Sosyal Hiz Dar Baş Görev Yetki Ynt


MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak
 

Amaç
MADDE 1–
Bu yönetmeliğin amacı, Mardin Büyükşehir Belediyesi hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması, yerel hizmetlerin dengeli dağılımının temin edilmesi, Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan hizmetlerde kalitenin artırılması ve halkımıza çağdaş yaşamın gereklilikleri doğrultusunda hizmet vermek için; ; sosyal hizmet müdahalesinin ve takibinin gerçekleştirilmesi, çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, yaşlı bireylere ve ailelerine koruyucu, önleyici, destekleyici, geliştirici, rehberlik ve danışmanlık odaklı sosyal hizmetlerin sunulduğu Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve bağlı birimlerin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
 
Kapsam
MADDE 2-
Bu yönetmelik Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde görevli personelin çalışma usul ve esasları ile yetki görev ve sorumluluklarını kapsar.
 
Hukuki Dayanak
MADDE 3-
2709 sayılı 1982 Anayasası’nın 124 üncü maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15 inci maddesinin (b) fıkrası ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve bu kanunlara göre çıkarılan yönetmeliklere göre hazırlanmıştır.
 
 

İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş ve Tanımlar

Kuruluş
MADDE 4

4.1. İlgili Genel Sekreter Yardımcılığına bağlı olarak görev yapan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı; Daire Başkanına bağlı, Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü, Engelliler Şube Müdürlüğünden ve şefliklerden oluşur.
4.2. Kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması, yerel hizmetlerin dengeli dağılımının temin edilmesi, belediye tarafından sunulan hizmetlerde kalitenin artırılması için ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda personel, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak istihdam edilir.
 
Tanımlar
MADDE 5-
Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
Belediye                                 : Mardin Büyükşehir Belediyesini,
Belediye Başkanı                  : Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanını,
Başkanlık                              : Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığını,
Genel Sekreter                     : Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterini,
Genel Sekreter Yardımcısı:  Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının bağlı olduğu ilgili Genel Sekreter Yardımcısını,
Daire Başkanı                       : Mardin Büyükşehir Belediyesi  Sosyal Hizmetler Dairesi
Başkanını,
Daire Başkanlığı                  : Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi
Başkanlığını,
Müdür                                  : İlgili Şube Müdürünü,
Müdürlük                            : İlgili Şube Müdürlüğünü,
Şef                                        : İlgili Şefi,
Şeflik                                    : İlgili Şefliği,
Personel                              : Müdürlüklerde çalışan, bağlı olduğu birim sorumlusunun verdiği görev ve hizmetleri tam ve noksansız olarak yerine getirmekle yükümlü memur ve işçileri kapsar.
Mesleki Personel            : Sosyal hizmet, psikoloji, çocuk gelişimi ve eğitimi, psikolojik danışma ve rehberlik, tıp, sosyoloji, okul öncesi öğretmenliği, hemşirelik alanlarından birinde asgari dört yıllık fakülte mezunlarından oluşur.
Değerlendirme Komisyonu: Yardım yapılacak başarılı, ihtiyaç sahibi öğrenciler ve engelli, yaşlı, yoksul, muhtaç, dar gelirli ihtiyaç sahiplerini belirlemek için başkanlık makamınca oluşturulan en az üç’er kişiden oluşan komisyonları ifade eder.
 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Teşkilat ve Yönetim

Teşkilat
MADDE 6

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı aşağıda belirtilen kendine bağlı müdürlüklerden oluşur:
6.1  Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü,
6.2  Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü,
 
Yönetim
MADDE 7 –
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığında sunulan hizmetler; bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Daire Başkanlığı ile Daire Başkanlığı'na bağlı Şube Müdürlükleri tarafından düzenlenir ve yürütülür.
 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluklar
 

Daire Başkanlığının Görevleri
MADDE 8

Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
8.1. Mardin Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde yaşayıp; sosyal ve ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan ve desteklenmesi gereken yardıma muhtaç çocuk, genç, kadın, yaşlı ve engellilere yönelik sosyal hizmetler sunmak,
8.2. Sosyal hizmet uygulamalarını toplumun tüm kesimlerine ulaştırmak ve bunlarla ilgili veri tabanı oluşturmak,
8.3. İhtiyaç sahiplerine, engellilere ayni ve nakdi yardımlar yapmak,
8.4. Mardin Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde yaşayan vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmeye ve sorunlarını çözmeye yönelik plan ve projeler üretmek, uygulaması ve takibini yapmak,
8.5. İhtiyaç sahibi öğrencilere eğitim malzemeleri yardımı yapmak,
8.6. Kentimizde çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik sosyal, kültürel ve sportif içerikli merkezler oluşturarak, çocuklarımızın okul dışı zamanlarını etkin ve iyi bir şekilde değerlendirmelerine katkıda bulunmak,
8.7. Yaşlı vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırıcı ve hayatlarını daha mutlu geçirebilmeleri için evde bakım ve gündüzlü bakım hizmet birimleri ve/veya huzurevleri açmak ve işletmek, yaşlıların yaşam kalitesini yükseltmek ve boş zamanlarını değerlendirecekleri sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek,
8.8. Sosyal etkinlikler düzenleyerek, kentlilik bilincini sağlamlaştırmak, toplumsal yardımlaşma ve dayanışma duygusunu arttırmak,
8.9. Mardin’a göç eden vatandaşlarımızın şehre uyum sağlamaları ve toplum bilincini geliştirmeleri için eğitim seminerleri düzenlemek, kent ve kentli ailelerle uyum içersinde yaşayabilmeleri için kentsel değerlerin kazandırılması çalışmaları yapmak.
8.10.   Aile içi şiddeti önlemeye yönelik projeler üretmek ve bu konudaki çalışmalara destek vermek,
8.11.   Engelli vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik faaliyetlerde bulunmak, sosyal ve fiziki imkânlarını arttıracak, serbest hareket alanları sağlayacak merkez açmak.
8.12.   Aile ve bireylerinin sorunlarını çözme, danışmanlık ve rehberlik hizmeti alabilmeleri için Aile Danışma Merkezleri açmak ve işletmek
8.13.   Çalışan anne babaların çocuklarının bakımları, okul öncesi çocukların eğitimlerinin karşılanması ve okula hazırlanması amacıyla kreş ve gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri, çocuk oyun park ve bahçeleri, kütüphaneler, oyuncak kütüphaneleri, ilköğretim ve orta öğretim çocukları için rehberlik - gelişim birimleri açmak ve işletmek,
8.14.   İlköğretim, orta öğretim ve yüksek öğretime devam eden ve barınma sorunu yaşayan çocuk ve gençler için çocuk ve gençlik evleri açmak ve işletmek,
8.15.   İhtiyaç sahibi vatandaşların sağlıklı ve düzenli beslenebilmeleri için aşevleri açmak ve işletmek,
8.16.   İhtiyaç sahibi vatandaşların fiziksel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için yardım merkezleri açmak ve işletmek.
8.17.   Sivil Toplum Çalışmalarını desteklemek.
 
SOSYAL HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
MADDE 9

9.1. Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle Belediyeye verilmiş görevlerden, yetkisi içinde olanların yapılmasını sağlar.
9.2. Belediye Başkanının talimatıyla Meclis ve Encümen kararlarını uygular.
9.3. Personeline görev dağılımını yapar, izler ve çalışanların yürüttüğü işleri kontrol eder.
9.4. Sosyal Hizmet faaliyetlerinin (kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesi, ihtiyaçlarının karşılanması, sosyal sorunların önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunması, hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesi) programlı yürütülmesini sağlar.
9.5. İlgili tüm Koordinasyon, Komisyon ve Değerlendirme Kurullarında yer alır.
9.6. Süreçlerin sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.
9.7. Vatandaş memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalar yapar. Tespit edilmiş strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda planları hazırlar, uygular ve aksayan yönlerine yönelik çözüm üretir.
9.8. Personelin eğitim ihtiyaçlarını belirler, eğitim almalarını sağlar.
9.9. Personelin Mesai saatlerini etkin ve verimli kullanarak uyum içinde çalışmasını sağlar.
9.10.   Demirbaş, kırtasiye ve benzeri malzemelerin amacına uygun kullanılmasını sağlar.
9.11.   Faaliyet raporlarının periyodik olarak hazırlanması ve Dairesi Başkanlığına sunulmasını sağlar.
9.12.   İş güvenliği önlemlerini alır. Ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesini sağlar.
9.13.   İlgili yazışmaların yapılmasını sağlar.
9.14.   Personel hareketlerini (izin, dış görev vb.) planlar, denetler ve bilgilendirilme               yapılmasını sağlar.
9.15.   Bütçe teklifi hazırlar.
9.16.   Müdürlüğün yapacağı hizmet alımları ile ilgili teknik şartnameleri hazırlar ve gerçekleştirilmiş ihalelerin, şartnameler doğrultusunda yapılmasını kontrol eder.
9.17.   Şube Müdürlüğünü Daire Başkanına ve üst yönetime karşı temsil eder.
9.18.   Şube Müdürlüğünü iç / dış müşteriye karşı temsil eder.
9.19.   Görevlendirilmesi durumunda Birimi / Kurumu temsil eder.
  
SOSYAL HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET BAŞLIKLARI
 MADDE 10

10.1.   Sosyal Yardım Hizmetleri:
Sosyal Yardımlar Değerlendirme Komisyonunun doğal başkanı Büyükşehir Belediye Başkanıdır. Komisyon, Belediye Başkanı’nın belirleyeceği komisyon Üyelerinden oluşur. Komisyon, raporlu ve izinli olanların yerine vekillerinin katılımıyla uygun görülen aralıklarda toplantılarını gerçekleştirir.
Komisyonun Görevleri ve Sorumlulukları:
10.1.1. Bireysel talep dilekçeleri, sosyal inceleme formları, resmi ve sivil toplum kurum ve kuruluşlarından gelen ihtiyaç sahibi kişilerin taleplerini değerlendirmek,
10.1.2. Yapılması planlanan sosyal yardımlarla ilgili kararları vermek,
10.1.3. Sosyal yardımlardan faydalanacak ihtiyaç sahiplerinin standartlarını, sayısını, yapılacak yardımları belirlemek, yardım dağıtım listelerini onaylamak,
10.1.4. Yapılacak sosyal yardımlarla ilgili temin sürecini değerlendirmek, dağıtım yöntemine karar vermek,
10.1.5. Büyükşehir Belediyesi mücavir alanları kapsamında sosyal hizmetlerle ilgili ihtiyaç ve sorunları tartışmak, konuya ilişkin önerileri incelemek ve karara bağlamak,
10.1.6.  Hizmete ilişkin olarak; kamu kurum ve kuruluşları, muhtarlıklar, sivil toplum örgütleri, üniversiteler ile yapılacak işbirliğinin esaslarını saptamak,
10.1.7. Belediye Başkanının öneri ve talimatlarını değerlendirmek.
10.2.   Sosyal Yardım Hizmetleri:
10.2.1. Sosyal yardımlar; Ayni ve Nakdi (yiyecek, giyecek, yakacak, karşılanmayan hastane masrafları, yol ve ulaşım, eğitim, ilaç, tıbbi-araç gereç yardımcı destek (Medikal) cihaz ve malzemeler ile müracaatçının ihtiyacına göre verilecek mal ve malzeme ) yardımları içermektedir,
10.2.2. Yardımlardan yararlanacak kişiler için sosyal inceleme formu düzenlenir veya resmi ve sivil toplum kurum ve kuruluşlarından gelen ihtiyaç sahibi kişilerin isim listeleri komisyon tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Toplu (sosyal inceleme formu olmayan) yapılacak olan Ramazan ayındaki erzak dağıtımında komisyonun uygun görüşü alınarak Başkanlık Olur’u doğrultusunda dağıtım gerçekleştirilir.
10.2.3. Yardım dağıtımları; Bireysel talep dilekçeleri, Gelir tespiti formları, sosyal inceleme formları, resmi, sivil toplum kurum ve kuruluşlarından gelen ihtiyaç sahibi kişilerin isim liste değerlendirmeleri göz önüne alınarak yapılır. Yapılan yardım dağıtımlarında teslim tutanakları işleme konulur. Ancak komisyon tarafından uygun bulunan resmi ve sivil toplum, kurum ve kuruluşlarından gelen ihtiyaç sahibi kişilerin isim listelerinde Sosyal İnceleme Formu aranmayabilir. Vatandaşların haysiyet ve vakarını dikkate alarak gizlilik ilkesi doğrultusunda ve imkânlar ölçüsünde sosyal yardım hizmetlerinin kişi adına açılacak olan banka hesabına yatırılacak nakdi yardım ile karşılanması hizmetini vermek.
10.2.4. Sosyal yardımlardan yararlanacak olanlar
10.2.4.1. Öncelikle muhtaç kişiler olmak üzere ödeneklerin yeterliliği ölçüsünde bu hizmetlerden aşağıdaki kişiler yararlanır.
10.2.4.2. Mardin Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde ikamet edenlerden;
10.2.4.3. Hiçbir sosyal güvencesi olmayan ve/veya sosyal güvencesi olup da asgari düzeyde geçinmekte güçlük çeken kişi ve aileler, (yaşlılar, engelliler, sağlık hizmetlerine erişimde zorlananlar ve tek ebeveynli(boşanma, vefat, terk) aileler önceliklidir. )
10.2.4.4. Evinde yemek yapamayacak durumda olan düzenli ve sağlıklı beslenme sorunu yaşayan muhtaç kişiler,
10.2.4.5. Yapılacak yardımlar karşılıksızdır. Sosyal yardımlardan öncelikle muhtaç çocuklar, yaşlılar, hastalar ve engelliler,
10.2.4.6. Doğal afetler nedeniyle muhtaç duruma düşen aileler veya yakınlarını kaybederek kimsesiz ve korunmasız kalmış kişiler,
10.2.4.7. Olağanüstü bir felaket, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar, hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan kişiler ile ekonomik yoksunluğu nedeniyle kendisini geçindiremeyecek durumda olan muhtaç kişiler,
10.2.4.8. Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılacak değerlendirmede yardıma ihtiyacı olduğuna karar verilenler,
10.2.4.9.  Maddi sorunlarla karşılaşarak eğitimini devam ettiremeyecek duruma düşen ve/veya zorlanan ilköğretim, orta öğretim ve yükseköğretim öğrencilerine burs niteliğinde olmayan geçici sosyal yardım yapılır.
10.2.4.10. Ailenin aylık toplam gelirinin net asgari ücretin (kişi başı 1/3 ün)  altında ise yardım verilebilir.  Her ne nam altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden az olanlar ile aynı tutardan fazla gelir sağlaması mümkün olmayanlar, 2022 sayılı Kanunun uygulanmasında muhtaç sayılır.”
10.2.4.11. Aile fertleri içinde çalışabilecek durumda bulunmayan veya en az bir çalışan kişi varsa ailenin sosyal yardım talebi yapılan sosyal incelemeden sonra değerlendirilir. (Birden fazla çalışabilecek durumda birey varsa başvuru değerlendirmeye alınmaz.) Ailenin aylık toplam geliri asgari ücretin üzerinde ise yapılacak olan sosyal inceleme değerlendirmesi esas alınır.
10.2.4.12. Muhtaçlığın belirlenmesinde maddi ve sosyal yoksunluk kriterleri dikkate alınır. (Aile fert sayısı, öğrenci sayısı, engelli bireyin olup/olmaması, hasta ve yaşlı bireyin olup/olmaması vb), Sosyal yardım programlarının uygulanmasında muhtaç çocuklu aileler, muhtaç engelli ve muhtaç yaşlı öncelikli değerlendirilir.
10.2.4.13. Muhtaçlığın saptanmasında sosyal incelemenin yapılması ve sosyal yardım değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilmesi ve uygun bulunması esastır. Sosyal incelemenin yapılamadığı veya gerekli görüldüğü hallerde gelir tespit formu,  fakirlik il muhaberi, yeşil kart vb. belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir.

Müracaat ve Tespit, İnceleme ve İstenilen Belgeler
Müracaat ve tespit
 MADDE 11 -
Müracaat şekli aşağıdaki gibidir:
11.1.   Kişinin doğrudan müracaatı,
11.2.   Zabıta ve karakol tarafından intikal ettirilenler,
11.3.   Muhtarlar tarafından intikal ettirilenler,
11.4.   Vatandaş tarafından intikal ettirilenler,
11.5.   Basın yoluyla intikal edenler.
 İnceleme
MADDE 12

Mesleki elemanlar tarafından yerinde yapılan sosyal inceleme sonucu sosyo -ekonomik yetersizliği tespit edilen muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar durumlarına uygun hizmet modellerinden yararlandırılırlar. Belediye hizmetlerinden yararlanma imkânı bulamayan vatandaşlara diğer kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetleri hakkında rehberlik hizmeti verilir ve yönlendirme yapılır.
 Sosyal yardım hizmetinden yararlanacak vatandaşlardan istenilen belgeler
 MADDE 13 

Sosyal yardım hizmetinden yararlanacak vatandaşlardan istenilen belgeler aşağıdaki gibidir;
13.1.   Dilekçe,
13.2.   İlk Müracaat Formu,
13.3.   Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,
13.4.   İkametgâh,
13.5.   Sosyal Yardım Takip Formu(Sosyal yardım kuruluşlarından yardım alıp almadığına dair belge)
13.6.   Öğrenci Belgesi(öğrenci varsa)
13.7.   Varsa Hasta ve Engelli raporu
 Sosyal Yardımın Belirlenmesi, Ödeme Şekli, Kesilmesi ve Takibi
Sosyal yardımın belirlenmesi
 MADDE 14

14.1.   Her yıl sosyal yardımlar için bütçe imkânları ölçüsünde yeterli kaynak ayrılır. Bu kaynaklar muhtaç kişilere ayni ve nakdi yardım karşılığı sosyal yardım olarak adaletli bir şekilde dağıtılır.
14.2.   Ailenin aylık toplam gelirinin net asgari ücretin altında ise yardım verilebilir. Ailenin aylık toplam geliri asgari ücretin üzerinde ise yapılacak olan sosyal inceleme değerlendirmesi esas alınır.
14.3.   Muhtaçlığın saptanmasında sosyal incelemenin yapılması ve sosyal yardım değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilmesi ve uygun bulunması esastır.
14.4.   Yapılacak yardımlar karşılıksızdır. Sosyal yardımlardan öncelikle muhtaç çocuklar, yaşlılar, hastalar ve engelliler faydalanır.
14.5.   Hiç bir sosyal güvencesi olmayan ve bir başka kurumdan sosyal yardım parası almayan Engelli kişiler ile diğer muhtaç kişilerden 60 yaş ve üzeri olanlara 2022 sayılı Kanundan yararlandırılıncaya kadar her ay düzenli olarak bir emsal yardım tutarında sosyal yardım karşılığı nakdi yardım yapılır. Bu yardım her ay kişilerin banka hesaplarına yatırılır. Bu kişilere yapılacak olan sosyal yardım karşılığı nakdi yardım için Sosyal Hizmetler Daire Başkanı’nın teklifi Genel Sekreter Yardımcısı’nın uygun görüşü ve Genel Sekreter’in oluru alınır.
14.6.   Nakdi yardım yapılması sosyal inceleme raporu ile uygun görülen muhtaç kişilere nakdi yardım ödemesi yapılır.
14.7.   Ayni yardımlar kişilerin muhtaçlıklarının devamına ve ihtiyaç durumuna göre belli periyotlar halinde verilebilir.
14.8.   Nakdi yardımlar muhtaç kişi ve ailelere yılda 2 kez verilebilinir.
14.9.   Doğal afet, ani ölüm, önceden öngörülmeyen durumlar sonucu oluşan ihtiyaçların karşılanabilmesi için muhtaç kişilere bir emsal yardım tutarındaki nakdi yardımın 20 katına kadar sosyal yardım yapılabilir.
14.10.  Sosyal İncelemesi yapılan muhtaç kişilere bir emsal yardım tutarındaki nakdi yardımın 10 katına kadar sosyal yardım yapılabilir.  
14.11.  Yardımlardan yararlanacak muhtaç kişiler için sosyal inceleme formu düzenlenir ve bu kişilerin isim listeleri komisyon tarafından değerlendirilerek veya komisyonun uygun görüşü alınarak Büyükşehir Encümenine sunularak karara bağlanır.
14.12.  Ayni yardımlardan yararlandırılması uygun görülen muhtaç kişiler ve alacakları yardımın şeklini belirten liste Şube Müdürünün teklifi ile Daire Başkanının oluruna sunulur. Alınan olur doğrultusunda yapılması uygun görülen ayni yardımlar muhtaç kişilere dağıtılır.
14.13.  Hak sahiplerine verilen yardımlar, kesintisiz ve peşin olarak ödenir.
14.14.  18 yaşından küçük olanlara yapılması öngörülen sosyal yardımların küçüğün adına yasal vasisine yapılması esastır.
14.15.  Satın alma/şartlı bağış yoluyla temin edilen sosyal yardımların dağıtımıyla ilgili organizasyon planlaması yapılır.
14.16.  Ayni ve nakdi yardımlar geçici yardımlardır. Kişilerin yaşam standartlarında iyileşme olması, ölüm ve gaiplik durumunda bu yardımlar kesilir. Yanlış ve yalan beyanda bulunarak sahte evrakla sosyal yardım hizmeti alanların bu durumlarının tespit edilmesi halinde yardımları kesilir ve o kişi bir daha sosyal yardım hizmetlerinden yararlandırılmaz.
Engelliler Şube Müdürlüğü
Müdürlüğün Kurulması
 MADDE 15 -
Birim, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 21 inci maddesi gereğince, büyükşehir belediyelerinde belediye meclisi kararı ile norm kadro ilke ve esaslarına uygun olarak kurulur. Birim, meclis kararında gösterilmek kaydıyla büyükşehir belediyesinin nüfus, ihtiyaç ve bütçe imkanlarına göre bilgilendirme, bilinçlendirme, yönlendirme, eğitim, danışmanlık, bakım, sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri ile engellilerin yaşamlarını kolaylaştırıcı hiyerarşik kademelerden meydana gelir.
 Temel Çalışma İlkeleri
MADDE 16

Engellilerin çağdaş hizmet anlayışı ile kentsel imkanlardan yararlanarak, yaşamlarını güven, sağlık ve mutluluk içinde sürdürmelerini gerçekleştirmede;
16.1.   Temel insan haklarına saygılı ve insan onuruna yakışır olmasını,
16.2.   Toplumsal bütünleşmeyi sağlayıcı olmasını,
16.3.   Katılımcı ve paylaşımcılığın esas alınmasını,
16.4.   Fırsat eşitliğine dayalı olmasını,
16.5.   Hizmetlerin etkin, verimli, kaliteli, sürdürülebilir, ulaşılabilir, erişilebilir, ücretsiz veya indirimli olmasını sağlamak.
 Engelliler Şube Müdürlüğünün Görev Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 17   

Birimin görevleri şunlardır:
17.1.             Mardin ili hizmet sınırları içerisinde yaşayan engellilerin istatistiki verilerini hizmet alımı/belediye imkanları ile belirlemek,
17.2.             Engellilerin yardımcı ya da refakatçiye ihtiyaç duymaksızın yaşamlarını sürdürebilmeleri için yaşam alanlarındaki fiziki engellerin (özellikle Belediye ve kamu kurumları hizmet binaları olmak üzere) kaldırılmasını ve uygun mimari ve kentsel düzenlemelerin hayata geçirilmesi için girişim ve çalışmalar yaparak her türlü tedbirin alınmasını sağlamak,
17.3.             Engellilerin kullanımına uygun dizayn edilmiş toplu taşıma araçlarının hizmete sokulmasını ve toplu taşım araçlarından ücretsiz veya indirimli yararlanmaları yönünde gerekli düzenleme ve uygulamaların yapılmasını sağlamak,
17.4.             Sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenecek sosyal ve kültürel etkinlikleri desteklemek ve işbirliğinde bulunmak.
17.5.             Engellilere yönelik diğer kamu kuruluşları tarafından sürdürülen projeler içerisinde görev almak ve işbirliğinde bulunmak.
17.6.             Engellilere yönelik hizmet çalışmalarını takip ve koordine eder. İlgili Daire Başkanlığından çalışmalarla ilgili bilgi alır ve gerektiğinde belediye hedefleri doğrultusunda yönlendirmelerini yapar.
17.7.             Engelliler Şube Müdürlüğü, çalışma alanları ile ilgili olarak büyükşehir belediyesinin yetkili organlarında görüşülecek konular hakkında ön bilgi hazırlayarak ilgililere sunar.
17.8.             Engelliler Şube Müdürlüğü ilgili kurum ve kuruluşlarla, üniversitelerle, meslek odalarıyla veya sivil toplum kuruluşlarıyla engellilere yönelik yapılacak bilgilendirme, bilinçlendirme, yönlendirme, eğitim, danışmanlık, bakım, sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri ile engellilerin yaşamlarını kolaylaştırıcı çalışmaları koordine eder.
17.9.             Engellilerin meslek edinmelerine yardımcı olmak amacıyla sanat ve meslek eğitimi kurslarından faydalanmalarını sağlamak,
17.10.           Belediyenin imkanları çerçevesinde ihtiyaç sahibi olduğunu belgeleyen özürlülere sosyal yardımlar çerçevesinde tekerlekli sandalye, akülü araç, Braille veya konuşan saat, işitme cihazı vb.. protez ve ortezleri temin ederek ihtiyaç sahiplerine dağıtmak,
17.11.           Belediye tarafından yürütülecek olan hizmetlerin daha verimli gitmesi amacıyla valilik, ilçe belediye başkanlıkları, muhtarlıklar, sivil toplum kuruluşları ile toplantılar gerçekleştirerek koordinasyonu sağlamak,
17.12.          Muayene veya tedaviye ihtiyaç duyan engellilere imkanlar çerçevesinde sağlık desteği vermek,
17.13.          Mevzuata aykırı olmamak kaydı ile iş imkanı olmayan özürlülere belediye otopark, büfe çay bahçesi, dinlenme ve eğlence merkezleri ile uygun görülen gayri menkulleri fırsat eşitliği çerçevesinde öncelikli olarak özürlülere kiralanması için gerekli düzenleme ve uygulamaların yapılmasını sağlamak,
17.14.          Birime başvuran özürlü ve ailelerine psiko-sosyal danışmanlık ve rehberlik hizmetleri vermek, özürlülükle ilgili konularda eğitilmelerini, bilgilendirilmelerini ve bilinçlenmelerini sağlayıcı, konferans, seminer, sempozyum gibi etkinlikler düzenlemek ve düzenlenmesine öncülük etmek,
17.15.          Engelli Hizmet Merkezinin işletimini gerçekleştirmek (Merkezin faaliyete geçmesi itibariyle iç hizmet yönergesi hazırlanacaktır.),
17.16.          Engellilere evde bakım hizmetinin gerçekleştirilmesini sağlamak,
17.17.          Engellilere yönelik sosyal, kültürel, eğitsel, sanatsal, sportif vb. ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla ortak projeler geliştirerek uygulanmasını sağlamak,
17.18.          Engelliler konusunda çalışan ilgili personele meslek ve hizmet içi eğitimi verilmesini sağlamak(Mimar, mühendis, şehir plancısı, danışma hizmeti personeli (153) vb…)
17.19.          İşbirliği protokollerini hazırlamak,
17.20.          Engelliler yasası ve bağlı yönetmelikleri çerçevesinde belirlenen görevleri yerine getirmek,
17.21.          Yasa, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda gerekli diğer faaliyetleri gerçekleştirmek,
17.22.          Üniversiteler, özel kuruluşlar, özürlülere hizmet amacıyla kurulmuş vakıf, dernek ve bunların üst kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yaparak engellilere yönelik toplum temelli rehabilitasyon programlarını uygulamak.
17.23.          Engelliliği önlemeye yönelik kitap, dergi, broşür gibi basılı, sesli ve görsel yayınları hazırlamak, yayımlamak ve dağıtmak.  
17.24.          Engellileri nitelikli işgücü haline getirerek, çalışma yaşamına katılmalarını sağlamak üzere mesleki rehabilitasyon ve eğitim programları için başvuran engellileri değerlendirerek uygun mesleki rehabilitasyon ve mesleki eğitimleri vermek.
17.25.          Ekonomik durumu yetersiz engellilere ayni yardım yapmak.
17.26.          İhtiyaç halinde engellilerin durumlarına uygun araçlarla bulundukları mekanlardan hastane, okul ve rehabilitasyon merkezi gibi yerlere ulaşımlarını sağlamak.
17.27.          Bakıma muhtaç engellilere ve yaşlılara bakım hizmeti sunmak veya bu hizmeti ilgili mevzuat gereğince satın almak.
17.28.          Belediye Başkanının öneri ve talimatlarını yerine getirmek.
 Engellilere yönelik gönüllü hizmetler
MADDE 19 -
Birim engellilere yönelik olarak; üniversiteler, özel kuruluşlar, engellilere hizmet amacıyla kurulmuş vakıf, dernek ve bunların üst kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları; kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile işbirliği halinde, 9/10/2005 tarihli ve 25961 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği hükümlerine göre gönüllülük esasına dayanan hizmetlerin yapılmasını temin eder.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Memurların Görev , Sorumluluk ve Mesleki Elemanların Tanımları

 

Memurların görevleri
MADDE 19

Memurların görevleri şunlardır:
19.1.   Görevli olduğu birimde iş bölümü esaslarına göre yetkililerce verilen işleri incelemek ve gerekli işlemleri yapmak,
19.2.   Kendisine verilen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak, işgücü, zaman ve malzeme tasarrufu sağlayacak şekilde Mardin Büyükşehir Belediyesi Kalite Yönetim Sistemine uygun bir şekilde yerine getirmek,
19.3.   Yazışmaları belli aralıklarla izleyerek işlerin zamanında, mevzuata ve amirlerin talimatına uygun olarak sonuçlanmasını sağlamak,
19.4.   Kendisine verilen görevlerle ilgili konularda amirlerine danışarak alacağı talimata göre işlemleri yerine getirmek,
19.5.   Birimin kırtasiye ve diğer gereksinmelerini saptayarak ilgililere bildirmek ve alacağı talimata göre gerekli işlemleri yapmak,
19.6.   Kullandığı demirbaş eşyanın iyi bir biçimde kullanılmasını ve korunmasını sağlamak,
19.7.   Evraka ilişkin işleri imzadan çıkışına kadar izlemek, tamamlamak ve sevke hazır duruma getirmek,
19.8.   Göreviyle ilgili evrak, eşya araç ve gereçleri korumak ve saklamak,
19.9.   İş hacmi yoğun olan birimlere amirin saptayacağı esaslara göre yardımcı olmak,
19.10.    Amirlerince verilecek diğer işleri ve görevleri yapmak.
 Memurların sorumlulukları
MADDE 20 –
Müdürlüğün iş ve işlemlerinin usulüne uygun olarak tam ve zamanında yapılmamasından, kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmemesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmamasından, kendisine tebliğ edilen görevlerin Mardin Büyükşehir Belediyesi Kalite Yönetim Sistemine uygun bir şekilde yerine getirilmemesinden Müdüre karşı sorumludur.
 Meslek Elemanlarının tanımları ve görevleri
MADDE 21 –
Sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, çocuk gelişimi ve eğitimi, psikolojik danışma ve rehberlik, okul öncesi öğretmenliği, alanlarından birinde asgari dört yıllık lisans eğitimini tamamlamış personel.
 Sosyal Hizmet Uzmanının görevleri
MADDE 22

Mesleği ile ilgili çalışmaların yanında aşağıdaki görevleri yapar;
22.1.   Sosyal yardım uygulamalarına ilişkin her türlü başvuruyu alır, gerekli görüşmeyi yapar sosyal inceleme raporunu hazırlayarak sunulacak hizmet modelini belirler.
22.2.   Tüm çalışmaları kayıt altına alır.
22.3.   Toplumsal projelerde görev alır.
22.4.   Mesleki teknik ve yöntemlerini kullanarak sorunların çözümüne katkı verir.
22.5.   İdarenin yıllık çalışma plan ve programlarına katılır.
22.6.   Tüm bu çalışmaları ekip anlayışı ile yürütür
 Psikoloğun görevleri
MADDE 23 –
Psikolog mesleğinin gerektirdiği tüm çalışmaların yanı sıra aşağıdaki görevleri yerine getirir;
23.1.   Mesleki yöntem, test ve teknikleri kullanarak, başvuran aile ve aile bireylerinin durumlarını değerlendirmek ve psikolojik sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar yapmak. Bu çalışmalara ilişkin kayıtları düzenli tutmak, değerlendirmek ve saklamak,
23.2.   Başvurularla ilgili yapacağı mesleki değerlendirme doğrultusunda mesleki danışmanlık ve rehberlik hizmeti vermek,
23.3.   Ailelere yönelik olarak koruyucu ve önleyici psikolojik hizmet sunmak,
23.4.   Psikolojik sorunları olan bireyler için devlet hastaneleri ve üniversitelerin psikiyatri bölümleriyle işbirliği yaparak ortak programlar düzenlemek ve yürütmek.
 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzmanının görevleri
MADDE 24 –
Çocuk gelişimci mesleğinin gerektirdiği tüm çalışmaların yanı sıra aşağıdaki görevleri yerine getirir:
24.1.   Mesleki test, teknik ve yöntemleri kullanarak, çocukların gelişimlerini değerlendirmek, gelişim düzeylerine uygun eğitim programları hazırlamak, gelişimlerinde sapma belirlenen çocukları ve ailelerini kesin tanı, tedavi ve erken eğitim amacıyla uygun kurum veya kuruluşlara yönlendirmek, sonucunu izlemek ve sevk edildikleri kuruluşlardaki uzmanlarca işbirliği içinde Merkezde verilebilecek desteği organize etmek,
24.2.   Başvurularla ilgili yapacağı mesleki değerlendirmeler doğrultusunda mesleki danışmanlık ve rehberlik hizmeti vermek. Ailelere çocukların gelişmeleri ve eğitimleri ile ilgili sorunlarında rehberlik ve danışmanlık yapmak ve gelişimi destekleyici eğitim programları önermek.
 Okul Öncesi Öğretmeninin görevleri
MADDE 25 –
Kreş ve Gündüz Bakımevinde görev yapar. Çocukların yaş, cinsiyet ve gelişim dönemlerine uygun olarak okul öncesi eğitim programları yapmak ve uygulamak.
 Sosyolog
MADDE 26

26.1.   Sosyal yardım hizmeti almak üzere başvuran aile ve kişilerin tespit çalışmalarına katılır. Toplumsal sorunların oluşma sebeplerini araştırır ve çözüm önerileri üretir. Toplumsal gelişime katkı vermek amacıyla proje çalışmalarında görev alır, seminer ve eğitim programları planlar ve uygular.
26.2.   Tüm meslek elemanları meslekleri ile ilgili iş ve işlemleri Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Sosyal Servis adı altında yürütürler. Dörtten fazla sosyal hizmet uzmanı ve diğer meslek elemanı olması halinde meslek elemanları arasında görev dağılımı yapılır. Meslek elemanları kadrolarının bulunduğu şube müdürlüğünün haricinde diğer şube müdürlüklerinin de meslekleriyle ilgili iş ve işlemlerini yürütürler.
26.3.   Tüm meslek elemanları meslekleri ile ilgili çalışmaları ekip anlayışı içerisinde yürütür.
 Yürürlük
MADDE 27 -
Bu yönetmelik, Büyükşehir Belediye Meclisinin onayı ve yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer.
 Yürütme
MADDE 28 -
Bu yönetmelik hükümlerini, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.