Zabıta Dar Baş Görev, Yetki ve Sor Esasları Ynt


         MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARI
YÖNETMELİĞİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER
AMAÇ
Madde 1-
 Bu yönetmelik Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını belirtmek üzere hazırlanmıştır.
KAPSAM
Madde 2-
 Bu yönetmelik Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın hizmet faaliyet ve çalışmalarını kapsar.
TANIMLAR
Madde 3- Bu Yönetmelikte ifade edilen;

3.1 Belediye                                   : Mardin Büyükşehir Belediyesini,
3.2 Belediye Başkanı                    : Mardin Büyükşehir Belediye Başkanını,
3.3 Meclis                                       : Mardin  Büyükşehir Belediye Meclisini,
3.4 Encümen                                  : Mardin  Büyükşehir Belediyesi Encümenini,
3.5 Genel Sekreter                        : Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterini,
3.6 Genel Sekreter Yardımcısı    : Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi
Başkanlığının bağlı bulunduğu Genel Sekreter Yardımcısını,
3.7 Belediye Zabıta Personeli     : Belediye Zabıta Birimindeki Daire Başkanı, Birim Şube Müdürü, Zabıta Amiri, Zabıta Komiseri, Zabıta Memurlarını
3.8 Belediye Zabıtası                    : Beldenin düzenini muhafaza eden, belde halkının esenlik,
sağlık ve huzurunu koruyan, yetkili organların bu amaçla alacakları kararları uygulayan özel
zabıta kuvvetini.
 


İKİNCİ BÖLÜM
KURULUŞ VE YASAL DAYANAK

Madde 4-  Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik doğrultusunda kurulan Daire Başkanlığı Başkanlık Oluru ile bağlanan Şube Müdürlüklerinden oluşmaktadır. Bu Yönetmelik, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Zabıta Dairesi Başkanlığı

Teşkilat
Madde 5-  
Zabıta Dairesi Başkanlığı,  Başkanlık oluru ile bağlanan Şube Müdürlüklerinden oluşmaktadır. Şube Müdürlükleri Başkanlık oluru ile hangi daire başkanlığına bağlanırsa,  o daire başkanlığının görev, yetki ve sorumluluklarını yürütür. Başkanlık oluru ile daire başkanlığına bağlanan Şube Müdürlükleri bütçeleri ile birlikte ilgili daire başkanlığına geçer.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Madde 6- DAİRE BAŞKANLIĞININ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
6.1) Büyükşehir Belediyelerinin görev,  yetki ve sorumluluklarını belirleyen 1608,  2872,  3194, 4077, 4207,  5216, 5326 ve 5393 sayılı kanunlarla,  bu amaçlara yönelik olarak hazırlanan diğer kanunlar,    K.H.K, tüzük ve yönetmeliklerin verdiği yetkiler doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanları içerisinde beldenin düzenini,  belde halkının sağlık ve huzurunu ve yetkili organların bu amaçla alacakları kararların yürütülmesinin sağlanması ve belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbirlerin alınması, işlenen belediye suçlarının takip edilmesi ile Belediye Zabıta hizmetlerinin yürütülmesinin sağlanması.
6.2) Belediye zabıta teşkilâtının kuruluş,  görev,  yetki ve sorumluluklarını,  zabıta memurlarının niteliklerini,  görevde yükselme ve mesleki eğitimlerini,  kıyafetleri ile çalışma usul ve esaslarını düzenleyen 11/4/2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan,  Belediye Zabıta Yönetmeliğinde belirtilen görev,  yetki ve sorumlulukların yerine getirilmesi
6.3)  İlgili Mevzuat,  Başkanlık,  İlgili Bakanlıklar ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı,   Genelge, Bildiri,  Prensip Kararları ve Talimatların verdiği görev ve yetkileri kullanarak Zabıta Dairesi Başkanlığının yönetilmesi.
6.4)  Toplu Taşıma Araçları ve Taksi-Dolmuş Yönetmeliği hükümlerinin uygulanması.
6.5)  Mardin Büyükşehir Belediyesi Meclisinin Emir ve Yasaklarını Belirleyen Zabıta Yönetmeliği hükümlerinin uygulanması
6.6)  Zabıta Dairesi Başkanlığı faaliyetlerini ilgilendiren ve mahiyetindekilere iletilmesi.
6.7)  Zabıta Dairesi Başkanlığı görev ve çalışma usullerini gözden geçirerek,  daire başkanlığına bağlı birimlerin görevlerinin etkinlikle yerine getirilmesi için yetki dahilindeki tedbirlerin alınması, mevzuatların takip edilmesi,
6.8) Belediye Başkanı ve üst makamların emirleri ile Meclis,  Encümen ve UKOME kararlarının uygulanması.
6.9)  Üst kademe tarafından istenilen bilgileri temin için birimlerde iş bölümü yapmak.
6.10) Gerektiği takdirde faaliyetlerle ilgili toplantılar düzenlenmesi ve personele açıklamalarda bulunulması.
6.11) Zabıta Dairesi Başkanlığınca yapılan işlemlerde kullanılan formların geliştirilmesi için İnceleme ve araştırmalar yapılması.
6.12)  Zabıta Dairesi Başkanlığı çalışma esaslarının gözden geçirilmesi,  plan ve programlar yapılarak çalışmaların bu programlar uyarınca yürütülmesinin sağlanması,  daire başkanlığı birimlerinin çalışma saat ve şekillerinin belirlenmesi.
6.13)  Bütün memurların,  disiplin ve özlük hakları ile ilgili iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi,
6.14)  Personeli ihtisas ve becerilerine göre,  uygun görülen birim ve görevde çalıştırılması, denetim ve gözetiminin yapılması,  hizmet gereği ve işin önemine göre zabıta amir ve memurlarının geçici olarak sivil kıyafetle görevlendirilmesi.
6.15) Büyükşehir Belediyesinin yetkisi dahilinde kamuya açık olan yerlerin temizliğinin, düzeninin ve sağlık koşullarının denetlenmesi,  gerektiğinde bunların sağlanması amacıyla her türlü yasal önlemlerin aldırılması.
6.16)  Zabıta Şube Müdürlükleri tarafından yürütülecek birimlerin görevlerinin ve verilen yetkilerin kapsamının ne olduğunu gösteren bir görev bölümü emri çıkartılarak saptanması.
6.17)  Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın yıllık taslak bütçesinin hazırlanması ve bütçe doğrultusunda uygulamaların yapılması.
6.18)  Personelin çalışmalarının denetlenmesi ve gerekli yaptırımların uygulanması.
6.19)  Son teknolojik gelişmelerin izleyerek,  buna göre Zabıta Dairesi Başkanlığı araç,  gereç, donanım ve haberleşme cihazlarının yenilenmesi ve takviye edilmesi için Belediye Başkanlığı'na talepte bulunulması.
6.20)  Zabıta Dairesi Başkanlığına ilişkin görevlerin, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme,  tedbirler alma ve uygulama yetkilerinin kullanılması.
6.21)   Zabıta Dairesi Başkanlığı görevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan, yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için, Başkanlık Makamına önerilerde bulunulması.
6.22)  Zabıta Dairesi Başkanlığı yazışmalarında 1 inci derece imza yetkisi kullanılması.
6.23)  Zabıta Dairesi Başkanlığı görevlerinin zamanında ve eksiksiz yerine getirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması,  bağlı birimlerin görevleri ile ilgili mevzuat değişikliklerinin izlenmesi, işlemlerde uygulanmasının sağlanması.
6.24) Zabıta Dairesi Başkanlığı görevlerinin zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi için, birimler arasında gerekli koordinasyonun sağlanması.
6.25)  Afetlerde, Mülki İdari Amirinin emriyle, gerek kendi görev sahası içinde gerekse diğer il, ilçe, belde ve köylerde kurtarma hizmetlerinde bulunulması, afetzedelere yardımcı olunması.
6.26)  e-belediye sisteminde görev alanına aktarılan görevlerin yerine getirilmesi.
6.27)  Harcama yetkilisi tarafından Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesinin sağlanması.
6.28)  Kalite sistemi çerçevesinde birime ait süreçlerin işleyişinin takip edilmesi, gerekli hallerde revizyon işlemlerinin yürütülmesinin sağlanması
6.29 Stratejik Plana uyumun sağlanması ve gerekli iş ve işlemlerin yaptırılması.
6.30) Yetkileri Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından 11/4/2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan,  Belediye Zabıta Yönetmeliğinde belirtilen görev,  yetki ve sorumlulukların yerine getirilmesi çerçevesinde zabıta şube müdürlüklerinde görevli personeller vasıtasıyla;  kanun,  tüzük,  yönetmeliklerin ve yetkili belediye organlarının yüklediği görevleri yerine getirebilmek için belediye sınırları içinde;
a)  Umuma açık yerlere girer,  gerekli kontrolleri yapar,  sahip veya işletenlerinden kontrol konusu ile ilgili belgeler ister ve haklarında tutanak düzenler,
b) Boşaltılması ve yıktırılması hususunda yetkili mercilerin karar veya emirleri bulunan yapı, ev veya müesseselere kanuni yetkililerle birlikte girer ve yasal yaptırım uygular,
c)  Mevzuatla belediye zabıtasına tanınan yetkileri kullanmaya mani olanlar hakkında adli kovuşturma yapılmak üzere tutanak düzenler,
ç) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarına vaki olacak tecavüzleri usulünce önler,
d)  Umumi yerlerde belediye nizamlarına aykırı olarak seyyar satışta bulunan kimseleri ve başkalarının ticarethane önlerini de kapatacak şekilde yaya kaldırımlarını, izinsiz işgal edenleri men eder.
e) Taşıtların durmak, duraklamak ya da park etmek suretiyle yolları, herkesin gelip geçmesine mahsus yerleri ve yaya kaldırımlarını işgallerini önler,
f) Umumi yol, kaldırım ve meydanlarda izinsiz olarak gazete, dergi ve kitapların yerde teşhir edilerek satışını önler,
g) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap,  kaset,  CD,  VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin,  pazar veya panayır kurulan yerler, meydanlar, mezat yerleri, yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerde satışına izin vermez ve bunların satışını engeller,  satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkili makamlara teslim eder,
ğ)  Sağlığa mutlak surette zararlı olduğu usulünce yapılmış tahliller sonunda sabit olan bozulmuş, kokmuş ve çürümüş gıda maddelerini yetkililerin isteği ve raporu üzerine imha eder,
h) Sahipsiz olup, beldede başıboş dolaşan hayvanların muhafaza altına alınmasını sağlar ve bunlardan tehlike yaratması muhtemel olanların veteriner ekiplerince usulü dairesinde etkisiz hale getirilmesine yardımcı olur,
ı)  Umumi yerlerde aşırı derecede gürültü yapanlara,  çevreyi kirletenlere,  pazar ve panayır yerlerinde geliş ve gidişi zorlaştıranlara gerekli ikaz ve tembihatta bulunur, uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemi yapar. Sorumluluğu Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından 11.4.2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan,  Belediye Zabıta Yönetmeliğinde belirtilen görev,  yetki ve sorumlulukların yerine getirilmesi çerçevesinde zabıta şube müdürlüklerinde görevli Amir ve memurlar;  kanun,  tüzük,  yönetmeliklerin ve yetkili belediye organlarının yüklediği görevleri yerine getirebilmek için belediye sınırları içinde;  görevlerine ilişkin kanun, tüzük, yönetmelik ve emirleri bilmekle,  hizmetlerini bunların hükümleri dairesinde yapmakla ve görevlerin yerine getirilmesi sırasında birbirlerine yardım etmekle yükümlü ve sorumludurlar.
 
MADDE 7- ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ( İDARİ ) NÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
7.1) Belediye zabıta teşkilâtının kuruluş,  görev,  yetki ve sorumluluklarını,  zabıta memurlarının niteliklerini,  görevde yükselme ve mesleki eğitimlerini,  kıyafetleri ile çalışma usul ve esaslarını düzenleyen 11.4.2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, Belediye Zabıta Yönetmeliğinde belirtilen görev,  yetki ve sorumlulukların yerine getirilmesi
7.2)  Kanun, tüzük, yönetmeliklerin ve yetkili belediye organlarının yüklediği görevler bağlamında; İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı denetimlerini yapmak ve yaptırmak.
7.3)  Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın ilgili yazılı emirleri doğrultusunda kendisine verilen görevleri yetkileri kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun biçimde yerine getirilmesi.
7.4) 14.6.1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14.7.2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, belediyemiz mülkiyetindeki işyerinin İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatları ile İşyeri Açma izin belgelerinin denetimlerinin sağlanması.
7.5)  5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyalleri satan belediyemiz mülkiyetindeki işyerlerine İşyeri Açma İzin belgelerinin denetimlerini yapmak.
7.6)  02.01.1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre Hafta Tatili Ruhsatlarının denetimlerini yapmak.
7.7)  Mülki idare amiri,  belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek.
7.8) Vatandaş, Kurum ve Kuruluşların; Gıda, Malzeme, Yol ve Kira Rayiç taleplerinin gerekli araştırmalar neticesi yerine getirilmesi.
7.9)  Tüm personele ait yıl içerisindeki puantaj çalışmaları v.b. hizmetlerin yerine getirilmesi.
7.10)  Zabıta Şube Müdürlüğü  (İdari)’ne ilişkin görevlerin,  uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için tedbirler alınması ve uygulanması.
7.11)  Zabıta Şube Müdürlüğü (İdari) işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Daire Başkanlığına önerilerde bulunulması.
7.12)  Zabıta Şube Müdürlüğü (İdari) görevlerinin zamanında ve eksiksiz yerine getirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması,  birimlerin işlevleri ile ilgili mevzuat değişikliklerinin izlenmesi, uygulanmasını sağlanması.
7.13)  Zabıta Şube Müdürlüğü (İdari) görevlerinin; yasa ve yönetmelikler çerçevesinde zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi için ilgili birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması
7.14)  Zabıta Şube Müdürlüğü (İdari) ‘ye bağlı birimlerdeki personelin, ödül, takdirname, birim değiştirme,  terfi gibi personel işlemleri için Zabıta Daire Başkanlığı makamına önerilerde bulunulması, birimlerinin çalışma programlarının onaylanması.
7.15)  Belirlenen görev ve yetkiler dışında tüm zabıta hizmetlerine yönelik, Zabıta Dairesi Başkanlığı emirlerinin öncelikle uygulanması.
7.16)  e-belediye sistemine bağlı olarak gerekli iş ve işlemlerinin yapılması.
7.17)  Toplam Kalite çalışmaları bağlamında İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Süreci ve Toplu Taşıma araç Ruhsat Süreci ile ilgili çalışmaların yürütülmesinin sağlanması, veri analizlerinin hazırlattırılması, süreç iyileştirmesi yapılması.
7.18)  Gerektiği takdirde faaliyetlerle ilgili toplantılar düzenlenmesi.
7.19)  Zabıta Dairesi Başkanlığınca yapılan işlemlerde kullanılan formların geliştirilmesi için inceleme ve araştırmalar yapılması.
7.20)  Zabıta Dairesi Başkanlığı çalışma esaslarının gözden geçirilmesi, plan ve programlar yaparak çalışmaların bu programlar uyarınca yürütülmesinin sağlanması.
7.21)  Personel Disiplin ve Özlük haklarının gerçekleştirilmesi, gizli tezkiye varaklarınınDüzenlenmesi, onaylanmış yıllık izinlerinin ve mazeret izinlerinin verilmesi, personelin hizmet içi eğitiminin yaptırılması.
7.22)  Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan araç ruhsatları, güzergah izin belgelerinin denetimlerinin sağlanması.
7.23)  Zabıta Dairesi Başkanlığına ait Aylık Nöbetlerin ve Çalışma düzeninin hazırlanması, onaya sunulması.
7.24)  Diğer Zabıta İdari Hizmetleri iş ve işlemlerinin yürütülmesi.
7.25)  Zabıta Şube Müdürlüğü (İdari ) ihtiyacı olan malzemelerin talep ve temini.
7.26)  Birim çalışmalarında kullanılan demirbaş malzeme ve kırtasiyenin amacına uygun kullanımının sağlanması


Madde 8- ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ   ( DENETİM )  (1) ’ NÜN GÖREV YETKİ   VE SORUMLULUKLARI
8.1)  Büyükşehir Belediyelerinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen 1608, 2872, 3194, 4077,  4207,  5216,  5326 ve 5393 sayılı kanunlarla,  diğer kanunların,  K.H.K,  Tüzük ve bu amaçlara yönelik olarak hazırlanan yönetmeliklerin verdiği yetkiler doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanları içerisinde beldenin düzenini,  belde halkının sağlık ve huzurunu ve yetkili organların bu amaçla alacakları kararların yürütülmesinin sağlanması ve belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbirlerin alınması, işlenen belediye sucunu takip ve araştırılması ve Belediye Zabıta hizmetlerinin yürütülmesi.
8.2)  Belediye zabıta teşkilâtının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını, zabıta memurlarının niteliklerini, görevde yükselme ve mesleki eğitimlerini, kıyafetleri ile çalışma usul ve esaslarını düzenleyen 11/4/2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, belirtilen görev, yetki ve sorumlulukların yerine getirilmesi.
 
8.3)  Mardin Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklarını Belirleyen Zabıta Yönetmeliği hükümlerini uygulamak. Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın yazılı emirleri doğrultusunda verilen görevlerin ve yetkilerin kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun biçimde yerine getirilmesi.
8.4)  Zabıta Dairesi Başkanının emir ve direktifleri doğrultusunda yürütmekle yükümlü olunan İşlerin yürütülmesi ve sonuçlandırılması.
8.5)  Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim) görevlerinin zamanında ve eksiksiz yerine getirilmesi için gerekli tedbirleri alınması, birimlerin işlevleri ile ilgili mevzuat değişikliklerinin izlenmesi ve uygulanmasının sağlanması.
8.6)  Yönetimine verilen birimlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesini, disiplinini ve mesai saatlerine tam olarak uyulmasının denetlenmesi ve olumsuzların zabıta dairesi başkanlığına rapor edilmesi.
8.7)   Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim) görevlerinin; yasa ve yönetmelikler çerçevesinde zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi için ilgili birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması.
8.8)  Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim) kendisine bağlı birimlerdeki personelin, ödül, takdirname, birim değiştirme,  terfi gibi personel işlemleri için daire başkanlığına önerilerde bulunulması, birimlerinin çalışma programlarının onanması.
8.9)  Belirlenen görev ve yetkiler dışında tüm zabıta hizmetlerine yönelik, Zabıta Dairesi Başkanlığı emirlerinin öncelikle uygulanması.
8.10)  e-belediye sisteminde görev alanına aktarılan görevlerin yerine getirilmesi.  Toplam Kalite çalışmaları bağlamında sorumlu olduğu Zabıta Denetim Süreci ile ilgili çalışmaların yürütülmesi, veri analizlerinin hazırlanması, süreç iyileştirmesi yapılması.
8.11)  Gerektiği takdirde faaliyetlerle ilgili toplantılar düzenlenmesi.
8.12)  Zabıta Dairesi Başkanlığınca yapılan işlemlerde kullanılan formların geliştirilmesi için inceleme ve araştırmalar yapılması.
8.13)  Zabıta Dairesi Başkanlığı çalışma esaslarının gözden geçirilmesi, plan ve programlar yaparak çalışmaların bu programlar uyarınca yürütülmesinin sağlanması.
8.14)  Personel Disiplin ve Özlük haklarının gerçekleştirilmesi, gizli tezkiye varaklarının düzenlenmesi,      onaylanmış yıllık izinlerinin ve mazeret izinlerinin verilmesi,  personelin hizmet içi eğitiminin yaptırılması.
8.15)  Birim çalışmalarında kullanılan demirbaş malzeme ve kırtasiyenin amacına uygun kullanımının sağlanması
8.16)  Personeli ihtisas ve becerilerine göre, uygun görülen birim ve görevde çalıştırılması, denetim ve gözetiminin yapılması,  hizmet gereği ve işin önemine göre zabıta amir ve memurlarının geçici olarak sivil kıyafetle görevlendirilmesi.
8.17)   3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve ilgili yönetmeliğe göre verilen görevleri yürütmek.
8.18)  5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere, zabıtanın görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak
8.19) Mardin Büyükşehir Belediyesi İlan Reklam Yönetmeliğine aykırı edenler hakkında gerekli yasal işlemlerini yapmak ve yaptırmak.
8.19) Daimi ve Geçici Pazar yerlerinde uyulması gereken hususlar hakkında gerekli denetimleri yapmak.
8.20) Temizlikle ile ilgili emir ve yasakları uygulamak.
 
Madde 9-ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ  ( DENETİM ) (2) ’ NÜN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
 
9.1) Büyükşehir Belediyelerinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen 1608, 2872, 3194, 4077, 4207, 5216, 5326 ve 5393 sayılı kanunlar, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Yönetmeliği ve diğer kanunların, K.H.K, Tüzük ve bu amaçlara yönelik olarak hazırlanan yönetmeliklerin verdiği yetkiler doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanları içerisinde beldenin düzenini, belde halkının sağlık ve huzurunu ve yetkili organların bu amaçla alacakları kararların yürütülmesinin sağlanması ve belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbirlerin alınması, işlenen belediye sucunu takip ve araştırılması ve Belediye Zabıta hizmetlerinin yürütülmesi
 9.2) Belediye zabıta teşkilâtının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını, zabıta memurlarının niteliklerini, görevde yükselme ve mesleki eğitimlerini, kıyafetleri ile çalışma usul ve esaslarını düzenleyen 11/4/2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, Belediye Zabıta Yönetmeliğinde belirtilen görev, yetki ve sorumlulukların yerine getirilmesi  
 9.3) Mardin Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklarını Belirleyen Zabıta Yönetmeliği hükümlerinin uygulanması. Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın yazılı emirleri doğrultusunda verilen görevlerin ve yetkilerin kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun biçimde yerine getirilmesi.
 9.4) Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın ilgili yazılı emirleri doğrultusunda kendisine verilen görevleri yetkileri kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun biçimde yerine getirilmesi.
  9.5) Denetim Zabıta Şube Müdürlüğü işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Daire Başkanlığına önerilerde bulunulması.
 9.6) Kanunlarla belediyelere verilen zabıta görev ve yetkilerinden belediye başkanlığınca uygun  görülenleri yürütmek
 9.7) Denetim Zabıta Şube Müdürlüğü görevlerinin zamanında ve eksiksiz yerine getirilmesi için gerekli tedbirleri alınması, birimlerin işlevleri ile ilgili mevzuat değişikliklerinin izlenmesi ve uygulanmasının sağlanması.
 9.8) Yönetimine verilen birimlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesini, disiplinini ve mesai saatlerine tam olarak uyulmasının denetlenmesi ve olumsuzlukların zabıta dairesi başkanlığına rapor edilmesi.
 9.9) Denetim Zabıta Şube Müdürlüğüne ilişkin görevlerin, uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için tedbirler alınması ve uygulanması.
 9.10) Denetim Zabıta Şube Müdürlüğü görevlerinin; yasa ve yönetmelikler çerçevesinde zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi için ilgili birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması.
 9.11) Zabıta Dairesi Başkanlığı çalışma esaslarının gözden geçirilmesi, plan ve programlar yaparak çalışmaların bu programlar uyarınca yürütülmesinin sağlanması.
 9.12) Belediye suçunun işlenmiş olması halinde mevzuatın öngördüğü müeyyideleri yetkili kılındığı hallerde re'sen, bunun dışında yetkili mercilerin kararlarına dayanarak uygulamak.
 9.13) Büyükşehir işletme alanları içerisinde yer alan işletmelerde zabıta görevlerin yürütülmesini sağlamak,
 9.14)      Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak.
 9.15) Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak.
 9.16) Belirlenen görev ve yetkiler dışında tüm zabıta hizmetlerine yönelik, Zabıta Dairesi Başkanlığı emirlerinin öncelikle uygulanması.
 9.17) Yönetimine verilen birimlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesini, disiplinini ve mesai saatlerine tam olarak uyulmasının denetlenmesi ve olumsuzlukların zabıta dairesi başkanlığına rapor edilmesi.
 9.18) İlgili Kanunlar ve Belediye organları tarafından alınmış ve uygulanması Zabıtayı ilgilendiren karaları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek.
 9.19) Kişinin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde ilgili yönetmeliklerde belirtilen standartların üzerinde gürültü ve titreşim oluşturanlar hakkında yasal işlem yapmak,
 9.20) Ulaşım araçları, şantiye, fabrika, atölye, işyeri, eğlence yeri, hizmet binaları ve konutlardan kaynaklanan gürültü ve titreşimin yönetmeliklerde belirlenen standartların üstünde olması halinde şahıslar hakkında yasal işlem yapmak,
 9.21) Denetim Zabıta Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerdeki personelin, ödül, takdirname, birim değiştirme, terfi gibi personel işlemleri için Zabıta Daire Başkanlığı makamına önerilerde bulunulması, birimlerinin çalışma programlarının onaylanması.
 9.22) Çevresel sorunlara (hava, gürültü, görüntü vb. kirliliği) karşı önlem almayanlar hakkında yasal işlem yapmak.
 9.23) Çevre ve halk sağlığını tehdit eden hava, su, toprak, görüntü, gürültü vb. kirliliklerine karşı gerekli tespit ve müdahalelerde bulunarak yasal işlemleri yapmak,
 9.24) Hafriyat toprağı, moloz, kum, çakıl vb. atıkların depolama alanlarının dışında dökenlere karşı müdahale etmek ve yasal işlem yapmak,
 9.25) E-belediye sistemine bağlı olarak gerekli iş ve işlemlerinin yapılması.
 9.26) Gerektiği takdirde faaliyetlerle ilgili toplantılar düzenlenmesi.
 9.27) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve ilgili yönetmeliğe göre verilen görevleri yürütmek.
 9.28) 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere, zabıtanın görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak
 9.29) Her türlü tartı ve ölçü aletleri 3516 sayılı Ölçü ve Ayar Kanunu hükümlerine göre gerekli kontrolleri yapmak.
 9.30) 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun ilgili hükümleri gereğince gerekli çalışmaları ve denetimleri yapmak.
  
MADDE 10 -TRAFİK ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI  
 
 
10.1) Belediye zabıta teşkilâtının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını, zabıta memurlarının niteliklerini, görevde yükselme ve mesleki eğitimlerini, kıyafetleri ile çalışma usul ve esaslarını düzenleyen 11.4.2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, Belediye Zabıta Yönetmeliğinde belirtilen görev, yetki ve sorumlulukların yerine getirilmesi
 10.2) Kanun, tüzük, yönetmeliklerin ve yetkili belediye organlarının yüklediği görevler bağlamında; Toplu Taşıma Araçlarının (Servis, Minibüs, Özel Halk Otobüsü, Dolmuş, Taksi, diğer) işlemler ile ilgili denetimler yürütmek.
 10.3) Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın ilgili yazılı emirleri doğrultusunda kendisine verilen görevleri yetkileri kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun biçimde yerine getirilmesi.
 10.4)  5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunun 7 ve 9.maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunun 15/f. Maddesi, 5326 Sayılı kabahatler kanununun 4,19 ve 32. maddeleri, 02.04.1986 tarih, 10553 sayılı Bakanlar Kurulu’nun Ticari Plakaların Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Kararı, (Son şekli uygulanır.), 24.12.1994 tarih ve 22151 sayılı resmi gazete ile 04.06.1998 tarih 23362 sayılı resmi gazetedeki değişiklikler ile 14.06.2003 tarih ve 25138 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğindeki hükümler gereği Mardin Büyükşehir Belediyesi  ve mücavir alan sınırları içinde belirlenen güzergâhlarda yolcu taşıma izni verilen ; (M) serisinden minibüsler, (T) serisinden taksiler, (D) serisinden dolmuşlar,  (S) serisinden Servis araçları, Servis taşımacılığı yapmak üzere tescil edilmiş özel plakalı araçları ve (M) serisinden tescilli Belediyeden İzin Belgeli Özel Halk Otobüslerinin; denetlenmesi iş ve işlemlerinin yürütülmesi
 10.5)  Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek.
 10.6)  Trafik Zabıta Şube Müdürlüğüne ilişkin görevlerin, uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için tedbirler alınması ve uygulanması.
 10.7)  Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Daire Başkanlığına önerilerde bulunulması.
 10.8)  Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü görevlerinin zamanında ve eksiksiz yerine getirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması, birimlerin işlevleri ile ilgili mevzuat değişikliklerinin izlenmesi, uygulanmasını sağlanması.
 10.9)  Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü görevlerinin; yasa ve yönetmelikler çerçevesinde zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi için ilgili birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması
 10.10) Trafik Zabıta Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerdeki personelin, ödül, takdirname, birim değiştirme, terfi gibi personel işlemleri için Zabıta Daire Başkanlığı makamına önerilerde bulunulması, birimlerinin çalışma programlarının onaylanması.
 10.11) Belirlenen görev ve yetkiler dışında tüm zabıta hizmetlerine yönelik, Zabıta Dairesi Başkanlığı emirlerinin öncelikle uygulanması.
 10.12) E-belediye sistemine bağlı olarak gerekli iş ve işlemlerinin yapılması.
 10.13) Toplam Kalite çalışmaları bağlamında Toplu Taşıma araç Denetim Süreci ile ilgili çalışmaların yürütülmesinin sağlanması, veri analizlerinin  hazırlattırılması, süreç iyileştirmesi yapılması.
 10.14) Gerektiği takdirde faaliyetlerle ilgili toplantılar düzenlenmesi.
 10.15) Zabıta Dairesi Başkanlığınca yapılan işlemlerde kullanılan formların geliştirilmesi için inceleme ve araştırmalar yapılması.
 10.16) Zabıta Dairesi Başkanlığı çalışma esaslarının gözden geçirilmesi, plan ve programlar yaparak çalışmaların bu programlar uyarınca yürütülmesinin sağlanması.
 10.17) Personel Disiplin ve Özlük haklarının gerçekleştirilmesi, gizli tezkiye varaklarının düzenlenmesi, onaylanmış yıllık izinlerinin ve mazeret izinlerinin verilmesi, personelin hizmet içi eğitiminin yaptırılması.
 10.18) Toplu Taşıma araç ruhsatları, güzergâh izin belgeleri, tahsis belgelerinin denetlemek
 10.19) Zabıta Dairesi Başkanlığına ait Aylık Nöbetlerin ve Çalışma düzeninin hazırlanması, onaya sunulması.
 10.20) Diğer Trafik Zabıta Hizmetleri iş ve işlemlerinin yürütülmesi.
 10.21) Trafik Zabıta Şube Müdürlüğünün ihtiyacı olan malzemelerin talep ve temini.
 10.22) Birim çalışmalarında kullanılan demirbaş malzeme ve kırtasiyenin amacına uygun  kullanımının sağlanması
 10.23) Tüm personele ait yıl içerisindeki puantaj çalışmaları v.b. hizmetlerin yerine getirilmesi.
 10.24) Toplu taşıma araçlarının denetiminin, düzeninin temizliğinin ve sağlık koşullarının denetlenmesi, güzergâh, zaman tarifesine uyulup uyulmadığı ile ilgili her türlü yasal önlemlerin alınması ve aldırılması.
 10.25) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve tesisler için belge aramak, olmayanlar hakkında fen elemanları ile birlikte tutanak düzenlemek. Yetkili organların kararı uyarınca belirlenen kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksilerin sayılarını, bilet ücret ve tarifeleri ile zaman ve güzergâhlarını denetlemek. Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak,  meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri ve diğer iş ve işlemleri yapmak.
 10.26) Kanunlarla belediyelere verilen zabıta görev ve yetkilerinden belediye başkanlığınca uygun görülenleri yürütmek,
 10.27)Yönetimine verilen birimlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesini, disiplinini ve mesai saatlerine tam olarak uyulmasının denetlenmesi ve olumsuzlukların zabıta dairesi başkanlığına rapor edilmesi
 10.28) Belediyelerce yapılan alt yapı çalışmalarında gerekli trafik önlemlerini almak.
 10.29) Belediye suçunun işlenmiş olması halinde mevzuatın öngördüğü müeyyideleri yetkili kılındığı hallerde re'sen, bunun dışında yetkili mercilerin kararlarına dayanarak uygulamak.
 10.30) Büyükşehir işletme alanları içerisinde yer alan işletmelerde zabıta görevlerin yürütülmesini sağlamak,
 10.31) Mardin Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklarını Belirleyen Zabıta emir ve yasakları belirleyen yönetmenlik hükümlerinin uygulanması. Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın yazılı emirleri doğrultusunda verilen görevlerin ve yetkilerin kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun biçimde yerine getirilmesi.
 10.32) Belediyelerce dikilen trafik işaret ve levhalarına verilen hasarları tespit etmek. Şehirlerarası Otobüs terminalleri ile diğer garajlardaki otobüslerin fiyat ve zaman tarifelerini denetlemek uymayanlara tutanak düzenlemek
 10.33) 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu göre terminalde görevli zabıtanın görevlerini yerine getirmek
 10.34)  UKOME’nin almış olduğu ilgili kararları uygulamak,
 10.35)  Ulaşım Daire Başkanlığının toplu taşıma araçlarının ve diğer araçların denetimleri ile ilgili görevleri yerine getirmek.
 10.36) Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak.
 10.37) Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak.
 10.38) İlgili Kanunlar ve Belediye organları tarafından alınmış ve uygulanması Zabıtayı ilgilendiren karaları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek.
 10.39) Toplu Taşıma Araçlarının (Servis, Minibüs, Özel Halk Otobüsü, Dolmuş, Taksi, diğer) Ruhsat İş ve İşlemlerini yürütmek.
 


 BEŞİNCİ BÖLÜM
DİĞER HÜKÜMLER

Madde 11- YÖNETMELİKTE YER ALMAYAN HÜKÜMLER
İşbu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Madde 12- YÜRÜRLÜK
Bu yönetmelik hükümleri Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabulü ve belediye ilan tahtasında ve/veya belediyemiz WEB sitesinde yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer.
Madde 13- YÜRÜTME
Bu yönetmelik hükümleri Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından yürütülür.