Ticari Taksiler ve Taksi Durakları Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik


T.C.

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

TİCARİ TAKSİLER VE TAKSİ DURAKLARI ÇALIŞMA USUL VE

ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

Madde 1.

 1. Bu yönetmelik; Mardin Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde çalışan ve çalışacak olan (T) serisinden taksi ve bunlara ait durakların hangi koşullar altında ve ne şekilde çalışacaklarını, bunların işleticileri ile verilen hizmetten yararlanan kuruluşlar ve kişiler arasındaki ilişkileri, şehir içi trafik güvenliğinin ve bütünlüğünün sağlanması, uygulamayı yürütecek ve denetleyecek olan kuruluş ve organların teknik, idari koşullarını, yetki ve sorumluluk alanlarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

Kapsam

Madde 2.

2.1. Mardin Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde İl trafik komisyonu, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni kararları ile belirlenen hakları saklı kalmak üzere UKOME’nin uygun gördüğü yerde ve sayıda olmak kaydıyla, yolcu taşımacılığı yapmak üzere faaliyet gösteren ticari taksi işletmecileri, mevcut taksi durakları ve yeni açılacak olan taksi duraklarını kapsar. Bu yönetmelikte herhangi bir kişi ya da kuruluşa getirilen yükümlülük o kişi ya da kuruluşun herhangi bir mevzuatla tabi olduğu yükümlülüklerinden masumiyet veya muafiyet sağlamaz.

 

Yasal Dayanak

Madde 3.

3.1.Belediyelere verilen görev ve yetkileri bu yönetmeliğin yasal dayanağını oluşturur.

Bunlar;

 1. 5393 sayılı Belediye Kanunu,14 ve 15/b-f-p maddeleri
 2. 2464 sayılı Belediye Gelir Kanunu,
 3. 6183 sayılı Amme Alacakları Kanunu,
 4. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu,
 5. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliği
 6. Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Yönetmeliği
 7. 1608 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanun,
 8. 3194 sayılı İmar Kanunu,
 9. Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik,
 10. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye kanunu
 11. 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği,

 

Tanımlar

Madde 4.

4.1. Bu yönetmelikte adı geçen terimler aşağıda açıklanmıştır;

4.1.1. Belediye: Mardin Büyükşehir Belediyesini,

4.1.2. Encümen: Mardin Büyükşehir Belediye Encümenini,

            4.1.3. UKOME: 5216 sayılı kanunun 9. maddesi gereğince kurularak görev yapan Mardin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezini,

4.1.4. Ulaşım Dairesi Başkanlığı: Mardin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığını,

4.1.5. Zabıta Daire Başkanlığı: Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığını,

                        4.1.6. İlçe Belediyeleri: Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı İlçe belediyelerini,

                        4.1.7. Meslek Odası: Şoförler ve Otomobilciler Odası veya bağlı bulunduğu odayı,

4.1.8. Durak Temsilcisi: Taksi durağındaki araç sahipleri tarafından seçimle belirlenen kişiyi,

4.1.9. İşletmeci: Mardin Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde ticari (T) plakalı taksi sahibini,

4.1.10. Denetim Görevlileri: Bu yönetmelik hükümleri uyarınca İşletenlerin araçları ve personelini denetlemekle görevli yetkili personel olup aşağıda belirtilmiştir;

 1. Büyükşehir Belediye Başkanı, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları ve görevlendirecekleri personel
 2. Ulaşım Daire Başkanı ve görevlendireceği personel,
 3. Zabıta Daire Başkanı ve görevlendireceği personel,
 4. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen personel,
 5. Jandarma Komutanlığı tarafından görevlendirilen personel,
 6. Durak Açma ve Çalışma Ruhsatı: UKOME kararı ile yeri belirlenerek, Büyükşehir Belediyesi tarafından istenen şartları karşıladıktan sonra oluşturulacak taksi durağı adına, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek belgeyi,
 7. Fiyat Tarife Kartı: 5216 Sayılı yasa ve UKOME Genel Kurulu çerçevesinde belirlenmiş fiyat tarifesinin yazılı olduğu ve Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından hazırlanarak Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından onaylanan belgeyi,
 8. Güzergâh: Aracın yolcu taşımacılığı sırasında izleyeceği yolu,
 9. Kontenjan: Her taksi durağında çalışacak en fazla araç sayısını,
 10. Şoför: En az (B) sınıfı sürücü belgeli, mesleğin gerektirdiği özellik ve şartlara sahip olan ticari (T) plakalı taksiyi sevk ve idare eden sürücüyü,
 11. Şoför Tanıtım Kartı: Taksi aracını kullanan (sevk ve idare eden) kişinin aracı kullanırken araç içerisinde yolcu tarafından görülebilecek bir yerde bulundurması gereken tanıtım kartını,
 12. Taksi: Yapısı itibariyle sürücüsü dahil en fazla (5) beş oturma yeri olan, insan taşımak için imal edilmiş bulunan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen şekilde muayenesi ve damgası yapılmış, ücret hesaplama yöntemine uygun tarife yüklenmiş, tip onayı alınmış taksimetre ile yolcu taşıyan motorlu aracı (Karayolları Trafik Kanunu Hükümlerine göre yolcu taşıması arttırılan taksilerle ilgili uygulama yetkileri UKOME’ ye aittir),
 13. Taksi Bekleme Yerleri: UKOME tarafından belirlenmiş sayıda taksinin faydalanabileceği cep ya da işaretle ayrılmış yol bölümlerini, 
 14. Taksi Durağı: UKOME tarafından belirlenen kontenjanı ölçüsünde taksinin yolcu almak için bekleme ve depolama yapabilecekleri yeri,
 15. Kamuya Terkinli Alan Üzerinde Taksi Durağı: İmar planlarında yol güzergâhı içinde kalan ve kamuya terkin edilmiş olan kamu malı alanlar üzerinde, yolun ulaşım ve trafiğini aksatmayacak şekilde araç yolu üzerinde ya da yolun kenarında açılacak cep içinde taksi plakası belli en az 4 taksinin (yola paralel veya açılı) park edebileceği taksi park alanı ile en az 6 m² lik kabin konularak işletilen telefonlu taksi durağını,
 16. Özel Mülk Boş Parseller Üzerindeki Kabinli Taksi Durakları: Özel mülkiyete ait taşınmaz üzerinde en az 4 taksinin park edebileceği 80 m² park alanı ve 6 m² den az olmamak şartı ile kabin yeri, 86 m² ve üzerinde olan boş parseller üzerinde kurulacak taksi duraklarını,
 17. Birim Park Alanı: Bir aracın park etmesi için gerekli olan ve manevra boşlukları dahil 20-35 m² arasındaki park alanını,
 18. Taksimetre: UKOME tarafından belirlenen tarifeye göre ayarlanan taksi müşterisi tarafından ödenecek para miktarını, açık olduğu süre boyunca, belirli bir süratin altında kat edilen mesafeye ve taşıtın işgal edildiği süreye bağlı olarak kendiliğinden hesaplayan ve sürekli gösteren ölçü aletini,
 19. Ticari (T) Plakalı Taksi Uygunluk Komisyonu: Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Makine İkmal Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü bünyesinde çalışan 1 (Bir) Makine Mühendisi (Başkan), 1 (Bir) Atölye Ustabaşı ve 1 (Bir) Atölye Ustasından müteşekkil toplam 3 (Üç) kişiden oluşan komisyonu ifade eder. Komisyon’un raportörlüğü Makine İkmal Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü tarafından yapılır.
 20. Araç Uygunluk Belgesi ve Formları: İşleticilerin bu yönetmelik hükümlerine göre Mardin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan alacakları uygunluk formlarının ekli olduğu, Makine İkmal Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğünün verdiği araç uygunluk belgesini (EK – 1 – 1A),
 21. Ticari (T) Plakalı Taksi Tahsis Belgesi: İlk defa ticari (T) plakalı taksi sahibi olma, devir alma veya ortak olma ile araç değişikliği işlemlerinde Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından ticari (T) plakalı taksi sahip veya sahipleri adına düzenlenecek belgeyi,
 22. Yıllık Çalışma İzin Belgesi (Çalışma Ruhsatı): Ticari (T) plakalı taksi işleticilerinin, Belediye Meclisi’nce her yıl kabul edilen Gelir Tarifesindeki hizmet ve üst yapı kullanım ücretini yatırarak, araç uygunluğundan geçmek ve bu yönetmeliğe uygun olmak kaydıyla Ulaşım Dairesi Başkanlığından alacakları 1 (Bir) yıl geçerliliği olan ve her yıl bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak bandrol yapıştırılarak yenileyecekleri belgeyi,
 23. Yolcu: Ticari (T) plakalı taksiyi kullanan şoför dışında, araçta seyahat eden kişileri,
 24. Geçici Şoför Tanıtım Kartı: Taksi aracını kullanan (sevk ve idare eden) kişinin aracı kullanırken araç içerisinde yolcu tarafından görülebilecek bir yerde bulundurması gereken geçici tanıtım kartını.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Taksi Durağı Açılması, Taksi Durağı / Bekleme Yerleri Oluşturma ve Durakta Çalışacak Taksi Plakalarının Belirlenmesi ve Devirlerine İlişkin Esaslar

Taksi Duraklarının Açılması İçin Gereken İşlemler, Usul ve Esaslar

Madde 5. 

 1. Taksi duraklarının oluşturulması ile ilgili, usul ve esaslar aşağıdaki gibidir;
  1. Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yolcu taşımacılığı yapmak üzere; bu yönetmelikte belirlenen koşullara uymak kaydıyla, ticari plakalı taksilere durak yeri tespitine, durakta çalışacak araç sayılarının belirlenmesine, sayılarında değişiklik (artırma veya azaltma) yapılmasına, Taksi Durağı/Bekleme yerleri ile ilgili kararlar almaya (birleştirmek, kaldırmak, yer değiştirmek) UKOME yetkilidir.
  2. Mardin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yaptırılan Ticari taksi optimizasyonu çalışmasına göre durak ve bekleme yerleri, araç sayıları, modelleri, durak binalarının yer ve fiziksel özelliklerin belirlenmesi UKOME’ nin yetkisindedir.
  3. Taksi Durağı açma talebinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler, gerekçeleri ile birlikte Taksi Durağına ihtiyaç olduğunu belirten bir yazı ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na   müracaat eder. Taksi Durağı talebi UKOME Kurulunda değerlendirilerek, talebi uygun görülenlerin depolama yeri ve araç sayıları belirlenir.

 

 1. Taksi duraklarında aranacak fiziki şartlar aşağıdaki gibidir;
  1. Taksi Durağı olarak tesis edilmek istenilen yer üçüncü kişiye ait ise; yerin tapusu, tapu kaydı, en az 3 yıllık kira sözleşmesi ve tapu sahibi/sahiplerinin muvafakatnamesi, müracaat dosyasına eklenecektir.
  2. Her araç için 20 m2’den (yirmi metrekareden) az olmamak üzere alan tahsisi aranır.
  3. Taksi durağı ve depolama alanına ait zeminin asfalt, beton, parke gibi sert ve dayanıklılığı yüksek malzemelerle kaplanarak yağmur suyu drenajının yapılması zorunlu olup belirlenen alana ait proje hazırlanarak UKOME’ nin onayına sunulacak ve gerekli onay alındıktan sonra imalat yapılacaktır.
  4. Taksi durağında çöp kutusu, yangın söndürme tüpü, telefon hattı ile ilkyardım malzemesi bulundurulması zorunludur.
  5. Taksi durak binaları UKOME tarafından uygun görülen projeye göre yaptırılacaktır.
  6. Çağrı Zili talebinde bulunulması halinde söz konusu çağrı zilinin başka bir durağın sorumluluk alanında olmamasına dikkat edilecek ve zil konulacak yerler için UKOME’den izin alınacaktır. 
  7. Taksi Durağının ismi olmak zorunda olup bu isim UKOME tarafından onaylanır. İsmi olmayan durakların isimleri ise UKOME tarafından belirlenir. Durak yerlerinde, UKOME tarafından özellikleri belirlenen durağın ismi, telefonu ve kayıtlı araç sayısını belirten bir tabela olacaktır. Ayrıca Durak binasında taksi durağında çalışan ticari taksi plakalı araç sahibi ve çalışanlara ait bilgiler bir dosyada bulundurulacaktır. Araç plakaları ve çalışan şoförlerin fotoğrafları bir panoda görünecek şekilde duvarda asılı bulundurulacaktır.
  8. Durağa ait su, elektrik, telefon gibi diğer her türlü gider, durağa kayıtlı esnafın ortak giderleridir ve kendileri tarafından ödenecektir.

 

 1. Taksi Durak ve bekleme yerleri ile taksi durak isimleri, belirlenen taksi plakaları hakkında alınan UKOME Kararları müktesep hak teşkil etmez. Alınan kararların yol ve trafik güvenliği, bölgedeki ticari taksi ihtiyacı, kent estetiği gibi gerekçeler sebebiyle iptali veya değiştirilmesinde UKOME yetkilidir.
 2. Bir ticari taksi, kayıtlı olduğu taksi durağı haricinde çalışamaz. Çalıştıkları tespit edilen araçların plaka tahsisi iptal edilir.
 3. Taksi Durağı hakkı sadece plakaya aittir. Plakanın araç sahibi tarafından devredilmesi halinde plakayı devreden kişinin taksi durağı hakkı da devredilmiş sayılır.
 4. Her taksi durağında, üyelerince seçilmiş bir durak temsilcisi belirlenir ve bu kişi durakla ilgili iş ve işlemlerde Belediyenin muhatabı sayılır. Belediye tarafından taksi durak temsilcilerine yapılacak tebligat tüm taksi durak üyelerine yapılmış sayılır. Belirlenen taksi durak temsilcilerinin isimleri ilgili meslek odasınca Belediyeye bildirilmek zorundadır.        
 5. Taksi durağı açılması için talep edilen yerde başka ticari taksi ve durağı olmaması varsa bile ihtiyacı karşılayamaması ve yeterli kontenjanın olmaması zorunludur. İhtiyaç UKOME tarafından kurulacak teknik bir heyetin raporu doğrultusunda belirlenir. Açılacak durakta çalışan taksilerin kamu zararı ve atıl kapasite oluşturmamasına dikkat edilir.

 

Taksi Duraklarının Ruhsatlandırma Esas ve Usulleri

Madde 6.

            6.1. Mardin Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde il merkezi ve bağlı ilçelerinde yolcu taşımacılığı yapmak üzere bu yönetmelikte belirlenen koşullara uymak kaydıyla, tesis edilen ve UKOME kararı ile belirlenerek Büyükşehir Belediyesince istenen şartları karşılayan durak yerlerinin ruhsatlandırma işlemleri; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun, Büyükşehir Belediyesinin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin 7. maddesi d bendi uyarınca; Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlar ile Büyükşehir Belediyesinin sorumlu bulunduğu alanlarda tesis edilen ve/veya edilecek olan Taksi Durakları binaları için İşyeri Açma ve Ruhsatlandırma İşlemleri ilçe belediyeleri tarafından yürütülür.

 

Taksi Duraklarının Yerinin Değiştirilmesi

Madde 7.

            7.1. Durakların yer değiştirmesi aşağıdaki şartlara bağlıdır;

7.1.1. Taksi durakları ve bekleme yerlerinde değişiklik yapılması UKOME tarafından belirlenir.

 

Taksi Durağının Kapatılması

Madde 8.

 1. Bu yönetmelikte bahsi geçen taksi durağı aşağıda belirtilen durumlarda kapatılabilir;
  1. Taksi durağı Yol alt ve üstyapısında yapılacak Trafik Sirkülasyonu, Yol ve Kavşak Geometrik Düzenleme projeleri doğrultusunda ile imar planlarında yapılan değişiklikler sebebiyle UKOME kararı ile kapatılır.
  2. Taksi durağı artan araç hacmi ve yaya hareketliliği sebebiyle Yol ve Trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü durumlarda UKOME kararı ile kapatılabilir.
  3. İş yeri açma ve çalışma ruhsatında belirtilen taksi plakası haricinde durakta izinsiz taksi çalıştırılmasının bir sene içinde üç defa tekrarı halinde taksi durağı UKOME kararı ile kapatılır.
  4. Taksi durağı Genel asayiş ve güvenliği olumsuz yönde etkileyen suçlarda kullanılması halinde UKOME tarafından kapatılır. Bu suçlar şunlardır;
   1. Organize suçlar ve terör olayları
   2. Genel ahlak ve adaba aykırı hareketler
   3. Suç işlenen ve işleyenlere yataklık yapanlar,
 2. Yukarda belirtilen durumlarda UKOME’ nin bilgilendirilmesi ile, ilgili ilçe belediyesi Ruhsat Denetleme Müdürlüğü tarafından taksi duraklarının iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı iptal edilir.
 3. Uluslararası kongre, spor karşılaşmaları, tabii afet Vb. hallerde mevcut alandaki durak ya da durakların hizmetleri geçici bir süreliğine durdurulabilir.

 

Ticari Taksi Çalışma Ruhsatı Verilmesi

Madde 9.

 1. İlk Defa Taksi Çalışma Ruhsatı Almak, Mevcut Tahsisli Ticari Plakayı Devir veya Ortak Almak İsteyenlerde Aranacak Şartlar;
  1. İlk defa çalışma ruhsatı müracaatın da bulunan gerçek ve tüzel kişilerin araçları 5 (beş) yaşını geçmemiş olacaktır. Mevcut ruhsat sahipleri araçlarını 10 yaşına kadar kullanabilir, Model değişikliklerinde araç 5 yaşından büyük olmayacaktır. 10 yaşını dolduran araçlar ancak 5 (beş) yaşından küçük(5 yaş dahil) olan araçla yenilenebilir. 10 yaşını tamamlayan araçların yönetmelik çerçevesinde belirlenen kriterlerde araçlarla değişiminden önce araç sahiplerinin uyarılmasına gerek yoktur. Araç sahipleri süreleri dolmadan önce gerekli tedbirlerini almak ve araçlarını yenilemek zorundadırlar. Sıfır yaşından 5 (beş) yaşına kadar alınan ve alındığı günden itibaren Mardin Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım hizmetinde çalışan ticari plaka, araç ile birlikte devredildiğinde on yılın sonuna kadar çalışabilir. Eğer aynı araç devredilmiyorsa değişikliklerde en fazla 5 yaş şartı aranır. Çalışma izin belgesi (ruhsat)’ nin verilme nedeni; ticari taksi faaliyeti içerisinde yer alan vatandaşların taşınacağı araçların güvenlik unsurlarının kontrol edilmesi, yolcu güvenliğine uygun olup olmadıklarının tespiti, zorunlu sigortalarının yapılıp yapılmadığı, taksi durağı teyidi, araç sahiplik ve şoförlere ait uygunluk bilgilerinin kontrol edilmesi amacı başta olmak üzere karayolu trafik kanununun ek/2 maddesi gereği gerekli denetim ve kontrollerin sağlanması amacıyla verilmekte olup, büyükşehir belediyesi mülki sınırları içerisinde ticari taksi faaliyetinde bulunan bütün otomobil tipi araçların alması zorunludur.
  2. İstenilecek Belgeler;
   1. Dilekçe: Dilekçede ikamet adresi aracın plakası, modeli, motor numarası, şase numarası ve kaç kişilik olduğu belirtilir. (Devir ile model değişikliği yapılacaksa dilekçede belirtilir)
   2. T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti ve aslı,
   3. İkametgah belgesi (Mardin İli sınırları içerisinde ikamet ettiğini belirtir Nüfus Müdürlüğü’nden ya da e-devlet üzerinden alınmış yerleşim yeri adres belgesi veya İkametgâh belgesi).
   4. Adli Sicil Kaydı(Resmi kuruma verilmek üzere arşiv kaydı içerecek şekilde) (Türk Ceza Kanunu’ nun 81, 102, 103, 104, 105, 109, 179/3, 188, 190, 191, 226, 227, 265 maddelerindeki suçlardan; dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti, hırsızlık, rüşvet suçlarından; 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olması gerekmektedir.)(sabıka kaydı olanlar mahkeme kararını ibraz etmek zorundadır),
   5. İmza beyannamesi (tescil dosyasında bulunması ve süresiz verilmiş olması halinde tekrar istenmez),
   6. Yeterli sürücü belgesi fotokopisi (devir ve ortak almalarda aracı kendi kullanmayacaksa istenmez),
   7. Ticari Taşıt Kullanma Belgesi (SRC) (bu belge yoksa kursiyer kartı ve geçici taşıt kullanma belgesi ile onun fotokopisi alınır. Daha sonra asıl olan dosyasına konur), (devir ve ortak almalarda aracı kendi kullanmayacaksa istenmez),
   8. Psiko-Teknik Rapor (Her 5 yılda bir yenilenecektir, devir ve ortak almalarda aracı kendi kullanmayacaksa istenmez),
   9. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme biriminden alınacak Sürücü Belgesi Sicil Kaydı (Son beş yıl içerisinde; bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazalarına karışmamış olmak, alkollü olarak araç kullanma ve hız kurallarını ihlal nedeniyle, sürücü belgeleri birden fazla geri alınmamış olmak, uyuşturucu madde kullanımından dolayı sürücü belgesi geri alınmamış olmak ve 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 35 inci maddesinde düzenlenen kabahati işlemeyi alışkanlık haline getirmemiş olmak),
   10. Trafik ruhsatnamesi (motorlu araç tescil ve trafik belgeleri) aslı ve fotokopisi,
   11. Taşımacılık yaptığına dair, plakasının tescil edildiği ilgili vergi dairesinden mükellefiyet kaydı ya da vergi levhası,
   12. Belediyeden alacakları borcu yoktur yazısı veya onay kaşesi(makbuzu kesildikten sonra),
   13. Aracın mali sorumluluk sigorta poliçesi (tescil dosyasında bulunması ve süresi geçmemiş ise tekrar istenmez, poliçe üzerinde plaka görülmelidir.)
   14. Araç sahibinin bağlı olduğu odadan alınmış oda kaydı. (Bu belge 5 yılda bir defa istenir. Yıl takvim yılı olarak hesaplanır.),
   15. Kooperatife üye olanlar için, bağlı bulunduğu kooperatiften sakıncası yoktur yazısı ve kooperatif üyelik belgesi istenebilir.
   16. Çalışacak şoförlerin kimlik bilgileri, şoför tanıtım kartı,
   17. Belediye Meclisince kabul edilen ücrete tabi işler tarifesindeki Hizmet ve Üst Yapı Kullanım ücretinin ilk taksitinin yatırıldığına dair makbuz.
   18. Araç uygunluk belgesi.
  3. UKOME kararı ve ihale ile ilk defa toplu taşıma izin belgesi alan gerçek ve tüzel kişiler yukarıda belirlenen evrakları tamamlamak zorundadır. Ortak almalarda aynı evrak istenilir (Tüm ortaklar için geçerlidir),
 2. Ticari (T) Plakalı aracını Devretmek İsteyenlerden İstenecek Evrak
  1. Dilekçe,
  2. Belediye ile ilgili tüm borç ve cezaların ödendiğine dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından alacakları borcu yoktur belgesi,
  3. Belediye Çalışma Ruhsatının aslı, Trafik Ruhsatının fotokopisini ibraz etmek şartıyla devralan ve devreden Ulaşım Dairesi Başkanlığına başvurularını yaparlar. Belirtilen şartları sağlayanlara Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından Ticari araç devir(tahsis) belgesi verilir.
 3. Ticari Araç Devralmak İsteyenlerden İstenecek Evrak
  1. Dilekçe
  2. Noter satışı
  3. Trafik ruhsatının fotokopisi
  4. Trafik sigorta poliçeleri fotokopileri
  5. Vergi levhası fotokopisi
  6. Sosyal güvenlik kaydı ile ilgili yazı veya kayıt fotokopisi istenebilir
  7. İlgili oda kayıt belgesi(Bu belge 5 yılda bir defa istenir. Yıl takvim yılı olarak hesaplanır.)
  8. 2 Adet resim
  9. Araç uygunluk belgesi
  10. Adli sicil kaydı(Resmi kuruma verilmek üzere)
  11. Nüfus Cüzdan Sureti
 4. Belirtilen şartları sağlayanlara Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından Ticari araç devir(tahsis) belgesi verilir.

 

İzinsiz Devirler

Madde 10.

 1. Bu yönetmelik kapsamındaki ticari plakaların devrinin yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra Belediyeden onay alınmadan yapılması halinde yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olarak evrakların tamamlanması istenir ve hat devir hizmet bedelinin 5 katı alınır. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan işlemlerde tek devir hizmet bedeli alınır ve yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olarak evrakların tamamlanması istenir.
 2. Birinci fıkrada belirtilen ödemenin yapıldığını gösterir makbuzun ibrazı ile devir alana, aracını tescil etmesi için 30 gün süre verilir. Süre sonunda yönetmeliğin 9’ uncu maddesinde belirtilen devir ile ilgili işlemlere dair düzenlenen şartlar sağlanmadığı takdirde verilen sürede gerekli işlemlerin tamamlanmaması durumunda, faaliyette olan araç UKOME kararı ile faaliyetten men edilir.

 

 

 

 

Taksi Olarak Kullanılacak Aracın Nitelikleri

Madde 11.

 1. Taksi tamamen sarı renk kodunda “T 015” olacaktır,
 2. Aracın ön kapıları ve tavanında plaka yazılı olacaktır. (yazı ebadı 15x80cm),
 3. Aracın üst kısmına ışıklı taksi tabela yapılacaktır,
 4. Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması Hakkında Yönetmelik hükümleri geçerlidir,
 5. UKOME kararı ile belirlenen özelliklerde ve kayıt sürelerinde ön, dış ve iç kamera ile kayıt cihazı, acil durum butonu bulundurulacak ve aktif halde tutulacaktır. Söz konusu cihaz ve sistemlerin inceleme ve takibinin yapılabilmesi için Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından Büyükşehir Belediyesinin mevcut sistemine uyumlu olduğu onaylanan cihaz ve sistemler kullanılacaktır.
 6. Araçların ön kapılarında bağlı oldukları durağın ismi ve telefonu yazılı olacaktır.
 7. Klimalı olacaktır.
 8. Taksimetresi aktif olarak çalışır durumda olacaktır.

 

Taksi Durak Yeri Kiralama

Madde 12.

 1. Taksi durak alanı olarak uygun görülen yerler UKOME kararı ve eki A3 paftaları ile birlikte ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı/Müdürlüğüne gönderilir. Bu yerlerin imar planlarına işlenmesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı/Müdürlüğü tarafından yapılır.
 2. UKOME kararı ile uygun görülen özel şahıstan kiralanan taksi durak yerleri için Ulaşım Dairesi Başkanlığına izin belgesi düzenlenir.
 3. Taksi durağını işletme hakkını alan gerçek ya da tüzel kişi ya da kişiler bu haklarını başka gerçek kişilere devredemez, kiralayamaz veya akit yoluyla 3. şahısların işletmesine müsaade edemez.
 4. Taksi durağı için daha önce alınmış olan İl Trafik Komisyonu ve UKOME kararları ruhsat mahiyetinde olmayıp bu yerlerin taksi durak yeri olabileceğine giriş ve çıkışların trafik açısından uygun olduğuna dair tespittir. Kamuya terkinli alanlardaki taksi durak binalarına iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi işlemi her zaman için ilgili ilçe Belediye Ruhsat Denetim Müdürlüğünce yapılır.

 

Kamuya Terkinli Alanlarda Özel Taksi Durakları

Madde 13.

13.1. İmar planlarında yol güzergahı içinde kalan ve kamuya terkin edilmiş olan kamu malı alanları üzerinde yolun ulaşım ve trafiğini aksatmayacak şekilde araç yolunda ya da yolun kenarında açılacak cep içinde plakası belli en az 4 taksinin (yola paralel veya açılı) park edebileceği alan ile en az 6 m² lik kabin kurulabilecek veya araç park yerine en fazla 40 m mesafedeki bir taşınmazın bodrum, zemin ya da 1. katında açılacak büroya bağlı olarak çalıştırılacak taksi duraklarıdır.

13.2. Kamuya terkinli yerlerde taksi durağı Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından re’sen tespit edilir. Taksi durağı üçüncü kişilerin talebi üzerine de Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından tespit edilir. Söz konusu tespit veya talep toplu ulaşım sistemleri ile ilişkisi ve yolculuk talepleri açısından değerlendirilecektir. Toplu Ulaşım Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü veya sorumluluk alanı itibari ile Jandarma Komutanlığı, İlçe Belediyesi, tarihi ve turistlik özelliği haiz olan bölgelerde Kültür Tabi Varlıklarını Koruma Kurulundan gerek görülürse ilgili ihtisas odasından yetki ve görev alanlarına ilişkin görüş alınmasına müteakip uygunluk alınmak üzere UKOME’ ye sunulur.

 

Tesis Edilmesi Yasak Olan Yerler

Madde 14.

 1. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun 60. ve 61. Maddelerinde duraklama ve park etmenin yasak olduğu hallerde ve yerlerde taksi durağı tesis edilemez. İhtiyaç halinde sonradan yapılan yatay ve düşey işaretlemelerle duraklama ve park etmenin yasaklandığı yerlerde durak ve bekleme yeri UKOME tarafından değiştirilir.
 2. Mevcut taksi duraklarına yeni kurulacak taksi durakları karayolu ve yürüme yolu mesafesi ile 250 m’ den yakın olan yerlere taksi durağı tesis edilemez.

Taksi Durak Yeri Belirleme Kriterleri

Madde 15.

 1. Aşağıda kriterlere uymak koşulu ile taksi durağı tesis edilir.
  1. Taşıt yolu üzerinde açılmış veya açılacak olan taksi durak yerlerinin cep içinde olması zorunludur.
  2. Cep açılmayacak durumda olan ancak trafik yoğunluğu bakımından sakıncalı görülmeyen ana arterler dışındaki taşıt yolu kenarına da yatay ve düşey işaretlemesi yapılarak taksi durak yeri izni verilebilir. Bu durumda taksi durağı için ayrılan yer engellilerin geçişini ve yaya güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde planlanacaktır.
  3. Büyük alışveriş merkezleri, yolcu yoğunluğu yüksek duraklar, hastaneler ve benzeri yolculuk çekim merkezlerinde, ücretli park yerleri içinde taksi durağı için alan ayrılabilir.
 2. Üzerinde taksi durak yeri uygulaması yapılacak olan yolun tipine göre durak yeri belirleme kriterleri aşağıda belirtildiği gibidir.
  1. Bölünmüş 2 şeritli yollarda taksi durağı;
   1. Cep içinde ise yol genişliği en az 7 metre
   2. Cep yapılmıyor ise yol genişliği en az 10 metre,
  2. Tek yönlü yollarda tek şerit için yol genişliği minimum 3,50 metre,
  3. Çift yönlü yollarda tek şerit için yol genişliği minimum 3,00 metre olacaktır,
  4. Taksi Durağı tek yönlü yollarda gidiş yönünde yolun sağ tarafında yola paralel olarak yapılacaktır.
   1. Yola paralel yerleştirilmiş park halinde cep genişliği minimum 2,50 metre,
   2. Yola açılı yerleştirilmiş park halinde cep genişliği minimum 5,00 metre olacaktır,
  5. Kabin yerleştirildikten sonra yolun her iki yanındaki yaya kaldırımının net genişliği minimum 1,50 metre olacaktır,
  6. Taksi durağı yapılan yerlerde bilgilendirme levhası taşıt ve yaya trafiğini engellemeyecek şekilde konulacaktır,

 

Hizmet ve Üst Yapı Kullanım Ücretleri, Devir Ücretleri ve İlk Defa Ruhsat Alacaklar

Madde 16.

 1. Taksi durağı hizmet ve üst yapı kullanım ücretleri ve devir hizmet ücreti her yıl Büyükşehir Belediye Meclisince tespit edilir.
 2. Hizmet ve üst yapı kullanım ücretleri ocak ayı içinde başvuru anında birinci taksiti, Temmuz ayı içinde ikinci taksitin ödenmesi zorunludur. Bu yüzden hizmet ve üst yapı ücretinin tahakkuk işlemleri yıl geçişlerinde tahsisli ticari plakası tescilli araçların sicil dosyalarına 2 taksit olarak uygulanır. Hizmet ve üst yapı ücretinin yatırılması çalışma ruhsatının alındığı ya da düzenlendiği anlamına gelmez.ve devir hizmet ücreti peşin ödenir.
 3. Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından verilen çalışma izin belgesi (ruhsatı) yıllık olarak düzenlenir. Çalışma izin belgesi (ruhsat) alabilmek için, araç uygunluk belgesi uygunluğundan geçmiş olmak ve hizmet ve üst yapı ücretinin ocak ayı içinde başvuru anında birinci taksitinin yatırılması ve bütün koşullarının yönetmeliğe uygun olması halinde düzenlenir. Temmuz ayı içinde ikinci taksitin ödenmesi zorunludur. Vize işlemlerinde de araç uygunluk belgesi uygunluğundan geçmiş olmak ve hizmet ve üst yapı ücretinin ocak ayı içinde başvuru anında birinci taksitinin yatırılması ve bütün koşullarının yönetmeliğe uygun olması halinde bandrolleri yapıştırılarak vize işlemleri yapılır. Her araç için ayrı belge düzenlenir. Çalışma ruhsatı veya vize işlemlerinde asıl kriter hizmet ve üst yapı ücretinin yatırılması değil, araç uygunluğundan geçmek ve yönetmeliğe uygunluktur. hizmet ve üst yapı ücretinin tahakkukundaki amaç tahsisli ticari plakası tescilli araçların kullanmış oldukları güzergahlarda yapılan üst yapı hizmetleri, durak ihtiyaçları, cep alanları vb.. hizmetlerden dolayı uygulanmaktadır. Bu yüzden hizmet ve üst yapı ücretinin tahakkuk işlemleri yıl geçişlerinde tahsisli ticari plakası tescilli araçların sicil dosyalarına 2 taksit olarak uygulanır. Hizmet ve üst yapı ücretinin yatırılması çalışma izin belgesi (Ruhsat)’ nin alındığı ya da düzenlendiği anlamına gelmez. Yıllık bandrolü yapıştırılmayanların çalışma izin belgeleri(ruhsat) geçersizdir.
  1. Onay için istenen belgeler;
   1. Adli Sicil Kaydı(Resmi kuruma verilmek üzere arşiv kaydı içerecek şekilde) (Türk Ceza Kanunu’ nun 81, 102, 103, 104, 105, 109, 179/3, 188, 190, 191, 226, 227, 265 maddelerindeki suçlardan; dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti, hırsızlık, rüşvet suçlarından; 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olması gerekmektedir.)(sabıka kaydı olanlar mahkeme kararını ibraz etmek zorundadır),
   2. Trafik ruhsatnamesi (motorlu araç tescil ve trafik belgeleri) aslı ve fotokopisi,
   3. Aracın mali sorumluluk sigorta poliçesi (tescil dosyasında bulunması ve süresi geçmemiş ise tekrar istenmez, poliçe üzerinde plaka görülmelidir.)
   4. Araç uygunluk belgesi,
   5. Belediye Meclisince kabul edilen ücrete tabi işler tarifesindeki Araç Uygunluk Belgesi ücretinin tamamının yatırıldığına dair makbuz,
   6. Belediyeden alacakları borcu yoktur yazısı veya onay kaşesi istenir(makbuzu kesildikten sonra).
   7. Çalışma ruhsatı aslı.

 

Model Değişikliği Yapmak İsteyenlere Uygulanacak Kurallar

Madde 17.

 1. Taksi yeni bir araçla değiştirilmek istenildiğinde yeni araca ait trafik ruhsatı, eski aracının trafikten çekme belgesi fotokopisi veya noter satışını dilekçesine ekleyerek model değişikliği başvuru formu ile birlikte Ulaşım Dairesi Başkanlığına başvurulur. Model değişikliğinin uygun görülmesi halinde araç uygunluk formu verilir. (Ek-1A)
 2. Yeni aracın trafik tescilinin yapıldığı tarihte model yaşının 5 yaşından büyük olmaması şartı aranır.
 3. Yönetmelik hükümlerine uygun model değişikliği yapıldığında hava şartlarından yolcuların olumsuz etkilenmemesi amacıyla yeni aracın klimalı olması zorunludur.
 4. Çalışma ruhsatı olan araç sahipleri, araç değişikliklerini Emniyet Trafik Tescil tarihinden itibaren 30 takvim günü içerisinde belediyeye bildirimde bulunmak zorundadır. Bu süre sonunda bildirimde bulunmayan taksi sahipleri Ulaşım Dairesi Başkanlığınca tespit edilip Encümen’e bildirilir. Encümen kararı ile yönetmeliğin cezai hükümleri gereği belirtilen para cezasının Büyükşehir Belediyesine ödemesi ve diğer gerekli koşullarını sağlaması şartıyla Çalışma Ruhsatı yenilenir.
 5. Devir ile birlikte araç değişikliği yapılabilir. Ancak aracı almak isteyen kişi veya kişiler bu taleplerini Ulaşım Dairesi Başkanlığına sunmadan önce başvuru dilekçesinde; aracın sadece Ticari plakasını alacağını ve yerine koyacağı aracın markasını, yaşını, motor ve şasi numarası vb. teknik bilgileri yazılı olarak belirtmek zorundadır. Aracın devri ve model değişiklik talebi uygun görüldüğü takdirde Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından çalışma ruhsatı verilir.
 6. Geçerli bir nedenden dolayı aracını ticari faaliyetten çeken kişiler araçlarını trafikten çektiği tarihten başlamak üzere 180 gün içerisinde aracını faaliyete geçirmek zorundadır. Aksi taktirde tahsis belgesi Belediye Encümen Kararı ile iptal edilir.
 7. Aracın trafikten çekilmesi üç yıl içinde en fazla bir defa yapılabilir ve süresi en çok 180 gündür.
 8. Tahsisli ticari plaka devir alacak kişiler, devir aldıkları ticari plaka ile ilgili devirden önceki askıya alma süresine tabi değillerdir. Devir işleminden sonra askıya alma süreleri yeni tahsisli ticari plakayı devir alan için yeniden başlar.

 

 

 

Onarım İzni İçin Uygulanacak Kurallar

Madde 18.

18.1. Çalışmalarını durdurmak zorunda kalan taksi sahibi kaza, tamir, yangın gibi hallerde mazeretlerini 3 (üç) gün içerisinde yazılı olarak Ulaşım Dairesi Başkanlığına bildirmek zorundadır. Yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı çalışmasını durdurduğunu bildirenlere Ulaşım Dairesi Başkanlığınca 2 (iki) ayı geçmemek üzere onarım süresi tanınır. Bu süre Encümen kararı ile ve mücbir sebepler karşısında 3 (üç) ay daha uzatılır. Bu süre sonunda aracını sefere koymayan veya yeni araç alarak Çalışma Ruhsatını değiştirmeyenlerin Tahsis Belgesi Belediye Encümen kararı ile iptal edilir.

 

Ruhsat Yenileme ve Devir İşlemleri

Madde19.

 1. Çalışma ruhsat yenileme işlemleri;
  1. Taksi çalıştırma hakkı elde eden işletmecilere, “Taksi Durağı Çalışma Ruhsatı” verilir.
  2. Aracını yenilemek için satan işletmecilerin, yeni aldığı araca ait trafik ve tescil belgesi suretini Ulaşım Dairesi Başkanlığı vermesi halinde yeni çalışma ruhsatı düzenlenir.
  3. 10 yaşından büyük araçların çalışma ruhsatı yenileme işlemi yapılmaz ve faaliyetten men edilir.
  4. Büyükşehir Belediye Encümenince Ruhsatı iptal edilen ruhsat sahibi ve aracı faaliyetten men edilir. Bu durum ilgili meslek odası ile Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğüne bildirilerek gerekli işlemler başlatılır.
 2. Çalışma ruhsatı devir işlemleri;
  1. Ticari Araç devir (tahsis) belgesi olmadan “Taksi Durağı Çalışma Ruhsatı” araçla birlikte satılamaz, devredilemez.
  2. Büyükşehir Belediye Encümeni kararı ile iptal edilen “Taksi Durağı Çalışma Ruhsatı” sahipleri bu durumda hiçbir hak, zarar, ziyan ve benzeri bedel talebinde bulunamazlar.
  3. Aracını “Taksi Durağı Çalışma Ruhsatı” ile birlikte satacak veya devredecek hak sahibi dilekçesinde devredeceği kişiyi de belirtmek sureti ile Ulaşım Dairesi Başkanlığına müracaat eder. Gerekli evraklar ile “Devir hizmet” ücretinin Belediye veznesine tamamının peşin olarak ödediğini gösteren belgeyi Ulaşım Dairesi Başkanlığına teslim etmesi durumunda Çalışma ruhsatı yeni sahibi adına tanzim edilir.
  4. Devir işlemlerinin Ticari araç devir (tahsis) belgesi tarihinden itibaren 30 gün içerisinde tamamlanması şarttır. Bu sürede tamamlamayanlara Ulaşım Dairesi Başkanlığın’ ca gerektiğinde 30 günlük ek süre verilebilir. Bu süre zarfında da gerekenler tamamlanmaz ise “Taksi Durağı Çalışma Ruhsatı” en çok 6 ay süre ile askıya alınır ve aracın duraklarda çalışmasına izin verilmez. Bu süre sonunda da gerekenler tamamlanamaz ise çalışma ruhsatı Belediye Encümeni kararı ile iptal edilir ve Büyükşehir Belediye veznelerine yatırmış olduğu devir hizmet ücreti irat kaydedilir. Evrakların askı süresi içerisinde tamamlanması halinde “Taksi Durağı Çalışma Ruhsatı” tanzim edilir. Devir işlemi yapılanların yönetmelik değişikliğinin yayım tarihinden itibaren 12 ay içinde çalışma ruhsatını almaları zorunludur. Encümen kararıyla iptal edilmiş veya encümen kararıyla birleştirilmiş eski taksi işletme ruhsatları yenilenmeyecektir.
  5. Ruhsat sahibi “Taksi Durağı Çalışma Ruhsatını eşine, çocuklarına, anne ve babaya devir etmesi halinde “Devir” ücreti alınmaz.
  6. Çalışma ruhsatını tahrif, tağyir edenlere Türk Ceza Kanunundaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, 3 ay seferden men cezası verilir.
 3. Veraset Yoluyla intikallerde yapılacak devir işlemleri;
  1. Ruhsat sahibinin ölümü halinde mahkemeden alınacak veraset ilamına göre bir yıl içinde varisler adına devir yapılabilir. Varisler dilerlerse haklarını üçüncü kişilere satış veya devir edebilirler.
  2. İşletme ruhsatının varisler adına tanzim edilmesi halinde devir hizmet ücreti alınmaz, model yaşı aranmaz. Varisler isterlerse şoför çalıştırabilirler. Bu durumda kendilerinde sürücü belgesi ve SRC belgesi şartı aranmaz. üçüncü kişilere yapılan devirlerde devir hizmet ücretinin tamamı alınır.
  3. Varislerin yönetmeliğin 5.nci maddesinde belirtilen evrakları tamamlamaları gerekir. Gerekli belgeler istenirken yönetmelikte belirtilen ticari olarak ek iş yapmama, sürücü belgesi, Ticari Taşıt Kullanma Belgesi şartları aranmaz. Bu durumda varisler araçlarını kullanacak kişinin sürücü belgesi ve Ticari Taşıt Kullanma belgelerini Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na teslim etmek zorundadır. Varisler her şoför değişikliğinde, bu belgeleri dosyasına konulmak üzere Ulaşım Dairesi Başkanlığına teslim etmek zorundadır.
 4. İcra marifeti ile satış işlemleri;
  1. Ticari taksi plakasını icra yolu ile alanlar; Ticari Taksilerle ilgili Yönetmelikte belirtilen belgeleri tamamlayarak İcra yolu ile satışın gerçekleştiği ve kesinleştiği tarihten itibaren 1 (bir) ay içinde Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na Müracaat ederek Çalışma Ruhsatını alırlar, 1 (bir) ay içinde almayanların ticari taksi plakası Belediye Encümeni tarafından iptal edilerek, Mardin Büyükşehir Belediyesi uhdesine geçirilir.

 

Ticari Taksilerin Taşıma Ücret Tarifesi

Madde20.

20.1. Ticari taksilerin taşıma ücreti 5393 sayılı Belediye Kanunu’na ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanuna göre UKOME tarafından belirlenir.

 

Çalışma İle İlgili Kurallar

Madde21.

 1. Mazeretsiz olarak 6 aydan fazla süre içerisinde ticari taksisini çalışır vaziyette bulundurmayanların Trafik Zabıta Denetim Görevlilerince tespiti ve bu durumun 2. Kez daha tekrarı halinde Belediye Encümen kararı ile çalışma ruhsatı iptal edilir.
 2. Seyrüsefer sırasında aşağıdaki hususlara uyulacaktır:
  1. Taksilerin servis taşımacılığı yapması yasaktır,
  2. Şoför aldığı müşteriyi gitmek istediği adrese en kısa ve uygun güzergahı kullanarak ulaştıracaktır.
  3. Şoför, müşterisini gitmek istediği yere götürmek mecburiyetindedir (Girilmesi yasak olan yerler hariç).
  4. Şoför Karayolları Trafik Kanununca belirlenen hız limitlerine uymak zorundadır.
  5. Taksi dolmuş gibi çalışamaz, yolculuğun başladığı anda taksimetre açılması zorunludur. Müşteriden taksimetre fiyatının üstünde veya altında bir ücret talep edilemez.
  6. Durak temsilcisi Taksi Durağı adına bilgi ve tanıtım içeren kartvizit bastırarak işletmeci veya şoförlere vererek dağıttırır. İşletmeci veya şoförler kendi şahsi bilgi ve telefonlarını durak adını kullanarak kartvizit bastıramaz ve dağıtamaz.
  7. Taksi tahsis edildikleri ilçeden diğer ilçelere yolcu götürebilir, ancak diğer ilçelerden yolcu alamazlar.

 

Araç Sahiplerinin Şoför Çalıştırmaları

Madde 22.

 1. Taksi ruhsat sahipleri şoför çalıştırabilirler. Devamlı şoför çalıştırmak isteyen ruhsat sahibi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na dilekçe ile başvurarak şoför ile ilgili 23. maddesinde istenen bilgi ve belgeleri sunar.
 2. Şoför çalıştıran araç sahibi çalıştırdığı şoförün her türlü kanuni sorumlulukları, vergi, resim, harç ve sigorta yükümlülüklerinden sorumludur ve yerine getirmek zorundadır.
 3. Taksilerin çalışması esnasında meydana gelen her türlü kaza ve fiilden, bununla ilgili olarak yargıya intikal eden her türlü yükümlülükten ve üçüncü şahıslara karşı doğacak yükümlülüklerden tamamen işletmeci ve şoför sorumludur. Tazminat ve bu gibi davalardan hükmedilen tazminat bedelleri hiçbir şekilde Belediyeye yöneltilemez, aksi durumda Belediye işletmeci ve şoföre olmalı rücu eder.

 

Ticari Taksi Şoförlerinde Aranacak Şartlar, Eğitim ve Şoför Tanıtım Kartı

MADDE 23. 

23.1. Mardin Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ticari taksi aracı şoförü olarak çalışmak isteyenler, düzenlenecek eğitimlere katılmak zorundadır. Eğitim sonunda sınava girerler. Sınav sonucu başarılı olanlara 3 yıl süre ile geçerli olan “Eğitim Seminerine Katılım Belgesi” verilir. Eğitim Seminerine Katılım Belgesi almış olan şoförler, 23.4.2. maddesinde istenen belgelerle birlikte Mardin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına müracaat ederek on (10) gün içinde “Şoför Tanıtım Kartını” alırlar.

23.2. Eğitim Seminerine katılacak şoför adayları bu yönetmelikte belirtilen şartları sağlamak zorundadırlar. Yönetmelikte belirtilen şartları sağlamadıkları tespit edilenlere “Şoför Tanıtım Kartı” düzenlenmez.

23.3. Şoför Tanıtım Kartı için alınması gerekli olan eğitim içerikleri Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenir. Eğitimler her yıl Temmuz ayında, Ulaşım Dairesi Başkanlığının belirlediği takvimlerde verilir.

 1.  
  1. Şoför Tanıtım Kartı;
   1. Bu yönetmelik kapsamındaki araçlarda çalışacak şoförlerin, Şoför Tanıtım Kartı alması zorunludur. Şoför tanıtım kartı olmayan kişi şoför olarak çalışamaz.
   2. Çalışacak şoförler için, “Şoför Tanıtım Kartı” müracaatları, Ulaşım Dairesi Başkanlığına yapılır. Belgeler, Daire Başkanlığının belirlediği formata uygun şekilde tasnif ve kontrol edilerek, uygunluğu tespit edilen şoförlere, eğitim sonrası başarılı olmaları ve şartları taşımaları halinde verilir. Talep edilen belgeler aşağıdaki gibidir:
    1. Başvuru dilekçesi,
    2. Eğitim Seminerine Katılım Belgesi,
    3. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (19 yaşından gün almış olmak, 66 yaşından gün almamış olmak),
    4. Ehliyet aslı ve fotokopisi ( “B” sınıfı),
    5. İkametgah belgesi(Mardin İl Sınırlarında ikamet etmek),
    6. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme biriminden alınacak Sürücü Belgesi Sicil Kaydı (Son beş yıl içerisinde; bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazalarına karışmamış olmak, alkollü olarak araç kullanma ve hız kurallarını ihlal nedeniyle, sürücü belgeleri birden fazla geri alınmamış olmak ve 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 35 inci maddesinde düzenlenen kabahati işlemeyi alışkanlık haline getirmemiş olmak),
    7. Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf,
    8. Yurtiçi veya Yurtdışı Yolcu Taşımacılığı Sürücü Mesleki Yeterlilik Belgelerinden biri (SRC1-2),
    9. Psikoteknik Rapor veya Belgesi(5 yılda bir yenilenecektir),
    10. Son bir ay içinde alınmış Adli Sicil Kaydı(Resmi kuruma verilmek üzere), (Türk Ceza Kanunu’ nun 81, 102, 103, 104, 105, 109, 179/3, 188, 190, 191, 226, 227, 265  maddelerindeki suçlardan; dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti, hırsızlık, rüşvet suçlarından; 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olması gerekmektedir.)(sabıka kaydı olanlar mahkeme kararını ibraz etmek zorundadır.)
    11. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur sigortasından birinde aktif olduğuna dair belge istenebilir,
  2. Ceza puanı 1 yılda 100’ ü geçen şoförlerin “Şoför Tanıtım Kartı” iptal edilir. “Şoför Tanıtım Kartı” iptal edilenler, tekrar eğitim seminerine katılarak başarılı olmaları halinde önceki ceza puanları sıfırlanır ve şoför tanıtım kartı düzenlenerek verilir. 100 ceza puanı dolmamış kişilerin, açılan eğitim seminerlerine katılmaları halinde ceza puanları sıfırlanır. Ceza puanları ile ilgili veriler Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından, bilgisayar ortamında tutulur. 100 puanı dolduran şoförlerin bilgileri, Ulaşım Dairesi Başkanlığına şoför tanıtım kartının iptali için bildirilir. Kart iptalleri Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılır.

 

Duraklarda ve Araçlarda Uyulacak Kurallar

Madde 24.

 1. Şoför ile tüm yolcular aşağıdaki kurallara uyacaklardır;
  1. Araç içinde şoför haricinde kimse bulundurulamaz,
  2. Taşıma ücretleri yolculuğun başlangıç noktası ile bitiş noktası arasında taksimetrenin yazdığı kadar alınır,
  3. Taksi durağı işletmecisi, şoförleri ve çalışanları çevre sakinleri, müşteri, resmi ve gayri resmi vb. kuruluşlar ile durak içi çalışanların huzur ve rahatlarını bozacak davranışlarda bulunamazlar.
  4. Araçta yolcu varken, yolcunun isteği dışında radyo ve teyp çalınmaz.
  5. Taksi durağında ve araç içinde, alkollü içki ve uyuşturucu madde kullanmak-kullandırmak yasaktır.
  6. Yolcunun beraberinde taşıdığı eşyasından 50 kiloya kadar olandan bagaj ücreti alınmaz.
  7. Yolcular araç içinde yüksek sesle konuşamaz, taşkınlık yapamaz, ahlaka, adaba aykırı söz ve hareketlerde bulunamaz.
  8. Yolculara daima nezaket kuralları içinde davranılır, yolcunun eleştirmesi halinde cevap verilmeyecek, münakaşa edilmeyecektir. Ancak, yolcunun fiili davranışları, hakaret içeren sözleri suç teşkil etmesi durumunda araç durdurularak, 155 Polis imdat ve/veya Trafik zabıtası aranarak müdahale etmesi beklenecektir,
  9. Seyir halinde iken şoför ve yolcu, araçta meşrubat dâhil hiçbir yiyecek ve içecek maddesi tüketemez ve sigara kullanamaz,
  10. Hizmetlerin aksamaması için her durak resmi tatil günleri ve geceleri çalışmak, nöbetci bulundurmak zorunluluğundadır. Durakta en az iki araç nöbetçi olacaktır. Araç sayısı altı ve üzeri duraklarda nöbetçi araç sayısı duraktaki araç sayısının 1/3’den az olmayacaktır. Aylık çalışma programı durak temsilcisi tarafından hazırlanarak Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na verilecektir,
  11. Her Taksi, bağlı olduğu durakta bekleme yapar. Hareket ve bekleme süreleri, çalışma ortamına göre durak temsilcisi tarafından belirlenir.

 

 1. Araçlarla ilgili uyulacak kurallar aşağıdadır;
  1. Aracın içi ve dışı her zaman temiz olacaktır,
  2. Aracın ışıklandırma, kalorifer ve kliması çalışır durumda olacaktır. Araçta yangın söndürme cihazı, ilk yardım çantası, reflektör ve yedek ampuller bulundurulacaktır.
  3. Aracın periyodik ve günlük bakımı sürekli olarak sağlanacaktır. Motor bakımı dışında, fren, hidrolik, rot, balans, amortisör, şanzıman vb. bakımı düzenli olarak yapılacaktır. Araçların aşırı yıpranmış veya yaralı lastikle seyrüsefer yapmaları yasaktır.
  4. Aracın egzoz sistemi arızasız olacak, gürültü yapan egzoz ile seyrüsefer yapılmayacaktır.
  5. Aracın döşemeleri temiz olacak eskimiş ve yıpranmış koltuk döşemeleri değiştirilecektir. Araç içinde hijyenik bir ortam sağlanacaktır. Kırık veya tehlikeli şekilde çatlak camlarla seyrüsefer yapılmayacak, aracın trafik kanununa göre çalışır durumda olması zorunlu olan ayna, sinyal far v.b bölümlerinde hiçbir eksik veya arıza olmayacaktır,
  6. Araçlar belirlenen renk ve şekilde boyalı olacaklardır. Kaza sonrası, hasarlı ve boyasız araçlar ile seyrüsefer yapılamayacaktır,
  7. Araç içine ve dışına; aracın emniyetli kullanımını olumsuz etkileyebilecek hiçbir aksesuar takılmaz, havalı korna kullanılmaz,
  8. Yasalar çerçevesinde zorunlu olan tüm belge ve gereçler, araçlarda bulundurulacaktır,
  9. Her türlü reklam hakları Belediye Encümeni izni ile Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığının Ticari Araçlarda Uygulanacak İlan ve Reklam Yönetmeliğine tabidir.

 

 1. Şoförlerin uyması gereken kurallar aşağıdadır;
  1. Bu yönetmelik, sürekli olarak durakta bulundurulacaktır ve yönetmeliğin tüm hükümleri Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından sağlanacak eğitim programı içinde Durak Temsilcisi, İşletmeci ve Şoförlere öğretilecektir.
  2. Ticari Taksi Durakları kendi isteklerine bağlı olarak kış ve yaz aylarında belirleyecekleri tek tip kıyafet giyebilirler. Şoförler kendi kişisel bakımlarını düzenli olarak yapmak zorundadırlar.
  3. Şoförler, araçta meşrubat dahil hiçbir yiyecek ve içecek maddesi tüketemez ve sigara kullanamaz.
  4. Şoförlerin sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmaları zorunludur. Sorumluluk ticari plaka sahibine aittir.
  5. Taksilerde görev yapmakta olan Şoförler veya Şoför olmak isteyenler, Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan program çerçevesinde “Hizmet İçi Eğitime” tabi tutulur. Eğitim sonunda işletmecilere, sürücü, eğitimi aldıklarına dair resimli ve kimlik bilgilerini taşıyan “Personel Çalışma Belgesi” verilir.

 

Bağlı Bulunduğu Durak Dışında Başka Bir Durakta Çalışmak

Madde 25.

25.1. Kentin gelişimine paralel olarak yeni oluşan yolculuk çekim ve üretim merkezlerinin ihtiyacını karşılamak amacıyla yeni taksi durakları açılabilir. Ulaşım Dairesi Başkanlığı kentteki taksi sayısının yeterli olduğu düşüncesinde olması durumunda yeni oluşan ihtiyaçları karşılamak amacıyla öncelikle taksi ihtiyacını mevcut araçlar içinden karşılayabilir. Bu sebeple öncelik istekliler arasından olmak şartıyla ihtiyaç halinde duraklar arasındaki geçişe izin verebilir.

Buna ilişkin çalışma aşağıdaki gibi yürütülecektir;

25.1.1. Ulaşım Dairesi Başkanlığı her yıl kentteki taksi durak yeri, araç sayısı ve araç ihtiyacını belirler,

25.1.2. Yeni açılacak durak yeri ve alınacak taksi sayısı belediyenin ilan tahtası veya web sitesinde ilan edilir,

25.1.3. Açılacak taksi durağı için talepler toplanır, Taksi Durağı İşletmecileri, Noter tarafından hazırlanan “Kendi durağındaki tüm hak ve menfaatlerinden feragat ettiğine” ilişkin yazıyı, geçiş yapmak istediği taksi durağı işletmecilerinin tamamının “Kendi duraklarında çalışmasında sakınca olmadığına dair noter onaylı yazıyı ve taksi durak yeri değişiklik talebini içeren yazı ile birlikte Ulaşım Dairesi Başkanlığına başvuruda bulunur.

25.1.4. Taksi durak yeri değişikliği UKOME’de değerlendirilerek, karar alınmasından sonra uygulamaya geçer. Araç sayısı azalan taksi durağına yeni bir ticari taksi, UKOME kararı ve onayı olmadan konulamaz.

25.1.5. Gelen talepler ihtiyacın üzerinde ise noter huzurunda kura yöntemi uygulanır,

25.1.6. Herhangi bir duraktan birden fazla geçiş talebi varsa o durağın ihtiyacına bakılır ve ihtiyaç fazlası kadar aracın geçiş yapmasına izin verilir ve ayrılmak isteyen işletmeciler arasından noter huzurunda kura çekilir,

25.1.7. Feragat edilen duraktaki araç sayısı 3’ ün altına düşemez.

25.2. Yukarda belirtilen işlemlerin tamamının yürütülmesinden Ulaşım Dairesi Başkanlığı sorumludur.

 

Taksi Durağının Denetimi

Madde 26.

26.1. Taksi Durağı, İşletmeci ve şoförlerin sorumluluğu altında, Ulaşım Dairesi Başkanlığı denetiminde aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde çalışırlar.

26.1.1. Bu yönetmelikte belirtilen hususlarla ilgili denetimler, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve Zabıta Daire Başkanlığı tarafından görevlendirilen personel tarafından yapılır,

26.1.2. Ulaşım Dairesi Başkanlığı çalışma ruhsatı alan her işletmeci için bir sicil dosyası açacaktır. Bu dosyada, araca ilişkin belgeler dışında işletmeci ve sürücüye ait belgeler de bulundurulacaktır,

26.1.3. Vatandaşlar bu yönetmelikte belirtilen hizmetlerle ilgili şikâyetlerini, Ulaşım Dairesi Başkanlığına ıslak imzalı dilekçe ile yazılı olarak yapabilecektir. Verilen şikâyet dilekçesinde, şikâyetin konusu, yeri, aracın plakası, tarihi, saati ile şikâyetçinin adı soyadı ve açık adresi yazılacaktır. Ayrıca şikâyete konu olan olaya ilişkin varsa şahit kişilerin adı soyadı ve açık adresleri belirtilecektir. Bu usule uygun olmayan şikâyetler dikkate alınmayacaktır.

26.1.4. Şoförlerin, Denetim Görevlilerince yapılacak kontrollerde istenilen belgeleri ve evrakları göstermeleri zorunludur. Görevlilere zorluk çıkaran, hakaret eden veya kavga eden şoförlerin araçlarına Belediye Encümenince gerekli ceza işlemi uygulanacaktır.

 

Sorumluluk

Madde 27.

27.1. Taksi Durağı Çalışma Ruhsatı sahibi ve şoförü her türlü faaliyetleri nedeni ile doğacak mali, hukuki ve cezai sonuçlardan doğrudan sorumludurlar. Bu nedenle Büyükşehir Belediyesine herhangi bir sorumluluk atfedilemez.

 

Cezalar

Madde 28.

28.1. Yıllık Çalışma İzin Belgesi (Çalışma Ruhsatı) verilen tahsisli ticari plakalı araç sahipleri ve şoförleri bu yönetmelik hükümlerine aynen uyacaklarını kabul ederler. Bu yönetmelik hükümlerine aykırılık halinde doğacak her türlü sorumluluğu kabul etmiş sayılırlar. Bu yönetmelik hükümlerine uymayan işletmecilere ve şoförlerine, ticari faaliyetten men, para cezası, Yıllık “Çalışma İzin Belgesi (Çalışma Ruhsatı)” ve “Şoför Tanıtım Kartı/Geçici Şoför Tanıtım Kartı” iptali cezaları uygulanır. Cezalar denetim görevlilerince düzenlenen tutanaklara dayanılarak Belediye Encümenince karara bağlanır. Cezayı gerektiren durumlar ve ceza sınırları bu maddenin devamında ve diğer maddelerde belirlenmiştir. Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin işletmeciye ve şoföre yapacağı her türlü bildiri işleticinin belediyeye bildirdiği adrese veya bağlı bulunduğu kooperatife, şirkete, odalara ve birliklere yapılır, odalar ayrıca 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunun ve Disiplin Kurulları Yönetmeliği’nde belirtilen cezalar uygulanır. İdari yaptırım iş bu yönetmelikte belirtilen ve aynı zamanda da aşağıdaki maddeler halinde yazılan talimatlara uymayan işletmeciye ve şoförlere cezai yaptırımlar uygulanır.

 

 1.  1. Tip ceza 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32.maddesi uygulanır.
 2.  2. Tip ceza 1608 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri uygulanır. Belediye Encümeni’nce, araca 3 gün ticari faaliyetten men cezası uygulanır. Çalışma ruhsatı aynı süre kadar askıya alınır.
 3.  3. Tip ceza 1608 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri uygulanır. Belediye Encümeni’nce, araca 6 gün ticari faaliyetten men cezası uygulanır. Çalışma ruhsatı aynı süre kadar askıya alınır.
 4.  4. Tip ceza 1608 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri uygulanır. Belediye Encümeni’nce, araca 9 gün ticari faaliyetten men cezası uygulanır. Çalışma ruhsatı aynı süre kadar askıya alınır.
 5. Suç niteliği içeren eylemler aşağıda belirlendiği gibidir. (Suçun tekrarı bir yıl içindir.)
 6. Aynı fiilin, 1 yılı içerisinde tekrarı halinde bir üst ceza uygulanır.
 7. Ceza Puanı, 1 yılda ceza puanları 100 sayısını(100 dahil) aşan şoförlerin “Şoför Tanıtım Kartı/Geçici Şoför Tanıtım Kartı” iptal edilir. “Şoför Tanıtım Kartı/Geçici Şoför Tanıtım Kartı” iptal edilenler, tekrar eğitim seminerine katılarak başarılı olmaları halinde önceki ceza puanları sıfırlanır ve Belediye Meclisince kabul edilen ücrete tabi işler tarifesindeki ücretinin tamamının yatırıldığına dair makbuzun ibrazı halinde şoför tanıtım kartı düzenlenerek verilir. 100 ceza puanı dolmamış kişilerin, açılan eğitim seminerlerine katılmaları halinde ceza puanları sıfırlanır. Ceza puanları ile ilgili veriler Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından, bilgisayar ortamında tutulur. 100 puanı dolduran şoförlerin bilgileri, Ulaşım Dairesi Başkanlığına şoför tanıtım kartının iptali için bildirilir. Kart iptalleri Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılır.
  1. Uygulama esasları;
   1. Bu yönetmeliğin aynı maddesinde belirtilen kuralların ihlal edildiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde toplam 100 ceza puanını aştığı, Zabıta Dairesi Başkanlığı birimlerince tespit edilen sürücülerin, “Şoför Tanıtım Kartı/Geçici Şoför Tanıtım Kartı” Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından iptal edilir. “Şoför Tanıtım Kartı/Geçici Şoför Tanıtım Kartı” iptal edilenler, yönetmelikte öngörülen eğitim seminerine katılarak başarılı olmaları halinde “Şoför Tanıtım Kartı/Geçici Şoför Tanıtım Kartı” yeniden düzenlenerek verilir.
  2. Ceza puanlarının hesaplanması, “Şoför Tanıtım Kartı/Geçici Şoför Tanıtım Kartı” iptali ile ilgili yapılacak işlemler,
   1. Sürücülerin ihlal etmiş olduğu her kural için, ihlalin özelliğine göre 1’den 25’e kadar ceza puanı verilir ve sicillerine kaydedilir.
   2. Bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre yaptırım uygulanan ve 100 ceza puanını aşan sürücüler hakkında “Ceza Puanı Çizelgeleri” tanzim edilerek, sürücü sicillerine kaydedilmek ve “Şoför Tanıtım Kartı/Geçici Şoför Tanıtım Kartı” iptalini gerçekleştirmek üzere Ulaşım Dairesi Başkanlığına bildirilir.
   3. Kural ihlali yapan sürücülerin almış oldukları ceza puanları, uygulamaya başlama tarihi esas olmak şartıyla ve son ihlal tarihinden başlamak üzere geriye doğru 1 yıl içindeki ceza puanları toplanır.
   4. Ceza puanları toplamı 100 sayısını (100 dahil) aşan sürücüler tespit edilerek haklarında işlem yapılmak üzere bilgisayar kayıtları esas alınarak hazırlanan “Ceza Puanı Çizelgeleri” ne istinaden bu yönetmeliğe göre “Şoför Tanıtım Kartı/Geçici Şoför Tanıtım Kartı” iptal edilir.
   5. İptal işlemleri “Şoför Tanıtım Kartı/Geçici Şoför Tanıtım Kartının” verildiği, belge sahibinin ikamet ettiği yerdeki Belediye Zabıtası tarafından yürütülür.
   6. İptal edilen “Şoför Tanıtım Kartı/Geçici Şoför Tanıtım Kartı”, iptal edilirken ve eğitim sonrası başarılı olanlara geri verilirken durum bir tutanakla tespit edilir.
   7. 100 ceza puanına ulaştığı tarihte bu puanın üstünde tespit edilen ceza puanı sayıları daha sonraki ceza puanı hesaplamasında dikkate alınmaz.
   8. 100 ceza puanını doldurduğu tarih ile “Şoför Tanıtım Kartı/Geçici Şoför Tanıtım Kartı” iptal işleminin başlatıldığı tarihler arasında araç kullanarak ceza puanı alan şoförlerin, almış oldukları bu ceza puanları, daha sonraki ceza puanı hesaplamasında da değerlendirmeye alınır.
  3. Alkollü içkilerin etkisi altında araç kullanmak suçunun geriye doğru 5 yıllık süre içerisinde birinci ve ikinci defa işlenmesi durumunda, geriye doğru bir yıl içerisinde hız sınırlarının % 30’dan fazla 5 kez ihlal edilmesi halinde ve bir yıl içerisinde 100 ceza puanının birinci ve ikinci defa doldurulması halinde, şoförlerin “Şoför Tanıtım Kartı/Geçici Şoför Tanıtım Kartı”, Belediye Zabıta birimleri tarafından Karayolları Trafik Kanununda yazılı süreler kadar re’sen geçici olarak iptal edilir.
  4. Yönetmelik ve araç uygunluk formunda belirtilen özelliklerden birini ya da daha fazlasını yitirmiş araç ile ticari taksi faaliyetinde bulunanların Zabıta Dairesi Başkanlığı denetim birimleri tarafından tutanaklı tespiti halinde Zabıta birimi tarafından ilgili ticari plaka sahibine ceza maddelerinde belirtilen ceza uygulanarak 7 (yedi) gün süre verilip, çalışma ruhsatına el konularak Ulaşım Dairesi Başkanlığına araç uygunluk komisyonuna sevk edilmek üzere yönlendirilir. Araç uygunluk belgesini eksiksiz olarak alanlara çalışma izin belgeleri (Ruhsat) iade edilir. Aksi takdirde eksikliğini giderinceye kadar ticari faaliyetten men edilir.
 8. Suç niteliği içeren eylemler, uygulanacak cezalar ve ceza puanları aşağıda belirlendiği gibidir.
  1. UKOME kararına göre belirlenen Taksimetre tarifesini taksimetre cihazına işlettirmemek (ayar yaptırmamak )

Ceza: ilk seferde 1.tip, tekrarında II. tip, tekrarında IV. tip ceza uygulanır,

Ceza Puanı: Her seferde 20 puan.

 1. Kirli Araçla Sefere Başlamak

Ceza: Her seferinde I.tip ceza uygulanır,

Ceza Puanı: Her seferde 1 puan.

 1. Sürücünün Sefer Sırasında Sigara İçmesi

Ceza: ilk seferde I.tip, tekrarlarında II. tip ceza uygulanır,

Ceza Puanı: Her seferde 5 puan.

 1. Araç Personelinin Kılık-Kıyafet talimatına uymaması

Ceza: Her seferinde I.tip ceza uygulanır,

Ceza Puanı: Her seferde 2 puan.

 1. Durağı dışında gereksiz bekleme yapmak, nizami yanaşmadan yolcu almak, indirmek vb.

Ceza: ilk seferinde I.tip, tekrarlarında II. tip ceza uygulanır,

Ceza Puanı: Her seferde 5 puan.

 1. Hareket programına uymamak ( mücbir sebep harici)

Ceza: ilk seferinde I tip, tekrarlarında II. tip ceza uygulanır,

Ceza Puanı: Her seferde 5 puan.

 1. Yolcuya hakaret etmek veya kötü davranmak

Ceza: ilk seferinde I.tip, tekrarında II. tip, tekrarında IV. tip ceza uygulanır,

Ceza Puanı: Her seferde 20 puan.

 1. Teknik özelliklerini yitirmiş aracın onarımını yapmadan sefere çıkmak

Ceza: ilk seferinde I tip, tekrarında, uygun hale getirilinceye kadar ticari faaliyetten men cezası uygulanır,

Ceza Puanı: Her seferde 2 puan.

 1. Yolcu ve araç güvenliğini tehlikeye düşürecek biçimde uygunsuz ve yüksek hızla araç kullanmak

Ceza: ilk seferde I. tip, tekrarında II. Tip, tekrarında IV. tip ceza uygulanır,

Ceza Puanı: Her seferde 5 puan.

 1. Denetim Görevlilerine hakaret etmek veya kötü muamelede bulunmak

Ceza: ilk seferinde II. Tip, tekrarında III. tip ve şoför tanıtım kartı daimi iptali, tekrarında IV. tip ceza uygulanır. IV. tip cezadan sonra çalışma ruhsatı iptali için UKOME’ ye bildirilir.

Ceza Puanı: Her seferde 25 puan.

 1. Alkollü araç kullanılması

Ceza: ilk seferinde III. tip tekrarında IV. tip ceza uygulanır,

Ceza Puanı: Her seferde 25 puan.

 1. Denetim Görevlilerinin Talimatlarına uymama

Ceza: ilk seferinde I tip, tekrarlarında II. Tip ceza uygulanır,

Ceza Puanı: Her seferde 25 puan.

 1. Taksi durağı çalışma programını erken tatil etmesi

Ceza: ilk seferinde I. tip, tekrarlarında II.tip ceza uygulanır,

Ceza Puanı: Her seferde 10 puan.

 1. Aracın ticari faaliyetten men edilmesi amacıyla parka çekilmesi için tebliğ yapılmasına rağmen aracın parka gönderilmemesi

Ceza: IV. tip ceza uygulanır,

 1. Mardin Büyükşehir Belediyesi, bağlı ortaklığı(MARSU) ve bağlı şirketlerle ilgili her türlü ilan, reklam ve duyuruyu araçlarda muhafaza etmemek, tahribi halinde yenisini astırmamak

Ceza: ilk seferinde I tip, tekrarlarında II. tip ceza uygulanır,

Ceza Puanı: Her seferde 5 puan.

 1. Karayolları ve Trafik Yönetmeliklerine göre araçlarda aranacak özelliklerden herhangi birini yerine getirmemek,

Ceza: ilk seferinde I. tip ve uygun hale getirinceye kadar ticari faaliyetten men cezası uygulanır,

Ceza Puanı: Her seferde 2 puan.

 1. Teyp ve radyo çalmak, havalı korna kullanmak

Ceza: İlk seferinde I. tip ve uygun hale getirinceye kadar seferden ticari faaliyetten men, tekrarında II. tip ceza uygulanır,

Ceza Puanı: Her seferde 5 puan.

 1. Toplu olarak direniş yapmak, taşımacılık yapmamak, taşımacılığı aksatmak, gösteri yapmak vb eylemlerde bulunmak

Ceza: IV. tip ceza uygulanır. Çalışma ruhsatı ve ticari plakasının iptali için UKOME’ ye bildirilir.

Ceza Puanı: Her seferde 25 puan.

 1. Mazeretsiz olarak yolculuğu yarım bırakmak

Ceza: ilk seferinde I. tip, tekrarında II. tip, tekrarında IV. tip ceza uygulanır,

Ceza Puanı: Her seferde 25 puan.

 1. UKOME, Belediye Encümen kararı, UKOME veya il trafik komisyon kararı olmadan duraklarda çalışmak,

Ceza: I. Tip ceza uygulanır,

Ceza Puanı: Her seferde 5 puan.

 1. Belirlenen Yolcu Taşıma Ücret Tarifesine Uymamak

Ceza: ilk seferinde I. tip, tekrarında II. tip ceza uygulanır,

Ceza Puanı: Her seferde 20 puan.

 1. Denetim görevlilerine silahlı ( ateşli veya kesici) saldırıda bulunmak.

Ceza: IV. tip ceza uygulanır,

Ceza Puanı: Şoför Tanıtım Kartı/Geçici Şoför Tanıtım Kartı Daimi İptal Edilir.

 1. Çalışma ruhsatı, bandrolü olmadan veya kendi durakları dışındaki duraklarda izinsiz olarak yolcu taşımacılığı yapmak

Ceza: İlk seferinde I. tip, tekrarında II. tip, tekrarında IV. tip ceza uygulanır,

Ceza Puanı: Her seferde 15 puan.

 1. Yönetmelikte yasaklanan, yapılması men edilen ve yukarıdaki ceza maddeleri dışında kalan uygulama ve davranışlar

Ceza: İlk seferinde I tip, tekrarlarında II. tip cezalar uygulanır,

Ceza Puanı: Her seferde 5 puan.

 1. Taksi durağında çalışan kişinin, aynı durakta çalışan kişilerle durağın genel kurallarına uymayarak  uyumlu çalışmaması, menfaat sağlayarak durak ve durak dışında bazı ruhsatsız kişi ya da kişileri çalıştırmak suretiyle idarenin emir ve yasaklarına muhalefet eden ve bu hareketinde ısrarcı olan kişiler hakkında; 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32.maddesini ihlal ettiğinden durumun mahalli ve yetkili Belediye Trafik Zabıta marifetiyle tespit edilerek tanzim edilecek tutanağın gereği yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
 2. Taksimetreyi aktif halde bulundurmamak ve yolculuğun başladığı anda faaliyete almamak,

Ceza: İlk seferinde I. tip, tekrarında II. tip, tekrarlarında III. tip cezalar uygulanır,

Ceza Puanı: Her seferde 10 puan.

 1. Ticari taksilerde Belediye tarafından izin verilen yazı ve levhalar haricinde taksilerin içinde ve dışında yazı ve aksesuar bulundurmak,

Ceza: İlk seferinde I tip, tekrarlarında II. tip cezalar uygulanır,

Ceza Puanı: Her seferde 3 puan.

 1. Ticari Taksilerde UKOME tarafından belirlenen taksimetre tarifesine göre çalışan, taksimetreyi müşterilerin kolayca görebileceği bir yere yerleştirmemek,

Ceza: İlk seferinde I tip, tekrarında II. tip, tekrarlarında III. tip cezalar uygulanır,

Ceza Puanı: Her seferde 10 puan.

 1. Ticari Taksilerde UKOME tarafından belirlenen tarife çizelgesini müşterinin kolayca görebileceği bir yere asmamak yasaktır.

Ceza: İlk seferinde I tip, tekrarlarında II. tip cezalar uygulanır,

Ceza Puanı: Her seferde 5 puan.

 1. Ticari Taksilerde müşteri araca binmeden taksimetreyi açmak,

Ceza: İlk seferinde I tip, tekrarlarında II. tip cezalar uygulanır,

Ceza Puanı: Her seferde 10 puan.

 1. Yolculardan UKOME tarafından belirlenen taksimetre tarifesi üstünde ücret talep edilmesi,

Ceza: İlk seferinde I tip, tekrarlarında II. tip cezalar uygulanır,

Ceza Puanı: Her seferde 10 puan.

 1. Ticari Taksi ile seyahat etmek isteyen Engelli vatandaşların araca bindirilmemesi,

Ceza: İlk seferinde I tip, tekrarında II tip, tekrarlarında III. tip cezalar uygulanır,

Ceza Puanı: Her seferde 10 puan.

 1. Taksi durağında belirlenen kurallara riayet etmeyenler hakkında, durak temsilcisi tarafından şikayet dilekçesi verilmesi halinde,

Ceza: İlk seferinde I tip ceza uygulanır, uyarılara rağmen aynı tutumu sergilemeye devam edenlerin 2. şikayet dilekçesinden itibaren II tip ceza uygulanır ve çalışma izin belgesi 1 ay süreyle askıya alınır, tekrarlarında III. tip cezalar uygulanır ve durak değişikliği için dosyası UKOME gündemine sunulur.

Ceza Puanı: Her seferde 10 puan.

 

Ruhsat İptali

MADDE 29.

29.1. Gerçek ve Tüzel kişilikler; UKOME, Encümen, Meclis kararlarına, sözleşmelerindeki ya da bu yönetmelikteki yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde aşağıdaki aşamalara göre haklarında işlem yapılır.

29.2. Karşılığında sadece para cezası veya parka çekilme cezaları bulunan suçlar nedeniyle bir yıl içinde 20 defa para cezası alması halinde çalışma izin belgesi (ruhsat) iptal edilir.

29.3. İşletmecilerin tespit edilen taksimetre fiyatlarını veya duraklardaki herhangi bir uygulamayı bahane ederek, araçları seferden alıkoymaları ve araçları yavaş sürme gibi işi yavaşlatma eylemlerini toplu halde yapmaları denetim ekiplerinin plaka olarak tespiti halinde, çalışma izin belgesi (ruhsat) iptal edilir.

29.4. Denetim görevlilerine hakaret, fiili ve silahlı saldırıda bulunmaları halinde denetim ekiplerinin plaka olarak tespiti halinde, çalışma izin belgesi (ruhsat) iptal edilir.

29.5. Ruhsat iptalleri; UKOME’ ye sunulması sonucu, UKOME tarafından ruhsat iptali kabul edildiği takdirde, kesinlik kazanır. Bu durumda, işleticiler Belediyeden hiçbir hak talep edemez ve uğradığı zararı hiçbir şekilde isteyemez.”

 

Taşımacılıktan Çekilme

Madde 30.

30.1. Taksi durağında çalışan aracını ticari faaliyetten çekmek isteyen şahıslar; Emniyet Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü’nden alacağı Trafikten çekme belgesini bir dilekçe ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bildirirler ve Tahsis Belgesi Belediye Encümen kararı ile iptal edilir.

 

 

 

 

Taksi Durak Temsilciliği ve Durak Yerleri

Madde 31.

31.1. Durak temsilcisi, Belediye ile işletmeciler arasında koordinasyondan sorumlu olmak üzere, durak üyeleri arasında oy çokluğu ile seçilecektir. Seçimler Şoförler ve Otomobilciler Odası gözetiminde yapılacaktır. Her durak için bir temsilci seçilecek olup, seçilen temsilcinin ismi Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bildirilecektir. Temsilci, Belediyenin almış olduğu tüm karar ve uygulamaları durak üyelerine bildirmekle yükümlüdür.

 

 

Bilgi Verme Zorunluluğu

Madde 32.

32.1. İşletmeci taşıma yapmasına engel durumları derhal, kendi adresindeki değişiklikleri en geç 10 gün içinde Ulaşım Dairesi Başkanlığına yazılı olarak bildirmek zorundadır.

32.2. Mardin Büyükşehir Belediyesi yetki alanında gerekli gördüğü takdirde ulaşım etütleriyle ilgili bilgi toplamak ve denetim amacıyla araçları durdurabilir. Belediyece belirlenen periyotlarla düzenli olarak bilgi aktarımı isteyebilir. Yolcu ve araç personeli ile ilgili anket yapabilir. İşletmeci Belediyenin bu isteklerini zamanında yerine getirmek zorundadır.

32.3. İşletmeci şoför değişikliğine ilişkin bilgiyi yazılı olarak 3 gün içinde Ulaşım Dairesi Başkanlığına verecektir.

 

Hüküm Bulunmaması Durumu

Madde 33.

33.1. “Taksi Durağı Çalışma Ruhsatı”, Taksilerin sevk ve idaresi, çalışma şartları, çalışma düzeni, işletmecilerin iş ve işlemleri ile ilgili işbu yönetmelikte bulunmayan konular hakkında ve uygulanacak her türlü cezai müeyyideler (ticari taksinin ticaret ve sanattan men edilmesi ve ruhsat iptali vs.) Belediye Encümeni ve/veya UKOME tarafından belirlenir.

 

Yürürlük

Madde 34.

34.1. Bu yönetmelik hükümleri, Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nce kabulü ve Belediye ilan tahtasında veya Belediye WEB sitesinde yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 35.

35.1. Bu yönetmelik Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığının denetim ve gözetimi altında, Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

 

Yürürlükten Kaldırma

Madde 36.

36.1. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra, Belediye Meclis kararı ile yürürlük kazanan, 10.10.2017 tarihli ve 2017/271 sayılı Ticari Taksiler ve Taksi Durakları Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik, 26.06.2018 tarihli ve 2018/322 sayılı Ticari Taksiler ve Taksi Durakları Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik, 23.10.2018 tarih ve 2018/535 sayılı Ticari Taksiler ve Taksi Durakları Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik, 12.02.2019 tarih ve 2019/64 sayılı Ticari Taksiler ve Taksi Durakları Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik, 14.06.2019 tarih ve 23 sayılı Ticari Taksiler ve Taksi Durakları Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yürürlükten kalkar.

 

Geçici Madde 1 –

Şoför Tanıtım Kartı, en geç 01.04.2020 tarihine kadar uygulanır. Belirtilen tarihe kadar bu yönetmeliğin 23.4.2. maddesinde istenen evraklar ve şartları taşıyanlara “Geçici Şoför Tanıtım Kartı” verilir.

Şoför Tanıtım Kartı almaya hak kazananlara, kartların teslim tarihinde, verilmiş olan Geçici Şoför Tanıtım Kartları” kendiliğinden iptal edilir.

 

EKLER:

EK-1   : Araç Uygunluk Belgesi

EK-1A: Araç Uygunluk Formu

 

 

 

 

 

 

EK-1

……./……./20……

A R A Ç  U Y G U N L U K  B E L G E S İ

 

            Ekli araç uygunluk formuna istinaden 47 ………………………… tahsisli ticari plakaya bağlı araç, Ticari Taksiler ve Taksi Durakları Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre ÇALIŞABİLİR/ÇALIŞAMAZ.

 

 

Komisyon Başkanı

Kaşe/İmza

Ek: Araç Uygunluk Formu(1 Sayfa).

Not: Bu belge, araç uygunluk formunun verildiği tarihten itibaren 30 gün içinde ilgili birime teslim edilmek zorundadır. Aksi taktirde geçersizdir.

 

 

 

 

EK-1A

T.C.

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TİCARİ TAKSİ ARACI UYGUNLUK FORMU

Araç Sahibi:

Kooperatif Adı:

Araç Plakası:

Araç Model Yılı:

Motor No:

Şase No:

Taşıt Türü: Otomobil

Durak:

Sıra No:

Seri No:

Cilt No:

İşlem Tarihi:

Sıra No

AÇIKLAMALAR

UYGUN

GÖRÜLEN AKSAKLIKLAR

1

Araç, TÜV muayenesinden geçmiş olacaktır.

 

 

2

Camlarda kırık ya da görüş açısını engelleyecek şekilde çatlak olmayacaktır. Camlarının üzerine renkli film tabakası yapıştırılmayacaktır.

 

 

3

Araçlarda taksimetre düzenli çalışır durumda olacaktır.

 

 

4

Araç kapıları yolcular ve şoför tarafından kolaylıkla açılabilecek şekilde sağlam olacaktır.

 

 

5

Araçlarda yazın serin kışın sıcak ortam sağlayacak sistemler bulundurulacaktır. (Klima)

 

 

6

Aracın tavanında yukarıdan okunacak şekilde plakası yazılı olacaktır. Aracın Sağ ve sol ön kapılarında plaka ve taksi durağının ismi yazılı olacaktır.

 

 

7

Araçlarda mevcut koltukların tümünde emniyet kemeri bulundurulacak.

 

 

8

Ticari Taksi SARI renkte olacaktır.

 

 

9

Araçlar ilk tescilde 5 yaşından büyük olamaz. Ruhsat vizesi için 10 yaş şartı aranır. Denetimi yapılan araç …... yaşındadır.

 

 

         

Not: Bu belge, tespit edilen eksiklikleri giderilerek 30 gün içinde araç uygunluk belgesi ile birlikte ilgili birime teslim edilmek zorundadır. Aksi taktirde geçersizdir. Sıra, Seri ve Cilt numarası olmayan araç uygunluk formları geçersizdir.

 

 

 

Komisyon Başkanı

Üye

Üye

 

 

ARAÇ UYGUNLUK KOMİSYONU