Konservatuvar Şube Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği


MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KÜLTÜR, TURİZM VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

KONSERVATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 

KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Yasal Dayanaklar ve Tanımları

Amaç:

Madde 1-(1) Mardin Büyükşehir Belediyesi Konservatuar Şube Müdürlüğü’nün amacı; yüzyıllardır Mardin’de süre gelen zengin kültür değerlerimizi yaşatmak ve nesilden nesile aktarılmasını sağlamaktır. Bu amaçla bölgemize yönelik Müzik, Folklor(Halk Dansları) kültürünü araştırma, derleme, kayıt altına alma (arşivleme) gibi çalışmalar yaparak gerekli eğitim, öğretim ve kültürel faaliyetlerde bulunmaktır. Konservatuarın toplumsal görevine uygun olarak halkın kültürel, çağdaş eğitiminin sanat düzeyi ve bilincinin yükselmesine katkıda bulunmak; bu katkıyı gerçekleştirmek için yerli ve yabancı eserlerin seçkin örneklerini seyirciye ulaştırmak amacıyla kurulmuştur.

Kapsam:

Madde 2-(1) Bu yönetmelik Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı bir kuruluş olan Konservatuvar Şube Müdürlüğü’nün kuruluş, yönetim işleri, personelinin görev ve göreve alınması, disiplin,  çalışma esasları, yetki ve sorumlulukları ile konser düzenleme, konserlere sanatçı getirebilme, çalışma ve eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak:

 Madde 3-(1) Bu Yönetmelik 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/v maddesi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesi ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4857 Sayılı İş Kanununun ilgili maddeleri ile Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Turizm Ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Kuruluş, Görev Ve Çalışma Esaslarını Belirleyen Yönetmelik esas alınarak hazırlanmıştır.

Tanımlar:

Madde 4-(1) Bu Yönetmelikte geçen;

 a)-Belediye: Mardin Büyükşehir Belediyesini,

b)-Başkan: Mardin Büyükşehir Belediye Başkanını,

c)-Konservatuvar: Mardin Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarını,

 d)- Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı: Konservatuvar Şube Müdürlüğü’nün bağlı bulunduğu Daire Başkanlığını,

e)- Daire Başkanı: Kültür Turizm ve Sosyal İşler Dairesi Başkanını, 

f)-Şube Müdürlüğü: Konservatuvar Şube Müdürlüğü

g)-Bölüm Şefleri: Halk Müziği, Sanat Müziği, Tasavvuf Müziği, Çocuk Koroları Bölümü Şeflerini,

 h)-Öğretim Görevlisi: Eğitim ve öğretim derslerine giren öğretmenler/eğitmenler,

ı)-Sanatçı: 07.05.1987 Tarih ve 87/11782 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren “Devlet Sanatçıları ve Sanatçıların sözleşmeli olarak çalıştırılmalarına dair esaslarının 14. ve 15. maddeleri uyarınca İcra Heyetlerinde saat ücretli ve fahri görevlendirilen kişileri,

i)-Memur : “Büro Elemanı” idari kadroda çalışan ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4857 Sayılı İş Kanununa tabi çalışan personeli.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Görevler, Yetki ve Çalışma Esasları

Kuruluş:

Madde 5-(1) Konservatuvar Şube Müdürlüğünün yönetim kademeleri aşağıdaki gibidir:

a) Konservatuvar Şube Müdürü

 b) Konservatuvar Sekretaryası

c) Yönetim Kurulu

d) Disiplin Kurulu

e) Bölüm Başkanları

f) Öğretim Görevlileri ve Kurulu

Görevleri:

Madde 6-(1)  Konservatuvar Şube Müdürlüğü;

 a) Amacına giren konularda eğitim ve öğretim yapmak; kurs, seminer ve konferanslar düzenlemek ayrıca diploma, sertifika ve katılımcı belgesi gibi belgeler vermek.

b) Halk Müziklerini, halkın sanat anlayışını yükseltecek biçimde uygulamak, eğitici ve açıklamalı konserler düzenlemek, Radyo ve Televizyonlarda yayınlar yapmak suretiyle Konservatuvar çalışmaları hakkında geniş kitlelerin bilgi sahibi olmalarını sağlamak.

c) Benzeri grup ve şahıslarla işbirliği yaparak yurtiçi ve yurtdışı festivallere ve benzeri sanat etkinliklerine katılmak veya gösteriler düzenlemek suretiyle, otantik müziklerin tanıtılıp yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak. Sanat değeri taşıyan müzik eserleriyle, özellikle bölgesel halk ezgilerini derlemek, tespit ve tasnif etmek ve gerektiğinde yayınlamak.

ç) Konservatuvarın imkânları ölçüsünde Halk Müziği, Sanat Müziği ve Tasavvuf Müziği’ne uyan müzik aletlerinin öğretilmesi için eğitim programları uygulamak ve bu müzik aletleri ile ilgili dersler açmak.

d) Yöresel halk oyunları ile bölge folklorunu-halk oyunlarını araştırıp folklor-halk oyunları eğitim ve öğretimini yapmak; ürünlerini sergilemek, halk oyunları ekipleri oluşturup, etkinlikler düzenlemek. Modern dansların eğitimini de vererek gerektiğinde Büyükşehir Belediyesi adına Ulusal ve Uluslararası Festivallere iştirak ve temsil etmek.

e) İhtiyaca göre yeni sanat bölümleri kurarak faaliyete geçmesini sağlamak.

f) Konservatuvar kuruluş, çalışma ve esaslarını çıkartılacak yönetmelik ile belirlemek.

g) Konservatuvar Yönetmeliğinde belirtilen ve istenilen diğer görevleri yerine getirmek.

Konservatuvar Şube Müdürü:

Madde 7-(1) Konservatuvar Şube Müdürü 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki atanabilme şartlarını taşıyanlar arasından idarecilik yapmış ve müzik bilgisine sahip olanlar arasından Başkan tarafından atanır. Şube Müdürü idari yönden Konservatuarı temsil eder. Müdürlüğün idari işlerinden birinci derecede sorumludur. Konservatuarın idari hizmetlerinin düzenli ve iyi bir şekilde yürütülmesine nezaret etmekle ve lazım gelen tedbirleri almakla yükümlüdür.

Konservatuvar Şube Müdürünün Başlıca Görevleri:

Madde 8-(1) Şube Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Konservatuvarı sevk ve idare etmekten sorumludur,

b) Konservatuvarı temsil etmek, bağlı bulunduğu daire başkanlığı nezdinde konservatuvar ile büyükşehir belediyesi ilişkilerini sağlıklı olarak yürütmek,

c) Konservatuvarın idari, mali, sanatsal, taşınır mal ve teknik işlerini; kanun, yönetmelik, çalışma programları ve bütçe esasları ilkelerine uygun biçimde yürütmek,

d) Konservatuvar müdürlüğünde ihtiyaç duyulan sanatçı ve öğretim görevlilerinin alınması hususunda, yönetim kurulu ile birlikte hareket ederek, önerileri daire başkanlığına bildirmek,

e) Öğretim görevlilerinin, derslere ve ilgili kurul toplantılarına katılmalarını sağlamak,

f) Konservatuvarın bütün kayıtlarının ve arşivinin tutulmasını sağlamak,

g) İlgili mevzuat ve yönetmelikler gereği diğer görevleri yerine getirmek,

h) Yönetim, disiplin ve öğretmenler kuruluna başkanlık etmek,

ı) Yönetim kurulu kararlarını, daire başkanının da onayını alarak uygulamak.

 

Konservatuvar Sekretaryası:

Madde 9-(1) Konservatuvar sekretaryası: şube müdürlüğüne bağlı ve sorumlu olarak görev yapmak üzere şube müdürünün teklifi ile daire başkanı tarafından görevlendirilir. Sekretarya, konservatuvarın bütün yazışmalarını ve öğrenci işlemlerini yerine getirmek, yönetim kurulu ve disiplin kurulu toplantı gündemlerini hazırlayıp toplantı çağrılarını kurul üyelerine ulaştırmak, bu kurullarca alınan kararları ilgili karar defterine işlemek, kurul üyelerine imzalatılmasını sağlamak ve evrakın arşivlemesi çalışmalarını yerine getirmekle görevlidir.

Yönetim Kurulu:

Madde 10-(1) Yönetim Kurulu: Konservatuvar şube müdürlüğünün başkanlığında, konservatuvarın bütün eğitim, etkinlik, idari ve teknik faaliyetleri konusunda en yüksek karar ve icra organıdır. Yönetim kurulu aşağıdaki kişilerden oluşur:

a) Konservatuvar Şube Müdürü,

b) Bölüm Şefleri; (Halk Müziği Şefi, Sanat Müziği Şefi, Tasavvuf Müziği Şefi, Çocuk Koroları Şefi)

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

MADDE 11-(1)

a) Şube müdürü, koordinasyon başkanı, bölüm şefleri ve diğer organlardan gelecek konuları görüşüp karara bağlamak,

b) Yönetmeliğin 1 ve 6’ıncı maddelerinde belirlenen amaç ve görevlerin gerçekleşmesi için gerekli denetim ve çalışmalar yapmak, kararlar almak,

 c) Bölüm başkanlarını ve imtihan kurullarını belirlemek.

 

Yönetim Kurulunun Toplantı ve Karar İlkeleri:

MADDE 12-(1)

a) Yönetim kurulu ayda bir defa toplanır,

b) Şube Müdürü veya üyelerin isteği ile olağanüstü olarak da toplanabilir,

c) Daha sonraki toplantının gün ve saati ilk toplantıda belirlenir,

ç) Toplantılar, şube müdürünün başkanlığında yapılır,

d) Toplantının gündem taslağını koordinasyon başkanı hazırlar, şube müdürü gündemi belirler. Gündeme ilave edilmesi gereken konular varsa toplantıdan önce üyeler tarafından önerilir,

e) Toplantı salt çoğunlukla yapılır ve kararlar salt çoğunlukla alınır,

f) Her üyenin bir oy hakkı vardır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır,

g) Yönetim kurulu kararı bir tutanakla tespit edilip, başkan ve üyelerce imzalandıktan sonra tarih, sayı verilerek dosyalanır,

ğ ) Yönetim kurulu sekretaryası şube müdürlüğünce yürütülür,

h) Karar dosyası şube müdürünün muhafazası altında bulundurulur.

 

Disiplin Kurulu:

 MADDE 13-(1)

Disiplin Kurulu: Daire başkanı, konservatuvar şube müdürü, bölüm şeflerinden oluşur.

Disiplin kurulunda kararlar, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla verilir. Eşitlik halinde, başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur.

Disiplin Kurulu; konservatuvar öğrencileriyle, maaş ve ücret alan resmi görevli personel dışındaki, öğretim görevlileri hakkında, disiplin yönetmeliği uyarınca, disiplin kavuşturması yaparak, ilgili kararları alır ve uygular. Göreve son verme kararı, daire başkanlığının teklifi ve başkanın onayı ile gerçekleşir.

Bölüm Şefleri:

MADDE 14-(1) Bölüm Şefleri: Daha önce resmi kurum ve kuruluşlarda görev almış, dalında kendini kanıtlamış, ya da devlet konservatuvarı ve üniversitelerin ilgili bölümünde, aynı dalda öğretim görerek, mezun olmuş olanlar arasından, daire başkanının teklifi ve başkanın onayı ile görevlendirilir.

Bölüm Şefleri Görevleri:

MADDE 15-(1) Bölüm Şefinin görevleri şunlardır:

 a) Tüm bölüm şefleriyle işbirliği yaparak, eğitim ve öğretimdeki birlik ve bütünlüğü sağlamak ve uygulamayı denetlemek,

b) Konservatuvar eğitimi süresince; uygulanacak ders programı ve müfredatla ilgili tasarıları hazırlayarak, yönetim kuruluna sunmak,

c) Şefliğini yaptığı bölümün, asli karakterini koruyucu, kültürünü muhafaza edici, sanat seviyesini yükseltici çalışmalar yapmak ve bununla ilgili gerekli raporları hazırlamak,

d) Derse girecek öğretim elemanlarının belirlenmesi konusundaki tekliflerini, yönetim kurulunda görüşülmesini sağlamak, bu konudaki uygulamayı denetlemek,

e) Yıl içinde verilecek konserlerle ilgili çalışmaları yapmak (organizasyon-duyuru) ve uygulamayı izlemek,

f) Bölüm bünyesinde faaliyet gösteren uygulama topluluğunun sanat seviyesini, üslubunu ve repertuvarını geliştirici yönde, toplu ya da bireysel çalışmalar düzenlemek, çalıştırıcı elemanları belirlemek, çalışmaların yapılması için gerekli imkânları sağlamak ve uygulamayı denetlemek,

g) Topluluk, şef ve şef yardımcılarına ihtiyaç duyulması halinde, duyuru yapılarak alınan başvuruların yönetim kurulunca belirlenmesini ve sınav jürisi kanalıyla değerlendirilmesini sağlamak,

ı) Koro şefini belirleyerek şube müdürüne bildirmek ve daire başkanının onayı ile atanmasını sağlamak,

i) Öğretim elemanlarının; çalışma, davranış ve kurallara uyumunu tespit ederek, olumsuzlukları konservatuvar müdürüne bildirmek,

j) Her öğretim yılı sonunda; yapılacak sınavlar ile öğrencilerin başarı durumlarını belirlemek, sonuçlarını Şube Müdürüne sunmak,

k) Ses ve görüntü kaydı, nota arşivleri ile mevcut çalgı, giysi ve benzeri araç gereçlerin; korunması, saklanması ve düzenli tutulması için, elemanlar arasında görev taksimi yapmak,

 l) Gerektiğinde, ilgili bölüm başkanlığı repertuvarını zenginleştirme yönünden, sahada derleme çalışmaları yapmak, elde edilen görüntü ve ses kayıtlarından arşiv oluşturmak, toplanan verilerin tasnifi yapılarak, “Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yayınları” adı altında yayınlanmasını sağlamak,

m) Her yıl okulun/konservatuvarın kapandığı hafta, yapılan derleme çalışmalarını şube müdürlüğüne teslim etmek,

n) Konserlere ve yerel sanatçılara ait ses kayıtlarını arşivlerinde toplamak,

o) Bölüm şefleri, şube müdürlüğüne bağlı ve sorumlu olarak görevlerini yerine getirmek,

p) Yönetim kurulunun toplantılarına katılmak.

Koordinasyon Başkanlığının Görevleri:

MADDE 16-(1) Konservatuvarın tüm eğitim, öğretim ve sanat faaliyetlerinde:

a) Bölüm Şefleri ile birlikte, müfredat ve ders programlarını hazırlayarak yönetim kurulunun onayına sunmak,

b) İlgili birim başkanları ile programda yer alan dersleri ve öğretim görevlilerini belirleyerek, yönetim kurulunun onayına sunmak,

c) Yıllık eğitim programı dışında kursların program ve planlarını yönetim kuruluna sunmak,

ç) Yılsonu bütünleme ve öğrenci kabul sınavlarının koordinasyonunu yapmak,

d) Her dönem başında bölüm başkanları, öğretim görevlileri ile toplantı yapmak ve görüşlerini alarak müfredat birliğini sağlamak,

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim, Sınavlar, Sanat Bölümleri ve Görevleri:

Eğitim Süresi:

MADDE 17-(1) Konservatuvarda eğitim-öğretim süresi 3 yıldır. Bu sürede başarılı olanlara mezuniyet belgesi verilir.

Konservatuvarda imkânlar ölçüsünde milli eğitim ile işbirliği yapılarak “Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği” kapsamında sertifikalı eğitim programları da düzenleyebilir.

Çalışma Düzeni:

MADDE 18-(1) Konservatuvarın eğitim-öğretim ve uygulamalarıyla ilgili eğitim süresi, ders günleri, ders saatleri, sınav günleri icra heyeti çalışma günleri tatil süreleri gibi her türlü çalışma düzenini yönetim kurulu belirler ve daire başkanının onayına sunar.

a) İdare gerek gördüğünde yaz döneminde de eğitim yapabilir.

b) Konservatuvarda ön kayıtlar her yıl 01 ağustosta başlar 31 ağustosta sona erer.

c) 30 eylüle kadar müracaat eden öğrencilerin sınavlarını tamamlayarak belirlenecek sayı kadar öğrencinin, kesin kayıtları ilgili bölümlere yapılır.

ç) Her öğretim yılında hangi bölüme kaç öğrenci alınacağına, yönetim kurulu karar verir.

d) Okulunu başarıyla tamamlayan öğrencilere “Mezuniyet Belgesi” düzenleyerek verilir.

 e) Yılsonu sınavları 2. yarıyılın sona erdiği haftayı takip eden ilk hafta içinde yapılır.

f) Her dönem 16 haftadan oluşur.

g) Yarıyıl tatili Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okulların yarıyıl tatili ile aynı anda yapılır.

 

 

Öğretmenler Kurulu:

MADDE 19-(1) Öğretmenler Kurulu: Konservatuvar öğretim görevlileri ile bölüm şeflerinden oluşur. öğretmenler kuruluna şube müdürü başkanlık eder. Öğretmenler kurulu her yıl dönem başları, dönem sonları ve bütünleme sınavları sonunda olmak üzere yılda en az 5(beş) kez toplanır. şube müdürü veya öğretmenler kurulunun 1/3' ünün isteği ile olağanüstü olarak da toplanabilir.

Öğretmenler Kurulunun Görevleri

MADDE 20-(1) Öğretmenler kurulu;

a) Ders ve müfredat programlarıyla, alınacak öğrenci sayısının tespiti yönünde, yönetim kuruluna tavsiyede bulunmak,

b) Dersler için gerekli doküman, kitap, araç-gereç ve malzemeyi tespit etmek,

 c) Bütünleme sınavlarından sonra yapılacak öğretim görevlileri toplantılarına katılmak, öğrencilerin sınıf geçme ve başarı durumlarını görüşüp karara bağlamakla görevlidir.

Öğretim Görevlileri

MADDE 21-(1) Konservatuvarda eğitim-öğretim ve uygulama çalışmaları, kültür öğretmenleri ve sanatçı öğretmenler tarafından yürütülür.

(2) Kültür Öğretmenleri; orta dereceli okullarda ders vermeye hak kazanmış öğretmenler öncelikle tercih edilmek üzere, çevrede kendi dalında yeterliliğiyle tanınmış kişiler arasından da görevlendirilebilir.

(3) Sanatçı Öğretmenler; dalında yeterliliğiyle ve aşağıdaki öncelik sırasına göre düzenlenmiş kıstaslara uygun olacak şekilde tespit edilen kişilerden oluşur.

a) Dalında yükseköğrenim görmüş olmak,

b) Lise ve dengi okul mezunu olmak, emsal bir konservatuvardan diploma almış olmak,

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.   

(4) Öğretim görevlisi olmak için başvuranlar arasında gerekli şartları taşıyanlar, her yıl sınavla belirlenir. Bilgi ve tecrübelerinden yararlanılması uygun görülenler; yönetim kurulunca belirlenir ve daire başkanlığınca görevlendirilir. Öğretim görevlileri konservatuvarda ; “ders saati ücretli” veya “fahri” olarak görevlendirilebilirler. disiplin kurulunca işine son verilmesine karar verilen öğretim görevlileri aynı işe bir daha alınamazlar.

 

 

 

 Öğretim Görevlilerinin Görevleri

MADDE 22-(1) Öğretim görevlileri, aşağıdaki başlıca görevleri yerine getirirler;

a) Yönetmelik ve Müfredat Programlarında belirtilen Eğitim- Öğretim ve uygulama derslerini yapmak,

b) Ders ve çalışmalarda yoklama yaparak, sonuçları ve işlenen konuları ders/yoklama defterine kaydetmek,

c) Varsa; seçildikleri kurulların toplantı ve çalışmalarına katılmak,

ç) Görevlendirildikleri sanat topluluklarının çalışma ve gösterilerine katılmak,

(2) Öğretim görevlileri, bölüm başkanlarına bağlı olarak faaliyetlerini sürdürürler.

Özel Yetenek Sınavları

MADDE 23

(1) Sınavlar, özel yetenek sınavı şeklinde uygulanır. Sınava girebilmek için; adayın kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişi ve bir dilekçe ile en geç sınav tarihinden bir gün önce, şube müdürlüğüne başvurması gerekmektedir.

(2) Konservatuvar bölümlerine ve icra heyetlerine alınacak sanatçı, stajyer sanatçı ve öğretim elemanlarına yönelik sınavlar; alanında uzman kişilerden (öncelikle en az lisans düzeyinde müzik eğitimi almış ve/veya toplumda kabul görmüş sanatçılardan, alanında yeterliliği komisyonca kabul gören sanatçılardan) oluşur ve yönetim kurulunca belirlenen sınav komisyonunca her yıl eylül ayında yapılır. Bu sınavda adayların 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almaları gerekir.

(3) Puanlar gizli oyla verilir, komisyon üyelerinin verdiği puanlar toplamının aritmetik ortalaması gerçek puan kabul edilir.

 (4) Aynı grupta yapılan sınavlarda, başarılı olanların sayısı ihtiyaçtan fazla ise; en yüksek puandan başlanılarak seçim yapılır. Aynı puanı alan adaylardan öncelikle sanat eğitimi üstün olan tercih edilir.

(5) Sınavı kazananların görevlendirme işlemleri ile ilgili belgeler; sanatçılığa, stajyer sanatçılığa ve öğretim elemanlığına alınmak üzere, seçilmiş olanlardan istenir.

MADDE 24-(1) Mardin Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Müdürlüğü Eğitim-Öğretim ve uygulama çalışmaları aşağıdaki dallarda yapılır.

Bölümler:

a) Sanat Müziği Bölümü

b) Halk Müziği Bölümü

c) Tasavvuf Müziği Bölümü

d) Çocuk Koroları Bölümü

e) Halk Dansları Bölümü

 (2) Konservatuvar bütün bölümleriyle faaliyete geçebileceği gibi ihtiyaçları karşılanabilenler önce, diğer bölümler daha sonra da açılabilir. Ayrıca yönetim kurulunun önerisiyle başkanlıkça yeni bölümler açılabileceği gibi, bazı bölümler de kaldırılabilir.

Her bölüm kendi içinde öğrenci seçme kriterlerini ve sınav yöntemini belirler. Bunu da her eğitim yılı başvurulardan en az bir hafta önce duyurulur.

Sanat Müziği Bölümü

MADDE 25–(1) Sanat müziği bölümü; işbu yönetmeliğin 14. Maddesine göre atanan bölüm başkanı tarafından yönetilir.

a) Bu bölümdeki eğitim-öğretim, uygulama gibi bütün sanat faaliyetleri bölüm başkanının denetim ve sorumluluğu altında yürütülür.

b) Yönetim kurulu tarafından tespit edilen, müfredat programlarına uygun sanat ve kültür derslerinin okutulacağı bu bölümde öğrencilere, öncelikle geleneksel sanat müziğinin temel eğitimi verilir.

c) Branşa ait müzik aletleri ilgili bölüm açılıncaya kadar, sanat müziği bölümüne konacak, isteğe bağlı derslerle, yetenekli öğrencilere, müzik aletlerinin çalınması da öğretilir. Öğrenciler; yalnızca müzik aletleri derslerine devamla yetinmezler, temel müzik eğitimi zorunludur.

ç) Görevlendirilen “Öğretim Görevlisi” yönetiminde; öğrencilerden sanat müziği öğrenci topluluğu kurulur.

d) Bu topluluğun bütün çalışma ve konserleri, öğrenciler için disiplin uygulaması ve repertuvar uygulama dersi niteliğindedir.

e) Sanat müziği öğrenci topluluğu uygulama ve konserlerinde; bölge kültürünün sevdirilmesi, temel ilke olarak esas alınmalıdır. İcra edilecek eserler, topluluk şefi tarafından, halkın sanat anlayışını yükseltme ilkesi ön planda tutularak, başlangıçtan bugüne, geleneksel müziğimizin sanat değeri taşıyan eserler arasından seçilir.

Halk Müziği Bölümü

MADDE 26-(1) Kuruluş ve İşleyiş Şekli: Sanat müziği bölümü hükümleri, halk müziği bölümü için de uygulanır. Eğitim programındaki dersler, sanat müziği bölümüyle ortaklaşa da yapılabilir. Ancak; halk müziğinin karakter itibariyle, bölgesel kaynaklı olması nedeniyle ve konservatuvarın halk müziği bölümü araştırma ve derleme çalışmalarını, eğitim- öğretim uygulama çalışmaları kadar, ön planda tutar, gerektiğinde sesli ve görüntülü kayıtlar yapıp, arşivler.

(2) Halk Müziği İcra Heyeti Konserlerinin: Bölge folklorunun seyirlik özelliklerinin sergilenmesine imkân verecek şekilde, konservatuvarın diğer bölümleriyle müşterek düzenlenmesine özen gösterilir. Konserlerde, yeni derlenmiş eserler ve bölgeyi temsil eden halk ozanlarına öncelikle yer verilir.

 

Tasavvuf Müziği Bölümü

MADDE 27 (1) Kuruluş ve işleyiş prensipleri itibariyle, sanat müziği, halk müziği bölümü hükümleri, bu bölüm için de uygulanır.

(2) Tasavvuf müziği genel hatları ile sanat müziğinin dini biçimde yansıması olarak görülüp iki başlık halinde değerlendirilmektedir. Bu açıdan bakıldığında Tasavvuf müziğini; Tasavvufi sanat müziği ve tasavvufi halk müziği olarak incelemek daha uygun olacaktır.

(3) Bu alandaki çalışmalar, bölüm şefi tarafından planlanan müfredata göre yürütülecektir.

Çocuk Koroları Bölümü

MADDE 28 - (1) Kuruluş ve işleyiş prensipleri itibariyle; sanat müziği, halk müziği ve tasavvuf müziği bölümü hükümleri, bu bölüm için de uygulanır.

(2) Çocuk korosu bölümü, çocuklara yönelik olarak yapılandırılmış diğer eğitimleri bütünlemek üzere, bölüm şefinin öngördüğü müfredat çerçevesinde organize edilir.

(3) Çocuk korosu bölümüne kabul edilecek çocukların yaş aralığı 7-14’tur.

 

Halk Dansları Bölümü

MADDE 29- (1) Kuruluş ve işleyiş prensipleri itibariyle; Sanat Müziği, Halk Müziği Bölümü hükümleri, bu bölüm için de uygulanır.

(2) Yöresel halk danslarımızı ve modern dansları öğrenmek, öğretmek, milli örf ve adetlerimizi incelemek, çevre incelemeleri yapıp giderek kaybolmaya başlayan mardin yöresinin folklorunu, müzik, alet, giyim ve ananelerimizi meydana çıkararak onları yaymak, halk danslarının sevilmesini, yayılmasını sağlamak ayrıca bir sistem ve program dâhilinde takipler teşkil ederek gösterilerde bulunmak bu bölümün görevidir.

(3)Yurt içi-dışı festival ve yarışmalara katılmak, yarışmalar düzenlemek, belirli ve önemli günlerde gösteriler yapmak bu bölümün görevidir.

 

 

İcra Heyeti:

Madde 30-(1) Konservatuarda İcra Heyeti;

a) Sanat Müziği İcra Heyeti,

b) Halk Müziği İcra Heyeti,

c) Tasavvuf Müziği İcra Heyeti,

d) Çocuk Korosu Müziği İcra Heyeti,

e) Halk Dansları Bölümü İcra Heyeti

 (2) İhtiyaç duyulması halinde yeni topluluklar-korolar oluşturulur. Yönetmeliğin 1. ve 6. Maddelerindeki hükümlerini uygulamak üzere; enstrümanları, icracılıkları ve müzik bilgileri yeterli olan sanatçılardan Konservatuvar icra heyeti kurulur. İcra heyetinin teşkili bu yönetmeliğin 22. ve 28. Maddesindeki esaslara göre yapılır. Göreve atanmaları ve görevden alınmaları yönetim kurulu kararı ve daire başkanının onayı ile gerçekleşir. Bu heyetin tabii tutulacağı idari ve teknik esaslar çıkarılacak yönergelerle belirlenir.

İcra Heyeti Şefleri

MADDE 31-(1) İcra Heyeti Şefleri: Bölüm başkanının önerisi ve yönetim kurulu kararıyla tayin edilir. Gerektiğinde yönetim kurulu kararıyla değiştirilir. İcra çalışmalarında ve konserlerde koroyu yönetir. Bağlı bulunduğu bölüm başkanına karşı sorumludur.

İcra Heyeti Şef Yardımcısı

MADDE 32-(1) İcra Heyeti Şef Yardımcısı, ilgili Bölüm Başkanı tarafından tayin edilir. İcra Heyeti Şefine bağlı olarak görev yapar, Şef olmadığı zamanlar, İcra Heyeti Şefinin görevlerini yürütür.

(2) Konservatuvarda eğitim ve öğretim bölümlerinde görevlendiren öğretim görevlileri ile icra heyeti ve icra heyeti şefleri ve yardımcıları, bölüm başkanları ve yardımcılarına büyükşehir belediyesi encümen kararı ile belirlenecek olan ücret üzerinden ders niteliğinde egzersiz görevi karşılığı ek ders ücreti ödenir.

Çalışma Düzeni:

MADDE 33-(1) Konservatuvarın çalışma düzeni Kültür Turizm Daire Başkanlığınca çıkarılacak yönerge ile belirlenir. Konservatuvar eğitim ve öğretime ekim ayının sonunda başlar. Mayıs ayının ortasında ya da sonunda iş son bulur. Bu tarihler yönetim kurulu kararıyla değiştirilebilir. İdare gerek gördüğünde yaz döneminde de eğitimine devam edilebilir. Konservatuvarda ön kayıt tarihleri ve kesin kayıt tarihleri her yıl ilanla bildirilir. Her öğretim yılında hangi bölüme kaç öğrenci alınacağına, yönetim kurulu karar verir. Okulunu başarıyla tamamlayan öğrencilere bitirme belgesi düzenlenerek verilir. Yılsonu sınavları her yarıyılın son haftası içinde yapılır. Eğitim süresi 6 dönem olmak üzere 3 yıldır. Eğitim gün ve saatleri her yılın başında düzenlenir.

Yurt İçi ve Yurt Dışı Faaliyetler:

MADDE 34-(1) Bölümlerin ve icra heyetlerinin yıllık program ve faaliyetleri haricinde; gerek yurt içi gerek yurt dışından yapılacak etkinlikleri, eğitim ve yıllık programı aksatmaması kaydıyla, yönetim kurulunun kararı ve başkanlık makamının onayı ile gerçekleştirilir. Turnelerde 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uygulanır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Çeşitli Hükümler Yönerge Çıkarılması:

MADDE 35- (1) Yönetmelik maddelerine uygun olarak, Konservatuvarın verimli bir şekilde, eğitim ve öğretimi gerçekleştirebilmesi, Konservatuvar dışı çalışmalar, turneler ve konserler, çıkarılacak yönerge ile düzenlenir.

 Konservatuvar İhtiyaçlarının Karşılanması

MADDE 36-(1) Konservatuvar bünyesinde bulunan, Eğitim-Öğretim, Uygulama ve İcra Heyeti bölümlerinin her türlü ihtiyaçları ile bölümlerin konser ve gösterilerinde giyilmesi gereken kostümler ve bu amaçla kullanılacak dekorlar, aksesuarlar; toplulukların TV gibi faaliyetlerinde, topluluklarda yer alacak Öğretim Görevlileri ile sanatçı ve öğrencilerin gidiş dönüş ve konaklama gibi masrafları Büyükşehir Belediye bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

(2) Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

 

Geçici Madde:

Yürürlülük

MADDE 37-(1) Bu yönetmelik hükümleri Mardin Büyükşehir Belediye Meclisi’nce onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 38-(1) Bu yönetmelik hükümlerini Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KÜLTÜR, TURİZM VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

KONSERVATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 

KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Yasal Dayanaklar ve Tanımları

Amaç:

Madde 1-(1) Mardin Büyükşehir Belediyesi Konservatuar Şube Müdürlüğü’nün amacı; yüzyıllardır Mardin’de süre gelen zengin kültür değerlerimizi yaşatmak ve nesilden nesile aktarılmasını sağlamaktır. Bu amaçla bölgemize yönelik Müzik, Folklor(Halk Dansları) kültürünü araştırma, derleme, kayıt altına alma (arşivleme) gibi çalışmalar yaparak gerekli eğitim, öğretim ve kültürel faaliyetlerde bulunmaktır. Konservatuarın toplumsal görevine uygun olarak halkın kültürel, çağdaş eğitiminin sanat düzeyi ve bilincinin yükselmesine katkıda bulunmak; bu katkıyı gerçekleştirmek için yerli ve yabancı eserlerin seçkin örneklerini seyirciye ulaştırmak amacıyla kurulmuştur.

Kapsam:

Madde 2-(1) Bu yönetmelik Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı bir kuruluş olan Konservatuvar Şube Müdürlüğü’nün kuruluş, yönetim işleri, personelinin görev ve göreve alınması, disiplin,  çalışma esasları, yetki ve sorumlulukları ile konser düzenleme, konserlere sanatçı getirebilme, çalışma ve eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak:

 Madde 3-(1) Bu Yönetmelik 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/v maddesi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesi ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4857 Sayılı İş Kanununun ilgili maddeleri ile Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Turizm Ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Kuruluş, Görev Ve Çalışma Esaslarını Belirleyen Yönetmelik esas alınarak hazırlanmıştır.

Tanımlar:

Madde 4-(1) Bu Yönetmelikte geçen;

 a)-Belediye: Mardin Büyükşehir Belediyesini,

b)-Başkan: Mardin Büyükşehir Belediye Başkanını,

c)-Konservatuvar: Mardin Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarını,

 d)- Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı: Konservatuvar Şube Müdürlüğü’nün bağlı bulunduğu Daire Başkanlığını,

e)- Daire Başkanı: Kültür Turizm ve Sosyal İşler Dairesi Başkanını, 

f)-Şube Müdürlüğü: Konservatuvar Şube Müdürlüğü

g)-Bölüm Şefleri: Halk Müziği, Sanat Müziği, Tasavvuf Müziği, Çocuk Koroları Bölümü Şeflerini,

 h)-Öğretim Görevlisi: Eğitim ve öğretim derslerine giren öğretmenler/eğitmenler,

ı)-Sanatçı: 07.05.1987 Tarih ve 87/11782 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren “Devlet Sanatçıları ve Sanatçıların sözleşmeli olarak çalıştırılmalarına dair esaslarının 14. ve 15. maddeleri uyarınca İcra Heyetlerinde saat ücretli ve fahri görevlendirilen kişileri,

i)-Memur : “Büro Elemanı” idari kadroda çalışan ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4857 Sayılı İş Kanununa tabi çalışan personeli.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Görevler, Yetki ve Çalışma Esasları

Kuruluş:

Madde 5-(1) Konservatuvar Şube Müdürlüğünün yönetim kademeleri aşağıdaki gibidir:

a) Konservatuvar Şube Müdürü

 b) Konservatuvar Sekretaryası

c) Yönetim Kurulu

d) Disiplin Kurulu

e) Bölüm Başkanları

f) Öğretim Görevlileri ve Kurulu

Görevleri:

Madde 6-(1)  Konservatuvar Şube Müdürlüğü;

 a) Amacına giren konularda eğitim ve öğretim yapmak; kurs, seminer ve konferanslar düzenlemek ayrıca diploma, sertifika ve katılımcı belgesi gibi belgeler vermek.

b) Halk Müziklerini, halkın sanat anlayışını yükseltecek biçimde uygulamak, eğitici ve açıklamalı konserler düzenlemek, Radyo ve Televizyonlarda yayınlar yapmak suretiyle Konservatuvar çalışmaları hakkında geniş kitlelerin bilgi sahibi olmalarını sağlamak.

c) Benzeri grup ve şahıslarla işbirliği yaparak yurtiçi ve yurtdışı festivallere ve benzeri sanat etkinliklerine katılmak veya gösteriler düzenlemek suretiyle, otantik müziklerin tanıtılıp yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak. Sanat değeri taşıyan müzik eserleriyle, özellikle bölgesel halk ezgilerini derlemek, tespit ve tasnif etmek ve gerektiğinde yayınlamak.

ç) Konservatuvarın imkânları ölçüsünde Halk Müziği, Sanat Müziği ve Tasavvuf Müziği’ne uyan müzik aletlerinin öğretilmesi için eğitim programları uygulamak ve bu müzik aletleri ile ilgili dersler açmak.

d) Yöresel halk oyunları ile bölge folklorunu-halk oyunlarını araştırıp folklor-halk oyunları eğitim ve öğretimini yapmak; ürünlerini sergilemek, halk oyunları ekipleri oluşturup, etkinlikler düzenlemek. Modern dansların eğitimini de vererek gerektiğinde Büyükşehir Belediyesi adına Ulusal ve Uluslararası Festivallere iştirak ve temsil etmek.

e) İhtiyaca göre yeni sanat bölümleri kurarak faaliyete geçmesini sağlamak.

f) Konservatuvar kuruluş, çalışma ve esaslarını çıkartılacak yönetmelik ile belirlemek.

g) Konservatuvar Yönetmeliğinde belirtilen ve istenilen diğer görevleri yerine getirmek.

Konservatuvar Şube Müdürü:

Madde 7-(1) Konservatuvar Şube Müdürü 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki atanabilme şartlarını taşıyanlar arasından idarecilik yapmış ve müzik bilgisine sahip olanlar arasından Başkan tarafından atanır. Şube Müdürü idari yönden Konservatuarı temsil eder. Müdürlüğün idari işlerinden birinci derecede sorumludur. Konservatuarın idari hizmetlerinin düzenli ve iyi bir şekilde yürütülmesine nezaret etmekle ve lazım gelen tedbirleri almakla yükümlüdür.

Konservatuvar Şube Müdürünün Başlıca Görevleri:

Madde 8-(1) Şube Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Konservatuvarı sevk ve idare etmekten sorumludur,

b) Konservatuvarı temsil etmek, bağlı bulunduğu daire başkanlığı nezdinde konservatuvar ile büyükşehir belediyesi ilişkilerini sağlıklı olarak yürütmek,

c) Konservatuvarın idari, mali, sanatsal, taşınır mal ve teknik işlerini; kanun, yönetmelik, çalışma programları ve bütçe esasları ilkelerine uygun biçimde yürütmek,

d) Konservatuvar müdürlüğünde ihtiyaç duyulan sanatçı ve öğretim görevlilerinin alınması hususunda, yönetim kurulu ile birlikte hareket ederek, önerileri daire başkanlığına bildirmek,

e) Öğretim görevlilerinin, derslere ve ilgili kurul toplantılarına katılmalarını sağlamak,

f) Konservatuvarın bütün kayıtlarının ve arşivinin tutulmasını sağlamak,

g) İlgili mevzuat ve yönetmelikler gereği diğer görevleri yerine getirmek,

h) Yönetim, disiplin ve öğretmenler kuruluna başkanlık etmek,

ı) Yönetim kurulu kararlarını, daire başkanının da onayını alarak uygulamak.

 

Konservatuvar Sekretaryası:

Madde 9-(1) Konservatuvar sekretaryası: şube müdürlüğüne bağlı ve sorumlu olarak görev yapmak üzere şube müdürünün teklifi ile daire başkanı tarafından görevlendirilir. Sekretarya, konservatuvarın bütün yazışmalarını ve öğrenci işlemlerini yerine getirmek, yönetim kurulu ve disiplin kurulu toplantı gündemlerini hazırlayıp toplantı çağrılarını kurul üyelerine ulaştırmak, bu kurullarca alınan kararları ilgili karar defterine işlemek, kurul üyelerine imzalatılmasını sağlamak ve evrakın arşivlemesi çalışmalarını yerine getirmekle görevlidir.

Yönetim Kurulu:

Madde 10-(1) Yönetim Kurulu: Konservatuvar şube müdürlüğünün başkanlığında, konservatuvarın bütün eğitim, etkinlik, idari ve teknik faaliyetleri konusunda en yüksek karar ve icra organıdır. Yönetim kurulu aşağıdaki kişilerden oluşur:

a) Konservatuvar Şube Müdürü,

b) Bölüm Şefleri; (Halk Müziği Şefi, Sanat Müziği Şefi, Tasavvuf Müziği Şefi, Çocuk Koroları Şefi)

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

MADDE 11-(1)

a) Şube müdürü, koordinasyon başkanı, bölüm şefleri ve diğer organlardan gelecek konuları görüşüp karara bağlamak,

b) Yönetmeliğin 1 ve 6’ıncı maddelerinde belirlenen amaç ve görevlerin gerçekleşmesi için gerekli denetim ve çalışmalar yapmak, kararlar almak,

 c) Bölüm başkanlarını ve imtihan kurullarını belirlemek.

 

Yönetim Kurulunun Toplantı ve Karar İlkeleri:

MADDE 12-(1)

a) Yönetim kurulu ayda bir defa toplanır,

b) Şube Müdürü veya üyelerin isteği ile olağanüstü olarak da toplanabilir,

c) Daha sonraki toplantının gün ve saati ilk toplantıda belirlenir,

ç) Toplantılar, şube müdürünün başkanlığında yapılır,

d) Toplantının gündem taslağını koordinasyon başkanı hazırlar, şube müdürü gündemi belirler. Gündeme ilave edilmesi gereken konular varsa toplantıdan önce üyeler tarafından önerilir,

e) Toplantı salt çoğunlukla yapılır ve kararlar salt çoğunlukla alınır,

f) Her üyenin bir oy hakkı vardır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır,

g) Yönetim kurulu kararı bir tutanakla tespit edilip, başkan ve üyelerce imzalandıktan sonra tarih, sayı verilerek dosyalanır,

ğ ) Yönetim kurulu sekretaryası şube müdürlüğünce yürütülür,

h) Karar dosyası şube müdürünün muhafazası altında bulundurulur.

 

Disiplin Kurulu:

 MADDE 13-(1)

Disiplin Kurulu: Daire başkanı, konservatuvar şube müdürü, bölüm şeflerinden oluşur.

Disiplin kurulunda kararlar, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla verilir. Eşitlik halinde, başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur.

Disiplin Kurulu; konservatuvar öğrencileriyle, maaş ve ücret alan resmi görevli personel dışındaki, öğretim görevlileri hakkında, disiplin yönetmeliği uyarınca, disiplin kavuşturması yaparak, ilgili kararları alır ve uygular. Göreve son verme kararı, daire başkanlığının teklifi ve başkanın onayı ile gerçekleşir.

Bölüm Şefleri:

MADDE 14-(1) Bölüm Şefleri: Daha önce resmi kurum ve kuruluşlarda görev almış, dalında kendini kanıtlamış, ya da devlet konservatuvarı ve üniversitelerin ilgili bölümünde, aynı dalda öğretim görerek, mezun olmuş olanlar arasından, daire başkanının teklifi ve başkanın onayı ile görevlendirilir.

Bölüm Şefleri Görevleri:

MADDE 15-(1) Bölüm Şefinin görevleri şunlardır:

 a) Tüm bölüm şefleriyle işbirliği yaparak, eğitim ve öğretimdeki birlik ve bütünlüğü sağlamak ve uygulamayı denetlemek,

b) Konservatuvar eğitimi süresince; uygulanacak ders programı ve müfredatla ilgili tasarıları hazırlayarak, yönetim kuruluna sunmak,

c) Şefliğini yaptığı bölümün, asli karakterini koruyucu, kültürünü muhafaza edici, sanat seviyesini yükseltici çalışmalar yapmak ve bununla ilgili gerekli raporları hazırlamak,

d) Derse girecek öğretim elemanlarının belirlenmesi konusundaki tekliflerini, yönetim kurulunda görüşülmesini sağlamak, bu konudaki uygulamayı denetlemek,

e) Yıl içinde verilecek konserlerle ilgili çalışmaları yapmak (organizasyon-duyuru) ve uygulamayı izlemek,

f) Bölüm bünyesinde faaliyet gösteren uygulama topluluğunun sanat seviyesini, üslubunu ve repertuvarını geliştirici yönde, toplu ya da bireysel çalışmalar düzenlemek, çalıştırıcı elemanları belirlemek, çalışmaların yapılması için gerekli imkânları sağlamak ve uygulamayı denetlemek,

g) Topluluk, şef ve şef yardımcılarına ihtiyaç duyulması halinde, duyuru yapılarak alınan başvuruların yönetim kurulunca belirlenmesini ve sınav jürisi kanalıyla değerlendirilmesini sağlamak,

ı) Koro şefini belirleyerek şube müdürüne bildirmek ve daire başkanının onayı ile atanmasını sağlamak,

i) Öğretim elemanlarının; çalışma, davranış ve kurallara uyumunu tespit ederek, olumsuzlukları konservatuvar müdürüne bildirmek,

j) Her öğretim yılı sonunda; yapılacak sınavlar ile öğrencilerin başarı durumlarını belirlemek, sonuçlarını Şube Müdürüne sunmak,

k) Ses ve görüntü kaydı, nota arşivleri ile mevcut çalgı, giysi ve benzeri araç gereçlerin; korunması, saklanması ve düzenli tutulması için, elemanlar arasında görev taksimi yapmak,

 l) Gerektiğinde, ilgili bölüm başkanlığı repertuvarını zenginleştirme yönünden, sahada derleme çalışmaları yapmak, elde edilen görüntü ve ses kayıtlarından arşiv oluşturmak, toplanan verilerin tasnifi yapılarak, “Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yayınları” adı altında yayınlanmasını sağlamak,

m) Her yıl okulun/konservatuvarın kapandığı hafta, yapılan derleme çalışmalarını şube müdürlüğüne teslim etmek,

n) Konserlere ve yerel sanatçılara ait ses kayıtlarını arşivlerinde toplamak,

o) Bölüm şefleri, şube müdürlüğüne bağlı ve sorumlu olarak görevlerini yerine getirmek,

p) Yönetim kurulunun toplantılarına katılmak.

Koordinasyon Başkanlığının Görevleri:

MADDE 16-(1) Konservatuvarın tüm eğitim, öğretim ve sanat faaliyetlerinde:

a) Bölüm Şefleri ile birlikte, müfredat ve ders programlarını hazırlayarak yönetim kurulunun onayına sunmak,

b) İlgili birim başkanları ile programda yer alan dersleri ve öğretim görevlilerini belirleyerek, yönetim kurulunun onayına sunmak,

c) Yıllık eğitim programı dışında kursların program ve planlarını yönetim kuruluna sunmak,

ç) Yılsonu bütünleme ve öğrenci kabul sınavlarının koordinasyonunu yapmak,

d) Her dönem başında bölüm başkanları, öğretim görevlileri ile toplantı yapmak ve görüşlerini alarak müfredat birliğini sağlamak,

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim, Sınavlar, Sanat Bölümleri ve Görevleri:

Eğitim Süresi:

MADDE 17-(1) Konservatuvarda eğitim-öğretim süresi 3 yıldır. Bu sürede başarılı olanlara mezuniyet belgesi verilir.

Konservatuvarda imkânlar ölçüsünde milli eğitim ile işbirliği yapılarak “Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği” kapsamında sertifikalı eğitim programları da düzenleyebilir.

Çalışma Düzeni:

MADDE 18-(1) Konservatuvarın eğitim-öğretim ve uygulamalarıyla ilgili eğitim süresi, ders günleri, ders saatleri, sınav günleri icra heyeti çalışma günleri tatil süreleri gibi her türlü çalışma düzenini yönetim kurulu belirler ve daire başkanının onayına sunar.

a) İdare gerek gördüğünde yaz döneminde de eğitim yapabilir.

b) Konservatuvarda ön kayıtlar her yıl 01 ağustosta başlar 31 ağustosta sona erer.

c) 30 eylüle kadar müracaat eden öğrencilerin sınavlarını tamamlayarak belirlenecek sayı kadar öğrencinin, kesin kayıtları ilgili bölümlere yapılır.

ç) Her öğretim yılında hangi bölüme kaç öğrenci alınacağına, yönetim kurulu karar verir.

d) Okulunu başarıyla tamamlayan öğrencilere “Mezuniyet Belgesi” düzenleyerek verilir.

 e) Yılsonu sınavları 2. yarıyılın sona erdiği haftayı takip eden ilk hafta içinde yapılır.

f) Her dönem 16 haftadan oluşur.

g) Yarıyıl tatili Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okulların yarıyıl tatili ile aynı anda yapılır.

 

 

Öğretmenler Kurulu:

MADDE 19-(1) Öğretmenler Kurulu: Konservatuvar öğretim görevlileri ile bölüm şeflerinden oluşur. öğretmenler kuruluna şube müdürü başkanlık eder. Öğretmenler kurulu her yıl dönem başları, dönem sonları ve bütünleme sınavları sonunda olmak üzere yılda en az 5(beş) kez toplanır. şube müdürü veya öğretmenler kurulunun 1/3' ünün isteği ile olağanüstü olarak da toplanabilir.

Öğretmenler Kurulunun Görevleri

MADDE 20-(1) Öğretmenler kurulu;

a) Ders ve müfredat programlarıyla, alınacak öğrenci sayısının tespiti yönünde, yönetim kuruluna tavsiyede bulunmak,

b) Dersler için gerekli doküman, kitap, araç-gereç ve malzemeyi tespit etmek,

 c) Bütünleme sınavlarından sonra yapılacak öğretim görevlileri toplantılarına katılmak, öğrencilerin sınıf geçme ve başarı durumlarını görüşüp karara bağlamakla görevlidir.

Öğretim Görevlileri

MADDE 21-(1) Konservatuvarda eğitim-öğretim ve uygulama çalışmaları, kültür öğretmenleri ve sanatçı öğretmenler tarafından yürütülür.

(2) Kültür Öğretmenleri; orta dereceli okullarda ders vermeye hak kazanmış öğretmenler öncelikle tercih edilmek üzere, çevrede kendi dalında yeterliliğiyle tanınmış kişiler arasından da görevlendirilebilir.

(3) Sanatçı Öğretmenler; dalında yeterliliğiyle ve aşağıdaki öncelik sırasına göre düzenlenmiş kıstaslara uygun olacak şekilde tespit edilen kişilerden oluşur.

a) Dalında yükseköğrenim görmüş olmak,

b) Lise ve dengi okul mezunu olmak, emsal bir konservatuvardan diploma almış olmak,

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.   

(4) Öğretim görevlisi olmak için başvuranlar arasında gerekli şartları taşıyanlar, her yıl sınavla belirlenir. Bilgi ve tecrübelerinden yararlanılması uygun görülenler; yönetim kurulunca belirlenir ve daire başkanlığınca görevlendirilir. Öğretim görevlileri konservatuvarda ; “ders saati ücretli” veya “fahri” olarak görevlendirilebilirler. disiplin kurulunca işine son verilmesine karar verilen öğretim görevlileri aynı işe bir daha alınamazlar.

 

 

 

 Öğretim Görevlilerinin Görevleri

MADDE 22-(1) Öğretim görevlileri, aşağıdaki başlıca görevleri yerine getirirler;

a) Yönetmelik ve Müfredat Programlarında belirtilen Eğitim- Öğretim ve uygulama derslerini yapmak,

b) Ders ve çalışmalarda yoklama yaparak, sonuçları ve işlenen konuları ders/yoklama defterine kaydetmek,

c) Varsa; seçildikleri kurulların toplantı ve çalışmalarına katılmak,

ç) Görevlendirildikleri sanat topluluklarının çalışma ve gösterilerine katılmak,

(2) Öğretim görevlileri, bölüm başkanlarına bağlı olarak faaliyetlerini sürdürürler.

Özel Yetenek Sınavları

MADDE 23

(1) Sınavlar, özel yetenek sınavı şeklinde uygulanır. Sınava girebilmek için; adayın kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişi ve bir dilekçe ile en geç sınav tarihinden bir gün önce, şube müdürlüğüne başvurması gerekmektedir.

(2) Konservatuvar bölümlerine ve icra heyetlerine alınacak sanatçı, stajyer sanatçı ve öğretim elemanlarına yönelik sınavlar; alanında uzman kişilerden (öncelikle en az lisans düzeyinde müzik eğitimi almış ve/veya toplumda kabul görmüş sanatçılardan, alanında yeterliliği komisyonca kabul gören sanatçılardan) oluşur ve yönetim kurulunca belirlenen sınav komisyonunca her yıl eylül ayında yapılır. Bu sınavda adayların 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almaları gerekir.

(3) Puanlar gizli oyla verilir, komisyon üyelerinin verdiği puanlar toplamının aritmetik ortalaması gerçek puan kabul edilir.

 (4) Aynı grupta yapılan sınavlarda, başarılı olanların sayısı ihtiyaçtan fazla ise; en yüksek puandan başlanılarak seçim yapılır. Aynı puanı alan adaylardan öncelikle sanat eğitimi üstün olan tercih edilir.

(5) Sınavı kazananların görevlendirme işlemleri ile ilgili belgeler; sanatçılığa, stajyer sanatçılığa ve öğretim elemanlığına alınmak üzere, seçilmiş olanlardan istenir.

MADDE 24-(1) Mardin Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Müdürlüğü Eğitim-Öğretim ve uygulama çalışmaları aşağıdaki dallarda yapılır.

Bölümler:

a) Sanat Müziği Bölümü

b) Halk Müziği Bölümü

c) Tasavvuf Müziği Bölümü

d) Çocuk Koroları Bölümü

e) Halk Dansları Bölümü

 (2) Konservatuvar bütün bölümleriyle faaliyete geçebileceği gibi ihtiyaçları karşılanabilenler önce, diğer bölümler daha sonra da açılabilir. Ayrıca yönetim kurulunun önerisiyle başkanlıkça yeni bölümler açılabileceği gibi, bazı bölümler de kaldırılabilir.

Her bölüm kendi içinde öğrenci seçme kriterlerini ve sınav yöntemini belirler. Bunu da her eğitim yılı başvurulardan en az bir hafta önce duyurulur.

Sanat Müziği Bölümü

MADDE 25–(1) Sanat müziği bölümü; işbu yönetmeliğin 14. Maddesine göre atanan bölüm başkanı tarafından yönetilir.

a) Bu bölümdeki eğitim-öğretim, uygulama gibi bütün sanat faaliyetleri bölüm başkanının denetim ve sorumluluğu altında yürütülür.

b) Yönetim kurulu tarafından tespit edilen, müfredat programlarına uygun sanat ve kültür derslerinin okutulacağı bu bölümde öğrencilere, öncelikle geleneksel sanat müziğinin temel eğitimi verilir.

c) Branşa ait müzik aletleri ilgili bölüm açılıncaya kadar, sanat müziği bölümüne konacak, isteğe bağlı derslerle, yetenekli öğrencilere, müzik aletlerinin çalınması da öğretilir. Öğrenciler; yalnızca müzik aletleri derslerine devamla yetinmezler, temel müzik eğitimi zorunludur.

ç) Görevlendirilen “Öğretim Görevlisi” yönetiminde; öğrencilerden sanat müziği öğrenci topluluğu kurulur.

d) Bu topluluğun bütün çalışma ve konserleri, öğrenciler için disiplin uygulaması ve repertuvar uygulama dersi niteliğindedir.

e) Sanat müziği öğrenci topluluğu uygulama ve konserlerinde; bölge kültürünün sevdirilmesi, temel ilke olarak esas alınmalıdır. İcra edilecek eserler, topluluk şefi tarafından, halkın sanat anlayışını yükseltme ilkesi ön planda tutularak, başlangıçtan bugüne, geleneksel müziğimizin sanat değeri taşıyan eserler arasından seçilir.

Halk Müziği Bölümü

MADDE 26-(1) Kuruluş ve İşleyiş Şekli: Sanat müziği bölümü hükümleri, halk müziği bölümü için de uygulanır. Eğitim programındaki dersler, sanat müziği bölümüyle ortaklaşa da yapılabilir. Ancak; halk müziğinin karakter itibariyle, bölgesel kaynaklı olması nedeniyle ve konservatuvarın halk müziği bölümü araştırma ve derleme çalışmalarını, eğitim- öğretim uygulama çalışmaları kadar, ön planda tutar, gerektiğinde sesli ve görüntülü kayıtlar yapıp, arşivler.

(2) Halk Müziği İcra Heyeti Konserlerinin: Bölge folklorunun seyirlik özelliklerinin sergilenmesine imkân verecek şekilde, konservatuvarın diğer bölümleriyle müşterek düzenlenmesine özen gösterilir. Konserlerde, yeni derlenmiş eserler ve bölgeyi temsil eden halk ozanlarına öncelikle yer verilir.

 

Tasavvuf Müziği Bölümü

MADDE 27 (1) Kuruluş ve işleyiş prensipleri itibariyle, sanat müziği, halk müziği bölümü hükümleri, bu bölüm için de uygulanır.

(2) Tasavvuf müziği genel hatları ile sanat müziğinin dini biçimde yansıması olarak görülüp iki başlık halinde değerlendirilmektedir. Bu açıdan bakıldığında Tasavvuf müziğini; Tasavvufi sanat müziği ve tasavvufi halk müziği olarak incelemek daha uygun olacaktır.

(3) Bu alandaki çalışmalar, bölüm şefi tarafından planlanan müfredata göre yürütülecektir.

Çocuk Koroları Bölümü

MADDE 28 - (1) Kuruluş ve işleyiş prensipleri itibariyle; sanat müziği, halk müziği ve tasavvuf müziği bölümü hükümleri, bu bölüm için de uygulanır.

(2) Çocuk korosu bölümü, çocuklara yönelik olarak yapılandırılmış diğer eğitimleri bütünlemek üzere, bölüm şefinin öngördüğü müfredat çerçevesinde organize edilir.

(3) Çocuk korosu bölümüne kabul edilecek çocukların yaş aralığı 7-14’tur.

 

Halk Dansları Bölümü

MADDE 29- (1) Kuruluş ve işleyiş prensipleri itibariyle; Sanat Müziği, Halk Müziği Bölümü hükümleri, bu bölüm için de uygulanır.

(2) Yöresel halk danslarımızı ve modern dansları öğrenmek, öğretmek, milli örf ve adetlerimizi incelemek, çevre incelemeleri yapıp giderek kaybolmaya başlayan mardin yöresinin folklorunu, müzik, alet, giyim ve ananelerimizi meydana çıkararak onları yaymak, halk danslarının sevilmesini, yayılmasını sağlamak ayrıca bir sistem ve program dâhilinde takipler teşkil ederek gösterilerde bulunmak bu bölümün görevidir.

(3)Yurt içi-dışı festival ve yarışmalara katılmak, yarışmalar düzenlemek, belirli ve önemli günlerde gösteriler yapmak bu bölümün görevidir.

 

 

İcra Heyeti:

Madde 30-(1) Konservatuarda İcra Heyeti;

a) Sanat Müziği İcra Heyeti,

b) Halk Müziği İcra Heyeti,

c) Tasavvuf Müziği İcra Heyeti,

d) Çocuk Korosu Müziği İcra Heyeti,

e) Halk Dansları Bölümü İcra Heyeti

 (2) İhtiyaç duyulması halinde yeni topluluklar-korolar oluşturulur. Yönetmeliğin 1. ve 6. Maddelerindeki hükümlerini uygulamak üzere; enstrümanları, icracılıkları ve müzik bilgileri yeterli olan sanatçılardan Konservatuvar icra heyeti kurulur. İcra heyetinin teşkili bu yönetmeliğin 22. ve 28. Maddesindeki esaslara göre yapılır. Göreve atanmaları ve görevden alınmaları yönetim kurulu kararı ve daire başkanının onayı ile gerçekleşir. Bu heyetin tabii tutulacağı idari ve teknik esaslar çıkarılacak yönergelerle belirlenir.

İcra Heyeti Şefleri

MADDE 31-(1) İcra Heyeti Şefleri: Bölüm başkanının önerisi ve yönetim kurulu kararıyla tayin edilir. Gerektiğinde yönetim kurulu kararıyla değiştirilir. İcra çalışmalarında ve konserlerde koroyu yönetir. Bağlı bulunduğu bölüm başkanına karşı sorumludur.

İcra Heyeti Şef Yardımcısı

MADDE 32-(1) İcra Heyeti Şef Yardımcısı, ilgili Bölüm Başkanı tarafından tayin edilir. İcra Heyeti Şefine bağlı olarak görev yapar, Şef olmadığı zamanlar, İcra Heyeti Şefinin görevlerini yürütür.

(2) Konservatuvarda eğitim ve öğretim bölümlerinde görevlendiren öğretim görevlileri ile icra heyeti ve icra heyeti şefleri ve yardımcıları, bölüm başkanları ve yardımcılarına büyükşehir belediyesi encümen kararı ile belirlenecek olan ücret üzerinden ders niteliğinde egzersiz görevi karşılığı ek ders ücreti ödenir.

Çalışma Düzeni:

MADDE 33-(1) Konservatuvarın çalışma düzeni Kültür Turizm Daire Başkanlığınca çıkarılacak yönerge ile belirlenir. Konservatuvar eğitim ve öğretime ekim ayının sonunda başlar. Mayıs ayının ortasında ya da sonunda iş son bulur. Bu tarihler yönetim kurulu kararıyla değiştirilebilir. İdare gerek gördüğünde yaz döneminde de eğitimine devam edilebilir. Konservatuvarda ön kayıt tarihleri ve kesin kayıt tarihleri her yıl ilanla bildirilir. Her öğretim yılında hangi bölüme kaç öğrenci alınacağına, yönetim kurulu karar verir. Okulunu başarıyla tamamlayan öğrencilere bitirme belgesi düzenlenerek verilir. Yılsonu sınavları her yarıyılın son haftası içinde yapılır. Eğitim süresi 6 dönem olmak üzere 3 yıldır. Eğitim gün ve saatleri her yılın başında düzenlenir.

Yurt İçi ve Yurt Dışı Faaliyetler:

MADDE 34-(1) Bölümlerin ve icra heyetlerinin yıllık program ve faaliyetleri haricinde; gerek yurt içi gerek yurt dışından yapılacak etkinlikleri, eğitim ve yıllık programı aksatmaması kaydıyla, yönetim kurulunun kararı ve başkanlık makamının onayı ile gerçekleştirilir. Turnelerde 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uygulanır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Çeşitli Hükümler Yönerge Çıkarılması:

MADDE 35- (1) Yönetmelik maddelerine uygun olarak, Konservatuvarın verimli bir şekilde, eğitim ve öğretimi gerçekleştirebilmesi, Konservatuvar dışı çalışmalar, turneler ve konserler, çıkarılacak yönerge ile düzenlenir.

 Konservatuvar İhtiyaçlarının Karşılanması

MADDE 36-(1) Konservatuvar bünyesinde bulunan, Eğitim-Öğretim, Uygulama ve İcra Heyeti bölümlerinin her türlü ihtiyaçları ile bölümlerin konser ve gösterilerinde giyilmesi gereken kostümler ve bu amaçla kullanılacak dekorlar, aksesuarlar; toplulukların TV gibi faaliyetlerinde, topluluklarda yer alacak Öğretim Görevlileri ile sanatçı ve öğrencilerin gidiş dönüş ve konaklama gibi masrafları Büyükşehir Belediye bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

(2) Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

 

Geçici Madde:

Yürürlülük

MADDE 37-(1) Bu yönetmelik hükümleri Mardin Büyükşehir Belediye Meclisi’nce onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 38-(1) Bu yönetmelik hükümlerini Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.