Yerel Ekonomiyi Güç. Daire Bşk. Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YEREL EKONOMİYİ GÜÇLENDİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 

 

Görev,Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YEREL EKONOMİYİ GÜÇLENDİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak

Amaç

MADDE 1-  Bu yönetmelik Mardin Büyükşehir Belediyesi Yerel Ekonomiyi Güçlendirme Dairesi Başkanlığı'nın görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili esasları düzenler.

Kapsam

MADDE 2-  Bu yönetmelik Yerel Ekonomiyi Güçlendirme Dairesi Başkanlığı bünyesinde görevli personelin çalışma usul ve esasları ile yetki görev ve sorumluluklarını kapsar.

Hukuki Dayanak

MADDE 3-  6360 sayılı kanunun 7. Maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14 ve 15 inci maddeleri ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve bu kanunlara göre çıkarılan yönetmeliklere göre hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Tanımlar

Kuruluş

MADDE 4-  (1)Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.07.2014 tarih ve 2014/48 sayılı kararı ile Mardin Büyükşehir Belediyesi Yerel Ekonomiyi Güçlendirme Daire Başkanlığı Kurulmuştur. İlgili Genel Sekreter Yardımcılığına bağlı görev yapan Yerel Ekonomiyi Güçlendirme Daire Başkanlığı; Daire Başkanına bağlı

(4.1.1) Ekonomik Araştırmalar ve Yatırımı Destekleme Şube Müdürlüğü

(4.2.2) Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Şube Müdürlüğü

(4.3.3) İstihdam Geliştirme Şube Müdürlüğü

(2) Kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması, yerel hizmetlerin dengeli dağılımının temin edilmesi, belediye tarafından sunulan hizmetlerde kalitenin arttırılması için ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda personel, Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmelik hükümlerine uygun olarak istihdam edilir.

 

Tanımlar

MADDE 5- Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

Belediye: Mardin Büyükşehir Belediyesini,

Başkanlık: Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığını,

Genel Sekreter: Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterini,

Genel Sekreter Yardımcısı: Yerel Ekonomiyi Güçlendirme Dairesi Başkanlığının bağlı olduğu ilgili Genel Sekreter Yardımcısını,

Daire Başkanı: Mardin Büyükşehir Belediyesi Yerel Ekonomiyi Güçlendirme Dairesi Başkanını,

Daire Başkanlığı: Mardin Büyükşehir Belediyesi Yerel Ekonomiyi Güçlendirme  Dairesi

Başkanlığını,

Müdür: İlgili Şube Müdürünü,

Müdürlük: İlgili Şube Müdürlüğünü,

Şef: İlgili Şefi,

Şeflik: İlgili Şefliği,

Personel: Müdürlüklerde çalışan, bağlı olduğu birim sorumlusunun verdiği görev ve hizmetleri tam ve noksansız olarak yerine getirmekle yükümlü memur ve işçileri,

Komisyon : Başkanlık makamınca oluşturulan en az 3’er kişiden oluşan Değerlendirme

Komisyonu’nu  ifade eder.

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

Daire Başkanlığı'nın görev,yetki ve sorumlulukları

MADDE 6 - Yerel Ekonomiyi Güçlendirme Dairesi Başkanlığı bağlı Şube Müdürlükleri aracılığı ile aşağıdaki görevleri yerine getirir.

a)  Daire başkanlığımızın görev kapsamındaki hizmetleri yürütmek,

b) Yerel kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacak, işbirliğini ve eşgüdümü olanaklı kılacak " YEREL EKONOMİYİ GÜÇLENDİRME "  planlamasını yapmak veya yaptırmak,

c) Başkanlık olarak görev alanına giren konulara ilişkin ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla paydaş olarak “GİRİŞİMCİ YETİŞTİRME” programları yapmak veya yaptırmak, gerektiğinde bu kurum ve kuruluşlar ile sözleşmeler ve/veya protokoller yapmak/yaptırmak,

 

ç) İşgücünün geliştirilerek kalitesinin artırılmasını sağlamak,

 

d) Yerel girişimcilerin yapabilirlik kapasitesi ve becerilerinin geliştirilmesi ile ilgili kurs ve seminerler yapmak veya yaptırmak,

 

e) Yerel girişimcilerin işbirliği - güç birliği zemininin oluşması için çalışmalar yapmak veya yaptırmak,

 

f) Kentin ekonomik durum analizinin yapılarak faaliyetlerin bu bilgiler ışığında yürütülmesini sağlamak,

 

g) Hizmet alanı ile ilgili yelpazesini ve hedef kitlesini doğru tanımlamak için çalışmalar yapmak veya yaptırmak,

 

ğ) Yeni iş alanları yaratacak ve kent ekonomisini canlandıracak en etkin politikaların belirlenmesi, bu politikaların verimli bir şekilde bir araya getirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak veya yaptırmak,

 

h) Yerel düzeydeki potansiyel ve gereksinimlere uyarlanmış, ağırlıkla iş o

olanakları/alanları yaratmak suretiyle ekonomiyi canlandırma, işsizliği önleme ve yoksullukla mücadele üzerine plan ve projeler

yapar,  planlanan toplantı ve paneller yapar veya yaptırır.

 

ı) Hizmet alanı ile ilgili genel anlamda Tarımsal faaliyetler ve İstihdama yönelik plan ve programları destekler, bunlara yönelik projeleri yapar veya yaptırır.

 

i) Hizmet kalitelerini devamlı olarak iyileştirmek,

 

j) Daire Başkanlığının evrak kayıt, dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek,

 

k) Yasal mevzuat değişimine ilişkin ilgili mercilere talep edildiği veya gerek görüldüğü takdirde görüş ve öneri sunmak,

 

l) Görev alanına giren konularla ilgili hizmet içi eğitimleri almak ve uygulamak,

 

 

 

MADDE 7- Yerel Ekonomiyi Güçlendirme Daire Başkanının görev,yetki ve sorumlulukları

 

a) Belediye Başkanı, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcıları tarafından verilen emir ve talimatları yerine getirmek, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni kararlarını uygulamak,

 

b) Bu yönetmeliğin 6 ncı maddesinde yazılı görev yetki ve sorumlulukları bizzat yapmak

yaptırmak, bu görevlerle ilgili konularda, müdürlükler arası koordineyi sağlamak, müdürlüklerin çalışmalarını denetlemek, müdürlere emir ve talimat vermek,

 

c) Daire Başkanlığına gelen evrakları ilgili müdürlüklere havale etmek, takibini yapmak, Daire Başkanlığı tarafından yapılan yazışmaları imzalamak,

 

ç) Daire Başkanlığının bütçesini hazırlamak, etkin ve verimli olarak kullanmak,

 

d) Harcama yetkilisi görevini ifa etmek,

 

e) İhale yetkilisi olarak Daire Başkanlığı bünyesinde yapılan ihalelerde ihale onay belgesini

düzenlemek, ihaleleri onaylamak,

 

f) Daire Başkanlığı faaliyet raporunu hazırlamak, hazırlattırmak,

 

g) Daire Başkanlığının Stratejik Plan ve Performans Programı çalışmalarını yapmak, yaptırmak,

 

ğ) Daire Başkanlığı arşivini oluşturmak, arşiv çalışmalarını yapmak yaptırmak,

 

h) Daire Başkanlığını ilgilendiren konularda Belediye Meclisi ve Belediye Encümenine teklifte bulunmak,

 

ı) Bilgi edinme başvurularını ilgili müdürlüklere göndermek ve takibini yapmak,

 

i) Faaliyet alanıyla ilgili konularda projeler üretmek, takip etmek ve uygulamak,

 

j) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

 

MADDE 8- Şube Müdürlerinin Görev, Yetki, ve Sorumlulukları ;

 

a) Stratejik plan ve Performans Programı doğrultusunda müdürlüğüne verilen görevleri yerine getirmek,

 

b) Birim yöneticilerinin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirmek,

 

c) İç kontrol standartlarına uygun olarak iş süreçlerini hazırlamak ve sürekli güncel tutulmasını sağlamak,

 

 

d) Müdürlükte yapılan tüm iş ve işlemlerin mevzuata uygun, zamanında ve eksiksiz yapılmasını sağlamak,

 

e) Müdürlüğün işlevleri ile ilgili, gerekli inceleme ve araştırmaları yaparak, Üst makamın istediği raporları hazırlamak,

 

f) Müdürlüğün çalışma esaslarını planlayıp ve programlayarak, çalışmaların bu programlar uyarınca yürütülmesini sağlamak ve sonucunu Daire Başkanına bildirmek,

 

g) Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki görevleri de yerine getirmek,

 

ğ) Üst makamlar tarafından düzenlenecek toplantılara iştirak etmek, istenilen bilgileri vermek, talimatlar almak,

 

h) Müdürlükte en uygun personel dağılımını gerçekleştirmek, bağlı personelinin sevk ve idaresini yapmak,

 

ı)  Müdürlüğünde çalışan memurlara üst makamların görüş, istek ve talimatlarını aktarmak,

 

i)  Yürütülen işlerin hatasız ve zamanında bitirilmesi için çalışmak, gerekirse bu konuda ilgili personeli uyarmak,

j)  Birim faaliyetlerine ilişkin tutulan kayıtların birimde muhafaza edilmesini sağlamak,

k) Müdürlüğü bünyesinde çalışan personellerin çalışma saatlerine riayetini sağlamak,

l) Memur personelin iş ve işlemlerini 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine ve TİS'e uygun olarak yürütmek,

m) İşçi personelin iş ve işlemlerini 4857 sayılı İş Kanunu ve TİS'e göre yürütmek,

n)  Bağlı bulunulan üst makamlara sunulmak üzere hazırlanan yazıları kendisine verilen yetki sınırları içinde incelemek, parafe veya imza etmek,

o) Şube Müdürlüğünde görev yapan işçilerin Haftalık Fazla Mesai Formlarının düzenlenmesini sağlamak ve Daire Başkanının onayına sunmak,

ö)  Şube Müdürlüğünde görev yapan işçilerin aylık mesai puantajlarını düzenlemek ve Daire Başkanının onayına sunmak

p) Biriminde görevli personelin disipline aykırı davranışları hakkında, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarının verilmesi ile ilgili disiplin amirine başvuru yapma yetkisini kullanmak,

r) Personelin talebi ve mazeretine binaen izin vermek, yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etmek ve Daire Başkanına bilgi vermek,

s) İş sağlığı ve güvenliği kurallarına bağlı olarak çalışılmasını sağlamak,

 

ş) Müdürlüğü ilgilendiren ve yargıya intikal eden konular hakkında mahkeme veya hukuk müşavirliğince istenen bilgi ve belgeleri zamanında ve tam olarak hazırlamak ve iletmek,

t)  İhtiyaç duyulan mal ve hizmetin satın alınması için, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 21. ve 22. maddelerine uygun olarak talep formu hazırlamak ve onaya sunmak, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'na teslim etmek,

u) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 18. Maddesine göre yapılacak ihale hazırlıklarını tamamlamak ve Daire Başkanlığının onayına sunmak,

ü) Çalışma bürolarının, salon ve koridorların, tesislerin, araç ve gereçlerin korunmasını, temizliğini ve göreve hazır durumda tutulmalarını sağlamak,

v)   Kanun, tüzük, yönetmelikler ve amirince verilen diğer görevleri yapmak ve yaptırmaktır.

w) Şube Müdürü, Müdürlüğü ile ilgili işlemleri yerine getirirken; belediyenin Stratejik Planındaki vizyon, Misyon ve İlkeleri ile mevzuata göre çalışmalarını yürütmek,

y)   Performans programındaki müdürlük hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,

z) Müdürlük görevlerinin tam ve zamanında yerine getirilmesinden Daire Başkanına karşı sorumludur.

 

Ekonomik Araştırma ve Yatırımı Destekleme Şube Müdürü'nün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 9- Ekonomik Araştırma ve Yatırımı Destekleme Şube Müdürü'nün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Daire Başkanı tarafından verilen emir ve talimatları yerine getirmek, bağlı personele görev,

yetki ve sorumlulukları ile ilgili konularda talimat vermek, ,

 

b) İdari büro iş ve işlemlerinin denetimini yapmak,

 

c) İhale işlem dosyalarını, ihale onay belgelerini ve harcama belgelerini hazırlamak. Daire başkanının onayına sunmak.

 

ç) Personelin yıllık izinlerini düzenlemek ve Daire Başkanının onayına sunmak,

 Bilgi edinme başvurularını cevaplamak ve takibini yapmak,

 

d) Faaliyet alanıyla ilgili konularda projeler üretmek, takip etmek ve uygulamak,

 

e) Yerli gen kaynaklarının korunması ve çoğaltılması konularında çalışmalar yapar,

 

f) Toprak etüdü, sınıflandırmaları ve toprak harita raporları ile toprak ve su kaynakları konusunda istatistikî bilgilerin derlenmesi, değerlendirilmesi ve dökümante edilmesi hizmetlerini yapar ve yaptırır,

g) Bölge koşullarına uygun bitki ve hayvan türlerini geliştirmek amacı ile araştırma yapar,

ğ) Elde edilen ürünleri değerlendirmek ve pazara hazırlamak imkanlarını sunar,

h) Çevre ve bölge üreticilerine eğitici özellikte seminer, konferans ve yetiştirici kursları düzenler,

ı)  Personelin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, eğitim almalarını sağlar,

i)  Proje uygulamalarını izlemek, değerlendirmek ve raporlamak,

j) İl geneli sosyal ve ekonomik araştırmalar yapmak/yaptırmak ve analiz raporlarını hazırlamak/hazırlatmak

k)  Stratejik plan hazırlanırken ön görülen yatırımların uygulanabilirliğini analiz etmek,

 

Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Şube Müdürü'nün görev,yetki ve sorumlulukları

MADDE 10- Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Şube Müdürü'nün görev,yetki ve sorumlulukları

a) Daire Başkanı tarafından verilen emir ve talimatları yerine getirmek, bağlı personele görev,

yetki ve sorumlulukları ile ilgili konularda talimat vermek,

 

b) İdari büro iş ve işlemlerinin denetimini yapmak,

 

c) İhale işlem dosyalarını, İhale onay belgelerini ve harcama belgelerini hazırlamak, Daire Başkanının onayına sunmak,

 

ç) Personelin yıllık izinlerini düzenlemek ve Daire Başkanının onayına sunmak,  Bilgi edinme başvurularını cevaplamak ve takibini yapmak,

 

d) Tarım ve Hayvancılık  konularında projeler üretmek, takip etmek ve uygulamak.Hayvancılığı (tesis, makine ve ekipman yönünde) destekleme projeleri yapar yada yaptırır. 

e) Tarım ve hayvancılığı geliştirme ve destekleme amaçlı yapımı devam eden fakat maddi yetersizlikten tamamlanamayan projelerin desteklenmesi amacı ile çalışmalar yapar ya da yaptırır.

f) Organik tarım konusunda çalışmaların yapılmasına katkı sağlamak, eğitimleri vermek ve üretici örgütlülüğünü gerçekleştirir

g) Tarla bitkileri, meyve, sebze ve süs bitkileri hastalıkları ve zararlıları ile yabancı ot ve parazit bitkileri, ambar zararlıları ve genel zararlılar ile mücadele çalışmalarına katkıda bulunur

ğ) Bağ ve bahçe bitkilerinin üretim kaynaklarının en iyi şekilde kullanılması, verimliliğin artırılması, ürünlerin çeşitlendirilmesi, kalitenin iyileştirilmesi ile ilgili iş ve işlemlerin yapılmasına katkı sağlar

h) Ağaçlandırma ve arazi ıslahı çalışmalarını planlamak ve bu konuda sivil toplum kuruluşları ile koordineli projeler geliştirir, uygular

ı) Mahallelere ormanlıklar tesis etmek, bakımı ve korunması konularında eğitim faaliyetlerinde bulunur

i) Talep konularına göre çiftçilere tarımsal eğitimler vermek, kooperatif ve birlik benzeri örgütlemeleri hayata geçirir,

j) Çayır, mera ve taşlık alanlarının amacı doğrultusunda kullanımını sağlamak, ıslahına yönelik projeler uygular,

k) Personelin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, eğitim almalarını sağlar

l) Toprağın korunması, erozyonla mücadele, sulanabilir arazilere su götürülmesi konulu projeleri yürütme ve ilgili kurum ve kuruluş, birlik, dernek ve benzeri organizasyonlarla ortak çalışma yürütür ve koordinasyonu sağlar,

m) İlgili diğer görevleri yerine getirmek.

 

İstihdam Geliştirme Şube Müdürü’nün görev, yetki ve sorumlulukları

 

MADDE 11- İstihdam Geliştirme Şube Müdürü’nün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 

a) Daire Başkanı tarafından verilen emir ve talimatları yerine getirmek, bağlı personele görev,

yetki ve sorumlulukları ile ilgili konularda talimat vermek,

 

b) İdari büro iş ve işlemlerinin denetimini yapmak,

 

c) İhale işlem dosyalarını, İhale onay belgelerini ve harcama belgelerini hazırlamak, Daire

Başkanının onayına sunmak, .

 

ç) Personelin yıllık izinlerini düzenlemek ve Daire Başkanının onayına sunmak,

 Bilgi edinme başvurularını cevaplamak ve takibini yapmak,

 

d) İstihdama yönelik  konularda projeler üretmek, takip etmek ve uygulamak,

 

e) İlgili diğer görevleri yerine getirmek.

 

 

 

 

 

MADDE 12-Şefin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

Daire Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerinde görevli Şefler, başında bulunduğu büroda yapılan tüm iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak tam ve zamanında yapılmasından/yaptırılmasından ilgili Şube Müdürü ve Daire Başkanına karşı sorumludur. Amirleri tarafından verilen diğer görevlerin de ifasını sağlarlar.

 

MADDE 13- Memur ve İşçi Personelin görevleri;

 

a) Görevi gereği birim amirlerince kendilerine verilen işleri, mevzuata uygun, zamanında ve kusursuz olarak tamamlamak, verilen iş programlarını iş gücü kaybına meydan vermeden, eş güdüm ile emniyetle yürütülmesini sağlamak,

b) Görevi gereği kendisine verilmiş araç, gereç ve her türlü malzemeyi hizmet amacına uygun kullanmak, temiz ve düzenli tutmak, korumak, ayrılması halinde devir ve teslim şartlarını yerine getirmek,

c) İlgili mevzuatlarda belirlenen; kılık ve kıyafet, davranış ve mesai saatlerine riayet etmek, çalışma saatlerini etkin ve verimli kullanmak, çalışma arkadaşlarıyla uyumlu olmak,

d) Birim amirlerinin haberi olmadan görev yerini değiştirmemek, terk etmemek,

e) Birim amirlerince uygun görülen diğer hizmetleri yürütmektir.

f) Daire Başkanlığınca yapılan görev bölümü çerçevesinde bağlı bulundukları Şube Müdürü ve Şeflerin verdiği tüm görevleri tam ve zamanında yapılmasından, çalışma düzenine uygun olarak iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yapılması ile görev gereği kendisine zimmetlenen taşınırların özenle kullanılması ve muhafazasından sorumludurlar.

 

 

 

DÖRDÜNCÜ  BÖLÜM

Teşkilat ve Yönetim

 

Teşkilat

 

MADDE 11 – Yerel  Ekonomiyi Güçlendirme Daire Başkanlığı aşağıda belirtilen bağlı

müdürlüklerden oluşur.

a) Ekonomi Araştırma ve Yatırım Destekleme Şube Müdürlüğü

b) Tarım ve Hayvancılık Geliştirme Şube Müdürlüğü

c) İstihdam Geliştirme Şube Müdürlüğü

 

Yönetim

 

MADDE 12 –Yerel Ekonomiyi Güçlendirme Daire Başkanlığında sunulan hizmetler, bu

Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Daire Başkanlığı ile Daire Başkanlığı’na bağlı Şube

Müdürlükleri tarafından düzenlenir ve yürütülür.

 

 

 

Komisyon

 

MADDE 13 –Daire Başkanlığı bünyesinde veya her şube müdürlüğü bünyesinde ilgi alanına göre en az  3’er kişiden oluşan ihtisas ve değerlendirme komisyonları oluşturulur. Bu söz konusu komisyonlar yapılan başvurular ve hazırlanan projelerle ilgili inceleme değerlendirme sonuçlarını rapor halinde Daire başkanlığına sunar.

 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

MADDE 14 -İşbu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 –Bu yönetmelik hükümleri Büyükşehir Belediye Meclisince kabulü ve belediye ilan tahtasında ve/veya belediyemiz WEB sitesinde yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 –Bu yönetmelik hükümleri Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından

Yürütülür.