Sosyal Tesisler Yönetmeliği


MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE AİT SOSYAL TESİSLERİN YÖNETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER


Amaç
Madde 1-
Bu Yönetmeliğin amacı, Mardin Büyükşehir Belediyesince işletilen sosyal tesislerin yönetimini, buralardan kimlerin ve ne şekilde istifade edeceğini ve bunların tabi olacağı kuralları belirlemektedir.
Kapsam
Madde 2-
Bu yönetmelik Mardin Büyükşehir Belediyesince işletilen sosyal tesislerini ( yemekhane, misafirhane, lokal, çay ocaklarını ve benzerlerini ) kapsar.
Deyimler
Madde 3-
Bu yönetmelikte geçen:
a) Yönetim Kurulu : 2’nci madde kapsamına giren yerleri yönetmek üzere teşkil olunan kurulu; 
b) Amiri : 2’nci madde kapsamına giren yerleri yöneteni, 
c) Muhasip : 2’nci madde kapsamına giren yerlerin muhasebe işlerini yürüteni;
d) Taşınır Mal Görevlisi: 2’nci madde kapsamına giren yerle ilgili taşınır malların, buralarda kullanılacak yiyecek, içecek ve temizlik malzemesinin muhafaza ve sarfından sorumlu olan memuru;
e) Tesisler: Yemekhane, misafirhane, lokal, çay ocaklarını ve benzerlerini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
YÖNETİM

Tesislerin Açılması
Madde 4- Tesisler

Belediye Başkanlığından alınacak müsaade ile açılır, bu yönetmelik esaslarına göre çalıştırılır.
Yönetim Kurulu
Madde 5- Tesisler

Belediyeye bağlı tesislerde; Büyükşehir Belediyesi birimlerinde görevli ve kadrolu personelden Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından oluşturulan beş (5) kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir, Kurul kendi üyeleri arasında birini başkan olarak seçer.
Yönetim Kurulunun İş Bölümü 
Madde 6-
Yönetim Kurulu; Başkan, mali işler ve muhasebe, sevk ve idare ile tedarik işlerine göre iş bölümü yapar.
Yöneticilerin Atanması
Madde 7-
Tesisler için kurulca bir amir teklif edilir. Kurulun teklif ettiği Amiri, Belediye Başkanın oluru ile göreve başlar. 
Aynı yerlerdeki Tesisler için bu amir tayin edilebileceği gibi ayrı da olabilir. Açılacak çay ocakları için amir tayinine gerek yoktur. Çay ocakları, tesislere bağlı olarak çalışır.
Amir, bu yerler için gerekli personel kadrosunu tespit ederek kurula teklifte bulunur. Kurul teklifi inceleyerek karara bağlar ve Başkanlıkça görevlendirilmesini temin eder.
Yönetim Kurulunun Toplanması 
Madde 8-
Yönetim Kurulu en az ayda bir defa toplanır. Yönetim Kurulunu, toplantılara kurul başkanı çağırır. Toplantıda karar çoğunlukla alınır ve alınan kararlar karar defterine kaydedilir. Toplantı sekreterliğini iş bölümüne göre kurulda görevli bir personel tarafından yapılır. Oyların eşitliğinde, başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu teşkil eder.
Tutulacak Defterler
Madde 9-
Tesisler için:
- Karar defteri,
- Gelir-Gider defteri, (İşletme defteri)
- Kasa- banka defteri, 
- Ambar defteri,
- Taşınır Mal Kayıt defteri, 
- Misafir kabul defteri, 
- Rezervasyon defteri,
- Katar personeli defteri, (ücretsiz yatacaklar için)
- Yazışmalara ait evrak kayıt defteri, tutulur.
Yukarıda belirtilen defterlere sayfa, sıra numaraları verildikten ve defterin ilk sayfalarına kaç sayfadan ibaret olduğu yazıldıktan sonra, her yılın Aralık ayı içerisinde, Mardin Büyükşehir Belediyesi mührü ile mühürlenir, Başkanlıkça tasdik edilir. Ertesi yılın başından itibaren kullanılmaya başlanır. Sözü edilen defterlerin yenilenmesi gerekmiyorsa her yıl kapanış ve açılış şerhi düşürülür.
Hangi tesislerde hangi defterlerin kullanılacağı Başkanlıkça belirlenir.
Kayıt Nizamı 
Madde 10-
Tesisler, defterlerini, işletme hesabı esasına göre tutarlar. Tesislerin her birisinin defterleri ayrı, ayrı tutulur.
Anılan tesisler her ayın sonunda gelir– gider durumlarını gösterir bir tablo düzenleyerek Yönetim Kuruluna sunarlar.
Defterlere, yanlış işlenen kayıtlar, yanlış rakam veya yazı okunacak şekilde çizilmek, üst veya yan tarafına veyahut ilgili bulunduğu hesaba doğrusu yazılmak suretiyle düzeltilir. Defterlere geçirilen bir kaydı kazımak çizmek veya silmek suretiyle okunamaz hale getirmek yasaktır. Defterlerde, çizilmeksizin boş satır bırakılamaz. Defter sayfaları ciltten koparılamaz.
Defterler ve diğer belgeler 5 yıl süre ile muhafaza edilir.
Taşınır Mal Temini ve Hesaplara İntikali 
Madde 11-
Tesisler için gerekli olan taşınırlar, tesislerden sorumlu Amiri tarafından alınır ve tesisin ihtiyaçlarında kullanılır. Bunların dışında kullanılması, kullandırılması ve nakil yapılması yasaktır.
Alınan taşınırlar muhasip tarafından gerekli giriş kayıt işlemleri yapılır.
Tüketim Malzemelerin Temini
Madde 12-
Çay, kahve, gıda ve temizlik malzemeleri, amir tarafından; günlük, haftalık veya aylık olarak tespit edilir.
Tüketim malzemesi ihtiyaç listeleri kurul başkanınca tasdik edildikten sonra; amir, muhasip ve ambar görevlilerinden müteşekkil komisyon tarafından satın alınır ve temizlik malzemeleri hariç bedelleri de tesis gelirlerinden karşılanır.
Bakım ve Onarımlar 
Madde 13-
Tesislerin bakım ve onarımları, sağlıkla ilgili her türlü iş ve işlemleri; temizlik malzemesi dahil her türlü temizlik giderleri yürürlükte bulunan mevzuat dahilinde ait olduğu ilgili servis amiri tarafından karşılanır.
Gelirlerin Kullanılması
Madde 14-
Tesislerin gelirleri, mevcut mevzuat çerçevesinde, bu tesislerin ihtiyaçlarında, yapılan toplantılar dolayısıyla yapılan yemek ile ikram giderlerinin karşılanmasında kullanılır.
Sosyal Tesislerden birisinin gelir fazlası kurulun “Oluru” ile aynı yerdeki başka Sosyal Tesisin ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılabilir.
Ancak; Bu sosyal tesise aktarılan gelir fazlası, yemek ve ikram giderlerinde kullanılamaz. 
Bu yönetmelikte anılan sosyal tesislerimizin gelir fazlaları yıl sonlarında ilgili ünitelerin “Diğer gelir ve karlar” hesabına gelir kaydedilir.
Ambar Sayımı 
Madde 15-
Her ay sonunda ambar sayımı yapılır. Sayımda noksan çıkan malzeme ambar sorumlu memuruna ödettirilir. Fazla malzeme tutulacak zapta istinaden geri alınarak gelir kaydedilir.
Günlük Tahsilatın Teslimi 
Madde 16-
Tesislerin gelirleri amir tarafından tahsil ettirilerek muhasip olan personele teslim edilir. amirce belirlenecek günlük ihtiyaç tutarı dışındaki nakit mevcudunu devlet bankaların birisinde açılacak vadeli mevduat hesabına yatırırlar.
Bankadan biri muhasip üye olmak üzere kurulun belirleyeceği iki kişiden birisinin müşterek imzası ile iki görevli tarafından ve iki imza ile para çekilir. çıkacak açıklar bankaya para yatırma ve çekmeye yetkili görevlisine ödettirilir. Fazlalıklar usulüne uygun olarak gelir kaydedilir.
Görevlilerin Görev Değişikliğinde Yapılacak İşlemler
Madde 17-
Tesislerde zimmeti bulunan memurlar yıllık izin, uzun süreli hastalık ve nakil veya emeklilik gibi sebeplerle görevlerinden ayrılmalarında zimmetlerindeki ayni ve nakdi mevcutlarıyla kıymetli evrakları sayım yapmak suretiyle yerlerine bakacak olanlara, bunlar yoksa yöneticiye bir tutanakla teslim ederler. Bunların teslimi sırasında çıkan noksan ve fazlalıklar için, 14, 15 ve 16’nci maddelere ilişkin hükümler uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLAR

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 18- 

a) Tesislerin yönetim, çalışma şekil ve düzeni için lüzumlu kararları almak ve yöneticiye bildirmek, 
b) Tesis gelirlerinin kullanımı ile ilgili kararlar almak ve ilgili makamın onayına sunmak, 
c) Tesislerde yapılan yiyecek ve içecek fiyatlarını tespit ve tayin etmek,
d) Tesislerin özel gün ve geceler için kiraya verilmesinde ve tesise dışarıdan geleceklere verilecek kartlar için fiyat tespiti yapmak (Bu fiyatlar; Başkanlık onayı ile kesinleşir)
e) Tesislerin en iyi şekilde çalışması için gerekli önlemler almak ve bu konuda rapor vermek, 
f) Tesislerdeki personelin miktar ve niteliğini tespit etmekle görevli ve yetkilidir.
Yönetim Kurulunun sorumluluğu
Madde 19- T
esislerin çalıştırılması ile ilgili görevlerinin zamanında kanunlara, mevzuat ve bu yönetmelik hükümlerine uygun biçimde yapılmamasından, noksan yapılmasından, ihmalinden, sahip olduğu yetkileri kullanmamaktan veya kötüye kullanmaktan dolayı Belediye Başkanına karşı sorumludurlar.
Tesis Amirinin Görev ve Yetkileri
Madde 20-

a) Tesis personelinin görevlerini kusursuz yapmalarını sağlamak, 
b) Tesisin temizlik düzen ve disiplinini sağlamak, 
c) Tesiste hizmet edilenlerin şikayet ve dileklerini dinlemek ve çözüm getirmek. 
d) Hizmet personeli için tespit edilen kıyafetlerin giyilmesini ve temiz olmasını sağlamak, 
e) Tesiste çıkabilecek yangınlara ve sabotaja karşı gerekli önlemleri almak, 
f) Tesiste çalışan personelin çalışma saatlerinin tespitini ve vazife taksimini yapmak, personel arasında iş ahengini sağlamak, 
g) Mubayaa heyetine Başkanlık yapmak suretiyle piyasadan alınacak gıda maddeleriyle diğer malzemelerin ucuz ve iyi nitelikli olmasını sağlamak. 
h) Tesiste sağlık açısından ilk yardım dolabı bulundurmak, 
ı) Evsafını kaybetmiş, sağlık açısından zararlı hale gelmiş olan yiyecek maddelerinin tutanakla tespit ettirerek imhasını sağlamak, 
i) Kurulun hazırladıkları dahili talimattaki kuralları aykırı davrananları tespit etmek ve komiteye bildirmek, 
j) Yönetim Kurulunca verilen kararları uygulamak.
k) Çıkarılan aylık gelir ve gider tablosu ile, sene sonlarında çıkarılan hesap sonuçlarını gelir ve gider cetvellerini tasdik edip Yönetim Kurulunca bir raporla bildirmekle görevli ve yetkilidir.
Tesis Amirin Sorumlulukları 
Madde 21-
Görevlerini zamanında kanunlara, mevzuata ve bu yönetmelik hükümleriyle Yönetim Komitesi Kararlarına uygun olarak yapmamaktan, noksan yapmaktan, ihmalden, sahip olduğu yetkileri kullanmamaktan veya kötüye kullanmaktan dolayı Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.
Muhasibin Görev ve Yetkileri 
Madde 22- 

a) Tesislerin günlük gelir ve gider evrakını defter kayıtlarına işlemek, 
b) Tesislerin hesap işlerini yürütmek, 
c) Her ayın sonunda gelir gider tablosunu çıkarmak,
d) Tahsil, tediye ve hesap fişlerini imza etmek, tahsil ve tediye için talimat vermek,
e) Amirin vereceği diğer görevleri yapmakla yükümlüdür.
Muhasibin Sorumlulukları 
Madde 23-
Görevlerini zamanında kanun ve mevzuata uygun olarak yapmamaktan, noksan yapmaktan, ihmalden, sahip olduğu yetkileri kullanmamaktan veya kötüye kullanmaktan dolayı Amire karşı sorumludur.
Taşınır Mal Memurlarının Görev ve Yetkileri 
Madde 24- 

a) Ambara gelen malzeme ve maddeleri giriş fişi ile birlikte ambar defterine kaydetmek ve tesellüm etmek, 
b) Ambarda bulunan malzeme ve maddelerin bozulmamasını temin etmek ve gerekli tedbirleri almak, 
c) Ambardan çıkan malzeme ve maddelerin sıhhatli ve temiz olmasını sağlamak, 
d) Yılın veya ayın belli günlerinde ambar mevcudunu saymak ve tutanak tutmak, 
e) Tesislere teslim edilen taşınır malları tesellüm etmek ve mevzuat hükümlerini uygulamak, 
d) Taşınır mal eşyanın kullanılır durumda hazır olmasını sağlamak, 
g) Tartı ve ölçü aletlerinin kanuni ayar ve damgalarını zamanında yaptırmak, bu konudaki defterin tutulmasını sağlamak, 
h) Yılın veya ayın belli günlerinde taşınır malları saymak ve tutanak tutmak, 
ı) Amirin vereceği diğer görevleri yapmakla yükümlüdür.
Taşınır Mal ve Ambar Memurlarının Sorumlulukları 
Madde 25-
Görevlerini zamanında kanun ve mevzuata uygun olarak yapmamaktan, noksan yapmaktan, ihmalden, sahip olduğu yetkileri kullanmamaktan veya kötüye kullanmaktan dolayı yöneticiye karşı sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TESİSLERİN SINIFLANDIRILMASI ve 
FAYDALANMA ESASLARI

Tesislerin Sınıflandırılması 
Madde 26-
Genelde Tesisler 2 sınıfa ayrılır.
1- Misafirhaneler; Odaları French-Bed veya iki yataklı, tabanı halı kaplamalı, telefonlu, çalışma masallı, gar dolaplı, duş ve tuvaleti içinde sıcak sulu, misafir kabul salonu olan, kahvaltı verilen, diğer sıcak ve soğuk içecek ikramlı servisleri bulunan tesislerdir. 
2- Yatakhaneler: Misafirhanelerin dışındaki tesisler yatakhanelerdir. 
Büyükşehir Belediyesi tesislerinin hangi sınıfa dahil bulunduğu; hangi görev unvanlarındaki personelin yararlandıracağı ile alınacak ücretler Yönetim Kurulunca tespit olunur.
Kabul ve Şartları 
Madde 27-
Tesislere kabul edilecekleri 
A- Kabul; 
a) Büyükşehir Belediyesinde halen çalışmakta olan personel ve emekli olan personelin eş ve çocukları, anne, baba ve bakmakla mükellef olduğu kardeşleri, 
b) İdaremizde görev yapmış olanlar, görev yaparken görevden ayrılanlar, emekli olsun veya olmasın, kamu kuruluşlarında çalışsın veya çalışmasın Sosyal Tesislerinden Büyükşehir Belediye personeli gibi yararlanırlar. 
c) Büyükşehir Belediyesinin Seçilmiş organları ile Büyükşehir Belediyesini Teftiş, tetkik, inceleme, araştırma yapmak ve eğitim yaptırmak üzere gelen yabancı, yerli araştırma ve eğitim uzmanları da görevleri devam ettiği sürece Büyükşehir Belediye Personeli gibi bu yerlerden yararlandırılırlar. 
d) Kuruluşumuzla yakın işbirliği içinde bulunan diğer Kuruluş Mensupları ile kalmaları Belediye Başkanlığınca uygun görülen kişiler, Belediye Başkanın vereceği talimata göre yararlandırılabilirler. 
B- Süre:
a) Geçici görevli olanlar görev süresince, 
b) Personel ve aile efradı ile personelin beraberinde bulunmayan aile efradı en fazla 7 gün, 
c) Emekli personel eş ve çocukları ile personelin beraberinde bulunmayan eş ve çocukları en fazla 7 gün
d) Hastalık tedavisi için gelenlerle, refakatçiler en fazla 1 ay, 
e) Daimi görevli atananlar en fazla 1 ay.
Misafirhanelerden veya Yatakhanelerden yararlandırılır. 
f) Yukarıda belirtilen süreler kadar yararlandıktan sonra hesap kesilir. Hesap kesim tarihinden itibaren 1 ay geçmedikçe aynı tesisten yararlanamazlar.
g) Görev nedeniyle Misafirhanelerden yararlanacak Büyükşehir Belediye Personelinin görev ve unvan durumları dikkate alınarak aynı odadan istifade etmeleri sağlanır.
h) Bu maddenin (A/d) alt bendi uyarınca tesislerden yararlanacak olanlar 7 güne kadar ve daha fazlası için ise Belediye Başkanın onayı ile kalabilir.
Tesislerin Kullanılma Amacı 
Madde 28-
Tesisler Büyükşehir Belediye Mensuplarının ve emeklilerinin sosyal ihtiyaçlarını karşılaması, dayanışmayı artırması, mesleki ve sosyal ilişkilerin devam ettirilmesi, dinlenmesi ve eğlenmelerini temin için tesis edilir. Tesisler düğün, nişan, toplantı v.s. için kiraya verilebilir. Uygulanacak kira ücreti KDV’de nazara alınmak suretiyle mahalli raice göre kurulca tespit edilerek, Belediye Başkanına onaylattırılır.
Bu yerleri kiralamak isteyenlerden talep tarihinde kira ücretinin beli bir oranı kaparo alarak alınır. Tutulan günden, 5 takvim gününden önce kiralamaktan vazgeçildiği Tesis Amirine duyurulması halinde kaparo iade edilir, aksi halde irad kaydedilir. Bu husus kaparo alındısına yazılarak kiralayana imzalatılır.
Ulusal ve dini bayramlar gibi kutlama günleri ile düzenlenecek personel geceleri için salon kirası alınmaz.
Tesislerin üçüncü kişilere kiralanması ve işletilmesi yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde ve Büyükşehir Belediyesinin yetkili karar organlarınca gerçekleştirilir.


BEŞİNCİ BÖLÜM
FAYDALANACAKLARIN UYMAK ZORUNDA
OLDUĞU ESASLAR

Tesislerde Kalacak Olanların Uymaları Gereken Hususlar 
Madde 29-
Tesislerde kalacak olanlar:
a) Tesislerde kalacakları süreyi yöneticiye bildirmek, 
b) Müsaade edilen sürenin sonunda herhangi bir ikaza mahal bırakılmaksızın tesisi terk etmek.
c) Tesiste kalan diğer kimseleri her ne şekilde olursa olsun rahatsız etmemek, örf ve adetlerle, umumi adaba aykırı davranışta bulunmamak, 
d) Yönetimle görevli memur ve müstahdemlerle münakaşa etmemek ve görevlerine müdahale etmemek, 
e) Temizliğe riayet etmek ve temizliği bozacak hareketlerden kaçınmak, 
f) Tesisler için uygulanan güvenlik talimatlarına tam olarak uymak, 
g) Demirbaş eşyayı özenerek kullanmak, 
h) Tesisten ayrılırken borç bırakmamak, 
i) Tesislere kabul için, istenildiğinde gösterilmek üzere gerekli kimlik veya sağlık karnelerini yanında bulundurmak. 
Mecburiyetindedirler.
Komisyon, her tesisin özelliğine göre yukarıdaki hükümlerle birlikte tesisten yararlanacakların uymakla zorunlu olduğu hususları belirten dâhili talimat hazırlayıp uygulatacaklardır.

ALTINCI BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Avanslar 
Madde 30-
Tesislerdeki hizmetlerin yürütülmesi için gerektiğinde görevlilere her yılın başında verilecek avansı Yönetim Kurulunca tespit edilir, bu oran her yıl Maliye Bakanlığının bütçe kanunu ile belirlediği mutemet avansı limitinden fazla olamaz.

Tesis Personelin Ücreti 
Madde 31-
Tesislerde devamlı çalışan personel dışında istihdam edilecek personele kurulca tespit edilen ve asli görevlerine halel gelmemek üzere yürütme organında vazife alan Büyükşehir Belediye mensubu memur, hizmetli ve işçilerine tesisteki hizmetleri dolayısıyla yapacakları mesailer karşılığında, Yönetim Kurulunca belirlenen oranlarda ödenek verilebilir.
Personelin Çalışma Saati 
Madde 32-
Personelin çalışma saati iş durumuna göre Yönetim kurulunca düzenlenir. 
Denetim 
Madde 33-
Tesislerin hesap ve umumi muamelatı Belediye Başkanlığınca belirlenecek aralıklarla denetim organlarınca denetlenir. 
Yürürlük
Madde 34-
Bu Yönetmelik Büyükşehir Belediyesi Meclisi kararı ile kabulü ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 35-
Bu Yönetmeliği Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.