Sağlık ve Sosyal Hiz Dar Baş Görev Yetki Ynt


BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler
Amaç
MADDE 1-
Bu yönetmelik ; Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını belirtmek üzere hazırlanmıştır
Kapsam
MADDE 2-
Bu yönetmelik ; Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın hizmet faaliyet çalışmalarını kapsar.
Tanımlar
MADDE 3-
Bu Yönetmelikte geçen ;
3.1 Belediye : Mardin Büyükşehir Belediyesini,
3.2 Belediye Başkanı : Mardin Büyükşehir Belediye Başkanını,
3.3 Genel Sekreter : Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterini,
3.4 Genel Sekreter Yardımcısı: Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının bağlı bulunduğu Genel Sekreter Yardımcısını
3.5 Daire Başkanı : Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanını,
3.6 Meclis : Mardin Büyükşehir Belediye Meclisini,
3.7 Encümen : Mardin Büyükşehir Belediye Encümeni
 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş Ve Hukuki Dayanak
MADDE 4- Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik doğrultusunda kurulan Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Başkanlık Olur’u ile bağlanan Şube Müdürlüklerinden oluşmaktadır.
Bu yönetmelik 10.07.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 21 . maddesi 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Teşkilat
MADDE 5

5.1 Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı;
5.1.1. Bakanlık Olur’u ile bağlanan Şube Müdürlüklerinden oluşmaktadır.
5.1.2. Şube Müdürlükleri; Başkanlık Olur’u ile hangi Daire Başkanlığına bağlanırsa, o Daire Başkanlığı’nda görev, yetki ve sorumluluklarını yürütür.
5.1.3. Başkanlık Olur’u ile Daire Başkanlığına bağlanan Şube Müdürlükleri bütçeleri ile Birlikte ilgili Daire Başkanlığına geçer.
5.2 Daire Başkanlığının Görev Yetki Ve Sorumlulukları
5.2.1. Yasal ve yönetmelikler doğrultusunda Daire Başkanlığına sevk, idare ve temsil eder.
5.2.2. Daire Başkanlığı bünyesinde yapılan işlerin kanun ve yönetmeliklere uygun yapılmasını sağlar
5.2.3. Bağlı olduğu Genel Sekreter yardımcısı tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir
5.2.4. Daire Başkanlığı, personelin görev yetki ve sorumluluklarını belirler, Görevli personelin disiplin amiri olarak üzerine düşen görev ve sorumluluklarını yerine getirir
5.2.5. Daire Başkanlığı personeline yasalar çerçevesinde özlük haklarının gerektirdiği izinleri verir ve yazılarını onaylar
5.2.6. Daire Başkanlığı faaliyetlerinin etkin verimli ve amaca uygun gerçekleşmesini sağlamak için çalışma planlamalarına hazırlatmak, çalışmaları izlemek denetlemek ve koordine edilmesini sağlamak 
5.2.7. Bütçe teklifi hazırlar, hazırlanmış olan müdürlük bütçelerini kontrol eder
5.2.8. Harcama yetkilisi olarak iş ve işlemleri gerçekleştirir
5.3 Sağlık İşleri Şube Müdürlüğünün Görev Yetki Ve Sorumlulukları
5.3.1. Halk sağlığı için gerekli faaliyetleri planlar ve yapılmasını sağlar
5.3.2. Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ile beraber cenaze nakil belgesi işlemlerini yürütülmesini sağlar,
5.3.3. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile beraber Gayri Sıhhi Müessese denetimleri ve ruhsatlandırma faaliyetlerinin yapılmasını sağlar
5.3.4. Bulaşıcı hastalıklarla mücadelede ilgili kurumlarla beraber koordinasyon içinde çalışır,
5.3.5. Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle Belediyeye verilmiş görevlerden müdürlüğüne ait hizmetlerin yapılmasını sağlar
5.3.6. Sağlık İşleri Müdürlüğünün temel amacı olan sağlık hizmetleri ile bu hizmetlerin sağlanması için destek veren faaliyetleri bir bütün olarak temel sağlık stratejileri ve politikaları doğrultusunda yönlendirir ve Büyükşehir Belediyesinin diğer bölümleri ile işbirliği yapılmasını sağlar,
5.3.7. Halk sağlığı konularında eğitici ve bilinçlendirici toplantılar ve etkinlikler düzenler, ilgili birimler ile işbirliği sağlar,
5.3.8. Süreçlerin sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapar,
5.3.9. Denetimler sırasında istenilen her türlü bilgi ve belgeyi hazır halde tutar,
5.3.10. Müdürlüğün yıllık faaliyet planını Başkanlığın stratejik hedeflerine göre hazırlar, faaliyet planına göre yıllık bütçesini Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak hazırlar,
5.3.11. Üst yönetimden verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir,
5.3.12. İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili çalışmaları yapar, çalışma ortamının geliştirilmesi için diğer birimlerle koordinasyon kurar. Gerekli gördüğü durumlarda, Belediye bünyesindeki yüklenici firma çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalar, denetimler yapar, 
5.3.13. Müdürlük personelini üst yönetime karşı temsil eder,
5.3.14. Belediye Başkanının emri ile Meclis ve Encümen kararlarını uygular,
5.3.15. Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerde birimi ve kurumu temsil eder,
5.4 Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğünün Görev, Yetki Ve Sorumlulukları
Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 181 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanan Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 5996 Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Yönetmeliği, Türk Gıda Kodeksi,6343 Sayılı Veteriner Hekimlik Mesleğinin İcrasına Dair Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu,1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca hizmet vermektedir.
5.4.1. Büyükşehir Belediyesi mücavir alanı içinde kent zararlıları ile mücadele ederek halk sağlığını, yeşil alanlarda çeşitli afit mücadelesi ile bitki sağlığı ve gelişimini korumak amacıyla çalışmalar yapar,
5.4.2. Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan mezbahaları işletir, işlettirir ve denetler,
5.4.3. Kurban satış ve kesim dönemlerinde ilçe belediyeleri ile koordinasyon içinde çalışır,
5.4.4. Büyükşehir Belediyesi mücavir alanı içinde meydana gelebilecek çeşitli salgın hastalıklar ve zoonozlarla mücadelede İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile koordinasyon içinde çalışır,
5.4.5. İhbarı Mecburi Hayvan Hastalıkları ve Bildirimine İlişkin yönetmelik’ te yer alan ihbarı mecburi bir hastalık çıktığında ya da ani hayvan ölümleri olduğunda veteriner hekimin raporu doğrultusunda durumu İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne bildirir ve ilgililerce alınacak yasal tedbirleri uygular
5.4.6. Sahipsiz hayvanların; muayene, tedavi, aşılama hizmetleri ve rehabilitasyonu amacıyla kısırlaştırması, sahiplendirilmesi ile ilgili gerekli çalışmaları yaparak İlçeler arasındaki koordinasyonu sağlar,
5.4.7. Usulüne uygun olarak alınan veya İlçe Belediyesi Denetim Ekipleri tarafından getirilen gıda numunelerinin laboratuvar analizlerini yaparak sonuç raporlarının ilgililerine ulaştırılmasını sağlar,
5.4.8. 5199 sayılı yasa gereği İl Hayvanları Koruma Kurulunun talebi üzerine yerel hayvan koruma görevlilerine eğitim kursları düzenler,
5.4.9. 5199 sayılı Yasa gereği ev ve süs hayvanları satan işletme sahiplerine konuları ile ilgili eğitimler verir,
5.4.10. Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle Belediyeye verilmiş görevlerden müdürlüğüne ait hizmetlerin yapılmasını sağlar,
5.4.11. Müdürlük personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirler, görevli personelin disiplin amiri olarak görev ve sorumluluklarını yerine getirir,
5.4.12. Çalışan personelin çalışmalarını denetler, eksiklikleri belirler, düzeltilmesi için gerekli tedbirleri alır ve faaliyetlerin yürütülmesinde verimli, etkili ve kaliteyi artırıcı çalışmalarda bulunur,
5.4.13. Belirlenmiş olan hedef, strateji ve politikalar doğrultusunda planları hazırlar, uygular, uygulatır ve aksayan yönleri tespit ederek çözüm üretir,
5.4.14. Müdürlüğün yıllık faaliyet planını Başkanlığın stratejik hedeflerine göre hazırlar, faaliyet planına göre yıllık bütçesini Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak hazırlar,
5.4.15. Müdürlük harcamalarının bütçeye uygunluğunu devamlı kontrol altında bulundurur,
5.4.16. Müdürlük personelini üst yönetime karşı temsil eder,
5.4.17. Belediye Başkanının emri ile Meclis ve Encümen kararlarını uygular,
5.4.18. Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerde birimi ve kurumu temsil eder.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler
MADDE -5 

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar
İşbu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
MADDE-6
Yürürlük

Bu yönetmelik Mardin Büyükşehir Belediye Meclisine onayı ve yayınladıktan sonra yürürlüğe girer.
MADDE-7
Yürütme

Bu yönetmelik hükümlerini Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.

Bu görev esas yetki ve sorumluluk doğrultusunda Başkanlığımızda atanacak ve görevlendirilecek personeller
Sağlık İşleri Şube Müdürü
Veteriner İşleri Şube Müdürü
Mezbaha İşleri Müdürü
Barınak İşleri Müdürü
Hal Müdürü
Mezarlık Müdürü
3 Veteriner Hekim
2 Veteriner Sağlık Teknisyeni (laburant)
2 İdari Memur
7 Kadrolu işçi
2 Hemşire