Zabıta Şube Müdürlüğü (2)


Adı-SoyadıSiracettin Öncül
Telefon0(482) 212 50 32
E-mail

TANITIM
1.1) Büyükşehir Belediyelerinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen 1608, 2872, 3194, 4077,  4207,  5216,  5326 ve 5393 sayılı kanunlarla,  diğer kanunların,  K.H.K,  Tüzük ve bu amaçlara yönelik olarak hazırlanan yönetmeliklerin verdiği yetkiler doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanları içerisinde beldenin düzenini,  belde halkının sağlık ve huzurunu ve yetkili organların bu amaçla alacakları kararların yürütülmesinin sağlanması ve belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbirlerin alınması, işlenen belediye sucunu takip ve araştırılması ve Belediye Zabıta hizmetlerinin yürütülmesi.
1.2) Belediye zabıta teşkilâtının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını, zabıta memurlarının niteliklerini, görevde yükselme ve mesleki eğitimlerini, kıyafetleri ile çalışma usul ve esaslarını düzenleyen 11/4/2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, belirtilen görev, yetki ve sorumlulukların yerine getirilmesi.
1.3) Mardin Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklarını Belirleyen Zabıta Yönetmeliği hükümlerini uygulamak. Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın yazılı emirleri doğrultusunda verilen görevlerin ve yetkilerin kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun biçimde yerine getirilmesi.
1.4) Zabıta Dairesi Başkanının emir ve direktifleri doğrultusunda yürütmekle yükümlü olunan İşlerin yürütülmesi ve sonuçlandırılması.
1.5) Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim) görevlerinin zamanında ve eksiksiz yerine getirilmesi için gerekli tedbirleri alınması, birimlerin işlevleri ile ilgili mevzuat değişikliklerinin izlenmesi ve uygulanmasının sağlanması.
1.6) Yönetimine verilen birimlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesini, disiplinini ve mesai saatlerine tam olarak uyulmasının denetlenmesi ve olumsuzların zabıta dairesi başkanlığına rapor edilmesi.
1.7) Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim) görevlerinin; yasa ve yönetmelikler çerçevesinde zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi için ilgili birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması.
1.8) Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim) kendisine bağlı birimlerdeki personelin, ödül, takdirname, birim değiştirme,  terfi gibi personel işlemleri için daire başkanlığına önerilerde bulunulması, birimlerinin çalışma programlarının onanması.
1.9) Belirlenen görev ve yetkiler dışında tüm zabıta hizmetlerine yönelik, Zabıta Dairesi Başkanlığı emirlerinin öncelikle uygulanması.
1.10) e-belediye sisteminde görev alanına aktarılan görevlerin yerine getirilmesi.  Toplam Kalite çalışmaları bağlamında sorumlu olduğu Zabıta Denetim Süreci ile ilgili çalışmaların yürütülmesi, veri analizlerinin hazırlanması, süreç iyileştirmesi yapılması.
1.11) Gerektiği takdirde faaliyetlerle ilgili toplantılar düzenlenmesi.
1.12) Zabıta Dairesi Başkanlığınca yapılan işlemlerde kullanılan formların geliştirilmesi için inceleme ve araştırmalar yapılması.
1.13) Zabıta Dairesi Başkanlığı çalışma esaslarının gözden geçirilmesi, plan ve programlar yaparak çalışmaların bu programlar uyarınca yürütülmesinin sağlanması.
1.14) Personel Disiplin ve Özlük haklarının gerçekleştirilmesi, gizli tezkiye varaklarının düzenlenmesi,      onaylanmış yıllık izinlerinin ve mazeret izinlerinin verilmesi,  personelin hizmet içi eğitiminin yaptırılması.
1.15) Birim çalışmalarında kullanılan demirbaş malzeme ve kırtasiyenin amacına uygun kullanımının sağlanması
1.16) Personeli ihtisas ve becerilerine göre, uygun görülen birim ve görevde çalıştırılması, denetim ve gözetiminin yapılması,  hizmet gereği ve işin önemine göre zabıta amir ve memurlarının geçici olarak sivil kıyafetle görevlendirilmesi.
1.17) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve ilgili yönetmeliğe göre verilen görevleri yürütmek.
1.18) 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere, zabıtanın görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak
1.19) Mardin Büyükşehir Belediyesi İlan Reklam Yönetmeliğine aykırı edenler hakkında gerekli yasal işlemlerini yapmak ve yaptırmak.
1.19) Daimi ve Geçici Pazar yerlerinde uyulması gereken hususlar hakkında gerekli denetimleri yapmak.
1.20) Temizlikle ile ilgili emir ve yasakları uygulamak.