Muhtarlık İşleri Dairesi Baskanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik


 

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKLER

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 - Bu yönetmelik, Büyükşehir Belediyesinin Yönetimine, hukuki ve fiili statüleri ile idari mali yapılarına, görev, yetki, hak, imtiyaz ve muafiyetlerine, görev ve hizmet alanı içindeki ilçe belediyeleriyle aralarındaki görev, yetki mal ve hizmet ilişkilerine, Merkezi idare ve bağlı kuruluşları ile karşılıklı bağ ve ilgilerine ait hususları düzenler ve bağlı kuruluşları dahil, kanunen Büyükşehir Belediyesine bırakılan mahalli kamu hizmetlerinin  büyükşehir bütünlüğü içinde planlı, programlı, uyum içinde dengeli, etkili ve müeyyideli bir koordinasyon içinde, verimli olarak yürütülmesini sağlayacak esas ve usuller ile Muhtarlık işleri  Daire Başkanlığı bünyesinde görevli personelin çalışma esas ve usulleri, yetki görev ve sorumluluklarını kapsar.      Devamı için Tıklayınız.