Ulaşım Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönetmenliği


T.C.

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1. Bu yönetmelik Mardin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın Görev, Yetki ve Sorumluluk ile çalışma usul ve esaslarını belirlemek üzere hazırlanmıştır.

 

Kapsam

MADDE 2. Bu Yönetmelik, Ulaşım Dairesi Başkanlığını ve bağlı şube müdürlüklerini kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3. Bu Yönetmelik,

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na,

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’na,

5393 sayılı Belediye Kanunu’na,

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğine,

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliğine,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na,

4857 sayılı İş Kanunu’na,

5378 Sayılı Engelliler Kanunu’na

86/10553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına,

Okul Servis Araçları Yönetmeliğine,

Yürürlükteki Tüzük, Yönetmelik, Genelge ve Tebliğler ile diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4. (1)          Bu Yönetmelikte ifade edilen;

Belediye                                            :Mardin Büyükşehir Belediyesini,

Belediye Başkanı                              :Mardin Büyükşehir Belediye Başkanını,

Meclis                                                :Mardin Büyükşehir Belediye Meclisini,

Encümen                                           :Mardin Büyükşehir Belediyesi Encümenini,

Genel Sekreter                                 :Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterini,

Genel Sekreter Yardımcısı             :Mardin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığının bağlı bulunduğu Genel Sekreter Yardımcısını,

UKOME                                           :Mardin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezini,

UTDK                                                :Mardin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonunu,

Daire Başkanı                                   :Mardin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanını,

Şube Müdürü                                   :UKOME Şube Müdürü, Toplu Ulaşım Şube Müdürü, Teknik Hizmetler Şube Müdürünü,

Şef                                                      :Üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik, verimlilik ilkelerine ve görevi kapsamındaki mevzuata uygun olarak yürütülmesi amacıyla bulunduğu birimin görevlerini yapan şefleri,

Personel                                            :Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı memur ve işçi personelini ifade eder.

(2)  Tanımlarda yer almayan konularla ilgili kanunlarda yer alan ifadeler geçerlidir.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Teşkilat ve Yönetim

 

Kuruluş

MADDE 5. Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik doğrultusunda, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında 13.09.2019 tarih ve 40 sayılı Mardin Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla kurulmuştur.

 

Teşkilat

MADDE 6 – Ulaşım Dairesi Başkanlığı,

a) UKOME Şube Müdürlüğü

b) Toplu Ulaşım Şube Müdürlüğü

c) Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü olmak üzere toplam 3 (üç) adet şube müdürlüğünden oluşmaktadır.

 

Yönetim

MADDE 7 – Ulaşım Dairesi Başkanlığında sunulan hizmetler; bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Daire Başkanlığı ile Daire Başkanlığı'na bağlı Şube Müdürlükleri tarafından düzenlenir ve yürütülür.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

Ulaşım Dairesi Başkanlığının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 8. Ulaşım Dairesi Başkanlığının Görev, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır:

 1. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde verilen görev, yetki ve sorumlulukların zamanında ve usulüne uygun olarak yapılmasını, çalışmaların eksiksiz olarak yürütülmesini sağlamak,
 2. Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde toplu taşıma hizmetlerini ve ulaşım planlamasını, Ulaşım Ana Planına ve trafik mühendisliğine uygun politikalar ve projeler belirleyerek gerekli entegrasyon ve koordinasyonu sağlamak suretiyle yapmak ve gerekli önlemleri almak,
 3. Ulaşım Koordinasyon Merkezini (UKOME) toplamak,
 4. Ulaşım Dairesi Başkanlığınca yürütülen toplu taşıma hizmetlerinin gerektirdiği tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek,
 5. Mardin Büyükşehir Belediyesi sınırlarında faaliyet gösteren taksi ve servis araçları dahil her türlü toplu taşıma aracı ile açık/kapalı otoparklara, çekici ve kurtarıcı hizmeti sunanlara izin/ ruhsat vermek,
 6. Toplu taşımada görevli sürücü personele hizmet eğitiminin verilmesini sağlamak,
 7. Büyükşehir Belediyesi sınırlarında yol ve sürüş güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli yatay ve düşey işaretlemeleri yapmak/yaptırmak ve trafik yönetiminin sağlanacağı Ulaşım kontrol merkezi vasıtasıyla gerekli sinyalizasyon altyapısını kurmak veya kurdurmak,
 8. Kanunlarla belediyeye verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği her türlü tesis ve ulaşım alt yapılarının yapım, hizmet veya mal alımı işlerini sözleşmelerini hazırlayarak, sözleşme ve eklerine, şartnamelere, fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapmak veya yaptırmak,

 

UKOME Şube Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 9. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediyeler Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliği, 86/ 10553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve Okul Servis Araçları Yönetmeliği ile ilgili diğer yasalar ve mevzuat hükümlerine göre görev yapan UKOME Şube Müdürlüğü, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7 ve 9. Maddelerine göre TC İçişleri Bakanlığınca hazırlanan 15 Haziran 2006 tarih ve 26199 sayılı resmi gazetede yayınlanan Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği kapsamında Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) sekretarya hizmetlerini yürütmektedir.

Bu amaçla;

 1. İlgili kurum, kuruluş, Belediyemiz birimleri ile vatandaşlarımızdan gelen talepleri Belediye Başkanının onayı doğrultusunda gündeme almak, gündemi oluşturmak ve UKOME üyelerine duyurmak,
 2. UKOME toplantılarına üye gönderen kurum ve kuruluşlarla iletişimi sağlamak,
 3. UKOME görüşme tutanaklarını düzenlemek,
 4. UKOME tutanaklarını karar metni haline getirmek, Belediye Başkanının onayına sunmak ve onay sonrası ilgili mercilere tebliğ etmek,
 5. Büyükşehir Belediyesi ve Mücavir Alan Sınırları içerisinde Nazım İmar Planına uygun arazi kullanımı ve Ulaşım Planlaması çalışmaları doğrultusunda Ulaşım Master Planının yapılması için ön çalışmaları yapmak ve UKOME’ ye sunmak,
 6. Mardin Büyükşehir Belediyesi sınırlarında faaliyet gösteren taksi ve servis araçları dahil her türlü toplu taşıma aracı ile açık/kapalı otoparklara, çekici ve kurtarıcı hizmeti sunanlara izin/ ruhsat vermek,
 7. Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini belirlemek,
 8. Karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini belirlemek,
 9. Koordinasyon ve güzergâh belirlemek; taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak ve araç park yerleri ile sayısının tespit etmek,
 10. Karayolu kenarında yapılacak ve açılacak tesislere 2918 Sayılı Kanun kapsamında çıkarılan Yönetmelik Doğrultusunda ve UKOME Kurulu’nun 30/05/2018 tarih ve 2018/77 sayılı kararı ile UTDK havale edilen talepleri değerlendirerek karar doğrultusunda geçiş yolu  ön izin ve geçiş yolu izin belgesi düzenlemek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Yasasının 7 ve 9.maddeleri gereği ilgili konularda Yönetmelik Hazırlamak, bunları UKOME gündeminden geçirmek suretiyle Meclis Onayına sunmak, uygulamak ve uygulatmak,
 11. Gelen, giden ve dahili evrakın doğru, düzenli ve sistemli bir şekilde kaydedilmesi, saklanması ve gerekli yerlere havale edilmesini sağlamak,
 12. Toplu Ulaşım Şube Müdürlüğünden gelen tescil evraklarının dijital ortama aktarılmasını ve saklanmasını sağlamak,
 13. Evrak postalama iş ve işlemlerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlamak,
 14. Müdürlüğe bağlı personelin izin, rapor vs. tüm işlemlerinin takibini yapmak,

 

Toplu Ulaşım Şube Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 10. Toplu Ulaşım Şube Müdürlüğü, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun verdiği yetkiler kapsamında, Büyükşehir Belediyesi sınırlarında toplu taşıma sistemleri hizmetlerinin yürütülmesini, işletilmesini veya işlettirilmesini sağlar. Kentin çevre ve yaşam kalitesini yükselterek, kent merkezlerinde toplu taşımanın erişilebilirliğini ve konfor düzeyini artıracak projeler üretilmesini, merkez dışı bölgelerde toplu taşıma ile bütünleşmiş, toplu taşımanın payını artıracak otopark tesisleri ve transfer merkezlerini projelendirmek ve hayata geçirmek amaçlı bu hizmetlerin planlı, programlı, etkin ve koordinasyon içinde yürütülmesini sağlar.

Bu amaçla;

 1. Toplu Taşıma düzenlemeleri konusunda gerektiğinde UKOME’ ye teklif sunmak, Yönetmelikler hazırlamak, Toplu Ulaşım sistemlerinin UKOME kararları ve Yönetmeliklere uygun yapılmasını denetlemek,
  1. Tüm Toplu Taşıma araçlarına Çalışma Ruhsatı düzenlemek, (Araçları uygunluk belgesi vermek)
  2. Her türlü servis araçları ile, ağır tonajlı araçlara yol belgesi düzenlemek,
  3. Devirler için Ticari Taşıt Tahsis Belgesi düzenlemek,
  4. Araç yenileme ve devir işlemlerini düzenlemek,
 2. Hat ve güzergahlarda gerekli sayım, ölçüm ve analizleri yapmak/yaptırmak, elde edilen bulgular doğrultusunda şehrin yol ve yerleşim durumuna göre düzenlemeler yaparak uygulanmasını temin ve kontrol etmek,
 3. Büyükşehir Belediyesi sınırlarında Toplu Taşıma sorunları ile kurum, kuruluş ve kişilerden gelen öneri, talep ve şikayetleri inceleyerek uygun görülen düzenlemeleri yapmak,
 4. 4736 sayılı kanunda belirtilen ve Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan “Mardin Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği” ne uygun olarak “ücretsiz ve indirimli seyahat kartı” uygulamalarını yapmak ve denetlemek,
 5. Toplu Taşıma sistemlerindeki diğer alternatif taşımacılık sistemleri (lastik tekerlekli vb.) hakkında fizibilite, araştırma/geliştirme çalışmalarını bu konuda çalışmaları olan diğer kurumlarla ya da bilimsel kuruluşlarla (üniversiteler, teknoloji enstitüleri vb.) koordinasyon içerisinde yapmak ve projeler üretmek,
 6. Büyükşehir Belediyesi sınırlarında toplu taşıma aktarma merkezleri, araç peronları ile yeni durak yerlerini belirlemek, yapmak/yaptırmak ve işletmek/işlettirmek,
 7. Toplu Ulaşım Şube Müdürlüğü ile ilgili başvurularda gerekli işlemleri yapmak ve UKOME ye sunulması gereken talepleri inceleyerek UKOME gündemine sunmak,
 8. Toplu taşımada görevli sürücü personele hizmet eğitiminin verilmesini sağlamak,
 9. Daire Başkanlığı Gelir Tarife Cetvelini hazırlamak,
 10. Daire Başkanlığımıza bağlı iş makineleri, kamyonlar ve hizmet alımı yolu ile çalıştırılan araçlara mazot temin etmek ve dağıtımını yapmak,
 11. Kentin gelecekteki ulaşım sistemlerinin insanların ekonomik, hızlı, konforlu ve güvenli bir şekilde ulaşımına öncelik verilecek şekilde planlanmasını yapmak veya yaptırmak, Bu amaçla; kent içi ulaşımın temel öğesi olan toplu taşımanın; hız (yolculuk süresi), konfor, güvenilirlik, güven ve maliyet unsurlarından oluşan hizmet düzeyini yükseltmek ve ulaşılabilirliğini arttırmak için, Ulaşım Ana Planı doğrultusunda, yol ağının toplu taşım öncelikli kullanımına yönelik projeler hazırlamak veya hazırlatmak,
 12. Kent içi ulaşımla ilgili sorunların tespiti ve bu sorunlara bir sistem bütünlüğü içerisinde çözümler geliştirilmesi için, önlem ve projelere yön vererek bütünleşmiş bir ulaşım sistemini gerçekleştirmek üzere; kentsel ulaşıma ilişkin temel ulaşım planlama ilkelerini saptamak, bu ilkeler doğrultusunda ulaşım türlerine ilişkin hedef ve politikaları tanımlamak,
 13. UKOME’ ye girecek konularla ilgili araştırma ve inceleme yapmak ve/veya yaptırmak, plan ve projelerin ve uygulamaya geçilmesi aşamalarında UKOME ve diğer tüm kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği içinde çalışmak,
 14. Toplam Kalite prensipleri dahilinde, hız (yolculuk süresi), konfor, güvenilirlik ve maliyet unsurları doğrultusunda oluşan hizmet kalitesini yükseltmek için gerekli verimlilik çalışmalarında bulunmak,
 15. Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli günlük ve aylık çalışma programlarını hazırlamak ve uygulamayı takip etmek, aksaklık durumlarında gerekli düzeltmeleri yapmak,
 16. Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşımada görevli sürücü personele hizmet eğitiminin verilmesini sağlamak,
 17. Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçlarının üzerine takılı bulunan elektronik cihazların bakım-onarım ve sağlıklı çalıştırılmasını sağlamak,
 18. Mardin nazım imar planı ve temel kentsel ulaşım ilkeleri çerçevesinde, arazi kullanım kararları ile uyumlu, her türlü toplu taşıma ana planını hazırlamak, onaylatmak ve uygulamak, uygulamaların etkilerini de gözeterek planları yenilemek ve geliştirmek,
  1. Toplu Taşıma Sistemleri bütününde, toplu taşıma ana planını hazırlamak,
  2. Yaşam kalitesini yükseltmek ve insanların toplu taşıma araçlarını kullanımını artırmak amacıyla, toplu taşıma türleri arasında aktarma politikaları geliştirmek,
  3. Toplu taşıma türleri arasında; aktarma politikalarına uygun olarak, güzergâh entegrasyonu ve hareket saatlerinin planlarını yapmak, türler ve hatlar arası ücret entegrasyonu sağlamak,
  4. Toplu taşıma sisteminde bölgesel havuzlar kurularak, gelir-gider havuzlarının planlamasını yapmak,
  5. Toplu taşıma sisteminde mesafeye göre ücretlendirme sistemini planlamak,
  6. Nazım imar planına uygun olarak, yeni gelişen konut alanlarına hizmet verecek, hatlar ve güzergâhlar planlamak bu hatlara yönelik, işletme öncesi çalışmaları yürütmek,
 19. Ulaşım ana planına uygun olarak, transfer merkezleri toplu taşıma entegrasyon alanlarının planlamasını yapmak ve bu kapsamda proje düzenlemeleri süreçlerine katkı sağlamak,
  1. Ulaşım ana planı doğrultusunda, ana ve ara toplu taşıma sistemlerinin, bütünleşmiş bir şekilde çalışma planlarını yapmak,
  2. Mevcut ulaşım ve yolağı içerisinde toplu taşıma öncelikli güzergâhların planlamasını yapmak ve bu amaçla düzenlenecek proje süreçlerine katkı sağlamak,
  3. Toplu taşıma türlerine göre yolculuk dağılımında, toplu taşıma payının artırılmasına yönelik projeler geliştirmek ve planları hazırlamak,
 20. Kentin gelecekteki ulaşım sistemlerinin araç odaklı değil, insan odaklı olması amacıyla, insanların ekonomik, hızlı, konforlu ve güvenli bir şekilde ulaşımına öncelik verilerek, kent merkezlerindeki araç trafiğinin azaltılması ve yolculukların toplu taşımaya yönlendirilmesi amaçlı toplu taşıma projelerini geliştirmek,
  1. Toplu taşıma hatları dikkate alınarak, Ulaşım ve Dolaşım Planlarının düzenlenmesi aşamasında öneri sunmak ve bu planların uygulanması için gereken proje süreçlerine katkı sağlamak,
  2. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 7/f maddesi kapsamında, araç bekleme ve depolama alanları, cep terminali, durak, otopark vb. alanları planlamak, ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak, (park et-bin, park et-yürü)
  3. Toplu taşıma sistemlerinin kullandığı yol ağının daha etkin ve verimli kullanımını sağlamaya yönelik ulaşım ve trafik düzenleme kavram projeleri geliştirmek, ilgili birimlere öneriler sunmak,
  4. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 7/f maddesi kapsamında, bisiklet yolları ve yayalaştırma alanlarını planlamak, bu alanların Toplu Taşıma ile entegrasyonunu sağlamak üzere gerekli koordinasyonu sağlamak,
 21. Akıllı Şehir yönetimi konseptini geliştirerek, Kent içi toplu taşıma ağının yönetilebilir olmasını sağlamak için projeler geliştirmek,
  1. Toplu Taşıma Kontrol Merkezi alt yapının kurulması, işletilmesini ve diğer kontrol merkezleri ile entegrasyonunu sağlamak,
  2. Mardin’ de her geçen gün artan trafik talebine cevap vermek için ana ve ara toplu taşıma sistemleri ile ilgili akıllı şehir projelerini hayata geçirmek,
  3. Kent içi toplu taşıma sistemleri konusunda bir veri tabanı oluşturmak ve verileri güncelleştirerek planlama-uygulama-değerlendirme sürecine devamlılık kazandırmak,
 22. Toplu taşımada bilgi teknolojileri kullanımı ve akıllı ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi işlerini yürütmek,
  1. Mobil yolcu bilgilendirme uygulamalarının, kullanımını yaygınlaştırmak ve güncellenmesini yapmak,
  2. İşletme verimliliği için, veri analizi yapacak yazılım ve uygulamaları geliştirmek,
  3. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının AUS Stratejik eylem planı kapsamında belediyelere verilen görevleri takip etmek ve koordinasyonu sağlamak,
 23. Görev tanımında geçen tüm işlere yönelik, plan ve projelerin hazırlanması, uygulamaya geçilmesi aşamalarında Belediye Birimleri, UKOME ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları ile iş birliği içinde çalışarak koordinasyonu sağlamak, UKOME’ ye sunulması gereken konuları UKOME gündemine sunmak,
 24. Müdürlüğe bağlı satın alma ve tahakkuk işlerini yapmak, takip etmek,
 25. Müdürlüğe bağlı personelin izin, rapor vs. tüm işlemlerinin takibini yapmak,

 

Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 11. Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediyeler Kanunu ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile ilgili yasalar ve mevzuat hükümleri ile belirlenen görev, yetki ve sorumluluklar kapsamında hizmet vermektedir.

Bu amaçla;

 1. Büyükşehir Belediyesi sınırlarında trafik yoğunluğunun azaltılması, yol ve sürüş güvenliğinin sağlanması amacıyla Ulaşım ve Trafik Mühendisliği açısından gerekli yol, trafik elemanı, sürüş, trafik malzemesi hakkında gerekli araştırma, planlama çalışmaları yaparak müdürlük bünyesinde trafik etkinliğinin geliştirilmesini sağlar veya sağlattırır,
 2. Büyükşehir Belediyesi sınırlarında Trafik Yönetiminin sağlanacağı Ulaşım Kontrol Merkezi vasıtasıyla trafiği izler, trafik akışını yönlendirir, koordine eder ve denetimini sağlar,
 3. Büyükşehir Belediyesi sınırlarında sinyalizasyon sistemlerinin sayım ve etütler sonucu yapım ve bakım onarım çalışmalarını 7 gün 24 saat esaslı olarak yapar veya yaptırır, Sinyalize kavşaklarda ışık zaman aralıklarını trafik yoğunluğu ve günün koşullarına göre günceller, Sinyalizasyon çalışmalarında Emniyet ve Karayolları ile gerekli tedbirleri birlikte alır,
 4. Büyükşehir Belediyesi sınırlarında yapım ve bakımından sorumlu olduğu yollarda, trafik güvenliğinin sağlanması bakımından gerekli yatay ve düşey trafik işaretlemelerini her türlü imalat ve montaj işleri ile bu işlere ait bakım ve onarım çalışmalarını T.C. Karayolları İşaretleme Standartlarına uygun olarak yapar veya yaptırır,
 5. Yol yapısı veya işaretleme yetersizliği yüzünden trafik kazalarının olduğu, yapım ve bakımından sorumlu olduğu yerlere, ilgili ve yetkili kurul, kurum ve kuruluşlar tarafından önerilen tedbirleri alır veya aldırır,
 6. İlgili mevzuat ve müfredat hükümlerine göre Trafik Eğitim Parkları yapar/yaptırır, Trafik Eğitimi (kurum ve kuruluşlara, engellilere, bisikletlilere, çocuklara vb.) verir, önemli gün ve haftalarda (Trafik Haftası vb.), sosyal sorumluluk projelerinde trafik konulu etkinlikler yapar veya yaptırır veya düzenler, İldeki temel öğretim öğrencilerine, özel öğrencilere (engelli) ve ana sınıfı öğrencilerine Temel Trafik Eğitimi verir,
 7. Ulaşım yapıları inşaatı sırasında geçici trafik işaretlerinin projelerini onaylar ve onaylanmış projeye göre sahada denetimini ve kontrolünü yapar,
 8. İhale işlemlerinin tamamlanarak sözleşmeye bağlanmış yapım, hizmet veya mal alımı işlerinin sözleşme ve eklerine, şartnamelere, fen ve sanat kurallarına uygun olarak ve iş programı gereğince yapılıp süresinde bitirilmesini sağlar,
 9. Şube Müdürlüğü araç envanterine ait araçların, en iyi ve verimli bir şekilde sevk ve idaresinin yapılmasını sağlamak,
 10. Tüm Yatırımcı Müdürlüklerin arasında Birim Fiyat açısından standardın oluşturulmasını sağlar ve takip etmek maksadıyla, Daire Müdürlüklerince talep edilerek yaklaşık maliyet oluşturulması ve işin yapımı esnasında ihtiyaç duyularak hazırlanan ve ilgili idarelerde bulunmayan yeni birim fiyatların analiz ve tarifleri ile inceleyerek tashih ve tasdikini temin eder,
 11. Müdürlüğe bağlı satın alma taleplerini hazırlamak,
 12. Kentin mevcut ve gelecekteki ulaşım özelliklerini tespit ederek, ulaşım altyapısını oluşturan yol ağının daha etkin ve verimli kullanımını sağlamak amacıyla; gerekli önlem ve yatırımlara yön verecek etüt, plan ve proje çalışmalarını yapar veya yaptırır,
 13. Yayalara sunulan hizmetin iyileştirilmesi amacıyla, kent merkezleri, tarihi kent dokusu ve konut alanlarında bölgenin özelliklerine uygun, yaya öncelikli ve engellilerin ulaşımına kolaylık sağlayıcı önlemler geliştirir, yaya bölgeleri, yaya yolları ve yaya geçitleri konusunda altyapı standartlarını belirler, ulaşım projelerinin hazırlanması ve uygulanmasında yayaların erişimini ve güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemleri alır veya aldırır,
 14. Uzun vadeli, büyük yatırım gerektiren projelerle kısa vadeli ve az yatırımla gerçekleştirilebilecek düzenlemelerin birlikteliğini sağlayacak ulaşım sistem bütünlüğünü gözeten projeler hazırlar veya hazırlatır,
 15. Devlet ve İl yollarında yapılacak yol ve köprülü kavşaklar ile trafik güvenliği bakımından alınması gereken tedbirler konusunda Karayolları Bölge Müdürlükleri ile koordinasyon sağlanarak gerekli proje ve uygulama çalışmaları hazırlar veya hazırlatır,
 16. İhale ile yapımı gerçekleştirilen ve geçici kabulü yapılarak tamamlanan tesisleri ilgili birim veya kurumlara teslim eder,
 17. Geçici ve kesin kabul işlemlerine ilişkin çalışmaları yürütür, kesin hesap işlemlerine yardımcı olur,
 18. UKOME’ ye girecek konularla ilgili araştırma ve inceleme yapar ve/veya yaptırır, plan ve projelerin ve uygulamaya geçilmesi aşamalarında UKOME ve diğer tüm kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği içinde çalışır,
 19. Kent merkezinde çevre ve yaşam kalitesini yükseltmek ve tarihi çevreyi korumak amacıyla; trafik sıkışıklığı, hava kirliliği ve gürültü gibi sorunların kaynağı olan özel araç trafiğini azaltıcı önlemlerin alınmasıyla ilgili UKOME’ ye görüş verir, Bu amaçla; kent merkezlerinde ve merkez dışı bölgelerde toplu taşımla bütünleşmiş otopark alanları, aktarma alanları hazırlar veya hazırlatır,
 20. Ulaşım Ana Planı önerilerine göre yapılan projelerde ilgili altyapı kurumları, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı vb. kurumlarla koordinasyonu sağlar ve gerekli durumlarda imar planı tadilatları için başvuruda bulunur,
 21. Projelerin araziye aplikasyonunu yapar,
 22. Büyükşehir Belediyesi sınırlarındaki Toplu taşıma güzergâhlarındaki açık ve kapalı durakların ve durak levhalarının bakımını, onarımını ve gerekiyorsa yenilenmesini yapar veya yaptırır,
 23. Müdürlüğe bağlı personelin izin, rapor vs. tüm işlemlerinin takibini yapar,

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Daire Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

Daire Başkanının Görevleri

MADDE 12. Daire Başkanının görevleri şunlardır:

 1.  Daire Başkanlığına bağlı birimlerin çalışmalarını Stratejik Plan ve Performans Programı çerçevesinde koordine etmek,
 2. Harcama yetkilisi olarak her yıl iş ve işlemlerin amaçlara, malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirmek,
 3. Birim faaliyetlerinin yürütülmesi, yönlendirilmesi ve değerlendirilmesi için, birimine tahsis edilen personel, yer, malzeme ve diğer kaynaklarla geleceğe yönelik olarak hedefler ve standartlar belirlemek,
 4. Temel fonksiyon olarak belirlenen faaliyetlerin etkin, verimli, ekonomik ve nitelikli olarak yerine getirilebilmesini sağlamak, 
 5. Birimdeki personel arasında ve bunlarla görev ilişkisi bulunan diğer birimlerin personeli arasında uyumlu bir haberleşme ve işbirliği düzenini kurmak,
 6. Birim içinde etkin bir kayıt ve dosya sistemi kurmak, yürütmek ve geliştirmek,
 7. Birim faaliyetlerinin etkin bir şekilde uygulanıp, yürütülebilmesi için gereken düzeyde sorumluluk ve yetkiyi astlarına devretmek, sonuçlara yönelik sorumluluk ve yetkiyi elinde tutmak,
 8. Birimdeki kadrolara ilişkin görevler, yetkiler ve sorumluluklar ile bu kadro görevlerine atanacaklarda aranan özel niteliklerde değişikliği gerektiren hususları tespit etmek, personel ödüllendirmelerinde Başkanlık Makamına öneride bulunmak,
 9. Sürekli olarak personelin eğitim ihtiyacını tespit etmek, sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için gerekli bilgi ve donanımla donatılmalarını sağlamak,
 10. Daire Başkanlığına gelen evrakları ilgili birim yetkilisine havale etmek ve gereğinin yapılmasını sağlamak,
 11. Günlük işlerin takibinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak,
 12. Birimle ilgili mevzuatı, yenilikleri, teknik gelişmeleri takip etmek ve uygulanmasını sağlamak,

 

Daire Başkanının Yetkileri

MADDE 13. Daire Başkanının yetkileri şunlardır:

13.1. Şube Müdürlüklerinin hizmetlerinin zamanında, verimli ve düzenli bir şekilde, hazırlanan iş süreçlerine uygun olarak yürütülmesini kontrol etmek,

 1. Başkanlığına ilişkin görevlerin, ilgili Yasalar ve Yönetmelikler gereğince yürütülmesi için karar vermek, tedbir almak, uygulamak,
 2. Daire Başkanlığında görev yapan personele mazeret izni vermek, yıllık izin kullanımlarını onaylamak takdirname, ödül, yer değiştirme gibi personel işlemleri için Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak,
 3. İhtiyaç halinde Disiplin Amiri olarak, “Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre, 657 sayılı Kanunda yazılı disiplin cezalarından yetkisi dâhilinde bulunanları vermek,
 4. Daire Başkanlığının hizmetleri kapsamında yer alan faaliyetler ile ilgili, başkanlık personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek,
 5. Başkanlık görevleri kapsamında yer alan hizmetler ile ilgili yönetmelik ve yönerge hazırlamak ve Büyükşehir Belediye Meclisine öneride bulunmak,
 6.  Daire Başkanı, Belediyenin görev ve amaçlarının en etkin bir biçimde gerçekleştirilmesine olanak sağlayacak önerilerde bulunmaya ve bir raporla Genel Sekreter kanalı ile Büyükşehir Belediye Başkanına bildirmek,

 

Daire Başkanının Sorumlulukları

MADDE 14. Daire Başkanının sorumlulukları şunlardır:

 1. İlgili Kanunlar ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde, kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinden, yetkilerinin zamanında kullanılmamasından Genel Sekreter Yardımcısına karşı sorumludur.
 2. Daire Başkanlığında yürütülen faaliyetlerin, Yönetmelik, Prosedür, Talimat ve Rehberlerin uygulanmasından sonuç ve faaliyet raporlarını hazırlamak ve duyurmaktan Büyükşehir Belediye Başkanı karşı sorumludur.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Şube Müdürlerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

Şube Müdürlerinin Görevleri

MADDE 15. Şube Müdürlerinin görevleri şunlardır:

 1. Birim yöneticilerinin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirmek,
 2. İlgili mevzuat, Cumhurbaşkanlığı, ilgili Bakanlıklar ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Genelge, Bildiri, Prensip kararları ve Talimatlar çerçevesinde yöneticilik görevlerini yerine getirmek,
 3. Müdürlüğün çalışma ve usullerini kalite yönetim sistemi ve mevzuat uygulamalarına bağlı kalarak gözden geçirmek, birimin görevlerinin etkin olarak yürütülmesi için yetkisi kapsamında tedbir almak, Müdürlük faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip etmek,
 4. Müdürlüğün işlevleri ile ilgili, gerekli inceleme ve araştırmaları yaparak, Üst Makamın istediği raporları hazırlamak,
 5. Üst Makamlar tarafından düzenlenecek toplantılara iştirak etmek, istenilen bilgileri vermek, talimatlar almak,
 6. Müdürlüğün çalışma esaslarını planlayıp ve programlayarak, çalışmaların bu programlar uyarınca yürütülmesini sağlamak ve sonucunu Daire Başkanına bildirmek,
 7. Üst Makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri de yerine getirmek,
 8. Müdürlükte en uygun personel dağılımını gerçekleştirmek, iş akışının aksamadan sürdürülmesini temin etmek,
 9. Müdürlüğünde çalışan memurlara üst makamların görüş, istek ve talimatlarını aktarmak,
 10. Yürütülen işlerin hatasız ve zamanında bitirilmesi için çalışmak, gerekirse bu konuda ilgili personeli uyarmak,
 11. Birim faaliyetlerine ilişkin tutulan kayıtların birimde muhafaza edilmesini sağlamak,
 12. Faaliyetlerine ilişkin bilgi ve kaynakların kullanım noktasında bulundurulması için gerekli olan düzenlemeleri yapmak,
 13. Birim tarafından sunulan hizmetler ile ilgili faaliyet raporları hazırlamak ve üst makama sunmak,
 14. Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personelin çalışma saatlerine riayetini sağlamak,

 

Şube Müdürlerinin Yetkileri

MADDE 16. Şube Müdürlerinin yetkileri şunlardır:

 1. Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Büyükşehir Belediye Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar vermek, tedbirler almak ve uygulatmak,
 2. Görev alanına giren konularda, uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaparak, alınması gereken kanuni ve idari tedbirler konusunda Daire Başkanlığına tekliflerde bulunmak,
 3. Bağlı bulunulan üst makamlara sunulmak üzere hazırlanan yazıları kendisine verilen yetki sınırları içinde incelemek, parafe veya imza etmek,
 4. Biriminde görevli personelin disipline aykırı davranışları hakkında, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarının verilmesi ile ilgili disiplin amirine başvuru yapma yetkisini kullanmak,
 5. Personelin talebi ve mazeretine binaen izin vermek, yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etmek ve Daire Başkanına bilgi vermek,
 6. Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, Müdürlüğe tayin şartlarına haiz olan Müdürlerden birini veya bir personeli müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirlemek ve Makamının Onayına sunmak,
 7. Müdürlük ile ilgili tüm görev, yetki ve belgelerin ilgililere dağıtımını, maiyetindeki personel arasındaki iş bölümü ve koordinasyonu sağlamak,
 8. Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşmek,
 9. Müdürlük personelinin görev ve sorumluluklarını belirlemek ve iş bölümü yapmak,

 

Şube Müdürlerinin Sorumlulukları

MADDE 17. Şube Müdürlerinin sorumlulukları şunlardır:

 1. Belediye mevzuatı ve göreviyle ilgili sair mevzuat ve bu yönetmelik ile kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmemesinden; yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmamasından, bağlı bulunduğu Daire Başkanına ve Başkanlık Makamına karşı sorumludur.
 2. Müdürlükte yürütülen faaliyetlerin, Yönetmelik, Prosedür, Talimat ve Rehberlerin uygulanmasından, sonuç ve faaliyet raporlarını hazırlamak ve duyurmaktan Daire Başkanına karşı sorumludur.

 

ALTINCI BÖLÜM

Şef, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin

Görev ve Sorumlulukları

 

Şeflerin Görevleri

MADDE 18. Şeflerin görevleri şunlardır:

 1. Birim Personeli tarafından hazırlanan yazı ve dosyaları içerik ve biçim yönünden inceleyerek gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlamak,
 2. Evraklarda bulunan numara, tarih, gideceği yer, imza, ekler ve benzeri nitelikteki bilgileri Resmi Yazışma Kurallarına göre denetleyerek, gerekli önlemleri almak,
 3. Tamamlanmış olan evrak ve dosyaları ilgililere dağıtarak kontrollerini yaptırmak ve sevk memurlarına verilmesini sağlamak,
 4. İşlemi bitmemiş evrakı, ilgili memuru ile birlikte izleyerek sonuçlandırmak,
 5. Gelen ve giden evrakın çoğaltma, dağıtım, dosyalama, sevk ve arşivleme hizmetlerini izlemek ve yapılmasını sağlamak,
 6. Personeli hizmete ilişkin işlemler konusunda aydınlatmak,
 7. Gizliliği olan evrak, dosya ve diğer bilgiler için mevzuata uygun önlemleri almak,
 8. Personelin devam ve çalışmalarını izlemek, işlerin zamanında sonuçlandırılmasını sağlamak,
 9. Birimini ilgilendiren konularda amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,
 10. Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanan prosedür, talimat ve rehberleri uygulamak ve ilişkili belgelerin birim personeli tarafından kullanılmasını sağlamak,
 11. Birim faaliyetlerine ilişkin tutulan kayıtların birimde muhafaza edilmesini sağlamak,

 

Şeflerin Sorumlulukları

MADDE 19. Şeflerin sorumlulukları şunlardır:

 1. Birimde görevli personelin, hizmetlerin gerçekleşmesinde sağlıklı, süratli ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlayıcı bilgi ve belgeye sahip olmak,
 2. Üstün verdiği emirleri hukuki zemin içinde, en kısa zamanda ve sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak,
 3. Birim faaliyetlerinin yürütülmesi, yönlendirilmesi ve değerlendirilmesi için birime tahsis edilen personel, yer, malzeme ve diğer kaynaklarla geleceğe yönelik hedefler ve standartlar belirlemek ve üstüne iletmek,

 

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Görevleri

MADDE 20. Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri şunlardır:

 1. Görevli olduğu şubede iş bölümü esaslarına göre yetkililerce verilen işleri incelemek ve gerekli işlemleri yapmak,
 2. Kendisine verilen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak, işgücü, zaman ve malzeme tasarrufu sağlayacak şekilde yerine getirmek,
 3. Yazışmaları belli aralıklarla izleyerek işlerin zamanında, mevzuata ve amirlerin talimatına uygun olarak sonuçlanmasını sağlamak,
 4. Kendisine verilen görevlerle ilgili konularda amirlerine danışarak alacağı talimata göre işlemleri yerine getirmek,
 5. Birimin kırtasiye ve diğer gereksinmelerini saptayarak ilgililere bildirmek ve alacağı talimata göre gerekli işlemleri yapmak,
 6. Demirbaş eşyanın iyi bir biçimde kullanılmasını ve korunmasını sağlamak,
 7. Evrakın imzalanmasından ilgili birime teslim edilmesine kadar takip etmek,
 8. Göreviyle ilgili evrak, eşya araç ve gereçleri korumak ve saklamak,
 9. İş hacmi yoğun olan şubelere amirin saptayacağı esaslara göre yardımcı olmak,
 10. Amirlerince verilecek diğer işleri ve görevleri yapmak.

 

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Sorumlulukları

MADDE 21. Müdürlüğün iş ve işlemlerinin usulüne uygun olarak tam ve zamanında yapılmamasından, kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmemesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmamasından, kendisine tebliğ edilen görevlerin yerine getirilmemesinden Şube Müdürüne karşı sorumludur.

 

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

Çalışma Şekli ve İşleyiş

MADDE 22. Çalışma şekli ve işleyiş;

22.1. Daire Başkanlığının faaliyet ve çalışmalarını değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla, Ulaşım Dairesi Başkanı başkanlığında müdürlerin ve şeflerin katılımı ile ayda bir defadan az olmamak üzere, tüm personelin katılımı ile iki ayda bir defadan az olmamak üzere düzenli toplantılar yapılır. Bu toplantılarda, Ulaşım Dairesi Başkanlığı faaliyetleri ve gerçekleştirilen işlemler, sorunlar, görüş ve öneriler değerlendirilerek bilgi paylaşımı, işbirliği ve uyum sağlanır.

 

Müdürlüklerde Tutulacak Defter ve Dosyalar

MADDE 23. Müdürlüklerde tutulacak defter ve dosyalar;

23.1. Gelen Giden Evrak Defteri.

23.2. Personel mesai imza takip çizelgesi.

 

Kayıtların Kontrolü ve Arşivleme

MADDE 24. Bağlı bulunulan Mevzuat ve Kalite Yönetim sistemi kapsamında; Daire Başkanlığı ve bağlı müdürlüklerde tutulan evraklar ve dosyalar düzenli bir şekilde kanunlarda öngörüldüğü şekilde ve Kayıtların Kontrolü Prosedürüne göre arşivlenir ve muhafaza edilir.

 

Önleyici Faaliyetler

MADDE 25. Daire Başkanlığı ve bağlı müdürlükler ile ilgili bu yönetmelikte tanımlanmış görevlerin gereğinin yapılması sırasında ortaya çıkması muhtemel uygunsuzluk ve hataların önlenmesine yönelik alınacak tedbirler ile ilgili işlemler, Önleyici Faaliyet Prosedürüne göre yapılır.

 

Düzeltici Faaliyetler

MADDE 26. Daire Başkanlığı ve Bağlı müdürlüklerde yürütülen faaliyetler ile ilgili tespit edilen uygunsuzluk ve hataların giderilmesine yönelik gerçekleştirilecek işlemler, Düzeltici Faaliyetler Prosedürüne göre yapılır.

 

Evrak Kayıt Sistemi ve Yazışmalar

Madde 27. Ulaşım Dairesi Başkanlığına gelen ve giden her evrak bekletilmeksizin kayda alınarak gelen ve giden evrak defterinde izlenir. Yazışmalar sınıflandırılarak standart dosya planına göre dosyalanır ve arşiv sistemine göre korunur.

 

Bilgi Verme Yasağı

Madde 28. Birimlerin evrak ve dosya memurları gizli olmasa bile evrak ve işlemin sonucuna ait bilgi veremezler ve açıklamada bulunamazlar. Bilgi alacak kişiler, bilgileri Daire Başkanı, Şube Müdürü veya yetki verilen görevliden alırlar. Bu kurallara aykırı davranan personel hakkında kanuni işlem yapılır.

 

Diğer Hükümler

Madde 29. Bu yönetmelikte yer almayan konularda yasal mevzuat hükümleri uygulanır.

 

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 30. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2015 tarih ve 87 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Mardin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığının Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarına İlişkin Yönetmeliği yürürlükten kalkar.

 

Yürürlük

Madde 31. Bu yönetmelik hükümleri Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabulü ve belediyemiz WEB sitesinde yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 32. Bu yönetmelik hükümleri Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından yürütülür.