Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik


 

TC

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ÇALIŞMA ESAS VE USULLERI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 -Bu yönetmeliğin amacı, Mardin Büyükşehir Belediyesi hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması, yerel hizmetlerin dengeli dağılımının temin edilmesi, Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan hizmetlerde kalitenin artırılması ve vatandaşlarımızın en iyi şekilde kaliteli hizmete ulaşması için Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ve bağlı birimlerin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2- Bu yönetmelik, Mardin Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının ve bağlı birimlerinin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- Bu yönetmelik;

3/1) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,

3/2) 5393 sayılı Belediye Kanunu,

3/3) 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu

3/4) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu,

3/5) 3473 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun,

3/6) Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği,

Hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- Bu yönetmelikte geçen;

4/1) Başkan: Mardin Büyükşehir Belediye Başkanını,

4/2) Belediye: Mardin Büyükşehir Belediyesini,

4/3) Birim: Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına bağlı Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü, Meclis Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Encümen Hizmetleri Şube Müdürlüğünü,

4/4) Daire Başkanı: Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanını,

4/5) Encümen: Mardin Büyükşehir Belediyesi Encümenini,

4/6) Genel Sekreter: Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterini

4/7) Genel Sekreter Yardımcısı: Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısını,

            4/8) Meclis: Mardin Büyükşehir Belediyesi Meclisini ifade eder

 

Daha Fazlası İçin Tıklayınız.