Mardin Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Yönetmeliği


MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yönetim, Yürütme, Denetim ve Sorumluluk

AMAÇ

Madde 1 -

  1. Bu yönetmeliğin amacı; Mardin İl sınırları dâhilinde kamu yararı ve menfaati doğrultusunda, toplu taşımacılığı, taşıma düzeni ve güvenliğini sağlamak, çağdaş ve nitelikli hizmet sunabilecek, toplu taşıma hizmetlerinin tek elden yönetimine, imtiyaz ve tekel oluşturmayacak şekilde çok elden uygulanabilmesine olanak sağlayacak modern bir toplu taşıma sisteminin tesis edilmesi, yönetim ve uygulama esas ve usullerinin, görev ve sorumluluklarının belirlenmesidir.

 

KAPSAM

Madde 2 -

2.1. Bu yönetmelik hükümleri; "Mardin Büyükşehir Belediyesine verilmiş olan toplu taşıma yetki ve imtiyazının yerine getirilmesinde; belediye, kooperatifler ve gerçek kişiler tarafından işletilen, toplu taşıma araçlarının koordinasyonunu sağlamak ve vatandaşların çağdaş toplu taşıma hizmetinden yararlanabilmesi amacına yönelik ilke ve usullerini" kapsar.

 

2.2. Bu Yönetmelik;

  1. Özel Halk Otobüslerini,
  2. Minibüsleri,
  3. Yeni müracaat ve kurulum şartlarını, uyulması gereken kuralları, çalışma şekil ve şartları, denetim ve yaptırım şartlarını,
  4. Araç şoförlerini, araç sahiplerini ve toplu taşıma hizmetinden faydalananları kapsar.

 

2.3.Bu Yönetmelik kapsamında yapılan her türlü yolcu taşımacılığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulunun belirleyeceği prensipler çerçevesinde yürütülür. UKOME tarafından alınan toplu taşımayla ilgili kararlar; Büyükşehir Belediyesi, büyükşehir dâhilindeki diğer belediyeler ve büyükşehir sınırları içindeki kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişileri bağlayıcıdır.

Daha Fazlası İçin Tıklayınız.