Sağlık ve Sosyal Hiz Dar Baş Görev Yetki Ynt


 

T.C

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

 

Amaç ve Kapsam

Amaç

MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ve bağlı birimlerinin görev yetki ve sorumluluk alanları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

 

Kapsam

 

MADDE 2 –Bu yönetmelik; Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın hizmet faaliyet ve çalışmaları kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3-Bu yönetmelik 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu, 5378 Sayılı Engelliler Kanunu, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 26369 sayılı Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği, 25751 sayılı Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik, Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği, Kuduz Hastalığından Korunma ve Kuduz Hastalığı İle Mücadele Yönetmeliği, Biyosidal Ürünler Yönetmeliği, Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik esas alınarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4-Bu Yönetmelikte geçen;

 

4.1.Belediye:Mardin Büyükşehir Belediyesini,

4.2.Belediye Başkanı: Mardin Büyükşehir Belediye Başkanını,

4.3.Genel Sekreter: Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterini,

4.4.Genel Sekreter Yardımcısı: Bağlı Olunan Genel Sekreter Yardımcısını,

4.5.Daire Başkanı: Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri daire Başkanını,

4.6.Şube Müdürü:Daire Başkanlığına bağlı şube müdürlüklerinin yöneticilerini,

4.7.Meclis: Mardin Büyükşehir Belediye Meclisini,

4.8.Encümen: Mardin Büyükşehir Belediye Encümeni,

 

Daha Fazlası İçin Tıklayınız.