Kültür Turizm ve sosyal İşler Daire Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelik


MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KÜLTÜR TURİZM VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu yönetmelik, Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Turizm ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının kuruluş, görev, çalışma esaslarını düzenlemektedir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu yönetmelik, Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Turizm ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının teşkilat yapısını, çalışma ilkelerini, görevlerini, iş bölümünü, iş gereklerini ve diğer hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu yönetmelik, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili diğer mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a)        Belediye, Mardin Büyükşehir Belediyesini,

b)        Belediye Meclisi/Belediye Encümeni Mardin Büyükşehir Belediye Meclisini, Belediye Encümenini  

c)         Belediye Başkanı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı

d)        Daire Başkanlığı,  Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Turizm ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı’nı,

e)        Şube Müdürlüğü, Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Turizm ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerini,

f)         Şube Müdürü, Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Turizm ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Şube Müdürlerini,

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat Yapısı, Yasal Dayanak, Görev, Yetki ve Sorumlulukla

Teşkilat Yapısı

MADDE 5 – (1) Kültür, Turizm ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Daire Başkanına bağlı;

  1. Kültür, Turizm ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü

  2. Şehir Tiyatro ve Şube Müdürlüğü

  3. Konservatuar Şube Müdürlüğü

  4. Kütüphane Şube Müdürlüğü

  5. Müzeler Şube Müdürlüğü

Bağlılık

MADDE 6 – (1) Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Turizm ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 21’nci maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Başkanlığınca teklif edilip, Meclis/Encümen tarafından kabul edilen Büyükşehir Belediye Teşkilat Şemasında gösterilen makama bağlı olarak hizmet yürütür.                       

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

MADDE 7 – (1) Daire başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları;           

            a) Aileyi ekonomik ve sosyal yönden koruyup desteklemek ve kadınların sosyal, bedensel, ruhsal, mesleki, ekonomik ve kültürel yönden gelişmesine katkıda bulunmak,  

            b) Sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve turistik içerikli programlar uygulayarak, Şehir İnsanlarının serbest zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirmek, şehirleşmeye katkıda bulunmak ve şehirleşme sürecine hız kazandırmak,

       c) Şehirde yaşayan insanların vatandaşlık, çevre, barış, dostluk ve dayanışma bilincini geliştirici çalışmalar yaparak tarihi, milli ve manevi, kültürel değerleri korumak ve ekonomik potansiyeli desteklemek amacıyla festival, kermes, sergi, fuar, panayır, gösteri, seminer, konferans, sempozyum, yarışma, müzik ve eğlence programları ve buna benzer diğer sosyal faaliyetleri yapmak,

       ç) Yaygın, mesleki ve teknik eğitim programları uygulayarak, şehir insanlarını çeşitli alanlarda bilgi, beceri ve meslek sahibi yapmak,

      d) El emeği üretim, pazarlama ve satış merkezleri kurarak şehirlilerin sanata olan ilgisini artırmak ve aile ekonomilerini güçlendirmek,

      e) Şehrimizin tarihi ve turistik yönden araştırılarak, turizm şehri haline gelmesini sağlamak,

             f) Kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan kültürel ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını ve hayat standartlarını ülke şartlarındaki ortalama yaşam seviyesinden bir üst seviyeye yükseltmesini amaçlayan sosyal ve kültürel işleri yapmak veya yaptırmak

             g) Toplumsal ve demokratik değerlerin benimsetilmesinde, ortak yaşama kültürünün oluşmasında ve eğitim güçlüklerinin aşılmasında ilgili kurumlarla işbirliği yapmak,

             ğ) Şehirde yaşayan insanlarımızın sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif sorunlarının önlenmesi ve çözülmesi için Aile Yaşam Merkezleri açmak ve faaliyetlerini yürütmek, Aile Yaşam Merkezleri ile Hizmet Birimlerinin her türlü iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak.

MADDE 8- (1) Daire Başkanın Görev, Yetki Ve Sorumlulukları

                        a)Belediye üst yönetimi ve ilgili mevzuat’ça belirlenmiş amaç, hedef, strateji, ilke ve değerler doğrultusunda Daire Başkanlığına ait plân, program ve bütçe önerisi hazırlatmak ve Belediye Yönetiminin onayına sunmak,

           b)Daire Başkanlığı faaliyetlerinin onaylanan plân, program ve bütçeye uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemleri almak veya alınması için Üst Yönetime bilgi vermek,

           c)Daire çalışmalarının etkin ve verimli bir şekilde yürütülüp gerçekleştirilmesi için iş dağılımında denge ve esneklik sağlamak, bu amaçla kadrosunun iş bölümünü ve çalışma düzenini belirlemek, alt grupları izlemek ve koordine etmek,

           ç)Yapılacak işler hakkında astlarına gerekli açıklamalarda bulunarak yol göstermek, gerektiğinde yardım ve önerilerde bulunmak,

           d)Daire Başkanlığına bağlı faaliyet birimlerinin çalışmalarını izlemek, kontrol etmek, yönlendirmek, koordine ve entegre etmek, oluşan aksaklıklara çözümler bulmak,

           e)Sorumluluğuna verilen iş gücü ve diğer kaynakları gereği gibi verimli ve etkili kullanmak, bunu sağlamak amacıyla gerekli nezaret ve denetim çalışmalarını yapmak ve yaptırmak,

           f)Kesintisiz bir çalışmanın yürütülmesi için Dairesinin araç, gereç, malzeme ve personel ihtiyaçlarını belirlemek ve temini için Üst Makamlara teklifte bulunmak, 

           g)Öncelikle Daire içinde olmak üzere, gerektiğinde Belediyenin Birimleri ile ve diğer kuruluşlarla etkin haberleşme ve bilgi alışverişi faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmek, gelen-giden evrakların havalesini yapmak ve takip ederek sonuçlandırılmasını, bilgilerin her an kullanılabilecek durumda tam, doğru ve güncel olarak tutulmasını, tüm belgelerin dosyalanmasını, saklanmasını, gizliliğinin korunmasını ve arşivlenmesini sağlamak ve birim faaliyetlerini etkileyecek veya ilgilendirecek nitelikteki dış gelişmeleri ve yayınları izlemek, ilgililere bilgi vermek, gerektiğinde personeline konu kapsamında açıklama yapmak,

           ğ) Belediye Başkanlığı, amiri veya diğer ilgili makamlar tarafından ani veya periyodik olarak istenen raporların hazırlanmasını sağlamak,

           h)Personelin gerekli nitelikleri kazanması ve lüzumlu bilgileri edinebilmesi için eğitim ve diğer yollarla yetiştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak, bu konuda çalışmalar yaparak girişimde bulunmak,

           ı)Astlarının liyakat değerlendirmelerini yapmak, gerektiğinde terfi, taltif ve yer değişikliği önerilerini amirine sunmak.

           i)Personelin özlük işleri ile ilgili belgeleri incelemek, uygun gördüklerini imzalamak, ilgili mevzuata göre işlemi sonuçlandırmak, devam ve izinlerini izlemek, gerektiğinde uyarılarda bulunmak.

          k)Personelin iş seyahatlerini belirleyerek onaylamak, onaylatmak ve onaylanan işlemleri sonuçlandırmak,

           l) Kendisi de dâhil olmak üzere, personelin her hangi bir nedenle işyerinden kısa veya uzun süreli ayrılması halinde, söz konusu işlerin kimler tarafından yürütüleceğini belirlemek,

          m)İmza yetkisini, Kurumun menfaatleri doğrultusunda ve yetki derecesine uygun olarak gerekli yerlerde kullanmak,   

          n)Görevlendirilmesi halinde diğer Yöneticilere vekâlet etmek,

          o)Görevlendirildiği komisyon, komite, kurul ve çalışma gruplarında yer almak, rapor veya proje hazırlamak,

          ö) Encümen üyesi olarak görevlendirildiği takdirde periyodik toplantılara katılmak,

          p)Görev alanı ile ilgili konularda kendini yetiştirmek, hukuki mevzuattaki değişiklikleri takip etmek,

          r)Daire işlerinin yürütülmesinde kullanılacak kanun, tüzük, yönetmelik, kararname, genelge gibi yazılı mevzuatın erişilebilir bir yerde bulundurulmasını ve her personelin bunlardan kolayca yararlanmasını sağlamak,

          s)Sorumlu olduğu personel ve faaliyetler hakkında amirine bilgi vermek, amiri tarafından istenen çalışmaları yapmak ve yaptırmak,

MADDE 9 –  (1) Şube Müdürlerinin Ortak Görev, Yetki Ve Sorumlulukları:

a) Müdürlük faaliyetlerinin 6. Maddede belirtilen ilke ve değerlere uygun bir şekilde yürütülmesi için gerekli önlemleri almak,

b) Maddenin (a) fıkrasında belirtilen ana görevlerden Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda araştırma, planlama, örgütleme, işbirliği, koordinasyon, uygulama, yöneltme, bütçeleme, denetleme, değerlendirme ve raporlaştırma iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,

c) Maddenin (b) fıkrasında Daire Başkanı için belirlenmiş görev ve sorumlulukları Şube Müdürü seviyesinde yerine getirmek,

ç) Müdürlük faaliyetlerinin kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, talimat, plan, program, bütçe ve tekniklere uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

d) Müdürlüğündeki iş ve işlemlerin basitleştirilmesi ve çabuklaştırılması için gerekli önlemleri almak,

e) Personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyerek kendilerine tebliğ etmek,

f) Müdürlüğün yazışma, haberleşme ve dosyalama işlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

g) Müdürlüğün fiziki çalışma koşullarını ve iş ortamını iyileştirmek ve geliştirmek,

ğ) Müdürlük faaliyetlerini ve personelini sürekli izlemek ve denetlemek,

h) Mal ve hizmet alımları ile ilgili iş ve işlemlerin doğru, zamanında ve hızlı bir şekilde yapılmasını sağlamak,

ı) Faaliyetlerin gerektirdiği sözleşme, protokol, yönetmelik, yönerge ve genelgeleri hazırlatıp onaya sunmak,

i) Şube Müdürleri bağlı olduğu Daire Başkanına karşı sorumludur.

j)Görevlendirilmesi halinde gerçekleştirme yetkilisi olarak görev yapmak

          Kültür, Turizm ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü

MADDE 10 - (1) Daire Başkanlığına bağlı olarak görev yapan Kültür Turizm ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü; 1 Adet Şube Müdürü, 2 Adet Şef ile birlikte yeteri kadar memur, işçi, sözleşmeli, ek ders ücreti karşılığında geçici görevlendirilen rehber ve usta öğretici, personelden oluşmaktadır.

Kültür, Turizm ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğünün çalışma konuları;

 

a)Dairesine bağlı birimlerin çalışmalarını Stratejik Plan ve Performans Programı çerçevesinde koordine etmek,

b)Biriminde yapılan iş ve işlemlerin hazırlanan iş süreçlerine uygun olarak yapılmasını sağlamak,

c) Gerçekleştirme yetkilisi olarak her yıl iş ve işlemlerin amaçlara, iyi malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirmek ve iç kontrol güvence beyanını düzenleyerek birim faaliyet raporlarına eklemek,

d)Birimle ilgili mevzuatı, yenilikleri, teknik gelişmeleri takip etmek ve uygulanmasını sağlamak,

e)İç ve dış denetçilere bilgi ve belge akışını sağlamak,

f)Birim faaliyetlerinin periyodik olarak raporlanmasını sağlamak,

g)Üst yönetimce istenen ve mevzuat ile öngörülen kurul ve komisyonlara katılmak ve/veya talep edilen personelin görevlendirilmesini sağlamak,

h)Birimini temsilen toplantılara katılmak, birim içinde düzenli ve planlı toplantılar yapılmasını sağlamak,

i)Görevlerini yerine getirirken birim içinde ve diğer birimlerle işbirliği ve uyum içinde çalışılmasını sağlamak,

j)Yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personelin görev dağılımını, personelin hizmet içi eğitimini ve görev niteliklerine uygun olarak yetiştirilmelerini sağlamak,

k)Astlarının performansını periyodik olarak değerlendirerek biriminde moral,  motivasyon ve performansı artırıcı çalışmalar yapmak,

l)İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak çalışılmasını sağlamak,

m)Üstü tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek,

n)Amirlerince kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuata uygun olarak verilecek her türlü görevin zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek,

 

            2) Kültür Turizm ve Sosyal işler Şube Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan Kültür Etkinlikleri Şefliği; yeteri kadar memur, işçi, sözleşmeli, ek ders ücreti karşılığında geçici görevlendirilen rehber ve usta öğretici personelden oluşmaktadır.

Kültür Etkinlikleri Şefliğinin Çalışma Konuları;

a) Daire Başkanlığının amaç, ilke ve hedefleriyle ilgili mevzuat yönetmenliğine uygun olarak şube müdürlüğünün idari işlerini yürütmek

b) Şube Müdürlüğüne bağlı personelin izin, rapor, terfi sicil, ceza gibi özlük işlerini takip etmek

c) Şube müdürlüğünün iç ve dış yazışmalarını yürütmek

ç)Şube Müdürlüğünün gelen-giden evraklarını kayıt edip ilgili birim ve ilgililere ulaştırılmasını sağlamak

d) Şube Müdürlüğünün gelen-giden evrakının dosyalama ve arşivleme işlemini yapmak

e) Ambar ve demirbaş işlerini takip ederek ilgili birimlere bilgi vermek,

f) Şube müdürlüğünün bütçesini oluşturmak

g) Şube müdürlüğünün işlemdeki yazışmalarını takip etmek, gerektiğinde tekit yazıları yazmak,

ğ) Şube müdürlüğüne ait demirbaşların bakım ve onarım işlemlerini yönetmek

h) Şube müdürlüğünün avans ve ödeme evraklarını düzenlemek

ı) Şube müdürlüğünün iç ve dış haberleşme işlerini yürütmek

i) Şube müdürlüğünün sekretarya görevini yapmak,

j) Şube müdürlüğünün iş ve işlemlerinin değişmesi halinde yönetmelikle ilgili çalışmaları yapmak, yönetmeliği güncelleştirerek hazırlamak ve yürütülmesi için ilgili birimlere ileterek uygulanır hale getirmek,

k) Şube müdürlüğü tarafından verilecek görevleri yapmak

3) Kültür Turizm ve Sosyal işler Şube Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan Turizm Etkinlikleri Şefliği; yeteri kadar memur, işçi, sözleşmeli, ek ders ücreti karşılığında geçici görevlendirilen rehber ve usta öğretici personelden oluşmaktadır

Turizm Etkinlikleri şefliğinin çalışma konuları;

a) Daire Başkanlığının amaç, ilke ve hedefleriyle ilgili mevzuat yönetmenliğine uygun olarak şube müdürlüğünün idari işlerini yürütmek

b) Şube Müdürlüğüne bağlı personelin izin, rapor, terfi sicil, ceza gibi özlük işlerini takip etmek

c) Şube müdürlüğünün iç ve dış yazışmalarını yürütmek

ç) Şube Müdürlüğünün gelen-giden evraklarını kayıt edip ilgili birim ve ilgililere ulaştırılmasını sağlamak

d) Şube Müdürlüğünün gelen-giden evrakının dosyalama ve arşivleme işlemini yapmak

e) Ambar ve demirbaş işlerini takip ederek ilgili birimlere bilgi vermek,

f) Şube müdürlüğünün bütçesini oluşturmak

g) Şube müdürlüğünün işlemdeki yazışmalarını takip etmek, gerektiğinde tekit yazıları yazmak,

ğ) Şube müdürlüğüne ait demirbaşların bakım ve onarım işlemlerini yönetmek

h) Şube müdürlüğünün avans ve ödeme evraklarını düzenlemek

ı) Şube müdürlüğünün iç ve dış haberleşme işlerini yürütmek

i) Şube müdürlüğünün sekretarya görevini yapma,

j) Şube müdürlüğünün iş ve işlemlerinin değişmesi halinde yönetmelikle ilgili çalışmaları yapmak, yönetmeliği güncelleştirerek hazırlamak ve yürütülmesi için ilgili birimlere ileterek uygulanır hale getirmek,

k) Şube müdürlüğü tarafından verilecek görevleri yapmak

4) Kültür Turizm ve Sosyal işler Şube Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan Sosyal İşler Şefliği; yeteri kadar memur, işçi, sözleşmeli, ek ders ücreti karşılığında geçici görevlendirilen rehber ve usta öğretici personelden oluşmaktadır.

Sosyal İşler Şefliğinin çalışma konuları;

a) Daire Başkanlığının amaç, ilke ve hedefleriyle ilgili mevzuat yönetmenliğine uygun olarak şube müdürlüğünün idari işlerini yürütmek

b) Şube Müdürlüğüne bağlı personelin izin, rapor, terfi sicil, ceza gibi özlük işlerini takip etmek

c) Şube müdürlüğünün iç ve dış yazışmalarını yürütmek

ç) Şube Müdürlüğünün gelen-giden evraklarını kayıt edip ilgili birim ve ilgililere ulaştırılmasını sağlamak

d) Şube Müdürlüğünün gelen-giden evrakının dosyalama ve arşivleme işlemini yapmak

e) Ambar ve demirbaş işlerini takip ederek ilgili birimlere bilgi vermek,

f) şube müdürlüğünün bütçesini oluşturmak

g) Şube müdürlüğünün işlemdeki yazışmalarını takip etmek, gerektiğinde tekit yazıları yazmak,

ğ) Şube müdürlüğüne ait demirbaşların bakım ve onarım işlemlerini yönetmek

h) Şube müdürlüğünün avans ve ödeme evraklarını düzenlemek

ı) Şube müdürlüğünün iç ve dış haberleşme işlerini yürütmek

i) Şube müdürlüğünün sekretarya görevini yapma,

j) Şube müdürlüğünün iş ve işlemlerinin değişmesi halinde yönetmelikle ilgili çalışmaları yapmak, yönetmeliği güncelleştirerek hazırlamak ve yürütülmesi için ilgili birimlere ileterek uygulanır hale getirmek,

k) Şube müdürlüğü tarafından verilecek görevleri yapmak

Şehir Tiyatro ve Sinema Şube Müdürlüğü

MADDE 11 – ( 1 ) Daire Başkanlığına bağlı olarak görev yapan Şehir Tiyatro ve Sinema Şube Müdürlüğü; 1 Adet Şube Müdürü, 2 Adet Şef ile birlikte yeteri kadar memur, işçi, sözleşmeli, ek ders ücreti karşılığında geçici görevlendirilen rehber usta öğretici, personelden oluşmaktadır.

Şehir Tiyatro ve Sinema Şube Müdürlüğünün çalışma konuları;

a) Şehir tiyatrolarının idari işleri ile genel sanat yönetmeliğinin uhdesinde bulunan sanatsal faaliyetler ile gerekli görülen idari hizmetleri koordine etmekle hükümlüdür.

b) Şehir tiyatrosu ile belediye arasındaki ilişkinin sağlıklı olarak yürütülmesinden sorumludur.

c) Müdürlüğün faaliyetlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verir, gerekli tedbirleri alır ve uygulatır.

ç) Müdürlük işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık makamına önerilerde bulunur.

d) Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesi maksadıyla denetlemeler yapar, rastlayacağı aksaklıkları giderir.    

e) Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili yönetmelik çerçevesinde değerlendirme raporu düzenler, mazeretlerine binaen personele bir günlük izin verilir, ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu daire başkanı ile başkanlık makamına önerilerde bulunur, şefler ve diğer personelin izin kullanış zamanlarını tespit eder.

f) Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla iletişim kurar. Yönetim kurulunca hazırlanan sanat bütçesiyle idari bütçeyi birleştirerek müdürlük ana bütçesini hazırlar ve kültür, turizm ve sosyal işler daire başkanlığına sunar.

g) Kurum ile ilgili bütün yazışmalarda birinci derecede sorumludur.

e) Amirlerince kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuata uygun olarak verilecek her türlü görevin zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek,

2) Şehir Tiyatro ve Sinema Şube Müdürlüğüne Bağlı olarak görev yapan Şehir Tiyatroları Etkinlik Şefliği; yeteri kadar memur, işçi, sözleşmeli, ek ders ücreti karşılığında geçici görevlendirilen rehber usta öğretici, personelden oluşmaktadır.

Şehir Tiyatroları Etkinlik Şefliğinin çalışma konuları;

a) Daire Başkanlığının amaç, ilke ve hedefleriyle ilgili mevzuat yönetmenliğine uygun olarak şube müdürlüğünün idari işlerini yürütmek

b) Şube Müdürlüğüne bağlı personelin izin, rapor, terfi sicil, ceza gibi özlük işlerini takip etmek

c) Şube müdürlüğünün iç ve dış yazışmalarını yürütmek

ç) Şube Müdürlüğünün gelen-giden evraklarını kayıt edip ilgili birim ve ilgililere ulaştırılmasını sağlamak

d) Şube Müdürlüğünün gelen, giden evrakının dosyalama ve arşivleme işlemini yapmak

e) Ambar ve demirbaş işlerini takip ederek ilgili birimlere bilgi vermek,

f) Şube müdürlüğünün bütçesini oluşturmak

g) Şube müdürlüğünün işlemdeki yazışmalarını takip etmek, gerektiğinde tekit yazıları yazmak,

ğ) Şube müdürlüğüne ait demirbaşların bakım ve onarım işlemlerini yönetmek

h) Şube müdürlüğünün avans ve ödeme evraklarını düzenlemek

ı) Şube müdürlüğünün iç ve dış haberleşme işlerini yürütmek

i) Şube müdürlüğünün sekretarya görevini yapma,

j) Şube müdürlüğünün iş ve işlemlerinin değişmesi halinde yönetmelikle ilgili çalışmaları yapmak, yönetmeliği güncelleştirerek hazırlamak ve yürütülmesi için ilgili birimlere ileterek uygulanır hale getirmek,

k) Şube müdürlüğü tarafından verilecek görevleri yapmak

3) Şehir Tiyatro ve Sinemaları Şube Müdürlüğüne Bağlı olarak görev yapan Şehir Sinemaları Şefliği yeteri kadar memur, işçi, sözleşmeli, ek ders ücreti karşılığında geçici görevlendirilen rehber usta öğretici, personelden oluşmaktadır.

Şehir Sinemaları Şefliğinin çalışma konuları;

a) Daire Başkanlığının amaç, ilke ve hedefleriyle ilgili mevzuat yönetmenliğine uygun olarak şube müdürlüğünün idari işlerini yürütmek

b) Şube Müdürlüğüne bağlı personelin izin, rapor, terfi sicil, ceza gibi özlük işlerini takip etmek

c) Şube müdürlüğünün iç ve dış yazışmalarını yürütmek

ç) Şube Müdürlüğünün gelen-giden evraklarını kayıt edip ilgili birim ve ilgililere ulaştırılmasını sağlamak

d) Şube Müdürlüğünün gelen, giden evrakının dosyalama ve arşivleme işlemini yapmak

e) Ambar ve demirbaş işlerini takip ederek ilgili birimlere bilgi vermek,

f) Şube müdürlüğünün bütçesini oluşturmak

g) Şube müdürlüğünün işlemdeki yazışmalarını takip etmek, gerektiğinde tekit yazıları yazmak,

ğ) Şube müdürlüğüne ait demirbaşların bakım ve onarım işlemlerini yönetmek

h) Şube müdürlüğünün avans ve ödeme evraklarını düzenlemek

ı) Şube müdürlüğünün iç ve dış haberleşme işlerini yürütmek

i) Şube müdürlüğünün sekretarya görevini yapma,

j) Şube müdürlüğünün iş ve işlemlerinin değişmesi halinde yönetmelikle ilgili çalışmaları yapmak, yönetmeliği güncelleştirerek hazırlamak ve yürütülmesi için ilgili birimlere ileterek uygulanır hale getirmek,

k) Şube müdürlüğü tarafından verilecek görevleri yapmak

Konservatuar Şube Müdürlüğü

MADDE 12 – ( 1 ) Daire Başkanlığına bağlı olarak görev yapan Konservatuar Şube Müdürlüğü; 1 Adet Şube Müdürü, Yeteri kadar Şef, memur, işçi, sözleşmeli, ek ders ücreti karşılığında geçici görevlendirilen rehber usta öğretici, personelden oluşmaktadır.

Konservatuar Şube Müdürlüğünün çalışma konuları;

                a)Konservatuar sanat eğitimi içinde belirlenen branşlarda uluslararası standartlarda eğitim verilmesine çalışmak,              

              b)Konservatuara alınacak öğrencilerde aranacak genel ve özel koşullar, hazırlanacak bir yönetmelik kapsamında olmak üzere, alanında yeterli ve uzman kişiler tarafından oluşturulacak konservatuar kurulu tarafından belirlenir ve kesinleşir.

              c) Sanat dallarına göre konservatuara alınacak öğrenci kontenjanı konservatuar kurulunca belirlenir ve kesinleşir.

              ç) Zaman içinde yapısı ve işleyişi oturacak ve kurumsallaşmasını sağlayacak bu birimde öncelikle eğitim ağırlıklı çalışmalar yürütülür. Konservatuarın tam ve yarım zamanlı devrelerinde müzik ve sahne sanatları olmak üzere iki alanda eğitim yapılır. Bu iki ayrı eğitim iki ayrı bölüm tarafından yürütülür. Bunlar müzik bölümü ve sahne sanatları bölümüdür.

              d) Yeterli sayıda ve alanında uzman sanatçı sayısına ulaşınca konservatuar bünyesinde Halk Müziği Korosu, Sanat Müziği Korosu, Tasavvuf Müziği Korosu ve Çocuk Müziği Koroları ve Halk Dansları ( Folkloru ) bölümü kurulacak ve çalışmalarını yürütecektir.

              e) Amirlerince kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuata uygun olarak verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek,              

   2) Konservatuar Şube Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan Konservatuar Şefliği; yeteri kadar memur, işçi, sözleşmeli, ek ders ücreti karşılığında geçici görevlendirilen rehber usta öğretici, personelden oluşmaktadır.

Konservatuar Şefliğinin Çalışma Konuları;

a) Daire Başkanlığının amaç, ilke ve hedefleriyle ilgili mevzuat yönetmenliğine uygun olarak şube müdürlüğünün idari işlerini yürütmek

b) Şube Müdürlüğüne bağlı personelin izin, rapor, terfi sicil, ceza gibi özlük işlerini takip etmek

c) Şube müdürlüğünün iç ve dış yazışmalarını yürütmek

ç) Şube Müdürlüğünün gelen-giden evraklarını kayıt edip ilgili birim ve ilgililere ulaştırılmasını sağlamak

d) Şube Müdürlüğünün gelen, giden evrakının dosyalama ve arşivleme işlemini yapmak

e) Ambar ve demirbaş işlerini takip ederek ilgili birimlere bilgi vermek,

f) Şube müdürlüğünün bütçesini oluşturmak

g) Şube müdürlüğünün işlemdeki yazışmalarını takip etmek, gerektiğinde tekit yazıları yazmak,

ğ) Şube müdürlüğüne ait demirbaşların bakım ve onarım işlemlerini yönetmek

h) Şube müdürlüğünün avans ve ödeme evraklarını düzenlemek

ı) Şube müdürlüğünün iç ve dış haberleşme işlerini yürütmek

i) Şube müdürlüğünün sekretarya görevini yapma,

j) Şube müdürlüğünün iş ve işlemlerinin değişmesi halinde yönetmelikle ilgili çalışmaları yapmak, yönetmeliği güncelleştirerek hazırlamak ve yürütülmesi için ilgili birimlere ileterek uygulanır hale getirmek,

k) Şube müdürlüğü tarafından verilecek görevleri yapmak

Kütüphane Şube Müdürlüğü

MADDE 13- (1) Daire Başkanlığına bağlı olarak görev yapan Kütüphane Şube Müdürlüğü; 1 Adet Şube Müdürü, 2 Adet Şef ile birlikte yeteri kadar memur, işçi, sözleşmeli, ek ders ücreti karşılığında geçici görevlendirilen rehber usta öğretici, personelden oluşmaktadır.

Kütüphane Şube Müdürlüğünün Çalışma Konuları;

a)Kişilerin bilgi edinmek, kendilerini yetiştirmek ve zamanlarını değerlendirmek için kütüphanede bulunan kitap, diğer bilgi kaynakları ile görsel işitsel tüm materyallerden yararlanmalarını sağlamak.

b)Okuyucuların Kütüphane salonlarında sessiz bir ortamda rahat ve güven içerisinde çalışmalarına imkân sağlamak.

      c)Kütüphane koleksiyonunun zenginleştirilmesini sağlamak, yeni kütüphaneler açma çalışmalarını yürüterek sonuçlandırılmasını sağlamak.

d)Kütüphanede yapılacak olan kültürel ve sanatsal etkinlikler gerçekleştirmek.

      e)Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği  yapmak.

f)Ulusal ve uluslararası anlamda kütüphanecilik adına yapılan yenilikleri takip etmek,  uygulanabilecek olanları uygulamak.

g)Personele yönelik hizmet içi eğitim çalışmaları yapmak

h)Stratejik plan, doğrultusunda performans programlarını hazırlamak

i) Faaliyet planlarını ve raporlarını periyodik olarak hazırlamak.

j) Faaliyetleri Kalite yönetim sistemine uygun olarak yürütmek.

k)Bütçe teklifi ve gelir tarifesi hazırlık çalışmalarını yapmak

l) Mevzuatla belirlenen hususlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

m)Amirlerince kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuata uygun olarak verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek,   

2) Kütüphane Şube Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan Kütüphane Şefliği; yeteri kadar memur, işçi, sözleşmeli, ek ders ücreti karşılığında geçici görevlendirilen rehber usta öğretici, personelden oluşmaktadır.

Kütüphane Şefliğinin Çalışma Konuları;

a) Daire Başkanlığının amaç, ilke ve hedefleriyle ilgili mevzuat yönetmenliğine uygun olarak şube müdürlüğünün idari işlerini yürütmek

b) Şube Müdürlüğüne bağlı personelin izin, rapor, terfi sicil, ceza gibi özlük işlerini takip etmek

c) Şube müdürlüğünün iç ve dış yazışmalarını yürütmek

ç) Şube Müdürlüğünün gelen-giden evraklarını kayıt edip ilgili birim ve ilgililere ulaştırılmasını sağlamak

d) Şube Müdürlüğünün gelen-giden evrakının dosyalama ve arşivleme işlemini yapmak

e) Ambar ve demirbaş işlerini takip ederek ilgili birimlere bilgi vermek,

f) Şube müdürlüğünün bütçesini oluşturmak

g) Şube müdürlüğünün işlemdeki yazışmalarını takip etmek, gerektiğinde tekit yazıları yazmak,

ğ) Şube müdürlüğüne ait demirbaşların bakım ve onarım işlemlerini yönetmek

h) Şube müdürlüğünün avans ve ödeme evraklarını düzenlemek

ı) Şube müdürlüğünün iç ve dış haberleşme işlerini yürütmek

i) Şube müdürlüğünün sekretarya görevini yapmak,

j) Şube müdürlüğünün iş ve işlemlerinin değişmesi halinde yönetmelikle ilgili çalışmaları yapmak, yönetmeliği güncelleştirerek hazırlamak ve yürütülmesi için ilgili birimlere ileterek uygulanır hale getirmek,

k) Şube müdürlüğü tarafından verilecek görevleri yapmak           

            Müzeler Şube Müdürlüğü

MADDE 14 – (1) Daire Başkanlığına bağlı olarak görev yapan Müzeler Şube Müdürlüğü; 1 Adet Şube Müdürü, 2 Adet Şef ile birlikte yeteri kadar memur, işçi, sözleşmeli, ek ders ücreti karşılığında geçici görevlendirilen rehber usta öğretici, personelden oluşmaktadır.

Müzeler Şube Müdürlüğünün Çalışma Konuları;

a)Şehrin ortak kültürünü oluşturan taşınır ve taşınmaz kültür varlığı olan her türlü arkeolojik, tarihi ve sanatsal eseri değerlendirilmesi için; arşivlemek, müze seksiyonlarında teşhirini sağlamak, üretilen bilgiyi paylaşmak,

b)Seminer, sempozyum, panel, konferanslar ve geçici sergiler düzenlemek,

c)Bağlı birimler olan müzeler ile kültür ve anı evlerinde bulunan eserlerin envanter kayıtlarını oluşturmak, araştırmacıların kullanımına sunmak,

ç)Şehir müzeleri, sanat müzeleri, etnografik nitelikte müzeler, eğitim müzeleri, şahıs müzeleri vb. nitelikte müzeler, anı evleri ve araştırma merkezleri açmak,

d)Araştırma merkezlerinde şehir ve çevresinin sosyolojik yapısının, her türlü iktisadi ve kültürel problemlerin tespiti ve çözüm yollarının araştırılması için şehre yönelik sosyal bilim alanında çalışmalar yapmak, arşiv oluşturmak ve yapılan çalışmaları desteklemek,

e)Yazma eserler, tablo, harita, gazete ve benzeri her türlü eserin bakım onarım ve restorasyonu için laboratuvarlar kurmak, bu konularda eleman yetiştirmek,

f) Gençliğin milli ve manevi değerlerini,  tarihî bilinci kazanmasını, şehrin tarihini ve yerleşimini doğru anlaması için kültürel organizasyonlar yapmak eğitim programları düzenlemek,

g) Her türlü arkeolojik, etnografik nitelikte bilimsel çalışmalar içerisinde yer almak, bu konuda ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve alanında uzman kişilerle işbirliği yapmak ve projeler üretmek, 

ğ) Amirlerince kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuata uygun olarak verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek,    

      2) Müzeler Şube Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan Müzeler Şefliği; yeteri kadar memur, işçi, sözleşmeli, ek ders ücreti karşılığında geçici görevlendirilen rehber usta öğretici, personelden oluşmaktadır.

Müzeler Şefliğinin Çalışma Konuları;

a) Daire Başkanlığının amaç, ilke ve hedefleriyle ilgili mevzuat yönetmenliğine uygun olarak şube müdürlüğünün idari işlerini yürütmek

b) Şube Müdürlüğüne bağlı personelin izin, rapor, terfi sicil, ceza gibi özlük işlerini takip etmek

c) Şube müdürlüğünün iç ve dış yazışmalarını yürütmek

ç) Şube Müdürlüğünün gelen-giden evraklarını kayıt edip ilgili birim ve ilgililere ulaştırılmasını sağlamak

d) Şube Müdürlüğünün gelen-giden evrakının dosyalama ve arşivleme işlemini yapmak

e) Ambar ve demirbaş işlerini takip ederek ilgili birimlere bilgi vermek,

f) Şube müdürlüğünün bütçesini oluşturmak

g) Şube müdürlüğünün işlemdeki yazışmalarını takip etmek, gerektiğinde tekit yazıları yazmak,

ğ) Şube müdürlüğüne ait demirbaşların bakım ve onarım işlemlerini yönetmek

h) Şube müdürlüğünün avans ve ödeme evraklarını düzenlemek

ı) Şube müdürlüğünün iç ve dış haberleşme işlerini yürütmek

i) Şube müdürlüğünün sekretarya görevini yapmak,

j) Şube müdürlüğünün iş ve işlemlerinin değişmesi halinde yönetmelikle ilgili çalışmaları yapmak, yönetmeliği güncelleştirerek hazırlamak ve yürütülmesi için ilgili birimlere ileterek uygulanır hale getirmek,

k) Şube müdürlüğü tarafından verilecek görevleri yapmak

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

                                                Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

MADDE 15 –  Bu Yönetmelik hükümleri Büyükşehir Belediye Meclisinin/Encümeninin karar tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

06.03.2015 Tarih ve 2503 Sayılı ile Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına sunulan Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına ait yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.        

Yürütme

MADDE 16 –  Bu Yönetmelik hükümlerini Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.