Zabıta Şube Müdürlüğü (1)


Adı-SoyadıMehmet Güven
Telefon0(482) 212 50 32
E-mail

TANITIM
1.1) Belediye zabıta teşkilâtının kuruluş,  görev,  yetki ve sorumluluklarını,  zabıta memurlarının niteliklerini,  görevde yükselme ve mesleki eğitimlerini,  kıyafetleri ile çalışma usul ve esaslarını düzenleyen 11.4.2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, Belediye Zabıta Yönetmeliğinde belirtilen görev,  yetki ve sorumlulukların yerine getirilmesi
1.2) Kanun, tüzük, yönetmeliklerin ve yetkili belediye organlarının yüklediği görevler bağlamında; İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı denetimlerini yapmak ve yaptırmak.
1.3) Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın ilgili yazılı emirleri doğrultusunda kendisine verilen görevleri yetkileri kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun biçimde yerine getirilmesi.
1.4) 14.6.1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14.1.2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, belediyemiz  mülkiyetindeki işyerinin İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatları ile İşyeri Açma izin belgelerinin denetimlerinin sağlanması.
1.5) 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyalleri satan belediyemiz mülkiyetindeki işyerlerine İşyeri Açma İzin belgelerinin denetimlerini yapmak.
1.6) 02.01.1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre Hafta Tatili Ruhsatlarının denetimlerini yapmak.
1.7) Mülki idare amiri,  belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek.
1.8) Vatandaş, Kurum ve Kuruluşların; Gıda, Malzeme, Yol ve Kira Rayiç taleplerinin gerekli araştırmalar neticesi yerine getirilmesi.
1.9) Tüm personele ait yıl içerisindeki puantaj çalışmaları v.b. hizmetlerin yerine getirilmesi.
1.10) Zabıta Şube Müdürlüğü  (İdari)’ne ilişkin görevlerin,  uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için tedbirler alınması ve uygulanması.
1.11) Zabıta Şube Müdürlüğü (İdari) işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Daire Başkanlığına önerilerde bulunulması.
1.12) Zabıta Şube Müdürlüğü (İdari) görevlerinin zamanında ve eksiksiz yerine getirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması,  birimlerin işlevleri ile ilgili mevzuat değişikliklerinin izlenmesi, uygulanmasını sağlanması.
1.13) Zabıta Şube Müdürlüğü (İdari) görevlerinin; yasa ve yönetmelikler çerçevesinde zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi için ilgili birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması
1.14) Zabıta Şube Müdürlüğü (İdari) ‘ye bağlı birimlerdeki personelin, ödül, takdirname, birim değiştirme,  terfi gibi personel işlemleri için Zabıta Daire Başkanlığı makamına önerilerde bulunulması, birimlerinin çalışma programlarının onaylanması.
1.15) Belirlenen görev ve yetkiler dışında tüm zabıta hizmetlerine yönelik, Zabıta Dairesi Başkanlığı emirlerinin öncelikle uygulanması.
1.16) e-belediye sistemine bağlı olarak gerekli iş ve işlemlerinin yapılması.
1.17) Toplam Kalite çalışmaları bağlamında İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Süreci ve Toplu Taşıma araç Ruhsat Süreci ile ilgili çalışmaların yürütülmesinin sağlanması, veri analizlerinin hazırlattırılması, süreç iyileştirmesi yapılması.
1.18) Gerektiği takdirde faaliyetlerle ilgili toplantılar düzenlenmesi.
1.19) Zabıta Dairesi Başkanlığınca yapılan işlemlerde kullanılan formların geliştirilmesi için inceleme ve araştırmalar yapılması.
1.20) Zabıta Dairesi Başkanlığı çalışma esaslarının gözden geçirilmesi, plan ve programlar yaparak çalışmaların bu programlar uyarınca yürütülmesinin sağlanması.
1.21) Personel Disiplin ve Özlük haklarının gerçekleştirilmesi, gizli tezkiye varaklarının Düzenlenmesi, onaylanmış yıllık izinlerinin ve mazeret izinlerinin verilmesi, personelin hizmet içi eğitiminin yaptırılması.
1.22) Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan araç ruhsatları, güzergah izin belgelerinin denetimlerinin sağlanması.
1.23) Zabıta Dairesi Başkanlığına ait Aylık Nöbetlerin ve Çalışma düzeninin hazırlanması, onaya sunulması.
1.24) Diğer Zabıta İdari Hizmetleri iş ve işlemlerinin yürütülmesi.
1.25) Zabıta Şube Müdürlüğü (İdari ) ihtiyacı olan malzemelerin talep ve temini.
1.26)  Birim çalışmalarında kullanılan demirbaş malzeme ve kırtasiyenin amacına uygun kullanımının sağlanması