, kırtasiye ve benzeri malzemelerin amacına uygun kullanılmasını sağlar.

8.6. Bütçe teklifi hazırlar.

8.7. Şube Müdürlüğünü temsil eder.

8.8. Görevlendirilmesi durumunda Birimi/Kurumu temsil eder.

 

 

 

 

İLÇE HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRÜNÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 

MADDE 9 -İlçe Hizmetleri Şube Müdürünün görev yetki ve sorumlulukları şunlardır.

9.1.  Belediye Başkanının talimatıyla Meclis ve Encümen kararlarını, diğer Daire Başkanlıkların uygulamak istediği iş ve işlemlerini ilgili ilçe müdürlüklerine bildirmek ve uygulamak.

9.2.  İlgili tüm Koordinasyon, Komisyon ve Değerlendirme Kurullarında yer alır.

9.3. Süreçlerin sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.

9.4.  Personelin eğitim ihtiyacını belirler, eğitim almalarını sağlar.

9.5.  Personelin mesai saatlerini etkin ve verimli kullanarak uyum içinde çalışmasını sağlar.

9.6.  Faaliyet raporlarının periyodik olarak hazırlanması ve Daire Başkanlığına sunulmasını sağlar.

9.7.  İş güvenliği önlemlerini alır ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesini sağlar.

9.8.  İlgili yazışmaların yapılmasını sağlar.

9.9.  Personel hareketlerini (İzin, dış görev vb.) planlar, denetler ve bilgilendirme yapılmasını sağlar.

9.10.  Şube Müdürlüğünü Daire Başkanına ve üst yönetime karşı temsil eder.

9.11.  Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personelin çalışma saatlerine riayetini sağlamak.

 

İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 

MADDE 10- İlçe Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

10.1. 5216 sayılı kanun kapsamında kendi ilçesi ve kendisine bağlı mahallelerde büyükşehir belediyesinin yetki ve sorumluluk alanındaki iş ve işlemlerini koordine etmek, kendi ve ilgili daire başkanlıklarına bildirmek.

10.2. Daire Başkanlığı hizmetlerini, Daire Başkanının talimatları ve yönlendirmesi doğrultusunda, mevzuat hükümlerine, Büyükşehir Belediye amaç ve politikalarına, stratejik planına ve yıllık programlarına uygun olarak yönetmek. Bu amaçla, emri altındakilere gereken talimatları vermek, bunların uygulanmasını gözetmek ve sağlamak.

10.3. İlçedeki Büyükşehir Belediye Başkanlığı personelinin çalışmalarını ve teşkilatın işlemesini gözetimi ve denetimi altında bulundurmak.

10.4. Büyükşehir Belediye Başkanlığı daire başkanlıklarının yatırım ve iş programlarının zamanında yapılmasının eşgüdümünü ve gözetimini sağlamak.

10.5. İlçedeki Büyükşehir Belediyesi bağlı kuruluşları ve şirketleri ile eşgüdüm sağlamak.

10.6. Gerçek ve tüzel kişilerin başvurularını ve taleplerini almak.

10.7. Su baskını, kuraklık, yangın ve deprem gibi afetlerde keyfiyeti Daire Başkanına bildirmek, durumun gerektirdiği tedbirlerin ilgili birim müdürleri ile eşgüdüm halinde alınmasını sağlamak.

10.8. Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

10.9. Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından verilen emirleri yerine getirmek.

 

İLÇE ŞUBE MÜDÜRÜNÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 

MADDE 11- İlçe Şube Müdürünün görev yetki ve sorumlulukları şunlardır:

11.1. Büyükşehir Belediye Başkanlığının ilçelerdeki idaresinden İlçe Şube Müdürleri sorumludur.    

11.2. İlçelerdeki Büyükşehir Belediye Başkanlığı personeli İlçe Şube Müdürünün emri altındadır.

11.3. Daire Başkanlığına ait görevlerin ilçelerde etkin ve verimli olarak yürütülmesini sağlamak,

11.4. Büyükşehir Belediyesi yatırımlarının ilçelerde dengeli olarak dağılımının sağlanması için ilgili Daire Başkanlıkları ile koordinasyonu sağlamak,

11.5. Görev alanına giren konularda gerçek ve tüzel kişilerin başvurularını ve taleplerini almak, ilgili birimlere iletilmesini ve takibini sağlamak,

11.6. Büyükşehir Belediyesi ilçe birimlerinde görevlendirilen personeli ve yürütülen hizmetleri denetleyerek, aksayan yönleri tespit etmek ve çözümünü sağlamak,

11.7. İlçelerde herhangi bir afet durumunda, ilgili birimin haberdar edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak,

11.8. Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin Şube ile ilgili kısımlarını hazırlamak,

11.9. Müdürlük bünyesindeki taşınır mallara dair işlemlerin kayıt ve kontrolünü yapmak, yaptırmak,

11.10. İlgili mevzuat, üst yönetim ve Daire Başkanı tarafından verilen görevleri yürütmek.

11.11. Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personelin çalışma saatlerine riayetini sağlamak.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Memurların ve Diğer Kamu Görevlilerinin Görev, Sorumluluk ve Mesleki Elemanların Tanımları

 

MADDE 12- Memur ve Diğer Kamu görevlilerinin görev,  yetki ve sorumlulukları şunlardır:

12.1. Müdürlüğün iş ve işlemlerinin usulüne uygun olarak tam ve zamanında yapılmamasından, kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmemesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmamasından, kendisine tebliğ edilen görevlerin Mardin Büyükşehir Belediyesi Kalite Yönetim Sistemine uygun bir şekilde yerine getirilmemesinden müdüre karşı sorumludur.

12.2. Görevli olduğu birimde iş bölümü esaslarına göre yetkililerce verilen işleri incelemek ve gerekli işlemleri yapmak.

12.3. Kendisine verilen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak, işgücü, zaman ve malzeme tasarrufu sağlayacak şekilde Mardin Büyükşehir Belediyesi Kalite Yönetim Sistemine uygun bir şekilde yerine getirmek.

12.4. Yazışmaları belli aralıklarla izleyerek işlerin zamanında, mevzuata ve amirlerin talimatına uygun olarak sonuçlanmasını sağlamak.

12.5. Kendisine verilen görevlerle ilgili konularda amirlerine danışarak alacağı talimata göre işlemleri yerine getirmek.

12.6. Birimin kırtasiye ve diğer gereksinimlerini saptayarak ilgililere bildirmek ve alacağı talimata göre gerekli işlemleri yapmak.

12.7. Kullandığı demirbaş eşyanın iyi bir biçimde kullanılmasını ve korunmasını sağlamak.

12.8. Evraka ilişkin işleri imzadan çıkışına kadar izlemek, tamamlamak ve sevke hazır duruma getirmek.

12.9. Göreviyle ilgili evrak, eşya araç ve gereçleri korumak ve saklamak.

12.10. İş hacmi yoğun olan birimlere amirin saptayacağı esaslara göre yardımcı olmak.

12.11. Amirlerince verilecek diğer işleri ve görevleri yapmak.

 

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER

 

MADDE 13-12.05.2016 tarih ve 100 No’lu Meclis Kararı ile yürürlüğü giren İlçe Teşkilatları Daire Başkanlığı yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

YÜRÜRLÜK

MADDE 14 – Bu yönetmelik, Büyükşehir Belediye Meclisinin onayı ve yayınladıktan sonra yürürlüğe girer.

 

YÜRÜTME

MADDE 15– Bu yönetmelik hükümlerini, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.