Sivil Savunma Uz Görev Yetki Ynt


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Ve Tanımlar


Amaç Ve Kapsam 
MADDE 1 

1.1 Bu yönetmeliğin amacı, Sivil Savunma Uzmanlığının kuruluş görev, yetki ve sorumluluklarıyla çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
1.2 Sivil Savunma Uzmanlığı personelin görev, yetki, usul ve esaslarını kapsar.
Hukuki Dayanak
MADDE 2-
Bu yönetmelik 03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren kanunun 15-b maddesi, 29.5.2009 tarih ve 5902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 25.maddesi ve 5 Ağustos 2010 tarih ve 27663 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları ile Eğitimleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuatı ve diğer sair mevzuatın verdiği yetkilerle hizmetlerini yürütür.
Tanımlar 
MADDE 3-
Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
3.1 Büyükşehir Belediyesi : Mardin Büyükşehir Belediyesini,
3.2 Büyükşehir Belediye Başkanı : Mardin Büyükşehir Belediye Başkanını,
3.3 Meclis : Mardin Büyükşehir Belediye Meclisini,
3.4 Encümen : Mardin Büyükşehir Belediye Encümenini,
3.5 Birim : Sivil Savunma Uzmanlığı , 
3.6 İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı: 6331 sayılı kanun kapsamında sözleşme imzalanan kişiyi,
3.7 İşyeri Hekimi: 6331 sayılı kanun kapsamında sözleşme imzalanan kişiyi,
3.8 İşyeri Hemşiresi: 6331 sayılı kanun kapsamında sözleşme imzalanan kişiyi,
3.9 Personel : Sivil Savunma Uzmanı, İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı ve İş yeri Hekimi, tanımının dışındaki birim mensuplarını ( memur, sözleşmeli personel, işçi )
3.10 Sivil Savunma : Düşman saldırılarına karşı halkın can ve mal kaybının en az seviyeye indirilmesi, hayati önem taşıyan her türlü resmi ve özel tesis ve kuruluşların korunması ve faaliyetlerinin devamını sağlayacak iyileştirmenin yapılması, savunma gayretlerinin halk tarafından en yüksek seviyede desteklenmesi ve halkın moralini yüksek tutmak için alınacak her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbir ve faaliyetleri,
3.11 Koruyucu Güvenlik: Kamu kurum ve kuruluşlarının personelinin, evrak ve dokümanının, haberleşme sistemleri ile araç, gereç, bina tesislerinin espiyonaja, sabotajlara ve yangınlara karşı ilgili mevzuat çerçevesinde korunması ile özel güvenlik hizmetlerini,
3.12 Yönetmelik : Mardin İli Büyükşehir Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı, Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliğini ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş Ve Teşkilat

Kuruluş
MADDE 4 

4.1 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu ve 07.05.1962 tarih ve 11100 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sivil Savunma İdaresi Taşra Teşkilatı ile Daire, Müessese ve Teşekküller, Sivil Savunma Personelinin Görev ve İşbölümü Hakkındaki Yönetmelik hükümleri ve 05.08.2010 tarih ve 27663 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Başbakanlık (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) Sivil Savunma Uzmanlarının idari Statüleri, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları ile Eğitimleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre oluşmaktadır.
4.2 Sivil Savunma Uzmanlığı olarak çalışmalarını aşağıda belirtilen Kanun ve Mevzuatlara göre de yürütmektedir;
4.2.1 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu.
4.2.2 5.08.2010 tarih ve 27663 sayılı Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları ile Eğitimleri hakkında Yönetmelik.
4.2.3 05.06.1964 tarih ve 6/3150 sayılı Sivil Savunma ile İlgili Teşkil ve Tedbirler Tüzüğü.
4.2.4 06.12.2012 tarihli ve 6360 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 21. Maddesi, 06.12.2012 tarihli ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Büyükşehir Belediye Kanununun ilgili maddesi.
4.2.5 2007/12937- 2009/15316 sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik ve Bu Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
4.2.6 13.05.1964 tarih ve 613048 sayılı Gizlilik Dereceli Evrak ve Gerecin Güvenliği Hakkında Esaslar.
4.2.7 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu.
4.2.8 4857 sayılı İş Kanunu.
4.2.9 02.09.1999 tarih ve 23804 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sığınaklarla İlgili Ek Yönetmelik.
4.2.10 30 Haziran 2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
4.2.11 26 Aralık 2012 tarih ve 28509 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tehlike Sınıfları Tebliği
4.2.12 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
4.2.13 29 Aralık 2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği,
4.2.14 18 Ocak 2012 tarih ve 28532 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik,
Teşkilat
MADDE 5-
Sivil Savunma Uzmanı, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi, İşyeri Hemşiresi ve diğer personelden (memur, işçi, sözleşmeli personel) oluşur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personelin Nitelikleri, Görev, Yetki, Sorumlulukları Ve Uzmanlığının Görevleri Ve Çalışma Şekli
Personelin Unvan Ve Nitelikleri
MADDE 6-
Sivil Savunma Uzmanlığı Birimine atanacak personelin unvan ve nitelikleri aşağıdaki gibidir.
6.1 Sivil Savunma Uzmanının tanımı: Büyükşehir Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri, Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ile oluşturulur. Teşkilat oluşturulurken kaynakların etkili ve verimli kullanılması sivil savunma hizmetlerinin kalitesinin arttırılması ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda personel istihdamının sağlanması gözetilir. 
6.2 Şef veya Memur: Sivil Savunma Uzmanlığı personeli, görevlerine ilişkin kanun, tüzük, yönetmelik ve emirleri bilmekle, hizmetlerini bunların hükümleri dairesinde yapmakla ve görevlerin yerine getirilmesi sırasında birbirlerine yardım etmekle yükümlü ve sorumludur.
Sivil Savunma Uzmanlığının Görev, Yetki Ve Sorumlulukları;
MADDE 7-
Sivil Savunma Uzmanının Yetki ve Sorumlulukları;
7.1 Sivil Savunma Uzmanı görevlerinin hükümleri gereğince ve verilen direktifler doğrultusunda tam ve zamanında yerine getirmekle yükümlüdür. Sivil Savunma Uzmanı görev alanı ile ilgili bilgi, belge ve yazıların saklanmasından ve korunmasından sorumludur. Görev ve Yetkilerinin kullanmasından yada kullanmamasının sonuçlarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı veya Genel Sekreter’e karşı sorumludur.
7.2 Sivil Savunma Uzmanlığı görevine 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personelden 4 yıllık fakülte ve yüksekokul mezunları atanır.
7.3 Sivil Savunma Uzmanı Biriminin harcama ve ihale yetkilisidir.
MADDE 8- Sivil Savunma Uzmanının Görevleri;
8.1 Sivil savunma planlarını hazırlamak ve bu planları güncellemek,
8.2 Kamu kurum ve kuruluşlarının tahliyeye ilişkin planlamasını koordine etmek,
8.3 Sivil savunma servislerinin kuruluşunu sağlamak ve eğitimlerini yaptırmak,
8.4 Afet, sivil savunma ve acil durum hizmetleri için gerekli olan araç, gereç ve malzemenin tedarik ve teminini ilgili birimlerle koordine ederek planlamak, mevcutların bakım ve korunmalarının takibini yapmak,
8.5 Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlik hizmetleri için gerekli ödeneği ilgili birimlerle koordine ederek belirlemek ve bütçeye konulmasını sağlamak,
8.6 Afet ve acil durum hallerinde müdahaleyi koordine etmek ve üst yöneticileri bilgilendirmek,
8.7 Hizmetlerle ilgili mevzuat, yayın ve direktifleri izlemek, incelemek ve bunların gereklerini yerine getirmek,
8.8 Bu Yönetmelikte belirtilen görevlerin yerine getirilmesi amacıyla; Kurum ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
8.9 Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer savunma ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
8.10 2007/12937- 2009/15316 sayılı Binaların Yangından Korunması hakkındaki yönetmelik doğrultusunda belediye binalarının yangın önlemlerini aldırılmasını ve gerekli malzemelerin temin edilmesini sağlar/sağlatır.
8.11 2007/12937- 2009/15316 sayılı Binaların Yangından Korunması hakkındaki yönetmelik gereğince Başkanlığa bağlı hizmet binalarının Yangın Yönergesini hazırlar/hazırlatır. Kuruma ait Yangın yönergesi doğrultusunda ilgili birimlere ve görevli personele eğitim verilmesini sağlar.
8.12 Yılda bir defa İtfaiye Daire Başkanlığından, hizmet binalarımızda bulunan yangın dolaplarının TS EN 671-3’ e göre faal olup olmadığı konusunda kontrollerinin yapılmasını talep eder ve rapor doğrultunca gerekli çalışmaları yaptırır.
8.13 2007/12937- 2009/15316 sayılı Binaların Yangından Korunması hakkındaki yönetmelik gereğince Büyükşehir Belediyemize ait hizmet binaların baca temizliklerinin yapılmasını sağlar.
8.14 2007/12937- 2009/15316 sayılı Binaların Yangından Korunması hakkındaki yönetmelik gereğince Büyükşehir Belediyemize ait hizmet binaları ile müştemilatlar ve araçlarda bulunan yangın söndürme cihazlarının dolum ve kontrollerini yaptırmak ve ilgili yerlere dağıtımını sağlamak bununla beraber envanterinin hazır tutulmasını sağlatmak.
8.15 2007/12937- 2009/15316 sayılı sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması hakkındaki yönetmelik gereğince Büyükşehir Belediyemize ait hizmet binaları ile müştemilatlarda bulunan yangın önlem teçhizatlarına ait talimatları hazırlatmak, ilgili yerlere asılmasını sağlamak.
8.16 Büyükşehir Belediyemiz ana hizmet binası içinde kiracı konumunda bulunan resmi ve özel kurum ve kuruluşların genel yangın güvenliği, giriş çıkış güvenliği işlemlerini sevk, idare, kontrol ve denetimini yapar. Denetimlerde eksik gördüğü hususları ilgili kurum ve kuruluşlara yazılı olarak bildirir, alınan tedbirleri denetler.
8.17 Kurum içerisinde ikaz ve alarm haberlerinin alınıp verilmesi ve siren sisteminin işletilmesine ilişkin işlemleri yürütmek,
8.18 Kurumun sığınaklarla ilgili hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek,
8.19 Afet, sivil savunma, acil durum, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehdit ve tehlikeler, koruyucu güvenlik ve ilk yardım konularında kurum personeli ile kurumun denetimine tabi özel kuruluş personeline eğitim vermek,
8.20 Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlikle ilgili düzenlenen tatbikatlarda kurumu adına sekretarya hizmetlerini yapmak, bu konularla ilgili kurumda tatbikatlar düzenlenmesini ve yürütülmesini sağlamak,
8.21 Kurumun denetimine tabi kamu kurum ve kuruluşlarında yürütülen afet, sivil savunma, acil durum, seferberlik ve koruyucu güvenlik hizmetlerini denetlemek,
8.22 Seferberlik ve savaş hali hazırlıkları ile ilgili iş ve işlemlerini yapmak ve yaptırılmasını sağlamak,
8.23 Kurumun Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin sekretarya hizmetini yapmak, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile koordinasyonu sağlamak,
8.24 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun gereği olan iş ve işlemleri yapar veya yaptırır. Yapılan işleri denetler.
8.25 Uzmanlığın görev alanı ile ilgili kanun, kanun hükmünde kararname, yönetmelik, genelge, tebliğ vb. gibi mevzuatların takibini yapar güncellenmesini sağlar ve personelini bilgilendirir.
8.26 Birimi ile ilgili faaliyet raporlarının periyodik olarak hazırlanmasını sağlar./sağlatır.
8.27 Performans programında tespit edilmiş strateji hedef ve politikalar doğrultusunda planları hazırlar, uygular, uygulatır, aksayan yönlere yönelik çözümler üretir.
8.28 Yıllık çalışma planlarını hazırlar ve uygulanmasını takip eder.
8.29 Birim çalışmalarında kullanılan demirbaş- sarf malzemelerin amacına uygun kullanılmasını sağlar. 
8.30 İlgili mevzuat uyarınca Büyükşehir Belediye Başkanı veya Genel Sekreter tarafından verilen görevleri yapmak.
8.31 Sivil savunma uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevleri; ilgili mevzuat çerçevesinde yapmaya, yaptırmaya, denetlemeye, takip ve koordine etmeye yetkili ve sorumludur.
MADDE 9- Sivil Savunma Uzmanlığı Kaleminin Görev ve Sorumlulukları;
9.1 İlgili Mevzuat ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığınca belirtilen görev ve talimatlar doğrultusunda Sivil Savunma Uzmanlığına ait işleri yapmak.
9.2 Görevlerine ilişkin kanun, tüzük, yönetmelikleri ve benzeri emirleri bilmek,
9.3 Uzmanlık Kaleminde görevli memur görev ve hizmetlerinden dolayı Sivil Savunma Uzmanına karşı sorumludur.
MADDE 10 
Giderler : Sivil Savunma Uzmanlığının personel, demirbaş eşya, kırtasiye, araç gereç, giyecek ve diğer giderler her yıl Büyükşehir Belediyesi bütçesine konulacak ödenekler ile karşılanır.
MADDE 11
Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon : Sivil Savunma Uzmanlığının, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığına Bağlı Kurumlar, SGK Bölge Müdürlüğü ve diğer kurum ve kuruluşlarla yapacağı yazışmalar, Uzmanın parafı Büyükşehir Belediye Başkanı veya görevlendireceği Genel Sekreter imzası ile yürütülür.
MADDE 12- Gelen ve Giden Evraka yapılacak işlem 
12.1 Uzmanlığa gelen evrakın önce kaydı yapılır. Uzman tarafından ilgili memura havale edilir. Memur evrakın gereğini yerine getirmekle yükümlüdür.
12.2 Evrak ilgili memura zimmetle ve imza karşılığı verilir. Gelen ve giden evrak ilgili kayıt defterine sayılarına görev işlenir, posta ile gönderilenler zimmet usulü gönderilir.
MADDE 13
13.1Sivil Savunma Uzmanının Eğitimi;
13.1.1 Sivil Savunma Uzmanının eğitimi 25/07/1983 tarihli ve 83/6854 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı esas alınarak aşağıdaki şekilde yapılır.
13.1.2 Bu göreve ilk defa atananların eğitimleri Afet ve Acil Durum Yönetimi Eğitim Merkezinde yapılır.
13.1.3 Halen görevde bulunanların hizmet içi eğitimleri ise Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca yayımlanacak eğitim programı çerçevesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezinde veya Başkanlığın uygun göreceği yerlerde yapılır.
13.1.4 Eğitim programına yasal mazeretler dışında katılım zorunludur.
13.2 Sivil Savunma Uzmanının denetimi aşağıdaki şekilde yapılır.
13.2.1 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı veya görevlendireceği personel,
13.2.2 Vali veya görevlendireceği personel,
13.2.3 Büyükşehir Belediye Başkanı, Müfettişler veya denetçiler tarafından denetlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Diğer Hükümler
MADDE 14

Yönetmelikte Bulunmayan Haller 
Bu yönetmelik on sayfadan ibaret olup, işbu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır
Yürürlük
MADDE 15

Bu yönetmelik Mardin Büyükşehir Belediye Meclisince onayı ve yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16

Bu yönetmelik hükümlerini Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.