Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanılğı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik


T.C.

    MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1-  Bu yönetmeliğin amacı, Mardin Büyükşehir Belediyesi hedef ve ilkeleri doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, yerel hizmetlerin dengeli dağılımının temin edilmesi, Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan hizmetlerde kalitenin artırılması ve hemşerilerimize çağdaş yaşamın gereklilikleri doğrultusunda hizmet vermek için; Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ve bağlı birimlerinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. 

 

Kapsam

MADDE 2- Bu yönetmelik; Mardin Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığının ve bağlı birimlerinin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3-  3.2.  Bu yönetmelik 10.07.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 21.maddesi, 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar 

MADDE 4- Bu yönetmelikte geçen; 

 1. Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,
 2. İdare: Mardin Büyükşehir Belediyesini,
 3. Belediye Meclisi: Mardin Büyükşehir Belediye Meclisini,
 4. Belediye Encümeni: Mardin Büyükşehir Belediye Encümeni,
 5. Belediye Başkanı: Mardin Büyükşehir Belediye Başkanını,
 6. Başkanlık: Belediye Başkanı, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısını,
 7. Genel Sekreter: Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterini,
 8. Genel Sekreter Yardımcısı: Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığının bağlı bulunduğu Genel Sekreter Yardımcısını,
 9. Daire Başkanlığı: Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığını,
 10. Daire Başkanı: Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanını,
 11. Şube Müdürü: İlgili Birimin Yöneticisini,
 12. Birim: Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerini,
 13. Meslek Elemanı: Mühendis, Makine Onarım Mühendisi, Ustabaşı, Ustabaşı Yardımcısı, Usta, Usta Yardımcısı, Periyodik Bakım ve Yağlama Ustası, Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi, Ambar Personeli, Satın Alma Personeli, Saha Amiri, Akaryakıt İstasyonu Personeli, Trafik Tescil İşlemleri Personeli, Yazı İşleri Personeli, Şoför, Diğer Memur ve İşçi Personel.

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat ve Yönetim

 

Teşkilat 

MADDE 5- (1) Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu ilgili birimin teklifi ve bağlı olduğu daire başkanının onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenleme ile geçerlilik kazanır.

                      (2) Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı aşağıda belirtilen kendine bağlı müdürlüklerden oluşur:

 1. Makine Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü,
 2. Makine İşletme Şube Müdürlüğü,
 3. Makine İkmal Şube Müdürlüğü.

 

Yönetim

MADDE 6-  Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığında sunulan hizmetler; bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Daire Başkanlığı ile Daire Başkanlığı'na bağlı Şube Müdürlükleri tarafından düzenlenir ve yürütülür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Daire Başkanlığı ve Bağlı Müdürlüklerin Görevleri

 

Daire Başkanlığının Görevleri

MADDE 7 –  Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 

 1. Amirlerince kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuata uygun olarak verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek,
 2. Sorumlu olduğu iş ve işlemlerin zamanında yerine getirilmesi, yaptırılması, takibi ve sonuçlandırılması ve sonuçlarından yazılı ve sözlü bilgi verilmesi hususlarında Başkanlığa karşı sorumludur.
 3. İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına bağlı olarak çalışılmasını sağlamak,
 4. Belediyemize ait araçların tamir, bakım ve onarımlarını öncelikli olarak imkânlar dâhilinde atölyelerimizde veya hizmet alımı ile yaptırarak, araçların her zaman faal durumda bulunmalarını sağlamak,
 5. Yedek parça ve malzemelerin ihtiyaç ve stok planlarının hazırlanmasını sağlamak,
 6. Araçların fenni muayeneleri, egzoz emisyon muayeneleri, trafik sigorta ve poliçeleri ile, her türlü trafik tescil işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
 7. Ömrünü tamamlamış araçların hurdaya ayırma işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
 8. Hurda lastik, atık yağ, akü vb. gibi kullanım ömrünü tamamlamış ürünleri mevcut yönetmeliklere uygun olarak bertarafını sağlamak,
 9. Yakıtı idaremizce karşılanması gereken tüm araç ve makinelere, temin edilmiş akaryakıtı istasyondan veya mobil olarak ikmal etmek ve tüketimlerinin takip edilmesini sağlamak,
 10. Belediyemize ait araçlarda bulunan Araç Takip Sistemi’nin sağlıklı bir şekilde çalıştığını takip ederek arızaların giderilmesini sağlamak,
 11. Büyükşehir Belediyesi’ne ait tüm araçların periyodik bakım sürelerinin takip edilip planlanmasını sağlamak,

 

 • Belediyemize ait araçlarla ilgili gerekli Trafik Tescil işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
 • Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere daire başkanlıkları tarafından talep edilen araçların alımı iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • Belediye hizmetlerinin yürütülmesi için Araç Kiralama Hizmet Alımını yapılmasını sağlamak ve kiralık araçların çalıştırılması konusundaki iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 • Daire Başkanlığı bünyesinde ihale yoluyla alınacak mal ve hizmetlere ait ihale dosyasının hazırlanması iş ve işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
 • Daire başkanlığının Kalite Yönetim Sistemine ait iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • Daire Başkanlığının bütçe, performans programı, stratejik planının hazırlanmasını sağlamak,
 • Belediye Bütçesinin mali yılı gelir-gider dengelerinin sağlanması açısından gelir artırıcı tedbirler almak,

 

 

Makine Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğünün Görevleri

MADDE 8-  Makine Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğünün görevleri aşağıdaki gibidir;

 1. Amirlerince kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuata uygun olarak verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek,
 2. Sorumlu olduğu iş ve işlemlerin zamanında yerine getirilmesi, yaptırılması, takibi ve sonuçlandırılması ve sonuçlarından yazılı ve sözlü bilgi verilmesi hususlarında Daire Başkanlığına karşı sorumludur.
 3. Birimindeki araçların sevk ve idaresini sağlamak ve Taşıt Görev Emri düzenlemek,
 4. Belediyemize ait araçların onarımlarını öncelikli olarak imkânlar dâhilinde atölyelerinde veya hizmet alımı ile yaptırarak araçların faal duruma getirilmelerini sağlamak, ilgili kayıtları tutmak,
 5. Arızalı olduğu bildirilen araçları onarım için ustabaşına yönlendirmek,
 6. Büyükşehir Belediyesine ait tüm araçların periyodik bakım sürelerini takip etmek ve planlamak,
 7. Yedek parça ve malzemelerin ihtiyaç ve stok planlarının hazırlanmasını sağlamak,
 8. Satın alınmasına karar verilen yedek parça malzemelerin piyasa fiyat araştırmasını yapmak, yaptırmak,
 9. Alınan malzemelerin giriş ve çıkışlarını düzenli ve zamanında yaptırmak,
 10. Teçhizat ve tezgâhların bakım ve onarım konularında gerekli önlemleri almak, hatalı kullanımı engellemek için gerekli tedbirleri almak,
 11. Çalışma bölgesinin temiz ve güvenli olmasını sağlamak,
 12. Tüm iş ve işlemlerde iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına riayet ederek çalışmak.

 

Makine Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü’ne Bağlı Bölümler

MADDE 9- Makine Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğünün bölümleri aşağıdaki gibidir;

 1. Atölye
 2. Madeni Yağ Ambarı
 3. Satın Alma Bölümü
 4. Yedek Parça ve Demirbaş Ambarı

 

 

 

 

 

Makine İşletme Şube Müdürlüğünün Görevleri

MADDE 10-  Makine İşletme Şube Müdürlüğünün Görevleri aşağıdaki gibidir;

 1. Amirlerince kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuata uygun olarak verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek,
 2. Sorumlu olduğu iş ve işlemlerin zamanında yerine getirilmesi, yaptırılması, takibi ve sonuçlandırılması ve sonuçlarından yazılı ve sözlü bilgi verilmesi hususlarında Daire Başkanlığına karşı sorumludur.
 3. Birimindeki araçların sevk ve idaresini sağlamak ve Taşıt Görev Emri düzenlemek,
 4. Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından Daire Başkanlığımıza yönlendirilen Okul Servisi ve Personel Servisi araçlarının kontrolünü yapmak ve şartları uyanlara Uygunluk Tespit Belgesi vermek,
 5. Araçların fenni muayeneleri, egzoz muayeneleri ve trafik poliçelerinin bitiş tarihlerini takip ederek yenilenmesini sağlamak,
 6. Belediyemize ait araçlarla ilgili gerekli Trafik Tescil işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
 7. Yakıtı idaremizce karşılanması gereken tüm araç ve makinelere, temin edilmiş akaryakıtı istasyondan veya mobil olarak ikmal etmek ve tüketimlerini takip etmek,
 8. Çalışma bölgesinin temiz ve güvenli olmasını sağlamak,
 9. Ömrünü tamamlamış araçların hurdaya ayırma işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
 10. Hurda lastik, atık yağ, akü vb. gibi kullanım ömrünü tamamlamış ürünleri mevcut yönetmeliklere uygun olarak bertarafını sağlamak,
 11. Belediyemize ait araçlarda bulunan Araç Takip Sistemi’nin sağlıklı bir şekilde çalıştığını takip ederek arızaların giderilmesini sağlamak,
 12. Makine araç parkı kayıtlarının sürekli güncel halde tutulmasını sağlamak,
 13. Tüm iş ve işlemlerde iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına riayet ederek çalışmak.

 

Makine İşletme Şube Müdürlüğü’ne Bağlı Bölümler

MADDE 11- Makine İşletme Şube Müdürlüğünün bölümleri aşağıdaki gibidir;

 1. Saha Amirliği
 2. Hurda, Atık İşlemleri ve Araç Takip Bölümü
 3. Trafik Tescil İşlemleri Takip Bölümü
 4. Akaryakıt Ambarı

 

Makine İkmal Şube Müdürlüğünün Görevleri

MADDE 12- Makine İkmal Şube Müdürlüğünün görevleri aşağıdaki gibidir;

 1. Amirlerince kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuata uygun olarak verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek,
 2. Sorumlu olduğu iş ve işlemlerin zamanında yerine getirilmesi, yaptırılması, takibi ve sonuçlandırılması ve sonuçlarından yazılı ve sözlü bilgi verilmesi hususlarında Daire Başkanlığına karşı sorumludur.
 3. Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere daire başkanlıkları tarafından talep edilen araçların alımı iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
 4. Belediye hizmetlerinin yürütülmesi için Araç Kiralama Hizmet Alımını yapılmasını sağlamak ve kiralık araçların çalıştırılması konusundaki iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 1. Yedek parça, malzeme ve makine alımlarında birimlerden gelen talepleri değerlendirip, alımların takibini ve denetimini yapmak,
 1. Yakıtı idaremizce karşılanması gereken tüm araç ve makineler için akaryakıt alımının yapılmasını sağlamak,
 2. Daire Başkanlığımızca ihale ile alınacak lastik, madeni yağ v.b. alımlarının iş ve işlemlerini yürütülmesini sağlamak,
 3. Araçların Zorunlu Trafik Sigorta Poliçelerinin yapılmasını sağlamak,
 4. Daire Başkanlığı bünyesinde ihale yoluyla alınacak mal ve hizmetlere ait ihale dosyasının hazırlanması iş ve işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
 5. Daire Başkanlığı bünyesinde yapılmış olan ihalelere ait tüm hakedişleri hazırlamak/hazırlatmak ve kontrol etmek,
 6. Daire Başkanlığı’nın gelen - giden evraklarının kayıt ve dağıtım işleminin yapılmasını sağlamak, Şube Müdürlükleri tarafından istenen yazıların yazılmasını sağlamak,
 7. Personel ve kiralık araç puantajlarının hazırlanmasını sağlamak,
 8. Daire başkanlığının Kalite Yönetim Sistemine ait iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
 9. Daire Başkanlığının bütçe, performans programı, stratejik planının hazırlanmasını sağlamak,
 10. Tüm iş ve işlemlerde iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına riayet ederek çalışmak.

 

Makine İkmal Şube Müdürlüğü’ne Bağlı Bölümler:

MADDE 13- İdari ve Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğünün bölümleri aşağıdaki gibidir;

 1. İhale Birimi Bölümü
 2. Yazı İşleri Bölümü

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Daire Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

Daire Başkanının Görevleri

MADDE 14-  Daire Başkanının görevleri şunlardır; 

 1. Başkanlığı ilgilendiren, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Başkanı tarafından alınan kararları takip etmek, görevi alanına giren kararları uygulamak veya uygulanmasını sağlamak, 
 2. Yıllık çalışma programlarını ilgili birimlerle işbirliği yaparak hazırlamak ve başkanlığa sunmak,      
 3. Birim faaliyetlerinin yürütülmesi, yönlendirilmesi ve değerlendirilmesi için, birimine tahsis edilen personel, yer, malzeme ve diğer kaynaklarla, geleceğe yönelik hedefler ve standartlar belirlemek,  
 4. Temel fonksiyon olarak belirlenen faaliyetlerin etkin, verimli, ekonomik ve nitelikli olarak yerine getirilebilmesi için birim faaliyetlerini programlamak,   
 5. Daire başkanlığı ve birimlerine bağlı personelin düzenli, uyumlu ve verimli çalışması için işbirliği düzenini oluşturmak,
 6. Başkanlık içinde etkin bir kayıt ve dosya sistemi kurmak, yürütmek ve geliştirmek,   
 7. Başkanlık faaliyetlerinin etkin bir şekilde uygulanıp, yürütülebilmesi için gereken düzeyde sorumluluk ve yetkiyi astlarına devretmek sonuçlara yönelik sorumluluk ve yetkiyi elinde tutmak,  
 8. Başkanlığındaki kadrolara ilişkin görevler, yetkiler ve sorumluluklar ile bu kadro görevlerine atanacaklarda aranan özel niteliklerde değişikliği gerektiren hususları tespit etmek ve üst yönetime önermek,   
 9. Başkanlığındaki faaliyetlerin yürütülebilmesi için gerekli elemanların seçiminde, görevden alınmalarında, terfi ve atamalarında, ödüllendirme ve cezalandırmalarında üst yönetime öneride bulunmak,  
 10. Astlarından kendisine iletilen personel hareketlerine ilişkin önerileri incelemek, değerlendirmek üst yönetime öneride bulunmak,   
 11. Başkanlığındaki personelin eğitim, araç gereç, ihtiyacını, ilgili şube müdürleri ile koordineli olarak tespit etmek, 
 12. Birim personeli tarafından önerilen hizmet içi eğitim taleplerini incelemek, bu hususta programlar hazırlanmasını sağlayarak,  Eğitim Şube Müdürlüğü ve üst yönetime iletmek, 
 13. Başkanlık personelinin, günlük mesaiye geliş ve gidişlerinin, ilgili Şube Müdürleri tarafından takip edilmesini sağlamak,
 14. Başkanlığa havale edilen iş ve evrakların ilgili şube müdürlüklerine havalesini yapmak ve gereğini sağlamak, cevap yazılarının hazırlanmasını, günlük işlerin imza takibinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak,  
 15. Kalite Geliştirme Ekibinin faaliyetlerini izlemek ve iyileştirme ve geliştirme önerilerinde bulunmak,  
 16. Başkanlığına bağlı personelin performans değerlendirme formlarını düzenlemek,  
 17. Belediye Encümeni Toplantısına üye olarak katılmak,
 18. Bağlı bulunan üst makamlar tarafından verilecek Daire başkanlığının görev alanı ile ilgili diğer görevleri yapmak.  

 

Daire Başkanının Yetkileri 

MADDE 15- Daire Başkanının yetkileri şunlardır; 

 1. Başkanlığına ilişkin görevlerin, mevzuat hükümleri, belediye meclisi ve belediye encümeni kararları doğrultusunda yürütülmesi için karar vermek, tedbir almak, uygulamak, 
 2. Görevlerin daha sağlıklı, süratli ve verimli olarak yürütülmesi için ihtiyaç duyacağı yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için üst yönetime önerilerde bulunmak, 
 3. Başkanlığa bağlı personele mazeret izni vermek, yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etmek, takdirname, ödül, yer değiştirme gibi personel işlemleri için üst yönetime önerilerde bulunmak, 
 4. Başkanlık personelinin performansını değerlendirmek,
 5. Başkanlık personelinin disiplin amiri olarak gerektiğinde, Disiplin yönetmeliğinde öngörülen disiplin cezalarını vermek veya üst disiplin amirine önermek, 
 6. Başkanlığın hizmet kapsamında yer alan faaliyetleri ile ilgili, başkanlık birim yöneticisi personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek ve bildirmek,
 7. Başkanlık görev kapsamında yer alan hizmetler ile ilgili, yönetmelik ve yönergeler hazırlamak ve Büyükşehir Belediye Meclisine öneride bulunmak,
 8. Başkanlık görev kapsamında yer alan faaliyetlerin Kalite Yönetim Sistemi içerisinde yürütülebilmesi ve iyileştirilmesi için çalışmalar yapılmasını sağlamak.

 

Daire Başkanının Sorumlulukları 

MADDE 16- Daire Başkanının sorumlulukları şunlardır; 

 1. Belediye mevzuatı ve bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde, kendisine verilen görevlerin Anayasa, kanun, karar ve bu gibi mevzuata uygun olarak yerine getirilmesinden, yetkilerinin zamanında kullanılmasından başkanlığa karşı sorumludur,
 2. Daire Başkanlığında yürütülen faaliyetlerin Mardin Büyükşehir Belediyesi Kalite Yönetim Sistemi ile uyumlu bir şekilde yürütülmesinden, Yönetmelik, Yönerge Prosedür, Talimat ve Rehberlerin uygulanmasından sonuç ve faaliyet raporlarını hazırlamak ve duyurmaktan Büyükşehir Belediye Başkanı’na karşı sorumludur.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Şube Müdürlerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

Şube Müdürlerinin Görevleri 

MADDE 17- Şube Müdürlerinin görevleri şunlardır; 

 1. Birim yöneticilerinin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirmek, 
 2. İlgili mevzuat, Başbakanlık, ilgili Bakanlıklar ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı, genelge, bildiri, prensip kararları ve talimatlar çerçevesinde, yöneticilik görevlerini yerine getirmek, 
 3. Müdürlüğün çalışma ve usullerini kalite yönetim sistemi ve mevzuat uygulamalarına bağlı kalarak gözden geçirerek, Müdürlüğe bağlı birimlerin görevlerini etkinlikle yerine getirilmesi için yetkisi içindeki tedbirleri almak, yetkisini aşan hususlarda İdarenin prensip kararları alması hususunu üst makamlara intikal ettirmek, 
 4. Müdürlük faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip etmek, 
 5. Müdürlüğün işlevleri ile ilgili başkanın ve üst yönetimin istediği raporları hazırlamak, bu raporları hazırlamak için inceleme ve araştırmalar yapmak, 
 6. Başkan ve üst yönetim tarafından istenilen bilgileri temin için sorumlu olduğu bölümlerde iş bölümünü gerçekleştirmek, 
 7. Görevlendirilmesi durumunda, İdare ve başkanlık tarafından düzenlenecek toplantılara iştirak etmek, istenilen bilgileri vermek, talimatlar almak, 
 8. Müdürlüğün çalışma esaslarını gözden geçirerek planlayıp, programlayarak, çalışmaların bu programlar uyarınca yürütülmesini sağlamak, 
 9. Müdürlüğünce yapılan işlemleri ile kullanılan formların geliştirilmesi için inceleme ve araştırmalar yaparak, sonucunu Başkana bildirmek, 
 10. Üst Makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri de yerine getirmek,  
 11. Müdürlükte en uygun personel dağılımını gerçekleştirmek, iş akışının aksamadan sürdürülmesini temin etmek, 
 12. Müdürlüğünde çalışan memurlara üst makamların görüş, istek ve talimatlarını aktarmak, 
 13. Yürütülen işlerin hatasız ve zamanında bitirilmesi için çalışmak, gerekirse bu konuda ilgili personeli uyarmak, 
 14. Birim Faaliyetleri ile ilgili hizmet gerçekleştirme ve kalite planları hazırlamak,   
 15. Birim ey ve kalite geliştirme ekiplerinde yer almak ve müdürlük hizmet kapsamında yer alan faaliyetleri planlamak,  
 16. Birim faaliyetlerine ilişkin tutulan kayıtların birimde muhafaza edilmesini sağlamak,  
 17. Birim faaliyetleri ile ilgili kalite yönetim sistemini oluşturmak, uygulanmasını sağlamak ve etkinliğini sürekli iyileştirmek,  
 18. Birim faaliyetlerine ilişkin bilgi ve kaynakların kullanım noktasında bulundurulması için gerekli olan düzenlemeleri yapmak,  
 19. Birim tarafından sunulan hizmetler ile ilgili faaliyet raporları hazırlamak ve üst makama sunmak,  
 20. Birim tarafından sunulan hizmetler ile ilgili belirlenen hedeflerin gerçekleşme durumlarını izlemek ve üst makama raporlamak,  
 21. Birim tarafından sunulan hizmetler ile ilgili; izleme ve ölçme faaliyetlerini, gerçekleştirmek ve üst amire raporlamak,
 22. Birimiyle ilgili günlük işlemlerin takibi ile ay sonu ve yıl sonu işlemlerinin zamanında, eksiksiz, yasal mevzuata uygun olarak yaptırılmasını ve gönderilmesi gereken hesap ve raporların ilgili makam, birim ve kurumlara iletilmesini sağlamak,
 23. Birim personelinin, günlük mesaiye geliş ve gidişlerini kontrol edip, mesaisini aksatan personele gerekli işlemi yapmak,  
 24. Birim personelinin görev tanımlarını yaparak tebliğ etmek.
 25. Birim personelinin performans değerlendirme formlarını düzenlemek,
 26. Birim personelinin disiplin amiri olarak gerektiğinde, Disiplin yönetmeliğinde öngörülen disiplin cezalarını vermek veya üst disiplin amirine önermek.

 

Şube Müdürlerinin Yetkileri 

MADDE 18 - Şube Müdürlerinin yetkileri şunlardır;

 1. Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Büyükşehir Belediye Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar vermek, tedbirler almak ve uygulatmak,
 2. Görev alanına giren konularda, uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaparak, alınması gereken kanuni ve idari tedbirler konusunda Başkanlık Makamına tekliflerde bulunmak, 
 3. Bağlı bulunulan üst makamlara sunulmak üzere hazırlanan yazıları kendisine verilen yetki sınırları içinde incelemek, parafe veya imza etmek,
 4. Disiplin Amiri olarak personeline mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını vermek,
 5. Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapmak, rastlayacağı aksaklıkları gidermek,
 6. Emrinde görev yapan personelle ilgili yönetmelik çerçevesinde performans değerlendirme formu düzenlemek, mazeretine binaen bir güne kadar mazeret izini vermek ve ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Daire Başkanı ile üst yönetime önerilerde bulunmak, birim işlemlerinin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde, görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etmek, 
 7. Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, Müdürlüğe tayin şartlarına haiz olan Müdürlerden birini ve personeli Müdürlüğe vekalet etmek üzere belirlemek ve Makamın Onayına sunmak,
 8. Müdürlük ile ilgili tüm görev, yetki ve belgelerin ilgililere dağıtımını, personelin görev ve iş tanımlarının yapılmasını, maiyetindeki personel arasındaki iş bölümü ve koordinasyonu sağlamak,
 9. Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşmek,  
 10. Müdürlük personelinin görev ve sorumluluklarını belirlemek ve iş bölümü yapmak,   
 11. Kalite hedeflerini belirlemek, revize etmek ve üst makama onaylatmak,   
 12. Görev ve sorumluluk alanında yer alan iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi sürecinde belirlenen uygunsuzlukların tekrarının önlenmesi amacı ile gerekli olan düzeltici faaliyetleri başlatmak, 
 13. Görev ve sorumluluk alanında yer alan iş ve işlemlerin geliştirilmesine yönelik iyileştirme faaliyetlerini başlatmak ve iyileştirme planları hazırlamak ve üst makama onaylatmak,  
 14. Birim faaliyetlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacı ile kurum içi ve kurum dışı anket çalışmalarını başlatmak,  
 15. Birim kalite geliştirme ekip üyelerini belirlemek ve ekip üyelerinin kalite geliştirme çalışmaları ile ilgili iş bölümünü yapmak. 

                                    

Şube Müdürlerinin Sorumlulukları 

MADDE 19- Şube Müdürlerinin sorumlulukları şunlardır;

 1. Belediye mevzuatı, göreviyle ilgili sair mevzuat ve bu yönetmelik ile kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmesinden; yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, bağlı bulunduğu Daire Başkanına ve üst yönetime karşı sorumludur,
 2. Müdürlükte yürütülen faaliyetlerin Kalite Yönetim Sistemi ile uyumlu bir şekilde yürütülmesinden, Yönetmelik, Yönerge, Prosedür, Talimat ve Rehberlerin uygulanmasından, sonuç ve faaliyet raporlarını hazırlamak ve duyurmaktan Daire Başkanı ve üst yönetime karşı sorumludur. 

 

ALTINCI BÖLÜM

Alt Birimler ve Personelin Görev ve Sorumlulukları

 

Mühendislerin Görevleri 

MADDE 20- Mühendisler mesleğinin gerektirdiği tüm çalışmaların yanı sıra aşağıdaki görevleri yerine getirir:

 1. Kendisine verilen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak, işgücü, zaman ve malzeme tasarrufu sağlayacak şekilde Mardin Büyükşehir Belediyesi Kalite Yönetim Sistemine uygun bir şekilde yerine getirmek,
 2. Görevli olduğu şubede iş bölümü esaslarına göre yetkililerce verilen işleri incelemek ve gerekli işlemleri yapmak,
 3. Üstün verdiği emirleri hukuki zemin içinde, en süratli sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak,
 4. Birim faaliyetlerinin yürütülmesi, yönlendirilmesi ve değerlendirilmesi için birime tahsis edilen personel, yer, malzeme ve diğer kaynaklarla geleceğe yönelik hedefler ve standartlar belirlemek ve üstüne iletmek,
 5. Göreviyle ilgili evrak, eşya araç ve gereçleri korumak ve saklamak,
 6. İş hacmi yoğun olan şubelere amirin saptayacağı esaslara göre yardımcı olmak,
 7. Amirlerince verilecek diğer işleri ve görevleri yapmak,
 8. Tüm iş ve işlemlerde iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına riayet ederek çalışmak,

 

 

 

Makine Onarım Mühendisinin Görevleri

MADDE 21- Makine Onarım Mühendisi mesleğinin gerektirdiği tüm çalışmaların yanı sıra aşağıdaki görevleri yerine getirir:

 1. Kendisine verilen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak, işgücü, zaman ve malzeme tasarrufu sağlayacak şekilde Mardin Büyükşehir Belediyesi Kalite Yönetim Sistemine uygun bir şekilde yerine getirmek,
 2. Atölyedeki birimler arasında koordinasyonu sağlayarak atölyenin sevk ve idaresini sağlamak,
 3. İhtiyaç duyulan malzeme ve yedek parçaları talep etmek,
 4. Atölyede yapılan işlerin kontrol ve takiplerini yapmak ve gerektiğinde yapılan işler hakkında üst amirine rapor/bilgi vermek,
 5. Görevlendirildiği komisyonlarda kontrollük, muayene kabul işlemlerini yapmak,
 6. Tüm iş ve işlemlerde iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına riayet ederek çalışmak.

 

Ustabaşının Görevleri

MADDE 22- Ustabaşı aşağıdaki görevleri yerine getirir:

 1. Kendisine verilen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak, işgücü, zaman ve malzeme tasarrufu sağlayacak şekilde Mardin Büyükşehir Belediyesi Kalite Yönetim Sistemine uygun bir şekilde yerine getirmek,
 2. Araç bakım ve onarımları için günlük iş programları hazırlamak, uygulanması için atölye personellerine gerekli talimatları vermek ve yapılan çalışmaları koordine etmek, gerekli hallerde düzenli şekilde üst makama bilgi vermek,
 3. Tamiratlar için gerekli malzemeyi ambardan talep etmek,
 4. Atölyelerde çalışan personelin denetimini yapmak,
 5. Personelin çalıştırılması için iş bölümü yapmak ve atölye içerisinde meydana gelen sorunlara çözüm üretmek,
 6. Bakım veya onarımı yapılan aracın çalıştığı birimle irtibata geçerek bilgi alışverişinde bulunmak,
 7. Bağlı bulunduğu birim bünyesinde çalışan araçların sevk ve idaresini sağlamak ve Taşıt Görev Emri hazırlamak,
 8. Tüm iş ve işlemlerde iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına riayet ederek çalışmak.

 

Ustabaşı Yardımcısının Görevleri

MADDE 23- Ustabaşı Yardımcısı aşağıdaki görevleri yerine getirir:

 1. Kendisine verilen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak, işgücü, zaman ve malzeme tasarrufu sağlayacak şekilde Mardin Büyükşehir Belediyesi Kalite Yönetim Sistemine uygun bir şekilde yerine getirmek,
 2. Ustabaşına yaptığı işlerde yardımcı olmak,
 3. Ustabaşının bulunmadığı durumlarda onun görevlerini yerine getirmek,
 4. Tüm iş ve işlemlerde iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına riayet ederek çalışmak.

 

Ustaların Görevleri

MADDE 24- Tamirci Ustaları aşağıdaki görevleri yerine getirir:

 1. Kendisine verilen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak, işgücü, zaman ve malzeme tasarrufu sağlayacak şekilde Mardin Büyükşehir Belediyesi Kalite Yönetim Sistemine uygun bir şekilde yerine getirmek,
 2. Ustabaşının kendi alanı ile ilgili verdiği bakım ve onarımı için ihtiyaçları bildirmek ve tamiratı yapmak,
 3. Yaptığı işlerle ilgili kayıtları tutmak,
 4. Tüm iş ve işlemlerde iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına riayet ederek çalışmak.

 

Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin Görevleri

MADDE 25- Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi aşağıdaki görevleri yerine getirir:

 1. Kendisine verilen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak, işgücü, zaman ve malzeme tasarrufu sağlayacak şekilde Mardin Büyükşehir Belediyesi Kalite Yönetim Sistemine uygun bir şekilde yerine getirmek,
 2. Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek.
 3. Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek.
 4. Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini düzenlemek.
 5. Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek.
 6. Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak.
 7. Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek.
 8. Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek.
 9. Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak.
 10. Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak.
 11. Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak.
 12. Tüm iş ve işlemlerde iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına riayet ederek çalışmak.

 

Ambar Personelinin Görevleri

MADDE 26- Ambar personeli aşağıdaki görevleri yerine getirir:

 1. Kendisine verilen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak, işgücü, zaman ve malzeme tasarrufu sağlayacak şekilde Mardin Büyükşehir Belediyesi Kalite Yönetim Sistemine uygun bir şekilde yerine getirmek,
 2. Ambardaki stokları takip ederek tüketilen malzemeler hakkında üst amirine bilgi verip ihtiyaca göre malzeme talepleri hazırlamak,
 3. Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisinin bilgisi dahilinde; Birimin ihtiyaçları doğrultusunda temin edilen ve muayene kabulü yapılan malzemeleri, talebine ve faturasına göre sayarak, tartarak veya ölçerek teslim alıp ilgili birimlerin kullanımına vermek,
 4. Gerektiğinde ambar sayımlarını yaparak amirine doküman olarak vermek,
 5. Uzun süre kullanılmayan malzemeleri ilgili birim amirlerine bildirmek,
 6. Ambardaki malzemeleri hırsızlık, yangın, su baskını v.s. durumlardan korumak için gerekli tedbirleri almak,
 7. Ambara gelen malzemeyi cins, nitelik ve varsa numaralarına göre ayırıp tasnifini sağlamak,
 8. Teslim alınan malzemeyi cins, nitelik ve varsa numaralarına göre ayırıp raflara veya malzeme için ayrılan yerlere yerleştirmek,
 9. Ambar giriş ve çıkış fişlerini, faturaları ve ilgili diğer evrakların dosyalama işlemlerini yapmak,
 10. Tüm iş ve işlemlerde iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına riayet ederek çalışmak.

 

 

Satın Alma Personelinin Görevleri

MADDE 27- Satın Alma birimi mesleğinin gerektirdiği tüm çalışmaların yanı sıra aşağıdaki görevleri yerine getirir:

 1. Kendisine verilen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak, işgücü, zaman ve malzeme tasarrufu sağlayacak şekilde Mardin Büyükşehir Belediyesi Kalite Yönetim Sistemine uygun bir şekilde yerine getirmek,
 2. Satın alınmasına karar verilen malzemelerin alımı ile ilgili ödeme evraklarını hazırlamak,
 3. Piyasadan temin edilen malzemelerin kayıt işlemleri için Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi ile koordinasyon içinde çalışmak,
 4. Malzemenin temin edilmesi için avans alınması ve kapatılması işlemlerinin yazışmalarını yapmak,
 5. Alınan yedek parça, malzeme ile ilgili istatistikî bilgileri tutmak,
 6. Satın alınan malzemeler için yapılan yazışma ve muayene kontrol tutaklarını hazırlayarak kayıt altına almak,
 7. Görevlendirildiği komisyonlarda kontrollük, muayene kabul işlemlerini yapmak.
 8. Tüm iş ve işlemlerde iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına riayet ederek çalışmak.

 

Saha Amirinin Görevleri

MADDE 28- Saha Amiri aşağıdaki görevleri yerine getirir:

 1. Kendisine verilen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak, işgücü, zaman ve malzeme tasarrufu sağlayacak şekilde Mardin Büyükşehir Belediyesi Kalite Yönetim Sistemine uygun bir şekilde yerine getirmek,
 2. Bağlı bulunduğu birim bünyesinde çalışan araçların sevk ve idaresini sağlamak ve Taşıt Görev Emri hazırlamak,
 3. Arızalı olduğu bildirilen araçları onarım için ustabaşına yönlendirmek,
 4. Amirleri tarafından yapılması istenen iş ve işlemleri yapmak,
 5. Periyodik bakım süresi gelen araçların bakım atölyesine gelmesi için, şoför veya operatörlerle iletişime geçerek organizasyonu sağlamak,
 6. Akaryakıt istasyonunun iş tevzisini yapmak,
 7. Çalışma bölgesinin temiz ve güvenli olmasını sağlamak,
 8. Yaptığı işlerle ilgili kayıtları tutmak,
 9. Tüm iş ve işlemlerde iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına riayet ederek çalışmak.

 

Akaryakıt İstasyonu Personelinin Görevleri

MADDE 29- Akaryakıt İstasyonu Personeli aşağıdaki görevleri yerine getirir:

 1. Kendisine verilen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak, işgücü, zaman ve malzeme tasarrufu sağlayacak şekilde Mardin Büyükşehir Belediyesi Kalite Yönetim Sistemine uygun bir şekilde yerine getirmek,
 2. Tanker ile gelen akaryakıtın tartım işlemlerine nezaret ederek, marker testi ardından yakıtın depoya boşaltılmasını sağlamak,
 3. Akaryakıt istasyonundan veya mobil araç ile taşıtlara akaryakıt ikmali yapmak,
 4. Yaptığı işlerle ilgili kayıtları tutmak,
 5. Tüm iş ve işlemlerde iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına riayet ederek çalışmak.

 

Trafik Tescil İşlemleri Personelinin Görevleri

MADDE 30- Trafik Tescil İşlemleri Personeli aşağıdaki görevleri yerine getirir:

 1. Kendisine verilen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak, işgücü, zaman ve malzeme tasarrufu sağlayacak şekilde Mardin Büyükşehir Belediyesi Kalite Yönetim Sistemine uygun bir şekilde yerine getirmek,
 2. Yenilenmesi gereken trafik tescil belgelerinin tespit ve takibini yapmak,
 3. Araçlarla ilgili gerekli Trafik Tescil işlemlerini yapmak,
 4. Araçların fenni muayeneleri ve egzoz muayeneleri bitiş tarihlerini takip etmek, muayene istasyonundan randevu alarak yenilenmesini sağlamak,
 5. Trafik poliçelerinin bitiş tarihlerini takip ederek, güncel poliçeleri araç şoförlerine veya ilgili sorumlulara teslim etmek,
 6. Araçların trafik tescil, fenni ve egzoz muayeneleri için yapılması gereken ödemeleri takip etmek,
 7. Yaptığı işlerle ilgili kayıtları tutmak,
 8. Tüm iş ve işlemlerde iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına riayet ederek çalışmak.

 

 

Hurda, Atık ve Araç Takip Personelinin Görevleri

MADDE 31- Hurda, Atık ve Araç Takip Personeli aşağıdaki görevleri yerine getirir:

 1. Kendisine verilen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak, işgücü, zaman ve malzeme tasarrufu sağlayacak şekilde Mardin Büyükşehir Belediyesi Kalite Yönetim Sistemine uygun bir şekilde yerine getirmek,
 2. Ömrünü tamamlamış araçların hurdaya ayırma iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
 3. Hurda lastik, atık yağ, akü vb. gibi kullanım ömrünü tamamlamış ürünleri mevcut yönetmeliklere uygun olarak bertarafını sağlamak,
 4. Belediyemiz araç parkında bulunan araçlar ve iş makineleri ile ilgili takip cihazı takılması işlemini takip etmek ve sonuçlandırmak,
 5. Hali hazırda takip cihazı takılı olan araçlarla ilgili arıza tespitlerini yapmak ve sistem verimliliğini en üst seviyede tutmak,
 6. Araç takip sistemi vasıtasıyla idarenin istemiş olduğu rapor ve dokümanları istenen periyotlarda hazırlamak,
 7. Yaptığı işlerle ilgili kayıtları tutmak,
 8. Tüm iş ve işlemlerde iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına riayet ederek çalışmak.

 

 

Periyodik Bakım ve Yağlama Personelinin Görevleri

MADDE 32- Periyodik Bakım ve Yağlama Personeli aşağıdaki görevleri yerine getirir:

 1. Kendisine verilen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak, işgücü, zaman ve malzeme tasarrufu sağlayacak şekilde Mardin Büyükşehir Belediyesi Kalite Yönetim Sistemine uygun bir şekilde yerine getirmek,
 2. Periyodik bakım zamanı gelmiş araçların, zamanında ve toleranslar dahilinde bakım işlemlerinin mümkünse atölyede, zaruri durumlarda çalışma sahasında (arazide) bakım işlemlerini yapmak,
 3. Yaptığı işlerle ilgili kayıtları tutmak,
 4. Tüm iş ve işlemlerde iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına riayet ederek çalışmak.

 

 

Yazı İşleri Personelinin Görevleri

MADDE 33- Yazı işleri personeli aşağıdaki görevleri yerine getirir:

 1. Kendisine verilen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak, işgücü, zaman ve malzeme tasarrufu sağlayacak şekilde Mardin Büyükşehir Belediyesi Kalite Yönetim Sistemine uygun bir şekilde yerine getirmek,
 2. Daire Başkanlığı’nın gelen - giden evraklarının kayıt ve dağıtım işlemini yapmak,
 1. Şube Müdürlükleri tarafından istenen yazıları yazmak,
 2. Yazıları imzadan çıkışına kadar izlemek, tamamlamak ve sevke hazır duruma getirmek,
 1. Yazı işlerinde kalacak yazıları standart dosya planına göre dosyalamak,
 2. Şube müdürlükleri tarafından dosyalanacak yazılara standart dosya planına göre sayı numarası vererek ilgili şube müdürlüklerine göndermek,
 3. Yaptığı işlerle ilgili kayıtları tutmak,
 4. Tüm iş ve işlemlerde iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına riayet ederek çalışmak.

 

 

Şoförün Görevleri

MADDE 34- Memur ve İşçi personel aşağıdaki görevleri yerine getirir:

 1. Kendisine verilen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak, işgücü, zaman ve malzeme tasarrufu sağlayacak şekilde Mardin Büyükşehir Belediyesi Kalite Yönetim Sistemine uygun bir şekilde yerine getirmek,
 2. Daire Başkanlığınca yapılan görev bölümü çerçevesinde bağlı bulundukları Şube Müdürünün verdiği tüm görevleri tam ve zamanında yapmak,
 3. Çalışma düzenine uygun olarak iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yapılması ile görev gereği kendisine zimmetlenen taşınırların özenle kullanılması ve muhafazasını sağlamak,
 4. Kullanımına verilen araçları hizmet amaçları dahilinde, verilen talimatlar doğrultusunda teknik ve trafik kurallarına uygun olarak kullanacak, taşıtların bakım, temizlik ve basit onarımını yapacaktır. İdare tarafından verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri de yapacaktır.
 5. Tüm iş ve işlemlerde iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına riayet ederek çalışmak.

 

 

Diğer Memur ve İşçi Personelin Görevleri

MADDE 35- Memur ve İşçi personel aşağıdaki görevleri yerine getirir:

 1. Kendisine verilen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak, işgücü, zaman ve malzeme tasarrufu sağlayacak şekilde Mardin Büyükşehir Belediyesi Kalite Yönetim Sistemine uygun bir şekilde yerine getirmek,
 2. Daire Başkanlığınca yapılan görev bölümü çerçevesinde bağlı bulundukları Şube Müdürünün verdiği tüm görevleri tam ve zamanında yapmak,
 3. Çalışma düzenine uygun olarak iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yapılması ile görev gereği kendisine zimmetlenen taşınırların özenle kullanılması ve muhafazasını sağlamak,
 4. Tüm iş ve işlemlerde iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına riayet ederek çalışmak.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

 

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

MADDE 36- İşbu yönetmelik 38 (otuzsekiz) maddeden ibaret olup, yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Yürürlük 

MADDE 37- Bu yönetmelik, Büyükşehir Belediye Meclisince onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 38 - Bu yönetmelik hükümlerini, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.