Kadro ve Atama Şube Müdürlüğü


Adı-SoyadıSuphi Balcı
Telefon0 (482) 215 19 30
E-mail-

 
TANITIM

 
1.1. Belediyede görev yapan Belediye Başkanı, Başkan Danışmanları, memur personel, sözleşmeli sanatçı personel, işçi personel, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine istinaden çalıştırılan sözleşmeli personelin göreve başlayışlarından, görevden ayrılışlarına kadar her türlü özlük ve ek ödemeleri ile ilgili hizmetlerin yürütülmesini sağlamak,
1.2. Talep halinde görevleri ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, talimat gibi düzenlemelerle ilgili çalışmalara katılmak, görev ve yetkileri içerisine giren konular da Daire Başkanına önerilerde bulunmak.
1.3. Hizmetin yürütülmesinde, bağlı personele yazılı ve sözlü emirler vermek, verilen emirlerin takibini yapmak.
1.4. Personelden gelen teklifleri değerlendirmek ve personel arasında koordinasyonu sağlamak.
1.5. Daire başkanının vereceği yetki ve direktifler doğrultusunda şube müdürlüğünü ilgilendiren konularda diğer kuruluşlarla bağlantı kurmak ve toplantılara katılmak.
1.6. Personel mevzuatını günlük takip edip belediye birimlerini değişikliklerden haberdar edip uygulamada bütünlüğü sağlamak.
1.7. Kanun, Yönetmelik, Tüzük, Genelge, Tamim ve Yönergelerle belirlenen Kadro ve Atama Şube Müdürlüğü görev alanlarına giren hususları yapmak. 
1.8. Gerektiğinde Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkındaki Yönetmeliğin ilgili maddelerini işletmek ve yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre işlem yapılmasını sağlamak. 
1.9. Memur personelin ilk defa göreve başlama, açıktan atama, nakil, görevde yükselme, unvan değişikliği ve birimler arası atama işlemlerini yürütmek.
1.10. Memur personelin adaylık eğitimi sonrası asalet tasdiki işlemlerini yürütmek
1.11. Memur personelin emeklilik, ölüm, istifa, görevden çekilme, gibi nedenlerle kayıt kapama
işlemlerini yürütmek ve askerlik borçlanması işlemlerini yapmak.
1.12. Memur personelin yıllık, sıhhi, mazeret ve ücretsiz izin işlemleri ile birlikte yurtdışı çıkış izin onaylarını hazırlamak ve takibini yapmak.
1.13. Memur personelin ceza, ödül ve ikramiye iş ve işlemlerini takip ederek kayıt altına almak.
1.14. Memur personelin kurum içi ve kurum dışı geçici görevlendirme onayları ile vekâlet, tedviren yürütme onaylarını hazırlamak.
1.15. Faaliyet alanı ile ilgili olarak; dış kurumlardan, belediye birimlerinden, belediye çalışanlarından ve vatandaşlardan gelen her türlü yazı, dilekçe ve taleplere mevzuat ve üst amirlerinin direktifleri doğrultusunda cevabi yazıları hazırlamak.
1.16. Faaliyet alanı ile ilgili olarak idare aleyhine yargı yerlerinde açılan davalara ilişkin hukuk müşavirliğine savunmaya esas bilgi, belge ve kapsamlı görüş yazılarını hazırlamak.
1.17. Şube müdürü ve üstü kadrolara atama yapıldığında (vekâletler hariç) Belediye Meclisine gerekli bilgilerin sunulması için gerekli yazışmaları yapmak.
1.18. Sözleşmeli personel ile sözleşmeli sanatçıların işe başlayışlarından işten ayrılıncaya kadar her yıl sözleşmelerini hazırlamak ve onaya sunmak.
1.19. Sözleşmeli personel ile ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gereken bütün işlemleri yapmak ilgili kurumlara bilgi vermek.
1.20. Belediye Başkan danışmanlarının sözleşmelerini hazırlayarak özlükleri ile ilgili işlemlerini yapmak.
1.21. Memur, sözleşmeli personel, sözleşmeli sanatçı ve işçi personel ile başkan danışmanlarının tanıtıcı belediye kimlik kartları ile ulaşım kartlarını hazırlamak, dağıtımını yapmak kayıp ve çalıntı gibi sair nedenlerle kaybolması halinde gerekli işlemleri yapmak.
1.22. Belediyenin hizmet esaslarına göre her statüde personel ihtiyacını stratejik plana uygun olarak kısa ve uzun vadede tespit etmek ve ihtiyaca göre kadro iptal ve ihdas cetvellerini hazırlamak.
1.23. Büyükşehir belediyesi memur kadroları ile teşkilat şemasını günün şartlarına uygun olarak;  Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda hazırlamak.
1.24. Belediyenin insan gücü planlaması ve personel politikası ile ilgili çalışmaları yapmak, Norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak memur personelin kadro düzenlemelerini aylık, 3’er aylık ve yıllık olarak düzenlemek.
1.25. Birimlerin teşkilat şeması ile ilgili değişiklik taleplerini incelemek, Belediye Meclisine havale edilmek üzere Başkanlık Makamına sunmak.
1.26. Belediyeye ilk defa açıktan atama yoluyla memur alımına yönelik sınav hizmetlerini yürütmek.
1.27. Memur personelin kadro ve ek göstergeleri işlemleri ile ilgili yan ödeme ve özel hizmet tazminat cetvellerinin hazırlanması ve onay işlemlerini takip etmek.Memur, sözleşmeli personel ve sözleşmeli sanatçılar, işçi personel ile ilgili aylık ve yıllık olarak her türlü istatistikî bilgileri hazırlamak.
1.28. Müdürlüğün bilgisi dâhilinde; kamu istihdam verilerine ilişkin olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla kadro ve personel sayıları ile ilgili yazışmaları yapmak.
1.29. Memur, sözleşmeli personel ve sözleşmeli sanatçılar ve diğer çalışanlar ile ilgili her türlü özlük ve sicil bilgilerinin kayıtlarını bilgisayar ortamında tutmak ve gerekli değişiklikleri zamanında kayıt altına almak.
1.30. Personelin, mal bildirim kanunu hükümleri doğrultusunda süresi içerisinde mal bildirim beyannamesi düzenlemelerini sağlamak,
1.31. Üst dereceli kadrolarda bulunan memur personele verilecek hususi pasaportlar ile hizmet damgalı pasaportlarla ilgili yazışmaları yapmak.
1.32. Adli suçlar ile ilgili mahkemelerde görülen davalar hakkında bilgi takibi yazışmalarını hazırlamak, adli mahkeme kararına göre açığa alınması gereken memur personelin onayını hazırlamak   adli mercilerle ilgili yazışmaları yapmak.
1.33. Memur ve sözleşmeli personelin geçmiş yıllardaki sosyal güvenlik kurumlarında geçen hizmetlerinin tespiti, askerlikte geçen süreler ile bir üst öğrenimi bitirenlerin müracaatları halinde intibak onaylarını hazırlamak.
1.34. Memur ve sözleşmeli sanatçı personelin derece, kademe ve kıdem terfii onaylarını hazırlamak.
1.35. Kadro ve Atama Şube Müdürlüğüne gelen evrakların tasnifini yaparak kayıt altına almak, 
1.36. Gizlilik kuralları içerisinde ivedi ve gizli evrakın zimmet karşılığı ilgili kişi, birim, kurum ve kuruluşlara teslimini sağlamak.
1.37. Memur personelin sendikal işlemlerini takip etmek.
1.38. Kanun, Yönetmelik, Tüzük, Genelge, Tamim ve Yönergelerle belirlenen Memur, Sanatçı Personel ile Sözleşmeli Memur personelle ilgili görev alanlarına giren hususları yapmak, 
1.39. İşçi personel alımında; işçi sınav komisyonunun oluşturulması için Başkanlık Olur’u alınması, talep formlarının düzenlenerek İş Kur’dan işçi gönderilmesini temin etmek, yazılı ve sözlü sınavın gerçekleştirilmesi sonrası sınavı kazanan işçilerin hizmet sözleşmelerinin hazırlanarak göreve başlatılmaları işlemlerini Belediye ve Bağlı  Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütmek.
1.40. Sürekli işçi ve Geçici işçi statüsündeki personellerin kanunlarında belirtilen esaslara göre özlük işlemleri, görevlendirmeler, hizmet pasaportu ve yurt dışı görevlendirme işlemleri, geçici işçi vize onayları, istihdam tabloları, her ay düzenli olarak işe giren ve ayrılan işçi personelin Vilayet Makamına bildirimini yapmak.
1.41. Benzer şekilde mevsimlik işçi alınmış ise hizmet sözleşmelerinin yenilenmesi işlemlerini yürütmek.
1.42. İşçilerin T.İ.S. ile getirilen haklardan; ücret zammı için yevmiye çizelgesi düzenlenmesi ve diğer sosyal haklarının takip ve tespiti için yazışmalar yapmak.
1.43. İşçilerin unvan değişikliği, görevlendirme, geçici görevlendirme yer değişikliği ve yevmiye değişikliği işlemleri için Başkanlık Olur’larının hazırlanması, takibinin yapılması ve sonuçlandırılması ile ilgili işlemleri yürütmek.
1.44. İlgili mevzuatı gereğince işe alınan ve çeşitli sebeplerle ayrılan işçilerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilmesi işlemlerini yapmak.
1.45. İşçilerin emeklilik sürelerinin tespiti için, Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili işlemleri takip etmek,
1.46. İşten ayrılan veya işe başlayan işçilerin elektronik ortamda İş Kur’a bildirilmesi işlemlerini yürütmek.
1.47. T.İ.S. hükümleri çerçevesinde gereken iş ve işlemleri yapmak.
1.48. Norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak İşçi kadro iptal ve ihdası ile ilgili işlemlerin yürütülmesi.
1.49. İşçilerin emeklilik işlemleri ile ilgili Daire Başkanlıklarından gelen teklif üzerine Başkanlık Olur’u (kayıt kapama) alarak ilgili birimlere göndermek.
1.50. İşçi personel ile ilgili aylık ve yıllık istatistikî bilgileri hazırlamak.
1.51. İşçi-İşveren ilişkilerinin başlangıcı olan hizmet akdinin sonlandırılması ile hizmet ilişkisinin devamı sürecinde uyulması ve uygulanması gereken kuralların İşçi Disiplin Kurulu aracılığı ile tatbik ve takibinin sağlanması.
1.52. 2822 sayılı Sendikalar Kanunu, 2821 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev-Lokavt Kanun’ları çerçevesinde olmak üzere; Belediyede 4857 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapan işçilerin sendika üyeliklerinin takibi ile iş yerlerimizde sendika işyeri temsilcisi veya baş temsilcilerinin mevzuat çerçevesinde yürütecekleri sendikal faaliyetleri takip etmek.
1.53. İşçilerin T.İ.S.’nden doğan haklarından şefliğin görev alanına girenler ile ilgili yazışmaların yapılması ve kayıtların düzenli olarak tutulması.
1.54. Toplu İş Sözleşmesinin disiplini ilgilendiren konularının çözüme ulaştırılması için disiplin kurulunun oluşturulması, gündemi ve toplantılarının gerçekleştirilmesi ile ilgili raportör görevinin yerine getirilmesi.
1.55. Belediye ile Toplu Sözleşme yapmaya yetkili taraf sendika ile Toplu İş Sözleşmesinin başlangıcından bağıtlanma sürecine kadar ki prosedürü takip ve tanzim ederek, taraflara bildirmek, ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümü ile taraf sendikalarla ilişkilerin sağlıklı bir biçimde yürütülmesini sağlamak.
1.56. Emekliliğe hak kazanan işçinin sicil dosyasının incelenerek kıdem tazminatına esas teşkil edecek olan hizmet cetvelinin düzenlenerek Bordro ve Tahakkuk Şube Müdürlüğüne gönderilmesi.
1.57. Belediyedeki çalışmaları sonucu Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı bağlanmış olan işçiler için Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca istenilen sosyal yardım zammı ödemelerine ait listenin kontrol edilmesi.
1.58. İşçi personele ait sicil dosyalarının arşivlenmesi ve muhafaza edilmesi ile ilgili işlemleri yürütmek.
1.59. İşçilere ait yıllık ücretli izin defterlerinin tanzimi hariç yıllık ve sıhhi izinlerinin dairelerinden gönderildiği kadarı ile takibi ve bilgisayar kayıtlarını yapmak
1.60. Çalışan ve ayrılan işçi personel ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarından gelen resmi bilgi taleplerine ilişkin yazışmaları yapmak.
1.61. İşçi personel ile ilgili mahkemelerden istenilen bilgi ve belgelere ilişkin yazışmaları yapmak,
1.62. Kanun, Yönetmelik, Tüzük, Genelge, Tamim ve Yönergelerle belirlenen Sürekli işçi, Geçici işçiler ve Mevsimlik işçiler ile ilgili görev alanlarına giren hususları yapmak,
1.63. Daire Başkanı ve Amirlerinin vermiş olduğu yazılı veya sözlü diğer iş ve işlemleri yürütmek.