Ruhsat Ve Denetim Şube Müdürlüğü


Adı-Soyadı-
Telefon-
E-mail

TANITIM
Görev Tanımı: Kanun ve genelgelerin verdiği yetkilere istinaden Ruhsat verme, denetleme ve yaptırım uygulama yetkisi ile Büyükşehir belediye Başkanlığı yetkisinde kalan Gayri Sıhhi Müesseselerden yeni kurulacak olanlara İnceleme Kurulu Kararı ile Gayri Sıhhi Müesseseler yönetmeliğinde belirtildiği şekliyle işyeri açma ve çalışma ruhsatı verme, iş ve işlemlerini takip etmek yerine getirilmesini sağlamak.

Gayri Sıhhi Müessese mevzuatı ve çevre açısından Gayri Sıhhi Müesseseleri denetlemek, gerekli durumlarda ilgili kurum ve kuruluşlara bilgi vermek.

Ruhsat koşullarına uymayan ve gerekli önlemleri almaktan kaçınan Gayri Sıhhi Müesseselerin faaliyetlerini durdurulmasını sağlamak ve Ruhsatlarının iptal edilmesi için rapor düzenleyerek Encümen Kararı alınması suretiyle ruhsatlarını iptal etmek.

Gayri Sıhhi Müesseselerin kurulmadan önce yapmış oldukları başvuruları incelemek, mahallinde tetkik etmek, gerekli görüldüğü durumlarda ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini almak ve uygun görülenleri ruhsatlandırmak.

Tesis iznine uygun olarak kurulan 1. Sınıf Gayri Sıhhi Müeseseseleri ruhsat için gerekli belgelerin tamamlanmasını sağlamak ve inceleme komisyonu tarafından mahallinde tetkiki yapılarak projelerine uygun olup olmadıklarını tespit etmek, uygun olanlar hakkında iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlemek.

Gayri Sıhhi Müessesler hakkında, kamu kurum ve kuruluşlarından gelen yazılar ile vatandaşlardan gelen şikayet, öneri vb. konuları değerlendirilerek mahallinden denetim yapmak, tespit edilen olumsuzlukların gereği yapılmak üzere ilgili birimlere bildirmek.

Büyükşehir Belediyesi görev alanında kalan Gayri Sıhhi ve Sıhhi Müesseselerin denetimini yapmak, ruhsatlı gayri sıhhi müesseselerinin ruhsat şartlarına uygun faaliyet gösterip göstermediğini tespit etmek.

Mulkiyetleri Belediyimize ait işyerleri otogar , sebze hali , mezbahaneler ve avm merkezleri sıhhı ruhsatları birimimizce denetlenip ruhsatlandırılmaktadır.

Esnaf ve sanatkarları odalarınca verilen fiyat tarifelerine gerektiğinde itirazda bulunmak.

Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini denetlemek belediyemize ait umuma açık işyerlerinin açılış ve kapanış saatlerini Encümen kararı ile belirleyerek ilgili mercilere iletmek.

Gerektiğinde Zabıta Dairesi Başkanlığı ile birlikte görev yapmak.

Yetki:
Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü Madde 2 de belirtilen kanunlar, yönetmelikler ve genelgeler belirlenen yetkileri kullanarak görev yapar.

İlçe belediyelerince ruhsatlandırılan sıhhi müesseselere uygun olmaları durumunda çevre sağlık raporu düzenlenir.

Sorumluluk:
Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü, büyükşehir belediyesi sınırları ve mücavir alan içerisinde kalan 1 sınıf gayri sıhhı mueseseleri ve akaryakıt LPG oto gaz istasyonları, bilo gaz sorumluluğu altında olan sıhhi müesese işyerlerini mevzuatları açısından değerlendirmek, hizmetlerin planlı, programlı ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamakta mükelleftir.

Teşkilat:
Ruhsat ve denetin şube müdürlüğü, aşağıda belirtilen personelden teşekür eder.
 
  • Ruhsat ve denetim şube müdürü
  • Ruhsat şefi
  • Denetim Sorumlusu
  • Büro elemanı denetim elemanları
  • Ruhsat ve denetim şube müdürü
1- Kanunları,yönetmelikleri, genelgeleri ve Başkanlıktan gelen talimatları ilgili mevzuat çerçevesinde uygulamak.
2- İnceleme kurulu üyeliği yapmak, kurul kararlarını gereği için ilgisine, ilgili kurul ve kuruluşlara birtirmek.
3 -Müdürlükten çıkan her türlü yazışmalardan sorumlu olmak .
4- Disiplin amiri olarak personellerine mevzuata ön görülen disiplin cezalarını vermek.
5 -Müdürlük içerisinde gerekli gördüğü görevlendirmeleri yapmak.
6- Üst makamlarca verilen diğer görevleri yapmak .
7- Ruhsatlandırma ile ilgili dosyayı hazırlatmak ve kontrol etmek.
8 -Birim personelleri arasında uyumu sağlamak ve personeller arasında koordineyi sağlamak.