Sağlık ve Sosyal Hiz Dar Baş Görev Yetki Ynt


 

                            

                                                                                         

T.C

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

 

Amaç ve Kapsam

Amaç

MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ve bağlı birimlerinin görev yetki ve sorumluluk alanları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

 

Kapsam

 

MADDE 2 –Bu yönetmelik; Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın hizmet faaliyet ve çalışmaları kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 - Bu yönetmelik 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu, 5378 Sayılı Engelliler Kanunu, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 26369 sayılı Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği, 25751 sayılı Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik, Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği, Kuduz Hastalığından Korunma ve Kuduz Hastalığı İle Mücadele Yönetmeliği, Biyosidal Ürünler Yönetmeliği, Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik esas alınarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

 

4.1.Belediye: Mardin Büyükşehir Belediyesini,

4.2.Belediye Başkanı: Mardin Büyükşehir Belediye Başkanını,

4.3.Genel Sekreter: Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterini,

4.4.Genel Sekreter Yardımcısı: Bağlı Olunan Genel Sekreter Yardımcısını,

4.5.Daire Başkanı: Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri daire Başkanını,

4.6.Şube Müdürü: Daire Başkanlığına bağlı şube müdürlüklerinin yöneticilerini,

4.7.Meclis: Mardin Büyükşehir Belediye Meclisini,

4.8.Encümen: Mardin Büyükşehir Belediye Encümeni,

                             

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş Teşkilat ve Yönetim

 

 

Kuruluş

MADDE 5- Daire Başkanlığı 22/02/2007 tarih 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdari Birlikleri Norm Kadro İlki ve Standartlarına Dair Yönetmelik kapsamında 15.04.2014 tarih ve 10 Sayılı meclis kararı ile kurulmuştur.

 

 

            Teşkilat

MADDE 6 - Sağlık İşleri Daire Başkanlığı; Halk Sağlığı Şube Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü, Mezarlıklar Şube Müdürlüğü, Hayvan Rehabilitasyon ve Veterinerlik Şube Müdürlüğü ile İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğünden oluşmaktadır.

 

Yönetim

MADDE 7 – Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığında sunulan hizmetler, bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde; Daire Başkanlığı ile Daire Başkanlığına bağlı Şube Müdürlükleri tarafından düzenlenir ve yürütülür.

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Daire Başkanlığı ve Bağlı Müdürlüklerin Görevleri

 

Daire Başkanlığının görevleri

 

MADDE 8 – Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

 

8.1.Halk sağlığını korumak amacıyla yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre; zamanında tüm tedbirleri almak, gerekli sağlık projelerini hazırlatmak ve uygulamaya koymak,

8.2.Halk sağlığı konusunda halkı bilinçlendirmek amacıyla yazılı basın, radyo ve yerel televizyonlardan yararlanarak eğitim çalışmaları yapmak bu konuda kamu kurum ve kuruluşları ve mesleki toplumsal örgütler ile işbirliği yapmak,

8.3.Gezici sağlık üniteleri kurmak, işletmek, işlettirmek,

8.4.Belediyenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,

8.5.Büyükşehir Belediyesinin sağlık alanındaki yasalarda öngörülen yükümlülüklerinin planlamasını yapmak ve bu alanlarda faaliyet gösteren “kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, dernekler, meslek odaları, sivil toplum örgütleri ve gönüllüler” ile eşgüdüm ve koordinasyonun sağlanarak birlikte proje gerçekleştirmek, var olan projeleri desteklemek veya lojistik destek sağlamak,

8.6.Haşere, sinek, sivrisinek, kemiriciler ve omurgasızlar vs. gibi insan sağlığını tehdit edici hakiki vektörleri ile mücadele programlarını hazırlamak, çalışmaları takip etmek, gerekli tesis, araç-gereç ve modernizasyonu ve personel eğitimini sağlamak,8.7. Başı boş sokak hayvanlarının kısırlaştırılması, aşılanması, rehabilitasyonu ve gerektiğinde barındırılmasının sağlanması için tesisler inşa edip, işletmek,

8.9. Bulaşıcı hastalıklarla mücadelede; ilgili diğer teşkilatlarla işbirliği yapmak, çalışmaların verimini artırmak, yapılan tarama ve dezenfeksiyon çalışmaları denetlemek,

8.10. Güvenli gıda tüketimi ve dengeli beslenme bilincinin yerleştirilmesi amacıyla her yaştan tüketiciye konuyla ilgili bilgilendirme eğitimleri vermektir.

8.11.İhtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz sağlık hizmetleri ( Nakil, tedavi ) sağlamak,

8.12.Birinci (1.) Sınıf Gayrisıhhî Müesseselere ( Maden Kanunu'nda belirtilenler hariç, Gıda ile ilgili olanlar dahil ) İnceleme Kurul görüşü doğrultusunda yer seçimi ve tesis kurma izni, deneme izni ve ruhsat düzenleme hakkındaki işlemleri yürütmek.

8.13.Kent planına uygun olarak mezarlık yerlerinin planlanmasını ve ağaçlandırılmasını sağlamak ve Defin işlerini (nakil, pire ket, tatbik taşı gibi) yürütmek.

8.14.Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki toplu hayvan satış yerlerinin ve kesimhanelerin denetimlerinin sürekli bir şekilde yapılmasını sağlamak,

8.15.Sağlık Hizmetlerinin Koordinasyonu: Sağlık hizmetlerinin planlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarında koordinasyon görevi Sağlık İşleri Daire Başkanlığınca yürütülür. Sağlık İşleri Daire Başkanlığınca insan sağlığının korunması, koruyucu hekimlik uygulamaları ve bulaşıcı hastalıklarla mücadelenin planlanmasında ilgili diğer birimlerinin temsilcilerinin katılımı sağlanır.

8.16.Cenaze Ve Defin Hizmetlerinin Koordinasyonu: Mezar yerlerinin hazırlanması ve defin işlemlerinin yürütülmesi çalışmalarının koordinasyonu Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Mezarlık alanlarının bakım ve temizliği Sağlık İşleri Daire Başkanlığınca koordine edilir.

8.17.Yeni Açılacak Müesseselere Ruhsatların Verilmesi: Büyükşehir Belediye Başkanlığı genelgeleri ile ruhsat verme, denetleme ve yaptırım uygulama yetkisi Büyükşehir Belediye Başkanlığında kalan Gayrı Sıhhı müesseselerin işlemlerinin yönetmeliğe uygun olup olmadığını gözetmek ve gerekli çalışmaları koordine etmek Sağlık İşleri Daire başkanlığınca gerçekleştirilir.

8.18.İşyerlerinin Denetlenmesi: Tüketici haklarının korunması için belediyemizin yetkili olduğu sınırlar dâhilinde işyerlerinin fiyat, etiket ve gramaj açısından denetlenmesine ilişkin program Sağlık İşleri Daire Başkanlığınca hazırlanır.

8.19.Hayvan Rehabilitasyon ve Veterinerlik Hizmetlerinin Gerçekleşmesi: Veteriner hizmetlerinin gerçekleşmesinde ihtiyaç duyulduğu tespit edilen araç, gereç ve tıbbi malzemenin temin edilmesi için gerekli düzenlenmenin yapılması Sağlık Daire Başkanlığının koordinasyonunda gerçekleştirilir. Hayvan sağlığının korunması açısından; Büyükşehir belediyesine ait hayvan barınağındaki hayvanların periyodik sağlık taramalarının ve kontrollerinin veteriner hekim eliyle yaptırılması Sağlık İşleri Daire Başkanlığının koordinasyonunda gerçekleştirilir.

8.20.Vektörlerle Mücadele: Sağlık İşleri Daire Başkanlığı insan ve hayvan sağlığını tehdit eden vektör popülasyonları (başta sivrisinek, karasinek ve tatarcık olmak üzere) ile mücadelede uygun bir yöntem ve alana uygun bir ekip oluşturarak mücadele edilmesini koordine eder. Vektörle Mücadele, dünyada kullanılan en gelişmiş bilimsel entegre (Fiziksel, Biyolojik, Kültürel, Kimyasal), mücadele yöntemleriyle yapılmasını sağlamak.

 

Halk Sağlığı Şube Müdürlüğünün Görevleri

MADDE 9 - Halk Sağlığı Şube Müdürlüğünün Görevleri Şunlardır.

9.1.Halk sağlığı için gerekli faaliyetleri planlar ve yapılmasını sağlar,

9.2.Amirlerince kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuata uygun olarak verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.

9.3.Halk sağlığı konularında eğitici ve bilinçlendirici toplantılar ve etkinlikler düzenler, ilgili birimlerle işbirliği yapar,

9.4.Mardin Büyükşehir Belediyesi il sınırları dâhilinde Halk Sağlığı alanında Denetimlerin yürütülmesini sağlamak,

9.5.Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına ve tüm Mardin Halkına Tedavi Edici Sağlık Hizmetlerinin verilmesini sağlamak,

9.6.Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Sağlık Merkezi’ne yönelik denetimlerde bulunmak ve hizmet sunmada gelişimini sağlamak,

9.7.Büyükşehir Belediyesi personelinin sağlık merkezinden yararlanmasını sağlamak,

9.8.Afet bölgelerine sağlık alanındaki yardımların (ilaç, personel, ambulans) zamanında iletilmesini veya ulaşmasını sağlamak,

9.9.İhtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz sağlık hizmetleri ( Nakil, tedavi ) sağlamak,

9.10.Hasta Nakil Hizmetlerinin Sürdürülmesini sağlamak,

9.11.Kendi imkânlarıyla hasta hanelere gidemeyen Yaşlı, Yatalak, Engelli, ameliyat sonrası ve kronik hastalıkları olanlara yönelik İl içi ve İl dışı Hasta Nakil Hizmetinin ücretsiz verilmesini sağlamak,

9.12.İlaçlama Hizmetleri Mardin Büyükşehir Belediyesi il sınırları dâhilinde yürütülmesini sağlamak,

9.13.Sivrisinek, karasinek, hamam böceği, tatarcık, pire, bit gibi insan sağlığını tehdit eden vektörlerle mücadele edilmesini sağlamak,

9.14.Haşere ile mücadelede kullanılacak gerekli malzemenin (ilaç vb.) teminini sağlamak.

9.15.Sağlık Bakanlığının, halk sağlığı alanında haşerelere karşı ilaçlama usul ve esasları hakkındaki yönetmeliğin 181. maddesinde belirlenmiş olan ilaçlama iş yeri mevzuatını, ilaçlama şefliği ve ilaçlama işi yapan iş yerlerinde korumak ve sağlamak.

9.16.Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel Emirler ve diğer mevzuata uygun olarak verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.

9.17.İlaçlama usul ve esaslarına göre bilgi verilmesi gereken kurumlara bilgi vermek, rapor sunmak,

9.18.Haşere ile mücadele ekibini bilgilendirmek ve gerekli malzemenin (ilaç vb.) teminini sağlamak,

9.19.İlaçlama yapılan alanda her türlü güvenlik tedbirlerinin alınmasına dair faaliyetleri yürütmek,

9.20.İlaçlama kontrol mühendisinin gösterdiği alanlarda hangi ilacın ne miktarda, hangi zararlıya karşı kullanılacağı ile ilgili bilgiyi, ilaçlamayı yapan elemanlara vermek ve bu kurallara uymalarını sağlamak,

9.21.İnsan ve hayvan sağlığını tehdit eden her türlü vektörle (hastalık etkeni taşıyıcısı) mücadele etmek ve popülasyonlarını (nüfuslarını) kontrol altında tutma.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü Görevleri

 

MADDE 10- Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü Görevleri Şunlardır:

 

10.1.Mardin Büyükşehir Belediyesi yetki alan sınırları içinde kalan işyerlerin ruhsatlandırılması ve denetleme işlemleri, 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı, 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı, 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı, 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı ve 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı kanunlara göre, Bakanlar Kurulu’nca 2005/9207 karar sayısıyla yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülmesi.

10.2.Birinci (1.) Sınıf Gayrisıhhî Müesseselere ( Maden Kanunu'nda belirtilenler hariç, Gıda ile ilgili olanlar dahil ) İnceleme Kurul görüşü doğrultusunda yer seçimi ve tesis kurma izni, deneme izni ve ruhsat düzenleme hakkındaki işlemleri yürütmek.

10.3.Her türlü akaryakıt ile sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) istasyonlarına ruhsat düzenlemek.

10.4.Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ile imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları  ruhsatlandırmak ve denetlemek

10.5.29.01.2015 tarihinde yayınlanan Perakende Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun hükümleri doğrultusunda AVM’ lerde bulunan işletmelerin iş yerlerine ruhsat vermek.

10.6.Ruhsat düzenleme görev ve yetkisi Büyükşehir Belediyesine verilmiş iş yerlerinin ruhsatları ile ilgili hususlarda bildirilen şikâyet vb. konuları değerlendirerek diğer birimlerle koordineli olarak gerekli iş ve işlemleri yapmak.

10.7.Müdürlüğümüzce Ruhsatı düzenlenecek iş yerlerinin ruhsat belgelerinin harç bedellerinin alınmasını sağlamak ve yıllık artış tekliflerinin yasal mevzuatlar içerisinde hazırlanmasının kontrolünün yapılması.

10.8.İşyeri Açma ve çalışma Ruhsatının verilmesi aşamasında İlçe Belediyelerinin talebi doğrultusunda teknik personel desteği sağlayarak, faaliyete geçecek işletmelerin yönetmelik kapsamında teknik ve hijyenik şartlarının iyileştirilmelerini sağlamak,

 

 

 

                   Mezarlıklar Şube Müdürlüğünün Görevleri

 

MADDE 11 - Mezarlıklar Şube Müdürlüğünün Görevleri Şunlardır:

 

11.1.Kent planına uygun olarak mezarlık yerlerinin planlanmasını ve ağaçlandırılmasını sağlamak,

11.2.Mezarlıkların etraflarının duvarla çevrilerek korunmasını sağlamak,

11.3.Mezarlıkların temizliğinin ve bakımının düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak,

11.4.Cenazelerin ilgili yerlerden veya camilerden alınıp mezarlığa götürülmesini ve cenaze yıkama yerlerinde sürekli su teminini sağlamak,

11.5.Vefat eden vatandaşların cenaze işlemlerinin yapılması ve hizmetlerinin sunulması (nakil, defin, pire ket, tatbik taşı vb.) faaliyetlerinin yürütülmesini ücretsiz verilmesini sağlamak,

11.6.Müdürlüğe ait kayıtların düzenli olarak tutulmasının sağlanması,

11.7.Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel Emirler ve diğer mevzuata uygun olarak verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.

11.8.Mezarlık alanlarının tespit, tesis ve tahsis edilmesi çalışmalarını koordine etmek.

11.9.Cenazelerin ilgili yerlerden veya camilerden alınıp mezarlığa götürülmesini ve cenaze yıkama yerlerinde sürekli su teminini sağlamak,

11.10.Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel Emirler ve diğer mevzuata uygun olarak verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.

11.11.Vefat eden vatandaşların cenaze işlemlerinin yapılması ve hizmetlerinin sunulması (nakil, defin, pire ket, tatbik taşı vb.) faaliyetlerinin yürütülmesini ücretsiz verilmesini sağlamak,

11.12.Evinde vefat eden vatandaşların ölüm raporunun düzenlenmesini sağlamak,

11.13.Vefat eden vatandaşların yıkanmasına ilişkin faaliyetleri yürütmek,

11.14.Hayatını kaybeden vatandaşların usule uygun olarak defin işlemlerini yürütmek.

 

 

    Hayvan Rehabilitasyon ve Veterinerlik Şube Müdürlüğü Görevleri

 

MADDE 12 - Hayvan Rehabilitasyon ve Veterinerlik Şube Müdürlüğü Görevleri

Şunlardır.

                                                                      

12.1.Hayvansal ve diğer gıdaların (ham ve işlenmiş halde) insan sağlığına zarar verebilecek etkenlerden arındırılması için gerekli tüm önlemlerin alınması sağlamak,

12.2.Büyükşehir Belediyesi mücavir alanı içinde meydana gelebilecek çeşitli salgın hastalıklar zoonozlarla ( hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar) mücadelede İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde gerekli koruyucu ve kurtarıcı önlemlerin alınmasını sağlamak,

12.3.Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki toplu hayvan satış yerlerinin ve kesimhanelerin denetimlerinin sürekli bir şekilde yapılmasını sağlamak,

12.4.Tüm hayvansal ve diğer gıda maddelerini tasnifleyen, değerlendiren, işleme dayanıklı hale getiren, üreten, depolayan, pazarlayan ve satan işyerlerinin ilgili yasa ve yönetmeliklere ve ürün hijyenine uygun çalışmasını sağlayıcı tedbirlerin alınmasını ve almayanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin uygulanmasını sağlamak,

12.5.Sahipsiz hayvanların; muayene, tedavi, aşılama hizmetleri ve rehabilitasyonu amacıyla kısırlaştırması, sahiplendirilmesi ile ilgili gerekli çalışmaları yaparak İlçeler arasındaki koordinasyonu sağlamak,

12.6.Su ürünleri toptancı halleri ve perakende satış, taşıma, depo alanlarının alanlarını açmak, işletmek ve ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde temizlik koşulları ve teknik amaçlı denetimlerini yapmak, yaptırmak.

12.7.Her türlü gıda maddesinin taşındığı araçların temizliğinin, dezenfeksiyonunun ve taşınacak gıdaların hijyenik şartlarda ambalajlarda bulunmasının kontrolünü sağlamak,

12.8.Büyükşehir Belediyesince oluşturulan “sahipsiz köpekler ” barınağındaki hayvanların, periyodik olarak sağlık taramalarının yapılması ve tedavi edilmelerine yönelik faaliyetleri yürütmek,

12.9.Evcil hayvanlara yönelik tedavi ve aşılama yapılması faaliyetlerini yürütmek,

12.10.Bulaşıcı hayvan hastalıklarına yönelik koruyucu aşılama çalışmalarını yürütmek,

12.11.Sahipli veya sahipsiz ölmüş hayvanlar ile sahipsiz hasta, acı çeken ve tedaviye cevap vermeyen hayvanlara ötenazi yapıp ve yapıldıktan sonra insan, hayvan ve çevre sağlığına zarar vermeyecek bir şekilde gömülmesini sağlamak.

12.12.Bulaşıcı hastalıklarla mücadele ve karantina hizmetlerini ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte verilmesini sağlama.

12.13.Akredite edilebilir şartlara haiz Gıda Analizi laboratuvarı açmak, açtırmak, işletmek işlettirmek.

12.14.Hayvanlardan geçebilecek bulaşıcı hastalıklarla mücadele edilmesini sağlamak,

12.15.Ev ve süs hayvanlarının bakım, besleme, barınma, sağlık standartlarının belirlenmesi ve bununla ilgili usul ve esasları belirleme.

12.16.Mezbaha ve kombinaların ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun işleyişini sağlayıcı tedbirler almak, aldırmak bu tesislerde ürün kalite ve güvenliği, çalışanlar ile çevre sağlığını korumaya yönelik tedbirler almak, aldırmak.

12.17.Kaçak et kesimi konusunda yapılan denetim çalışmalarına katılmak ve kontrolünü sürekli hale getirmek,

12.18.Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki toplu hayvan satış yerlerinin ve kesimhanelerin denetimlerinin sürekli bir şekilde yapılmasını sağlamak,

12.19.Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel Emirler ve diğer mevzuata uygun olarak verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek,

12.20.Sahipsiz olan ve tedaviye cevap vermeyen hayvanlar öldükten sonra hayvan ve çevre sağlığına zarar vermeyecek bir şekilde gömülmesini sağlamak.

12.21.Bulaşıcı hastalıklarla mücadele ve karantina hizmetlerini ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte verilmesini sağlamak,

12.22.İlgili Kurumlarla iş birliği halinde, kurban hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili usul ve esasları belirleme ve uygulamayı koordine etme.

12.23.Menşe Şahadetnamelerinin (hayvan giriş – çıkışları belgesi) kontrolü çalışmalarını sürdürmek.

 

 

 

 

                          İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü Görevleri

 

                          MADDE 13- İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü Görevleri Şunlardır:

 

Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne ait tüm çalışma alanlarında ve iş yerlerinde, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ve ilgili tüm mevzuatlara uygun olarak;

 

13.1.Mardin Büyükşehir Belediyesi işyerlerinde koruyucu ve önleyici iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını koordine etmek,

13.2.İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri kapsamında çalışanların sağlık gözetimi, çalışma ortamının gözetimi konusunda işveren/ işveren temsilcisine rehberlik yapmak,

13.3.Başkanlık tarafından görevlendirilen İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi’ni,  yasal çalışma süresi boyunca, Mardin Büyükşehir Belediyesi işyerlerinde görevlendirmek,

13.4.İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları’nın oluşturulması konusunda danışmanlık yapmak,

13.5.Risk değerlendirme çalışmalarının yapılmasının planlamak ve sağlamak,

13.6.Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği konularında ilgili mevzuat gerekliliklerinde eğitim almasına rehberlik etmek,

13.7.Çalışanların sağlık gözetiminden geçirilmesi konusunda rehberlik yapmak,

13.8.Çalışan temsilcileri ile koordineli çalışılmasını sağlamak,

13.9.İş Sağlığı ve güvenliği konusunda ki mevzuatları takip etmek,

13.10.Yapılan  işin niteliği göz önünde bulundurularak mesleki risklerin önlenmesi,

13.11.İş sağlığı ve güvenliği konusundaki eğitimlere katılmak,

13.12.Çalışanların  iş kazaları ve meslek hastalıklarına mağduriyetlerinin en aza indirilmesi,

13.13.Ramak kala (kıl payı kurtulunan) kaza , olay, vaka vb. durumların kayıt altına alınması için rehberlik etmek,

13.14.Acil Durumlar Hakkında Bilgilendirme; Yangınla Mücadele, Arama Kurtarma ve İlk       Yardım Ekiplerinin oluşturulması Eğitimlerinin verilerek çalışanların bilinçlendirilerek   acil durumlara müdahaleye hazırlanması.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Daire Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

Görevleri

MADDE 14 -Daire Başkanının görevleri şunlardır:

 

14.1.Daire Başkanlığına bağlı birimlerin çalışmalarını Stratejik Plan ve Performans Programı çerçevesinde koordine etmek,

14.2.Harcama yetkilisi olarak her yıl iş ve işlemlerin amaçlara, malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirmek.

14.3.Birim faaliyetlerinin yürütülmesi, yönlendirilmesi ve değerlendirilmesi için, birimine tahsis edilen personel, yer, malzeme ve diğer kaynaklarla geleceğe yönelik olarak hedefler ve standartlar belirlemek,

14.4.Temel fonksiyon olarak belirlenen faaliyetlerin etkin, verimli, ekonomik ve nitelikli olarak yerine getirilebilmesini sağlamak.

            14.5.Birimdeki personel arasında ve bunlarla görev ilişkisi bulunan diğer birimlerin personeli arasında uyumlu bir haberleşme ve işbirliği düzenini kurmak,

14.6.Birim içinde etkin bir kayıt ve dosya sistemi kurmak, yürütmek ve geliştirmek,

14.7.Birim faaliyetlerinin etkin bir şekilde uygulanıp, yürütülebilmesi için gereken düzeyde sorumluluk ve yetkiyi astlarına devretmek, sonuçlara yönelik sorumluluk ve yetkiyi elinde tutmak,

14.8.Birimdeki kadrolara ilişkin görevler, yetkiler ve sorumluluklar ile bu kadro görevlerine atanacaklarda aranan özel niteliklerde değişikliği gerektiren hususları tespit etmek,  personel ödüllendirmelerinde Başkanlık Makamına öneride bulunmak.

14.9.Sürekli olarak personelin eğitim ihtiyacını tespit etmek, sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için gerekli bilgi ve donanımla donatılmalarını sağlamak,

14.10.Daire Başkanlığına gelen evrakları ilgili birim yetkilisine havale etmek ve gereğinin yapılmasını sağlamak,

14.11.Günlük işlerin takibinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak,

14.12.Birimle ilgili mevzuatı, yenilikleri, teknik gelişmeleri takip etmek ve uygulanmasını sağlamak,

 

Yetkileri

MADDE 15 - Daire Başkanının yetkileri şunlardır:

 

15.1.Şube Müdürlüklerinin hizmetlerinin zamanında, verimli ve düzenli bir şekilde, hazırlanan iş süreçlerine uygun olarak yürütülmesini kontrol etmek,

15.2.Başkanlığına ilişkin görevlerin, ilgili Yasalar ve Yönetmelikler gereğince yürütülmesi için karar vermek, tedbir almak, uygulamak,

15.3.Daire Başkanlığında görev yapan personele mazeret izni vermek, yıllık izin kullanımlarını onaylamak takdirname, ödül, yer değiştirme gibi personel işlemleri için Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak,

15.4.İhtiyaç halinde Disiplin Amiri olarak, “Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre, 657 sayılı Kanunda yazılı disiplin cezalarından yetkisi dâhilinde bulunanları vermek,

15.5.Daire Başkanlığının hizmetleri kapsamında yer alan faaliyetler ile ilgili, başkanlık personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek

15.6.Başkanlık görevleri kapsamında yer alan hizmetler ile ilgili yönetmelik ve yönerge hazırlamak ve Büyükşehir Belediye Meclisine öneride bulunmak,

15.7.Daire Başkanı, Belediyenin görev ve amaçlarının en etkin bir biçimde gerçekleştirilmesine olanak sağlayacak önerilerde bulunmaya ve bir raporla Genel Sekreter kanalı ile Büyükşehir Belediye Başkanına bildirmeye yetkilidir.

 

 

Sorumlulukları

 

MADDE 16–

(1)İlgili Kanunlar ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde, kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinden, yetkilerinin zamanında kullanılmamasından Genel Sekreter Yardımcısına karşı sorumludur.

(2)Daire Başkanlığında yürütülen faaliyetlerin, Yönetmelik, Prosedür, Talimat ve Rehberlerin uygulanmasından sonuç ve faaliyet raporlarını hazırlamak ve duyurmaktan Büyükşehir Belediye Başkanı karşı sorumludur.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Şube Müdürlerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

Görevleri

MADDE 17 -Şube Müdürlerinin görevleri şunlardır:

 

17.1.Birim yöneticilerinin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirmek,

17.2.İlgili mevzuat, Cumhurbaşkanlığı, ilgili Bakanlıklar ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Genelge, Bildiri, Prensip kararları ve Talimatlar çerçevesinde yöneticilik görevlerini yerine getirmek,

17.3.Müdürlüğün çalışma ve usullerini kalite yönetim sistemi ve mevzuat uygulamalarına bağlı kalarak gözden geçirmek, birimin görevlerinin etkin olarak yürütülmesi için yetkisi kapsamında tedbir almak,

17.4.Müdürlük faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip etmek,

17.5.Müdürlüğün işlevleri ile ilgili, gerekli inceleme ve araştırmaları yaparak, Üst Makamın istediği raporları hazırlamak,

17.6.Üst Makamlar tarafından düzenlenecek toplantılara iştirak etmek, istenilen bilgileri vermek, talimatlar almak,

17.7.Müdürlüğün çalışma esaslarını planlayıp ve programlayarak, çalışmaların bu programlar uyarınca yürütülmesini sağlamak ve sonucunu Daire Başkanına bildirmek,

17.8.Üst Makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri de yerine getirmek,

17.9.Müdürlükte en uygun personel dağılımını gerçekleştirmek, iş akışının aksamadan sürdürülmesini temin etmek,

17.10.Müdürlüğünde çalışan memurlara üst makamların görüş, istek ve talimatlarını aktarmak,

17.11.Yürütülen işlerin hatasız ve zamanında bitirilmesi için çalışmak, gerekirse bu konuda ilgili personeli uyarmak,

17.12.Birim faaliyetlerine ilişkin tutulan kayıtların birimde muhafaza edilmesini sağlamak,

17.13.Faaliyetlerine ilişkin bilgi ve kaynakların kullanım noktasında bulundurulması için gerekli olan düzenlemeleri yapmak,

17.14.Birim tarafından sunulan hizmetler ile ilgili faaliyet raporları hazırlamak ve üst makama sunmak,

17.15.Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personelin çalışma saatlerine riayetini sağlamak,

Yetkileri

MADDE 18 -Şube Müdürlerinin yetkileri şunlardır:

 

18.1.Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Büyükşehir Belediye Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar vermek, tedbirler almak ve uygulatmak,

18.2.Görev alanına giren konularda, uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaparak, alınması gereken kanuni ve idari tedbirler konusunda Daire Başkanlığına tekliflerde bulunmak,

18.3.Bağlı bulunulan üst makamlara sunulmak üzere hazırlanan yazıları kendisine verilen yetki sınırları içinde incelemek, parafe veya imza etmek,

18.4.Biriminde görevli personelin disipline aykırı davranışları hakkında, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarının verilmesi ile ilgili disiplin amirine başvuru yapma yetkisini kullanmak,

18.5.Personelin talebi ve mazeretine binaen izin vermek, yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etmek ve Daire Başkanına bilgi vermek,

18.6.Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, Müdürlüğe tayin şartlarına haiz olan Müdürlerden birini veya bir personeli müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirlemek ve Makamının Onayına sunmak,

18.7.Müdürlük ile ilgili tüm görev, yetki ve belgelerin ilgililere dağıtımını, maiyetindeki personel arasındaki iş bölümü ve koordinasyonu sağlamak,

18.8.Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşmek,

18.9.Müdürlük personelinin görev ve sorumluluklarını belirlemek ve iş bölümü yapmak,

Sorumlulukları

MADDE 19

(1)Belediye mevzuatı ve göreviyle ilgili sair mevzuat ve bu yönetmelik ile kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmemesinden; yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmamasından, bağlı bulunduğu Daire Başkanına, Başkanlık Makamına karşı sorumludur.

(2)Müdürlükte yürütülen faaliyetlerin, Yönetmelik, Prosedür, Talimat ve Rehberlerin uygulanmasından, sonuç ve faaliyet raporlarını hazırlamak ve duyurmaktan Daire Başkanına karşı sorumludur.

 

 

 

 

 

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Şef, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin

Görev ve Sorumlulukları

 

Şeflerin görevleri

MADDE 20 -Şeflerin görevleri şunlardır:

 

20.1.Birim Personeli tarafından hazırlanan yazı ve dosyaları içerik ve biçim yönünden inceleyerek gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlamak,

20.2.Evraklarda bulunan numara, tarih, gideceği yer, imza, ekler ve benzeri nitelikteki bilgileri Resmi Yazışma Kurallarına göre denetleyerek, gerekli önlemleri almak,

20.3.Tamamlanmış olan evrak ve dosyaları ilgililere dağıtarak kontrollerini yaptırmak ve sevk memurlarına verilmesini sağlamak,

20.4.İşlemi bitmemiş evrakı, ilgili memuru ile birlikte izleyerek sonuçlandırmak,

20.5.Gelen ve giden evrakın çoğaltma, dağıtım, dosyalama, sevk ve arşivleme hizmetlerini izlemek ve yapılmasını sağlamak,

20.6.Personeli hizmete ilişkin işlemler konusunda aydınlatmak,

20.7.Gizliliği olan evrak, dosya ve diğer bilgiler için mevzuata uygun önlemleri almak,

20.8.Personelin devam ve çalışmalarını izlemek, işlerin zamanında sonuçlandırılmasını sağlamak,

20.9.Birimini ilgilendiren konularda amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,

20.10.Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanan prosedür, talimat ve rehberleri uygulamak ve ilişkili dokümanların birim personeli tarafından kullanılmasını sağlamak,

20.11.Birim faaliyetlerine ilişkin tutulan kayıtların birimde muhafaza edilmesini sağlamak,

 

Şeflerin sorumlulukları

MADDE 21 -Şeflerin sorumlulukları şunlardır:

 

21.1.Birimde görevli personelin, hizmetlerin gerçekleşmesinde sağlıklı, süratli ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlayıcı bilgi ve belgeye sahip olmak,

21.2.Üstün verdiği emirleri hukuki zemin içinde, en kısa zamanda ve sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak,

21.3.Birim faaliyetlerinin yürütülmesi, yönlendirilmesi ve değerlendirilmesi için birime tahsis edilen personel, yer, malzeme ve diğer kaynaklarla geleceğe yönelik hedefler ve standartlar belirlemek ve üstüne iletmek,

 

Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri

MADDE 22- Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri şunlardır:

 

22.1.Görevli olduğu şubede iş bölümü esaslarına göre yetkililerce verilen işleri incelemek ve gerekli işlemleri yapmak,

22.2.Kendisine verilen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak, işgücü, zaman ve malzeme tasarrufu sağlayacak şekilde yerine getirmek,

22.3.Yazışmaları belli aralıklarla izleyerek işlerin zamanında, mevzuata ve amirlerin talimatına uygun olarak sonuçlanmasını sağlamak,

22.4.Kendisine verilen görevlerle ilgili konularda amirlerine danışarak alacağı talimata göre işlemleri yerine getirmek,

22.5.Birimin kırtasiye ve diğer gereksinmelerini saptayarak ilgililere bildirmek ve alacağı talimata göre gerekli işlemleri yapmak,

22.6.Demirbaş eşyanın iyi bir biçimde kullanılmasını ve korunmasını sağlamak,

22.7.Evrakın imzalanmasından ilgili birime teslim edilmesine kadar takip etmek,

22.8.Göreviyle ilgili evrak, eşya araç ve gereçleri korumak ve saklamak,

22.9.İş hacmi yoğun olan şubelere amirin saptayacağı esaslara göre yardımcı olmak,

22.10.Amirlerince verilecek diğer işleri ve görevleri yapmak.

 

Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin sorumlulukları

MADDE 23- Müdürlüğün iş ve işlemlerinin usulüne uygun olarak tam ve zamanında yapılmamasından, kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmemesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmamasından, kendisine tebliğ edilen görevlerin yerine getirilmemesinden Şube Müdürüne karşı sorumludur.

 

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Genel Hükümler

 

Çalışma şekli ve işleyiş

MADDE 24 - Çalışma şekli ve işleyiş;

24.1.Daire Başkanlığının faaliyet ve çalışmalarını değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla, Sağlık İşleri Daire Başkanı başkanlığında müdürlerin ve şeflerin katılımı ile ayda bir defadan az olmamak üzere, tüm personelin katılımı ile iki ayda bir defadan az olmamak üzere düzenli toplantılar yapılır. Bu toplantılarda, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı faaliyetleri ve gerçekleştirilen işlemler, sorunlar, görüş ve öneriler değerlendirilerek bilgi paylaşımı, işbirliği ve uyum sağlanır.

 

Müdürlüklerde tutulacak defter ve dosyalar

MADDE 25 - Müdürlüklerde tutulacak defter ve dosyalar;

 

25.1. Gelen Giden Evrak Defteri

25.2. Personel mesai imza takip çizelgesi.

 

 

Kayıtların kontrolü ve arşivleme

 

MADDE 26- Bağlı bulunulan Mevzuat ve Kalite Yönetim sistemi kapsamında; Daire Başkanlığı ve bağlı müdürlüklerde tutulan evraklar ve dosyalar düzenli bir şekilde kanunlarda öngörüldüğü şekilde ve Kayıtların Kontrolü Prosedürüne göre arşivlenir ve muhafaza edilir.

 

 

 

Önleyici faaliyetler

MADDE 27 - Daire Başkanlığı ve bağlı müdürlükler ile ilgili bu yönetmelikte tanımlanmış görevlerin gereğinin yapılması sırasında ortaya çıkması muhtemel uygunsuzluk ve hataların önlenmesine yönelik alınacak tedbirler ile ilgili işlemler, Önleyici Faaliyet Prosedürüne göre yapılır.

 

Düzeltici faaliyetler

MADDE 28 - Daire Başkanlığı ve Bağlı müdürlüklerde yürütülen faaliyetler ile ilgili tespit edilen uygunsuzluk ve hataların giderilmesine yönelik gerçekleştirilecek işlemler, Düzeltici Faaliyetler Prosedürüne göre yapılır.

 

Evrak kayıt sistemi ve yazışmalar

Madde 29 - Sağlık İşler Daire Başkanlığına gelen ve giden her evrak bekletilmeksizin kayda alınarak gelen ve giden evrak defterinde izlenir. Yazışmalar sınıflandırılarak standart dosya planına göre dosyalanır ve arşiv sistemine göre korunur.

 

 

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

 

Kaldırılan hükümler

Madde 30 - Bu Yönetmeliğin yayımı ile 23.10.2018 tarih ve 2018/535 sayılı (Meclis Kararı Hükmünde 674 Sayılı KHK 38. Madde) Mardin Büyükşehir Belediye Encümen Kararı ile Onaylanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığının Görev, Yetki Ve Sorumluluk İle Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kalkar.

 

            Yürürlük

MADDE 31- Bu yönetmelik Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin kabulü ve ilan tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

 

            Yürütme

MADDE 32- Bu yönetmelik hükümlerini, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.

 

 

Yürütme

Madde 33– Bu Yönetmelik hükümlerini Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.