Mardin Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Yönetmeliği


MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yönetim, Yürütme, Denetim ve Sorumluluk

AMAÇ

Madde 1 -

 1. Bu yönetmeliğin amacı; Mardin İl sınırları dâhilinde kamu yararı ve menfaati doğrultusunda, toplu taşımacılığı, taşıma düzeni ve güvenliğini sağlamak, çağdaş ve nitelikli hizmet sunabilecek, toplu taşıma hizmetlerinin tek elden yönetimine, imtiyaz ve tekel oluşturmayacak şekilde çok elden uygulanabilmesine olanak sağlayacak modern bir toplu taşıma sisteminin tesis edilmesi, yönetim ve uygulama esas ve usullerinin, görev ve sorumluluklarının belirlenmesidir.

 

KAPSAM

Madde 2 -

2.1. Bu yönetmelik hükümleri; "Mardin Büyükşehir Belediyesine verilmiş olan toplu taşıma yetki ve imtiyazının yerine getirilmesinde; belediye, kooperatifler ve gerçek kişiler tarafından işletilen, toplu taşıma araçlarının koordinasyonunu sağlamak ve vatandaşların çağdaş toplu taşıma hizmetinden yararlanabilmesi amacına yönelik ilke ve usullerini" kapsar.

 

2.2. Bu Yönetmelik;

 1. Özel Halk Otobüslerini,
 2. Minibüsleri,
 3. Yeni müracaat ve kurulum şartlarını, uyulması gereken kuralları, çalışma şekil ve şartları, denetim ve yaptırım şartlarını,
 4. Araç şoförlerini, araç sahiplerini ve toplu taşıma hizmetinden faydalananları kapsar.

 

2.3.Bu Yönetmelik kapsamında yapılan her türlü yolcu taşımacılığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulunun belirleyeceği prensipler çerçevesinde yürütülür. UKOME tarafından alınan toplu taşımayla ilgili kararlar; Büyükşehir Belediyesi, büyükşehir dâhilindeki diğer belediyeler ve büyükşehir sınırları içindeki kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişileri bağlayıcıdır.

 

DAYANAK

Madde 3 -

3.1. Bu Yönetmelik,

 1. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanundan,
 2. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunundan,
 3. 4857 sayılı İş Kanunundan,
 4. 5372 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunundan,
 5. 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunundan,
 6. 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanundan,
 7. 4736 Sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal Ve Hizmet Tarifeleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanundan,
 8. 5378 Sayılı Engelliler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunundan,
 9. 5187 Sayılı Basın Kanunundan,04 MART 2014 28931 Sayılı Aile Sosyal Politikalar Bakanlığının Resmi Gazetede Yayımlanan Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliğinden,
 10. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu,
 11. 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muadil Kanunu
 12. 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
 13. 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun,
 14. 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliği,
 15. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,
 16. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu,
 17. 5252 sayılı Türk Ceza Kanunu’ nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun,
 18. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu,
 19. 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu,
 20. 5393 sayılı Belediye Kanunu,
 21. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun,
 22. 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve 27 İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,
 23. 02.04.1986 tarih ve 86/10553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına, değişiklik ve eklerine,
 24. 28.02.1998 tarih ve 23272 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması Hakkında Yönetmelik” ,
 25. 14.07.2007 tarih ve 26582 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik”
 26. 18.07.2007 tarih ve 23053 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolları Trafik Yönetmeliği,
 27. 28.11.2008 tarih ve 27068 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik,
 28. 11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe Karayolu Taşıma Yönetmeliği,
 29. Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilen Toplu Taşıma Araçları Seyahat Kartları Yönetmeliğinden,
 30. 15.06.2009 tarih ve 26199 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinin ilgili maddelerinden ve hükümlerinden,
 31. İlgili Mardin Büyükşehir Belediye Meclisi ve Encümeni, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ve İl Trafik Komisyonu kararları,
 32. Yürürlükte bulunan Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması Hakkında Yönetmelik,
 33. Ayrıca yönetmelikte bahse konu faaliyet ile ilgili tüm kanun, kanun hükmünde kararname, genelge, yönetmelik ve yönergelerdir.
 34. 7201 sayılı tebligat kanunu.
 35. 28/05/2009 tarih ve 27241 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ve Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

3.2. Bu yönetmelikte herhangi bir kişi ya da kuruluşa getirilen yükümlülük, o kişi ya da kuruluşun herhangi bir mevzuatla tabi olduğu yükümlülüklerinden masumiyet veya muafiyet sağlamaz.  Özel Halk Otobüs ve Minibüsleri, işleticisinin kendi sorumluluğu altında ve Belediyenin denetimine bağlı olarak bu yönetmelik esaslarına ve UKOME kararları ile belirlenen şartlara göre çalıştırılır.

 

TANIMLAR

Madde 4 -

4.1. Bu yönetmelikte geçen;

 

4.1.1. Araç: Ulaşım Hizmeti veren Belediye Otobüs, Minibüs, Belediye İştirak ve İştiraklerine ait Otobüslerini ve Özel Halk Otobüsü,

4.1.2. Araç Uygunluk Komisyonu: Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Makine İkmal Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü bünyesinde çalışan 1 (Bir) Makine Mühendisi (Başkan), 1 (Bir) Atölye Ustabaşı ve 1 (Bir) Atölye Ustasından müteşekkil toplam 3 (Üç) kişiden oluşan komisyonu ifade eder. Komisyon’un raportörlüğü Makine İkmal Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü tarafından yapılır.

4.1.3. Araç Uygunluk Belgesi ve Formları: İşleticilerin bu yönetmelik hükümlerine göre Mardin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan alacakları uygunluk formlarının ekli olduğu, Makine İkmal Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğünün verdiği araç uygunluk belgesini (EK – 3 – 3A – 3B – 3C),

4.1.4. Akıllı Bilet Dolum Bayii: Ulaşım Daire Başkanlığınca uygun görülen Akıllı Kart ve biletleri satma ve yükleme yetkisi verilmiş özel veya tüzel kişiler ya da bilet satış otomasyonu ile donatılmış satış yerlerini,

4.1.5. Akıllı Kart: Toplu taşıma sisteminde kullanılacak olan kartların üzerindeki elektronik devre aracılığıyla değer yüklenebilen, kart okuyucu cihazlarda işlem gördükçe üzerinden değer düşülebilen, kullanım bilgilerini saklayıp güncelleyebilen en az Mı-Fare güvenlik seviyesine sahip temassız kartı,

4.1.6. Ana Durak: Düzenli yolcu taşımacılığında, ilk kalkış noktası ile varış noktasını,

4.1.7. Ara Durak: Düzenli yolcu taşımacılığında kalkış noktası ile varış noktası arasında bulunan ve yolcu indirilip ve/veya bindirilen yeri,

4.1.8. Askıya Alma Yazısı: Mardin Büyükşehir Belediyesi ilgili birimi olan Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından Düzenlenen Belge,

4.1.9. Belediye: Mardin Büyükşehir Belediyesini,

4.1.10. Belediye Başkanı: Mardin Büyükşehir Belediye Başkanını,

4.1.11. Çalışma İzin Belgesi (Ruhsat): İşleticilerin bu yönetmelik hükümlerine göre Mardin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığından alacakları bir sonraki yılın Ocak ayı başına kadar geçerliliği olan belgeyi (EK – 2),

4.1.12. D4 Yetki Belgesi: Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde taşıma mesafesine bakılmaksızın iliçi taşımacılık yapanlara verilen ve 6360 sayılı Yasa ile büyükşehir statüsüne kavuşan yerlerde hükmünü yitiren belgeyi,

4.1.13. Daire Başkanı: Mardin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanını,

4.1.14. Daire Başkanlığı: Ulaşım Dairesi Başkanlığını,

4.1.15. Denetleme Görevlisi: Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Zabıta Dairesi Başkanlığı ve Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nca görevlendirilen Toplu Taşıma Araçları Denetleme Görevlileri ile Jandarma ve Emniyet Genel Müdürlüğü görevlileri,

4.1.16. Durak: Toplu taşıma hizmeti veren taşıtlarının yolcuları bindirmek ve indirmek için durakladıkları işaretlerle belirlenmiş yeri,

4.1.17. Encümen: Mardin Büyükşehir Belediyesi Encümenini,

4.1.18. Geçici Şoför Tanıtım Kartı: Toplu taşıma sistemindeki yolcu taşıma aracını kullanan kişinin tüm taşımacılık hizmeti boyunca bulundurması gereken tanıtım kartını (EK – 4),

4.1.19. Gerçek kişilik: Toplu taşıma işleticiliğini kendi nam ve hesabına yapan ve herhangi bir kurum veya kuruluşa bağlı olmadan çalıştırmasını yapan kimseleri

4.1.20. Hat: Tarifeli taşımacılıkta, taşımanın başladığı kalkış noktası ile bittiği varış noktasındaki yerleşim yerlerini,

4.1.21. Hat kodu: Büyükşehir Belediyesine bağlı Daire Başkanlığınca belirli sisteme göre verilen kodları,

4.1.22. İlçe belediyeleri: Artuklu, Kızıltepe Nusaybin, Midyat, Dargeçit, Savur, Mazıdağı, Derik, Ömerli ve Yeşilli İlçe belediyeleri,

4.1.23. İşletmeci/Taşımacı: Mardin Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde, yolcuların bir ücret karşılığında taşınmasını üstlenen ticari (M, H ve D) plakalı araç sahibi gerçek veya tüzel kişileri,

4.1.24. İşletme Yılı: Özel Halk Otobüsünün, minibüsünün işletmeye başladığı ay ve günden bir sonraki yılın aynı ay ve gününe kadar geçen zamanı,

4.1.25. İşletme Süresi: İmtiyaz şeklinde olmayan ihale ile ve/veya sözleşme ile belirlenen süreyi,

4.1.26. Kent: Mardin Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde kalan toplu taşıma hizmetinin götürüldüğü yerleri,

4.1.27. Kent Merkezi: İçerisinde kırsal nitelikteki mahallelerin dahil edilmediği yerleşim merkezini,

4.1.28. Kırsal Nitelikli Mahalle: 6360 sayılı yasa öncesinde belde ve köy olan yerleşim birimlerini,

4.1.29. Kontrol Merkezi Birimi: Mardin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Otobüs İşletmeleri Şube Müdürlüğüne bağlı kent içi toplu taşıma işini yönlendiren birimi,

4.1.30. Kullan-At Kartlar (7/24 Akıllı Kağıt Bilet): Sistemde binişlik kâğıt bilet yerine kullanılabilen, Belediyenin ön göreceği (1-2-3-4-5 binişlik gibi), sayıda kredi yüklenerek bu sayıda binişe izin veren tekrar yüklemesi yapılmayan, sadece içinde kalan küsuratı bir şehiriçi biniş bedeline çevirecek yükleme yapılabilen elektronik devre içeren biletleri,

4.1.31. MARTUS: Mardin Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Sistemini,

4.1.32. Meclis: Mardin Büyükşehir Belediye Meclisini,

4.1.33. Meslek Odası: Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf ve Sanatkârlar Odasını,

4.1.34. Minibüs: 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda tarifi yapılan, yapısı itibariyle sürücüsünden başka en fazla 16 adet oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilen motorlu karayolu taşıtlarını,

4.1.35. Otobüs: 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda tarifi yapılan, yapısı itibariyle sürücüsünden başka en az 17 adet oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilen motorlu karayolu taşıtlarını,

4.1.36. Özel Halk Otobüsü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ na göre idareyle yapılan sözleşme kapsamında çalışan araçları, Meclis kararı ile işletmesi belediye şirketlerine verilen araçları, Mardin Toplu Ulaşım Sistemi(MARTUS) kapsamına alınan araçları,

4.1.37. Ring Hat: İlk ve son durağı aynı olan, aracın kalktığı yer ile döndüğü yer aynı olan hat,

4.1.38. Rotasyon: Tüm toplu taşıma araçlarının çalıştıkları hatlarda Toplu Ulaşım Şube Müdürlüğü, tüzel kişilik ve kooperatiflerle ortak yapılacak çalışma ile değişmeli çalışma biçimini,

4.1.39. Sözleşme: Kent içi toplu taşıma işinde hizmet veren gerçek veya tüzel kişiler ile Belediye arasında karşılıklı imzalanan protokolü,

4.1.40. Şoför: Ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı karayolunda süren ve ilgili mesleki yeterlilik belgesine sahip olan sürücüyü,

4.1.41. Şoför Tanıtım Kartı(Sürücü Kartı): Toplu taşıma sistemindeki yolcu taşıma aracını kullanan kişinin tüm taşımacılık hizmeti boyunca bulundurması gereken tanıtım kartını(Mardin Kart Şoför/Sürücü Kartı),

4.1.42. Şube Müdürlüğü: Toplu Ulaşım Şube Müdürlüğünü,

4.1.43. Taşıma: Mardin Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yolcu taşıma işini,

4.1.44. Taşıma Güzergâhı: Taşımacılıkta, İl Trafik Komisyonu veya UKOME tarafından belirlenen taşımanın başladığı kalkış noktasından bittiği varış noktasına kadar ara duraklar da dâhil takip edilen yolu,

4.1.45. Ticari Plaka Devir (Tahsis) Belgesi: Ticari Plakanın kimin üzerine kayıtlı olduğunu gösteren belge olduğu gibi, ticari plaka devir alacak kişilerin bu yönetmelikte belirtilen ticari plaka devir işlemi için aranan belgeyi(EK – 1),

4.1.46. UKOME: 5216 Sayılı Kanun’ un 9. Maddesi gereğince kurulmuş bulunan ve görev yapmakta olan Mardin Ulaşım Koordinasyon Merkezini,

4.1.47. Ücret Tarifesi: Toplu taşıma araçlarının uymaları gereken UKOME tarafından belirlenen ücret      tarifesini,

4.1.48. Validatör: Toplu Ulaşım sistemindeki araçlara yerleştirilen, verilen hizmetin bedelini tahsil eden, akıllı kart ve kullan at kartları okuyarak kart ve kullanım bilgilerini kaydeden ve yapılan işlemlere ait, üzerindeki tüm bilgileri bilgi işlem birimine aktaran elektronik cihazı,

4.1.49. Yetkili Birim: Ulaşım Dairesi Başkanlığı,

4.1.50. Yolcu: Aracı kullanan şoför ile personel dışında araçta bulunan kişileri,

4.1.51. Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Sürücü Mesleki Yeterlilik Belgesi (SRC): Karayolu ile yük ve yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılan, ticari araçlarda çalışan şoförlerin almaları zorunlu olan mesleki yeterlilik belgesini,

4.1.52. Zaman Tarifesi: UKOME tarafından belirlenen ve toplu taşıma faaliyetlerini zaman yönünden düzenleyen ve ilgililerce uyulması zorunlu olan belgeyi ifade eder.

(Ek Bent: 08.09.2020 – Karar No.101/ Meclis Kararı ) 4.1.53 Mucbir Sebep: 41.53. Mücbir Sebep: Hak sahibi ve birinci dereceye kadar  yakının (kan hısımları) ölümü; hak sahibinin iflas kararı, borç ödemeden acz belgesi almış olması, çalışmasını engelleyecek kaza veya yangın, aracın çalınması, tutukluluk(Türk Ceza Kanunu’ nun 81, 102, 103, 104, 105, 109, 179/3, 188, 190, 191, 226, 227 maddelerindeki suçlardan; dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti, hırsızlık, rüşvet suçlarından; 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı affa uğramış olsa bile hüküm giymiş olması durumunda ticari faaliyetine son verilir), gözaltı durumu; kendisi, eşi ve birinci derece yakınlarına (kan hısımları) ait iş göremez raporu hallerinde 30 günlük ve 90 günlük süreye 30 gün ilave süre verilir. Verilen 30 günlük süre, tutukluluk(Türk Ceza Kanunu’ nun 81, 102, 103, 104, 105, 109, 179/3, 188, 190, 191, 226, 227 maddelerindeki suçlardan; dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti, hırsızlık, rüşvet suçlarından; 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı affa uğramış olsa bile hüküm giymiş olması durumunda ticari faaliyetine son verilir), gözaltı, iş göremezlik raporlu hastalık hallerinde engelin ortadan kalktığı tarihten itibaren başlar. Olağan üstü durumlar, salgın, ohal vb.. eklendi.

 

4.2. Bu yönetmelikte yer almayan ve açıklanmayan diğer hususlar için ilgili kanun ve yönetmeliklerde kullanılan tanımlar geçerlidir.

 

YÖNETİM, YÜRÜTME ve DENETİM

Madde 5 -

5.1. Toplu taşıma araçları, işletmecilerinin ve sürücülerinin sorumluluğu altında, Büyükşehir Belediyesinin Yönetim, Yürütme ve Denetimine bağlı olarak; bu yönetmelik esaslarına ve belediyenin diğer talimatlarına göre çalışırlar.

 

SORUMLULUK

Madde 6 -

6.1. Toplu taşıma araçlarının işletmecisi, şoförü ve personeli sistem içerisindeki her türlü faaliyetleri nedeni ile doğacak mali, hukuki ve cezai sonuçlardan kendi sorumluluk alanları dâhilinde sorumludur. Bu nedenle Belediye ye herhangi bir sorumluluk atfedilemez.

6.2. Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

6.2.1. Özel Halk Otobüsü işletmecileri kurumsal bir yapı içinde (şirket, kooperatif, dernek gibi tüzel kişilik çatısı altında) faaliyet göstereceklerdir.

6.2.2. İşletmeciler tarafından oluşturulan / yetkilendirilen kurumsal yapı (kooperatif, şirket vb..) Belediyenin muhatabı olacaktır.

6.2.3. İşletmeci ve personeli taşımacılık sırasında doğan her türlü mali, hukuki ve cezai konularından sorumludur.

6.2.4. Belediye’nin kusurlu olduğu tespit edilen olaylar hariç olmak üzere, işletmeci ve şoförün, üçüncü kişilere vermiş olduğu maddi ve manevi zararlardan mahkemelerce belediyenin sorumluluğunu doğuracak adli ve idari hükümler sebebiyle İdarenin ilgili işletmeci ve şoföre rücu hakkı saklıdır.       

6.2.5. İşletmeciler tarafından oluşturulan tüzel kişilik ile İdare arasında yapılan sözleşmeler (protokol), anlaşmalar veya varılan mutabakatlar, tüzel kişiliğe bağlı tüm işletmeciler için bağlayıcı olacaktır.

6.2.6. İşletmecilerin ve kooperatifin, İdareye yazılı bildirdiği adresleri kanuni tebligat adresleridir ve adres değişikliği halinde, değişiklik yazılı olarak İdareye bildirilmediği takdirde bu adreslere yapılan tebligatlar geçerli bir tebliğin yasal sonuçlarını doğuracaktır. Kooperatife yapılan tebligatlar, kooperatife üye işletmecilere yapılmış sayılacaktır. Ayrıca münferiden tebligat yapılmayacaktır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Özel Halk Otobüsleri(ÖHO), Minibüsler, Çalışma Şekli ve Bekleme Süreleri

 

Özel Halk Otobüsü(ÖHO)

Madde 7 -

7.1.Özel Halk Otobüsü; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ na istinaden İdari yolla Mardin Büyükşehir Belediyesi ile sözleşme yaparak çalışan araçlar, Mardin Toplu Ulaşım Sistemi (MARTUS) kapsamına alınan araçlar ve Meclis kararıyla çalışmasına izin verilen Belediye veya Belediye iştiraklerine ait ticari plaka harf grubundan veya resmi plakalı araçlardır.

7.2.İl genelinde minibüs/otobüs araçları ile taşımacılık yapmakta olan hak sahiplerinin, bireysel, bir ve daha fazla hissenin bir araya gelmesiyle UKOME kararlarına göre MARTUS’ a dahil olan araçları,

7.3.Şirket veya kooperatiflerce usulüne uygun olarak alınan kararlar çerçevesinde hisseleri oranında kurumsal dönüşümlerle MARTUS’ a dâhil olan seriden plakalı otobüsleri,

7.4.İkinci fıkrada belirtilen MARTUS araçlarının, koltuk kapasitesi ve araç uzunlukları hakkında UKOME kararlarına göre işlem yapılır.

7.5.Özel Halk Otobüslerinin toplu taşıma yapabilmesi ve ilgili belgeleri alabilmesi için, ilgisine göre, ihale teknik şartnamesindeki kriterler, UKOME kararlarında belirtilen teknik özellikleri ve Meclis Kararında belirtilen teknik özellikleri sağlaması zorunludur.

7.6.2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ na istinaden idari yolla Mardin Büyükşehir Belediyesi ile sözleşme yaparak Mardin Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde özel halk otobüsü hakkını alan tanımdaki işletmeciler, Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından belirlenen günde aracını, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na getirir.

7.7.Araçlar, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Araç Uygunluk Formlarında gösterilen kriterler dikkate alınarak kontrol edilir. Uygun görülen araçlara ücreti tahsil edilmiş olmak kaydıyla Araç Uygunluk Belgesi verilir. Araç Uygunluk Belgesini alanlara, ücrete tabi işler tarifesindeki Hizmet ve üst yapı kullanım ücreti tahsil edilerek çalışma izin belgesi verilir. EÜTS içerisinde faaliyet gösteren ve %’ lik komisyon ödeyenlerden Hizmet ve üst yapı kullanım ücreti tahsil edilmez.

7.8.Çalışma izin belgesini alan araç sahibi, Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenen zaman ve UKOME tarafından belirlenen ücret tarifesine uygun olarak çalışmaya başlar.

7.9.Taşımacılık düzeni ve taşımacılıktan çekilme/çıkarılma ile ilgili işler, şartname, sözleşme ve meclis kararlarına göre UKOME tarafından yürütülür.

7.10.Çekilme ve çıkarılma hallerinde Ulaşım Dairesi Başkanlığınca verilen belge bedelleri işleticilere geri ödenmez.

7.11.Özel Halk Otobüslerinin özellikleri aşağıda gösterilmiştir:

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.  
  7.  
  8.  
  9.  
  10.  
   1. Bu araçların model yılı, ilk tescil tarihi itibariyle 0 (sıfır) yaşında olmalıdır. Bu araçlar 10 (on) yaşını doldurana kadar çalışabilir. 10 yaşını dolduran araçlar ancak 0 (sıfır) yaşında araçla yenilenebilir. 10 yaşını tamamlayan araçların yönetmelik çerçevesinde belirlenen kriterlerde araçlarla değişiminden önce araç sahiplerinin uyarılmasına gerek yoktur. Araç sahipleri süreleri dolmadan önce gerekli tedbirlerini almak ve araçlarını yenilemek zorundadırlar. Sıfır yaşında alınan ve alındığı günden itibaren Mardin Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım hizmetinde çalışan ticari plaka, araç ile devredildiğinde on yılın sonuna kadar çalışabilir. Eğer aynı araç devredilmiyorsa değişikliklerde filoda kullanılan aynı özelliklerde araç olmak şartıyla en fazla 3 yaş şartı aranır. MARTUS’ a tabi tutulan araçlar 0 yaşında olacaktır.
   2. Yaş haddini aşan araçlar ile ilgili yönetmeliğin 27.38. maddesine göre işlem tesis edilir. Akabinde ticari faaliyetten men cezası süre bitiminde, araç değişikliği yapılmadığı takdirde, süre bitimi itibariyle tahsisli ticari plakası hususi plakaya dönüştürülmek üzere ilgili noterliğe bildirimde bulunulur. Hususi plakaya dönüştüğü tarihten itibaren altmış (60) gün içerisinde yönetmelik hükümlerine uygun araç getirilmesi ve şartlarının yönetmelik hükümlerine uygun olması halinde, tahsisli ticari plakası tekrar tescillenir. Aksi takdirde tahsisli ticari plaka iptal edilmek üzere UKOME gündemine sunulur. İptal edildiği takdirde tahsisli ticari plaka Belediye uhdesine geçer.
   3. Araçlar asgari; engelli erişimine uyumlu, tam alçak tabanlı(kırsal özellikli mahallelerde çalışan otobüsler hariç), klimalı, Araçların İmal Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik” in 19. Maddesine istinaden hazırlanan “Özel Güvenlik donanımlı Toplu Taşıma Araçları İle İlgili Şartlar” ın, Ek XVI içerisinde yer alan “3.1 Araç takip cihazı, 3.2 Kamera sistemi, 3.3 Görüntü kayıt cihazları ile 3.4 Acil durum butonu” na ilişkin standartların belirlendiği standartlara uygun cihazların takılması zorunludur.
   4. Aracın, sağ ve sol dış yan tarafında yetkili birimin uygun gördüğü, Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanlığının logosu olmalıdır.
   5. Aracın ön ve arka kısmında yetkili birimin uygun gördüğü, “Mardin Büyükşehir Belediyesi Özel Halk Otobüsü” ibaresi yazılı olmalıdır.
   6. MARTUS’ a giren araçların gövde rengi, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Araç Uygunluk Formlarında gösterilen ölçülerde her bir taşıma alanı için belirlenmiş RAL kodlarına uygun olmalıdır. Araçlar için çalıştığı hatlara uygun farklı renkler belirlenmiştir. MARTUS içerisinde faaliyet gösteren ilçe merkezinde çalışan araçlar SARI(RAL 1018)-BEYAZ(RAL 9010), ilçe merkezi ile yakın çeperdeki mahalleler arasında çalışan araçlar KAHVERENGİ(RAL 1019)-BEYAZ(RAL 9010) ve ilçeler arasında çalışan araçlar TURKUAZ-BEYAZ(RAL 9010) olmak üzere her bir grup için ayrı renk grupları belirlenmiştir. MARTUS içerisinde faaliyet göstermeyen araçlar BEYAZ(RAL 9010) olarak belirlenmiştir. Araçlar farklı bir renk grubu ile kendi bölgelerinde çalışamazlar. Araçlar kendi çalıştıkları hatta ait renk grubunu kullanmak zorundadır.
   7. Aracın, ön ve sağ yan camında yetkili birimin uygun gördüğü, güzergâhı gösteren dijital tabela olmalıdır.
   8. Araçlar kameralı olacak, kamera sayısı ve teknik özellikleri, araç büyüklüğüne göre UKOME tarafından belirlenecektir.
   9. Araç içinde, birden fazla noktada düğmesi bulunan, sürücüyü sesle veya ışıkla uyaran ‘DURACAK’ ibareli düzenek bulunacaktır. Ayrıca, araçlarda en az bir noktada ‘’Acil Durum Butonu’’ olacaktır.
   10. MARTUS’ a tabi olmayan araçların renkleri BEYAZ(RAL 9010) olacaktır. Araçlar ile ilgili diğer özellikler UKOME tarafından belirlenecektir.

 

 

 

Minibüsler

Madde 8 -

8.1. Minibüs; kent merkezinde, ilçeler arası veya kırsal mahallelerden çalışan (Y ve iliçi D4 Kapsamında çalışanlar) ve mevzuatı gereği sürücüsü hariç 16 yolcu kapasitesini geçmeyen M Plakalı araçlardır.

8.2. Minibüslerin teknik özellikleri aşağıda gösterilmiştir:

8.2.1.Kent merkezinde çalışan minibüslerin model yılı, ilk tescil tarihi itibariyle, 0 yaş olmalıdır. Devir ve model değişikliklerinde 0 yaş şartı aranır. MARTUS’ a tabi tutulan araçlar 0 yaşında olacaktır. 10 yaşını dolduran araçlar ancak 0 (sıfır) yaşında araçla yenilenebilir. 10 yaşını tamamlayan araçların yönetmelik çerçevesinde belirlenen kriterlerde araçlarla değişiminden önce araç sahiplerinin uyarılmasına gerek yoktur. Araç sahipleri süreleri dolmadan önce gerekli tedbirlerini almak ve araçlarını yenilemek zorundadırlar. Sıfır yaşında alınan ve alındığı günden itibaren Mardin Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım hizmetinde çalışan ticari plaka, araç ile devredildiğinde on yılın sonuna kadar çalışabilir. Eğer aynı araç devredilmiyorsa değişikliklerde 0 yaş şartı aranır. MARTUS’ a dahil olan araçların model yılı, ilk tescil tarihi itibariyle 0 (sıfır) yaşında olmalıdır.

 

8.2.2.İlçeler arasında çalışan minibüslerin model yılı, (Değişiklik: 08.09.2020 – Karar No.101/ Meclis Kararı) ilk tescil tarihi itibariyle, 0- 4 yaş olmalıdır. Devir ve model değişikliklerinde 5 yaş şartı aranır. MARTUS’ a tabi tutulan araçlar 0 yaşında olacaktır. 10 yaşını dolduran araçlar ancak 0 (sıfır) – 4 (dört) yaşında araçla yenilenebilir. 10 yaşını tamamlayan araçların yönetmelik çerçevesinde belirlenen kriterlerde araçlarla değişiminden önce araç sahiplerinin uyarılmasına gerek yoktur. Araç sahipleri süreleri dolmadan önce gerekli tedbirlerini almak ve araçlarını yenilemek zorundadırlar. Sıfır yaşında alınan ve alındığı günden itibaren Mardin Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım hizmetinde çalışan ticari plaka, araç ile devredildiğinde on yılın sonuna kadar çalışabilir. Eğer aynı araç devredilmiyorsa değişikliklerde 0 yaş şartı aranır. MARTUS’ a dahil olan araçların model yılı, ilk tescil tarihi itibariyle 0 (sıfır) yaşında olmalıdır.

 

 

 1. Kırsal özellikli mahallerde çalışan minibüslerin model yılı, (Değişiklik: 08.09.2020 – Karar No.101/ Meclis Kararı) ilk tescil tarihi itibariyle, 0-8 yaş olmalıdır. Devir ve model değişikliklerinde 5 yaş şartı aranır. MARTUS’ a tabi tutulan araçlar 0 yaşında olacaktır. 10 yaşını dolduran araçlar ancak 0 (sıfır) – 8 (sekiz) yaşında araçla yenilenebilir. 10 yaşını tamamlayan araçların yönetmelik çerçevesinde belirlenen kriterlerde araçlarla değişiminden önce araç sahiplerinin uyarılmasına gerek yoktur. Araç sahipleri süreleri dolmadan önce gerekli tedbirlerini almak ve araçlarını yenilemek zorundadırlar. Sıfır yaşında alınan ve alındığı günden itibaren Mardin Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım hizmetinde çalışan ticari plaka, araç ile devredildiğinde on yılın sonuna kadar çalışabilir. Eğer aynı araç devredilmiyorsa değişikliklerde 5 yaş şartı aranır. MARTUS’ a dahil olan araçların model yılı, ilk tescil tarihi itibariyle 0 (sıfır) yaşında olmalıdır.

 

8.2.4.Yaş haddini aşan araçlar ile ilgili yönetmeliğin 27.38. maddesine göre işlem tesis edilir. Akabinde ticari faaliyetten men cezası süre bitiminde, araç değişikliği yapılmadığı takdirde, süre bitimi itibariyle tahsisli ticari plakası hususi plakaya dönüştürülmek üzere ilgili noterliğe bildirimde bulunulur. Hususi plakaya dönüştüğü tarihten itibaren altmış (60) gün içerisinde yönetmelik hükümlerine uygun araç getirilmesi ve şartlarının yönetmelik hükümlerine uygun olması halinde, tahsisli ticari plakası tekrar tescillenir. Aksi takdirde tahsisli ticari plaka iptal edilmek üzere UKOME gündemine sunulur. İptal edildiği takdirde tahsisli ticari plaka Belediye uhdesine geçer.

8.2.5.Araçlar asgari; engelli erişimine uyumlu, tam alçak tabanlı(İlçeler arasında ve kırsal özellikli mahallelerde çalışan minibüsler hariç), klimalı, Araçların İmal Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik” in 19. Maddesine istinaden hazırlanan “Özel Güvenlik donanımlı Toplu Taşıma Araçları İle İlgili Şartlar” ın, Ek XVI içerisinde yer alan “3.1 Araç takip cihazı, 3.2 Kamera sistemi, 3.3 Görüntü kayıt cihazları ile 3.4 Acil durum butonu” na ilişkin standartların belirlendiği standartlara uygun cihazların takılması zorunludur.

 

8.2.6.Aracın, sağ ve sol dış yan tarafında (orta kapı ile arka çamurluk arasındaki kısımda) yetkili birimin uygun gördüğü, Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanlığının logosu olmalıdır.

 

8.2.7.MARTUS’ a dahil olan araçların gövde rengi, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Araç Uygunluk Formalarında gösterilen ölçülerde her bir taşıma alanı için belirlenmiş RAL kodlarına uygun olmalıdır. Araçlar için çalıştığı hatlara uygun farklı renkler belirlenmiştir. İlçe merkezinde çalışan araçlar SARI(RAL 1018)-BEYAZ(RAL 9010), ilçe merkezi ile yakın çeperdeki mahalleler arasında çalışan araçlar KAHVERENGİ(RAL 1019)-BEYAZ(RAL 9010) ve ilçeler arasında çalışan araçlar TURKUAZ-BEYAZ(RAL 9010) olmak üzere her bir grup için ayrı renk grupları belirlenmiştir. Araçlar farklı bir renk grubu ile kendi bölgelerinde çalışamazlar. Araçlar kendi çalıştıkları hatta ait renk grubunu kullanmak zorundadır.

 

8.2.8.Aracın, ön ve sağ yan camında yetkili birimin uygun gördüğü, güzergâhı gösteren dijital tabela olmalıdır.

 

8.2.9.Araçlarda en az bir noktada “Acil Durum Butonu” olacaktır.

 

8.2.10.MARTUS’ a tabi olmayan araçlar ile ilgili özellikler UKOME tarafından belirlenecektir.

 

Çalışma Şekli ve Bekleme Süreleri

Madde 9 -

 1. Durak harici durmak kesinlikle yasaktır.
 2. Çalışma izni verilen işletmeci yasal olarak kendisine tahsis edilen hatta Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenen çalışma programına ve zaman çizelgesine bağlı olarak çalışacaktır.
 3. Ara duraklarda hızla yolcu indirme ve bindirme dışında bekleme yapılamaz.
 4. Araçların kullanacakları duraklar, Özel Halk Otobüsleri ve Minibüsleri için UKOME tarafından belirlenir.
 5. Kooperatiflerin önerisi ile Büyükşehir Belediyesi ve UKOME’ nin uygun görmesi halinde can ve mal güvenliği açısından uygun yerlere cep ve durak yapılacaktır.
 6. Taşıma saatleri dışında ticari minibüslere park yeri bulmak işletmecilerin ve kooperatiflerin kendi sorumluluğundadır.
 7. Toplu Taşıma Araçları, güzergah ve hatlara ait hareket noktaları ile durakları hiçbir şekilde konaklama, mola, temizlik, bakım, onarım vs. gibi nedenleri ile kullanamazlar.
 8. Araçların bakımı, yıkama ve temizliği, çalışmaya başlamadan önce yapılmış olacaktır.
 9. Araçların seferlerini tamamlayamadığı durumlarda, işletici yolcuları başka bir araçla duraklarına bırakır veya her bir yolcuya UKOME’ nin belirlediği biniş ücretini öder.
 10. Özel Halk Otobüsü ve Minibüsleri izinsiz olarak ticari faaliyet amaçlarının dışında başka bir ticari faaliyette bulunamaz. (Servis taşımacılığı vb.)
 11. Tüm toplu taşıma araçlarının çalıştıkları hatlarda rotasyon sistemlerini, Toplu Ulaşım Şube Müdürlüğü düzenler. Bu kapsamda, tüzel kişilik ve kooperatiflerin görüşlerini veya çalışma düzenleri ile ilgili bilgilerini alabilir. Toplu Ulaşım Şube Müdürlüğünün yazılı talebine istinaden gerçek ve tüzel kişiler(esnaf) istenen bilgileri vermek zorundadır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çalışma İzin Belgesi, Taşıma Ücretleri, Ücretsiz veya İndirimli Taşıma Tarifesi ve Kartlar, Elektronik Ücret Toplama Sisteminin Uygulaması, Belediye Payının Tahsili  

Çalışma İzin Belgesi (Ruhsat)

Madde 10-

10.1.Çalışma İzin Belgesi(ruhsat); Özel Halk Otobüslerine ve Minibüslere verilir. Çalışma İzin Belgesi; alabilmek için, araç uygunluğundan geçmiş olmak ve hizmet ve üst yapı ücretinin ocak ayı içinde başvuru anında birinci taksitinin yatırılması ve bütün koşullarının yönetmeliğe uygun olması halinde düzenlenir. Temmuz ayı içinde ikinci taksitin ödenmesi zorunludur. Vize işlemlerinde de araç uygunluğundan geçmiş olmak ve hizmet ve üst yapı ücretinin ocak ayı içinde başvuru anında birinci taksitinin yatırılması ve bütün koşullarının yönetmeliğe uygun olması halinde bandrolleri yapıştırılarak vize işlemleri yapılır. Her araç için ayrı belge düzenlenir. Çalışma ruhsatı veya vize işlemlerinde asıl kriter hizmet ve üst yapı ücretinin yatırılması değil, araç uygunluğundan geçmek ve yönetmeliğe uygunluktur. Hizmet ve üst yapı ücretinin tahakkukundaki amaç tahsisli ticari plakası tescilli araçların kullanmış oldukları güzergahlarda yapılan üst yapı hizmetleri, durak ihtiyaçları, cep alanları vb.. Hizmetlerden dolayı uygulanmaktadır. Bu yüzden hizmet ve üst yapı ücretinin tahakkuk işlemleri yıl geçişlerinde tahsisli ticari plakası tescilli araçların sicil dosyalarına 2 taksit olarak uygulanır. Hizmet ve üst yapı ücretinin yatırılması çalışma ruhsatının alındığı ya da düzenlendiği anlamına gelmez. Çalışma izin belgesi (ruhsat) nin verilme nedeni; toplu taşıma faaliyeti içerisinde yer alan vatandaşların taşınacağı araçların güvenlik unsurlarının kontrol edilmesi, yolcu güvenliğine uygun olup olmadıklarının tespiti, zorunlu sigortalarının yapılıp yapılmadığı, engelli erişimine uygun olup olmadıklarının denetiminin sağlanması, güzergah teyidi, araç sahiplik ve şoförlere ait uygunluk bilgilerinin kontrol edilmesi amacı başta olmak üzere karayolu trafik kanununun ek/2 maddesi gereği gerekli denetim ve kontrollerin sağlanması amacıyla verilmekte olup, Mardin Büyükşehir Belediyesi mülki sınırları içerisinde toplu taşıma faaliyetinde bulunan bütün minibüs/otobüs tipi araçlarının alması zorunludur.

10.2.Çalışma İzin Belgesi için yapılacak başvurularda aşağıdaki belgeler aranacaktır;

10.2.1.Gerçek kişilerden;

10.2.1.1.Çalışma İzin Belgesi talebini belirten; ikametgâh adresi, aracın plakası, modeli, motor numarası, kaç kişilik olduğunu içerir dilekçe,

10.2.1.2.T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti ve aslı,

10.2.1.3.İkametgah belgesi (Mardin İli sınırları içerisinde ikamet ettiğini belirtir Nüfus Müdürlüğü’nden alınmış veya e-devlet sistemi üzerinden alınmış yerleşim yeri adres belgesi veya İkametgâh belgesi),

10.2.1.4.Adli sicil kaydı(arşiv kaydı içerecek şekilde) (Türk Ceza Kanunu’ nun 81, 102, 103, 104, 105, 109, 179/3, 188, 190, 191, 226, 227 maddelerindeki suçlardan; dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti, hırsızlık,  rüşvet suçlarından; 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olması gerekmektedir.)(sabıka kaydı olanlar mahkeme kararını ibraz etmek zorundadır),

10.2.1.5.İmza beyannamesi (tescil dosyasında bulunması ve süresiz verilmiş olması halinde tekrar istenmez),

10.2.1.6.Trafik ruhsatnamesi (motorlu araç tescil ve trafik belgeleri) aslı ve fotokopisi,

10.2.1.7.Taşımacılık yaptığına dair, plakasının tescil edildiği ilgili vergi dairesinden mükellefiyet kaydı ya da vergi levhası,

10.2.1.8.Belediyeden alacakları borcu yoktur yazısı veya onay kaşesi (makbuzu kesildikten sonra),

10.2.1.9.Aracın mali sorumluluk sigorta poliçesi (tescil dosyasında bulunması ve süresi geçmemiş ise tekrar istenmez, poliçe üzerinde plaka görülmelidir.)

10.2.1.10.Araç sahibinin bağlı olduğu odadan güncel olarak alınmış oda kaydı (Bu belge 5 yılda bir defa istenir. Yıl takvim yılı olarak hesaplanır.),

10.2.1.11.Kooperatife üye olanlar için, bağlı bulunduğu kooperatiften sakıncası yoktur yazısı ve kooperatif üyelik belgesi istenebilir.

10.2.1.12.Araç uygunluk belgesi,

10.2.1.13.Çalışacak şoförlerin kimlik bilgileri, şoför tanıtım kartı, MARTUS dahilindeki araçlarda çalışan şoförler ise MARDİNKART Şoför/Sürücü Kartı,

10.2.1.14.Belediye Meclisince kabul edilen ücrete tabi işler tarifesindeki Hizmet ve Üst Yapı Kullanım ücretinin ilk taksitinin yatırıldığına dair makbuz. EÜTS kapsamında faaliyet gösterenlerden bu ücret tahsil edilmez ve buna bağlı olarak makbuz talep edilmez.

 

 1. Tüzel kişilerden;
  1. Çalışma İzin Belgesi talebini belirten; tüzel kişilik adresi, aracın plakası, modeli, motor numarası, kaç kişilik olduğunu içerir dilekçe,
  2. Ticaret sicil gazetesi(tescil dosyasında bulunması ve süresiz verilmiş olması halinde tekrar istenmez),
  3. Ticaret sicil tasdiknamesi(tescil dosyasında bulunması ve süresiz verilmiş olması halinde tekrar istenmez),
  4. Faaliyet belgesi(tescil dosyasında bulunması ve süresiz verilmiş olması halinde tekrar istenmez),
  5. Şirket ana sözleşmesi(tescil dosyasında bulunması ve süresiz verilmiş olması halinde tekrar istenmez),
  6. Yetkili kişilere ait T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti(tescil dosyasında bulunması ve süresiz verilmiş olması halinde tekrar istenmez),
  7. Yetki belgesi(tescil dosyasında bulunması ve süresiz verilmiş olması halinde tekrar istenmez),
  8. İmza sirküleri(tescil dosyasında bulunması ve süresiz verilmiş olması halinde tekrar istenmez),
  9. Yetkililere ait adli sicil kaydı, (arşiv kaydı içerecek şekilde) (Türk Ceza Kanunu’ nun 81, 102, 103, 104, 105, 109, 179/3, 188, 190, 191, 226, 227 maddelerindeki suçlardan; dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti, hırsızlık, rüşvet suçlarından; 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olması gerekmektedir.)(sabıka kaydı olanlar mahkeme kararını ibraz etmek zorundadır),
  10. Yetkililere ait ikametgah belgesi,
  11. Tüzel kişiliğin bağlı olduğu odadan güncel olarak alınmış oda kaydı,
  12. Trafik ruhsatnamesi (motorlu araç tescil ve trafik belgeleri) aslı ve fotokopisi,
  13. Taşımacılık yaptığına dair, plakasının tescil edildiği ilgili vergi dairesinden mükellefiyet kaydı ya da vergi levhası,
  14. Belediyeden alacakları borcu yoktur yazısı veya onay kaşesi (makbuzu kesildikten sonra),
  15. Aracın mali sorumluluk sigorta poliçesi (tescil dosyasında bulunması ve süresi geçmemiş ise tekrar istenmez, poliçe üzerinde plaka görülmelidir.)
  16. Araç uygunluk belgesi,
  17. Çalışacak şoförlerin kimlik bilgileri, şoför tanıtım kartı, MARTUS dahilindeki araçlarda çalışan şoförler ise Mardin Kart Şoför Kartı/Sürücü Kartı,
  18. Belediye Meclisince kabul edilen ücrete tabi işler tarifesindeki Hizmet ve Üst Yapı Kullanım Ücretinin ilk taksitinin yatırıldığına dair belge, EÜTS dahilinde faaliyet gösterenlerden istenmez.

 

10.3.Vize işlemleri için istenecek belgeler;

10.3.1.Gerçek kişilerden;

10.3.1.1.Adli sicil kaydı(arşiv kaydı içerecek şekilde) (Türk Ceza Kanunu’ nun 81, 102, 103, 104, 105, 109, 179/3, 188, 190, 191, 226, 227 maddelerindeki suçlardan; dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti, hırsızlık, rüşvet suçlarından; 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olması gerekmektedir.)(sabıka kaydı olanlar mahkeme kararını ibraz etmek zorundadır),

10.3.1.2.Kooperatife üye olanlar için, bağlı bulunduğu kooperatiften sakıncası yoktur yazısı ve kooperatif üyelik belgesi istenebilir.

10.3.1.3.Trafik ruhsatnamesi (motorlu araç tescil ve trafik belgeleri) aslı ve fotokopisi,

 1. Aracın mali sorumluluk sigorta poliçesi (tescil dosyasında bulunması ve süresi geçmemiş ise tekrar istenmez, poliçe üzerinde plaka görülmelidir.)

10.3.1.5.Araç uygunluk belgesi,

 1. Belediye Meclisince kabul edilen ücrete tabi işler tarifesindeki Araç Uygunluk Belgesi ücretinin tamamının yatırıldığına dair makbuz,

10.3.1.7.Belediyeden alacakları borcu yoktur yazısı veya onay kaşesi istenir (makbuzu kesildikten sonra).

 

10.3.2.Tüzel kişilerden;

 1. Ticaret sicil tasdiknamesi,
 2. Faaliyet belgesi,
 3. Yetki belgesi,

10.3.2.4.Yetkililere ait adli sicil kaydı, (arşiv kaydı içerecek şekilde) (Türk Ceza Kanunu’ nun 81, 102, 103, 104, 105, 109, 179/3, 188, 190, 191, 226, 227 maddelerindeki suçlardan; dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti, hırsızlık, rüşvet suçlarından; 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olması gerekmektedir.)(sabıka kaydı olanlar mahkeme kararını ibraz etmek zorundadır),

10.3.2.5.Trafik ruhsatnamesi (motorlu araç tescil ve trafik belgeleri) aslı ve fotokopisi,

 1. Aracın mali sorumluluk sigorta poliçesi (tescil dosyasında bulunması ve süresi geçmemiş ise tekrar istenmez, poliçe üzerinde plaka görülmelidir.)

10.3.2.7.Araç uygunluk belgesi,

 1. Belediye Meclisince kabul edilen ücrete tabi işler tarifesindeki Araç Uygunluk Belgesi ücretinin tamamının yatırıldığına dair makbuz,

10.3.2.9.Belediyeden alacakları borcu yoktur yazısı veya onay kaşesi istenir (makbuzu kesildikten sonra).

 

 1. Çalışma İzin Belgesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ na göre özel hukuk gerçek veya tüzel kişilerine ihale edilen toplu taşıma işi sözleşme süresi sona erdiğinde ya da sözleşme feshedildiğinde var olan belgeler iptal edilir.
 2. Çalışma İzin Belgesi olmayan araçlar toplu taşıma faaliyetinde bulunamazlar. 2 yıl üstü üste Çalışma İzin Belgesi almayanlara/almamış olanlara ve/veya 2 yıl üst üste Çalışma İzin Belgesi vize işlemi yapmayanlara/yapmamış olanlara bir daha çalışma izin belgesi düzenlenmez ve tahsisli ticari plakası iptal edilmek üzere UKOME’ ne sunulur. UKOME’ nin tahsisli ticari plakayı iptal etmesi halinde, tahsisli ticari plaka İdare uhdesine geçer ve hak talebinde bulunulamaz.
 3. İşleticiler ve şoförler denetim görevlileri tarafından her istenildiğinde “Çalışma İzin Belgelerini(Ruhsat), Şoför Tanıtım Kartlarını, Geçici Şoför Tanıtım Kartlarını, Mardin Kart Şoför Kartı/Sürücü Kartı ve diğer araçta bulundurulması zorunlu belgelerini göstermek zorundadır. Evraklarını araçta bulundurmayan işletici ve şoförlere uygulanan cezai işlemlerden Mardin Büyükşehir Belediyesi sorumlu tutulamaz.
 4. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çalışma ruhsatı almış olan işletmecilerin, taşıdığı şartların bu yönetmelikte belirtilen şartlara uymadığı tespit edildiğinde, işletmeci tarafından şartları uygun birine tahsisli ticari plaka devir işlemi talebinde bulunmaması durumunda, çalışma izin belgesi (ruhsat) iptal edilir ve toplu taşıma faaliyetinde bulunmasına izin verilmez. Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından ilgilisine, devir işlemi için 30 gün süre verilir. Verilen süre içerisinde devir işlemini tesis etmeyenlerin ticari toplu taşıma faaliyet ve tahsisli plaka hakkı UKOME kararı ile iptal edilir.

 

Taşıma Ücretleri

Madde 11 –

11.1. Bilet ve toplu taşıma araçlarında uygulanacak ücret tarifeleri UKOME tarafından belirlenir.

11.2. İşletmeci, taşıdığı yolculardan tahsil ettiği ücretlerin KDV’sini yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre ilgili kuruma öder. Belediye, işletenin ödeyeceği KDV ve diğer vergi ve harçlardan hiçbir suretle sorumlu değildir.

 

Ücretsiz veya İndirimli Taşıma Tarifesi ve Kartlar

Madde 12 –

 1. Ücretsiz Taşıma;
  1. Mardin Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilen Toplu Taşıma Araçları Seyahat Kartları Yönetmeliğinin 5.3. maddesinde belirtilen kişiler, belirtilen koşullarıyla ücretsiz,
  2. Okul çağına gelmemiş çocuklar(0-6 yaş arası 6 yaş dahil) ücretsiz,

 

 1. İndirimli Taşıma;
  1. Mardin Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilen Toplu Taşıma Araçları Seyahat Kartları Yönetmeliğinin 5.2. maddesinde belirtilen kişiler, belirtilen koşullarıyla indirimli,

 

 1. Kartlar;
  1. Toplu Taşıma Araçlarında kullanılacak olan indirimli ve ücretsiz kartlar tek tip olarak Mardin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı veya Belediye İştiraki tarafından düzenlenir ve bu yönetmeliğin kabul ve yayımlanmasından itibaren geçerli sayılır.
  2. Mardin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından verilen, ücretsiz ve indirimli yolculara ait kart örneklerini gösteren tablonun toplu taşıma araçları işleticileri tarafından yolcuların göreceği uygun yere asılması zorunludur.

 

12.4.Toplu taşıma araçlarından ücretli, ücretsiz ve indirimli olarak istifade edenler, Mardin Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Araçları Seyahat Kartları Yönetmeliğinde belirtildiği şekilde Elektronik Ücret Toplama Sistemine de dâhil edilir.

 

Elektronik Ücret Toplama Sisteminin Uygulaması

Madde 13 –

13.1.Taşıma ücretlerini elektronik yöntemle tahsil etmek için, toplu taşımada kullanılan Belediye araçlarına, Belediye şirketinin toplu taşıma araçlarına ve Belediye denetimli diğer tüm toplu taşıma araçlarına, Belediyenin sistemine uygun Kart Okuma Cihazı (Validatör) takılır.

13.2.MARTUS’ nde faaliyet gösteren ve dönüşüm ve çalışma protokolü imzalayan esnaflardan, Kart Okuma Cihazını ve/veya bağlantılı cihazlarını, taktırmayan toplu taşıma araçlarına araç uygunluk belgesi, çalışma izin belgesi (ruhsat) ve/veya güzergah izin belgesi verilmez. Hususi plakaya çekme, devir vb.. tescil ve tahsis ile ilgili iş ve işlemlerde yapılmaz. Kart Okuma Cihazı ve/veya bağlantılı cihazları üzerinden sökülmüş araçlar toplu taşıma hizmetlerinde çalıştırılamaz, derhal hattan çekilir. Bildirim tarihinden itibaren 10 gün içinde Kart Okuma Cihazını ve bağlantılı cihazları yerine taktırmayan toplu taşıma araçlarının çalışma ruhsatı iptal edilir.

13.3.MARTUS içerisinde faaliyet gösteren ve dönüşüm ve çalışma protokolü imzalayan esnaflardan, Toplu Ulaşım Sistemi Elektronik Ücret Toplama Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Protokolü’ nü imzalamayanların EÜTS için takılan cihazları aktif hale getirilmez. Protokolü imzalayana kadar araç uygunluk belgesi, çalışma izin belgesi (ruhsat) ve/veya güzergah izin belgesi verilmez. Hususi plakaya çekme, devir vb.. tescil ve tahsis ile ilgili iş ve işlemlerde yapılmaz. Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından verilen süre içerisinde işlemleri tesis etmek üzere gelmeyen gerçek ve tüzel kişilerin ticari plaka sicil dosyaları; vatandaşlarımıza sunulan hizmetleri aksattıkları, toplu ulaşım planını sekteye uğrattıkları, Belediyeyi zarara soktukları, Dönüşüm ve Çalışma Protokolü, UKOME kararları ve Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği hükümlerine aykırı hareket ettikleri için mevzuatlar doğrultusunda gerekli yaptırımların uygulanması ve sistem dışında bırakılmaları adına Büyükşehir Belediye Meclisine ve/veya Encümenine ve UKOME gündemine sunulacaktır.

13.4.Toplu taşıma ücretleri, kişiselleştirilmiş elektronik kartlar ve elektronik bilet kartları kullanılarak ödenir. Yolculardan nakit vb. şekilde taşıma ücreti talep edilmez.

13.5.Belediye şirketi, Kişiselleştirilmiş elektronik kartlar ve elektronik bilet kartlarının basımını yaptırır, satışını ve dolumunu yapar, satış ve dolum yerleri için gereken nokta ve tesisleri yapar, yaptırır ve işletir, işlettirir.

 

Belediye Payının Tahsili

Madde 14 –

14.1. Belediye sınırları içerisinde toplu taşıma yapabilmek için Belediye tarafından sözleşme ile yetkilendirilmiş işletenlerin kazançlarından, sözleşme ile belirlenen Belediye payı elektronik ücret toplama sistemi ile tahsil edilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tahsisli/Ticari Plaka Tahsis Belgesi, Özel Halk Otobüsleri(ÖHO) ve Minibüslerin Tahsisli Ticari Plaka Devri, Tescil Yazısı, İzinsiz Devirler, Araç Uygunluk Belgesi, Veraset Yoluyla İntikaller, İcra Yolu ile Satış, Ticari Araç Değişikliğinde İstenecek Belgeler ve Yapılacak İşlemler ile Ticari Faaliyete Ara Verilmesi

 

Tahsisli/Ticari Plaka Tahsis Belgesi, Özel Halk Otobüsleri(ÖHO), Minibüslerin Devri ve Tescil Yazısı

Madde 15 -

15.1.Mardin Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki vatandaşların ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak üzere toplu taşımacılığın geliştirilmesi ve disiplin altına alınması, korsan taşımacılığın önlenmesi ve fiilen çalışmakta olan işletmecilerin haklarının korunması maksadıyla plakaları tahsisli "M" serisinden ve tahsisli “H” plakalı Özel Halk Otobüs ve Minibüsleri devralmak isteyenler "Tahsisli/Ticari Plaka Tahsis Belgesi" (EK – 1) alacaklardır. "Tahsisli/Ticari Plaka Tahsis Belgesi" olmayanlara Özel Halk Otobüs ve Minibüs aracı veya plakası devredilemez.

15.2.2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ na göre idareyle yapılan sözleşme kapsamında çalışan Özel Halk Otobüsleri hariç olmak üzere, toplu taşımacılık yapan araç sahipleri için taşımacılık yapma hakkı, varsa tahsisli ticari plaka ve hattı bir bütün olup, ayrı olarak devredilemez. Bahse konu hariç tutulan Özel Halk Otobüslerinin devri konusunda ihale dokümanı ve meclis kararlarına göre işlem yapılır.

15.3.Taşımacılık yapma hakkını, varsa ticari plakasını ve kooperatif hakkını devredecek ve devir alacak gerçek veya tüzel kişiler Belediye Başkanlığına müracaat eder.

15.4.“M” ve “H” tahsisli ticari plakayı, ortak almak isteyenler en fazla iki (2) ortaktan oluşabilecektir. Ortaklardan ayrı ayrı belgeler istenir tek bir ticari taşıt tahsis belgesi verilir. Belge ücretleri tek tahsil edilir. Ortaklıklarda noterden taahhütname getirmek şarttır. Ortaklıklar da hisse devirlerinde hak sahiplerinin hisse oranları kadar devir ücreti alınır.

15.5.Toplu taşıma araçlarının ticari plaka devir işlemlerinde, ilgili noterlikten ticari plaka devir sözleşmesinin getirilmesi zorunludur. MARTUS içerisinde faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarında ayrıca “Dönüşüm ve Çalışma Protokolü” ve “Toplu Ulaşım Sistemi Elektronik Ücret Toplama Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Protokolü”’ nün imzalanması zorunludur. Aksi takdirde, ticari plaka devir işleminin iptali için ilgili noterliğe bildirimde bulunulur ve Belediye Meclisinin belirlediği gelir tarifesine bağlı olarak alınan devir ücreti Belediyeye gelir kaydedilir. Belirtilen işlemlerin gerçek ve tüzel kişiler tarafından tesis edilmemesi halinde çalışma izin belgesi (ruhsat) düzenlenmez.

 

15.5.1.  Tahsisli/Ticari Plaka Tahsis Belgesi Alacak Kişilerden İstenecek Belgeler:

            (Ticari Plaka Devralmak veya kurumlara vermek İsteyenler:

 

15.5.1.1.Gerçek kişilerden;

 1. Başvuru dilekçesi,

15.5.1.1.2.T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti,

15.5.1.1.3.İkametgah belgesi (Mardin İli sınırları içerisinde ikamet ettiğini belirtir Nüfus Müdürlüğü’nden alınmış veya e-devlet sistemi üzerinden alınmış yerleşim yeri adres belgesi veya İkametgâh belgesi),

15.5.1.1.4.Adli Sicil Kaydı, (arşiv kaydı içerecek şekilde) (Türk Ceza Kanunu’ nun 81, 102, 103, 104, 105, 109, 179/3, 188, 190, 191, 226, 227 maddelerindeki suçlardan; dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti, hırsızlık, rüşvet suçlarından; 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olması gerekmektedir.)(sabıka kaydı olanlar mahkeme kararını ibraz etmek zorundadır),

15.5.1.1.5.İmza beyannamesi (tescil dosyasında bulunması ve süresiz verilmiş olması halinde tekrar istenmez),

15.5.1.1.6.Kooperatif olarak faaliyet gösterenlerden; kooperatif üyelik kaydı(noter onaylı üyelikten çıkma ve üyeliğe giriş) ve kooperatifin uygunluk yazısı istenebilir (Kooperatif karar defterinin onaylı sureti).

15.5.1.1.7.Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ na “Ticari Plaka Devir Hizmet Bedeli” nin yatırıldığına dair makbuz(devirlerde),

15.5.1.1.8.Araç uygunluk belgesi,

 

 1. Tüzel kişilerde;
  1. Ticaret sicil gazetesi,
  2. Ticaret sicil tasdiknamesi,
  3. Faaliyet belgesi,
  4. Yetki belgesi,
  5. Şirket ana sözleşmesi,
  6. Yetkili kişilere ait T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti,
  7. İmza sirküleri (tescil dosyasında bulunması ve süresiz verilmiş olması halinde tekrar istenmez),
  8. Yetkililere ait adli sicil kaydı, (arşiv kaydı içerecek şekilde) (Türk Ceza Kanunu’ nun 81, 102, 103, 104, 105, 109, 179/3, 188, 190, 191, 226, 227 maddelerindeki suçlardan; dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti, hırsızlık, rüşvet suçlarından; 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olması gerekmektedir.)(sabıka kaydı olanlar mahkeme kararını ibraz etmek zorundadır),
  9. Yetkililere ait ikametgah belgesi,
  10. Tüzel kişiliğin bağlı olduğu odadan güncel olarak alınmış oda kaydı,
  11. Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ na “Ticari Plaka Devir Hizmet Bedeli” nin yatırıldığına dair makbuz(devirlerde),
  12. Araç uygunluk belgesi,

 

 1. Ticari Plaka Devretmek İsteyenler:
  1. Taşımacılık yapma hakkını, varsa ticari plakasını ve kooperatif hakkını devretmek isteyenlerden talep edilen belgeler aşağıda gösterilmiştir:
   1. Başvuru dilekçesi,

15.5.2.1.2.T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti,

 1. Devre konu aracın ticari plakalı olması durumunda, trafik tescil ruhsatında kayıtlı bulunan aracın ARTES bilgileri içeren İlgili Noterlikten alınacak yazı,
 2. Mardin Büyükşehir Belediyesinden devredilecek plakaya ait Çalışma İzin Belgesinin iadesi(aslı),
 3. Belediyeden alacakları borcu yoktur yazısı veya onay kaşesi (makbuzu kesildikten sonra),
 4. Trafik ruhsatnamesi (motorlu araç tescil ve trafik belgeleri) aslı ve fotokopisi,
 5. Ticari plaka sicil dosyası üzerinde “satılamaz”, “rehin” vb.. kaydı varsa bunun kaldırıldığına dair ilgili kurumdan alınan yazı,
 6. Kooperatif olarak faaliyet gösterenlerden; kooperatif üyelik kaydı (noter onaylı üyelikten çıkma ve üyeliğe giriş) ve kooperatifin uygunluk yazısı istenebilir (Kooperatif karar defterinin onaylı sureti).
 7. Araç uygunluk belgesi,

 

 1. Taşımacılık yapma hakkını, varsa ticari plaka hakkını devir alan kişi, başvuru esnasında yönetmelikte belirtilen araç yaş şartlarına uymak zorundadır.
 2. Evrakları uygun görülenlerin dosyaları, Daire Başkanı tarafından onaylanır ve ücrete tabi işler tarifesindeki devir bedelinin tahsilinden sonra on beş (15) gün geçerli olmak üzere “Tahsisli/Ticari Plaka Tahsis Belgesi” düzenlenerek, hak sahiplerine verilir. Noter kanalıyla tahsisli ticari plaka devir sözleşmesi geldikten sonra devir işlemi tamamlanır. Tahsisli ticari plaka devir sözleşmesi gelmediği takdirde 15.5. maddesine istinaden işlem tesis edilir.
 3. Tahsis Belgesinin tebliğ tarihinden itibaren; on beş (15) gün içinde,
  1. Dilekçe,
  2. Noter tahsisli ticari plaka devir sözleşmesi,
  3. Trafik ruhsatnamesi (motorlu araç tescil ve trafik belgeleri), araç sıfır ise faturası veya Noter Satış Sözleşmesi aslı ve fotokopisi,
  4. Aracın mali sorumluluk sigorta poliçesi,
  5. TÜV tespit formu,
  6. İlgili oda kayıt belgesi,
  7. Taşımacılık yaptığına dair, plakasının tescil edildiği ilgili vergi dairesinden mükellefiyet kaydı,
 4. Belediye Başkanlığına eksiksiz şekilde teslim edilir. Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan tescil yazısı İlgili Noterliğe gönderilir. Tescil yazısı, aynı anda ilgili ticari araç sahibine veya vekiline tebliğ edilir. Ticari araç sahibi tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde tescil işlemini tamamlayıp Çalışma İzin Belgesi için dilekçe ile başvurmadığı takdirde (mücbir sebepler hariç) herhangi bir tebliğe gerek olmaksızın tüm ticari faaliyet hakkını, tahsisli ticari plaka ve bağlı hat kullanma hakkını UKOME kararı ile kaybeder. Tahsis Belgesi, Daire Başkanlığı tarafından iptal edilir ve devir ücreti Belediyeye gelir kaydedilir.
 5. Birinci derece yakınlar (kan hısımları) ve eşler arasında ve tüzel kişilik adından aynı tüzel kişilik sahibine gerçek kişi olarak gerçekleşecek devirlerde devir ücreti alınmaz. Bu şekilde tesis edilecek devirlerde yukarıda istenen belgelerin yanı sıra vukuatlı nüfus kayıt örneği istenir.
 6. UKOME’ nin aldığı kararlara istinaden MARTUS’ a tabi hak sahiplerinin birleşerek ya da bireysel tahsisli ticari plaka devirlerinde hak sahiplerinin adlarında bulunan ve trafikten çekme yapılan (M) plakalar da yeni hak sahibine devredilir. Trafikten çekme yapılan MARTUS’ a dahil olan tahsisli plakaların devir bedeli alınmaz.
 7. İl Trafik Komisyonu kararı ile dönüşümlü olarak iki hatta çalışması uygun görülenlerin devir işlemlerinde, yüksek olan devir bedeli alınır.

15.13.Tahsisli ticari plaka devir işlemleri, aynı takvim yılı içerisinde aynı tahsisli ticari plaka için en fazla 3 defa tesis edilir. Birinci derece yakınlara(kan hısımları) ve eşi adına ve tüzel kişilik adından aynı tüzel kişilik sahibine gerçek kişi olarak yapılan devirler de ise yılda en fazla 1 defa tesis edilir.

15.14.Tahsisli ticari plakayı devir alacak tüzel ya da gerçek kişi yönetmelik hükümlerine uygun araç getirilmek zorunludur. Tek başına tahsisli ticari plaka devri yapılamaz.

 

İzinsiz devirler

Madde 16 –

16.1.Bu yönetmelik kapsamındaki ticari plakaların devrinin yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra Belediyeden onay alınmadan yapılması halinde yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olarak evrakların tamamlanması istenir ve tahsisli ticari plaka devir hizmet bedelinin 4 katı alınır. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan işlemlerde tek devir hizmet bedeli alınır ve yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olarak evrakların tamamlanması istenir.

 

16.2.Birinci fıkrada belirtilen ödemenin yapıldığını gösterir makbuzun ibrazı ile devir alana, aracını tescil etmesi için 30 gün süre verilir. Süre sonunda yönetmeliğin 15’ ncı maddesinde belirtilen devir ile ilgili işlemlere dair düzenlenen şartlar sağlanmadığı takdirde verilen sürede gerekli işlemlerin tamamlanmaması durumunda, faaliyette olan araç UKOME kararı ile faaliyetten menedilir.

 

Veraset Yolu İle İntikaller

Madde 17–

17.1. Varisler tarafından Belediye Başkanlığı’na aşağıda belirtilen evraklarla başvuru yapılır; vefat tarihinden itibaren beş yüz kırk (540) gün içerisinde tahsisli ticari plaka devri için başvuruda bulunulmaması durumunda taşımacılık yapma hakkı ve varsa tahsisli ticari plaka hakkı UKOME tarafından iptal edilir ve ilgili noterliğe yazılı bildirimde bulunularak tahsisli ticari plaka hususi plakaya dönüştürülür.

 1. Başvuru dilekçesi,
 2. Veraset ilamı ve vukuatlı nüfus kayıt örneği,
 3. Trafik ruhsatnamesi (motorlu araç tescil ve trafik belgeleri), araç sıfır ise faturası veya Noter Satış Sözleşmesi aslı ve fotokopisi(yönetmelikte belirtilen araç teknik özelliklerine ve yaşına uygun),
 4. Ölen kişinin adına, Belediyeden alacakları borcu yoktur yazısı veya onay kaşesi(makbuzu kesildikten sonra),
 5. Devir edilecek araca ait, Çalışma İzin  Belgesi(aslı),
 6. Varislerden birinin adına tescil ve Çalışma İzin Belgesi düzenlenebilmesi için, diğer varislerden noter onaylı muvafakatname veya feragatname, reşit olmayan (hukuki işlem ehliyeti tam olmayan) varislerle ilgili olarak Türk Medeni Kanunu ile Velayet ve Vesayet Tüzüğünün ilgili maddelerinde belirtilen usulde mahkeme kararı istenir.
 7. T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya vatandaşlık haklarını gösterir belge,
 8. Adli Sicil Kaydı, (arşiv kaydı içerecek şekilde) (Türk Ceza Kanunu’ nun 81, 102, 103, 104, 105, 109, 179/3, 188, 190, 191, 226, 227 maddelerindeki suçlardan; dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti, hırsızlık, rüşvet suçlarından; 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olması gerekmektedir.)(sabıka kaydı olanlar mahkeme kararını ibraz etmek zorundadır),
 9. İkametgah belgesi (Mardin İli sınırları içerisinde ikamet ettiğini belirtir Nüfus Müdürlüğü’nden alınmış veya e-devlet sistemi üzerinden alınmış yerleşim yeri adres belgesi veya İkametgâh belgesi),
 10. Noterden İmza beyannamesi,
 11. Evrakları uygun görülenlerin dosyaları, Daire Başkanı tarafından onaylanır on beş (15) gün geçerli olmak üzere “Tahsisli/Ticari Plaka Tahsis Belgesi” düzenlenerek, hak sahiplerine verilir. Noter kanalıyla tahsisli ticari plaka devir sözleşmesi geldikten sonra devir işlemi tamamlanır. Tahsisli ticari plaka devir sözleşmesi gelmediği takdirde 15.5. maddesine istinaden işlem tesis edilir.
 12. Tahsis Belgesinin tebliğ tarihinden itibaren; doksan (90) gün içinde aşağıdaki belgeler,
  1. Dilekçe,
  2. Noter tahsisli ticari plaka devir sözleşmesi,
  3. Trafik ruhsatnamesi (motorlu araç tescil ve trafik belgeleri), araç sıfır ise faturası veya Noter Satış Sözleşmesi aslı ve fotokopisi,
  4. Aracın mali sorumluluk sigorta poliçesi,
  5. TÜV tespit formu,
  6. İlgili oda kayıt belgesi,
  7. Vergi dairesi kayıt belgesi,
  8. Araç Uygunluk Belgesi, Ulaşım Dairesi Başkanlığına eksiksiz şekilde teslim edilir.
 13. Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan tescil yazısı İlgili Noterliğe gönderilir. Tescil yazısı, aynı anda ilgili ticari plaka sahibine veya vekiline tebliğ edilir. Ticari plaka sahibi tebliğ tarihinden itibaren on beş (15) gün içerisinde tescil işlemini tamamlayıp Çalışma İzin Belgesi için dilekçe ile başvurur.
 14. Varislerden birinin üzerine devir işlemi yapılırsa, tahsisli ticari plaka devir hizmet bedeli ücreti alınmaz. Varisler haricindeki kişilere devirlerde tahsisli ticari plaka devir hizmet bedeli ücreti alınır. Tüzel kişiliklere devirlerde belirtilen belgelerin haricinde 15. Maddenin 4. Fıkrasında istenen belgelerde istenir.
 15. Varisler, kooperatif hissesi ve bu hisseye kayıtlı taşıma hakkı ve varsa ticari plaka hakkını başka bir kişiye devretmek istediklerinde, reşit olmayan (hukuki işlem ehliyeti tam olmayan) varislerle ilgili olarak Türk Medeni Kanunu ile Velayet ve Vesayet Tüzüğünün ilgili maddelerinde belirtilen usulde mahkeme kararı istenir.
 16. Daire Başkanlığı tarafından verilen “Tahsisli/Ticari Plaka Tahsis Belgesi” nin hak sahibine veya hak sahiplerine tebliğinden sonra 120 (yüz yirmi) gün içinde çalışma izin belgesi (ruhsat) alarak faaliyete başlanmadığı takdirde taşımacılık yapma hakkı ve varsa tahsisli ticari plaka hakkı UKOME tarafından iptal edilir.
 17. Varisler arasında miras nedeniyle devam eden davalar neticeleninceye kadar, bu yönetmelikte belirlenmiş olan süreler işletilmez.

 

Araç Uygunluk Belgesi

Madde 18 –

 1. "M – H" serisinden Özel Halk Otobüs ve Minibüs aracı olarak çalıştırılmak istenen araçlar için Ticari Araç Uygunluk Belgesi, Mardin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından verilen araç uygunluk formlarında belirtilen özelliklerin, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Makine İkmal Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü tarafından kontrol edilmesi sonucunda verilen belgedir.
 2. Araç uygunluk belgesi, tahsisli plaka tescili, ilk çalışma ruhsatı alma, araç model değişiklikleri, devir ve çalışma ruhsatı vize zamanlarında alınmak zorundadır.
 3. Araç uygunluk formları ve belgesi için gerekli olan belgeler ve işlemler;
  1. Özel Halk Otobüs ve Minibüs aracı olarak çalıştırılmak istenen araç, (uygun olduğunun tespiti için kontrol edilmek üzere yetkili birime getirilmesi),
  2. Trafik ruhsatnamesi (motorlu araç tescil ve trafik belgeleri), araç sıfır ise faturası veya Noter Satış Sözleşmesi aslı ve fotokopisi,
  3. Aracın mali sorumluluk sigorta poliçesi,
  4. Bağlı olduğu odadan alacağı, müracaat ettiği aya ait tarihli oda kayıt belgesi aslı istenebilir,
  5. Bağlı bulunduğu kooperatife ve müracaat ettiği aya ait tarihli üyelik belgesi aslı istenebilir,
  6. Geçmiş döneme ait hizmet ve üst yapı kullanım ücretlerinin ve varsa belediyeye ait diğer borçlarının ödenmiş olması,
 4. Araç sahipleri, yukarıda belirtilen belgeler ile uygunluk incelemesi için yetkili birime müracaat eder. Teknik komisyon tarafından aracın bu yönetmelikte belirlenen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Araç sahipleri tarafından, uygunluk belgesi eksiklikleri olması halinde, eksikliklerini gidererek en geç 30 (otuz) gün içinde Ulaşım Dairesi Başkanlığına teslim edilir. Uygun olan araç sahiplerine, Büyükşehir Belediyesi ücret tarifesindeki “Araç Uygunluk Belgesi” hizmet ve belge ücretini yatırıldığına dair makbuzu ibraz ettikten sonra 18. Madde 2. Fıkrada belirtilen işlemler için gerekli yazışmalar yapılır.
 5. Araç uygunluk formları ve belgesinin, 30 gün içinde ilgili birime teslim edilmemesi halinde, uygunluk belgesi geçersiz sayılır ve tekrar hizmet ve belge ücreti alınarak, yeniden uygunluk komisyonuna yönlendirilir.

 

İcra Yolu İle Satış

Madde 19 –

19.1.İcra yolu ile yapılan satışlarda aracın yeni sahibinin, yönetmelikte aranan şartları taşıması gerekir. Tahsisli ticari plaka satın alan, bu alımla birlikte ticari taşıma hakkı ve varsa kooperatifteki üyelik hakkının da yeni sahibi olur. Bu durum İcra Dairelerince yapılacak satış ilanlarında belirtilir.

19.2.Satışı yapılan ticari plaka, Çalışma İzin Belgesi verilebilmesi için, Yönetmelikle istenilen belgeleri ve tahsisli ticari plaka devir hizmet bedelini ödemesi, aracını bu yönetmelik hükümlerine uygun hale getirmesi gerekir.

19.3.İcra satışı ile tahsisli ticari plakayı alan kişinin, icra satış işlemlerinin kesinleşmesinden itibaren 30 (otuz) günü içinde Belediyeye müracaat etmesi şarttır. 30 gün içerisinde müracaat etmeyenlerin tahsisli ticari plakası Büyükşehir Belediye Başkanlığı uhdesine UKOME kararı ile geçer. Daire Başkanlığınca hazırlanan tescil uygunluk yazısı, ilgili kurumla aynı anda ticari plaka sahibine de tebliğ edilir. Tahsisli ticari plaka sahibi tebliğ tarihinden itibaren 30 günü içerisinde tescil işlemini tamamlamadığı takdirde (mücbir sebepler hariç) tüm ticari faaliyet hakkını UKOME kararı ile kaybeder.

19.4.İcra yolu ile satışlarda, Belediyeye ait hatların haciz yolu ile satışı yapılamaz.

 

Ticari Araç Değişikliğinde İstenecek Belgeler ve Yapılacak İşlemler

Madde 20 –

20.1.Ticari araç sahibi aracını bu yönetmeliğe uygun yeni bir araçla değiştirmek istediğinde aşağıdaki belgelerle birlikte bir dilekçe ile Daire Başkanlığına müracaat eder.

 

 1. Yeni araca ait fatura, trafik ruhsatı veya noter satışı,
 2. Yeni aracın mali sorumluluk sigorta poliçesi,
 3. Eski aracının ticari tahsisli plaka olması halinde, trafikten çekme belgesi (Ek1 Çekme Form Belgesi veya Ek-1 belgesindeki bilgileri içeren Emniyet Müdürlüğünden alınacak yazı),
 4. TÜV’ den alınmış tespit raporu,
 5. Büyükşehir Belediyesinden alınmış Çalışma İzin Belgesi(aslı),
 6. Araç Uygunluk Belgesi,

 

 1. Model değişikliklerinde, taşımacının bu yönetmelikte istenen belgeleri 30 (otuz) günü içinde tamamlaması şarttır. Tescil yazısı, ilgili kurumla aynı anda ticari araç sahibine de tebliğ edilir. Ticari araç sahibi tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde tescil işlemini tamamlamadığı takdirde (mücbir sebepler hariç) tüm ticari faaliyet hakkını UKOME kararı ile kaybeder.

 

Ticari Faaliyete Ara Verilmesi (Ticari Plakayı Askıya Alma)

Madde 21 -

21.1.Ticari faaliyete ara vermek isteyenler, Belediyeye bir dilekçe ile başvurmak zorundadır.

21.2.İdareden izin almadan ticari faaliyete ara verilmesi halinde, tahsisli ticari plaka hakkı ve ticari faaliyeti UKOME kararı ile iptal edilir.

21.3.M – H plakalı araç sahibi ticari faaliyetini durdurmak isteyebilir. Bu durumda almış olduğu Çalışma Ruhsatını teslim ederek, M – H plakasının askıya alınması hususunda Yetkili Daire Başkanlığından alacağı askıya alma belgesi ile İlgili Noterlikte veya Trafik Tescil Şube Müdürlüğünde plakasını askıya alabilir. Askıya alındığına dair belgenin bir sureti en geç on (10) gün içerisinde plaka sicil dosyasına konulmak üzere Yetkili Daire Başkanlığı’na teslim edilir. Faaliyete ara verecekler, ticari tahsisli plakasının uhdelerinde kalabilmesi için askıya alındığına dair belgesi ile Belediyeye müracaat etmeleri zorunludur.

21.4.(Değişiklik: 08.09.2020 – Karar No.101/ Meclis Kararı)Faaliyete ara veren araç sahipleri, ara verilen tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde tekrar faaliyete geçmek için Belediyeye müracaat etmek zorundadır. Kırsal mahallelerde faaliyet gösteren tahsisli ticari plakalı araç sahipleri ise taşınan yolcu sayılarının azlığı ve ekonomik durumları göz önünde bulundurulduğundan dolayı ara verilen tarihten itibaren 90 (doksan) gün içerisinde tekrar faaliyete geçmek için Belediyeye müracaat etmek zorundadır. Mücbir Sebepler; hak sahibi ve birinci dereceye kadar yakının (kan hısımları) ölümü; hak sahibinin iflas kararı, borç ödemeden acz belgesi almış olması, çalışmasını engelleyecek kaza veya yangın, aracın çalınması, ağır hastalıklar ve olağanüstü durumlar, tutukluluk(Türk Ceza Kanunu’ nun 81, 102, 103, 104, 105, 109, 179/3, 188, 190, 191, 226, 227 maddelerindeki suçlardan; dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti, hırsızlık, rüşvet suçlarından; 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı affa uğramış olsa bile hüküm giymiş olması durumunda ticari faaliyetine son verilir), gözaltı durumu; kendisi, eşi ve birinci derece yakınlarına (kan hısımları) ait iş göremez raporu hallerinde 30 günlük ve 90 günlük süreye 30 gün ilave süre verilir. Verilen 30 günlük süre, tutukluluk(Türk Ceza Kanunu’ nun 81, 102, 103, 104, 105, 109, 179/3, 188, 190, 191, 226, 227 maddelerindeki suçlardan; dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti, hırsızlık, rüşvet suçlarından; 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı affa uğramış olsa bile hüküm giymiş olması durumunda ticari faaliyetine son verilir), gözaltı, iş göremezlik raporlu hastalık hallerinde engelin ortadan kalktığı tarihten itibaren başlar.

21.5.Faaliyetine ara vermiş olanlardan, dördüncü fıkrada düzenlenen süreler içerisinde faaliyetine başlamayanların, ticari taşımacılık yapma hakları ile Çalışma İzin Belgesi ve varsa Ticari Tahsisli Plakası UKOME kararı ile iptal edilir. Hak sahipleri, ticari faaliyetlerinin sona erdirilmesine dair iptal kararları ile ilgili olarak zarar, ziyan, tazminat vb. hiçbir hak talebinde bulunamaz.

21.6.UKOME’ nin aldığı kararlara istinaden MARTUS’ a tabi hak sahiplerinin birleşerek tek araç alması halinde yeni araca hak sahiplerinin adlarına (H) plaka tescil edilir. Diğer hak sahiplerine ait MARTUS’ a tabi olan (M) plaklar ise hak sahipleri adına trafikten çekme yapılır. Trafikten çekme yapılan MARTUS’ a tabi (M) plaka hakkında bu yönetmelikte belirtilen süreler uygulanmaz. Hakkı saklı kalır.

21.7.Tahsisli ticari plakası tescillenmiş olan esnaflar hergün düzenli olarak toplu taşıma faaliyetinde bulunmak zorundadır (mücbir sebepler hariç). Mücbir sebeplerin faaliyete ara verilmeden önce Ulaşım Dairesi Başkanlığına ve Zabıta Dairesi Başkanlığına yazılı olarak bildirilmesi zorunludur. Aksi takdirde denetim görevlilerince düzenlenen tutanaklara dayanılarak veya 112 Acil Çağrı Merkezi içerisinde bulunan Ulaşım Koordinasyon Merkezi Toplu Taşıma Sistemi İzleme Merkezinde kamera ve/veya araç takip sistemleri üzerinden tespit edilerek düzenlenen tutanaklara dayanılarak 26. ve 27. Maddelere istinaden cezai işlemler uygulanmak üzere Mardin Büyükşehir Belediyesi Encümenince karara bağlanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Özel Halk Otobüsü ve Minibüs Şoförlerinde Aranacak Şartlar, Eğitim ve Şoför Tanıtım Kartı/Mardin Kart Şoför/Sürücü Kartı, İşleticilerde, Personellerde, Araçlarda Aranan Şartlar, Özel Halk Otobüs ve Minibüs Aracı İşleticilerinin Uyacakları Esaslar, Denetim, Yaptırım Gereken Fiiller, Cezalar ve Yaptırımların Uygulanması

 

Özel Halk Otobüsü ve Minibüs Şoförlerinde Aranacak Şartlar, Eğitim ve Şoför Tanıtım Kartı/Mardin Kart Şoför/Sürücü Kartı

Madde 22 -

22.1.Mardin Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde toplu taşıma aracı şoförü olarak çalışmak isteyenler, koordine edilecek eğitimlere katılmak zorundadır. Eğitim sonunda sınava girerler. Sınav sonucu başarılı olanlara 3 yıl süre ile geçerli olan “Eğitim Seminerine Katılım Belgesi” alırlar. Eğitim Seminerine Katılım Belgesi almış olan şoförler, 22. Madde 4. Fıkrada istenen belgelerle birlikte Mardin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına müracaat ederek, Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından verilen uygunluk yazısına istinaden on (10) gün içinde Mardin Kart İrtibat Bürosundan gerekli ücreti ödeyerek “Şoför Tanıtım Kartını/Mardin Kart Şoför/Sürücü Kartını” alırlar.

22.2.Eğitim Seminerine katılacak şoför adayları bu yönetmelikte belirtilen şartları sağlamak zorundadırlar. Yönetmelikte belirtilen şartları sağlamadıkları tespit edilenlere “Şoför Tanıtım Kartı/Mardin Kart Şoför/Sürücü Kartı” düzenlenmez.

22.3.Şoför Tanıtım Kartı/Mardin Kart Şoför/Sürücü Kartı için alınması gerekli olan eğitim içerikleri Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenir. Eğitimler her yıl Temmuz ayında, Ulaşım Dairesi Başkanlığının belirlediği takvimlerde verilir.

 1.  
  1. Şoför Tanıtım Kartı/Mardin Kart Şoför/Sürücü Kartı;

22.4.1.Bu yönetmelik kapsamındaki araçlarda çalışacak şoförlerin, Şoför Tanıtım Kartı/Mardin Kart Şoför/Sürücü Kartı alması zorunludur.

22.4.2.(Değişiklik: 08.09.2020 – Karar No.101/ Meclis Kararı) Çalışacak şoförler için, “Şoför Tanıtım Kartı/Mardin Kart Şoför/Sürücü Kartı” müracaatları, Ulaşım Dairesi Başkanlığına yapılır. Belgeler, Daire Başkanlığının belirlediği formata uygun şekilde tasnif ve kontrol edilerek, uygunluğu tespit edilen şoförlere, eğitim sonrası başarılı olmaları halinde verilir.Eğitim almadan başvuru yapanların, Eğitim Seminerine Katılım Belgesi haricindeki 22.4.2. maddesinde belirtilen belgelerini sunmaları halinde ilk eğitime kadar geçici şoför kartı verilir. İlk eğitim zamanında eğitime katılarak sertifikayı hak etmesi halinde geçici şoför kartı, Şoför Tanıtım Kartı/Mardin Kart Şoför/Sürücü Kartına çevrilerek teslim edilir. Aksi takdirde verilen geçici kartı da iptal edilerek sistem dışında bırakılır”. Talep edilen belgeler aşağıdaki gibidir:

 1. Başvuru dilekçesi,
 2. Eğitim Seminerine Katılım Belgesi,
 3. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (otobüs tipi araç kullanacaklar için 26 yaşından gün almış olmak, minibüs tipi araç kullanacaklar için 19 yaşından gün almış olmak, bütün araç tiplerini kullanalar için 66 yaşından gün almamış olmak),
 4. Ehliyet aslı ve fotokopisi (otobüs tipi araç kullanacaklar için eski ehliyetler için “E”, yeni ehliyetler için “D”, minibüs tipi araç kullanacaklar için eski ehliyetler için “B”, yeni ehliyetler için “D1” sınıfı),
 5. İkametgah belgesi,
 6. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme biriminden alınacak Sürücü Belgesi Sicil Kaydı (Son beş yıl içerisinde; bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazalarına karışmamış olmak, alkollü olarak araç kullanma ve hız kurallarını ihlal nedeniyle, sürücü belgeleri birden fazla geri alınmamış olmak ve 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 35 inci maddesinde düzenlenen kabahati işlemeyi alışkanlık haline getirmemiş olmak),
 7. Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf,
 8. Yurtiçi veya Yurtdışı Yolcu Taşımacılığı Sürücü Mesleki Yeterlilik Belgelerinden biri (SRC1-2),
 9. Psikoteknik Rapor veya Belgesi(5 yılda bir yenilenecektir),
 10. Son bir ay içinde alınmış Adli Sicil Kaydı, (Türk Ceza Kanunu’ nun 81, 102, 103, 104, 105, 109, 179/3, 188, 190, 191, 226, 227 maddelerindeki suçlardan; dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti, hırsızlık, rüşvet suçlarından; 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olması gerekmektedir.) (Arşiv kaydı içerecek şekilde, Sabıka kaydı bulunanların mahkeme kararı).
 11. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur sigortasından birinde aktif olduğuna dair belge istenebilir,
 12. Ceza puanı 1 yılda 100’ ü geçen şoförlerin “Şoför Tanıtım Kartı/Mardin Kart Şoför/Sürücü Kartı” iptal edilir. “Şoför Tanıtım Kartı/Mardin Kart Şoför/Sürücü Kartı” iptal edilenler, tekrar eğitim seminerine katılarak başarılı olmaları halinde önceki ceza puanları sıfırlanır ve şoför tanıtım kartı/Mardin Kart Şoför/Sürücü Kartı düzenlenerek ücret tarifesine bağlı ücretin yatırılması halinde verilir. 100 ceza puanı dolmamış kişilerin, açılan eğitim seminerlerine katılmaları halinde ceza puanları sıfırlanır. Ceza puanları ile ilgili veriler Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından, bilgisayar ortamında tutulur. 100 puanı dolduran şoförlerin bilgileri, Ulaşım Dairesi Başkanlığına şoför tanıtım kartının/Mardin Kart Şoför/Sürücü Kartının iptali için bildirilir. Kart iptalleri Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılır. Elektronik Ücret Toplama Sistemi içerisinde faaliyet gösterenlerin kart iptalleri Belediye İştirakine bildirilerek iptal edilir.

 

Özel Halk Otobüsü ve Minibüs Araçlarında Aranacak Genel Şartlar

Madde 23–

23.1. Araçlar çalışma esnasında uygunluk koşullarına uymalıdır. Aksi durumda işleticiler hakkında cezai işlem yapılır. Yolcu taşımacılığına katılacak Özel Halk Otobüs ve Minibüs araçları, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve buna bağlı Karayolları Trafik Yönetmeliği kapsamında şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılan Otobüs ve Minibüsler için tespit edilmiş şartlara haiz olacaktır. Trafik fenni muayeneleri ve zorunlu trafik sigortaları yaptırılmış olacaktır.

 1. Özel Halk Otobüsü ve Minibüsüne fabrika çıkışı dışında aksesuar olabilecek malzeme takılamaz ve aracın iç görünümünü veya plakasının okunmasını engelleyecek şekilde düzenleme yapılamaz.
 2. Hususiyetlerine göre Özel Halk Otobüsü ve Minibüslerde bulundurulacak teçhizat,
  1. İç lamba: Özel Halk Otobüsü ve Minibüs içini aydınlatacak, şoförün gözüne almayacak, beyaz ışıklı olacaktır.
  2. Yangın Söndürme Cihazı: Araçların imal tadil ve montajı hakkındaki yönetmelikte gösterilen adet ve nitelikte olacaktır.
  3. Yedek malzeme: Kriko, bijon anahtarı, dış ışık donanımı için birer adet yedek ampul, pense, tornavida, seyyar lamba veya el feneri, çekme halatı, battaniye, cam kırma çekici, takoz, takım çantası, yedek lastik, hava pompası, manivela, ecza çantası (ilkyardım çantası).
  4. Reflektör: Normal hava şartlarında en az 150 metreden net olarak görülebilecek kırmızı ışık yansıtan veya veren, numunesine uygun en az iki (2) adet reflektör bulunacaktır.
  5. Stepne: Daima kullanılabilir durumda bulunacaktır.
 3. Özel Halk Otobüsü ve Minibüs standartlarının uygun hale getirilmesi süresi, gerekli hallerde süre uzatımı ve araçların teknolojik donanımları UKOME tarafından belirlenir.
 4. Araç plakalarına yazılan cezalardan araç sahipleri sorumludur. Ayrıca ceza, plaka ve şoför sicil dosyasına da işlenir.
 5. Belirli günlerde bayrak takılması, ilgili kanunlara göre mecburidir,
 6. Bu yönetmeliğin 10. madde hükümlerine uygun olarak Özel Halk Otobüs ve Minibüs Çalışma Ruhsatı almak suretiyle taşımacılık yapılacaktır,
 7. Araçların içi, dışı, koltukları sağlam ve sürekli temiz tutulacak, kaportası bozuk ve boyasız olmayacaktır,
 8. Camlarda kırık, görüş açısını engelleyecek derecede çatlak ya da patlak bulunmayacaktır. Camlarının üzerine renkli film tabakası yapıştırılmayacaktır. Araçlarda iç mekânı gösteren beyaz cam dışında cam kullanılamaz,
 9. Araçlarda        kesici   alet,     bıçak,  sustalı  bıçak,  satır,    sopa     vb.. alet ve edevat bulundurulmayacaktır.
 10. Araçların kornaları klakson (havalı korna) olmayacaktır,
 11. Araçların içinde veya dışında belediyeden izin almadan ilan, reklam, tanıtım öğeleri, yazı, amblem, logo, çıkartma, süs ve aksesuar olmayacaktır,
 12. Farları standart (fabrika çıkış) renkte olacak, başka renk far olmayacaktır,
 13. İç ve dış aydınlatma donanımları çalışır durumda olacaktır. Işıklar beyaz renkli olacaktır. Araç içerisinde veya dışarısında standart sayı dışında ayna, lamba veya renkli lamba olmayacaktır,
 14. Araçları üreten fabrikalarda model değişikliği ve ölçülerdeki farklılık UKOME' nin alacağı kararlarla değerlendirilebilir,
 15. Tüm araçlar klimalı olacaktır ve mevsimine göre klimalar çalıştırılacaktır,
 16. Her araç içerisinde ve arkasında görülebilir uygun bir yerde Belediye Çağrı Merkezi logolu iletişim telefonu olacaktır,
 17. Araçlara, İmal Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik” in 19. Maddesine istinaden hazırlanan “Özel Güvenlik donanımlı Toplu Taşıma Araçları İle İlgili Şartlar” ın, Ek XVI içerisinde yer alan “3.1 Araç takip cihazı, 3.2 Kamera sistemi, 3.3 Görüntü kayıt cihazları ile 3.4 Acil durum butonu” na ilişkin standartların belirlendiği standartlara uygun cihazların takılması zorunludur. Araçların tamamı belediyenin takip edebileceği şekilde araç takip sistemine geçecek ve her bir kooperatif ya da şahıs ilgili araç takip sistemine ait internet adresi linkini takip, kontrol ve gerekirse müdahale edilebilecek yetkilendirmeleri Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bildirecektir. Araçların içerisine şoför mahallini ve yolcuları gösterecek ve yüksek çözünürlükte ön dış ve iç kamera sistemi ve görüntüyü en az otuz (30) gün kayıt edebilecek sistem bulundurulacaktır. 8 metre ve üzerindeki araçlarda ayrıca arka taraftada kamera bulunacaktır. Kameralar, şoför mahallini, ön taraftan aracın içini ve arka taraftan aracın içini görüntüleyecek şekilde yerleştirilecektir. Güvenlik sistemleri UKOME tarafından alınan kararlar doğrultusunda ve teknik özelliklerde olacaktır.
 18. Aracın ön, arka ve yan kısmında istikamet levhası olacaktır.
 19. Sigara içilmez plaketi ve oturan ve ayakta yolcu sayısını gösteren plaketi olacaktır.
 20. Bütün kapılar düzenli açılır kapanır durumda olacak, araçların kapıları şoför tarafından açılıp kapatılacak şekilde otomatik olacaktır,
 21. Tehlike anında otomatik kapıların içeriden açılmasını sağlayan manuel tertibat çalışır durumda olacaktır,
 22. Faaliyette bulunan araçlar ilk tescil tarihi itibariyle en fazla on (10) yaşına kadar çalışabilir (10 yaş dahil),
 23. ÖHO ve Minibüs araçları, Karayolları Trafik Kanununa ve engelli bireylerin yolculuk yapmasına uygun şekilde olacaktır.

 

Özel Halk Otobüsü ve Minibüs Aracı İşleticilerinin, Şoförlerinin ve Personelinin Uyacakları Esaslar

Madde 24–

24.1.Bu yönetmelikle birlikte Özel Halk Otobüsü, Minibüs Araçları işleticileri ve şoförleri aşağıda belirtilen şartlara uyacaktır;

 1. İşleticiler, yolcuların rahat bir yolculuk yapmasını sağlayacak tedbirleri almak ve taahhüt edilen yere kadar götürmek zorundadır,
 2. İşleticiler meydana gelebilecek trafik kazası veya herhangi bir olumsuzlukta üçüncü şahıslara karşı yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde sorumludur. Aracın fenni muayene, Zorunlu Trafik Sigortası ve periyodik bakımları vs. İlgili tüm hak ve yükümlülüklerden ve doğan sorumluluklardan araç sahibi sorumludur. Bu sebeplerle belediye ve birimlerine karşı suç ve sorumluluk isnat edilemez.
 3. İşleticiler yanında çalışanlar, hizmet akdine tabi olup, bunların Sosyal Güvenlik Kurumlarından sigorta işlemlerinin yaptırılması işleticinin sorumluluğundadır. İşleticiler aracında çalıştırdığı personelin yasal hak ve yükümlülüklerinden sorumludur.
 4. Minibüs ve Özel Halk Otobüsü işleticileri, UKOME tarafından kabul edilen ücret tarifesini araçların görünür bir yerine asmak zorunda olup, ücret tarifesinin üzerinde taşıma yapamazlar,
 5. Araç içerisinde aracın kusurundan dolayı zarar gören yolcuların zararını araç sahibi tazmin etmekle yükümlüdür.
 6. İşletmeciler ve şoförler ile hizmeti alan müşteriler arasındaki uyuşmazlıklarda yetkili birim ve ilgili odalar, hakem ve yaptırım yetkisine sahiptir.
 7. Araç şoförleri; Şoför Tanıtım Kartı/Mardin Kart Şoför/Sürücü Kartı olmadan araç kullanamazlar,
 8. Yolcular duraklarda indirilip bindirilir. Hizmet yaparken araçların bekleme yapması gereken zaruri durumlarda (arıza, sağlık problemleri, adli vakalar vb.) park etmek amacıyla yol ve cadde üzerinde trafiği aksatmayacak şekilde duracaklardır,
 9. Yolcuların iniş ve binişlerinde, iniş ve biniş güvenli olarak tamamlandıktan sonra kapılar kapanmadan araç hareket ettirilemez,
 10. Özel Halk Otobüsü ve Minibüs araçları yolcuları rahatsız etmeyecek şekilde güvenli, dengeli ve sarsıntısız kullanılmalıdır,
 11. Özel Halk Otobüsü ve Minibüs araçlarında, görüntü ve müzik sistemleri taşıma hizmeti sırasında kullanılmayacaktır,
 12. Özel Halk Otobüsü ve Minibüs araçlarında, toplu taşıma esnasında cep telefonu kullanılmayacaktır.
 13. Şoför ve diğer çalışanların taşımacılık faaliyetleri esnasında araç içerisinde sakız çiğnemesi, sigara vb. tütün ürünleri içmesi, yemek, çerez vb. yiyecekler yemesi yasaktır,
 14. Özel Halk Otobüsü ve Minibüs Aracı kullanımı esnasında şoförler, konuşma ve davranışlarında genel ahlak ve adaba uygun hareket edecek, argo kelimeler kullanmayacak, kibar ve nezaketli olacaklardır,
 15. Özel Halk Otobüsü ve Minibüs Aracı şoförü yetkili denetim elemanlarınca istenilmesi halinde gerekli belgeleri göstermek zorundadır,
 16. Özel Halk Otobüsü ve Minibüs Aracı şoförleri, Toplu Taşıma Araç Şoförlerinin Kılık Kıyafet Talimatına uymak zorundadır.(EK – 5)
 17. Özel Halk Otobüsü ve Minibüs Araçlarının kent içinde kullanamayacakları yollar ve durmayacakları yerler UKOME' nin alacağı kararlarla belirlenir,
 18. Özel Halk Otobüsü ve Minibüs araçlarının ruhsatında belirtilen yolcu sayısından fazlasını taşıyamaz.
 19. İşletmeci, istihdam edeceği şoförü, gerek işe alırken gerekse işine son verirken Daire Başkanlığına yazılı olarak bildirmek zorundadır. İstihdam edilecek personelin bildirimi sırasında “Şoför Tanıtım Kartı/Mardin Kart Şoför/Sürücü Kartı” için istenen belgeler eklenecektir. İşletmeciler hiçbir şekilde Daire Başkanlığına bilgi vermeden araçlarında bildirilen dışında şoför istihdam edemezler.
 20. Yetkili birim yönetmelik hükümlerine uymayan şoförlerin geçici veya daimi olarak değiştirilmesini istediğinde, işletici buna uymak zorundadır. Aksi takdirde şoför resen uzaklaştırılır ve gerekli yasal mevzuat hükümleri uygulanır. Kooperatif üyesi araç sahibi ve bu araçlarda çalışan şoförler kooperatif yönetiminin aldığı kararlara uymak zorundadır,
 21. Özel Halk Otobüsü ve Minibüs araçlarının yolcu indirme bindirme yerleri önceden belirlenen tabela veya kapalı durak olacaktır. Durak harici yolcu alınması yasaktır
 22. Yönetmelik koşullarına uygunluğunu kaybeden işletmeci, şoför ve personel yetkili birimin durumu fark etmesi ve bildirimi üzerine toplu taşıma faaliyetine uygun hale getirir.
 23. İşletmeci tarafından Özel Halk Otobüsü ve Minibüs Araçları yılda 2 (iki) defa dezenfekte edilecek ve belgelenecektir.
 24. Çocuk arabaları toplu taşıma araçlarına alınmaları mecburi olup, araç içerisinde kapalı şekilde muhafaza edilecektir. Zorunlu durumlarda(engelli ve hasta konumunda olanlar) araç içerisine açık şekilde de alınabilir.
 25. Araçlara, İmal Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik” in 19. Maddesine istinaden hazırlanan “Özel Güvenlik donanımlı Toplu Taşıma Araçları İle İlgili Şartlar” ın, Ek XVI içerisinde yer alan “3.1 Araç takip cihazı, 3.2 Kamera sistemi, 3.3 Görüntü kayıt cihazları ile 3.4 Acil durum butonu” na ilişkin montajı yapılan cihazların görüntü açıları ve montaj noktaları Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yaptırıldığı ve konumları ve açıları görsel olarak tespitlendiği için hiçbir suretle açıların veya yerlerinin değiştirilmesi, cihazların çalışmasını engelleyici aparat kullanılması veya işlem tesis edilmesi yasaktır. Aksine işlem tesis edenlerin tutanakla tespiti halinde; ilk seferinde IV. tip ceza uygulanır. Tekrarı halinde, ticari faaliyetine son verilerek, çalışma izin belgesi(ruhsatı) ve ticari plakası iptal edilmek üzere UKOME gündemine sunulur.

 

Denetim

Madde 25 –

25.1.        Özel Halk Otobüsü ve Minibüs araçları ve personeli, bu yönetmelik hükümlerine göre faaliyetleri esnasında aşağıdaki kurum görevlilerince denetlenir;

25.1.1.       İl Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Trafik Ekipleri,

25.1.2.       Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Trafik Ekipleri,

25.1.3.       İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri,

25.1.4.       Mardin Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta Görevlileri,

25.1.5.       Mardin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Kontrol Görevlileri,

25.1.6.       Bağlı bulundukları odaları tarafından denetlenir.

25.2.        Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı veya Ulaşım Daire Başkanlığı ilgili birimlerince yapılan denetimlerde bu yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında tanzim edilecek 3 suret tutanağın bir sureti, fiili yapan aracın sürücüsüne teslim edilir. Tutanağın ikinci sureti Mardin Büyükşehir Belediyesi Encümenine iletilir. Tutanağın üçüncü sureti düzenleyen daire başkanlığınca saklanır. Cezalar denetim görevlilerince düzenlenen zabıt varakasına dayanılarak Mardin Büyükşehir Belediyesi Encümenince karara bağlanır.

 

Yaptırım Gerektiren Filler

Madde 26-

26.1.Çalışma ruhsatı verilen araç sahipleri ve şoförleri bu yönetmelik hükümlerine aynen uyacaklarını kabul ederler. Trafik kurallarına ve bu yönetmelik hükümlerine aykırılık halinde doğacak her türlü sorumluluğu kabul etmiş sayılırlar. Bu yönetmelik hükümlerine uymayan işleticilere ve araç personeline, ticari faaliyetten men, para cezası, ruhsat iptali ve “Şoför Tanıtım Kartı/Geçici Şoför Tanıtım Kartı/Mardin Kart Şoför/Sürücü Kartı” iptali cezaları uygulanır. Cezalar denetim görevlilerince düzenlenen tutanaklara dayanılarak veya 112 Acil Çağrı Merkezi içerisinde bulunan Ulaşım Koordinasyon Merkezi Toplu Taşıma Sistemi İzleme Merkezinde kamera ve/veya araç takip sistemleri üzerinden tespit edilerek düzenlenen tutanaklara dayanılarak Mardin Büyükşehir Belediyesi Encümenince karara bağlanır. Cezayı gerektiren durumlar ve ceza sınırları bu maddenin devamında ve diğer maddelerde belirlenmiştir. Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin işleticiye yapacağı her türlü bildiri işleticinin belediyeye bildirdiği adrese veya bağlı bulunduğu kooperatife, şirkete, odalara ve birliklere yapılır, odalar ayrıca 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunun ve Disiplin Kurulları Yönetmeliği’nde belirtilen cezalar uygulanır. İdari yaptırım iş bu yönetmelikte belirtilen ve aynı zamanda da aşağıdaki maddeler halinde yazılan talimatlara uymayan araç sahiplerine ve araç personeline cezai yaptırımlar uygulanır.

 

 1. I. tip ceza 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi uygulanır.
 2. (Değişiklik: 08.09.2020 – Karar No.101/ Meclis Kararı) II. tip ceza 1608 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri uygulanır, Belediye Encümeni’nce, araca 3 gün ticari faaliyetten men cezası uygulanır. Çalışma ruhsatı aynı süre kadar askıya alınır.
 3. (Değişiklik: 08.09.2020 – Karar No.101/ Meclis Kararı) III. tip ceza 1608 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri uygulanır, Belediye Encümeni’nce, araca 6 gün ticari faaliyetten men cezası uygulanır. Çalışma ruhsatı aynı süre kadar askıya alınır.
 4. (Değişiklik: 08.09.2020 – Karar No.101/ Meclis Kararı) IV. tip ceza, 1608 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri uygulanır, Belediye Encümeni’nce, araca 9 gün ticari faaliyetten men cezası uygulanır. Çalışma ruhsatı aynı süre kadar askıya alınır.

26.2.Suç niteliği içeren eylemler aşağıda belirlendiği gibidir. (Suçun tekrarı bir yıl içindir.)

26.3.Aynı fiilin, 1 yılı içerisinde tekrarı halinde bir üst ceza uygulanır. İlk ceza tarihinden itibaren geriye dönük olarak bir yıl içerisinde tekrarlanmaması halinde bir üst tip ceza uygulanmaz, başlangıç ceza tipine döner.

26.4.Ceza Puanı, 1 yılda ceza puanları 100 sayısını(100 dahil) aşan şoförlerin “Şoför Tanıtım Kartı/Geçici Şoför Tanıtım Kartı/Mardin Kart Şoför/Sürücü Kartı” iptal edilir. “Şoför Tanıtım Kartı/Geçici Şoför Tanıtım Kartı/Mardin Kart Şoför/Sürücü Kartı” iptal edilenler, tekrar eğitim seminerine katılarak başarılı olmaları halinde önceki ceza puanları sıfırlanır ve Belediye Meclisince kabul edilen ücrete tabi işler tarifesindeki ücretinin tamamının yatırıldığına dair makbuzun ibrazı halinde şoför tanıtım kartı/Mardin Kart Şoför/Sürücü Kartı düzenlenerek verilir. 100 ceza puanı dolmamış kişilerin, açılan eğitim seminerlerine katılmaları halinde ceza puanları sıfırlanır. Ceza puanları ile ilgili veriler Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından, bilgisayar ortamında tutulur. 100 puanı dolduran şoförlerin bilgileri, Ulaşım Dairesi Başkanlığına şoför tanıtım kartının/Mardin Kart Şoför/Sürücü Kartının iptali için bildirilir. Kart iptalleri Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılır.

26.5.Uygulama esasları;

26.5.1.(Değişiklik: 08.09.2020 – Karar No.101/ Meclis Kararı) Bu yönetmeliğin 27. maddesinde belirtilen kuralların ihlal edildiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde toplam 100 ceza puanını aştığı, Zabıta Dairesi Başkanlığı birimlerince tespit edilen sürücülerin, “Şoför Tanıtım Kartı/Geçici Şoför Tanıtım Kartı/Mardin Kart Şoför/Sürücü Kartı” Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından iptal edilir. “Şoför Tanıtım Kartı/Geçici Şoför Tanıtım Kartı” iptal edilenler, yönetmelikte öngörülen eğitim seminerine katılarak başarılı olmaları halinde “Şoför Tanıtım Kartı/Geçici Şoför Tanıtım Kartı/Mardin Kart Şoför/Sürücü Kartı” aktif hale getirilerek verilir.

26.6.Ceza puanlarının hesaplanması, “Şoför Tanıtım Kartı/Geçici Şoför Tanıtım Kartı/Mardin Kart Şoför/Sürücü Kartı” iptali ile ilgili yapılacak işlemler,

26.6.1.Sürücülerin ihlal etmiş olduğu her kural için, ihlalin özelliğine göre 1’den 20’ye kadar ceza puanı verilir ve sicillerine kaydedilir.

26.6.2.Bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre yaptırım uygulanan ve 100 ceza puanını aşan sürücüler hakkında “Ceza Puanı Çizelgeleri” tanzim edilerek, sürücü sicillerine kaydedilmek ve “Şoför Tanıtım Kartı/Geçici Şoför Tanıtım Kartı/Mardin Kart Şoför/Sürücü Kartı” iptalini gerçekleştirmek üzere Ulaşım Dairesi Başkanlığına bildirilir.

26.6.3.Kural ihlali yapan sürücülerin almış oldukları ceza puanları, uygulamaya başlama tarihi esas olmak şartıyla ve son ihlal tarihinden başlamak üzere geriye doğru 1 yıl içindeki ceza puanları toplanır.

26.6.4.Ceza puanları toplamı 100 sayısını (100 dahil) aşan sürücüler tespit edilerek haklarında işlem yapılmak üzere bilgisayar kayıtları esas alınarak hazırlanan “Ceza Puanı Çizelgeleri” ne istinaden bu yönetmeliğe göre “Şoför Tanıtım Kartı/Geçici Şoför Tanıtım Kartı/Mardin Kart Şoför/Sürücü Kartı” iptal edilir.

26.6.5.İptal işlemleri “Şoför Tanıtım Kartı/Geçici Şoför Tanıtım Kartının/Mardin Kart Şoför/Sürücü Kartının” verildiği, belge sahibinin ikamet ettiği veya işyerinin bulunduğu yerdeki Belediye Zabıtası tarafından yürütülür.

26.6.6.İptal edilen “Şoför Tanıtım Kartı/Geçici Şoför Tanıtım Kartı/Mardin Kart Şoför/Sürücü Kartı”, iptal edilirken ve eğitim sonrası başarılı olanlara geri verilirken durum bir tutanakla tespit edilir.

26.6.7.100 ceza puanına ulaştığı tarihte bu puanın üstünde tespit edilen ceza puanı sayıları daha sonraki ceza puanı hesaplamasında dikkate alınmaz.

26.6.8.100 ceza puanını doldurduğu tarih ile “Şoför Tanıtım Kartı/Geçici Şoför Tanıtım Kartı/Mardin Kart Şoför/Sürücü Kartı” iptal işleminin başlatıldığı tarihler arasında araç kullanarak ceza puanı alan şoförlerin, almış oldukları bu ceza puanları, daha sonraki ceza puanı hesaplamasında da değerlendirmeye alınır.

26.7.Alkollü içkilerin etkisi altında araç kullanmak suçunun geriye doğru 5 yıllık süre içerisinde birinci ve ikinci defa işlenmesi durumunda, geriye doğru bir yıl içerisinde hız sınırlarının % 30’dan fazla 5 kez ihlal edilmesi halinde ve bir yıl içerisinde 100 ceza puanının birinci ve ikinci defa doldurulması halinde, şoförlerin “Şoför Tanıtım Kartı/Geçici Şoför Tanıtım Kartı/Mardin Kart Şoför/Sürücü Kartı”, Belediye Zabıta birimleri tarafından Karayolları Trafik Kanununda yazılı süreler kadar re’sen geçici olarak iptal edilir.

26.8.Bu yönetmelik ve araç uygunluk formlarında belirtilen özelliklerden birini ya da daha fazlasını yitirmiş araç ile toplu taşıma faaliyetinde bulunanların Zabıta Dairesi Başkanlığı denetim birimleri tarafından tutanaklı tespiti halinde ve/veya 112 Acil Çağrı Merkezi içerisinde bulunan Ulaşım Koordinasyon Merkezi Toplu Taşıma Sistemi İzleme Merkezinde kamera ve/veya araç takip sistemleri üzerinden tespit edilerek düzenlenen tutanaklara dayanılarak Zabıta birimi tarafından ilgili ticari plaka sahibine ceza maddelerinde belirtilen ceza uygulanarak 7 (yedi) gün süre verilip, çalışma izin belgesine (ruhsat) el konularak Ulaşım Dairesi Başkanlığına araç uygunluk komisyonuna sevk edilmek üzere yönlendirilir. Araç uygunluk belgesini eksiksiz olarak alanlara çalışma izin belgesi (ruhsat) iade edilir. Aksi takdirde eksikliğini giderinceye kadar ticari faaliyetten menedilir.

26.9.Encümen kararı ile ticari faaliyetten men cezası kesinleşen tahsisli ticari plaka sahibine verilen çalışma izin belgesi(ruhsat) kesinleşme tarihi itibariyle askıya alınır. Ticari faaliyetten men cezasının bitimi itibariyle çalışma izin belgesi(ruhsat) tekrar devreye alınır. Ticari faaliyetten men edilen aracını Zabıta Dairesi Başkanlığına teslim etmeyen araç sahiplerinin çalışma izin belgesi(ruhsat) askıda kalmaya devam eder.

26.10.Ticari faaliyetten men edilen araçların bilgileri ve ilgili encümen kararları Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından sicil dosyasına eklenmek ve ilgili Emniyet birimlerine bildirilmek üzere Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Ulaşım Şube Müdürlüğüne bildirilir.

 

Cezalar

Madde 27 -

 1. Ücret tarifesini asmamak

Ceza: Her seferinde I. tip ceza uygulanır.

Ceza Puanı: İlk seferde 1 puan, tekrarlarında 2 puan.

 1. Kirli araçlar sefere başlamak

Ceza: Her seferinde I. tip ceza, uygun hale getirinceye kadar ticari faaliyetten men cezası uygulanır.

Ceza Puanı: Her seferde 1 puan.

 1. Personelin sefer sırasında sigara içmesi

Ceza: Her seferinde I. tip ceza uygulanır.

Ceza Puanı: Her seferde 5 puan.

 1. Araç personelinin kılık – kıyafet talimatına uymaması.

Ceza: Her seferinde I. tip, uygun hale getirinceye kadar ticari faaliyetten men cezası uygulanır.

Ceza Puanı: Her seferde 3 puan.

 1. Araç personelinin çığırtkanlık yaparak yolcu toplaması.

Ceza: (Değişiklik: 08.09.2020 – Karar No.101/ Meclis Kararı) Her seferinde I. tip ceza uygulanır.

Ceza Puanı: İlk seferde 1 puan, tekrarında 2 puan.

 1. Duraklarda gereksiz bekleme yapmak, nizami yanaşmadan yolcu almak, duraklarda durmamak, durak harici yolcu almak, indirmek-bindirmek vb.

Ceza: İlk seferinde I. tip, ikinci seferinde II. tip, tekrarında III. tip ceza uygulanır.

Ceza Puanı: Her seferde 5 puan.

 1. Hareket programına uymama (Mücbir sebepler harici)

Ceza: İlk seferinde I. tip, tekrarında II. tip, tekrarında III. tip ceza uygulanır.

Ceza Puanı: İlk seferde 5 puan, tekrarında 10 puan.

 1. Ücretsiz yolculuk hakkı olan yolcuları taşımama veya ücret alma.

Ceza: İlk seferinde I. tip, tekrarında IV. tip ceza uygulanır.

Ceza Puanı: Her seferde 10 puan.

 1. Yolcuya hakaret etme veya kötü davranma.

Ceza: İlk seferinde I. tip, tekrarında II. tip ceza uygulanır.

Ceza Puanı: Şoför Tanıtım Kartı/Mardin Kart Şoför/Sürücü Kartı ilk seferinde 1 yıl süre ile iptal edilir(geçici kartlar dahil). Tekrarında bir daha düzenlenmemek üzere iptal edilir(geçici kartlar dahil).

 1. UKOME kararı ile belirlenen hat ve duraklarına uymama veya güzergâhı dışında yolcu alma.

Ceza: İlk seferinde I. tip, tekrarında II. tip, tekrarında III. tip ceza uygulanır.

Ceza Puanı: İlk seferde 5 puan, tekrarında 10 puan.

 1. Teknik özelliklerini yitirmiş aracın onarımını yapmadan sefere çıkmak.

Ceza: İlk seferinde I. tip, tekrarında uygun hale getirinceye kadar ticari faaliyetten men cezası uygulanır.

Ceza Puanı: Her seferde 1 puan.

 1. Yolcu ve araç güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanmak.

Ceza: İlk seferinde I. tip, tekrarında II. tip, tekrarında III. tip ceza uygulanır.

Ceza Puanı: İlk seferde 1 puan, tekrarında 2 puan.

 1. Denetim görevlilerine hakaret etmek veya kötü muamelede bulunmak.

Ceza: (Değişiklik: 08.09.2020 – Karar No.101/ Meclis Kararı) İlk seferinde I. tip ceza uygulanır, tekrarında (ruhsat)çalışma izin belgesi iptal edilir.

Ceza Puanı: Şoför Tanıtım kartı/Mardin Kart Şoför/Sürücü Kartı daimi iptal edilir(geçici kartlar dahil).

 1. Alkollü araç kullanmak.

Ceza: Emniyete bağlı ekipler tarafından tespiti halinde Belediye Encümenince 15 güne kadar araç sahibine ticari faaliyetten men cezası uygulanır.

Ceza Puanı: Şoför Tanıtım kartı/Mardin Kart Şoför/Sürücü Kartı daimi iptal edilir(geçici kartlar dahil).

 1. Denetim görevlilerinin talimatlarına uymamak.

Ceza: İlk seferinde I. tip, tekrarında II. tip, tekrarında III. tip ceza uygulanır.

Ceza Puanı: Her seferde 10 puan.

 1. Aracın parka çekilmesi için tebliğ yapılmasına rağmen aracın parka gönderilmemesi.

Ceza: IV. tip ceza uygulanır. Önceden almış olduğu ticari faaliyetten men cezası süresi bittikten sonra yeni ceza süresi başlar.

Ceza Puanı: Her seferde 20 puan.

 1. (Değişiklik: 08.09.2020 – Karar No.101/ Meclis Kararı) Toplu taşıma araçlarında izinsiz ilan reklam ve duyuruyu araçlarda bulundurmak, Mardin Büyükşehir Belediyesi ve bağlı şirketlerle ilgili her türlü ilan, reklam ve duyuruyu araçlarda muhafaza etmeme tahribi halinde yenisini asmama.

Ceza: İlk seferinde I. tip, tekrarında II. tip, tekrarında III. tip ceza uygulanır.

Ceza Puanı: Her seferde 2 puan.

 1. Karayolları ve Trafik Yönetmeliklerine göre araçlarda aranacak özelliklerden herhangi birini yerine getirmeme.

Ceza: İlk seferinde I. tip ve uygun hale getirinceye kadar ticari faaliyetten men cezası uygulanır.

Ceza Puanı: Her seferde 2 puan.

 1. Cep telefonu, müzik sistemleri, havalı korna vb. kullanmak (çalmak).

Ceza: Her seferinde I. tip ceza uygulanır. Uygun hale getirinceye kadar ticari faaliyetten men cezası uygulanır.

Ceza Puanı: Her seferde 2 puan.

 1. Yolcuya, denetim görevlilerine, diğer toplu taşıma aracı şoförü ve personeline fiili saldırıda bulunmak veya darp etmek.

Ceza: İlk seferinde IV. tip ceza uygulanır, tekrarında (ruhsat)çalışma izin belgesi iptal edilir.

Ceza Puanı: Şoför Tanıtım kartı/Mardin Kart Şoför/Sürücü Kartı daimi iptal edilir(geçici kartlar dahil).

 1. Toplu olarak direniş yapmak, taşımacılık yapmamak, taşımacılığı aksatmak, gösteri yapmak vb. eylemlerde bulunmak

Ceza: İlk seferinde IV. tip ceza uygulanır, tekrarında (ruhsat)çalışma izin belgesi iptal edilir.

Ceza Puanı: Şoför Tanıtım kartı/Mardin Kart Şoför/Sürücü Kartı daimi iptal edilir(geçici kartlar dahil).

 1. Tabelasız çalışmak veya güzergah dışı tabela kullanmak

Ceza: (Değişiklik: 08.09.2020 – Karar No.101/ Meclis Kararı) İlk seferinde I. tip, tekrarında II. tip, üçüncüde III. tip cezası uygulanır.

Ceza Puanı: Her seferde 5 puan.

 1. Belirlenen yolcu taşıma ücret ve zaman tarife cetveline uymamak.

Ceza: (Değişiklik: 08.09.2020 – Karar No.101/ Meclis Kararı) İlk seferinde I. tip, tekrarında II. tip, üçüncüde III. tip cezası uygulanır.

Ceza Puanı: Her seferde 5 puan.

 1. Denetim görevlilerine T.C.K. çerçevesinde silah kapsamında değerlendirilen aletlerle saldırıda bulunmak.

Ceza: Çalışma izin belgesi(ruhsat) daimi iptal edilir.

Ceza Puanı: Şoför Tanıtım kartı/Mardin Kart Şoför/Sürücü Kartı daimi iptal edilir(geçici kartlar dahil).

 1. Ücretli ve indirimli yolculara ait kart örneklerini gösteren tabloyu asmamak.

Ceza: İlk seferinde I. tip ve uygun hale getirinceye kadar ticari faaliyetten men, tekrarında III. tip ceza uygulanır.

Ceza Puanı: Her seferde 1 puan.

 1. Yönetmelikte belirtilen reklamlarla ilgili esaslara uymayanlara.

Ceza: İlk seferinde I. tip ve uygun hale getirinceye kadar ticari faaliyetten men, tekrarında III. tip ceza uygulanır.

Ceza Puanı: Her seferde 1 puan.

 1. Ulaşım Dairesi Başkanlığının istediği cihazlardan herhangi birini takmamak ya da kullanmamak;

Ceza: İlk seferinde II. tip, tekrarında III. tip ceza uygulanır.

Ceza Puanı: Her seferde 5 puan.

27.28.Şoför Tanıtım kartı/Mardin Kart Şoför/Sürücü Kartını kullanmamak ya da farklı kişilerce kullanılmasına göz yummak,

Ceza: İlk seferinde II. tip, tekrarında III. tip ceza uygulanır.

Ceza Puanı: Her seferde 10 puan.

 1. Şoförlük mesleğine yakışmayacak şekilde davranışta bulunmak.

Ceza: Her seferinde I. tip ceza uygulanır.

Ceza Puanı: Her seferde 5 puan.

 1. Şoför Tanıtım kartı/Mardin Kart Şoför/Sürücü(Geçici vs..) ve T.C. kimlik kartsız personel çalıştırmak.

Ceza: İlk seferde I. tip, tekrarında II. tip ceza uygulanır.

Ceza Puanı: Her seferde 2 puan.

 1. Çalışma İzin Belgesi (Ruhsat) almamak.

Ceza: IV. tip ceza uygulanır.

Ceza Puanı: Her seferde 20 puan.

 1. Çalışma İzin Belgesi (Ruhsat) üzerinde tahribat yapmak.

Ceza: IV. tip ceza uygulanır.

Ceza Puanı: Şoför Tanıtım kartı/Mardin Kart Şoför/Sürücü Kartı daimi iptal edilir(geçici kartlar dahil).

 1. Çalışma İzin Belgesi (Ruhsat) vizesini süresi içende yaptırmamak.

Ceza: (Değişiklik: 08.09.2020 – Karar No.101/ Meclis Kararı) I. tip ceza uygulanır.

Ceza Puanı: Her seferde 20 puan.

 1. Belediyenin vermiş olduğu Çalışma İzin Belgesine (Ruhsat) aykırı hareket etmek.

Ceza: İlk seferde II. tip, tekrarında III. tip ceza uygulanır.

Ceza Puanı: Her seferde 5 puan

 1. Aracın Çalışma İzin Belgesinde (Ruhsat) belirtilen istiap haddinden fazla yolcu almak.

Ceza: İlk seferde I. tip, tekrarında II. tip ceza uygulanır.

Ceza Puanı: Her seferde 2 puan.

 1. Çalıştıkları hat ve güzergâh numaralarını araç üzerinde görünür şekilde yazmamak.

Ceza: İlk seferde I. tip, tekrarında II. tip ceza uygulanır.

Ceza Puanı: Her seferde 2 puan.

 1. Fiyat tarife belgesi, şikâyet telefonu, yolcu adedini belirten levha ve ‘sigara içmek yasaktır’ levhasını yolcuların görebileceği şekilde araç içerisinde asmamak.

Ceza: İlk seferde I. tip, tekrarında II. tip ceza uygulanır.

Ceza Puanı: Her seferde 2 puan.

 1. Yaş haddini aşan araçla faaliyet göstermek.

Ceza: IV. tip ceza uygulanır. Yönetmelik hükümlerine uygun araç değişikliği yaptırdığı takdirde ticari faaliyetten men cezasının kalan kısmı iptal edilir.

Ceza Puanı: Her seferde 10 puan.

 1. Belirlenen rengin dışında araçla faaliyet göstermek.

Ceza: İlk seferde II. tip, tekrarında III. tip ceza uygulanır.

Ceza Puanı: Her seferde 1 puan.

 1. Araç Uygunluk Formlarında belirtilen araçlarda aranacak özelliklerden herhangi birini yerine getirmemek.

Ceza: İlk seferde II. tip, tekrarında III. tip ceza uygulanır.

Ceza Puanı: Her seferde 1 puan.

 1. Teknik arıza olmadan yolcusunu başka bir araca aktarmak.

Ceza: İlk seferde I. tip, tekrarında II. tip ceza uygulanır.

Ceza Puanı: Her seferde 2 puan.

 1. Araçları temiz tutmamak ve yılda 2 (iki) defa dezenfekte işlemlerini yapmamak ve denetim görevlilerince istenildiğinde belgesini göstermemek.

Ceza: İlk seferde I. tip, tekrarında II. tip ceza uygulanır.

Ceza Puanı: Her seferde 1 puan.

 1. Araçtan dışarıya baş, kol uzatarak araç kullanmak.

Ceza: İlk seferde I. tip, tekrarında II. tip ceza uygulanır.

Ceza Puanı: Her seferde 2 puan.

 1. Engelli yolcuya refakat edenlerden ücret talep etmek.

Ceza: İlk seferde I. tip, tekrarında II. tip ceza uygulanır.

Ceza Puanı: Her seferde 5 puan

 1. Mevsim şartlarına göre araç klimalarını çalıştırmamak.

Ceza: Her seferinde I. tip ceza uygulanır.

Ceza Puanı: Her seferde 2 puan

 1. Yolcuyu daha önce alabilmek için zaman tarifesine uymayıp bir başka araç personeli ile yolda münakaşa etmek ve yolcuların gideceği yere gecikmesine ve tedirgin olmalarına sebebiyet vermek.

Ceza: İlk seferde I. tip, tekrarında II. tip ceza uygulanır.

Ceza Puanı: Her seferde 5 puan.

 1. Ulaşım Dairesi Başkanlığından izin almadan, mazeretsiz olarak yolcu taşıma hizmetini aksatmak.

Ceza: IV. tip ceza uygulanır.

Ceza Puanı: Her seferde 20 puan

 1. Okul yaşına gelmeyen çocuklardan para talep etmek.

Ceza: İlk seferde I. tip, tekrarında II. tip ceza uygulanır.

Ceza Puanı: Her seferde 2 puan.

 1. Çocuklu, gebe, yaşlı ve engelli yolcuları görüp almamak.

Ceza: (Değişiklik: 08.09.2020 – Karar No.101/ Meclis Kararı) İlk seferde I. tip, ikinci seferde II. Tip, tekrarında III. tip ceza uygulanır.

Ceza Puanı: Her seferde 10 puan.

 1. Ticari faaliyetten menedilen araç ile men süresince toplu taşıma faaliyetinde bulunmak.

Ceza: IV. tip ceza uygulanır. Önceden almış olduğu ticari faaliyetten men cezası varsa önceki cezanın süresi bittikten sonra yeni ceza süresi başlar.

Ceza Puanı: Her seferde 20 puan.

27.51.Yolcunun inmek istediğini belirttiği durakta durmamak.

Ceza: İlk seferde I. tip, tekrarında II. tip ceza uygulanır.

Ceza Puanı: Her seferde 2 puan.

 1. Çalışma İzin Belgesi (Ruhsat) üzerine vize yapıldığına dair bandrol yapıştırtmamak, bandrollerde tahribat ve tahrifat yapmak.

Ceza: İlk seferde II. tip, tekrarında III. tip ceza uygulanır.

Ceza Puanı: Her seferde 10 puan.

27.53.Yolcuların iniş ve binişlerinde, iniş ve biniş güvenli olarak tamamlanmadan aracın hareket ettirilmesi, kapı açık olarak faaliyet göstermek.

Ceza: İlk seferde I. tip, tekrarında II. tip ceza uygulanır.

Ceza Puanı: Her seferde 10 puan.

27.54.Araç içerisinde montajı yapılan ve teknik servis tarafından görsel olarak açıları ve yerleri belirlenen kameralar, kamera kayıt cihazı, validatör, şoför paneli, yolcu bilgilendirme paneli, led güzergah paneli, araç panik butonunun yerini ve açısını değiştirmek. Tespitlenen görüntü açısını engelleyici malzemeler kullanmak, bahse konu cihazların düzgün olarak çalışmasını engelleyici ya da devre dışı bırakıcı cihazları kullanmak.

Ceza: IV. tip ceza uygulanır.

Ceza Puanı: Şoför Tanıtım kartı/Mardin Kart Şoför/Sürücü Kartı daimi iptal edilir(geçici kartlar dahil).

27.55.Elektronik Ücret Toplama Sistemi(EÜTS) dahilinde faaliyet gösteren araçlarda, Mardin Kart Şoför/Sürücü kartını kullanmamak. Para ile binişlerde esnafın veya çalışan şoförün Mardin Kart Şoför/Sürücü Kartını para ile biniş yapan vatandaşların yerine kullanmaması.

Ceza: IV. tip ceza uygulanır.

Ceza Puanı: Mardin Kart Şoför/Sürücü Kartı daimi iptal edilir.

27.56.Mücbir sebep bildirmeksizin ve ilgili birimlerden izin alınmaksızın toplu taşıma faaliyetine ara verilmesi.

Ceza: İlk seferde I. tip, tekrarında II. tip, tekrarında III. tip, tekrarında IV. tip ceza uygulanır.

27.57.Elektronik Ücret Toplama Sistemi(EÜTS) dahilinde faaliyet gösteren araçlarda, para ile binişler kaldırılmasına rağmen, esnafın veya çalışan şoförün Mardin Kart Şoför/Sürücü Kartını para ile biniş yapan vatandaşların yerine kullanması.

Ceza: İlk seferde II. tip, tekrarında III. tip, tekrarında IV. tip ceza uygulanır.

Ceza Puanı: Mardin Kart Şoför/Sürücü Kartı daimi iptal edilir.

27.58.Şoför panelinde, Mardin Kart Şoför/Sürücü Kartını kullanmaması, cihazı aktif hale getirmemesi ya da hat açılışını yapmadan toplu taşıma faaliyetinde bulunması, hattını tamamlamadan hat değişikliği yapması, erken ya da geç sefere başlaması.

Ceza: İlk seferde I. tip, tekrarında II. tip, tekrarında III. tip, tekrarında IV. tip ceza uygulanır.

Ceza Puanı: İlk seferinde 20 puan. Tekrarında Mardin Kart Şoför/Sürücü Kartı daimi iptal edilir.

27.59.UKOME kararları ile belirlenen hat/güzergah kurallarına riayet etmemek.

Ceza: İlk seferde I. tip, tekrarında II. tip, tekrarında III. tip, tekrarında IV. tip ceza uygulanır.

Ceza Puanı: İlk seferinde 10 puan, tekrarında 20 puan, tekrarında Mardin Kart Şoför/Sürücü Kartı daimi iptal edilir.

 

Yaptırımların Uygulanması

Madde 28 –

28.1. Bu yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında, 26. ve 27. maddelerde belirtilen para cezası, sanat ve ticaretten men yaptırımları ve ceza puanı, Şoför Tanıtım kartı/Mardin Kart Şoför/Sürücü Kartı iptal yaptırımları uygulanır. Denetime yetkili kurum görevlilerince tutulan ve gereği yapılmak üzere Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına gönderilen tutanak ve raporlar, ilgili birim tarafından Mardin Büyükşehir Belediyesi Encümenine sunulur. Para cezaları ile sanat ve ticaretten men yaptırımları hakkında Büyükşehir Belediye Encümeni yetkilidir. Para cezaları ile sanat ve ticaretten men yaptırımları işleticiler adına araç plakasına, ceza puanı ve Şoför Tanıtım kartı/Mardin Kart Şoför/Sürücü Kartı iptal uygulamaları şoförlere uygulanır. Ayrıca ceza, plaka ve şoför sicil dosyasına da işlenir. Şoför sicil dosyaları Zabıta Daire Başkanlığınca tutulur. Şoförlük yapamayacak durumda olanlar Ulaşım Dairesi Başkanlığına bildirilir. İptal edilen Şoför Tanıtım kartı/Mardin Kart Şoför/Sürücü Kartının bağlı bulunduğu çalışma izin belgesi (ruhsat) askıya alınır ve şoför değişimi için tahsisli ticari plaka sahibine bildirimde bulunulur.

 

28.2. Belediye Encümenince verilen para cezaları Belediyenin bildiriminden sonra otuz (30) gün içerisinde Mardin Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı veznesine yatırılır. Otuz (30) gün içinde ödenmeyen para cezaları yasal gecikme faizi ile tahsil edilir. Cezalarını yatırmayanlara bu yönetmelikte belirtilen belgeler verilmez. İdarenin ve bağlı birimlerinin, Özel Halk Otobüsü ve Minibüs araçları personeline, işleticinin bağlı bulunduğu odaya veya araç sahibinin adresine iadeli taahhütle yaptığı her türlü bildirim, uyarı ve cezalar araç sahibine tebliğ edilmiş sayılır.

 

Ruhsat İptali

Madde 29 –

29.1. Gerçek ve Tüzel kişilikler(işletmeci, taşımacı, toplu taşıma araç şoförü ve personeli); UKOME, Encümen, Meclis kararlarına, protokollerindeki/sözleşmelerindeki ya da bu yönetmelikteki yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde aşağıdaki aşamalara göre haklarında işlem yapılır.

29.2. Karşılığında sadece para cezası veya parka çekilme cezaları bulunan suçlar nedeniyle bir yıl içinde 15 defa para cezası alması halinde çalışma izin belgesi(ruhsat) daimi iptal edilmek üzere UKOME kuruluna bildirilir.

29.3. İşletmecilerin tespit edilen tarife fiyatlarını veya hatlardaki herhangi bir uygulamayı bahane ederek, otobüsleri, minibüsleri seferden alıkoymaları ve araçları yavaş sürme gibi işi yavaşlatma eylemlerini toplu halde yapmaları denetim ekiplerinin plaka olarak tespiti halinde, ticari faaliyetten men cezası verilir. Tekrarı halinde çalışma izin belgesi (ruhsat) daimi iptal edilmek üzere UKOME kuruluna bildirilir.

29.4. Denetim görevlilerine, yolculara, diğer toplu taşıma araç şoför ve personeline fiili saldırıda bulunmaları halinde denetim ekiplerinin plaka olarak tespiti halinde, ticari faaliyetten men cezası verilir. Tekrarı halinde çalışma izin belgesi (ruhsat) daimi iptal edilmek üzere UKOME kuruluna bildirilir.

29.5. Denetim görevlilerine, hakaret etmeleri ve kötü muamelede bulunmaları halinde denetim ekiplerinin plaka olarak tespiti halinde, ticari faaliyetten men cezası verilir. Tekrarı halinde çalışma izin belgesi (ruhsat) daimi iptal edilmek üzere UKOME kuruluna bildirilir.

29.6. Denetim görevlilerine, T.C.K. çerçevesinde silah kapsamında değerlendirilen aletlerle saldırıda bulunmaları halinde denetim ekiplerinin plaka olarak tespiti halinde, çalışma izin belgesi (ruhsat) daimi iptal edilmek üzere UKOME kuruluna bildirilir.

29.7. Belediye ile imzalanan protokol/sözleşme hükümlerine uygun davranmamaları, yükümlülüklerini yerine getirmemeleri durumunda çalışma izin belgeleri (ruhsat) iptal edilmek üzere UKOME kuruluna bildirilir.

29.8. Ruhsat iptalleri; UKOME’ ye sunulması sonucu, UKOME tarafından ruhsat iptali kabul edildiği takdirde, kesinlik kazanır. Bu durumda, işleticiler Belediyeden hiçbir hak talep edemez ve uğradığı zararı hiçbir şekilde isteyemez.

29.9. Ruhsat iptali kararı verilenlerin tahsisli ticari plakaları da aynı UKOME kararı ile iptal edilir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

MARTUS’ un Özendirilmesi

Madde 30

 1. Mevcut kapasiteli araçlardan ihtiyaç duyulan kapasiteli araçlara geçişin özendirilmesi kapsamında; UKOME Genel Kurulu gerekli şartları oluşturarak MARTUS’ a geçiş işlemi için kararlar alabilir.

 

Şikâyetlerin Değerlendirilmesi

Madde 31 –

31.1. Vatandaşlar; bu yönetmelik konusuna giren hizmetlerle ilgili şikâyetleri, Belediyeye yazılı olarak yapar. Konusu suç teşkil eden şikâyetler adli mercilere bildirilir. Başvurularda; şikâyetin konusu, yeri, tarih ve saati ile şikâyetçinin adı soyadı, telefonu, iletişim adresi ve imzası yer alır. Ayrıca şikâyete konu olan olaya ilişkin varsa şahitlerin adı soyadı ve açık adresleri bildirilir. Bu usule uygun olmayan şikâyetler Belediyece dikkate alınmaz.

 1. Bu Yönetmelik kapsamındaki hükümlere uygun davranmayanlarla ilgili şikâyetlere dair işlemler, Zabıta Dairesi Başkanlığı ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından, yürütülür.

31.3. Bu Yönetmelik kapsamındaki hükümlere uygun davranmayanlarla ilgili şikâyetler Toplu Taşıma İzleme ve Denetim Merkezindeki kamera kayıtları ve araç takip sistemleri üzerinden tespitlenerek, ilgili birim tarafından Mardin Büyükşehir Belediyesi Encümenine sunulur.

 

Yeniliklerin Uygulanması

Madde 32

32.1. UKOME teknolojinin getirdiği her türlü yeniliği toplu taşıma araçlarında uygulama ve uygulatma hakkına sahiptir. Bu yeniliklerin ihale şartnamelerinde ve İdare ile yapılan protokollerde belirtilmiş olması gerekmez.

 

Mevzuata Aykırı Yönlendirme

Madde 33

33.1. Yönetmelik hükümlerine uymamaları yönünde üyelerine telkinde bulunan kooperatifler, odalar, şirketler hakkında ilgili kanunlar gereğince yasal işlem yapılır.

 

İşleticilere ve İşletici Firmalara Yapılacak Bildirimler

Madde 34 –

34.1. İşleticilere yapılacak tebligatlarda, işleticilerin yaptıkları başvurular sırasında verecekleri son adresler esas alınacaktır. İşleticiler kendisi ile istihdam ettikleri personellerin tebligat adreslerinde değişiklik olduğu takdirde otuz (30) gün içinde Yetkili Daire Başkanlığı’na yazılı olarak bildirmek zorundadır.

 

İhtilafların Çözümü

Madde 35 –

35.1. Bu yönetmeliğin uygulanmasından doğacak ihtilafların çözümü için Mardin Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

Verilen Belgeler

Madde 36 –

36.1. Bu yönetmelikte adı geçen her türlü evrakın şekil ve muhteviyatı Mardin Büyükşehir Belediyesi yetkili birimce düzenlenir. Bu belgeler Mardin Büyükşehir Belediye Meclisi’nce ücretlendirilecek ve ilgili mali yıla ait ücret tarifesinde yayınlanacak olup bunlar;

36.1.1. Tahsisli/Ticari Plaka Tahsis Belgesi (ücretsizdir),

36.1.2. Çalışma İzin Belgesi (Ruhsat)(Yönetmelik hükümlerine uygun olduğu belirlenenlerin, Yıllık Hizmet ve üst yapı kullanım ücretini yatırmaları halinde, MARTUS içerisinde faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarının, Meclis ya da Encümen kararı doğrultusunda belirlenen komisyon oranını vermeleri ve Çalışma İzin Belgesi/Ruhsat ücretini ödemeleri halinde verilir),

36.1.3. Araç Uygunluk Belgesi,

36.1.4. Şoför Tanıtım kartı/Mardin Kart Şoför/Sürücü Kartı(geçici dahil).

 

Saklı Tutulan Hükümler

Madde 37 –

37.1. Bu yönetmelikte bulunmayan hususlarda ilgili kanun, yönetmelik, tüzük ve diğer mevzuat hükümleri geçerlidir ve bu konuda çıkan mevzuat hükümleri saklıdır.

 

Yürürlükten Kaldırma

Madde 38 –

38.1. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra, Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2014 tarih ve 30 sayılı kararıyla onaylanan Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği, 10.08.2015 tarih ve 141 sayılı kararıyla onaylanan Ticari Plakalı Araçlar (M, S, T, H ve D) İle İlgili Yönerge, 09.09.2015 tarih ve 157 sayılı kararıyla onaylanan D Plaka İle Taşıma Yönetmeliği, 15.01.2016 tarih ve 6 sayılı ile 14.04.2016 tarih ve 59 sayılı kararlarıyla onaylanan D Plaka İle Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 14.06.2016 tarih ve 113 sayılı kararıyla onaylanan D Plaka Çalışma Ruhsatı, İlk Başvuru ve Yıllık Belge Yenileme Ücret Tarifesi ve meclis kararı hükmünde ( 674 sayılı KHK 38. Maddesi ) Belediye Encümeninin 27.02.2018 tarih ve 2018/129 sayılı kararıyla onaylanan Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği, 26.06.2018 tarih ve 2018/323 sayılı kararıyla onaylanan Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği, 13.10.2018 tarih ve 2018/535 sayılı kararıyla onaylanan Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği,12.02.2019 tarih ve 2019/63 sayılı kararıyla onaylanan Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği, 14.06.2019 tarih ve 25 sayılı kararıyla onaylanan Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yürürlükten kalkar.

 

Yürürlük

Madde 39 –

Bu yönetmelik, Mardin Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ve Web sayfasında yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 40 –

Bu yönetmelik hükümleri Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

 

Geçici Madde 1 –

Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Özel Halk Otobüsü ve Minibüs işletmecilerinin kayıtlı adreslerine yapılan tüm bildirimler, bağlı bulundukları odaya da yapılacağından, oluşacak tebliğ sorunlarından plaka sahipleri ve bağlı bulundukları oda sorumludur.

 

Geçici Madde 2 –

Şoför Tanıtım kartı/Mardin Kart Şoför/Sürücü Kartı, en geç 01.04.2020 tarihine kadar uygulanır. Belirtilen tarihe kadar bu yönetmeliğin 22.4.2. maddesinde istenen evraklar ve şartları taşıyanlara “Geçici Şoför Tanıtım Kartı” verilir.

Şoför Tanıtım kartı/Mardin Kart Şoför/Sürücü Kartı almaya hak kazananlara, kartların teslim tarihinde, verilmiş olan Geçici Şoför Tanıtım Kartları” kendiliğinden iptal edilir.

Geçici Madde 3 –

Hat ve güzergâhlarda çalışmakta olan araçlar, Yönetmelikte belirtilen kamera ve kayıt sistemlerine, araç takip sistemlerine, panik butonuna, en geç 31.12.2020 tarihine kadar uygun hale getirilir.

 

Geçici Madde 4 –

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren, önceden tahsisli “D” harf grubundan plaka verilen toplu taşıma araçlarının plakası tahsisli “M” plakaya dönüştürülecektir. Dönüşümlerde, bu yönetmelikte belirtilen şartlar aranacaktır. Ulaşımda Dairesi Başkanlığının verdiği süreye uymayarak, tahsisli “M” plakaya geçiş işlemlerini tamamlayarak M plakaya geçmeyenlerin tahsisli “D” plakaları İlgili Noterliğe bildirilerek boşa düşürülür(askıya alınır).

 

Geçici Madde 5 –

MARTUS içerisinde faaliyet gösteren araçlarda, nakit olarak tahsil edilen tutarlar Mardin Kart şoför kartı uygulaması vasıtasıyla sisteme dahil edilecek ve raporlanacaktır. Bu nedenle para ile binişlerde esnafın ve çalışan şoförün Mardin Kart Şoför Kartını para ile biniş yapan vatandaşların yerine kullanması zorunludur. Sistemin resmi açılışının ardından para ile binişler UKOME kararı ile sona erecektir.

 

Geçici Madde 6 –

İlçeden ilçeye ya da mahalleden ilçeye faaliyet gösteren tahsisli “M” plakalı toplu taşıma araçları (MARTUS içerisinde faaliyet gösterenler hariç), Yönetmelikte belirtilen hükümler doğrultusunda engelli erişimine 01.07.2020 tarihine kadar uygun hale getirilir. Belirtilen tarih sonrasında şartlarını uygun hale getirmeyen gerçek ve tüzel kişilerin araçlarına çalışma izin belgesi (ruhsat) düzenlenmez.

 

Geçici Madde 7 –

MARTUS içerisinde faaliyet gösteren araçlar EÜTS’ nin faaliyete geçmesi ile şoförler, Mardin Kart Şoför Kartları ile birlikte hat açılışlarını yapmak zorundadır. Aksi takdirde 26. ve 27. Maddelere istinaden işlem tesis edilecektir.

 

 

EKLER

EK – 1                        :Tahsisli/Ticari Plaka Tahsis Belgesi

EK – 2                        :Çalışma İzin Belgesi (Ruhsat)

EK – 3/3A/3B/3C      :Araç Uygunluk Belgesi ve Formları

EK – 4                        :Şoför Tanıtım kartı(geçici dahil)/Mardin Kart Şoför/Sürücü Kartı

EK – 5                        :Toplu Taşıma Araç Şoförlerinin Kılık Kıyafet Talimatı

 

 

 

 

 

EK-1

T.C.

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 

Sayı                            :

Tanzim Tarihi          :

 

TAHSİSLİ/TİCARİ PLAKA TAHSİS BELGESİ

İlgi                              :

 

Tahsis Belgesi No

 

T.C. Kimlik No

 

Devir Alan Adı Soyadı

 

Baba/Anne Adı

 

Doğum Yeri ve Tarihi

 

Sürücü Belge Cinsi ve No’su

 

Sürücü Belgesinin Alındığı Yer ve Tarihi

 

Marka/Ticari Ad

 

Plaka

 

Model

 

Şasi No

 

Motor No

 

Rengi

 

Kayıtlı Olduğu Oda No

 

Devir Makbuz Tarihi ve Numarası

 

Tahsis Edilen Ticari Plaka

 

Tahsis Edilen Ticari Plakanın Cinsi

 

 

 

Yukarıda kimlik bilgileri bulunan şahsın ticari plaka talebi Başkanlığımız tarafından incelenmiş olup; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin (p) bendi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. maddesinin (f) bendi ve ayrıca UKOME/İl ve İlçe Trafik Komisyonu Kararlarında belirtilen şartlara ve Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliğine uygun olduğu anlaşıldığından, ilgi tarihli dilekçeye istinaden Başkanlığımız kayıtlarında yapılan inceleme sonucu    …………….. tahsisli ticari plakanın ………………… adına kayıtlı olduğu ve …. Model …….. Markalı, Motor Numaralı …………………………. ve ………………………….. Şase Numaralı …… Koltuk kapasiteli aracı ile birlikte ilgili kuruma 1 (Bir) nüsha olarak verilmek üzere iş bu plaka tahsis belgesi düzenlenmiştir.

İş bu Tahsisli/Ticari Plaka Tahsis Belgesi alıcının belirtilen plakayı devir alabilmesi ve Noterce devrinin yapılabilmesi için verilen bir belgedir. …/…/… tarihinden itibaren onbeş (15) gün süreyle geçerlidir.

NOT: Başkanlığımızca ……………….. T.C. Kimlik Numaralı ………………. adına kayıtlı iken …/…/… tarihinde ……………………. T.C.Kimlik Numaralı ……………………….. payının tamamı adına devir işlemi gerçekleşmiştir. İlgili Noterlikçe tahsisli ticari plaka ve araç devir sözleşmesi yapılmasında herhangi bir sakınca yoktur.

 

 

EK-2

ÇALIŞMA İZİN BELGESİ (RUHSAT)

 

EK-3

……./……./20……

A R A Ç  U Y G U N L U K  B E L G E S İ

 

            Ekli araç uygunluk formuna istinaden 47 ………………………… tahsisli ticari plakaya bağlı araç, Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği hükümlerine göre ÇALIŞABİLİR/ÇALIŞAMAZ.

 

 

Komisyon Başkanı

Kaşe/İmza

Ek: Araç Uygunluk Formu(1 Sayfa).

Not: Bu belge, araç uygunluk formunun verildiği tarihten itibaren 30 gün içinde ilgili birime teslim edilmek zorundadır. Aksi taktirde geçersizdir.

EK-3A

T.C.

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MARTUS ARAÇ UYGUNLUK FORMU

Araç Sahibi:

Kooperatif Adı:

Araç Plakası:

Araç Model Yılı:

Motor No:

Şase No:

Taşıt Türü: Minibüs/Otobüs

Hat: Merkez/İlçeler Arası/Mahalle

Sıra No:

Seri No:

Cilt No:

İşlem Tarihi:

Sıra No

AÇIKLAMALAR

UYGUN

GÖRÜLEN AKSAKLIKLAR

1

Araç, TÜV muayenesinden geçmiş olacaktır.

 

 

2

Camlarda kırık ya da görüş açısını engelleyecek derecede çatlak olmayacaktır. Camlarının üzerine renkli film tabakası yapıştırılmayacaktır. Araçlarda iç mekânı gösteren beyaz cam dışında cam kullanılamaz.

 

 

3

Bütün kapılar düzenli açılır – kapanır durumda olacak, araçların kapıları şoför tarafından açılacaktır.

 

 

4

Araçların içinde veya dışında belediyeden izin almadan ilan, reklam, tanıtım öğeleri, yazı, amblem, logo, çıkartma, süs ve aksesuar olmayacaktır.

 

 

5

Araçlarda yazın serin kışın sıcak ortam sağlayacak sistemler bulundurulacaktır. (Klima)

 

 

6

Araçlar engelli erişimine uyumlu, tam alçak tabanlı olacaktır. İlçeler arasında ve Kırsal mahallelerde çalışan minibüslerde tam alçak taban aranmaz.   Kırsal mahallelerde çalışan otobüslerde tam alçak taban aranmaz.

 

 

7

Araçlarda UKOME kararı ile kabul edilen ve Büyükşehir Belediyesinin uygun gördüğü; Kamera ve Kamera Kayıt, GPS ve Acil Durum butonu, yolcu bilgilendirme ekranı, led güzergah paneli, validatör, şoför paneli takılı olacaktır. Tespitlenen görüntü açıları ve yerleri değiştirilmeyecektir. Görüşü engelleyen ya da akımlarını kesen aparatlar, malzemeler kullanılmayacaktır.

 

 

8

Araçların ön ve arka kısmında “Mardin Büyükşehir Belediyesi Özel Halk Otobüsü” ibaresi yazılı olmalıdır.

 

 

9

Araçların, ön ve sağ yan camında, güzergâhı gösteren dijital tabela olmalıdır.

 

 

10

Araçların içinde, birden fazla noktada düğmesi bulunan, sürücüyü sesle veya ışıkla uyaran ‘DURACAK’ ibareli düzenek bulunacaktır.

 

 

11

Araca ait tescil belgelerinde gösterilen oturulacak yer adedi, ayakta taşınacak yolcu sayısı aracın içerisinde görülebilecek bir yere yazılarak sabit bir şekilde monte edilecektir. Tescil belgelerinde gösterilen yer adedi dışında ekstra koltuk vs.. olmayacaktır.

 

 

12

Araçların sağ ve sol yanında; Mardin Büyükşehir Belediyesinin logosu bulunacaktır. Logolar haricinde araçların hiçbir yerinde yapıştırma, resim, aksesuar olmayacaktır.

 

 

13

Dönüşüme tabi;

İlçe merkezlerinde çalışan araçların renkleri; SARI(RAL 1018)-BEYAZ(9010),

İlçeler arasında çalışan araçların renkleri; TURKUAZ-BEYAZ(9010),

Mahalleler arasında çalışan araçların renkleri; KAHVERENGİ(RAL 1019)-BEYAZ(9010) olacaktır.

 

 

14

Araçların ön, arka ve yan kısmında istikamet levhası olacaktır. Aracın içerisinde sigara içilmez plaketi, araçların arka kısmında 153 Şikayet İhbar Hattı ibareli levha olacaktır.

 

 

15

Aracın yaşı (…….)’dır. Yönetmeliğin 7. ve 8. maddelerinde belirtilen araç özelliklerine ve yaş şartlarına uygun olacaktır.

 

 

         

Not: Bu belge, tespit edilen eksiklikleri giderilerek 30 gün içinde araç uygunluk belgesi ile birlikte ilgili birime teslim edilmek zorundadır. Aksi taktirde geçersizdir. Sıra, Seri ve Cilt numarası olmayan araç uygunluk formları geçersizdir.

 

 

 

Komisyon Başkanı

Üye

Üye

 

 

ARAÇ UYGUNLUK KOMİSYONU

EK-3B

T.C.

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ARAÇ UYGUNLUK FORMU (M)

Araç Sahibi:

Kooperatif Adı:

Araç Plakası:

Araç Model Yılı:

Motor No:

Şase No:

Taşıt Türü: Minibüs

Hat: İlçeler Arası/Mahalle

Sıra No:

Seri No:

Cilt No:

İşlem Tarihi:

Sıra No

AÇIKLAMALAR

UYGUN

GÖRÜLEN AKSAKLIKLAR

1

Araç, TÜV muayenesinden geçmiş olacaktır.

 

 

2

Camlarda kırık ya da görüş açısını engelleyecek derecede çatlak olmayacaktır. Camlarının üzerine renkli film tabakası yapıştırılmayacaktır. Araçlarda iç mekânı gösteren beyaz cam dışında cam kullanılamaz.

 

 

3

Bütün kapılar düzenli açılır – kapanır durumda olacak, araçların kapıları şoför tarafından açılacaktır.

 

 

4

Araçların içinde veya dışında belediyeden izin almadan ilan, reklam, tanıtım öğeleri, yazı, amblem, logo, çıkartma, süs ve aksesuar olmayacaktır.

 

 

5

Araçlarda yazın serin kışın sıcak ortam sağlayacak sistemler bulundurulacaktır. (Klima)

 

 

6

Araçlar engelli erişimine uyumlu, alçak tabanlı olacaktır.(Engelli erişimi şartı; 01.07.2020 tarihine kadar aranmaz).

 

 

7

Araçlarda Kamera ve Kamera Kayıt, GPS ve Acil Durum butonu takılı olacaktır. Yalnızca Kamera ve Kamera Kayıt sistemleri 31/12/2020 tarihine kadar aranmaz.

 

 

8

Araçların, ön ve sağ yan camında, güzergâhı gösteren dijital tabela ya da güzergah tabelası olmalıdır.

 

 

9

Araca ait tescil belgelerinde gösterilen oturulacak yer adedi, ayakta taşınacak yolcu sayısı aracın içerisinde görülebilecek bir yere yazılarak sabit bir şekilde monte edilecektir. Tescil belgelerinde gösterilen yer adedi dışında ekstra koltuk vs.. olmayacaktır.

 

 

10

Araçların hiçbir yerinde yapıştırma, resim, aksesuar olmayacaktır.

 

 

11

Araçların renkleri; BEYAZ(9010) olacaktır.

 

 

12

Araçların ön, arka ve yan kısmında istikamet levhası olacaktır. Aracın içerisinde sigara içilmez  plaketi, araçların arka kısmında 153 Şikayet İhbar Hattı ibareli levha olacaktır.

 

 

13

Aracın yaşı (…….)’dır. Yönetmeliğin 8. maddesinde belirtilen araç özelliklerine ve yaş şartlarına uygun olacaktır.

 

 

         

Not: Bu belge, tespit edilen eksiklikleri giderilerek 30 gün içinde araç uygunluk belgesi ile birlikte ilgili birime teslim edilmek zorundadır. Aksi taktirde geçersizdir. Sıra, Seri ve Cilt numarası olmayan araç uygunluk formları geçersizdir.  

 

 

 

 

 

ARAÇ UYGUNLUK KOMİSYONU

Komisyon Başkanı

Üye

Üye

 

 

EK-3C

T.C.

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ARAÇ UYGUNLUK FORMU (H)

Araç Sahibi:

Kooperatif Adı:

Araç Plakası:

Araç Model Yılı:

Motor No:

Şase No:

Taşıt Türü: Otobüs

Hat: İlçeler Merkezi

Sıra No:

Seri No:

Cilt No:

İşlem Tarihi:

Sıra No

AÇIKLAMALAR

UYGUN

GÖRÜLEN AKSAKLIKLAR

1

Araç, TÜV muayenesinden geçmiş olacaktır.

 

 

2

Camlarda kırık ya da görüş açısını engelleyecek derecede çatlak olmayacaktır. Camlarının üzerine renkli film tabakası yapıştırılmayacaktır. Araçlarda iç mekânı gösteren beyaz cam dışında cam kullanılamaz.

 

 

3

Bütün kapılar düzenli açılır – kapanır durumda olacak, araçların kapıları şoför tarafından açılacaktır.

 

 

4

Araçların içinde veya dışında belediyeden izin almadan ilan, reklam, tanıtım öğeleri, yazı, amblem, logo, çıkartma, süs ve aksesuar olmayacaktır.

 

 

5

Araçlarda yazın serin kışın sıcak ortam sağlayacak sistemler bulundurulacaktır. (Klima)

 

 

6

Araçlar engelli erişimine uyumlu, tam alçak tabanlı olacaktır.

 

 

7

Araçlarda UKOME kararı ile kabul edilen ve Büyükşehir Belediyesinin uygun gördüğü; Kamera ve Kamera Kayıt, GPS ve Acil Durum butonu, yolcu bilgilendirme ekranı, led güzergah paneli, validatör, şoför paneli takılı olacaktır. Tespitlenen görüntü açıları ve yerleri değiştirilmeyecektir. Görüşü engelleyen ya da akımlarını kesen aparatlar, malzemeler kullanılmayacaktır.

 

 

8

Araçların ön ve arka kısmında “Mardin Büyükşehir Belediyesi Özel Halk Otobüsü” ibaresi yazılı olmalıdır.

 

 

9

Araçların, ön ve sağ yan camında, güzergâhı gösteren dijital tabela olmalıdır.

 

 

10

Araçların içinde, birden fazla noktada düğmesi bulunan, sürücüyü sesle veya ışıkla uyaran ‘DURACAK’ ibareli düzenek bulunacaktır.

 

 

11

Araca ait tescil belgelerinde gösterilen oturulacak yer adedi, ayakta taşınacak yolcu sayısı aracın içerisinde görülebilecek bir yere yazılarak sabit bir şekilde monte edilecektir. Tescil belgelerinde gösterilen yer adedi dışında ekstra koltuk vs.. olmayacaktır.

 

 

12

Araçların sağ ve sol yanında; Mardin Büyükşehir Belediyesinin logosu bulunacaktır. Logolar haricinde araçların hiçbir yerinde yapıştırma, resim, aksesuar olmayacaktır.

 

 

13

İlçe merkezlerinde çalışan araçların renkleri; BEYAZ(9010) olacaktır.

 

 

14

Araçların ön, arka ve yan kısmında istikamet levhası olacaktır. Aracın içerisinde sigara içilmez plaketi, araçların arka kısmında 153 Şikayet İhbar Hattı ibareli levha olacaktır.

 

 

15

Aracın yaşı (…….)’dır. Yönetmeliğin 7. ve 8. maddelerinde belirtilen araç özelliklerine ve yaş şartlarına uygun olacaktır.

 

 

         

Not: Bu belge, tespit edilen eksiklikleri giderilerek 30 gün içinde araç uygunluk belgesi ile birlikte ilgili birime teslim edilmek zorundadır. Aksi taktirde geçersizdir. Sıra, Seri ve Cilt numarası olmayan araç uygunluk formları geçersizdir.  

 

 

 

ARAÇ UYGUNLUK KOMİSYONU

Komisyon Başkanı

Üye

Üye

 

 

 

EK-4

 

 

 

 

 

EK-5

TOPLU TAŞIMA ARAÇ ŞOFÖRLERİNİN KILIK-KIYAFET TALİMATI

 

 1. Şoförler tarafından kış mevsiminde; Lacivert kumaş pantolon, açık mavi gömlek, lacivert ceket, lacivert hırka, kravat isteğe bağlıdır. Yaz mevsiminde; lacivert kumaş pantolon kısa kollu açık mavi gömlek giyilebilir. Kooperatiflerin yazılı talebi ve numune getirmek kaydıyla Daire Başkanlığının yazılı izni doğrultusunda beyaz veya açık mavi yakalı tişört giyilebilir (yakası en fazla bir düğme açılabilir). Belirlenen kılık-kıyafet uygulamaları dışında bir kıyafet giyilemez.
 2. Toplu taşıma aracı personeli tarafından giyilecek kıyafet, İdare tarafından belirlenir ve işletmeciye bildirilir. Otobüslerde görev yapan personel, mevsimine göre belirlenen kıyafetleri giyecektir. Kıyafeti uygun olmayan personel çalıştırılamaz.
 3. Araç personelinin kılık-kıyafet uygulama tarihleri Valilik Makamının kılık-kıyafet genelgesine göre uygulanacaktır.
 4. Sürücülerin günlük sakal tıraşı olmaları zorunludur. Sürücüler ayakkabılarının arkası basık olamaz, çıplak ayakla veya terlikle araç kullanamazlar.