Kırsal Hiz Daire Baş Çalış Esasları Hak Ynt


 GENEL GEREKÇE
 

İlimiz Büyükşehir Belediyesinin hizmet alanı, nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal, kültürel, özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alarak sürdürülen teşkilatlanma kapsamında, tüm hizmet birimlerinin Görev, Yetki ve SorumlulukEsaslarını belirleyen Çalışma Yönetmeliklerini hazırlamaları işleyiş açısından çok büyük önem arz etmektedir.
Bu nedenle ; Birimimiz kendi hizmet alanına giren konularda Görev, Yetki ve Sorumluluklarını belirleyen Çalışma Yönetmeliğini, 17/02/2006 tarih ve 26083 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan “MEVZUAT HAZIRLAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK” esaslarına göre hazırlamıştır.
 
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler
Amaç Ve Kapsam
MADDE 1-
Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ nın teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır. 
Bu yönetmelik Mardin Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın Görev, Sorumluluk ve Yetki Esaslarını belirtmek üzere hazırlanmıştır
MADDE 2- Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve bağlı Müdürlüklerinin işlevlerinin belirlenerek, Mardin Büyükşehir Belediyesi birimlerinin daha etkili ve verimli çalışmaları için ihtiyaç verilerle ilişkilendirerek, belediyeler ve diğer kamu kurumlarının sorumluğunda olan, kente ait altyapı ve üstyapı yatırımlarının daha çabuk, daha ekonomik ve en doğru şekilde planlanmasına ve koordinasyonuna imkan sağlamak. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda yapılacak tüm çalışmaların ve bu çalışmaları yapacak servisleri ve birimleri belirlemek, yapılan işleri denetlemek, servisler arasında koordinasyonu sağlamak dâhil esas ve usulleri kapsar.
Tanımlar
MADDE 3-
Bu Yönetmelikte ifade edilen;
3.1 Başkan : Mardin Büyükşehir Belediye Başkanını,
3.2 Belediye : Mardin Büyükşehir Belediyesini,
3.3 İlçe Belediyesi : Büyükşehir Belediyesi yetki sınırları içinde kalan ilçe belediyesini,
3.4 Meclis : Mardin Büyükşehir Belediye Meclisini,
3.5 Encümen : Mardin Büyükşehir Belediyesi Encümenini,
3.6 Genel Sekreter : Mardin Büyükşehir Belediye Genel Sekreterini,
3.7 Genel Sekreter Yardımcısı : Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ nın bağlı bulunduğu ilgili Genel Sekreter Yardımcısını,
3.8 Daire Başkanlığı : Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığını,
3.9 Daire Başkanı : Mardin Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanını,
3.10 Şube Müdürü : Birim Şube Müdürü
3.11 Müdürlük : Bağlı Şube Müdürlüklerini
3.12 Birim : Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesindeki diğer Birimleri
3.13 Çalışan Personel : Şube Müdürlüğü bünyesinde görevli tüm memur, işçi, sözleşmeli personel ve diğer personeli,
3.14 Teknik Personel : Şube Müdürlüğü Teknik personeli,
 

İKİNCİ BÖLÜM
 

Kuruluş Ve Yasal Dayanak
MADDE 4-
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik doğrultusunda Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.04.2014 tarih ve 2014/10 sayılı kararı ile kurulan Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile kurum şemasında belirtilen Şube Müdürlüklerinden oluşmaktadır. 
Bu yönetmelik 10.07.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 21. maddesi, 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
4.1 İlgili Kanunlar
Kanun No Kanunun Adı
406 Telgraf ve Telefon Kanunu
657 Devlet Memurları Kanunu
697 Ulaştırma ve Haberleşme Hizmetlerinin Olağanüstü Hallerde ve Savaşta Ne Suretle Yürütüleceğine Dair Kanun
4703 Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun
4734 Kamu İhale Kanunu
4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
4857 İş Kanunu
4982 Bilgi Edinme Kanunu
5070 Elektronik İmza Kanunu
5216 Büyükşehir Belediyesi Kanunu
5393 Belediye Kanunu 
5747 Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
5809 Elektronik Haberleşme Kanunu
7201 Tebligat Kanunu

4.2 İlgili Yönetmelikler-Tebliğler-Genelgeler
Yönetmelikler
Tarihi Sayısı Düzenlemenin Adı Düzenlemenin Konusu
19.04.2004 7189 Bilgi Edinme Hakkı Kanununun uygulanması hakkında Yönetmelik Kurum ve kuruluşlar, Kanunda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi, Kanunda ve bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usullere göre başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere gerekli idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür.
18.10.2004 8125 Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Bu Yönetmelik, yazışmalarda elektronik ortam ve elektronik imzaların kullanılması ile ilgili usul ve esasları belirlemektedir
06.01.2005 25692 Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Bu Yönetmelik; bildirim ve sertifikasyon süreçlerine, güvenli elektronik imza oluşturma ve doğrulama verileri ile araçlarına, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı, Kurum, nitelikli elektronik sertifika sahibi ve üçüncü kişilerin yükümlülüklerine, denetime, faaliyetin sona erme hallerine, zaman damgasına, yabancı elektronik sertifikalara, güvenliğe, teknik ve mali hususlara ilişkin usul ve esasları kapsar.
20.07.2008 26942 Elektronik Haberleşme Güvenliği Yönetmeliği Bu Yönetmelik, işletmecilerin fiziksel alan güvenliği, veri güvenliği, donanım-yazılım güvenliği ve güvenilirliği ile personel güvenilirliğinin sağlanması için tehditlerden ve/veya zafiyetlerden kaynaklanan risklerin bertaraf edilmesi veya azaltılmasına ilişkin olarak alacakları tedbirlere yönelik usul ve esasları kapsar.
Genelgeler 
Tarihi Sayısı Düzenlemenin Adı Düzenlemenin Konusu
15.02.2005 25728 2005/3 sayılı Bilgi Edinme Hakkı İle İlgili Yıllık Rapor konulu Başbakanlık Genelgesi Kamu kurum ve kuruluşlarından Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik uyarınca bir önceki yıla ait bilgi edinme başvuruları ile ilgili olarak düzenleyecekleri raporları Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna iletmeleri istenmektedir.
16.07.2008 17 Başbakanlığın “Lisanslı Yazılım Kullanılması” Genelgesi Genelge ile, fikri hakların korunması açısından, kamu kurum ve kuruluşlarında, bilgisayar programlarının edinilmesi, kullanılması, yönetimi ve alınacak tedbirlere yönelik esaslar tespit edilmektedir.
Diğer Mevzuatlar
Tarihi Sayısı Düzenlemenin Adı Düzenlemenin Konusu
21.12.2011 14/659 Kişisel Bilgilerin Gizliliğine İlişkin Denetim hakkında Kurul Kararı İşletmecinin Elektronik Haberleşme Kanununun ilgili maddeleri ve ilgili diğer mevzuatta yer alan yükümlülüklerini ihlal etmesi, abonelere ait kişisel verilerin üçüncü kişiler tarafından elde edilmemesi için gerekli tedbirleri almaması nedeniyle verilen para cezası kararıdır.
01.06.2006 77/353 Güvenli Elektronik İmza Oluşturma ve Doğrulama Uygulamaları ile Güvenli Elektronik İmza Formatlarına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı

Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte bir düzenleme bulunmaması nedeniyle söz konusu yönetmeliğin 35 inci maddesi hükmü uyarınca “Güvenli Elektronik İmza Oluşturma ve 
Doğrulama Uygulamaları ile Güvenli Elektronik İmza Formatlarına Dair Usul ve Esaslara ait taahhüt ve standart tavsiyesi kararıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Teşkilat
MADDE 5-
Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı; 
5.1 Başkanlığa bağlanan Şube Müdürlüklerinden oluşmaktadır.
5.2 Şube Müdürlükleri hangi Daire Başkanlığına bağlanırsa, o Daire Başkanlığı’nda görev yetki ve sorumluluklarını yürütür.
5.3 Daire Başkanlığına bağlanan Şube Müdürlükleri bütçeleri ile birlikte ilgili Daire Başkanlığına geçer

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 

Görev Yetki Ve Sorumluluklar
MADDE 6-
Daire Başkanlığının Görev Yetki Ve Sorumlulukları
6.1 Daire Başkanının Görevleri
Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı aşağıda yazılı olan görevleri yerine getirir.
6.1.1 Bilgi teknolojilerinin ve elektronik uygulamaların gelişimini izlemek, gelişmeler doğrultusunda çalışmalar yapmak ve gerekmesi halinde ülkemizde yapılması gereken iş ve işlemlere ilişkin hukuki, teknik ve idarî konularda öneriler geliştirmek.
6.1.2 İlgili mevzuatı çerçevesinde bilgi toplumuna dönüşüm amacıyla gerçekleştirilen çalışmaları izlemek, bu çalışmalara katkıda bulunmak, bu çalışmalar doğrultusunda Kurum bünyesinde ve sektör nezdinde yapılması gereken çalışmaları koordine etmek.
6.1.3 Bilgi Toplumu Stratejisi kapsamında bilgi teknolojileri ve e-devlet dönüşümü kapsamında belirlenen stratejik amaç ve hedeflere ulaşılmasını sağlamak üzere, stratejinin uygulaması için faaliyet ve projelerin kurulmasına destek vermek.
6.1.4 Kurumun görev alanı ile ilgili olarak bilgi teknolojisi hizmetlerinin sunulmasına yönelik düzenlemeler yapmak.
6.1.5 İnternetin toplum üzerindeki sosyal, kültürel, psikolojik ve benzeri muhtemel etkileri ile ilgili araştırmalar yapmak ve bu hususla ilgili gerekli tedbirleri almak.
6.1.6 Kurum içi ve kurumlar arası veri değişim standartlarını belirlemek,
6.1.7 Belediye içi ve dışı birimlerle işbirliği yapmak, diğer Kırsal Hizmetler sistemleri ile entegrasyonu sağlamak üzere her turlu tedbiri almak,
6.1.8 E- Belediye kapsamında kurulacak entegrasyon çalışmaları için gerekli çalışmaları gerçekleştirmek.
6.1.9 Üst Makamlar tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
6.2 Daire Başkanının Yetkileri
Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı aşağıdaki yetkilere sahiptir.
6.2.1 Kanun ve Yönetmelikler çerçevesinde Belediyenin karar organlarından alınan kararlar doğrultusunda görev yapar.
6.2.2 Mardin Büyükşehir Belediyesi Toplam Kalite anlayışı doğrultusunda bölümü ile ilgili kalite sistem çalışmalarına katkıda bulunma ve bu sistemin yaygınlaştırılmasını sağlama yetkisine sahiptir.
6.2.3 Belediye Başkanlığı tarafından görevlendirildiği konularda Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ nı temsil eder.
6.2.4 Disiplin amiri olarak sorumlu olduğu personele, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisine sahiptir.
6.2.5 Başkanlığa bağlı çalışanları denetleme ve karşılaştığı aksaklıkları giderme yetkisine sahiptir.
6.2.6 Mazeretine binaen mevzuata uygun olarak mazeret izni vermek ve ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Genel Sekreter Yardımcısı, Genel Sekreter ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak, sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisine sahiptir.
6.2.7 Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, Başkanlığa tayin şartlarını haiz olan personelden birini Daire Başkanlığına vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma yetkisine sahiptir.
6.2.8 Bağlı birimlerinde yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personel görev dağılımını, personelin hizmet içi eğitimini ve görev niteliklerine uygun olarak yetiştirilmesini sağlar.
6.2.9 Başkanlığın faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisine sahiptir.
6.2.10 Genel Sekreter Yardımcısı, Genel Sekreter, Belediye Başkanlığı Makamı tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirir.
6.2.11 Meclis ve Encümen toplantılarında Daire Başkanlığı’nı ilgilendiren konularda görev alır.
6.2.12 Başkanlığın işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunur.
6.2.13 Mahiyetindeki personelin liyakat değerlendirmelerini yapar, gerektiğinde terfi, taltif ve yer değişikliği önerilerini amirine sunar.
6.2.14 Başkanlığın işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisine sahiptir.
6.2.15 Şube Müdürlüğü çalışmalarını ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yönlendirir, denetler, en kısa zamanda sonuçlandırılmasını sağlar.
6.3 Daire Başkanının Sorumlulukları
Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı aşağıdaki sorumluluklara sahiptir.
6.3.1 Makamca görevlendirildiği komisyon, komite vb. çalışma guruplarında yer alır, rapor veya projeler hazırlar ve görevli olduğu komisyonlardaki görevlerini yerine getirir.
6.3.2 Şube Müdürlükleri arasında koordinasyonu sağlar. Hizmetin iyi işlemesi için gerek gördüğü düzenlemeleri yapar. Yazılı ve sözlü talimatlarla; Teknik personel ve diğer tüm çalışanları görevlendirir ve yönlendirir.
6.3.3 Yapılan çalışmalarda ekibini motive eder, verilen önerileri değerlendirir ve gerektiğinde çalışmalara katılır, çalışma ortamını sürekli olarak geliştirme çabası içinde olur.
6.3.4 Birimleri arasındaki evrak akışının düzenli olmasını sağlar, evrakın özelliğine göre havalesini yapar.
6.3.5 Mesai saatlerinin etkin ve verimli kullanılmasını ve tüm personelinin uyumlu çalışmasını sağlar.
6.3.6 Süreçlerin sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yaptırır.
6.3.7 Daire Başkanlığı’na bağlı Şube Müdürlüklerinde kullanılan demirbaş malzeme ve kırtasiye malzemelerinin amacına uygun kullanılmasını teşvik eder.
6.3.8 Daire Başkanlığı demirbaşına kayıtlı araç gereçlerden hurdaya ayrılacakların iş ve işlemlerini yapar ve ilgili birimlere sevk eder.
6.3.9 Daire Başkanlığına ait mal ve hizmet alım taleplerini mevzuata uygun şekliyle sonuçlandırıp, teslim edilen malzemelerin muayene ve kabul işlemlerini yaptırır.
6.3.10 Gerektiğinde personelini hizmet içi eğitimden geçirilmesini sağlar, konuyla ilgili olarak yurt içi ve yurt dışı konferans, kurs ve seminerlere gönderilmesini teklif eder.
6.3.11 Şube müdürlüklerinin çalışma raporlarını onaylar, Daire Başkanlığının yıllık çalışma raporunun hazırlatarak, onaylar ve üst yönetime sunar.
6.3.12 Belediyenin belirlenmiş ya da belirlenecek olan politikaları doğrultusunda plan ve program geliştirir, bütçe hazırlar ve hazırlanan plan, program ve bütçenin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına gönderilmesini sağlar.
6.3.13 Onaylanan Stratejik plan, performans programı ve bütçeye göre projelerin uygulamasını sağlar.
6.3.14 İç ve dış denetimlerde en iyi sonucu alma hedefi doğrultusunda, uygulama ve çalışmaları yönlendirir.
6.3.15 Belediyenin Stratejik Plan hazırlığı sürecine katkı koyar, belirlenmiş odak alanlarında Müdürlüklerinin hedeflerinin belirlenmesini sağlar.
6.3.16 Bağlı Şube Müdürlüklerinin Yönergelerini yayınlar.
6.3.17 Personel hareketlerini planlar, denetler, bilgilendirme yapar.
6.3.18 İzinleri denetler ve koordine eder.
6.3.19 Daire Başkanlığını maiyetindeki personele karşı temsil eder.
6.3.20 Görev alanına giren konulardaki yayınları ve mevzuatı izler, konuyla ilgili olarak personelini uyarır ve görevlendirir.
6.3.21 Görevlendirilmesi halinde Dairesini ve Kurumunu temsil eder.
6.3.22 Belediye Mevzuatı, göreviyle ilgili diğer mevzuat ve bu yönetmelik ile kendisine verilen görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden; yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, bağlı bulunduğu Genel Sekreter Yardımcısına karşı sorumludur.
Şube Müdürlükleri
MADDE 7-
Kırsal Yol ve Bakım Onarım Şube Müdürlüğü
7.1 Görev Yetki ve Sorumluluklar
7.1.1 Devlet ve İl yolları ağı dışında kalan: Köy yolu ağında bulunan yolların yapımını
onarımını bakımını yapmak.
7.1.2 Stabilize ve asfaltlarını yapmak.
7.1.3 Yol hizmetleri ile ilgili her türlü protokollü işleri yapmak.
7.1.4 Trafik Kanunu ile verilen ve köy yolları ağında yapılması gereken görevleri 
yapmak.
7.1.5 Yol hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli teknik ve idari işlemlerin 
yürütülmesi, takibi ve sonuçlandırılması için gereken koordinasyonun sağlanmak.
7.1.6 Gerekli eğitim hizmetlerinin yapılmasını sağlamak.
7.1.7 Köy yerleşim alanları dahilinde köy içi ulaşımı sağlayan yollar açmak, yapmak ve yaptırmak,
7.1.8 Köy sokaklarının ıslahını sağlamak.
7.1.9 Köy içi parke taşı ile kaplama işlemlerini yapmak.
7.1.10 Projelendirilmiş olması kaydıyla diğer işleri yapmak.
7.2 Altyapı Tesisleri İşletme Hizmetleri
7.2.1 Konkasör Hizmetleri
7.2.1.1 Mobil primer darbeli kırıcı, primer-sekonder-tersiyer darbeli kırıcı, titreşimli elek ve aralarında nakil ile stoklama yapan V ayaklı konveyörlerden oluşan KOMPLE TAŞ KIRMA-ELEME tesisinin işletilmesini ve her türlü bakımını yapmak.
7.2.1.2 Asfalt plenti, mekanik plenti parke taşı ve düz boru imalatının ihtiyacı olan malzemeyi üretmek ve karşılamak.
7.2.1.3 Köy yollarının ihtiyacı olan elek altı ve mıcır ihtiyacını üretmek ve karşılamak.
7.2.1.4 Tesisin üretim kapasitesinde çalıştırılması için gerekli tedbirleri önceden almak.
7.2.2 Asfalt Plenti Hizmetleri
7.2.2.1 Besleme ünitesi, kurutucu filtre sistemi, elek mekanizması ve sıcak asfalt stok silosunda oluşan asfalt plenti tesisinin işletimini ve her türlü bakımını yapmak.
7.2.2.2 Asfalt plentleri, belli gradasyondaki malzemeyi (agrea) istenilen sıcaklığa kadar (genelde 160 oC) ısıtıp bitüm ve filler ile karıştırılarak elde edilen “asfalt beton” nun köy yollarının yapım ve yama işlerinde kullanılmasını sağlamak.
7.2.2.3 Tesiste bulunan(160/220,70/100,50/700) asfalt malzemesi ile köy yollarının sathi kaplanması, (MC/30) astar malzemesi ile asfalt kaplama yapılmadan önce sıkıştırılmış köy yollarının yapımında kullanmak.
7.2.3 Mekanik Plenti Hizmetleri
7.2.3.1 Mikser, yükleme silosu, malzeme besleme siloları ve bantlı konveyör grubunda oluşan mekanik plenti tesisinin işletimini ve her türlü bakımını yapmak.
7.2.3.2 Konkasörde elde edilen farklı tane boyutuna sahip agreafraksiyonlarının uygun oranlarda suyla karıştırılmasıyla elde edilen ve üstyapıda temel/alt temel tabakalarında kullanılan karışımı üretmek.
7.2.3.3 Yolun altyapısında kullanılan mekanik malzemeyi hazırlayan bu sistem her türlü yol yapımında kullanılacak malzemeyi üretmek.
7.2.4 Parke Taşı İmalatı Hizmetleri
7.2.4.1 Agreabunkerleri ve tartı bantları, agrea transfer bantlı konveyörleri, taşıyıcı konstrüksiyon grubu, mikser, çimento siloları, büz boru makinası ve KPM 1036 çok katlı parke taşı makinelerinden oluşan tesisin işletimini ve her türlü bakımı yapmak.
7.2.4.2 Anma çapı :DN 200 mm. Montajsız contalı, dairesel kesitli, donatışız ön dökümlü olan büz borular, kanalizasyon, yağmur ve yüzey suları ile genellikle toprak altı boru hatlarına iletmek için ihtiyaç duyulan malzemeyi üretmek.
7.2.4.3 Mevcut bulunan kalıplar ile parke taşı üretimini gerçekleştirmek.
7.3 Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisine sahiptir.
7.4 Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunur.
7.5 Müdürlük ile ilgili yazışmalarda l.derece imza yetkisine sahiptir.
7.6 Müdürlüğün bütçe teklifinin hazırlanması yetkisine sahiptir.
7.7 Müdürlüğü ile ilgili Harcamalarda Gerçekleştirme görevlisi yetkisine sahiptir.
7.8 Sorumlu olduğu personelin, mevzuatta öngörülen disiplin gereklerine göre çalışmalarını sağlar.
7.9 Müdürlüğe bağlı çalışanları denetler ve karşılaştığı aksaklıkları giderir.
7.10 Müdürlük emrinde görev yapan personelle ilgili stratejik kararlar çerçevesinde performans değerleme raporu düzenleme yetkisine sahiptir.
7.11 Mazeretine binaen mevzuat hükümleri çerçevesinde mazeret izni ve ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Daire Başkanı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak, sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisine sahiptir.
7.12 Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma yetkisine sahiptir.
7.13 Birimdeki tüm personele görev dağılımını yapar.
7.14 Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisine sahiptir.
7.15 Daire Başkanlığı makamı tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirir.
Sanat Yapıları Şube Müdürlüğü
MADDE 8

8.1 Görev Yetki ve Sorumluluklar
8.1.1 Köprü ve sanat yapılarının gerçekleştirilmesi için gerekli teknik ve idari işlemlerin yürütülmesi takibi ve sonuçlandırılması.
8.1.2Sanat yapıtları ve köprülerin yapımını onarımını ve bakımını yapmak.
8.1.3Daire Başkanlığı makamı tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirir.
Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü
MADDE 9

9.1Görev Yetki ve Sorumluluklar
9.1.1 Büyükşehir sınırları içinde her türlü tarımsal faaliyetlerin envanterini çıkarmak ve sürekli güncel tutmak.
9.1.2Tarım İl Müdürlüğü ile işbirliği yaparak ortak proje üretme.
9.1.3Tarımsal faaliyet alanında çiftçi için yüksek getiri getiren ürünleri araştırarak konu hakkında çiftçilerimizi bilgilendirmek.
9.1.4 Tarla sulama, budama, aşı vb. konularda çiftçilerimizi bilgilendirmek.
9.1.5Çiftçinin ürettiği ürünün pazarlanması için yeni pazarlar araştırmak.
9.1.6Gerektiğinde örnek sera, örnek tarla vb. kurarak çiftçiyi teşvik etmek.
9.1.7Çiftçinin Mardin’de ürettiği ürünler ile ilgili gerekirse yarışma düzenlemek
9.1.8Ağaç ve çiçek fidesi üretimi yapmak.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler
Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar
MADDE 10 

İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Bu yönetmelikte yer almayan hususlar için Şube Müdürlükleri Yönerge hazırlayabilir ve Belediye Başkanı onayı ile yayınlar. Daire Başkanlığı’ nın teknik ve diğer çalışan personeliyle ilgili yetki –sorumluluk ve iş süreçleri görev tanımları Yönetim Temsilcisi onayı ile belirlenir.
Yürürlük
MADDE 11-
Bu yönetmelik hükümleri Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabulü ve yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12-
Bu yönetmelik hükümleri Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından yürütülür.