Mali Hiz Daire Baş Kuruluş Çalışma Usul ve Esas Ynt


MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA

YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1: Bu yönetmelik amacı,  Mardin Büyükşehir Belediyesi teşkilat yapısı içerisinde Mali Hizmetler Daire Başkanlığı’nın kuruluş, görev, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2: Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki birimlerin kuruluşu,  görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan iş ve işlemlerin düzenlenmesi ve yürütülmesine ilişkin esas ve usulleri kapsar.

 

Hukuki Dayanak

MADDE 3: Bu yönetmelik; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik, Büyükşehir Belediyesi Teşkilat Yönetmeliği ile yürürlükteki diğer ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır..

 

Tanımlar

MADDE 4: Bu yönetmelikte geçen

a) Belediye: Mardin Büyükşehir Belediyesini,

b) Meclis  : Mardin Büyükşehir Belediye Meclisini,    

c) Encümen : Mardin Büyükşehir Belediye Encümenini,

d) Üst Yönetici : Mardin Büyükşehir Belediye Başkanını,

e) Genel Sekreter: Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterini,

f) Genel Sekreter Yardımcısı : Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının bağlı bulunduğu Genel Sekreter Yardımcısını,

g) Daire Başkanı : Mali Hizmetler Daire Başkanını,

h) Harcama Yetkilisi  : Mardin Büyükşehir Belediyesi bütçesiyle ödenek tahsis edilen her bir biriminin en üst yöneticisini,           

ı) Muhasebe Yetkilisi   : Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesinden ve muhasebe biriminin yönetiminden sorumlu, Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre usulüne uygun atanmış veya görevlendirilmiş olan Muhasebe Yetkililerini,  

h) Gerçekleştirme Görevlisi: Harcama talimatı üzerine işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve  ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevini yürütenler,

ı) Muhasebe yetkilisi mutemedi: Muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para ve parayla ifade edilebilen değerleri geçici olarak almaya, muhafaza etmeye, vermeye, göndermeye yetkili ve bu işlemlerle ilgili olarak doğrudan muhasebe yetkilisine karşı sorumlu olan kamu görevlilerini ve yetkili memurları,

i) Şube Müdürü:  Mali Hizmetler Daire Başkanlığına Bağlı; Bütçe ve Finans, Muhasebe, Mali Kontrol, Strateji Geliştirme  ve Gelirler Şube Müdürlerini,

j) Birim : Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı müdürlükleri

İfade eder.

 

1

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Bağlılık Esasları

MADDE 5:

a) Mali Hizmetler Daire Başkanlığı aşağıda belirtilen ve kendisine bağlı

müdürlüklerden oluşur.  

 1. Bütçe ve Finans Şube Müdürlüğü
 2. Muhasebe Şube Müdürlüğü
 3. Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü
 4. Mali Kontrol Şube Müdürlüğü
 5. Gelirler Şube Müdürlüğü

b)Daire Başkanı İdari Genel Sekreter Yardımcısına, Birim Müdürleri Daire

Başkanına, personel ilgili birim müdürüne bağlıdır.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ortak Hükümler

.

MADDE 6: Bu yönetmeliğin 4’ncü maddesinde sayılan yetkililer, Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik  ve verimli  şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere her türlü tedbirleri almak zorundadır.

 

MADDE 7: Birim Yöneticileri, birimin görev alanına giren konularda;

 1. Diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemleri yürütmek.
 2. Performans ve kalite ölçütlerini geliştirmek.
 3. Hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, durum içi kapasite araştırması yapmak,

 hizmetlerin etkinliğini ve tatmin düzeyini analiz etmek. Geliştirmek için araştırmalar yapmak..

 1. Birimlerinde iç kontrol sistemi standartlarının uygulanmasından sorumludurlar.

 

MADDE 8: Mali Hizmetler Daire Başkanlığının teşkilat yapısına göre,  görevler birleştirilerek bir veya daha fazla alt birim tarafından yürütülebileceği gibi bu alt birimlerin her birinin görevi birden fazla alt birim tarafından da yürütülebilir.

       İç kontrol görevinin, diğer görevleri yürüten alt birim veya personelden ayrı bir alt birim veya personel tarafından yürütülmesi zorunludur.

      Harcama yetkililiği ve muhasebe yetkililiği görevi aynı kişide birleşemez.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Sorumluluk ve Çalışma Esasları

 

MADDE 9:  Mali Hizmetler Dairesi  Başkanlığı, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun (madde 60), 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun, ilgili yönetmelik ve diğer yasal mevzuat çerçevesinde belirlenen tüm görevleri Başkanlığa bağlı Şube Müdürlükleri aracılığı ile yerine getirir.

a)Birimi yönetir. Yeterli sayı ve nitelikte personelin  istihdamı,  eğitimi ve yetiştirilmesini

sağlayacak çalışmalar yapar.

b)Birimin görev dağılımını yaparak hizmetlerin etkili, süratli ve verimli bir şekilde

sunulmasını sağlar.

c)Belediyenin Diğer kurumlar nezdindeki mali iş ve işlemlerini izler ve sonuçlandırılmasını

sağlar.

d) Belediyenin Mali yönetim ve kontrol sisteminin etkili bir şekilde çalışması için

 

 

                                                                      2

gerektiğinde harcama yetkilileri ile toplantı yapar. Bu konularda üst yöneticiyi bilgilendirir ve önerilerde bulunur.

e)İç ve dış denetim sırasında denetçilere bilgi, belge ve kolaylıklar sağlar.

f) Mali hizmetlerin saydam, planlı, idarenin amaçlarına ve mevzuata uygun bir şekilde

yürütülmesi için gerekli önlemleri alır.

g)Mali Hizmetler Daire Başkanı görev ve yetkilerinden bazılarını üst yöneticinin onayıyla

Şube Müdürlüklerine devredebilir.

h)Görevlerinin yerinde ve zamanında yerine getirilmesinden üst yöneticiye karşı

sorumludur.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Şube Müdürlüklerin, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

Bütçe ve Finans Şube Müdürlüğü

MADDE 10:

 1. İlgili birim tarafından hazırlanan Stratejik plan ve performans programlarını dikkate

alarak İdarenin bütçesini hazırlamak,

b)İdarenin Ayrıntılı Harcama Programını hazırlamak,

c)İdarenin Finansman Programını hazırlamak,

d)Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak,

e)İlgili harcama birimlerince düzenlenen ihale onay belgesi ve harcama talimatı belgesine

dayanılarak ödeneğin kontrolünü yaparak onay numarası vermek, ilgili birimlere göndermek,

f)Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak, sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler

 üretmek.

g)Belediye bütçesinin uygulanmasında uyumun sağlanmasının takibini sağlamak.

h)Bütçe ödeneklerinin yıl sonu devir ve iptallerini sağlamak.

i)Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği çerçevesinde, bütçe kesin hesabını ve

yönetim dönemi hesabını çıkarmak ve bunları Sayıştay Başkanlığına göndermek.

j)Bütçe kayıtlarını tutmak bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak,

değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak.

k)Sorumlu olduğu iş ve işlemlerin yürütülmesini, takibini ve sonuçlandırılmasını

sağlamak, kontrol etmek ve denetlemek.

l)Şube Müdürü, görevlerin zamanında, mevzuata uygun yerine getirilmesinden, takibi ve

sonuçlandırılmasından Daire Başkanına karşı sorumludur   

 

 

Muhasebe Şube Müdürlüğü

MADDE 11:

1)Muhasebe hizmetlerini yürütmek,

2)Yönetim dönemi hesabını hazırlamak,

3)Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı faaliyet raporunu hazırlamak,

4)Belediyenin vergi dairesine verilmesi gereken vergi beyannamelerini hazırlayıp vermek.

5)Yurtiçi ve yurtdışı anlaşmaları yapılan kredilerin kullanımlarını ve yapılan kesintileri takip

ve kontrol  etmek, anapara , faiz ve diğer masrafların ödemelerini yapmak

6)Şube Müdürü, görevlerin zamanında, mevzuata uygun yerine getirilmesinden, takibi ve

sonuçlandırılmasından Daire Başkanına karşı sorumludur

 

 

 

 

 

                                                                      3

Muhasebe Yetkilisinin görev ve yetkileri

MADDE 12:

a)Gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahsil etmek, yersiz ve fazla tahsil edilenleri

ilgililerine iade etmek

b)Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek.

c)Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere

vermek veya göndermek

d)Yukarıdaki bentlerde sayılan işlemlere ve diğer mali işlemlere ilişkin kayıtları Mahalli

İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak, mali rapor ve tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenlemek.

e)Gerekli bilgi ve raporları, Maliye Bakanlığına, hizmet verilen ilgili dairenin harcama

yetkilisi ile üst yöneticiye ve yetkili kılınmış diğer mercilere muhasebe yönetmeliğinde  belirtilen sürelerde düzenli olarak vermek.

f)Vezne kontrolünü ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde yapmak veya yaptırmak.

g)Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen

sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak.

h)Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatında öngörülen

zamanlarda denetlemek veya muhasebe yetkilisi mutemedinin bulunduğu yerdeki birim yöneticisinden kontrol edilmesini istemek

i) Hesabını kendinden sonra gelen muhasebe yetkilisine devretmek, devredilen hesabı

devralmak.

 

 

Muhasebe Yetkilisinin sorumlulukları

MADDE 13: 

a)Bu Yönetmeliğin 11 ve 12’ncİ maddelerinde sayılan hizmetlerin zamanında

yapılmasından ve  muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından,

b)Mutemetleri aracılığıyla aldıkları ve elden çıkardıkları para ve parayla ifade edilen

değerler ile bunlarda meydana gelen kayıplardan,

c)Ön ödeme ile kesin ödemelerin yapılması ve ön ödemelerin mahsubu aşamalarında

ödeme emri belgesi ve eki belgelerin usulünce incelenmesi ve kontrolünden,

d)Yersiz ve fazla tahsil edilen tutarların ilgililerine geri verilmesinde, geri verilecek

tutarın, düzenlenen belgelerde öngörülen tutara uygun olmasından,

e)Ödemelerin, ilgili mevzuatın öngördüğü öncelik sırası da göz önünde bulundurularak,

muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre yapılmasından,

f)Rücu hakkı saklı kalmak kaydıyla, kendinden önceki muhasebe yetkilisinden hesabı

devralırken göstermediği noksanlıklardan,

g)Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuata göre

kontrol etmekten,

h)Yetkili mercilere hesap vermekten,

i)Görevlerin zamanında yerine getirilmesinden Daire Başkanına karşı

sorumludur.

 

       Muhasebe yetkilisinin ilgili Kanunlara göre yapacakları kontrollere ilişkin sorumlulukları, görevleri gereği incelemeleri gereken belgelerle sınırlıdır.

            

 

 

 

 

 

 

                                                                       4

 Mali Kontrol Şube Müdürlüğü

MADDE 14:

a)5393 Sayılı Belediye Kanununu ile 5216 sayılı Kanununda belirtilen  Belediyenin

giderlerini; Kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygunluğunun  kontrolünü yapmak,

b)Daire Başkanı ve Harcama birimleri arasında mali yönetim ve kontrol alanında

koordinasyonu sağlamak.

c)Ön ödeme ve kesin ödemelerin yapılması ve ön ödemelerin mahsup aşamasında ödeme

emri ve eki belgelerin usulünce incelenmesi ve kontrolünü sağlamak.

d)İhale kanununa tabi olsun veya olmasın harcamayı gerektirecek tutarın katma değer

vergisi hariç; mal ve hizmet alımlarında Bir milyon Türk Lirasını, yapım işlerinde İki milyon Türk Lirasını aşan taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının ön mali kontrolünü yapmak.

e)Sorumlu olduğu iş ve işlemlerin yürütülmesini, takibini ve sonuçlandırılmasını sağlamak,

kontrol etmek ve denetlemek.

f)Daire Başkanının  vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

g)Şube Müdürü görevlerin zamanında, mevzuata uygun yerine getirilmesinden, takibi ve

sonuçlandırılmasından Daire Başkanına karşı sorumludur.

 

Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü

MADDE 15:

a)Belediyenin stratejik planını birimleri koordine ederek hazırlamak, yayınlamak, izlemek

ve belirli dönemlerde sonuçların  değerlendirilmesi çalışmalarını yürütmek  

b)Belediyenin  görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmede

koordinasyonu sağlamak ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek,

c)Performans programlarının hazırlanmasını koordine etmek, yayınlamak, gerçekleşme

oranlarını analiz etmek ve yorumlayarak yönetime sunmak.

d)Stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak. (Ulusal

kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek için) Stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek, stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek

e)Birimler tarafından hazırlanan birim performans programları esas alınarak Belediye

performans programının, hazırlanması ve değiştirilmesi çalışmalarını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek

f)Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını esas alarak idarenin

faaliyet raporunu hazırlamak,

g) Belediye faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu

izlemek ve değerlendirmek,

h)Belediyenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını

izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.

i)Belediyenin kalite politikasını, misyon ve vizyonunun belirlenmesi çalışmalarını

yürütmek,

j)Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve paydaş memnuniyetini

analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,

k)Belediyenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek,

l)Belediyenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek,

m)Toplam Kalite çalışmalarını koordine etmek ve sürekli iyileştirme faaliyetlerinin

gerçekleştirilmesini sağlamak.

n)Kanuna ve Bakanlıkça belirlenen standartlara aykırı olmamak şartıyla, idarece gerekli

görülen her türlü yöntem, süreç ve özellikli işlemlere ilişkin standartlar hazırlayarak, üst yöneticinin onayına sunmak, Kentin ve kırsal kesimin sorunlarıyla ilgili tüm birimlere çözüm önerileri ve proje geliştirmesini sağlamak

 

 

                                                                             5

o)Belediyenin iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi

konusunda çalışmalar yapmak.

p)Sorumlu olduğu iş ve işlemlerin yürütülmesini, takibini ve sonuçlandırılmasını sağlamak,

 kontrol etmek ve denetlemek

r)Şube Müdürü görevlerin zamanında, mevzuata uygun yerine getirilmesinden, takibi ve

sonuçlandırılmasından Daire Başkanına karşı sorumludur.

 

Gelirler Şube Müdürlüğü

MADDE 16: .

a)2464 Sayılı Kanun, 5216 sayılı Kanun, 5393 Sayılı Kanun, 213 Sayılı Vergi Usul

Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun, ilgili yönetmelikler ve diğer yasal mevzuat çerçevesinde  Belediye vergi gelirlerinin tarh, tahakkuk, tahsil, takip, tecil, tehir, terkin ve red  işlemlerini yapmak., ödeme emri  ve haciz varakasını düzenlemek.

b)Tahakkuku tahsiline bağlı gelirlerin tahsilini izlemek,

c)Mahalli İdareler Uzlaşma Yönetmeliğinin 6’ncı maddesi gereğince belediyenin  vergi,

resim ve harçlarında uzlaşma komisyonunda görev almak.

d)Müdürlüğü ve Belediyeye  bağlı tahsilat yetkisine sahip diğer Daire Başkanlıkları

tarafından tahakkuk ettirilen ve yasal süreler içinde ödenmeyen alacaklardan; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine tabi alacaklar için 6183 sayılı kanun hükümlerine göre cebren tahsil yöntemlerini kullanmak. Özel hukuka tabi alacakların cebren tahsili için Hukuk Müşavirliğine müracaatta bulunmak,

e)İdare gelirleri ile ilgili yapılan,  tarh, tahakkuk, terkin, tecil, tehir, tahsil ve takibe

alınması ile ilgili işlemlere ait kayıtları tutmak, raporlamak ve muhasebe kayıtlarına alınması için gerekli belge ve dokümanları Muhasebe Şube Müdürlüğü’ne göndermek,

f)Belediye Gelirlerine yönelik kişi ve kuruluşlar tarafından idari ve yargı organları

nezdinde yapılan itirazlara ilişkin yazılı yada sözlü savunmalara esas bilgi ve belgeleri yasal süresi içerisinde ilgili merciye ulaştırmak,

g)Bütçe dönemi içinde idareye ait vergi, harç ve ücret tarifeleri konusunda birimler arası

koordinasyonu sağlayarak tarife tekliflerini Bütçe Şube Müdürlüğü’ne göndermek ve meclis tarafından  kabul edilen tarifeleri uygulamak ve yayınlamak,

h)Bütçe dönemi dışında idareye ait vergi, harç ve ücret tarifeleri konusunda birimler arası

koordinasyonu sağlayarak tarife tekliflerini meclise sunmak ve  kabul edilen tarifeleri yayınlamak,

i)Tahsilat veznelerinde görev yapan muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap belge ve

işlemlerini muhasebe yetkilisi adına kontrol etmek, denetlemek,

j)Mali Hizmetler Dairesi Başkanı ve Muhasebe Yetkilisi tarafından verilecek diğer

görevleri yapmak,

 

MADDE 17:

Gelirler Şube Müdürü;

a)Bu yönetmeliğin 15’nci maddesinde sayılan hizmetlerin zamanında yapılmasından,

tahakkuk ve tahsilata esas belge ve kayıtların usulüne uygun, erişilebilir şekilde tutulmasından,

b)Muhasebe yetkilisi Mutemetleri aracılığıyla aldıkları para ve parayla ifade edilen değerler

ile bunlarda meydana gelen kayıplardan,

 1. Vergi gelirleri ile diğer alacakların zamanaşımına uğratılmasından,
 2. Muhasebe yetkilisi mutemetlerin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuata göre kontrol

etmekten

e)Yetkili mercilere hesap vermekten,

f)Görevlerin zamanında, mevzuata uygun yerine getirilmesinden, takibi ve

sonuçlandırılmasından Daire Başkanına karşı sorumludur.

 

 

6

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

 

MADDE 18: 

a) Mali Hizmetler Dairesi Başkanı, Muhasebe Yetkilisi ve Yardımcıları, Şube Müdürleri Üst Yönetici tarafından atanır,

b) Muhasebe Yetkilisi Mutemetleri Mali Hizmetler Dairesi Başkanının uygun görüş ve önerileri ile Harcama Yetkililerinin onayı alınmak suretiyle İdare harcama birimlerinde görevli memurlar (ancak yeterli sayıda memur bulunmaması halinde başka belediye veya kurumlardan görevlendirilen memurlar) arasından görevlendirilir.

MADDE 19: (1) İşbu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Tereddütlerin Giderilmesi

MADDE 20: (1) Bu yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye üst yönetici yetkilidir.

 

Yürürlük

MADDE 21: (1) Bu yönetmelik hükümleri Büyükşehir Belediye Meclisince kabulü ve belediye ilan tahtasında ve/veya belediyemiz WEB sitesinde yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer.

                    (2) Büyükşehir Belediye Meclisin 10/06/2014 tarih ve 30 sayılı kararı ile kabul edilerek yayın tarihinde yürürlüğe konulan Mardin Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.  

 

Yürütme

MADDE 22: (1) Bu yönetmelik hükümleri Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından yürütülür.

 

İşbu yönetmelik 06.03.2017 tarih ve 1146 sayılı yazı ile (Büyükşehir Belediye Meclisine) Encümenine havale edilerek (Büyükşehir Belediye Meclisinin) encümeninin 06.03.2017 tarih ve 2017/32 sayılı kararı ile onaylanmıştır.