İnsan Kay ve Eğitim Dar Baş Kur Görev Ynt


MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARI YÖNETMELİĞİ
 
 
BİRİNCİ  BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

 

 
Amaç
MADDE 1-
Bu Yönetmeliğin amacı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
 
Kapsam
MADDE 2-
Bu Yönetmelik Mardin Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile bağlı Şube Müdürlüklerinin görev, yetki ve sorumluluk esasları konularını kapsar.
 
Dayanak
MADDE 3-
Bu Yönetmelik 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ile yürürlükteki diğer ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
MADDE 4-
Bu Yönetmelikte yer alan;
4.1Belediye            : Mardin Büyükşehir Belediyesini,
4.2Başkan            : Mardin Büyükşehir Belediye Başkanını,
4.3Daire Başkanlığı  :Mardin Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları  ve Eğitim Dairesi Başkanlığını,
4.4Müdür              :Mardin Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı Şube Müdürlerini,
4.5Birim               :Mardin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bütçesi bulunan harcama birimlerini, ifade eder.           
 
Teşkilat
MADDE 5-
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı;

 5.1Kadro ve Atama Şube Müdürü,
5.2Bordro ve Tahakkuk Şube Müdürü
5.3Eğitim Şube Müdürü
5.4Hizmet Alım İşleri Şube Müdürü
5.5Disiplin İşlemleri Şube Müdürlüğünden oluşur.
 

İKİNCİ  BÖLÜM
Daire Başkanlığı ve Bağlı Şube Müdürlüklerinin
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 
 

Daire  Başkanlığı
MADDE 6-
Daire Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
6.1  Belediyenin insan gücü planlaması ve personel politikası ile ilgili çalışmaları yapmak,
6.2  Daire başkanlığına bağlı şube müdürlüklerinin işbirliği içerisinde çalışmalarını temin etmek ve hizmetin bir bütün olarak üretilmesini sağlamak.
6.3  Genel anlamda insan kaynakları ve hizmet içi eğitim konularında çalışmalar yaparak, alınan kararları ilgili birimlere zamanında iletmek ve yapılmasını temin etmek.
6.4 Daire başkanlığının görev alanına giren konularda, hizmetlerin sağlıklı ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
6.5  Daire başkanlığı personelini denetlemek ve çalışma konularında direktif vermek.
6.6 Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için personel kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmasına ilişkin plan ve programları yapmak.
6.7 Belediyenin belirlenmiş yâda belirlenecek olan politikaları doğrultusunda plan ve program geliştirmek, Daire Başkanlığının faaliyet raporunu hazırlamak.
6.8 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik esaslarına göre Belediyenin norm kadro çalışmaları ile Organizasyon çalışmalarını yapmak.
6.9  Belediye Başkanın verdiği diğer görevleri yapmak ve yaptırmak
6.10 Kanun, Yönetmelik, Tüzük, Genelge, Tamim ve Yönergelerle belirlenen İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı görev alanlarına giren hususları yapmak. 
6.11 Başkanlık Makamının vermiş olduğu diğer görevleri yapmak ve yaptırmak.
 
Kadro ve Atama Şube Müdürlüğü

MADDE 7- Kadro ve Atama Şube Müdürü’nün Görev, Yetki ve Sorumlulukları :
7.1Belediyede görev yapan Belediye Başkanı, Başkan Danışmanları, memur personel, sözleşmeli sanatçı personel, işçi personel, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine istinaden çalıştırılan sözleşmeli personelin göreve başlayışlarından, görevden ayrılışlarına kadar her türlü özlük ve ek ödemeleri ile ilgili hizmetlerin yürütülmesini sağlamak,
7.2Talep halinde görevleri ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, talimat gibi düzenlemelerle ilgili çalışmalara katılmak, görev ve yetkileri içerisine giren konular da Daire Başkanına önerilerde bulunmak.
7.3Hizmetin yürütülmesinde, bağlı personele yazılı ve sözlü emirler vermek, verilen emirlerin takibini yapmak.
7.4Personelden gelen teklifleri değerlendirmek ve personel arasında koordinasyonu sağlamak.
7.5Daire başkanının vereceği yetki ve direktifler doğrultusunda şube müdürlüğünü ilgilendiren konularda diğer kuruluşlarla bağlantı kurmak ve toplantılara katılmak.
7.6Personel mevzuatını günlük takip edip belediye birimlerini değişikliklerden haberdar edip uygulamada bütünlüğü sağlamak.
7.7Kanun, Yönetmelik, Tüzük, Genelge, Tamim ve Yönergelerle belirlenen Kadro ve Atama Şube Müdürlüğü görev alanlarına giren hususları yapmak. 
7.8Gerektiğinde Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkındaki Yönetmeliğin ilgili maddelerini işletmek ve yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre işlem yapılmasını sağlamak. 
7.9Memur personelin ilk defa göreve başlama, açıktan atama, nakil, görevde yükselme, unvan değişikliği ve birimler arası atama işlemlerini yürütmek.
7.10Memur personelin adaylık eğitimi sonrası asalet tasdiki işlemlerini yürütmek.
7.11Memur personelin emeklilik, ölüm, istifa, görevden çekilme, gibi nedenlerle kayıt kapama işlemlerini yürütmek ve askerlik borçlanması işlemlerini yapmak.
7.12Memur personelin yıllık, sıhhi, mazeret ve ücretsiz izin işlemleri ile birlikte yurtdışı çıkış izin onaylarını hazırlamak ve takibini yapmak.
7.13Memur personelin ceza, ödül ve ikramiye iş ve işlemlerini takip ederek kayıt altına almak.
7.14Memur personelin kurum içi ve kurum dışı geçici görevlendirme onayları ile vekâlet, tedviren yürütme onaylarını hazırlamak.
7.15Faaliyet alanı ile ilgili olarak; dış kurumlardan, belediye birimlerinden, belediye çalışanlarından ve vatandaşlardan gelen her türlü yazı, dilekçe ve taleplere mevzuat ve üst amirlerinin direktifleri doğrultusunda cevabi yazıları hazırlamak.
7.16Faaliyet alanı ile ilgili olarak idare aleyhine yargı yerlerinde açılan davalara ilişkin hukuk müşavirliğine savunmaya esas bilgi, belge ve kapsamlı görüş yazılarını hazırlamak.
7.17Şube müdürü ve üstü kadrolara atama yapıldığında (vekâletler hariç) Belediye Meclisine gerekli bilgilerin sunulması için gerekli yazışmaları yapmak.
7.18Sözleşmeli personel ile sözleşmeli sanatçıların işe başlayışlarından işten ayrılıncaya kadar her yıl sözleşmelerini hazırlamak ve onaya sunmak.
7.19Sözleşmeli personel ile ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gereken bütün işlemleri yapmak ilgili kurumlara bilgi vermek.
7.20Belediye Başkan danışmanlarının sözleşmelerini hazırlayarak özlükleri ile ilgili işlemlerini yapmak.
7.21Memur, sözleşmeli personel, sözleşmeli sanatçı ve işçi personel ile başkan danışmanlarının tanıtıcı belediye kimlik kartları ile ulaşım kartlarını hazırlamak, dağıtımını yapmak kayıp ve çalıntı gibi sair nedenlerle kaybolması halinde gerekli işlemleri yapmak.
7.22Belediyenin hizmet esaslarına göre her statüde personel ihtiyacını stratejik plana uygun olarak kısa ve uzun vadede tespit etmek ve ihtiyaca göre kadro iptal ve ihdas cetvellerini hazırlamak.
7.23Büyükşehir belediyesi memur kadroları ile teşkilat şemasını günün şartlarına uygun olarak;  Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda hazırlamak.
7.24Belediyenin insan gücü planlaması ve personel politikası ile ilgili çalışmaları yapmak, Norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak memur personelin kadro düzenlemelerini aylık, 3’er aylık ve yıllık olarak düzenlemek.
7.25Birimlerin teşkilat şeması ile ilgili değişiklik taleplerini incelemek, Belediye Meclisine havale edilmek üzere Başkanlık Makamına sunmak.
7.26Belediyeye ilk defa açıktan atama yoluyla memur alımına yönelik sınav hizmetlerini yürütmek.
7.27Memur personelin kadro ve ek göstergeleri işlemleri ile ilgili yan ödeme ve özel hizmet tazminat cetvellerinin hazırlanması ve onay işlemlerini takip etmek.Memur, sözleşmeli personel ve sözleşmeli sanatçılar, işçi personel ile ilgili aylık ve yıllık olarak her türlü istatistikî bilgileri hazırlamak.
7.28Müdürlüğün bilgisi dâhilinde; kamu istihdam verilerine ilişkin olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla kadro ve personel sayıları ile ilgili yazışmaları yapmak.
7.29Memur, sözleşmeli personel ve sözleşmeli sanatçılar ve diğer çalışanlar ile ilgili her türlü özlük ve sicil bilgilerinin kayıtlarını bilgisayar ortamında tutmak ve gerekli değişiklikleri zamanında kayıt altına almak.
7.30Personelin, mal bildirim kanunu hükümleri doğrultusunda süresi içerisinde mal bildirim beyannamesi düzenlemelerini sağlamak,
7.31Üst dereceli kadrolarda bulunan memur personele verilecek hususi pasaportlar ile hizmet damgalı pasaportlarla ilgili yazışmaları yapmak.
7.32Adli suçlar ile ilgili mahkemelerde görülen davalar hakkında bilgi takibi yazışmalarını hazırlamak, adli mahkeme kararına göre açığa alınması gereken memur personelin onayını hazırlamak   adli mercilerle ilgili yazışmaları yapmak.
7.33Memur ve sözleşmeli personelin geçmiş yıllardaki sosyal güvenlik kurumlarında geçen hizmetlerinin tespiti, askerlikte geçen süreler ile bir üst öğrenimi bitirenlerin müracaatları halinde intibak onaylarını hazırlamak.
7.34Memur ve sözleşmeli sanatçı personelin derece, kademe ve kıdem terfii onaylarını hazırlamak.
7.35Kadro ve Atama Şube Müdürlüğüne gelen evrakların tasnifini yaparak kayıt altına almak, 
7.36Gizlilik kuralları içerisinde ivedi ve gizli evrakın zimmet karşılığı ilgili kişi, birim, kurum ve kuruluşlara teslimini sağlamak.
7.37Memur personelin sendikal işlemlerini takip etmek.
7.38Kanun, Yönetmelik, Tüzük, Genelge, Tamim ve Yönergelerle belirlenen Memur, Sanatçı Personel ile Sözleşmeli Memur personelle ilgili görev alanlarına giren hususları yapmak,
7.39İşçi personel alımında; işçi sınav komisyonunun oluşturulması için Başkanlık Olur’u alınması, talep formlarının düzenlenerek İş Kur’dan işçi gönderilmesini temin etmek, yazılı ve sözlü sınavın gerçekleştirilmesi sonrası sınavı kazanan işçilerin hizmet sözleşmelerinin hazırlanarak göreve başlatılmaları işlemlerini Belediye ve Bağlı  Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütmek.
7.40Sürekli işçi ve Geçici işçi statüsündeki personellerin kanunlarında belirtilen esaslara göre özlük işlemleri, görevlendirmeler, hizmet pasaportu ve yurt dışı görevlendirme işlemleri, geçici işçi vize onayları, istihdam tabloları, her ay düzenli olarak işe giren ve ayrılan işçi personelin Vilayet Makamına bildirimini yapmak.
7.41Benzer şekilde mevsimlik işçi alınmış ise hizmet sözleşmelerinin yenilenmesi işlemlerini yürütmek.
7.42İşçilerin T.İ.S. ile getirilen haklardan; ücret zammı için yevmiye çizelgesi düzenlenmesi ve diğer sosyal haklarının takip ve tespiti için yazışmalar yapmak.
7.43İşçilerin unvan değişikliği, görevlendirme, geçici görevlendirme yer değişikliği ve yevmiye değişikliği işlemleri için Başkanlık Olur’larının hazırlanması, takibinin yapılması ve sonuçlandırılması ile ilgili işlemleri yürütmek.
7.44İlgili mevzuatı gereğince işe alınan ve çeşitli sebeplerle ayrılan işçilerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilmesi işlemlerini yapmak.
7.45     İşçilerin emeklilik sürelerinin tespiti için, Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili işlemleri takip etmek,
7.46İşten ayrılan veya işe başlayan işçilerin elektronik ortamda İş Kur’a bildirilmesi işlemlerini yürütmek.
7.47T.İ.S. hükümleri çerçevesinde gereken iş ve işlemleri yapmak.
7.48Norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak İşçi kadro iptal ve ihdası ile ilgili işlemlerin yürütülmesi.
7.49-İşçilerin emeklilik işlemleri ile ilgili Daire Başkanlıklarından gelen teklif üzerine Başkanlık Olur’u (kayıt kapama) alarak ilgili birimlere göndermek.
7.50İşçi personel ile ilgili aylık ve yıllık istatistikî bilgileri hazırlamak.
7.51İşçi-İşveren ilişkilerinin başlangıcı olan hizmet akdinin sonlandırılması ile hizmet ilişkisinin devamı sürecinde uyulması ve uygulanması gereken kuralların İşçi Disiplin Kurulu aracılığı ile tatbik ve takibinin sağlanması.
7.522822 sayılı Sendikalar Kanunu, 2821 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev-Lokavt Kanun’ları çerçevesinde olmak üzere; Belediyede 4857 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapan işçilerin sendika üyeliklerinin takibi ile iş yerlerimizde sendika işyeri temsilcisi veya baş temsilcilerinin mevzuat çerçevesinde yürütecekleri sendikal faaliyetleri takip etmek.
7.53İşçilerin T.İ.S.’nden doğan haklarından şefliğin görev alanına girenler ile ilgili yazışmaların yapılması ve kayıtların düzenli olarak tutulması.
7.54Toplu İş Sözleşmesinin disiplini ilgilendiren konularının çözüme ulaştırılması için disiplin kurulunun oluşturulması, gündemi ve toplantılarının gerçekleştirilmesi ile ilgili raportör görevinin yerine getirilmesi.
7.55Belediye ile Toplu Sözleşme yapmaya yetkili taraf sendika ile Toplu İş Sözleşmesinin başlangıcından bağıtlanma sürecine kadar ki prosedürü takip ve tanzim ederek, taraflara bildirmek, ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümü ile taraf sendikalarla ilişkilerin sağlıklı bir biçimde yürütülmesini sağlamak.
7.56-Emekliliğe hak kazanan işçinin sicil dosyasının incelenerek kıdem tazminatına esas teşkil edecek olan hizmet cetvelinin düzenlenerek Bordro ve Tahakkuk Şube Müdürlüğüne gönderilmesi.
7.57-Belediyedeki çalışmaları sonucu Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı bağlanmış olan işçiler için Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca istenilen sosyal yardım zammı ödemelerine ait listenin kontrol edilmesi.
7.58İşçi personele ait sicil dosyalarının arşivlenmesi ve muhafaza edilmesi ile ilgili işlemleri yürütmek.
7.59İşçilere ait yıllık ücretli izin defterlerinin tanzimi hariç yıllık ve sıhhi izinlerinin dairelerinden gönderildiği kadarı ile takibi ve bilgisayar kayıtlarını yapmak
7.60-Çalışan ve ayrılan işçi personel ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarından gelen resmi bilgi taleplerine ilişkin yazışmaları yapmak.
7.61İşçi personel ile ilgili mahkemelerden istenilen bilgi ve belgelere ilişkin yazışmaları yapmak,
7.62Kanun, Yönetmelik, Tüzük, Genelge, Tamim ve Yönergelerle belirlenen Sürekli işçi, Geçici işçiler ve Mevsimlik işçiler ile ilgili görev alanlarına giren hususları yapmak,
7.63Daire Başkanı ve Amirlerinin vermiş olduğu yazılı veya sözlü diğer iş ve işlemleri yürütmek.
 
Bordro ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü

MADDE 8- Bordro ve Tahakkuk Şube Müdürü’nün Görev,  Yetki  ve Sorumlulukları şunlardır:
8.1 Belediye bünyesinde çalışan memur, işçi, sözleşmeli personel ve sözleşmeli sanatçıların, 5018 sayılı yasaya göre verilecek destek hizmeti yürütme yetkisine dayanarak mutat hale gelmiş aylık özlük alacaklarının tahakkuku ve sosyal güvenlik işlemlerinin yapılması, konuyla ilgili olarak mevzuatın takip edilmesi, personel hakkında yasalarda meydana gelecek değişikliklerin veya yeni mevzuatın daire başkanlığına bağlı diğer şube müdürlükleri ile  koordineli olarak uygulanmasını sağlamak.
8.2Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunun ilgili maddelerine göre çalışanların özlük alacaklarına ilişkin tüm işlemlerin ve tahakkuklarının yapılmasını sağlamak.
8.3 Maaşla ilgili diğer birimlerden gelen her türlü bilgilerin puantaj, icra, kişi borcu, lojman, askerlik borçlanması, özel sigorta, doğum, ölüm, evlenme ve aile yardımı, kıdemli işçiliği teşvik pirimi vb. işlemleri kontrol ederek elektronik ortamda kayıtlarını yapmak.
8.4 Maaş bordrolarının çekilip kesinti listeleri ve ödeme evrakları ile birlikte tahakkuka bağlanıp, incelenmesi, kontrolü ve ödemeye sunulması için Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına göndermek.
8.5 Maaştan ayrı olarak geriye dönük işlemleri olan memurların, ek maaş, terfi, kişi borcu ve benzer bordrolarını hazırlamak.
8.6 Sözleşme ile çalışan sanatçıların maaş ve ikramiye bordrolarını hazırlamak.
8.7 Belediyemiz birimlerinde çalışan 657 sayılı yasaya tabi personelin emekli kesenekleri ile ilgili her türlü işlemleri yapmak.
8.8 Sözleşmeli personelin mali ve özlük haklarıyla ilgili her türlü işlemleri yapmak.
8.9 Her ay memurlara ödenen maaşla ilgili faaliyet raporu düzenlemek.
8.10 Müdürlüğe ait evrak, bilgi ve belgelerin korunması, arşivlenmesi ile ilgili işlemleri yapmak.
8.11 4857 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan personelin özlük alacaklarına ilişkin tüm tahakkukların yapılmasını sağlamak.
8.12 Tahakkukla ilgili daire başkanlıkları ile birim müdürlüklerine yazılacak resmi yazıları hazırlamak.
8.13Tahakkukla ilgili daire başkanlıklarına ve birim müdürlüklerine yapılacak resmi yazıların yayınlanması ve takip  edilmesi ve belediyeye bağlı tüm birimlerde çalışan 657 Sayılı Kanuna tabi personelin maaşla ilgili diğer birimlerden gelen her türlü, bilgilerinin (derece-kademe terfi, mesai, icra, kişi borcu, lojman, rapor, askerlik borçlanması, asgari geçim indirimi vb.) elektronik ortamda  işlemlerini yapmak.
8.14 Maaş bordolarının çekilip, kesinti listeleri ve ödeme evrakları ile birlikte tahakkuka bağlanıp incelenmesi, kontrolü ve ödemeye sunulması için Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına göndermek.
8.15Maaştan ayrı olarak geriye dönük maaş farkı ( pazar, fazla çalışma) kişi borcu bordrosu hazırlanması, raporlu olan yevmiyeli personele iş göremezlik ödeneğini Belediye veznesine yatırması halinde maaşının tam’a iblağ edilmesini sağlamak.
8.166772 sayılı Kanun ve T.İ.S. gereği ödenmesi gereken ikramiye ve ilave tediye bordrolarını hazırlamak.
8.17Emekli olan ve iş akdi fesih edilen personele kıdem tazminatı, izin ücreti bordrosu ve ödeme evraklarının hazırlamak.
8.18Mahkeme kararlarına gereği istenilen belgeleri hazırlamak.
8.19T.İ.S’ nin döneminde imzalanması halinde yürürlülük tarihinden itibaren yevmiyeli personele maaş ikramiye ve tüm ödemelerine ait fark bordrolarını yapmak.
8.20657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi çalışan memurların 5510 Sayılı Kanundan doğan emekli kesenek ve kurum karşılıkları ile diğer işlemlerinin yapılmasını sağlamak ve takip etmek.
8.21Belediyemizin tüm birimlerinde çalışan 5510–657–4857 yasaya tabi personel ile 5393 sayılı yasaya tabi sözleşmeli personelin aylık prim ve hizmet belgelerinin tanzim edilmesi, ilgili Sosyal Güvenlik Kurumuna internet ortamında işe giriş ve ayrılış bildirgelerinin yapılması.
8.22Toplu İş Sözleşmelerinden doğan prim farklarının sigorta müdürlükleri ile mutabakat sağlayarak zamanında ilgili müdürlüklere iletilmesi.
8.23İşçilerin sigortadan aldıkları iş göremezlik ödenekleriyle T.İ.S. ile belirlenen farkların tama iblağ edilmesinden doğan farkların yapılması, emeklilik işlemleri, işsizlik sigortasıyla ilgili işlemler, Sosyal Güvenlik Kurumu ile olan her türlü işlemlerin takibinin yapılması.
8.24Yayımlanan genelge ve emirlerin personele tebliğini sağlamak, bu bilgi ve belgelerin ayrı klasör dosyalarda muhafaza ederek arşivlenmesini sağlamak.
8.25Personelin bizzat kendi Talep etmesi halinde aylık maaş bordrolarının hazırlanarak kendilerine verilmesi.
8.26İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ve bağlı birimlerin bütçe ve her türlü tahakkuk işlemlerini yapmak,
8.27Kanun, Yönetmelik, Tüzük, Genelge, Tamim ve Yönergelerle belirlenen Memur, Sözleşmeli Memur, Sanatçı Personel, Sürekli işçi, Geçici işçiler ve Mevsimlik işçiler, diğer çalışanlarla ilgili Bordro ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü ile ilgili görev alanına giren iş ve işlemleri yapmak.
8.28Şube müdürlüğünce yıl içinde yapılması gereken işler için planlama yaparak uygulanmasını sağlamak.
8.29Daire başkanının vereceği yetki ve direktifler doğrultusunda şube müdürlüğünü ilgilendiren konularda diğer kuruluşlarla bağlantı kurmak ve toplantılara katılmak.
8.30Kanun, Yönetmelik, Tüzük, Genelge, Tamim ve Yönergelerle belirlenen Bordro ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü görev alanlarına giren hususları yapmak.
8.31Daire Başkanı ve Amirlerinin vermiş olduğu yazılı veya sözlü diğer iş ve işlemleri yürütmek.
 
Eğitim Şube Müdürlüğü
MADDE 9-
Eğitim Şube Müdürü’ nün Görev, Yetki ve Sorumlulukları :
9.1Hizmet İçi eğitim ihtiyacını belirlemek, planlamak ve  Hizmet İçi eğitim faaliyetlerini, organizasyonlarını düzenlemek ve düzenlenen eğitimlerin değerlendirilmesi ile ilgili işlemleri yapmak.
9.2 Eğitim organizasyonlarını sürekli iyileştirmek ve geliştirmek,
9.3Yeni işe alınan personelin oryantasyonunu sağlamak için eğitim faaliyetleri planlamak ve organizasyonlar düzenlemek,
9.4 Beceri eğitimi ve staj çalışmaları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
9.5 Faaliyet alanı içerisinde müdürlüğünün iş ve işlemleri ile ilgili koordinasyonu sağlamak,
9.6 Müdürlüğün gelen ve giden evraklarının takibini yapmak,
9.7 Daire Başkanlığının yıllık faaliyet raporunu hazırlanması ile ilgili işlemleri yapmak
9.8 Kanun, Yönetmelik, Tüzük, Genelge, Tamim ve Yönergelerle belirlenen Eğitim Şube Müdürlüğü ile ilgili görev alanına giren iş ve işlemleri yapmak.
9.9 Daire Başkanı ve Amirlerinin vermiş olduğu yazılı veya sözlü diğer iş ve işlemleri yürütmek.
  
Hizmet Alım Şube Müdürlüğü
MADDE – 10
Hizmet Alım Şube Müdürü’ nün Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
10.1     Kurumun hizmet alımı talep ve ihtiyaçlarını tespit etmek,
10.2      Hizmetin mahiyetine uygun personel alınması hususunda çalışmalar yaparak Daire Başkanı’na sunmak,
10.3      Kurumun hizmet alımı ihtiyaçlarını tespit ettikten sonra hizmet alımıyla ilgili gereklilik ve yapılacak işlemleri Daire Başkanına sunmak,
10.4      Daire Başkanının oluru üzerine hizmet alımıyla ilgili işlemleri başlatmak ve takibini yapmak,
10.5      Aylık hakedişleri incelemek, hakedişlerdeki asgari ücret fiyat farkı ödemelerinin yapılmasını sağlamak ve belediye bütçesinden fazla ödeme yapılmamasının önüne geçmek,
10.6      5510 sayılı yasa gereğince kesintilerin yapılmasını sağlamak,
10.7      Personel alımı/işten çıkarılmasında ilgili bileşenlerden biri olmak,
10.8      Aylık maaş bordrolarını incelemek,
10.9      Hizmet alımı personellerinin sorunlarıyla ilgilenmek ve bu sorunlara yönelik çözümler geliştirmek,
10.10      Doğrudan iş başvurusuna gelenler ile ilgilenmek ve onları bilgilendirmek,
10.11      Resmi iş başvurularına resmi yazı ile yanıt verilmesini sağlamak,
10.12      Kurum içi - Kurum dışı gelen muhtelif evraka yanıt vermek,
10.13      Rapor ve izinlerin düzenli takibinin yapmak,
10.14      Otomasyon sisteminin uygulanmasını sağlamak (evrak kayıt, personel özlük bilgileri ve izinlerin girişi),
10.15      Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel Emirler ve diğer mevzuatlara uygun                verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz bir şekilde yerine getirmek.
10.16İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı ve bağlı Şube Müdürlüklerinin
demirbaş ve ayniyatlı malzemelerin taleplerini,  bakım ve temizliğini yaptırmak ve kontrol etmek demirbaş ile ilgili diğer işlemleri yapmak.
 10.17      Daire Başkanı ve Amirlerinin vermiş olduğu yazılı veya sözlü diğer iş ve işlemleri yürütmek.
 
Disiplin İşlemleri Şube Müdürlüğü
 MADDE 11-
Disiplin İşlemleri Şube Müdürlüğü’nün Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
 11.1. Disiplin ile ilgili işlemlerin mevzuata uygun şekilde, zamanında yapılmasını ve uygulanmasını sağlamak,
 11.2.  Belediyede  muhakkiklerce yapılan inceleme ve soruşturma sonucu tanzim edilen raporlarda teklif edilen disiplin işlemleri yapmak, diğer teklifler yönünden koordinasyonu sağlamak,
  11.3.  Davalara ve icra takiplerine ilişkin bilgi ve belge temin ederek, savunma veya yazışma yapmak,
  11.4.  Mevzuatın uygulanmasından doğacak olan tereddütlerin giderilmesi ve anlaşmazlıkların önlenmesi için tedbirlerin zamanında alınmasında Daire Başkanlıklarına ve teşkilata yardımcı olmak,
  11.5.   4483 sayılı Kanun uyarınca Belediyedeki  memurların ve diğer kamu görevliler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
  11.6.   Memurların yargılanması ile ilgili mahkemelerden bilgi istemek ve tetkikini yapmak,
  11.7.   Belediye disiplin kurulunca verilen kararlarla ilgili yazışmalar yapmak,
  11.8.    Daire Başkanlığına iletilen konularla ilgili inceleme ve soruşturma yapılması, takip edilerek sonuçlandırılması, sonucundan ilgililere bilgi verilmesi,
  11.9.   Disiplin işlemleri ile ilgili Bakanlıkla yazışmalarda bulunmak,
  11.10. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,
  11.11. Daire Başkanlığı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Dairenin Çalışma Düzeni ve Bilgilendirme

 

Çalışma Düzeni
MADDE 12-
 Dairede görevli tüm personel;
12.1  Biriminde yürütülen iş ve işlemler hakkındaki bilgileri izinsiz olarak
kurum dışına veremezler, yazılı ve sözlü açıklama yapamazlar.
12.2    Hiçbir fark gözetmeden her vatandaşa eşit ve adil muamele yaparlar,
12.3   Görevleri ile ilgili, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, hiç kimsenin
hizmet, ikram ve hediyelerini kabul edemez ve bunlarla alışverişte bulunamazlar. Bu gibi kimselerden borç para alamayacakları gibi borç da veremezler.
12.4  Başkanlık yazıları ve eki dosyalardaki bilgiler ile kurum ile ilgili
yazışmalar açığa vuramaz ve yetkililer dışında kimseye bilgi veremezler,
12.5   Mesai bitiminde masa üzerindeki evrakı dolap ve çekmecelere koyar ve
kilitlerler,
12.6  Her türlü malzeme ve evrakın muhafazası ile şahsen sorumlu olan
personel, muhtelif sebepler ile görevinden ayrılması halinde, bunları birimdeki
görevliye yazılı bir tutanak ile devir ederler.
12.7   Kendilerine verilen kurum şifrelerini başkalarıyla paylaşamazlar.
12.8   Bu kurallara aykırı davranan personel hakkında kanuni işlem yapılır.
  
Bilgi verme yasağı
MADDE 13-
Birimlerin evrak ve dosya memurları gizli olmasa bile evrak ve işlemin sonucuna ait bilgi veremezler ve açıklamada bulunamazlar. Bilgi alacak kişiler, bilgileri Daire Başkanı, Şube Müdürü veya yetki verilen görevliden alırlar. Bu kurallara aykırı davranan personel hakkında kanuni işlem yapılır. Kişilerin özlük hakları ile ilgili bilgiler disiplin ve mahkemeye konu olan işlemler dışında idarenin bilgisi olmadan hiç kimseye verilemez. 
 
Bilgilendirme
MADDE 14-
Belediyemiz bünyesinde görev yapan memur, işçi, sözleşmeli memur, iştirakler personeli ile hizmet alımı yolu ile çalışan personellerle ilgili çalışmalarda bilgi vermek.
 
 

 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yönergeler ve Önceki Düzenlemeler

 

Yönergeler
Madde 15-
Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına ve dairenin yürüttüğü görevlerin ayrıntılarına ilişkin olarak yönergeler çıkarmaya Başkanlık Makamı yetkilidir.
 
 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme

 

Yürürlük
Madde 16-
Bu Yönetmelik Mardin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Kararı  ve yayımını müteakiben yürürlüğe girer.
  
Yürütme
Madde 17-
Bu Yönetmelik hükümlerini Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.