İtfaiye Dairesi Başkanlığı İç Hizmetler Yönergesi


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 –
Bu Yönetmeliğin amacı; İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve bağlı şube müdürlüklerinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Dayanak 
MADDE 2 -
Bu Yönetmelik, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 21/10/2006 tarih ve 26326 sayılı “Belediye İtfaiye Yönetmeliği”, 09/09/2009 tarih ve 279344 sayılı “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik”, 22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik”, 28/12/1998 tarih ve 13543 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sabotajlara karşı Korunma Yönetmeliği”, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlere Dair Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar 
MADDE 3 -
Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; 
3.1 Bakanlık: İçişleri Bakanlığı’ nı,
3.2 Büyükşehir Belediye Başkanlığı: Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ nı,
3.3 Üst Yönetim: Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcılarını,
3.4 Daire Başkanı: İtfaiye Dairesi Başkanı’nı,
3.5 Şube Müdürlükleri: İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı şube müdürlüklerini,
3.6 İstasyon: Müdahale Şube Müdürlüğü’ne bağlı olarak ve şehrin muhtelif bölgelerinde hizmet yürüten müdahale birimlerini, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve Şube Müdürlükleri Görevleri

İtfaiye Dairesi Başkanlığının görevleri 
MADDE 4 –
İtfaiye Dairesi Başkanlığının görevleri; 
4.1 Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek, 
4.2 Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek, 
4.3 Arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak, 
4.4 Su baskınlarına müdahale etmek, 
4.5 Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak, 
4.6 Nükleer, biyolojik, kimyasal, (NBC) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma işlemine yardımcı olmak. 
4.7 Belediye sınırları dışındaki olaylara Daire Başkanlığından, il sınırları dışındaki olaylara ise üst yönetimden alınacak izinle müdahale etmek, 
4.8 Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak,
4.9 Tesisler ve motorlu taşıtlar dahil tüm malzeme ve teçhizatın ikmal bakım ve onarımını yaptırmak, hizmete hazır durumda tutmak, 
4.10 İlgili mevzuat ve standartlara uygun olarak yangın hidratlarının koyulacağı yerleri Eğitim ve Önleme Şube Müdürlüğü ile birlikte tespit ederek ilgili kuruluşlara bildirerek yaptırmak ve çalışır durumda olmalarını sağlamak, 
4.11 İtfaiye Dairesi Başkanlığı Alarm Santraline yapılan ihbar ve başvuruları değerlendirerek, ekipleri yönlendirmek ve müdahale edilen olaylar hakkında gerekli raporları düzenlemek, 
4.12 Bağlı itfaiye istasyonlarındaki personelin; günlük, aylık, yıllık eğitim planlarını hazırlamak ve bu planlara göre hizmet içi eğitimlerini yaptırmak, 
4.13 Bağlı itfaiye istasyonları ve Gönüllü İtfaiye İstasyonları arasındaki koordinasyonu sağlamak, 
4.14 Kamu ve özel kurumlara ait itfaiye kuruluşları ile işbirliği sağlamak ve gerektiğinde bu kuruluşları yardıma çağırmak, yangın mahalline geldiklerinde sevk ve idare etmek,
4.15 Yangına ve su kaynaklarına ulaşım genel planı yapmak ve 1/25.000’lik şehir haritası üzerine işlemek, 
4.16 Başvuru yapılması durumunda kilitli kapıların açılmasına yardımcı olmak, 
4.17 Gerçek ve tüzel kişilere, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından belirlenen ücret tarifesine istinaden itfaiye aracı ve ekipmanları kiralamak, 
4.18 İtfaiyenin su alabileceği su depoları yapmak, 
4.19 Üniversitelerin itfaiyecilik ile ilgili bölümlerinde öğrenim gören öğrencilere imkanlar nispetinde staj yapma imkanı sağlamak. 
4.20 7/ 11/ 2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan, 09/ 09/ 2009 tarih ve 27344 sayılı “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” ile verilen görevleri yapmak,
4.21 İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın ön gördüğü izinleri vermek, 
4.22 İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ile işbirliği içersinde; İmar Planlarına göre, parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek, yangınların önlenmesi ve olası yangınlardaki can ve mal kaybının en aza indirilmesi için Büyükşehir ölçeğinde ortak çalışmalar yapmak, 
4.23 05/ 06/ 1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü gereğince kurulan itfaiye servisi mükelleflerini eğitmek, 
4.24 Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda toplantı, seminer ve tatbikatlar yapmak. Halkın yangın güvenliği bilincine kavuşturulabilmesi için yazılı ilan ve broşürler hazırlamak ayrıca görsel programlar düzenlemek, 
4.25 İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile okullarda eğitim desteği sağlamak, 
4.26 Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye teşkilatları personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek; bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak, 
4.27 09/ 10/ 2005 tarih ve 25961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “İl Özel İdareleri ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği” gereği oluşturulan gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmelerini sağlamak,
4.28 Belediye sınırları içinde bacaları belediye meclisince tespit edilecek ücret karşılığında temizlemek veya temizlettirmek, Halkı baca yangınları ve önlemleri konusunda bilgilendirmek, Baca Temizleyen kuruluşları denetlemek, 
4.29 Günlük, aylık ve yıllık istatistiklerin tutulmasını sağlamak, değerlendirmek ve ilgili kuruluşlara göndermek,
4.29.1 İnşaat ruhsatına tabi binaların yangın güvenlik sistemlerini gösteren mimari, tesisat ve elektrik projelerinin uygunluğunu onaylamak ve uygulaması tamamlanan projelerin yerinde kontrolünü yaparak, Yapı Kullanma İzin Belgelerine esas uygunluğunu onaylamak, 
4.29.2 Yangın önleme ve eğitim çalışmalarının bilgi ve verimliliğinin arttırılması amacıyla, Ulusal ve uluslararası uzman kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, 
4.29.3 Belediye sınırları içinde meydana gelen yangın, sel ve benzeri olaylarda hasar tespit çalışmalarına yardımcı olmak, 
4.29.4 Devlet tarafından kullanılan binalarda, yangınlara karşı bulundurulacak araç, gereç ve diğer malzemelerden hangilerinin bulundurulacağının belirlenmesine yardımcı olmak, 
4.29.5 Mardin Büyükşehir Belediyesi içerisinde yapılan, afet yönetiminin temel ilkeleri doğrultusunda; 
4.29.5.1 Zarar azaltma 
4.29.5.2 Hazırlıklı olma 
4.29.5.3 Müdahale 
4.29.5.4 İyileştirme, safhalarını içeren çalışmaları koordine etmek, 
4.29.6 Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı birimler, sivil toplum kuruluşları ve Gönüllü kuruluşlar arasındaki işbirliği çalışmalarını koordine etmek, 
4.29.7 Halkın gerekli afet bilincine kavuşması için bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları (seminer, eğitim, tatbikat, broşür, yayın vb.) yapmak, 
4.29.8 Arama Kurtarma Şube Müdürlüğüne araç-gereç, ekipman ve malzemeler temin etmek, bakımını yapmak, yaptırmak ve muhafaza edilmesini sağlamak, 
4.29.9 Arama Kurtarma Şube Müdürlüğünce ve ilgili Koordinasyon Merkezi’ni (AKOM) oluşturulan birimleri gelişen, değişen durumlara uyumlu olmasını sağlamak. 

Müdahale Şube Müdürlüğünün görevleri 
MADDE 5 –
Müdahale Şube Müdürlüğünün görevleri; 
5.1 Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek, 
5.2 Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek, 
5.3 Arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak,
5.4 Su baskınlarına müdahale etmek, 
5.5 Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak,
5.6 Nükleer, biyolojik, kimyasal, (NBC) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma işlemine yardımcı olmak. 
5.7 Belediye sınırları dışındaki olaylara Daire Başkanlığından, il sınırları dışındaki olaylara ise üst yönetimden alınacak izinle müdahale etmek, 
5.8 Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak, 
5.9 Tesisler ve motorlu taşıtlar dahil tüm malzeme ve teçhizatın ikmal bakım ve onarımını yaptırmak, hizmete hazır durumda tutmak, 
5.10 İlgili mevzuat ve standartlara uygun olarak yangın hidrantlarının koyulacağı yerleri Eğitim ve Önleme Şube Müdürlüğü ile birlikte tespit ederek ilgili kuruluşlara bildirerek yaptırmak ve çalışır durumda olmalarını sağlamak, 
5.11 İtfaiye Dairesi Başkanlığı Alarm Santraline yapılan ihbar ve başvuruları değerlendirerek, ekipleri yönlendirmek ve müdahale edilen olaylar hakkında gerekli raporları düzenlemek, 
5.12 Bağlı itfaiye istasyonlarındaki personelin; günlük, aylık, yıllık eğitim planlarını hazırlamak ve bu planlara göre hizmet içi eğitimlerini yaptırmak, 
5.13 Bağlı itfaiye istasyonları ve Gönüllü İtfaiye İstasyonları arasındaki koordinasyonu sağlamak, 
5.14 Kamu ve özel kurumlara ait itfaiye kuruluşları ile işbirliği sağlamak ve gerektiğinde bu kuruluşları yardıma çağırmak, yangın mahalline geldiklerinde sevk ve idare etmek, 
5.15 Yangına ve su kaynaklarına ulaşım genel planı yapmak ve 1/25.000’lik şehir haritası üzerine işlemek, 
5.16 Başvuru yapılması durumunda kilitli kapıların açılmasına yardımcı olmak 
5.17 Gerçek ve tüzel kişilere, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından belirlenen ücret tarifesine istinaden itfaiye aracı ve ekipmanları kiralamak, 
5.18 İtfaiyenin su alabileceği açık havuz ve su depoları yapmak, 
5.19 Üniversitelerin itfaiyecilik ile ilgili bölümlerinde öğrenim gören öğrencilere imkanlar nispetinde staj yapma imkanı sağlamak. 
5.20 Daire Başkanlığının vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

Eğitim ve Önleme Şube Müdürlüğünün görevleri 
MADDE 6 –
Eğitim ve Önleme Şube Müdürlüğü’nün görevleri; 
6.1 17/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan, 09/09/2009 tarih ve 27344 sayılı “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” ile verilen görevleri yapmak, 
6.2 İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın ön gördüğü izin ve ruhsatları vermek,
6.3 İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ile işbirliği içersinde; İmar Planlarına göre, parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek, yangınların önlenmesi ve olası yangınlardaki can ve mal kaybının en aza indirilmesi için Büyükşehir ölçeğinde ortak çalışmalar yapmak, 
6.4 05/06/1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü gereğince kurulan itfaiye servisi mükelleflerini eğitmek, 
6.5 Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda toplantı, seminer ve tatbikatlar yapmak. Halkın yangın güvenliği bilincine kavuşturulabilmesi için yazılı ilan ve broşürler hazırlamak ayrıca görsel programlar düzenlemek,
6.6 İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile okullarda eğitim desteği sağlamak, 
6.7 Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye teşkilatları personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek; bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak, 
6.8 09/10/2005 tarih ve 25961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “İl Özel İdareleri ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği” gereği oluşturulan gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmelerini sağlamak, 
6.9 Belediye sınırları içinde bacaları belediye meclisince tespit edilecek ücret karşılığında temizlemek veya temizlettirmek, Halkı baca yangınları ve önlemleri konusunda bilgilendirmek, Baca Temizleyen kuruluşları denetlemek, 
6.10 Günlük, aylık ve yıllık istatistiklerin tutulmasını sağlamak, değerlendirmek ve ilgili kuruluşlara göndermek, 
6.11 İnşaat ruhsatına tabi binaların yangın güvenlik sistemlerini gösteren mimari, tesisat ve elektrik projelerinin uygunluğunu onaylamak ve uygulaması tamamlanan projelerin yerinde kontrolünü yaparak, Yapı Kullanma İzin Belgelerine esas uygunluğunu onaylamak, 
6.12 Yangın önleme ve eğitim çalışmalarının bilgi ve verimliliğinin arttırılması amacıyla, Ulusal ve uluslararası uzman kişi ve kuruluşlara işbirliği yapmak, 
6.13 Belediye sınırları içinde meydana gelen yangın, sel ve benzeri olaylarda hasar tespit çalışmalarına yardımcı olmak, 
6.14 Devlet tarafından kullanılan binalarda, yangınlara karşı bulundurulacak araç, gereç ve diğer malzemelerden hangilerinin bulundurulacağının belirlenmesine yardımcı olmak, 
6.15 Üniversitelerin itfaiyecilik ile ilgili bölümlerinde öğrenim gören öğrencilere olanaklar ölçüsünde staj yapma imkanı sağlamak. 
6.16 Daire Başkanlığının vereceği diğer görevleri yerine getirmek. 

Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü’nün görevleri 
MADDE 7 -
Arama Kurtarma Şube Müdürlüğünün Görevleri 
7.1 Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde meydana gelebilecek deprem, büyük yangın, su baskını, yoğun kar, buzlanma ve fırtına gibi her türlü afetlerin müdahale edilmesinde ve afet sonunda oluşan enkaz ve çöküntülerde can ve mal kurtarma çalışmalarına yerinde katılarak koordinasyonu sağlar. 
7.2 Her türlü doğal afet öncesi, afet anında, afetin başlangıcından bitimine kadar geçen sürede afetin en az zararla atlatılmasını sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi birimleri ve ilgili kurumlar arasında işbirliği ve koordinasyonu olayın olduğu mahalden sağlar. 
7.3 Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezine (AKOM) gelen olası afetlerle ilgili bilgileri Daire Başkanına ileterek, bilgisi dahilinde AKOM Üyelerini toplantıya çağırmak, 
7.4 Büyükşehir Belediye Başkanından ve İl Kriz Merkezinden gelecek emirler doğrultusunda, Büyükşehir Belediyesinin üzerine düşen görevi koordine eder.
7.5 Belediyenin ilgili birimlerince arama kurtarma ekiplerinin kurulmasına yardımcı olur. 
7.6 Kalite sisteminin uygulanmasını sağlar,
7.7 Şube Müdürlüğü’nde yürütülen tüm projelerin koordineli bir şekilde sürdürülmesini sağlar,
7.8 Müdürlük personeline görev dağıtımı yapar, izler ve çalışanların yürüttüğü işleri kolaylaştırır,
7.9 Süreçlerin sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapar,
7.10 Vatandaş memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalar yapar. Tespit edilmiş strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda planları hazırlar, uygular ve aksayan yönlerine Daire Başkanına ileterek bu yönde çözüm üretir,
7.11 Personelin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, eğitim almalarını sağlar,
7.12 Mesai saatlerinin etkin / verimli kullanılması ve birim personelinin uyum içinde çalışmasını sağlar,
7.13 Birim çalışmalarında kullanılan demirbaş malzeme ve kırtasiyenin amacına uygun kullanımını sağlar,
7.14 Birimi ile ilgili faaliyet raporlarının periyodik olarak hazırlanması sağlar,
7.15 İş güvenliğini sağlar ve çalışma ortamını sürekli geliştirme çabası içinde olur,
7.16 Birimi ile ilgili yazışmaların yapılmasını sağlar,
7.17 Birim personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirler, görevli personelin disiplin amiri olarak görev ve sorumluluklarını yerine getirir,
7.18 Bağlı olduğu Daire Başkanlığı tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün görevleri
MADDE 8-
Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün görevleri 
8.1 İtfaiye Hizmetleri ile ilgili vakıf ve derneklerle işbirliği koordinasyonu sağlayarak Mardin’in yangın güvenliğini arttırıcı tedbirler almak. 
8.2 İtfaiye araçlarının giremediği sokaklara girebilmesi için gerekli çalışmalar yapmak,önlemlerin alınması için teklifte bulunmak.
8.3 İtfaiye Daire Başkanlığının yıllık büteçesinin hazırlanmasında özellikle;araç ve ana malzeme- lerin alınması,bina ve tesislerin inşası hususunda hazırlanan kısa,uzun ve orta vadeli planlara daire başkanının onayı ile uygun direktiflerini vermek.
8.4 Mardin’in nüfus artışı ve yayılma alanlarının genişlemesini dikkate alarak;itfaiye hizmetlerinin gerektirdiği itfaiye araçları ve personel tedariki ile yeni grup ve müfreze binalarının yapımı için gerekli çalışmaları yapmak.
8.5 Personel arasında birlik ve beraberliği sağlamak,moral değerleri yüksek tutmak,motivasyonu sağlamak. 
8.6 İtfaiyecilik eğitimi ve teşkilatlanması hususunda araştırmalar yaparak,gönüllü itfaiyeciliğin kurulup çalıştırılması ile ilgili düzenlemeler yapmak.
8.7 İtfaiye Daire Başkanlığına gönderilen her türlü projelerin kontrol ve denetiminin yapılmasını sağlamak.
8.8 Müdürlükler arası koordinasyonu sağlamak.
8.9 Yurt içi ve Yurtdışı itfaiye teşkilatları ile irtibatı sağlayarak bilgi transferi yapmak.
8.10 İtfaiye araç,gereç ve haberleşme malzemelerinin her zaman göreve hazır olmasını sağlayacak tedbirler almak.
8.11 Yangın İstatistiklerinin hazırlanmasını sağlamak,çıkacak sonuçlara göre halkın bilinçlenmesi için tedbirler almak.
8.12 Personel sicil işlemlerini düzenlemek.
8.13 Personelin resmi kıyafet giymelerini takip etmek ve personelin yazlık, kışlık,harici elbise ve kişisel koruyucu teçhizat da dahil olmak üzere ihtiyaca ve günün şartlarına göre 657 sayılı Kanunun 211 inci maddesi esas alınarak belediye tarafından karşılanması. Yazlık ve kışlık elbise her yıl tören elbisesi ise iki yılda bir verilmesini. Ayrıca resmi kıyafet giyen personelin rütbe ve işaretlerinin, Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde yer alan Örnek (6) gösterildiği şekilde giyinmelerini denetlemek ve temini için daire başkanının onayı ile teklifte bulunmak.
8.14 İtfaiye personeline 22 inci maddede belirtilen kıyafetlerin yanında günün teknolojisine ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) veya Avrupa Normları (EN) standartlarına uygun olarak yangın,sel, çığ,nükleer,biyolojik,kimyasal ve benzeri tehlikelere karşı özel teçhizat ve kıyafet verilmesini daire başkanının onayı ile temin için teklifte bulunmak.
8.15 Her ast görevdeki personelin bir üst görevdeki personel yerine yetiştirilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak.
8.16 Basın ve Halkla ilişkilerin düzenlenmesini sağlamak.
8.17 Basın yoluyla itfaiye önlem tedbirlerinin alınması için gerekli girişimlerde bulunmak.
8.18 Arşiv hizmetlerinin en üst düzeyde,yeni teknolojiye uygun şekilde yapılmasını temin etmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İtfaiye Dairesi Başkanlığı Kadroları, Unvanları, Görev–Yetki ve Sorumlulukları
İtfaiye Dairesi Başkanlığı kadroları, unvanları 
MADDE 9 -
Belediye itfaiye dairesi personel kadro ve unvanları, Belediye ve Bağlı 
Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslara göre; 
9.1 Daire Başkanı, 
9.2 Şube Müdürü, 
9.3 İtfaiye Amiri, 
9.4 İtfaiye Çavuşu, 
9.5 İtfaiye Eri, 
kadroları ile diğer kadro ve unvanlardan oluşur.
İtfaiye Dairesi Başkanının görev - yetki ve sorumlulukları 
MADDE 10–
İtfaiye Dairesi Başkanının görev-yetki ve sorumlulukları; 
10.1 İtfaiye hizmetleri ile itfaiye destek hizmetlerini bir bütün olarak itfaiye stratejileri doğrultusunda planlamak, yönlendirmek, koordine etmek ve denetleyerek hizmetin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, 
10.2 İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak çalışılmasını sağlamak, 
10.3 Daire Başkanlığı ve bağlı müdürlüklerin ilgili mevzuatı, yenilikleri ve teknik gelişmeleri takip edilmesi ve uygulanmasını sağlamak, 
10.4 İç ve dış denetçilere bilgi ve belge akışını sağlar. 
10.5 Birim faaliyetlerinin periyodik olarak raporlanmasını sağlamak, 
10.6 Harcama yetkilisi olarak, her yıl, iş ve işlemlerinin amaçlara, iyi malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini içeren iç kontrol güvence beyanını düzenlemek ve birim faaliyet raporlarına eklemek, 
10.7 Üst yönetim tarafından istenen ve mevzuat ile öngörülen kurul ve komisyonlara katılmak ve/veya talep edilen teknik personelin görevlendirilmesini yapmak, 
10.8 Birimiyle ilgili toplantılara katılmak, birim içinde düzenli ve planlı toplantılar yapılmasını sağlamak, 
10.9 Görevlerini yerine getirirken birim içi ve diğer birimlerle işbirliği ve uyum içinde çalışılmasını sağlamak, 
10.10 Yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, istihdam edilen personelin görev dağılımını, personelin eğitimini ve yetiştirilmelerini sağlayacak çalışmalar yapmak ve itfaiye teşkilatında, hizmetlerin yürütülmesine yardımcı ve destek olmak üzere norm kadroya uygun olarak itfaiye yangın personeli dışında personel çalıştırabilir. 
10.11 Daire Başkanlığı personelinin moral ve motivasyonunu arttırmak, takım ruhu oluşturmak için; sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler düzenlemek, bu faaliyetler için gerekli olan eğitim, malzeme ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak, 
10.12 Ülkemizdeki diğer itfaiye teşkilatları ve işbirliği içerisinde olduğumuz sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğinin geliştirilmesi ve iyi uygulama örneklerinin paylaşılması amacıyla ortak aktiviteler düzenlemek, 
10.13 İtfaiye Dairesi Başkanı yukarıda sıralanan görev ve yetkilerin zamanında yerine getirilmesinden üst yönetime karşı sorumludur. 
10.14 Üst yönetim tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirmektir.
Şube Müdürlerinin görev – yetki ve sorumlulukları 
MADDE 11 –
Şube Müdürünün görev-yetki ve sorumlulukları; 
11.1 Ekli organizasyon şeması ve Stratejik plan doğrultusunda verilen görevleri yerine getirmek, 
11.2 Bağlı personelin disiplin ve düzenini sağlamak, 
11.3 Müdürlüğün; araç – gereçleri ve demirbaşlarının korunmasını, temizliğini ve göreve hazır durumda tutulmalarını sağlamak. 
11.4 Bağlı personelin hizmet içi eğitimlerini belli bir plan dahilinde yapılmasını sağlamak, 
11.5 Bağlı personelin iş bölümünü ve görev tanımlarını yapmak, personele tebliğ etmek, 
11.6 Konusuna ilişkin yasal mevzuatı takip ederek bunlara uygun uygulama yapılmasını sağlamak. 
11.7 Müdürlük içinde düzenli, planlı ve tutanaklı toplantıların yapılmasını sağlamak. 
11.8 İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına bağlı olarak çalışılmasını sağlamak. 
11.9 Daire Başkanının vereceği benzer görevleri yerine getirmek. 
11.10 Görev ve yetkileri çerçevesinde idari-mali karar ve işlemlerin etkili, süratli, verimli ve doğru yürütülmesini sağlamak, 
11.11 Performans programındaki müdürlük hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamak, 
11.12 Müdürlüğü ile ilgili işlemleri yerine getirirken; Belediyenin genel ilkelerine, kurallarına ve mevzuata göre çalışılmasını sağlamak, 
11.13 Personelin disiplin ve düzeninden, tesis, araç ve gereçlerin temizliği, korunması ve göreve hazır durumda tutulmasını sağlamak 
11.14 Şube müdürü, müdürlük görevlerini yerine getirilmesinden Daire Başkanı ve Belediye Üst Yönetimine karşı sorumludurlar.
İtfaiye Amirinin görev – yetki ve sorumlulukları 
MADDE 12 -
İtfaiye teşkilatında hiyerarşik olarak yer alan herkes birim amiri tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler. Bu kişiler kendilerine verilen görevlerin eksiksiz olarak yapılmasından birinci derecede sorumlu olmakla beraber ayrıca personelin disiplin ve düzeninden, tesis, araç ve gereçlerin temizliği, korunması ve göreve hazır durumda tutulmasından şube müdürüne karşı sorumludurlar. 

İtfaiye Çavuşunun görev – yetki ve sorumlulukları 
MADDE 13 -
İtfaiye amirine bağlı olarak aşağıdaki görevleri yapar; 
13.1 Kendisine bağlı yangın personeli arasında iş bölümü yapar, 
13.2 Üst amirlerin bulunmadığı olayları sevk ve idare eder.

İtfaiye Erinin görev – yetki ve sorumlulukları 
MADDE 14 -
İtfaiye eri, itfaiye çavuşu ve/ veya itfaiye amirine bağlı olarak aşağıdaki 
görevleri yapar; 
14.1 Yangın söndürme, araç kullanma ve arama-kurtarma çalışmalarını yerine getirir, 
14.2 İtfaiye hizmet binası ve müştemilatının güvenliğini, temizliğini, araç-gereç ve teçhizatın bakım ve onarımı yapar, 
14.3 Haberleşme ve yazışma gibi yürütülmesi gereken diğer iş ve işlemleri yapar. 

Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisinin görev – yetki ve sorumlulukları 
MADDE 15 –
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi 
15.1 Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan demirbaş niteliğinde olan araç-gereç ve malzemelerin demirbaş kaydını tutmak ve takibini yapmak, 
15.2 Daire Başkanlığı tarafından alınan malzemeleri kayıt altına alıp depolamak, ilgili alt birimlere aktarılması ile ilgili tüm işlemleri yapmak, 
15.3 Daire Başkanlığı bünyesinde alımı yapılacak malzeme ve hizmetin temini için gerekli tüm yazışmaları yapmak. 

Personel Özlük İşleri Görevlilerinin görev –yetki ve sorumlulukları 
MADDE 16 –
Personel Özlük İşleri görevlilerinin; 
16.1 Tüm personelin özlük, izin ve yazışma işlerini yürütmek. 
16.2 Daire Başkanlığı adına gelen her türlü yazıyı cevaplamak ve gereğini ilgili birimlere iletmek. 
16.3 Daire Başkanlığının yaptığı harcamaların ödeme emirlerini hazırlamak ve ilgili başkanlıklara göndermek. 

Tüm çalışanların sorumlulukları 
MADDE 17 –
Tüm çalışanların sorumlulukları; 
17.1 Biriminde yürütülen iş ve işlemler hakkındaki bilgileri izinsiz olarak kurum dışına veremezler,
17.2 Hiçbir fark gözetmeden her vatandaşa eşit ve adil muamele yaparlar,
17.3 Görevleri ile ilgili, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, hiç kimsenin hizmet, ikram ve hediyelerini kabul edemez ve bunlarla alışverişte bulunamazlar. Bu gibi kimselerden borç para alamayacakları gibi borç da veremezler. 
17.4 Meclis, Encümen ve Başkanlık yazıları ve eki dosyalardaki bilgileri açığa vuramaz ve yetkililer dışında kimseye bilgi veremezler, 
17.5 Her türlü malzeme ve evrakın muhafazası ile şahsen sorumlu olan personel, muhtelif sebepler ile görevinden ayrılması halinde, bunları birimdeki görevliye yazılı bir tutanak ile devir ederler, 
17.6 Kurum tarafından çalışanlara verilen şifreler kurumsal amaç dışında kullanılamaz, görev değişikliklerinde verilen şifreler iptal edilmesi amacıyla ilgili birime haber verilir. Bu kurallara aykırı davranan personel hakkında kanuni işlem yapılır.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İtfaiye Dairesi Başkanlığı Yöneticilerinin Atanma Şartları

İtfaiye Dairesi Başkanının atanma şartları 
MADDE 18 –
İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na atanmak için 657 sayılı Kanunun Genel Şartları ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre atanır. 

Şube Müdürlerinin atanma şartları 
MADDE 19 –
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliğine Dair Genel Yönetmelik ve Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre atanır. 

İtfaiye Amirliğine atanma şartları 
MADDE 20 –
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliğine Dair Genel Yönetmelik ve Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre atanır. 

İtfaiye Çavuşluğuna atanma şartları 
MADDE 21 –
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliğine Dair Genel Yönetmelik ve Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre atanır.

İtfaiye Erliğine atanma şartları 
MADDE 22 –
İtfaiye erliğine atanmak için 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartların yanı sıra; 
22.1 En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
22.2 Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak, 
22.3 Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 m, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında ( +,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak, 
22.4 25 yaşını doldurmamış olmak şartları aranır. 

Çalışma düzeni 
MADDE 23

11.1 İtfaiye hizmetleri resmi tatil günleri de dâhil olmak üzere, 24 saat esasına göre yürütülür. İtfaiye personelinin çalışma süresi ve saatleri 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alındıktan sonra tespit olunur. 
11.2 İtfaiye müdahale personelinin çalışma saatleri; 
11.2.1 24 saat iş 48 saat istirahat 
11.2.2 12 saat iş 24 saat istirahat 
11.2.3 12 saat iş 36 saat istirahat, 
şeklinde düzenlenmiş vardiyalardan bir veya ikisi tercih edilerek uygulanır. Fazla çalışma ücretleri ile ilgili olarak 5393 sayılı Kanunda yer alan hükümler uygulanır. 
11.3 Personel yetersizliği nedeniyle itfaiye hizmetlerinde 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre çalıştırılan işçilere, önceden rızaları alınmak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir.

MADDE 24 - İtfaiye Dairesi Başkanlığında çalışan; itfaiye eri, itfaiye çavuşu, itfaiye amiri, şube müdürü ve itfaiye daire başkanı yangın personelidir. Bu personel, bizzat yangın yerinde bulunmak ve yangına müdahale etmekle sorumlu ve görevlidir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sosyal Haklar ve Disiplin Cezaları
MADDE 25 

11.1 Saat iş,48 saat istirahat şeklinde çalışan itfaiye personeline 3;12 saat iş,24 saat istirahat ve 12 saat iş,12 saat istirahat şeklinde çalışan itfaiye personeline 2,12 saatten az çalışan itfaiye personeline 1 öğün yemek verilir. Yiyecek giderleri 657 Sayılı Kanunun 212 nci maddesi esas alınarak belediyece karşılanır.
11.2 İtfaiye personellerinin izinleri, teşkilatın yangınla mücadele gücünü aksatmamak kaydı ile 657 sayılı Kanun Hükümlerine göre verilir.
11.3 İtfaiye teşkilatında çalışan yangın personeli,yılda bir kez sağlık taramasından geçirilir. 
11.4 İtfaiye personeline uygulanacak disiplin cezaları şunlardır; 
11.4.1 Uyarma 
11.4.2 Kınama 
11.4.3 Aylıktan Kesme 
11.4.4 Kademe İlerlemesinin Durdurulması 
11.4.5 Meslekten Çıkarma 
11.4.6 Devlet Memurluğundan çıkarma 
11.4.6.1 Meslekten çıkrama cezası dışında verilecek disiplin cezalarında 657 sayılı Devlet Memurlar Kanununun Hükümleri uygulanır. Meslekten çıkarma cezasını gerektiren eylem,işlem tutum ve davranışlar şunlardır;
11.4.6.2 Amir yada üstlerinin itfaiye hizmetlerine yönelik icraatına karşı çıkmak ve görev yapılmasını engellemek,toplu hale dönüştürerek bu eyleme katılmak,katılmayı tahrik veya teşvik etmek,
11.4.6.3 Hırsızlık gasp dolandırıcılık, irtikap, rüşvet, zimmet, ihtilas ırza tasaddi, sahtecilik ve kalpazanlık suçlarını işlemek.
11.4.6.4 Kasıtlı olarak gerçek dışı rapor vermek veya tutanak düzenleyip imza etmek veya ettirmek;
11.4.6.5 Gizli tutulması zorunlu olan ve görevi ile ilgili bulunan bilgi ve belgeleri görevli veya yetkili olmayan kişilere açıklamak. 
11.4.6.6 Uyuşturucu madde kullanmak, göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki kullanmak yahut kullanılmasına göz yummak.
11.4.6.7 Kasıtlı olarak telsiz haberleşmesini engellemek.

ALTINCI BÖLÜM

Diğer Hükümler

Çalışmalarda işbirliği ve uyum 
MADDE 26 – İ
tfaiye dairesinin faaliyet ve çalışmalarını değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla, İtfaiye dairesi başkanının başkanlığında şube müdürlerinin katılımı ile periyodik olarak toplantılar yapılır. Bu toplantılarda, İtfaiye Dairesi Başkanlığının faaliyetleri ve gerçekleştirilen işlemler, sorunlar, görüş ve öneriler değerlendirilerek bilgi paylaşımı, işbirliği ve uyum sağlanır. 

MADDE 27 – Bu Yönetmelikte bulunmayan madde ve hükümler için 21 Ekim 2006 tarih ve 26326 sayılı “Belediye İtfaiye Yönetmeliği” madde ve hükümleri geçerlidir. 

Yürürlük 
MADDE 28 –
Bu Yönetmelik Mardin Büyükşehir Belediyesi Meclisince onaylanması ve yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 29 –
Bu yönetmelik hükümlerini Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.