Muhtarlık İşleri Dairesi Bakanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik


 

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKLER

 

Amaç ve Kapsam

 

MADDE  1:  (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Mardin Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığının teşkilatı ile görev ve yetkilerini düzenlemektir.

 

 Dayanak

 

MADDE 2: (1) Yönetmelik 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 6360 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu , Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik, Büyükşehir Belediyesi Teşkilat Yönetmeliği, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 20/2/2015 tarihli ve 2015/8 nolu Genelgesi ile yürürlükteki diğer ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Daire Başkanlığının Kuruluşu, Görev ve Yetkileri

 

Teşkilat

 

MADDE: 3 - (1) Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı, Muhtarlar Şube Müdürlüğü ve ihtiyaca göre kurulan yeteri kadar şeflikten oluşur.

 

Daire Başkanlığının görev ve yetkileri

 

MADDE 4 - (1) Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Büyükşehir Belediyesinin sınırlan içinde bulunan muhtarların bilgilerini tutmak ve taleplerini almak, bu talepleri ilgili birimlere iletmek ve taleplerin sonuçlanmasını takip etmek.

b) Muhtarlık Bilgi Merkezini yönetmek.

c) Büyükşehir Belediyesi ile muhtarlar arasındaki işbirliği ile eşgüdümü sağlamak.

ç) Yürüttüğü işler ile ilgili düzenli olarak veri toplamak, değerlendirmek, rapor hazırlamak ve bu doğrultuda uygulanan sistemleri yönetilmesine yönelik iş ve işlemleri yürütmek.

d) Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından ve mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

 

Daire Başkanının görev ve yetkileri

 

MADDE 5 - (1) Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanın görev ve yetkileri şunlardır:

a) Daire Başkanlığını mevzuat hükümlerine, Büyükşehir Belediye Başkanlığının amaç ve politikalarına, stratejik planına ve yıllık programlarına uygun olarak yönetmek.

 b) Büyükşehir Belediyesi bünyesinde muhtar taleplerinin eşgüdümünü sağlamak ve bu talepleri takip etmek.

c) Daire Başkanlığının yönetim süreçlerinin etkililiğini gözetmek ve yönetimin geliştirilmesini sağlamak.

 ç) Daire Başkanlığı personelinin görevlendirmelerini yapmak, verimli, disiplinli ve düzenli biçimde çalışmasını temin etmek.

 d) Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından ve mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

 

Muhtarlar Şube Müdürlüğünün görev ve yetkileri

 

MADDE 6 - (1) Muhtarlar Şube Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Büyükşehir Belediyesince oluşturulan Muhtarlık Bilgi Merkezini yönetmek ve Muhtarlık Bilgi Merkezine iletilen talepleri ilgili birimlere iletmek.

b) İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 20/2/2015 tarihli ve 2015/8 sayılı Muhtar Talepleri konulu Genelgesiyle verilen görevleri yerine getirmek.

c) İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan "www.muhtar.gov.tr" internet adresi aracılığıyla Büyükşehir Belediyesine iletilen talepler almak ve ilgili birimlere iletmek.

ç) Muhtarlık Bilgi Merkezi, İçişleri Bakanlığı ve diğer iletişim kanallarıyla gelen talepleri 15 gün içinde cevaplamak.

d) Üçer aylık dönemlerle toplam talep sayısı, olumlu ve olumsuz cevap sayısı ile yerine getirilemeyen taleplerin gerekçesini içeren raporlar hazırlamak.

e) Gelen taleplerden, yerine getirilenleri ve yerine getirilmeyenlerin gerekçesini Muhtarlık Bilgi Merkezine işlemek.

f) Muhtarlık Bilgi Merkezini kullanabilmeleri için muhtarlara eğitim vermek.

g) Muhtarlar ve mahalle sakinlerinin gönüllü katılımıyla mahallenin hayat kalitesini geliştirmek amacıyla mahallelerin ortak ihtiyaçlarını belirlemek.

ğ) Büyükşehir Belediye Meclisi ihtisas komisyonlarının talebi halinde, mahallelerini ilgilendiren konuların görüşüldüğü ihtisas komisyonu toplantılarına ilgili mahalle muhtarlarının katılımını temin etmek.

h) Mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi bölünmesi, adlarıyla  sınırlarının tespiti ve değiştirilmesi hakkında ilçe belediyelerine tavsiyede bulunulması için hazırlık çalışmaları yapmak .

ı) Mahallenin ve Muhtarlığın ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının çözümü için bütçe imkanları ölçüsünde gerekli ayni yardım ve destek sağlamak.

i) Mahalle sakinlerinin Büyükşehir Belediyesinin kararlarına katılmasını teminen mahallelerini ilgilendiren konularda kararlara dair taleplerini ve ortak isteklerini ilgili Büyükşehir Belediyesi birimlerine iletmek.

j) Mahalleye ilişkin Büyükşehir Belediyesi faaliyetleri ve projeleri konusunda muhtarları ve mahalle sakinlerini bilgilendirmek.

k) İlçe Belediyelerinin talep etmeleri halinde 6360 sayılı Kanuna göre tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüşen köylerde yapılacak ticari amaç taşımayan yapılar için yürürlükteki imar mevzuatı doğrultusunda yörenin geleneksel, kültürel ve mimari özeliklerine uygun tip mimari projeler yapmak veya yaptırmak. Başvuru sahiplerine bu projeleri ücretsiz vermek.

 

Şube Müdürlerinin görev ve yetkileri

MADDE 7 - (1) Şube Müdürü Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

a) Stratejik plan doğrultusunda verilen görevleri yerine getirmek.

b) Bağlı personelin disiplin ve düzenini sağlamak.

c) Tesislerin, araç ve gereçlerin korunmasını, temizliğini ve göreve hazır durumda tutulmalarını sağlamak.

ç) Bağlı personelin iç hizmet eğitimlerini belli bir plan dahilinde yapmak.

d) Bağlı personelin iş bölümünü yaparak, üst amirlerin bulunmadığı olayları sevk ve idare etmek.

e) Konusuna ilişkin mevzuatı takip ederek bunlara uygun uygulama yapılmasını sağlamak.

f) Müdürlükler içinde düzenli, planlı ve tutanaklı toplantıların yapılmasını sağlamak.

g) İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına bağlı olarak çalışılmasını sağlamak.

ğ) Şube müdürü, müdürlük görevlerinin yerinde ve zamanında yerine getirilmesinden Daire Başkanına karşı sorumludur.

h) Görev ve yetkileri çerçevesinde idari-mali karar ve işlemlerin etkili, süratli, verimli ve doğru yürütülmesinden sorumludur.

ı) Performans programındaki müdürlük hedeflerinin gerçekleşmesinden sorumludur.

i) Müdürlüğü ile ilgili işlemleri yerine getirirken; Belediyenin genel ilkelerine, kurallarına ve mevzuata göre çalışılmasından sorumludur.

j) Personelin disiplin ve düzeninden sorumludur.

k) Üstü tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirir.  

l) 6. Madde kapsamına giren hususları takip ederek gereğini yapmak.

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ortak Hükümler

 

 

 Yürürlük

MADDE 8 - (1) Bu Yönetmelik, Büyükşehir Belediye Meclisinde kabulünün ardından ilam tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

 MADDE 9 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.