Kırsal Yollar Yapım, Bakım Ve Onarım Daire Başkanlığı Yönetmeliği


KIRSAL YOLLAR YAPIM BAKIM VE ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI

YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Kırsal Yollar Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı
Teşkilat
MADDE 1-
 Kırsal Yollar Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı; 
1.1 Başkanlığa bağlanan Şube Müdürlüklerinden oluşmaktadır.
1.2 Şube Müdürlükleri hangi Daire Başkanlığına bağlanırsa, o Daire Başkanlığı’nda görev yetki ve sorumluluklarını yürütür.
1.3 Daire Başkanlığına bağlanan Şube Müdürlükleri bütçeleri ile birlikte ilgili Daire Başkanlığına geçer

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Görev Yetki ve Sorumluluklar
MADDE 2- Daire Başkanlığının Görev Yetki ve Sorumlulukları
2.1 Daire Başkanının Görevleri
Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı aşağıda yazılı olan görevleri yerine getirir.
2.1.1 Bilgi teknolojilerinin ve elektronik uygulamaların gelişimini izlemek, gelişmeler doğrultusunda çalışmalar yapmak ve gerekmesi halinde ülkemizde yapılması gereken iş ve işlemlere ilişkin hukuki, teknik ve idarî konularda öneriler geliştirmek.
2.1.2 İlgili mevzuatı çerçevesinde bilgi toplumuna dönüşüm amacıyla gerçekleştirilen çalışmaları izlemek, bu çalışmalara katkıda bulunmak, bu çalışmalar doğrultusunda Kurum bünyesinde ve sektör nezdinde yapılması gereken çalışmaları koordine etmek.
2.1.3 Bilgi Toplumu Stratejisi kapsamında bilgi teknolojileri ve e-devlet dönüşümü kapsamında belirlenen stratejik amaç ve hedeflere ulaşılmasını sağlamak üzere, stratejinin uygulaması için faaliyet ve projelerin kurulmasına destek vermek.
2.1.4 Kurumun görev alanı ile ilgili olarak bilgi teknolojisi hizmetlerinin sunulmasına yönelik düzenlemeler yapmak.
2.1.5 Belediye içi ve dışı birimlerle işbirliği yapmak, diğer Kırsal Hizmetler sistemleri ile entegrasyonu sağlamak üzere her turlu tedbiri almak,
2.1.6 E- Belediye kapsamında kurulacak entegrasyon çalışmaları için gerekli çalışmaları gerçekleştirmek.
2.1.7 Üst Makamlar tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
2.2 Daire Başkanının Yetkileri
Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı aşağıdaki yetkilere sahiptir.
2.2.1 Kanun ve Yönetmelikler çerçevesinde Belediyenin karar organlarından alınan kararlar doğrultusunda görev yapar.
2.2.2 Mardin Büyükşehir Belediyesi Toplam Kalite anlayışı doğrultusunda bölümü ile ilgili kalite sistem çalışmalarına katkıda bulunma ve bu sistemin yaygınlaştırılmasını sağlama yetkisine sahiptir.
2.2.3 Belediye Başkanlığı tarafından görevlendirildiği konularda Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ nı temsil eder.
2.2.4 Disiplin amiri olarak sorumlu olduğu personele, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisine sahiptir.
2.2.5 Başkanlığa bağlı çalışanları denetleme ve karşılaştığı aksaklıkları giderme yetkisine sahiptir.
2.2.6 Mazeretine binaen mevzuata uygun olarak mazeret izni vermek ve ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Genel Sekreter Yardımcısı, Genel Sekreter ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak, sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisine sahiptir.
2.2.7 Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, Başkanlığa tayin şartlarını haiz olan personelden birini Daire Başkanlığına vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma yetkisine sahiptir.
2.2.8 Bağlı birimlerinde yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personel görev dağılımını, personelin hizmet içi eğitimini ve görev niteliklerine uygun olarak yetiştirilmesini sağlar.
2.2.9 Başkanlığın faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisine sahiptir.
2.2.10 Genel Sekreter Yardımcısı, Genel Sekreter, Belediye Başkanlığı Makamı tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirir.
2.2.11 Meclis ve Encümen toplantılarında Daire Başkanlığı’nı ilgilendiren konularda görev alır.
2.2.12 Başkanlığın işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunur.
2.2.13 Mahiyetindeki personelin liyakat değerlendirmelerini yapar, gerektiğinde terfi, taltif ve yer değişikliği önerilerini amirine sunar.
2.2.14 Başkanlığın işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisine sahiptir.
2.2.15 Şube Müdürlüğü çalışmalarını ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yönlendirir, denetler, en kısa zamanda sonuçlandırılmasını sağlar.
 

 

 

 

 

2.3 Daire Başkanının Sorumlulukları
Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı aşağıdaki sorumluluklara sahiptir.
2.3.1 Makamca görevlendirildiği komisyon, komite vb. çalışma guruplarında yer alır, rapor veya projeler hazırlar ve görevli olduğu komisyonlardaki görevlerini yerine getirir.
2.3.2 Şube Müdürlükleri arasında koordinasyonu sağlar. Hizmetin iyi işlemesi için gerek gördüğü düzenlemeleri yapar. Yazılı ve sözlü talimatlarla; Teknik personel ve diğer tüm çalışanları görevlendirir ve yönlendirir.
2.3.3 Yapılan çalışmalarda ekibini motive eder, verilen önerileri değerlendirir ve gerektiğinde çalışmalara katılır, çalışma ortamını sürekli olarak geliştirme çabası içinde olur.
2.3.4 Birimleri arasındaki evrak akışının düzenli olmasını sağlar, evrakın özelliğine göre havalesini yapar.
2.3.5 Mesai saatlerinin etkin ve verimli kullanılmasını ve tüm personelinin uyumlu çalışmasını sağlar.
2.3.6 Süreçlerin sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yaptırır.
2.3.7 Daire Başkanlığı’na bağlı Şube Müdürlüklerinde kullanılan demirbaş malzeme ve kırtasiye malzemelerinin amacına uygun kullanılmasını teşvik eder.
2.3.8 Daire Başkanlığı demirbaşına kayıtlı araç gereçlerden hurdaya ayrılacakların iş ve işlemlerini yapar ve ilgili birimlere sevk eder.
2.3.9 Daire Başkanlığına ait mal ve hizmet alım taleplerini mevzuata uygun şekliyle sonuçlandırıp, teslim edilen malzemelerin muayene ve kabul işlemlerini yaptırır.
2.3.10 Gerektiğinde personelini hizmet içi eğitimden geçirilmesini sağlar, konuyla ilgili olarak yurt içi ve yurt dışı konferans, kurs ve seminerlere gönderilmesini teklif eder.
2.3.11 Şube müdürlüklerinin çalışma raporlarını onaylar, Daire Başkanlığının yıllık çalışma raporunun hazırlatarak, onaylar ve üst yönetime sunar.
2.3.12 Belediyenin belirlenmiş ya da belirlenecek olan politikaları doğrultusunda plan ve program geliştirir, bütçe hazırlar ve hazırlanan plan, program ve bütçenin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına gönderilmesini sağlar.
2.3.13 Onaylanan Stratejik plan, performans programı ve bütçeye göre projelerin uygulamasını sağlar.
2.3.14 İç ve dış denetimlerde en iyi sonucu alma hedefi doğrultusunda, uygulama ve çalışmaları yönlendirir.
2.3.15 Belediyenin Stratejik Plan hazırlığı sürecine katkı koyar, belirlenmiş odak alanlarında Müdürlüklerinin hedeflerinin belirlenmesini sağlar.
2.3.16 Bağlı Şube Müdürlüklerinin Yönergelerini yayınlar.
2.3.17 Personel hareketlerini planlar, denetler, bilgilendirme yapar.
2.3.18 İzinleri denetler ve koordine eder.
2.3.19 Daire Başkanlığını maiyetindeki personele karşı temsil eder.
2.3.20 Görev alanına giren konulardaki yayınları ve mevzuatı izler, konuyla ilgili olarak personelini uyarır ve görevlendirir.
2.3.21 Görevlendirilmesi halinde Dairesini ve Kurumunu temsil eder.
2.3.22 Belediye Mevzuatı, göreviyle ilgili diğer mevzuat ve bu yönetmelik ile kendisine verilen görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden; yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, bağlı bulunduğu Genel Sekreter Yardımcısına karşı sorumludur.
 

Şube Müdürlükleri
MADDE 3- Kırsal Yollar Şube Müdürlüğü
3.1 Görev Yetki ve Sorumluluklar
3.1.1 Devlet ve İl yolları ağı dışında kalan: Kırsal mahalle yolu ağında bulunan yolların yapımını
onarımını bakımını yapmak.
3.1.2 Stabilize kaplama, Asfalt kaplama,BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) ve yama çalışmalarını yapmak.
3.1.3 Yol hizmetleri ile ilgili her türlü protokollü işleri yapmak.
3.1.4 Trafik Kanunu ile verilen ve Kırsal mahalle yolları ağında yapılması gereken görevleri 
yapmak.
3.1.5 Yol hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli teknik ve idari işlemlerin 
yürütülmesi, takibi ve sonuçlandırılması için gereken koordinasyonu sağlamak.
3.1.6 Gerekli eğitim hizmetlerinin yapılmasını sağlamak.
3.1.7 Projelendirilmiş olması kaydıyla diğer işleri yapmak.

3.1.8 Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisine sahiptir.
3.1.9 Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunur.
3.1.10 Müdürlük ile ilgili yazışmalarda l.derece imza yetkisine sahiptir.
3.1.11 Müdürlüğün bütçe teklifinin hazırlanması yetkisine sahiptir.
3.1.12 Müdürlüğü ile ilgili Harcamalarda Gerçekleştirme görevlisi yetkisine sahiptir.
3.1.13 Sorumlu olduğu personelin, mevzuatta öngörülen disiplin gereklerine göre çalışmalarını sağlar.
3.1.14 Müdürlüğe bağlı çalışanları denetler ve karşılaştığı aksaklıkları giderir.
3.1.15 Müdürlük emrinde görev yapan personelle ilgili stratejik kararlar çerçevesinde performans değerleme raporu düzenleme yetkisine sahiptir.
3.1.16 Mazeretine binaen mevzuat hükümleri çerçevesinde mazeret izni ve ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Daire Başkanı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak, sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisine sahiptir.
3.1.17 Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma yetkisine sahiptir.
3.1.18 Birimdeki tüm personele görev dağılımını yapar.
3.1.19 Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisine sahiptir.
3.1.20 Daire Başkanlığı makamı tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirir.

 

 

3.2 Şantiyeler Şube Müdürlüğü
3.2.1 Konkasör Hizmetleri
3.2.1.1 Mobil primer darbeli kırıcı, primer-sekonder-tersiyer darbeli kırıcı, titreşimli elek ve aralarında nakil ile stoklama yapan V ayaklı konveyörlerden oluşan KOMPLE TAŞ KIRMA-ELEME tesisinin işletilmesini ve her türlü bakımını yapmak.
3.2.1.2 Asfalt ve mekanik plentlerde ihtiyaç olan malzemeyi üretmek ve karşılamak.
3.2.1.3 Kırsal Mahalle yollarının ihtiyacı olan Temel,Alttemel ve Mıcır ihtiyacını üretmek ve karşılamak.
3.2.1.4 Tesisin üretim kapasitesinde çalıştırılması için gerekli tedbirleri önceden almak.
3.2.2 Asfalt Plenti Hizmetleri
3.2.2.1 Besleme ünitesi, kurutucu filtre sistemi, elek mekanizması ve sıcak asfalt stok silosunda oluşan asfalt plenti tesisinin işletimini ve her türlü bakımını yapmak.
3.2.2.2 Asfalt plentleri, belli gradasyondaki malzemeyi (agrea) istenilen sıcaklığa kadar (genelde 160 oC) ısıtıp bitüm ve filler ile karıştırılarak elde edilen “asfalt beton” nun mahalle yollarının yapım ve yama işlerinde kullanılmasını sağlamak.
3.2.2.3 Tesiste bulunan (160/220,70/100,50/70) asfalt malzemesi ile mahalle yollarının sathi kaplanması, (MC/30) astar malzemesi ile asfalt kaplama yapılmadan önce sıkıştırılmış mahalle yollarının yapımında kullanmak.
3.2.3 Mekanik Plenti Hizmetleri
3.2.3.1 Mikser, yükleme silosu, malzeme besleme siloları ve bantlı konveyör grubunda oluşan mekanik plenti tesisinin işletimini ve her türlü bakımını yapmak.
3.2.3.2 Konkasörde elde edilen farklı tane boyutuna sahip agregaların uygun oranlarda suyla karıştırılmasıyla elde edilen ve üstyapıda temel/alt temel tabakalarında kullanılan karışımı üretmek.
3.2.3.3 Yolun altyapısında kullanılan mekanik malzemeyi hazırlayan bu sistem her türlü yol yapımında kullanılacak malzemeyi üretmek.
3.3 Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisine sahiptir.
3.4 Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunur.
3.5 Müdürlük ile ilgili yazışmalarda l.derece imza yetkisine sahiptir.
3.6 Müdürlüğün bütçe teklifinin hazırlanması yetkisine sahiptir.
3.7 Müdürlüğü ile ilgili Harcamalarda Gerçekleştirme görevlisi yetkisine sahiptir.
3.8 Sorumlu olduğu personelin, mevzuatta öngörülen disiplin gereklerine göre çalışmalarını sağlar.
3.9 Müdürlüğe bağlı çalışanları denetler ve karşılaştığı aksaklıkları giderir.
3.10 Müdürlük emrinde görev yapan personelle ilgili stratejik kararlar çerçevesinde performans değerleme raporu düzenleme yetkisine sahiptir.
3.11 Mazeretine binaen mevzuat hükümleri çerçevesinde mazeret izni ve ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Daire Başkanı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak, sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisine sahiptir.
3.12 Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma yetkisine sahiptir.
3.13 Birimdeki tüm personele görev dağılımını yapar.
3.14 Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisine sahiptir.
3.15 Daire Başkanlığı makamı tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirir.
 

3.3 Proje ve Uygulama Şube Müdürlüğü
3.3.1 Görev Yetki ve Sorumluluklar
3.3.2 Sanat yapılarının projelerini yapmak ve uygulamak

3.3.3 BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) yapılacak yolların projelerini yapmak ve uygulamak

3.3.4 Asfalt Sathi Kaplama yapılacak yolların projelerini yapmak ve uygulamak

3.3.5 Yeni açılacak yolların projelerini yapmak ve uygulamak

3.3.6 Stabilize yapılacak yolların projelerini yapmak ve uygulamak

3.3.7 Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisine sahiptir.
3.3.8 Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunur.
3.3.9 Müdürlük ile ilgili yazışmalarda l.derece imza yetkisine sahiptir.
3.3.10 Müdürlüğün bütçe teklifinin hazırlanması yetkisine sahiptir.
3.3.11 Müdürlüğü ile ilgili Harcamalarda Gerçekleştirme görevlisi yetkisine sahiptir.
3.3.12 Sorumlu olduğu personelin, mevzuatta öngörülen disiplin gereklerine göre çalışmalarını sağlar.
3.3.13 Müdürlüğe bağlı çalışanları denetler ve karşılaştığı aksaklıkları giderir.
3.3.14 Müdürlük emrinde görev yapan personelle ilgili stratejik kararlar çerçevesinde performans değerleme raporu düzenleme yetkisine sahiptir.
3.3.15 Mazeretine binaen mevzuat hükümleri çerçevesinde mazeret izni ve ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Daire Başkanı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak, sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisine sahiptir.
3.3.16 Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma yetkisine sahiptir.
3.3.17 Birimdeki tüm personele görev dağılımını yapar.
3.3.18 Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisine sahiptir.
3.3.19 Daire Başkanlığı makamı tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirir.